12
3756/2 1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN LIMA TAHUN 2012 PRINSIP PERAKAUNAN (3756/1) SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 No. soalan Jawapan No. soalan Jawapan 1 A 21 B 2 D 22 D 3 C 23 D 4 B 24 C 5 B 25 B 6 D 26 A 7 B 27 A 8 A 28 B 9 B 29 C 10 C 30 C 11 D 31 B 12 C 32 A 13 C 33 C 14 A 34 B 15 C 35 B 16 A 36 A 17 D 37 A 18 D 38 D 19 D 39 B 20 C 40 C Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

3756/2

1

3756/1PrinsipPerakaunanKertas 1

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN LIMATAHUN 2012

PRINSIP PERAKAUNAN (3756/1)

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1

No. soalan Jawapan No. soalan Jawapan

1 A 21 B

2 D 22 D

3 C 23 D

4 B 24 C

5 B 25 B

6 D 26 A

7 B 27 A

8 A 28 B

9 B 29 C

10 C 30 C

11 D 31 B

12 C 32 A

13 C 33 C

14 A 34 B

15 C 35 B

16 A 36 A

17 D 37 A

18 D 38 D

19 D 39 B

20 C 40 C

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 2: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

3756/2

3756/2PrinsipPerakaunanKertas 2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN MELAKA

SKEMA PERMARKAHANPRINSIP PERAKAUNAN

KERTAS 2

PEPERIKSAAN PERCUBAANTINGKATAN LIMA

TAHUN 2012

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Page 3: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 2 3756/2

3756/2 SULIT

SOALAN 1

1. (a) Akaun yang didebitkan: Promosi (1)Akaun yang dikreditkan : Belian (1)

(b) Amaun yang perlu dibayar= 90% X 5 000= RM4 500 (2)

(c) Lebihan = Jumlah penerimaan – Jumlah pembayaran= 42 500 – 36 800= RM5 700 (2)

(d) Titik pulang modal

Kos Tetap= -------------------------------- (or 1)

Margin Caruman Seunit

(50 000 + 200 000)= ----------------------------------------------------

Harga jualan seunit – kos berubah seunit

250 000= ---------------------------

800 – (200 + 500)

250 000= ---------------------------

100

= 2 500 unit (2)

(e) Jumlah modal diterbitkan

= [(5 000 000 X RM1) + (400 000 X RM2)] (or 1)

= RM5 000 000 + RM800 000

= RM5 800 000 (2)

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 4: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

3

SOALAN 2

(a) Akaun Kawalan Penghutang

RM RM

Baki b/b 1800 Bank 7500

Jualan *8 200 [1 +1OF] Hutang lapuk 500

Baki h/b 2 000

10 000 10 000

Baki b/b 2 000[2 markah]

1OF - Baki b/b dan mana-mana satu butiran yang betul.(Baki b/b sebagai base – kedudukan debit, butiran dan angka yang tepat)

(b) Akaun Kawalan Pemiutang

RM RM

Bank 6 900 Baki b/b 2 500

Pulangan belian 130

Diskaun diterima 370 Belian *7 200 [1 +1OF]

Baki h/b 2 300

9 700 9 700

Baki b/b 2 300

[2 markah]1OF - Baki b/b dan mana-mana satu butiran yang betul

(Baki b/b sebagai base – kedudukan kredit, butiran dan angka yang tepat)

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 5: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

4

(d) Perniagaan Roti dan Pastri deYaYaPenyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011

RM RM

Jualan (18 300 + 8 200) 26 500 [1 OF]

(-) Pulangan jualan 260 [1]

26 240

Tolak: Kos Jualan

Stok awal 3 700

Belian (4 300+7 200 - 550 ) 10 950 [1+1OF]

(-) Pulangan belian 130

10 820

(-) Diskaun / diskaun diterima 370

10 450

14 150

(-) Stok akhir 4 200

Kos jualan 9 950 (1 OF)

Untung kasar 16 290 (1 OF)

(+) Hasil

Komisen 2 400

18 690

(-) Belanja

Gaji 2 700

Insurans (60 + 600 - 180) 480 [1+1OF]

Susutnilai kenderaan (20 000 x 10%) 2 000 [1]

Susutnilai perabot (6000 + 1000 – 6400) 600 [1+1OF]

