Click here to load reader

Pahang Trial Akaun SPM 2012

 • View
  59

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

accounts

Text of Pahang Trial Akaun SPM 2012

 • 375612PRINSIPPERAKAUNANKertas 2September 20122% JAt{l

  PnHqNq D-rnPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012

  PRINSIP PERAKAUNAN

  TINGKATAN 5

  Kertas 2

  Dua Jam Tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B.3. Jawab soalan satu di atas kertas soalan dan hantar bersama-sama kertas

  jawapan.

  4. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian Tambahan yang dibekalkan.5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

  kurungan.

  6. Tunjukkan kerja mengira. lni membantu anda mendapatkan markah.7, Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram.8. Semua keftas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

  Kertas inimengandungi 12 halaman bercetak

  ILihat halaman [email protected] Hak Cipta MPSM PahangKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

  NarzukiRectangle

  NarzukiTypewritten textPAHANG DARUL MAKMUR

 • BAHAGIAN A

  (60 markah)(Jawab semua soalan)

  1 (a) Urus niaga berikut berlaku di dalam Perniagaan Lilin EnterpriseApakah kesan urus niaga berikut terhadap persamaan perakaunan?

  (b) Nyatakan dokumen yang digunakan bagi setiap urus niaga yang berikut:

  (c) Nyatakan akaun yang di debitkan dan akaun yang dikrediikan bagi urus niaga berikui:Butir Akaun didebitkan Akaun dikreditkan

  Membeli alat tulis RM180 daripadaKedai Buku Alina.

  [2markah]

  Butir Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

  Pemilik membawa masuk komputerperibadi untuk kegunaan perniagaan

  [2markah]

  Urus niaqa Dokumen Perniaqaan

  Mengenakan caj tambahan keranamenghantar barangan kepada pembeli

  Pulangan barang niaga kepada pembekal

  [2markah]

  Q Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • (d) Puan Mariam bekerja sebagai pengurus Syarikat Multimedia. Berikut ialah maklumatberkaitan dengan pendapatan beliau pada bulan Ogos 20.12.

  Gaji pokokElaun-elaunJumlah Potongan

  RM4 8001 3001 791

  [2markah]Hitung gaji bersih Puan Mariam bagi bulan Ogos 2012.

  (e) Mustika Berhad mempunyai modal berdaftar seperti yang berikut:4,000,000 unit saham biasa RM 0.50 sesaham3,000,000 unit 8% saham keutamaan benilai RM1.0O sesaham

  Syarikat telah menerbitkan 2,800,000 unit saham biasa dan semua saham keutamaan padanilaitara dan dibayar penuh

  Hitungkan modalberbayar [2markah]

  @ Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • 2, Maklumat berikut diperoleh daripada lmbangan duga Ben Wahab Enterpriseyang beroperasi di Pekan Pahang.

  Ben Wahab Enterpriselmbangan Duga pada 31 Mac 2012

  Stok 1 April 20'11Belian dan jualanPulanganAngkutan masukBankPenghutang dan PemiutanglnsuranSewaGajiElektrik dan airHutang lapukKenderaanLengkapanSusut nilai terkumpul KenderaanSusut nilai terkumpul LengkapanPinjaman bankFaedah pinjamanPremisPeruntukan hutang raguModal '1 April 20'11Ambilan

  Debit

  B 40075 700

  500760

  15 5957 2001 860

  14 000I 780

  25030 00040 000

  800120 000

  1 970

  Kredit

  150 250

  4 615

  7 150

  3 0004 500

  27 000

  300130 000

  326 815 326 815

  Maklumat tambahan

  Stok pada 31 Mac 2012 dinilai RM8 720 pada harga kos danRM7 210 pada harga pasaran

  lnsuran terdahulu RMI 55

  Sewa diterima terdahulu RM550

  Belian alat tulis RM'185 telah direkod sebagai belian barang niaga

  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

  O Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • (v) Pinjaman bank matang pada 31 Mei2016 dan faedah dikenakan padakadar faedah 4% setahun

  (vi) Nota kredit RM340 yang diterima dari pemiutang masih belum dicatat di mana-mana buku.

  (vii) Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah bakiberkurangan

  (viii) Lengkapan disusutnilaikan pada kadar 15o/o setahun mengikut kaedah garislurus

  (ix) Peruntukan hutang ragu diselaraskan S% atas baki penghutang

  Anda dikehendaki menyediakan

  (a) Penyata pendapatan pendapatan bagitahun berakhir 31 Mac2012[13 markah](b) Kunci kira-kira pada 31Mac2012[12 markah]

  O Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • Maklumat berikut diperoleh daripada lmbangan Duga Perusahaan Batik Hudapada 31 Ogos 2012 yang beroperasi di Mentakab lndustri Park.

