of 52 /52
1388 دی4 جمعه934 شماره سال شانزدهمVol. 16 No. 934 December 25, 2009 The Gateway to the Iranian Community Since 1993 Issue No. 934 Daniel Currency Exchange Ltd. نیال صرافی دان و بالعکسز به ایرال ارنتقا تبدیل و ایار مناسباعت با قیمت بس س10 کمتر از درTel: (604) 461.6777 Cell: (604) 763.1512 201 A - 3003 St. Johns St., Port Moody, BC V3H نیکجو«ر ﻭ ﺣﻮادﺙﻯ ﺑﻴﻤﻪ کادارا» ﻉ کارﻫاﻯﻡ ﻭ انﻮایﺰﻭﮔا اﻟﻜﻨﻰ نﻮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴراﺕ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺑا ﺷاﻫرﺥCell:778.237.1441 Bus:604.415.9800 [email protected] #102-403 North Road, Coquitlam, BC V3K 3V9 ی محسنت غذای محصو گلدن، روغن، زیتونوجهفرنگیع چای، رب گ برنﺞ، انواToll Free: 1-877-3MOHSEN Tel: (778) 855-5526 mohsen@mltcompany.ca Port Moody 212-3190 St. Johns St. پناهندگیدن به دختر بنعربستان سفارت تهران دردنس��امه بن نواده اعض��ای خا ادگ��ی میکنن��د؟ راز کج��ا زن ش��دهون فاش دراز اکن س��الیان��الها یک همسر و پنج است. س تهران ه در لقاعد ن��ده ا فرزند فرماکی این که ی ند تاگی میکرد زنددن به س��فارت بن از دخت��راننده شد. پناه تهران بستان در عرم آیتاراسم ترحی مصفهان:ی در ا منتظر ر بسته مسجد د ز اشکآور و گان برایصفهاردم ا نفر از م هزارانم آیتاراسم ترحیگزاری م بر مسجد« ای بس��تهی با دره منتظر مورد رو ب��ه رو ش��دند و» س��ید لباسش��خصیروهای حمل��ه نیراس��م ترحیم گرفتند. ولی م ار قررانی احمدجفآباد با س��خن در نگزار شد. امش بری در آر منتظرسی می شودران پلی : حکومت ای آمریکا آمری��کا مورخارج��ه ا وزارتس��ی شدن ان را به پلی حکومت ایرم کرده است. متهی وزارت لی سخنگو فیلیپ کراوارش��نبه یکا روز چهج��ه آمر خار در واکنش به حمل��ه به جمعیتی در منتظر ع��زاداران آی��ت ان گفت حکوم��ت ایرانصفه��ا ای را از بیشتر های به تدریج نش��انهش می به نمایسی حکومت پلی یک گذارد. حکومت« : کراولی گف��ت آقایمههرم های خود، هم��ه ا ایران از هرای سرکوبتی خود ب امنیروهای نی اریل مردمش برای برقر کردن آما با حکومت خودفاوت رابطه ای مت». ه می کندستفاد ا��ردم کراول��ی ادام��ه داد م آق��ای های راهغم س��رکوب ها ان به ر ایرند��وق خود مانخورداری از حق برن را بیاخ��ورداری از آزادی حق برومت این کشورنند و حکدا می ک پی به این از دسترسیع آنهاز در پی من نیطی است.رتبا و ابزار ا ها راهن باید بهحکومت ایرا« : او ادامه داد گویندن کشور میردم ای آن چه مار حکومت خواستد. آنها توجه کنها فعالیت کند ود که برای آن هستن و در پیها خدمت کندافع آن ب��ه من کشورهای با س��ایر بطه متفاونی را». جهان باشدگان��ه،ر اقدام��ی جدازم��ان د هم متحدهت یارجه ا مورخا وزارت ا��ی کنسولیعطای حق دسترس از اکی تماس با یران برای ب��ه دولت ای این کشور در زندانیدان از شهرون خبر داده است. آمریکا��کا در بیانیهج��ه آمریرت خار وزاست حافظ درخوام کرد با ای اعن که سفارت در واشنگت فع ایران منا دسترس��ین اس��ت، برای پاکس��تالی موافقت اردبی به امیر کنس��ولی کرده است.لی اردبیکا آقای آمریدگاهی در دان این کش��ورض قوانی ا به جرم نق ر به پنج سال اسلحه به ایران نتقال و احکوم شده است.دان م زنMerry Christmas

Paivand 934

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paivand Media Group

Text of Paivand 934

 • moc.imazetneredan.www

  3092.143.406

  9002 ,52 rebmeceD 439 .oN 61 .loV 439 4 8831439 .oN eussI 3991 ecniS ytinummoC nainarI eht ot yawetaG ehT

  3121-099

  .dtL egnahcxE ycnerruC leinaD

  01

  2151.367 )406( :lleC 7776.164 )406( :leT H3V CB ,ydooM troP ,.tS snhoJ .tS 3003 - A 102

  1441.732.877:lleC0089.514.406:[email protected]

  9V3 K3V CB ,maltiuqoC ,daoR htroN 304-201#

  a[email protected] 6255-558 )877( :leT NESHOM3-778-1 :eerF lloT

  .tS snhoJ .tS 0913-212 ydooM troP

  .

  .

  :

  .

  .

  :

  .

  . :

  .

  . : .

  .

  .

  .

  .

  MsamtsirhC yrre

 • 2 29002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ihcnuobaS nimA

  yrreM samtsirhC

  yruxul ni gnizilaiceps ,snoitcennoc dna egdelwonk lacoL ,revuocnaV htroN ssorcca smunimodnoc enfi dna etatse laer

  cfiiceps htiW .edistseW revuocnaV dna revuocnaV tseW laoC ni selas fo tnuoma egral dna egdelwonk muinimodnoC

  nwotelaY dna ,revuocnaV nwotnwoD ,ruobrah.