Hutang lapuk 500 [1]

Faedah atas pinjaman (10000 x 8%) 800 [1]

Kadar bayaran (890 + 230) 1 120 [1]

Sewa 3 600

11 800

Untung bersih 6 890 [1]

[15 markah]

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 6: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

5

(d) Perniagaan Roti dan Pastri deYaYaKunci Kira-Kira pada 31 Disember 2011

Aset Bukan Semasa RM RM RM

Kenderaan 20 000

- Susut Nilai Terkumpul 2 000

18 000

Perabot 6 400

24 400

Aset Semasa

Penghutang (2000 – 260) 1 740 [ 1 ]

Stok Akhir 4 200

Bank 10 660 [ 1 ]

Insurans terdahulu 180

16 780

(-) Liabiliti Semasa

Pemiutang 2 300

Faedah pinjaman terakru (800 - 350) 450 [1]

Kadar bayaran terakru 230

2 980

Modal kerja 13 800 [1 OF]

38 200

Ekuiti Pemilik

Modal Awal 21 860

(+) Untung bersih 6 890 [1 OF]

28 750

(-) Ambilan 550 [1]Modal akhir 28 200

Liabiliti Bukan Semasa

Pinjaman 10 000

38 200

[6 markah]

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 7: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 6 3756/2

3756/2 SULIT

SOALAN 3(a)

Akaun RealisasiRM RM

Kenderaan 40 000 Bank 35 000 [1]Perabot 8 400 Bank 12 000 [1]Alatan Pejabat 8 380 Modal Badrul 5 000 [1]Stok 9 600 Modal Fendi 7 100 [1]Penghutang 1 500 Bank 1 300 [1]Pelaburan 5 000 Diskaun diterima/Pemiutang 300 [2]Bel. Realisasi/Bank 800 [1] Rugi realisasi

Badrol /Modal Badrol(12980x3/4)Fendi/Modal Fendi(12980 x 1/4)

9 735 [1]

3 245 [1]

73 680 73 680

[10 markah](b) Akaun Modal

Badrol Fendi Badrol Fendi

Realisasi 7 100 [1] Baki b/b 60 000 30 000

Realisasi 5 000 [1]

RugiRealisasi/Realisasi

9 735 [1] 3 245 [1]

Bank 50 265 [1] 19 655 [1]

60 000 30 000 60 000 30000

[6 markah](c) Akaun Bank

Baki b/b 22 100 Sewa terakru/sewa 700

Realisasi 35 000 [1] Belanja Realisasi/Realisasi 800 [1]

Realisasi 12 000 [1] Pemiutang 3 980 [1]

Realisasi 1 300 [1] Modal Badrol 45 265 [1]

Modal Fendi 19 655 [1]

70 400 70 400

[7 markah](d) 2 sebab berlakunya pembubaran:

(i) Kematian, bankrap, tidak siuman salah seorang pekongsi. [1 markah](ii) Tempoh perjanjian perkongsian telah tamat. [1 markah](iii) Tidak mampu membayar hutang. [1 markah](iv) Persetujuan bersama. [1 markah](v) Atas arahan mahkamah [1 markah]

[max 2 markah]

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 8: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

7

SOALAN 4

Akaun YuranYuran tertunggak/baki b/b 25 Yuran terdahulu/baki b/b 40Pendapatan danperbelanjaaan

3 890 [1 + 1OF] Bank 3 800

Yuran tertunggak/bakih/b

75

3 915 3 915Yuran tertunggak/baki b/b 75

[ 2 or 1 OF]

[1 OF dengan syarat Yuran tertunggak awal dan yuran tertunggak akhir tepat]

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 30 Jun 2012Pendapatan:Yuran 3 890Sewa loker (820 + 180) 1 000 [1]Bayaran masuk 450Untung jualan minuman (1470-650) 820 [1]

6 160Perbelanjaaan:Alat tulis 145Surat khabar dan majalah 250Derma 200Susut nilai alatan sukan (4500 + 2100 -4320)

2280 [2]

2 875Lebihan *3 285 [1OF]

1 OF dengan syarat tiada butiran asing dalam pendapatan dan perbelanjaan.

[ 5 markah]]

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 9: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

8

3 (b)Persamaan perakaunan

Perabot Stok Penghutang bank Modal Pemiutang Untungbersih

6 400 4 300 7 240 8 150 17 500 8 590

i) +450 [1m] +450 [1m]

ii) +200 [1m] +200[1m]

iii) -380[1m] +450[1m] +70[1m]

iv) +400[1m] -400[1m]

v) -500[1m] -500[1m]

6 600 4 370 8 090 7 250 17 700 9 040 -430

26 310 [1OF]* 26 310 [1OF]*

[13 markah]

1OF diberi jika 3 dari 4 (Aset) dan 2 dari 3 (Liabuliti + Ekuiti Pemilik) betul dan tepat.

