13
375612 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2012 2% JAt{l PnHqNq D-rn PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 Kertas 2 Dua Jam Tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B. 3. Jawab soalan satu di atas kertas soalan dan hantar bersama-sama kertas jawapan. 4. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian Tambahan yang dibekalkan. 5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 6. Tunjukkan kerja mengira. lni membantu anda mendapatkan markah. 7, Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram. 8. Semua keftas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Kertas inimengandungi 12 halaman bercetak ILihat halaman sebelah @ Hak Cipta MPSM Pahang Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Pahang Trial Akaun SPM 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

accounts

Citation preview

Page 1: Pahang Trial Akaun SPM 2012

375612

PRINSIPPERAKAUNANKertas 2

September 20122% JAt{l

PnHqNq D-rn

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012

PRINSIP PERAKAUNAN

TINGKATAN 5

Kertas 2

Dua Jam Tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B.

3. Jawab soalan satu di atas kertas soalan dan hantar bersama-sama kertasjawapan.

4. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian Tambahan yang dibekalkan.

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalamkurungan.

6. Tunjukkan kerja mengira. lni membantu anda mendapatkan markah.

7, Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram.

8. Semua keftas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas inimengandungi 12 halaman bercetak

ILihat halaman sebelah@ Hak Cipta MPSM Pahang

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Typewritten text
PAHANG DARUL MAKMUR
Page 2: Pahang Trial Akaun SPM 2012

BAHAGIAN A

(60 markah)

(Jawab semua soalan)

1 (a) Urus niaga berikut berlaku di dalam Perniagaan Lilin EnterpriseApakah kesan urus niaga berikut terhadap persamaan perakaunan?

(b) Nyatakan dokumen yang digunakan bagi setiap urus niaga yang berikut:

(c) Nyatakan akaun yang di debitkan dan akaun yang dikrediikan bagi urus niaga berikui:

Butir Akaun didebitkan Akaun dikreditkan

Membeli alat tulis RM180 daripadaKedai Buku Alina.

[2markah]

Butir Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

Pemilik membawa masuk komputerperibadi untuk kegunaan perniagaan

[2markah]

Urus niaqa Dokumen Perniaqaan

Mengenakan caj tambahan keranamenghantar barangan kepada pembeli

Pulangan barang niaga kepada pembekal

[2markah]

Q Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 3: Pahang Trial Akaun SPM 2012

(d) Puan Mariam bekerja sebagai pengurus Syarikat Multimedia. Berikut ialah maklumatberkaitan dengan pendapatan beliau pada bulan Ogos 20.12.

Gaji pokok

Elaun-elaun

Jumlah Potongan

RM

4 800

1 300

1 791

[2markah]Hitung gaji bersih Puan Mariam bagi bulan Ogos 2012.

(e) Mustika Berhad mempunyai modal berdaftar seperti yang berikut:

4,000,000 unit saham biasa RM 0.50 sesaham3,000,000 unit 8% saham keutamaan benilai RM1.0O sesaham

Syarikat telah menerbitkan 2,800,000 unit saham biasa dan semua saham keutamaan padanilaitara dan dibayar penuh

Hitungkan modalberbayar [2markah]

@ Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 4: Pahang Trial Akaun SPM 2012

2, Maklumat berikut diperoleh daripada lmbangan duga Ben Wahab Enterpriseyang beroperasi di Pekan Pahang.

Ben Wahab Enterprise

lmbangan Duga pada 31 Mac 2012

Stok 1 April 20'11

Belian dan jualan

Pulangan

Angkutan masukBank

Penghutang dan Pemiutanglnsuran

Sewa

Gaji

Elektrik dan airHutang lapukKenderaan

LengkapanSusut nilai terkumpul Kenderaan

Susut nilai terkumpul Lengkapan

Pinjaman bank

Faedah pinjaman

PremisPeruntukan hutang ragu

Modal '1 April 20'11

Ambilan

Debit

B 400

75 700500

76015 5957 2001 860

14 000

I 780

25030 000

40 000

800120 000

1 970

Kredit

150 250

4 615

7 150

3 000

4 500

27 000

300130 000

326 815 326 815

Maklumat tambahan

Stok pada 31 Mac 2012 dinilai RM8 720 pada harga kos dan

RM7 210 pada harga pasaran

lnsuran terdahulu RMI 55

Sewa diterima terdahulu RM550

Belian alat tulis RM'185 telah direkod sebagai belian barang niaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

O Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 5: Pahang Trial Akaun SPM 2012

(v) Pinjaman bank matang pada 31 Mei2016 dan faedah dikenakan padakadar faedah 4% setahun

(vi) Nota kredit RM340 yang diterima dari pemiutang masih belum dicatat di mana-mana buku.

(vii) Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah bakiberkurangan

(viii) Lengkapan disusutnilaikan pada kadar 15o/o setahun mengikut kaedah garislurus

(ix) Peruntukan hutang ragu diselaraskan S% atas baki penghutang

Anda dikehendaki menyediakan

(a) Penyata pendapatan pendapatan bagitahun berakhir 31 Mac2012

[13 markah](b) Kunci kira-kira pada 31Mac2012

[12 markah]

O Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 6: Pahang Trial Akaun SPM 2012

Maklumat berikut diperoleh daripada lmbangan Duga Perusahaan Batik Huda

pada 31 Ogos 2012 yang beroperasi di Mentakab lndustri Park.

Perusahaan Batik Huda

lmbanqan Duqa pada 31 Ogos 2012

Stok pada 1 September2Oll:Bahan langsungKerja dalam proses

Barang siapAlat-alat kecil

Belian:

Bahan langsungAlat-alat kecil

Jualan barang siapAngkutan masuk bahan langsung

Gajijuru jual

Upah buruh langsungUpah tak langsungBelanja penyelenggaraan mesin

Promosi

Penghutang dan pemiutangBank

Sewa

lnsuransKadar bayaran

Belanja am

Hak ciptaPulangan

Mesin (kos)

Susut nilai terkumpul mesin

Alatan (kos)

Susut nilai terkumpul alatan

Untung pelupusan alatan

Modal pada 1 September 2011

Maklumat tambahan:

(i) Stok pada 31 Ogos 2012:

Bahan langsung

Kerja dalam proses

Barang siapAlat-alat kecil

Debit (RM) Kredit (RM)

16 400

1 300

3 400990

80 0003 100

253 7201 600

15 535'111 00028 000

5 100

3 400

4 18013 660

18 000

4 20014 010

4 065

2 520

80 000

26 000

3 140

3 060

22200

3 900

4401 50 000

436 460 436 460

RM 8 900

22004 800

3 340

[Lihat halaman sebelah@ Hak Cipta MPSM Pahang

I

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 7: Pahang Trial Akaun SPM 2012

(ii) Seorang pekerja kilang masih belum menerima gaji bulan Ogos 2012sebanyak RMI 150

(iii) Belanja penyelenggaraan mesin RM1 400 masih belum dijelaskan.

(iv) Premium lnsuran dibayar bagi tempoh setahun berakhir 31 Disember 2012.

(v) Aset bukan semasa disusutnilaikan mengikut kaedah berikut;

Jenis aset Kadar dan Kaedah susut nilaiAlat-alat kecil Penilaian semulaMesin 15% setahun mengikut kaedah baki

berkuranqanAlatan 20% setahun mengikut kaedah garis

lurus

(vi) Perbelanjaan diagihkan antara kilang dan pejabat mengikut pecahan berikut;

Kilans PeiabatSewa 70o/o 30o/o

lnsurans 70o/o 30Yo

Kadar bavaran 70o/o 30o/o

Belania am 60% 4oo/o

Susut nilai Mesin 80% 20o/o

Susut nilaiAlatan 300/ 7Ao/o

Penvelenqqaraan Mesin 7 5o/o 25o/o

Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Penyata kos pengeluaran bagitahun berakhir 31 Ogos 2012.[22 markah]

(b) Penyata perdagangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012.(sehingga untung kasar sahaja)

[3 markah]

@ Hak Cipta MPSM Pahang lLihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 8: Pahang Trial Akaun SPM 2012

BAHAGIAN B

(40 markah)

(Jawab mana mana dua soalan sahaja)

4. Kelab Muzik Tradisi Pahang merupakan sebuah pertubuhan sosial yang dianggotai

oleh 150 orang ahli dengan yuran tahunan RM200.