  Perusahaan Batik Hudalmbanqan Duqa pada 31 Ogos 2012

  Stok pada 1 September2Oll:Bahan langsungKerja dalam prosesBarang siapAlat-alat kecil

  Belian:Bahan langsungAlat-alat kecil

  Jualan barang siapAngkutan masuk bahan langsungGajijuru jualUpah buruh langsungUpah tak langsungBelanja penyelenggaraan mesinPromosiPenghutang dan pemiutangBankSewalnsuransKadar bayaranBelanja amHak ciptaPulanganMesin (kos)Susut nilai terkumpul mesinAlatan (kos)Susut nilai terkumpul alatanUntung pelupusan alatanModal pada 1 September 2011

  Maklumat tambahan:

  (i) Stok pada 31 Ogos 2012:Bahan langsungKerja dalam prosesBarang siapAlat-alat kecil

  Debit (RM) Kredit (RM)

  16 4001 300

  3 400990

  80 0003 100

  253 7201 600

  15 535'111 00028 000

  5 1003 4004 180

  13 66018 0004 200

  14 0104 0652 520

  80 000

  26 000

  3 140

  3 060

  22200

  3 900440

  1 50 000

  436 460 436 460

  RM 8 90022004 8003 340

  [Lihat halaman [email protected] Hak Cipta MPSM Pahang

  I

  Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • (ii) Seorang pekerja kilang masih belum menerima gaji bulan Ogos 2012sebanyak RMI 150

  (iii) Belanja penyelenggaraan mesin RM1 400 masih belum dijelaskan.(iv) Premium lnsuran dibayar bagi tempoh setahun berakhir 31 Disember 2012.(v) Aset bukan semasa disusutnilaikan mengikut kaedah berikut;

  Jenis aset Kadar dan Kaedah susut nilaiAlat-alat kecil Penilaian semulaMesin 15% setahun mengikut kaedah baki

  berkuranqanAlatan 20% setahun mengikut kaedah garis

  lurus

  (vi) Perbelanjaan diagihkan antara kilang dan pejabat mengikut pecahan berikut;Kilans Peiabat

  Sewa 70o/o 30o/olnsurans 70o/o 30YoKadar bavaran 70o/o 30o/oBelania am 60% 4oo/oSusut nilai Mesin 80% 20o/oSusut nilaiAlatan 300/ 7Ao/oPenvelenqqaraan Mesin 7 5o/o 25o/o

  Anda dikehendaki menyediakan:

  (a) Penyata kos pengeluaran bagitahun berakhir 31 Ogos 2012.[22 markah]

  (b) Penyata perdagangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012.(sehingga untung kasar sahaja)

  [3 markah]

  @ Hak Cipta MPSM Pahang lLihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • BAHAGIAN B

  (40 markah)(Jawab mana mana dua soalan sahaja)

  4. Kelab Muzik Tradisi Pahang merupakan sebuah pertubuhan sosial yang dianggotaioleh 150 orang ahli dengan yuran tahunan RM200.

  Maklumat kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut;

  (i) Akaun Penerimaan dan Pembayarantahun berakhir 31 Disember 2011

  Baki b/bYuran ahliYuran masukJualan T-shirtSewa lokarDerma Tabung BiasiswaAlat muzik

  Pemiutang T- shirtSewa bangunanKadar bayaranGajipekerja kelabAlat muzikElaun JurulatihPinjamanlnsuranBakih/b

  1 5006 5001 140I 6002 1006 400

  13 0001 800

  10 700

  ----nl4a-

  8 75030 300

  4004 0403 0005 0001 250

  52740

  (ii) Baki-baki aset dan liabiliti:

  Stok T- shirtPemiutang T shirtAlat MuzikPinjamanLengkapanKadar bayaran terakrulnsuran terdahuluDana terkumpul awal

  (v) Upah jualan T-shirt terakru RM345(vi) Susut nilai lengkapan 10% atas kos.

  @ Hak Cipta MPSM Pahang

  31 Disember 2011560500

  14 700??

  13590

  ?

  1 Januari 201 1880200

  15 00050 00040 000

  95

  14 335

  (iii) Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai penerimaan hasil.(iv) Yuran yang diterima sepanjang tahun 2011 termasuk RM300 yang dibayar

  oleh ahli untuk tahun 2012

  Akaun Penerimaan dan Pembayaran

  [Lihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • Anda dikehendaki menyediakan;

  (a) Akaun Kawalan Pemiutang [2 markah](b) Penyata perdagangan T-shirt bagitahun berakhir 31 Disember 2011

  [3 markahl(c) Penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011(d) Kunci kira-kira pada 31 Disember 2011 [9 markah][6 markah]

  O Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • MaklumatyangberikutdipetikdaripadabukuSyarikatPerabotJatidanSyarikatPerabotMerbau Pada 31 Ogos 2012

  ,

  " "

  r"," r ",

  0 " '"il: Jililffi ff[l;,,,rrT'jiJttJ;'T::

  t' :" :"'

  *

  "'

  SYarikat SYarikatPerabot Jati

  RM160 000120 000

  Perabot MerbauRM

  175 000125 000

  (-)

  (-)

  JualanKos JualanUntung kasarBelanjaUntung bersih

  Aset Bukan Semasa

  Aset semasaStok akhirPenghutangBankTunaiSewa terdahulu

  Liabititi SemasaPemiutangKomisen diterima terdahuluModal kerja

  DibaiYal oleh:Ekuiti PemilikModalUntung bersih

  LiabilitiBukan SemasaPinjaman

  Perabot Jati Perabot MerbauRM RM RM RM

  29 350 58 850

  40 00027 500

  50 00028 000

  12 500 22 000

  Kunci Kira kira svarikat Pil:bort' Jdliola;rors;rarikat Perabot Merbau---

  - SYarif"t SYarikat

  18 00025 80063 000

  200450

  107 450

  12 00029 00049 000

  254500

  90 750

  C) 16 000350

  24 000300

  83 150112 500

  74 400133 250

  (+)

  90 00012 500

  102 500

  10 000

  81 25022 000

  103 250

  30 000112 500 133 250

  O Hak CiPta MPSM Pahang[Lihat halaman sebelah

  Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

 • 5. Maklumat yang berikut dipetik daripada buku S

Search related