  0034 5 6 3

  0058

  ,eunevA doowyaH 6132)evaradnuD(revuocnaV tseW

  000,891,3$

  WEN DNARB

  11 2011 2 0021

  revuocnaV nwotnwoD ,.rC edisaniraM 8221

  000,054,1$

  0003 4 3 00511

  081

  )evaradnuD( revuocnaV tseW .tS dn22 5691

  000,899,1$

  2 5851 5 2

  072

  revuocnav nwotnwoD ,rC hcaeB 5001

  000,057,1$

  0007 5 7 00002

  revuocnaV tseW - etatsE lliH lenitneS

  000,899,3$

  1 008

  ruobraH laoC ,teertS alociN 535

  000,546$

  0009 0002 4 3

  esuoH dooG htiw toL gnidliuB evaradnuD

  000,095,1$

  tseuqeR nopu elbaliavA sserdA )revuocnaV tseW(

  0003 3 3 00021

  .naV tseW - eunevA yrrebesoR ,evaradnuD

  000,894.1$

  .V.W - egalliV amaronaP :yaW enotsekloF 2122 0011

  081 000,546$

 • 3 39002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ihcnuobaS nimA 41

  5533-227 )406( :tceriD1192-529 )406( :ecfifO

  ac.ihcnuobas.www

  [email protected]

  ytlaeR xessuSrevuocnaV tseW ,evirD eniraM 7932

  yrreM samtsirhC

 • 4 49002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  . .

  . . . . . .

  . . . . . .

  . !

  . . ( ) .

  .

  ! . . . ( )

  . .

  .

  . . ( 52 ) .

  .

  .

  .

  ( ) .

  .

  .

  23

 • 5 59002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  7991

  8678.067 406ac.semoheoz.www

  7002

  7991

  8678.067 406ac.semoheoz.www

  7002-0002

  9060.067 406ten.semohlamaj.www

  - .

  . 5 .

  .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  . :

  . 02 6

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  33

 • 6 69002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ...

  :

  . 03

  . 06 81 42 56 47 59

  . : .

  . 77 74 24 41

  06 81 42 56 47

  59 .

  . 39 96

  .19 09 18 68

  . :

  .

  .

  :

  :

  . ( )

  . .

  .

  331 :

  .

  .

  .

  : .

  . .

  .

  .

  :

  .

  33

 • 7 79002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  levarT & ruoT saltA

  ,evirD eniraM 0051-612# 6111.289.406 :leT0741.289.406 :xaF7T1 P7V CB ,revuocnaV htroN

  62.2

  : 0102

  62.2 . 16 . 06 33 . 82

  .

  . ledeolB yrotavresnoC

  .

  . .

  .

  .

  :

  .

  .

  . :

  .

  .

  . .

  .

  :

  . 02

  . VTC :

  . ( tnemyaPnwoD) 53

  5 .

  . .

  . 041

  .

  !

  : " "(eht fo lissoF raey)

  .

  . " " ( ) gro.zaava . neM seY

  .

  .

  021

  .191 61

  72

  . 2102

  .

  (raey eht fo lissoF)

  .

  : 0102

  . : CONAV 21

  .

  . 8891 001

  .

  33

 • 8 89002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  6

  :

  .

  . .

  . . 4 ... ... 7 .

  .

  . ... !

  .

  . .

  33

  . .

  . . .

  . .

  . 64 .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . : .

  . :

  .

  .

 • 9 99002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ,enilnO ,ecnednopserroC ,BI ,PA ,ralugeRsmaxE ERG & TAS ,sesruoC refsnarT

  israF ot hsilgnE rotalsnarT deifitreC

  CBCI

  ).B.R.I( draoB eegufeR dna noitargimmI ).C.B( lareneG yenrottA fo yrtsiniM

  [email protected] :liam-E 0089 - 868 )406( :leT

  ...

  - 0991

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  - -

  .

  .

  .

  .

  . : .

  .

  -

  . 92 33

  . 02

  .

  .

  . 9

  .

  .

  .

  .

 • 1388 4 934 . PAIVAND Vol. 16 Issue 934 Friday December 25, 200910 10

  persepolis restaurant & lounge

  cuisine du soleil

  . ( )

  DRESS CODE IN EFFECT

  Minimum Charge $30 Per Person

  HALLOWEEN HOWLER$30 Per Person

  Includes Appetizer & Shot upon entryCanucks Tickets for best custome

  LUNCH SPECIALONLY $10.00 everyday

  : 10 11

  12 11 12 9:30

  10 9:30

  5 3

  Spanish Guitar & International DJ

  BRUNCHSaturday & Sunday 9:30 AM to 3:00 PM

  112 West 13th Street, North Vancouver

  Tel: 604.960.1015

  From Hair On & Day Spa and Laser2500 A St. Johns Street, Port MoodyTel: 604.936.8313

  )Mary( From Hair On

  CutColorHigh lightPermJapanese Straightening

  25

  Cut & Color................................$45Japanese Straightening......from $100

  with Mary

  ! ....

  www.paivand.com

  Tickets Online at vancouversymphony.caVSO Customer Service 604.876.3434

  MEDIA PARTNERJANUARY 10

  CONCERT SPONSOR

  Alireza Ghorbani

  SUNDAY, JANUARY 10 8PM CHAN CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS

 • 1388 4 934 . PAIVAND Vol. 16 Issue 934 Friday December 25, 200911 11

  NON-SURGICAL SKIN TIGHTENING SALE* expires August 31,09

  Dr. Ralph Bieg M.D. www.skincare-centre.comSuite #4 122 East 3rd St. North Vancouver | [email protected]

  FREE CONSULTat 604-929-3299

  * Does not apply to any physician-directed services or cosmetic injectables.

  Laser Sale 2009 31

  )604( 929-3299

  Dr. Ralph Bieg M.D. www.skincare-centre.comSuite #4-122 East 3rd St., North Vancouver I [email protected]

  Bikini LineRegular $125.00

  $80.00Under ArmRegular $125.00

  $80.00Lower LegRegular $250.00

  $120.00

  Free Consultations 604-929-3299www.skincare-centre.com #4 - 122 East 3rd Street, North Vancouver

  Dr. Ralph Bieg, M.D. B.Sc.

  Behnoosh Asadkhan, Cosmetic Laser Technician

  Non Surgical Face-Lifts | Botox and Dermal Fil lers | Laser Skin Tightening | Laser Resurfacing | Laser Hair Removal | Laser Vein Reduction

  Look your best for the holidays!

  Save Over 40%Call 604-929-3299 for a Free Consultation & to Learn More

  Offer Expires November 30th, 2009

  Deep penetrating laser therapy is effective at tightening the collagen that supports skin. Physician Skincare Centre has the only Titan Laser on the North Shore that has the right wavelengths to perform this treatment effectively with no pain or downtime. Titan Laser also can be used to effectively treat loose & sagging skin around belly buttons and under arms. Call for a consultation to learn more.

  Neck LinesImprove neckline defi nition with Titan laser acomfortable non-surgical safe treatment for sagging skin.

  Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

  $69900Reg. $1200.00

  Before

  Before

  After

  After

  Tummy TighteningReduce stretchmarks and loose skin on the abdomen caused by pregnancies and aging.

  Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

  $69900Reg. $1200.00

  Arm TighteningReduce unsightly fl abby skin in upper arm areas to create a more toned look.

  Offer expires Nov. 30th. 2009. Does not apply to any physician directed services, or cosmetic injectables. Not valid with any other offer. One coupon per customer, per visit. Please present coupon at time of visit.

  $39900Reg. $720.00

  100 Gift Certicate 50 : 50

  )604( 929-3299

  7/99

  6/99

  5/99

  6/99

  5/99

  8/99

  5/99

  Take Out

  ( ) ( )

  21/99

  Lamb Chops

  RED HOT GRILL

  9/99

  8/99

  6:45 3:45

  (778) 822-6284

  1105 Robson, VancouverTel: 604.685.5625

  .

  Interior & Exterior

  DESIGNBUILD

  REMODEL

  Unit 200 - 1847 Marine Drive, West VancouverTel: 604.922.8872 Cell: 604.729.2995 Fax: 604.925.9961

  www.RegencyCustomHomes.ca

 • 21 219002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ...

  6991

  9432.803.4068176.629.406

  seitreporp tsenif gnitekraM

  .rof gnikool era UOY stluseR .evresed UOY ecivreS

  ac.henasfa.www

  ) (

  [email protected]

  6991

  ,teertS sivreJ 3713maltiuqoC troP

  DLOS009,985$nahT eroM

  ecirP gniksA

  ybanruB ,evA nosidaM 5532-3042#

  009,924$

  revuocnaV tseW ,.lP rhomgiarC 115

  009,912,1$

  3 0043

  00021

  2 42

  5261 .

  samtsirhC yrreM

  raey wen yppaH

  - .

  32 (2 )

  .

  .

  .

  .

  1831

  .

  .

  03:8 03:11

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

 • 31 319002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  6170.676.406 :leT ybanruB ,daoR htroN 5533

  341 )(

  : 5153-889 )406(

  ...

  21

 • 41 419002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ytlaeR tsaoC tseW puorG nottuS

  5/2 4821

  revuocnaV htroN ,.evA kcurboT 988-54#

  000.925$ybanruB ,.tS egdirbmaC 6704

  888,887,1$

  006

  009.987$ naV htroN ,.evA doowroN 2124 009.943$ revuocnaV ,.tS ht8 W 5911- 102 #

  4 5/4 0843

  0008 ....

  000.991,2$revuocnaV tseW ,.rC uaenebuA 5901 3

  3 dowwroN layortnoM

  WEIV ,WEIV ,WEIV

  samtsirhC yrreMraeY weN yppaH

  ( )

  () 2 :

  . .

  . . :

  . .

  .

  . . . .

  .

  () 2 : 03:41

  .

  . . :

  . - - - -

  .

  .

  .

  : 6

  . :

  . :

  .

  ():

  .

  .

  : .

  .

 • 51 519002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  7890.789.406 :leT revuocnaV htroN ,evirD enirM 2221

  )3 (

  anaxeT

  ....

  3 larutaN llA 99/61

  99/1 3

  4 005

  4 005

  005

  99/1

  )(

  92/1 92/1 92/1 92/1 92/1

  )021 (

  94/1

  natrapS & alaG 02

  98

  evueN etuaeBertneC eraC nikS dna ytuaeB

  drawA )(

  52 toniuG rhoC yraM

  ...

  revuocnaV tseW ,.evA euvelleB 3342-301# 7222.129.406 :leT

  05

  01

  ) (

  ...

  moc.evuenetuaeb.www

  :

  () 2 : :

  . : 6 .

  :

  .

  .

  .

  . . 3

  .

  .

  () 2 : .

  .

  :

  (): :

  . :

  . :

  . : .

  .

  :

  . : .

  . :

  . : ...

  23

 • 61 619002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ydooM troP ,DR OCOI 826

  4 4

  0943

  000,834,1$

  nwotnwoD revuocnaV ,teertS ehtimS 565-3081#

  000,916$

  2 ,

  ():

  .

  . : !

  - . .

  . : ()

  . : ( )

  .

  . .

  61 . 61 8

  . : 51 61

  . : . .

  .

  .

  03 . 61( ) 02 01 02

  .

  . 934 52/21/7731 42 87

  .

  33

  (): : ..

  . :

  . :

  . :

  . :

  . 33

 • 71 719002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  53.5 52.5 99.3 59.3 94.3 59.2 53.2

  %52.2...emirP %52. - emirPMRV sraeY 5

  0501.043.877 :[email protected]

  6A3 P7V CB ,revuocnaV htroN ,eunevA nedraG 9261-101#

  irhemeD noodiereF

  2

  01

  LFEOT ,STLEI 02

  0044-268-877

  dnalniaM rewoL ,revuocnaV htroN ,maltiuqoC

  stenibaC nehctiKsrooD tenibaCgnidluoM nworCtniaP & niatS

  0560-987 )406(

  056[email protected] troP ,naeLcM 0571-32#

  ():

  . :

  . .

  .

  .

  :

  (): 51 03

  .

  .

  : ()

  .

  . :

  .

  :

  .

  -

  .

  .

  .

  .

  . .

  . 22

  . .

  .

  1002

  .

  ihcnuobaS nimA

  yrreM samtsirhC

  yruxul ni gnizilaiceps ,snoitcennoc dna egdelwonk lacoL ,revuocnaV htroN ssorcca smunimodnoc enfi dna etatse laer

  cfiiceps htiW .edistseW revuocnaV dna revuocnaV tseW laoC ni selas fo tnuoma egral dna egdelwonk muinimodnoC

  nwotelaY dna ,revuocnaV nwotnwoD ,ruobrah.

  0034 5 6 3

  0058

  ,eunevA doowyaH 6132)evaradnuD(revuocnaV tseW

  000,891,3$

  WEN DNARB

  11 2011 2 0021

  revuocnaV nwotnwoD ,.rC edisaniraM 8221

  000,054,1$

  0003 4 3 00511

  081

  )evaradnuD( revuocnaV tseW .tS dn22 5691

  000,899,1$

  2 5851 5 2

  072

  revuocnav nwotnwoD ,rC hcaeB 5001

  000,057,1$

  0007 5 7 00002

  revuocnaV tseW - etatsE lliH lenitneS

  000,899,3$

  1 008

  ruobraH laoC ,teertS alociN 535

  000,546$

  0009 0002 4 3

  esuoH dooG htiw toL gnidliuB evaradnuD

  000,095,1$

  tseuqeR nopu elbaliavA sserdA )revuocnaV tseW(

  0003 3 3 00021

  .naV tseW - eunevA yrrebesoR ,evaradnuD

  000,894.1$

  .V.W - egalliV amaronaP :yaW enotsekloF 2122 0011

  081 000,546$

  ():

  . 72

  : . . . ...