Maklumat kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut;

(i) Akaun Penerimaan dan Pembayarantahun berakhir 31 Disember 2011

Baki b/b

Yuran ahliYuran masukJualan T-shirtSewa lokarDerma Tabung BiasiswaAlat muzik

Pemiutang T- shirtSewa bangunanKadar bayaranGajipekerja kelabAlat muzik

Elaun JurulatihPinjamanlnsuranBakih/b

1 500

6 500

1 140

I 600

2 100

6 400

13 0001 800

10 700

----nl4a-

8 750

30 300

400

4 040

3 000

5 0001 250

52740

(ii) Baki-baki aset dan liabiliti:

Stok T- shirtPemiutang T shirtAlat MuzikPinjamanLengkapanKadar bayaran terakrulnsuran terdahuluDana terkumpul awal

(v) Upah jualan T-shirt terakru RM345

(vi) Susut nilai lengkapan 10% atas kos.

@ Hak Cipta MPSM Pahang

31 Disember 2011

560

50014 700

?

?

135

90?

1 Januari 201 1

880

20015 00050 000

40 000

95

14 335

(iii) Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai penerimaan hasil.

(iv) Yuran yang diterima sepanjang tahun 2011 termasuk RM300 yang dibayar

oleh ahli untuk tahun 2012

Akaun Penerimaan dan Pembayaran

[Lihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 9: Pahang Trial Akaun SPM 2012

Anda dikehendaki menyediakan;

(a) Akaun Kawalan Pemiutang [2 markah]

(b) Penyata perdagangan T-shirt bagitahun berakhir 31 Disember 2011

[3 markahl(c) Penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011

(d) Kunci kira-kira pada 31 Disember 2011[9 markah]

[6 markah]

O Hak Cipta MPSM Pahang ILihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 10: Pahang Trial Akaun SPM 2012

MaklumatyangberikutdipetikdaripadabukuSyarikatPerabotJatidanSyarikatPerabotMerbau Pada 31 Ogos 2012

, " "

r"," r ",

0 " '"il: Jililffi ff[l;,,,rrT'jiJttJ;'T::

t' :" :"'

* "'SYarikat SYarikat

Perabot JatiRM

160 000

120 000

Perabot MerbauRM

175 000

125 000(-)

(-)

Jualan

Kos Jualan

Untung kasar

Belanja

Untung bersih

Aset Bukan Semasa

Aset semasa

Stok akhir

Penghutang

BankTunai

Sewa terdahulu

Liabititi Semasa

Pemiutang

Komisen diterima terdahulu

Modal kerja

DibaiYal oleh:

Ekuiti PemilikModal

Untung bersih

LiabilitiBukan Semasa

Pinjaman

Perabot Jati Perabot Merbau

RM RM RM RM

29 350 58 850

40 000

27 500

50 00028 000

12 500 22 000

Kunci Kira kira svarikat Pil:bort' Jdliola;rors;rarikat Perabot Merbau---

- SYarif"t SYarikat

18 000

25 800

63 000200

450

107 450

12 000

29 000

49 000254500

90 750

C) 16 000350

24 000

30083 150

112 500

74 400

133 250

(+)

90 000

12 500

102 500

10 000

81 250

22 000

103 250

30 000

112 500 133 250

O Hak CiPta MPSM Pahang[Lihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 11: Pahang Trial Akaun SPM 2012

5. Maklumat yang berikut dipetik daripada buku Syarikat Perabot Jati dan Syarikat PerabotMerbau pada 31 Ogos 2012

Penyata Pendapatan Syarikat Perabot Jati dan Syarikat Perabot Merbaubasi tahun berakhir 31 Ogos 2012