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 10: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 9 3756/2

3756/2 SULIT

5.(a) RISYAM Kraf

Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Mei 2012

RM RM

Kos bahan langsung

Stok awal 7 095

Belian 18 980

- Pulangan Belian 890

18 090

+ Angkutan masuk (478 +370) 848 [1]

18 938

26 033

- Stok akhir 5 974

Kos bahan langsung digunakan 20 059 [1OF]

Kos buruh langsung

Buruh langsung 29 400

KOS PRIMA 49 459 [1 OF]

Kos Overhed

Insurans (18 000 -3 000 x 70%) 10 500 [1 + 1OF]

Kadar bayaran (4 380 + 1 650 x 70%) 4 221 [1 + 1OF]

Sewa (7 500 x 3/5) 4 500 [1]

Gaji penyelia kilang 8 200

Belanja penyelenggaraan mesin(6 850 x 70%)

4 795 [1]

Susut nilai terkumpul mesin/susut nilai(70 000 – 24 070 x 10%)

4 593 [1 + 1OF]

Susut nilai Alat-alat kecil/ Alat-alat kecil( 644 + 245 – 557)

332 [1 +1OF]

Alat tulis kilang (95 +190 -75) 210 [1 + 1OF] 37 351 [1 OF]

86 810

+ Kerja dalam proses awal 2 699

89 509 [1 forboth]

- Kerja dalam proses akhir 2 877

KOS PENGELUARAN 86 632 [1]

[18 markah]

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Page 11: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 3756/2

3756/2 SULIT

10

(b) Kadar Pusing ganti stok = Kos Jualan atau [1 markah]Stok Purata

= 32000(8 976 + 7 656)

2

= 32 000 atau [1 markah]8 316

= 3.85 kali/ 4 kali [2 markah]

* Kerja dalam proses [1 markah] untuk kedua-dua butir mesti ada.

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Page 12: Melaka Trial Akaun SPM 2012 - Jawapan

SULIT 11 3756/2

3756/2 SULIT

SOALAN 6

6. (a)Buku Tunai (kemaskini)

Mei 31 Syarikat Maniam 810 [2] Mei 31 Baki b/b 3 328 [1]

Dividen 520 [1] Agensi Permata 704 [2]

Sewa 600 [1]

Buku cek 20 [1]

Baki h/b 3 442 Faedah atas overdraf 120 [1]

4 772 4 772

Jun 1 Baki b/b 3 442

[9 markah]

(b)Budin Enterprise

Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mei 2012

Baki kredit Buku Tunai (3 442) [1 OF]

Tambah: cek belum dikemukakan

Perniagaan Ain/no cek 420046 3 280 [1]

Belanja Am / no cek 420048 420 [1]

Gaji / no cek 420049 1 000 [1] 4 700

1 258 [1]

Tolak: deposit belum dikreditkan

Kedai Maliki 1 400 [1]

Pasar Mini Wani 1 260 [1]

Kedai Ho Ling 1 415 [1] 4 075

Baki debit Penyata Bank (2 817) [1]

[9 markah](c) 2 sebab perbezaan baki di Buku Tunai dengan baki di Penyata Bank

(i) Cek belum dikemukakan(ii) Deposit belum dikreditkan(iii) Kesilapan dalam Buku Tunai(iv) Cek tak laku(v) Butiran direkod dalam Penyata Bank tetapi belum direkodkan dalam Buku Tunai

Penerimaan oleh bank : dividen pelaburan, faedah simpanan tetap, bayaran terusoleh penghutang

Pembayaran oleh bank: caj bank, faedah atas overdraf, perintah sedia ada,bayaran buku cek. [max 2 markah]

SKEMA JAWAPAN TAMAT

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle
Narzuki
Rectangle