  .

  .

 • 81 819002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  7731-756 )406(

  [email protected]

  ahgaS rimA7731.756.406 :lleC

  (): .

  .

  . .

  .

  . .

  : 32 (2 ) 51 . .

  . . 01 5 . 22 .

  .

  . .

  .

  . 1991 . 4991 81

  .

  .

  . 32 (2 )

  3 .

  .

  .

  .

  .

  () . 3

  .

  . 001

  .

  . 05 . 4

  .

  .

  :

  - : :

  . :

  . :

  . : . :

  .

 • 91 919002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  -

  maltiuqoC ,evirD nosboR 3303)nosboR & eertniP renroC(

  8522.582.877 :enohpeleT

  8 9 9 9

  01 7

  :

  .1 8831

  -

  . : : .

  . .

  . .

  . : .www//:ptth

  gro.cdrhnari .

  3831 . . .

  .

  :

  : :

  .

  :

  .

  :

  . :

  .

  :

  . :

  33

  : ' '

  - 08 ' '

  . 03 8831 (12 9002) ''

  . ''

  . ' '

  ' ' .

  .

  ( ) ' '

  . 08

  .

  .

  .

 • 02 029002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ALATscitehtsE & riaH

  02 54 56 56 54 laicaF 54

  051 052 002

  3Z1 J6V revuocnaV ,yawdaorb .W 7391

  5090.337.406

  OOTTAT

  92 emit tsrif ylno ,stneilc wen roF

  NOITCURTSNOC 4 CIFICAPC-4-P

  noitavoneR 4 cicaP

  2Z7 B7V CB ,maltiuqoC ,.tS cicaP 5811-032#[email protected] :liam-E

  8252.268.877 naidaroM azeR

  - 2 52

  . 2 52

  .

  .

  . 03

  . 5 3

  . 7

  02

  .

  2

  .

  . 91 42

  .

  5

  .

  . 2 2 52

  . : 52

  .

  .

  33

  :

  -

  . :

  . :

  . () .

  . : .

  .

  .

  .

  .

  :

  .

  :

  -

  . .

  .

  .

  :

  . :

  .

  :

  . :

  .

  .

 • 12 129002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  2 09 000013

  2

  8 4 4 052 0003

  000043

  000084

  000095

  3 522

  000025

  008

  2 21 000094 59

  2 2 53 000084

  -

  .

  .

  . 47

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . 61

  .

  .

  .

  -

  . 635 .

  .

  . .

  .

  .

  . 01 1/6 .

  .

  13

 • 22 229002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  Pia

  avdn

  N :vo

  2 /5

  90

  moc.egellocnothsa.www

  3080.998.406 HP

  noitargimmI deitreC a sa yfilauQ eht yb detidercca si margorp ruO .tnatlusnoC stnatlusnoC noitargimmI fo yteicoS naidanaC.)CISC(

  .elbaliava smargorp emit-traP dna emit-lluF.snaoL tnedutS adanaC rof seilauq margorP

  idieaS dauoF tcatnoC.noitamrofni erom rof etisbew ruo tisiv ro

  NOITARGIMMI DEIFITRECMARGORP TNATLUSNOC

  :etaD tratS txeN0102 yraunaJ

  : -

  . ( ) :

  .

  . :

  . : ...

  . : !

  . :

  . :

  . : .

  .

  . : ...

  .

  . : .

  .

  . :

  .

  41 :

  .

  :

  .

  - 92 .

  : T

  . :

  .

  33

  -

  .

  .

  . 72

  . 82

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 32 329002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  *

  *

  *

 • 42 429002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  oneR DLHelbadroffA ,elbaaileR ,lanoisseforP

  [email protected] 8057-869-877noitamitsE eerF

  ...,kroC ,etanimaL ,doowdraH reenignE ,doowdraH

  -

  .

  . .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  52 .

  .

  52 .

  .

  -

  . .

  :

  . . .

  . .

  :

  . .

  .

  : 33 22

  .

  -

  .1- .

  !2-

  .3- ( )

  .

  .

  .4-

  .5- . . .

  .6-

  .

  .

 • 52 529002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  - 9002 . . 9002

  . . . .

  . 9002 . . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . . . .

  .

  . .

  .

  . 03 . : .

  .

  .

  . 9002

  .

  9002

  9002

  03

 • 62 629002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  9002

  [email protected]

  moc.adnoh-cicap.www

  .

  : 1803-289 )406(

  : 8845-215 )406(

  DW4 XL VRC ADNOH 0102

  62.693 ) (

  OT YREVILED FO YAD NO EUD 0005$ HTIW TNEMYAP ESAEL HTNOM TSRIF EDULCNI

  nades xl drocca 8002 009,53 ,yerg ,citamotua ,rednilyc-4 ,stnedicca on ,lacol ,sretemolik daroM llaC .sexat sulp 005,32$ ylno.sliated rof

  DW4 XL VRC 0102 A ESAEL SBA HTIW ETELPMOC

  C/A DNA SLEEHW YOLLA EROM HCUM DNA

  yuB .sexat gnidulcni 861,52$ noitagilbo esael latot .c.a.o.r.p.a %9.5 no desab esael htnom 84 lanoitiddA .dewolla sretemolik 000,69 .sexat sulp 02.975,31$ esael fo dne ta noitpo tuo.YEA3H4ER ledoM .eciton tuohtiw egnahc ot tcejbus margorp.21.0$ @ sretemolik

  nwohs sa yltcaxe ton elcihev

  5011 5265.586.406 :leT revuocnaV ,nosboR

  .

  .

  .

  . . . SETIC

  .

  .

  . :

 • 72 729002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  :

  - -

  .

  . .

  .

  .

  .

  : . (V) .

  . : .

  . : . .

  . : .

  .

  . : .

  . .

  . : . . . . .

  . : . .

  . : .

  .

  . : . .

  .

  . : . .

  . .

  .

  .

  - - ()

  . :

  . 054 41

  . 52

  .

  .

  . : . .

  .

  . . . .

  . . - -

  . 4131

  . . .

  . : . . .

  . . .

  . .

  -

  . : . .

  . .

  - - . .