(-)

(-)

Jualan

Kos Jualan

Untung kasarBelanja

Untung bersih

SyarikatPerabot Jati

RM

160 000

1 20 000

SyarikatPerabot Merbau

RM

175 000

125 000

40 00027 500

50 00028 000

12 500 22 000

Kunci Kira kira Syarikat Perabot Jati dan Syarikat Perabot Merbaupada 31 Ogos 2012

(-)

Aset Bukan Semasa

Aset semasaStok akhir

Penghutang

Bank

Tunai

Sewa terdahulu

Liabiliti SemasaPemiutang

Komisen diterima terdahulu

Modal kerja

Dibaiyai oleh:

Ekuiti PemilikModal

Untung bersih

Liabiliti Bukan SemasaPinjaman

SyarikatPerabot Jati

RM RM

29 350

18 000

25 800

63 000

200

450

107 450

24 000

300

SyarikatPerabot Merbau

RM RM

58 850

12 00029 000

49 000

250500

90 750

16 000

350

74 400

1 33 250

8'l 250

22000103 250

30 000

83 150

1 12 500

(+)

90 00012 500

102 500

10 000

112 5!9_ 133 250

@ Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 12: Pahang Trial Akaun SPM 2012

Maklumat tambahan:

Stok awal Syarikat perabot Jati ialah RM22 000 manakala stok awal Syarikat PerabotMerbau ialah RM18 000

(a) Hitungkan perkara- perkara yang berikut bagi Syarikat Perabot Jati dan SyarikatPerabot Merbau

(i) Tokokan

(ii) Margin untung kasar

(iii) Kadar pusing ganti stok

(iv) Pulangan atas modal

[16 markah]

(b) Perniagaan manakah yang lebih menguntungkan jika anda ingin membuat pelaburan.Berikan 3 alasan.

[4 markah]

@ Hak Cipta MPSM Pahang lLihat halaman sebelahKoleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 13: Pahang Trial Akaun SPM 2012

Perkongsian Mutiara

Murni, Tina dan Raha adalah pekongsi-pekongsi dalam Perkongsian Mutiara .

Mereka bersetuju berkongsiuntung rugi mengikut nisbah 3:2:1

Kunci Kira-kira Perkongsian Mutiara pada 30 Jun2012 adalah sepertiberikut:

Kunci kira-kira 30 Jun 2012

Premis

Kenderaan

Alatan Pejabat

Penghutang

StokBank

Akaun Semasa Raha

75 000 I Modal Murni

40 500 I ModalTina29700 I Modal Raha

6 440 I Akaun Semasa Murni10 600 I Akaun Semasa TinaI410 | Pinjaman

5 200 I Pemiutang

Gajiterakru

RM

60 00040 000

20 0002 850

4 95030 000

18 250

800

176 850 176 850

Pada 1 Julai 2012, Perkongsian Mutiara membuat keputusan untuk membubarkanperkongsian mereka , Perkara-perkara berikut dipersetujui ketika pembubaran.

(i) Premis dan stoktelah dijualpada harga RM112 500

(ii) Murni telah mengambil alih kenderaan pada harga RM38 200

dan Raha mengambil alih Alatan pejabat pada harga RM26 000

(iii) Penghutang telah membayar RM I200 dan bakinya dihapuskansebagai lapuk.

(iv) Pemiutang telah dijelaskan sepenuhnya sebanyak RMB 050

(v) Semua liabiliti dijelaskan sepenuhnya.

(vi) Belanja pembubaran ialah sebanyak RM480

(vii) Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank

Anda dikehendaki menyediakan

(a)Akaun Realisasi

(b)Akaun modal pekongsi secara berlajur

(c) Akaun bank

[10 markah]

[5 markah]

[5 markah]

o Hak cipta MPSM Pahang

- KERTAS SOALAN TAMAT -

[Lihat halaman sebelah

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online