  . :

  :

  13

 • 82 829002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  moc.elasrofsemohderedrotruoc.www

  ytlaeR ertneC nottuS

  7027-377 (406)

  - . .

  . . . .

  : 03 .

  : . . . .

  . .

  : 03 . .

  . . . 51 1424

  . .

  . . .

  .

  . :

  . . .

  .

  . .

  .

  . 07 . ( ).

  . : .

  . .

  .

  .

  .

  . : . . .

  .

  . .

  . . . .

  13

 • 92 929002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ...

  - -

  .

  .

  .

  : . .

  . .

  . .

  . .

  . . . .

  .

  . . / .

  .

  . -

  . .

  . .

  . . ( )

  .

  ( ) (

  ) .

  . .

  . .

  .

  .

  .

 • 03 039002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  . 9002 . . . 4

  . 9002 . . . 9002

  . 9002

  . . . 9791 . 03 . 9002

  . 9002 .

  .

  .

  . . .

  . .

  .

  9002 .

  . .

  . . 8002 009 . 9002 . 9002 .

  . 8002 81 83

  .

  9002 . . 9002 .

  . . . . . .

  .

  9002 . . 03 52

  . 9002 . . 21 9002

  051 . 9002 23 .

  . . 9002 72 081

  861 .

  :

  .

  ... 52

 • 13 139002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  .

  . .

  . 01 1/6 .

  . .

  .

  .

  . .

  . . .

  . .

  . .

  .

  ... 12

  . .

  ! . . . .

  .

  .

  .

  . : . .

  . . .

  .!

  . . . . . . .

  . : .

  . . . . . .

  .

  ... 72

  .

  . : .

  . .

  . . . .

  .

  . .

  . : .

  .

  .

  .

  .

  . . . .

  . .

  . .

  .

  :

  .

  . .

  .

  .

  : :

  : ... 82

  .

  :

  .

  635

  .

 • 23 239002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  . .

  :1.

  2.

  3.

  .

  . . . .

  .

  !

  . ( ) . .

  .

  .

  . : . ... ...

  .

  .

  ( )

  . . ( )

  . .

  .

  4 ...

  . ...

  . :

  . : .

  . :

  . : .

  .

  51

  : ...

 • 33 339002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  moc.dnaviap.www

  51

  4154-223 )877(

  .

  .

  .

  .

  82 0491

  .

  .

  .

  5 ...

  8.2 .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  . SORIAK

  .

  .

  .

  : ... 6

  89

  .

  . .

  .

  ot aeS yaeykS .

  ! 9002

  8

  ...

  .

  .

  .

  .

  . . ( .

  !) ...

  .

  ...

  . :

  .

  : . :

  .

  ... 61

  :

  .

  ... 61

  . :

  . :

  .

  :

  . :

  . :

  . :

  .

  : .... 91

  7

  .

  .

  .

  ... 02

  .

  .

  .

  ... 22

 • 43 439002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831 . . .

  . .

  9002 .

  . .

  . 01-9002 4

  .

  .

  ,

  .

  90-

  8002 . 72 . .

  . .

  .

  . .

  .

  9002 .

  .

  . 81 .

  . . 76 13 -03 - -03

  - .

  .

  . 83 . 11

  .

  .

  . 13

  .

  .

  .

  .

  .

  . - .

  .

 • 53 539002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  . . . 43 .

  .

  9002 . 374 084 042 .

  . 22 .

  .

  6102 . 052

  .

  .

  .

  . .

  . 0102

  4991 .

  .

  . .

  .

  9002 .

  . . .

  .

  23

  9002 . .

  . 04

  .

  9002 . 002 23

  . 51

  . 9002 .

  .

  .

  1102 .

  . .

  . .

  .

  08 8002

  . 49

 • 63 639002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  . 32

  . 51 .

  .

  67

  . . 09

  . 29

  .

  34 . 6

  . 72 . : .

  . 23 .

  . 1-1

  .

  revuocnaV htroN ,ht51 tseW A611

  -

  75 .

  .

  . 2102

  .

  . .

  .

  . . . 002 008 01

  . .

  .

  9002 .

  12

  . 5 . .

  .

  . . 3 . 5 3

  . .

  .

  . 11 - 9002-

  . . 01 5 .

  . . .

  .

  . . .

  . 6891

  . . .

  .

  . 5-

  - .

  0 5

  .

  . .

  . 4-1 . : . .

  4791 .

  . .

  . .

  . 6691 .

  . 2891

  .41 452 541 42 .

  .

  09 29 49 .

  . 2-0

  21 . . .

  .

  92 . . 23 73

  .

  .

  .

  . .

  . 75 . . .

  .

 • 73 739002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  cSM ,ABM izakraM werdnA nihsfA

  ( ) eraC mreT gnoL

  [email protected] :leT

  -otnoroT ehT fo yraidisbus a ,)FPIC rebmeM( .cnI adanaC esuohretaW DT fo noisivid a si ecivdA tnemtsevnI etavirP esuohretaW DT dna stcudorp ecnarusni llA .esnecil rednu desu ,knaB noinimoD-otnoroT ehT fo kram-edart a si esuohretaW DT .knaB noinimoD.puorG laicnaniF knaB DT fo rebmem a ,.cnI secivreS ecnarusnI esuohretaW DT fo stnega desnecil efil yb dereffo era secivres.ecivdA tnemtsevnI etavirP esuohretaW DT fo trap si dna izakraM werdnA rM fo stsisnoc tnemeganaM htlaeW izakraM

  htiw noitaticilos ro reffo na ton si elcitra sihT tnemtsevni yna fo elas dna esahcrup eht ot tcepser edivorp ton seod dna tcudorp rehto ro ytiruces ,dnuf .ecivda xat ro tnemtsevni ,lagel ,laicnanfi ,laudividni.rosivda xat dna lagel nwo ruoy tlusnoc esaelP

  esuohretaW DT

  .

  gro.nirafarhem.www: 9-80760288 : 11297688

  0102 . . ( ) .

  : . . / . . . . (spac egral) (spac llams) evisnefed srotces( ) lacilcyc (

  ) . . (eerf yenom) . ( pid-elbuod)

  . . .

  . . . . .

  .. . .

  . . . .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  5831 .

  .

  . 21

  . :

  . 9002 .

  .

  .

  .

  .

  . . .

  .

  42

  .

  .

  :

  .

  . .

  .07 .

  .

 • 83 839002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ( )

  :

  2

  : 2

  2

  : . . . . ( ). .

  .

  .

  . -

  . . .

  . .

  . .

  . .

  . . .

  82 8271 .

  .

  .

  * 79

  .

  * 9 4 3/57

  .* . . . :

  .

  .

  .

  . . . 054 7

  .

  .

  .

  .

  : 2

  : 42 . . . . . ( ) . .

  .

  moc.dnaviap.wwwenilno dnaviap daer

  enilno vt dnaviap hctaw

  enilno dnaviap oidar dna henabahs oidar oidar ot netsil

 • 93 939002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  . .

  .. .

  .. . ( ) ( ) ( ) . ! !

  .

  .

  . (

  .

  ( )

  .

  :

  :* :

  .*

  * :

  .* :

  .* :

  .* : .

  .*

  !

  . ...

  . . .

  .. .

  . ! . .

  . 52-57 ( ) . .

  !

  !

  *

  .* ( ).

  .*

  .*

  .*

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . :

  . :

  .

  .

  . 51

  .

  .

  . :

  .

  2 3 4

  .

  . ( )

  :

  1- .2- .

  .

  .

  .

  .

  . . 54 .

  . . . .

  .

  . .

  .

  .

  .

 • 4 049002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  03:9 11

  GNIR 8 .

  0905-813-406 .

  moc.acinari.www

  -

  .

  . .

  3 03:5 .

  .

  : 3259 : 2244-977-406

  4 8 54:3

  yrarbiL ytiC revuocnaV htroN

  021 teertS ht41 tseW - .

  : 31 5 7

  91

  . 4 6 7 01 01 21

  21 51

  0905-813 (406) .

  7 9 2 .

  . .

  : ( -). : 302

  . 8764 -089(406)

  . moc.topsgolb.puorghseyoor//:ptth/

  .

  CB . : *

  * * *

  . - () -

  -

  . 03: 6 03: 8 9 0102 :

  522 .

  2345-687 (406) .

  . :

  * * * *

  * * *

  : 03:9 :

  1392 889-406

  . 2064-429 (406) . : 4401

  . moc.topsgolb.ac-mib

  : ( 03:6)

  (): :

  :

  : 4401

  8764089 (406) .

  ()

  () : 71 81

  42 72

  7

  . 81 -

  5595 -929- 406

  moc.cbroon.www moc.adanacroon.www .

  ,notrebmeP ffo teertS 41W 2711 revuocnaV htroN .rD eniraM

  . () .

  . : : 03/21-03/01

  noilivaP doowgoD1B6 J3V .CB ,maltiuqoC .tS reirioP

  : : (3-5/1)(5/4-3)evirD eniraM 0591-yrarbiL8J1 V7V .CB ,revuocnaV .W

  : : (6-5/4)(5-5/3))mooR ytivitcA( kraP aidacA

  5E2 T6V .CB ,revuocnaV .trC sinneT 7072

  : : (6-5/4)(5-5/3)8R1 Y6V .CB ,dnomhciR .etaG uroniM 0077

  : : 6-4)roofl drihT( yrarbiL ytiC .naV .N

  9N1 M7V .CB ,revuocnaV .N .tS .ht41 .W 021

  : : 6-4 )airetefaC( loohcS yradnoceS lenitneS

  evirD llewtrahC 05212R2 S7V CB ,revuocnaV .W

  : : (6-5/4)(5-5/3)9M2 Z5V CB ,revuocnaV .ts14 056-egdirkaO

  3959-155 (406 ) 4656-162(406)

  .

  .

  .

  : * * *

  * * *

  : * :* 55

  * 5 :

  54:11- 03:9 : 11 - 81 0102

  5 -71 0102

  . [email protected]:liamE

  : 1392-889-406 : 51 321 702

  6

  .

  . 8803-229-406 .

  . :

  .

  . : 5617 972 406

  0334-772-406 .

  : 52 : 7

  . : 21 62 () 72 ()

  8778727406

  . : 8200-069-406

  : 153 revuocnaV htroN .evA nnyL

  ()

  42 72

  . :

  () 7

  () .

  .

  . 5595 -929- 406

  82 9002 . . 51

  . 9 01 MF 7 / 201 . KNILREPYH .oidarpooc.www moc.efirt.www//:ptthgro 9 01 .

  1657486406 . KNILREPYH 0 2 k a v j a p : o t l i a m @ m o c . l i a m g

  [email protected] .

 • 14 49002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  . (snevaeH ixaT) (narI nadneZ) . .

  .

  .

  .

  . . . .

  .

  . . .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  . 61

  .

  .

  ( ) 4591 . 9791 .

  . (lohraW ydnA) (ecurB namuaN) (ffeJ snooK) (nietsnethciL yoR)

  . .

  (mlfitnednepednI) .

  .

  . 6991 . . . . 572

  .

  ( onracuL)

  .

  . 0991 (msilamixaM)

  .

  71 0102

  . .

  . 0102

  .

  :

 • 24 249002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  ( )

  . . . .

  .

  :

  . . . . - ! !

  . . . . .

  .

  . . . .

  . . . .

  . . . . .

  .

  . -

  . . . .

  . . . . . . .

  . . .

  . . . .

  .

  . .

  ! .

  ! : ! !

  .

  .

  . .

  ! ! . . . - -

  . . .

  . () .

  . . .

  . .

  . . . . . . .

  ! . . .

  .

  .

  . . . .

  . () .

  .

  .

  . !

  .

  .

  . . . . !

  .

  ...

 • 34 349002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  uaeruB ssenisuB retteB

  5265-586-406 revuocnaV ,teertS nosboR 5011

  ihctaaS & ihctaaS5291 ecniS

  :KCJ KCJ azneciV lesaB

  :nortuccA ,kcetecI ,ssiwS ihctaaS ,irafaS ,ssorC ,tnopuD .T.S

 • 44 449002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  . . 65 . . 8531

  .

  . . . . . .

  .

  :

  . 7631 895

  . . 86 . 76 76 . . . .

  .

  :

  . . . . . . . .

  . . . . . . .

  .

  :

  . . . . . . . . . . 4891 . .

  .

  :

  . . . . 6731 7731 8731 . . . 76 . .

  . . .

  .

  :

  . . . . . . . . . . .

  .

  . . . . . . .

  .

  . .

  .

 • 54 549002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  .

  edanalpsE.tseW 051-012sreppohS fo potfooRtraM gurDrevuocnaV htroN

  !!!

  !

  99,5

  99,5

  99,5

  _ _ 59,9

  ) (

  3663 043 877 :T

  yrevileD eerF obmoC rof

  erohS htroN ni 03$ revO sredrO

  traM gurD sreppohS

 • 1388 4 934 . PAIVAND Vol. 16 Issue 934 Friday December 25, 200946 46

  : . . . .

  .

  : . .

  .

  : . . .

  . .

  . : . . .

  .

  : .

  .

  : . . .

  .

  . : . . . . .

  .

  . : . . .

  .

  : . . . .

  .

  . : . .

  . .

  : .

  .

  : . .

  .

  Y

  |{ZiMYZ|aZfYZfZ]

  Y |// // //Z Yfy{ZZ

  ZYZZuZ

  efy{Z,Zn//Z]Z],Y

  //Zu //y // ]Z]f{

  Z//mZy~//u//YYYmZZmY

  mZZemZe

  f//fY{Z////mt^mZ {Z|uY

  c^t^edy{ZZ

  //q x//{//Y{//^Y][Ma

  |nZy{|cZuZf]MZ

  {e|]] Y{Z{ ZZ{ZYfZufYfY{],fY{Y

  ZaZq{| YqY q{ZMdY Z],ZaZ]{ YZ

  {cZZZ^YZZfY{eYZ {f uZ],Zf{yM

  Z]|aZZYZY|{ ~ZYZ]

  Za{Z]MMuY{]ZYMMZ{

  vfZY|y{ ZZ|Z]eanmm Ze

  aYdzfZayqaY//zZ//|//uY//Z

  ZzfZfz//

  Z //z d//Z ZZaZqr]eM

  ^//\Z eZZf//YcYZfyYY//WZ[qZqZZdY

  d//uYZ,//dzfZa{{|

  fY//y Z//] Z//f|] Ya\WM

  |Y

  YY //]Zf {Y|// ,|Z//a ]ZeZ]|v

  //m//yM//v//

  {ZZYY[YYZw{aY

  ZfZ]//fza Z//y Y|//

  Zu////nyY{^//

  {Z|]d u]Y{Z^fa

  Z]Y]Y e

  mfZ]z// |// |//{Z]

  {Y{]Y|ZfY|//f^eZ

  Yaf//Za

  edY||yYu

  ZacZZfYY{YeZn

  cZZ|uYZYyZ{ZakZYze{YYy{MZYM|Yy

  ybZYiY{

  {fY|Yq {M]ZZfdzfZau^e{ZyZZZm

  vf ,|YYZM {yZ^Z]cY|ZyY

  |uYY{]eZ^eMZy{Z]fmf]Y]

  |ZuyYdzfZafy,fyZad{dY

  {Y//^md]{ |

  Z// }MZ// //yMZfyZ//Z

  eu{,|d[MZa{Z]{Z

  {Y{Z]Ma

  //Z Z//^Y //uYYZZ

  ]q]Z// Z//Z] { {

  Y{Z]Zy|a////m{m{f uZZ]]Z//ZM

  |Y^YY]Ze

  s{Z]|ms{u]Zec{dY{Zs{YY{YYZ|m|Y{b]{su],Ys[Ym{ZaZ]b{u{Y|Z]YZuYY|f]Y

  v{{{Y|Y|m

  Z|mu Z{Z|mu

  |m m {Z|m{ m

  Yo

  YYYY

  Y[Y{c{YY

  cY

  Yc

  {Yc

  wY{Y

  Y{Y_YY

  YYY{k

  k[

  YYY

  Y[YY

  YcY

  YYw

  {YscYc

  [YYY

  YcYYY

  {{{

  {Y

  kc[Yc[

  [Y

  YYY

  YYYc[

  cYY

  k_

  YYcY{

  YY[Y{

  c[YY

  YY{Y{Y

  YY

  e//a,e|//mY//md//ZcZ//]ZzfY{|//Yed//Y//d Z//Z//v//e]}ZmaZ,acZ]ZzfY|Z]fY{YYiPed{|YydrMYfYmY//Ym//e//ZYYd//]{MZY//]{Y//]Yd Z[Y~mZ^Z//]mcZ]ZzfYdY//WZZf//YyY|//Y//aY//]Z//f//eiRY////]//m//Wd//Y//ZfmY{//c////u//d//a//Y{Z]M{|//Ye{//d\zf//mW|ZY//ZYZ//]{{Zf//YZ]|Ye{Y{|//]//zZe//Z{|Z//,//ZYY//cZ//ZYZ//dYmY|//M]|Y//e,d//a,Y{Z]M|Z//]YacZ]ZzfYZ]^Z{d//YZ{Zf//M{Y]{y|ad Z//YfdY|da{//Y[YZq//af {{[vzZe|YeZz//d Z]YZfmYWZ{\uZZZWZ

  |]YYdaejY|u{y{{Y{////m]Y//fuY////cZ//]ZzfYd//YYYYmY{Z]Y|mY//Y{Y{{//le//YY//Y{////]Z//{Zd Z,dYZfmY{YZyYeZ]fu{ZZm|Ye////d//YWZaZ//]0

  ////m

  Z//{]|eYZ//duYf//a{YYd//Yq//|//e//m//f//ZZ],{//{b//Zu[u[//u]//m{meZ]ZzfYZ//Y]{//]{//{YYcZ]ZzfYX]f//{Y|Zm{cZ]ZzfYX//]ZeMY]Z]y]YY{Y{yjY|ud Z//d//Y{Y{[ZzfY]dZ{|f//~{y{uYZ{//{Y{YZYR]{]Zu|fY~YfuYdjY.| YYe|//|YeqZ//qd//YYX//f|//Y////Y{Y{{//]YZ//YZ\//md Z//{//yZZ//]{ZfY//ZeY//q{Y{//y 0

  Z//ZY|//

  //ed//aY]{ ]ZYYeY|YZ]Y|Y{YYqZ//]Y//,|//z]d//Yd//Zu//qZ]d ZqZ]{ZY{Y~Y{f{{|{YZaY{y\zfmW]//Z]OdZ]Z//]Z//YZf//Yyf//eZuZeY]f]f],|// ffZYY

  {Yda|ZZ]//Y{{y{ZZ]^//Z{|]YZd//aZe,Z|Z//u|Z]YY]e//ZYzfY|Z]Z]{ //f]YYZ//{ Y{Z//,|q]//{ZZ]]|//z]ZfmYdY|veZ]{]dYfZfa,|f,ZYeY]YYY,

  dyZ|^e{//Y[YZ//q{|//Y //Z////

  ^cZZ]{//{// fZd//Y|d//a d//f]|//Z {[Y,dYY {e{Z{ZY

  dYY|Z||]dadY|Y|Z]Y{Yef//Z]m|uYZu,//eed//a|]dY|da|//Z]//Z{ZfYZ|Ye{Zd//a{qd//Y]dY||]|YeZnYZ] {f]ZvY{y]//Y||//Z]//Z,{ZfYe]{ZfY,ZZ{Y{y,|fZ]v|fY\yqY ZM| Y{Y

  ||Ydad]f][ZfZ dYdY||ZdaY]ZYdY|YY{]ZMY|qaZ f//YZM{dY|YdYda|]edcYZ//Z]0

  Z{Y{{Z

  YM{ {]cYZ0Z{Y{WYYdY|YdY|//Y{Z//d// //]Y{Y//YZ//YY0jYY{yYZZm{q{Y{Y//

  |Y{ZZfZ{{]ed{Y{|{0

  Z{ddY|

  ]Y//mY{Y{ycZ]ZzfYf//Z]//Y||//]ZY//Ym//ZZ{//Zm{ZM{{ZuMeeZefY{f{Y//^n[y{//Z|f//fzZ{//qYm//Y,Z]\//n[y{////Y{YY|y{//Y|Y{e|//Y]Z]Z////YfYmdZuZ{Z]Y{YdaeZf{YM

  { YyyYZq {y]fZnY^ZcZZ]ZY] a{dY|ZYdY|da{ZyZ

  Z {dadY|Z] Y{Y|]d//a,d//Y[d//a|//]dY|//|Z\//{]Y]//d//a|]dY|d//Y|

  ]Y]YY,ci|eZz]{da]me{ZveY{d//a,//{YY{d//a,//]Z{Zf//{{d//a,|]fzZ//{

  { {da,dyY{da,Z|M{m],ZfmYZ^Y,Z{,eZ^Z,yYdY{da{Z{ZuMZ{Z Y|m

  ]{ZfYZ|ZM{daYYYda|e

  daZY{ZYY|]aZY]{ eYe]Y

  ve{ZZ//Y{a//ZYmc|Zn//e//Y{a

  ]ZY{aY|]fYYaYY]Zd]Y|Yq|]me

  f]Z]n{eZZZf//{|//ZZdZZZ]{^aY]eZZZ Z

  veY//]YZd//Z|//YmY//]me{Z{ZfYZ{daZYZ{ ||X{]

  cY]YZ//Z//uYd]//a//Y{|//s//ZYZvYdyZ//Z]Yyfr//YsY{//{[Y//^{Y//]//Y[YZq{Y~//Zd//Y//Y//dyZ//d//Y//WZu//d//Y|d//acZZ]{|//s//cZ]meZ//]YY|//MY//]me]Z//ZYf{cZ^]d//YY{Ys//YZ//]{Y~//iPe//{Z//// RdyZ//{//d//a//eY]MZ^eYr//{//Z//yY,{Z//fY,//,//ZfmY{Z//]YmedY//eZY]d//YdY|d//a{//d//aY]mY~iPeZ^m]ZfY]//YY|//]//YY{d//ah//Z]]Y]Zd,Z,d//YY{y]Ze{//// hZ]Y|Y//q|//ZyZ//Y]|M{\//Ze

  |]ZveZ//d//]|Y{ZY]|d|{YZhZ]d//Y{d{u//d{ZZZ Z|Z an{cZZZf{|nf{Z] ||YyZdZZZ {^aY]eZZ//|e{Y//e,f//a//Y{YY{//y]M|//ZyZ//YZ//Y]Ze]//]//fZfY{dZ|Yyved//YZd]Y|Y//qYZ]nZYY//YfcZ]ZzfYYad//a{],{ {Z{Y|uYf {YdZu]^edaZYjY|ud Z{|PedY|

  |fY{Zq{{Y[YY^ZaYZYZ]Yz]ve|//dY|d//a|Z][//Y//nZY| e{Y{YY|Yq|//|]d//YmW[ZzfY{Y//ve{|//ZmZd//Z^{Z////]Y]{Z//Ycd]eZ]{[[]Z{|c|ZnYY]YmYdY[YZYZ//f|yy|{Z|//Z]Y{y]{]{Y//]X|// {Y{//ycZ//]ZzfY{{//ZMveY]Z//Y{]dY|d//a]ZY{Z//fYZ]dX//Yd//YY{//{

  dY|{Y~{d{{

  ZWZ]

  ,Z|Zu|Z]YZdaZef{|]Z]Z]{eZYzfY|YY] Y{Z,|q]Z{{]]YY

  Z{ZaZv W ZjY{ZmZ{Y{y^Zq

  {d{dY|da{

  ! - !

  ! !

  ! : : . :

  ! : . : :

  ! ! : :

  : : ! : .

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  ! ! !

  !

  ...

  1357

 • 74 749002 ,52 rebmeceD yadirF 439 eussI 61 .loV DNAVIAP . 439 4 8831

  . . . .

  .1 - :

  .

  .2 - :

  .

  .3 - :

  . .

  .4 :

  .

  .5 - :

  .

  . .6 - :

  . .

  7 - : .

  .8 - :

  .9 - :

  .

  .01 - :

  ( ... ...

  .)11 - :

  .

  !

  !

  . ( )

  . 0102 . 761 $

  . 3002 .

  8002 .

  .

  . 711

  0041 . . ( )

  . (

  )

  . ( 3)

  . 119

  .

  :

  .

  / /

  .

  8852 74

  2043

  .

 • 1388 4 934 . PAIVAND Vol. 16 Issue 934 Friday December 25, 200948 48

  92-4726

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  www.Miaad.ca55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  55 55

  1387 11 887 Vol. 15 Issue number 887 Friday January 30, 2009

  KERRISDALE: Resident Caretaker required for well-maintained concrete building

  with 43 self-owned suites. Duties include janitorial work, light gardening, maintenance and small

  repairs. Some knowledge of mechanical equipment an asset. One bedroom suite.

  Reply with resume and salary expectations to Vancouver Management

  Fax: 604-263-2210 or E-Mail: [email protected]

  :

  ...

  ...

  .

  !

  )604( 91-476

  120

  1480 Marine Dr, N. Van

  )935( 604-986-4404

  600

  1100

  934 778-891-5547

  2 3

  1900936 778-237-0407

  . )930( 778-385-434

  2 3

  64-92-4726

  8

  3 5 65 25

  5 -

  7

  )64( 728-8465 :)64( 945-485

  )604( 98-0884 :

  100