Pahang JUJ 2012 SPM Sains

  • View
    1.896

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2MODUL SAINS TERAS SPM 2012 Bahagian 1 Isi Kandungan : Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara Format Kertas Peperiksaan Sebenar Strategi Menjawab Kertas 1 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian A Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian B Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian C Contoh-contoh Kata Tugas Analisis Soalan SPM 2007 2011 Muka surat 34 5 10 11 16 17 18 19 31 32 33 34

2

3FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN SAINS MULAI TAHUN 2005 BIL 01 02 PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item KERTAS 1 (1511/1 ) Ujian Objektif Item Objektif Pilih Jawapan aneka pilihan aneka gabungan Setiap item mempunyai 4 pilihan jawapan 50 (Jawab semua) KERTAS 2 (1511/2) Ujian Objektif Item subjektif Item berstruktur Item Respons Terbuka Item Respons Tertutup Bahagian A 4 (jawab semua) 20 markah Bahagian B 5 ( Jawab semua) 30 markah Bahagian C 1 (wajib) 10 markah 2 atau 3 (pilih 1) 10 markah 04 05 Jumlah Markah Cara Memberi Respons 50 Ditanda pada borang OMR 70 Ditulis pada ruangan kertas soalan 2 jam 30 minit Pengetahuan : 20 Pemahaman : 14 Kemahiran Saintifik : 30 Aplikasi : 6 Rujuk contoh soalan LP Analitikal

03

Bilangan Soalan

06 07

Tempoh Ujian Wajaran Konstruk

1 jam 15 minit Pengetahuan : 25 Pemahaman : 15 Aplikasi : 10 Rujuk contoh soalan LP Dikotomus (markah 1 atau 0) Konstruk di taksir pada semua konteks R:S:T=5:3:2

08 09

Contoh Item berdasarkan Konstruk Pemarkahan

10

Cakupan Respons

Konstruk di taksir pada semua kontek R:S:T=5:3:2

11

Aras Kesukaran Rendah Sederhana Tinggi :R :S :T Keseluruhan R:S:T=5:3:2 Kalkulator saintifik

12

Alatan Tambahan

3

4STRATEGI UNTUK MENJAWAB KERTAS 1 STRATEGI 1. Murid mesti mencari / menyediakan / mengumpul set-set soalan objektif berbentuk topikal dari buku-buku ulangkaji / revisi 2. Laksanakan kaedah test dan retest sehingga memperolehi 85% betul dari setiap set topical 3. Latih menjawab setiap soalan objektif dalam masa 1 minit 30 saat 4. Latih menjawab soalan yang sukar menggunakan Teknik Singkir KAEDAH TEST AND RETEST 1. Dapatkan soalan objektif secara topikal.( fotostat dari soalan-soalan tahun lepas 2003-2011) 2. Buat latihan mengikut topik. 3. Sekiranya markah yang diperolehi kurang daripada 85% (set 50 soalan mesti betul 43), 4. Ulang latihan pada topik yang sama sehingga mencapai 85% atau lebih. 5. Aktiviti persediaan untuk mengulang latihan termasuklah (baca buku teks, membaca nota, membaca peta minda, berbincang dan mengadap guru) 6. Sekiranya sudah mencapai / mengatasi 85 % bolehlah membuat soalan dari topik yang lain. 7. Kalau anda sudah laksanakan semua 15 topik sehingga bulan Oktober, ini bererti anda masuk ke bilik peperiksaan dengan 85 % keyakinan. TEKNIK SINGKIR Contoh 1 Jika seorang lelaki tidak buta warna berkahwin dengan seorang perempuan pembawa gen buta warna, kemungkinan A terdapat anak perempuan mereka pembawa buta warna. B semua anak perempuan mereka normal. C semua anak lelaki buta warna. D semua anak mereka normal. Contoh 2 Antara berikut yang manakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal? A Mengawal atur kitar haid B Merangsang penghasilan sperma C Menambah kadar denyutan jantung D Mengawal aras glukosa dalam darah Nota : 1. Untuk jawab soalan ini cari jawaban yang paling salah dahulu. 2. Tolak jawapan itu(tinggal tiga pilihan jawapan) 3. Tolak jawapan yang dikira salah satu lagi (tinggal dua pilihan jawapan) 4. Cuba tolak lagi satu jawaban yang dikira salah (tinggal satu jawapan sahaja itulah jawapannya)

4

5KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS PENERANGAN Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena dengan menggunakan deria (satu atau lebih) seperti deria penglihatan, sentuhan, pendengaran, rasa atau bau. Pengamatan atau pencerapan dalam sesuatu penyiasatan saintifik mungkin melibatan penggunaan deria sahaja atau penggunaan deria dengan berbantu alat tertentu

MEMERHATI

PETUNJUK Kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan. Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dapat dikesan. Memperihalkan perubahan yang berlaku. Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci Mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Mengumpul berdasarkan sifat sepunya. Menggunakan kriteria lain untuk mengumpul objek. Menerangkan kaedah pengkelasan yang digunakan. Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan. Menggunakan nombor untuk merekod fenomena. Membandingkan objek-objek menggunakan nombor. Menggunakan alat dengan betul. Mencatat bacaan dengan tepat. Mencatat unit dengan betul. Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul. Membanding masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan. Boleh mengenali pola dalam jadual-jadual nombor. Menentukan kejituan ukuran tertentu. Menggunakan skala dan

MENGELAS

Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengasingkan dan mengkelompokkan objek atau fenomena ke dalam kumpulan berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti ciri atau sifat sepunya.

Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai.

MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR

5

6menerangkan nisbah. Kemahiran membuat inferens adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat kesimpulan awal untuk menerangkan objek atau fenomena yang diperhatikan. Menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian. Membuat penjelasan yang difikirkan munasabah terhadap sesuatu pemerhatian. Menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian selanjutnya Menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku. Menggunakan pola sebagai bukti dalam membuat sesuatu jangkaan. Menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan. Mengesan jangkaan berdasarkan data atau pengalaman yang lepas, Mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru. Kenalpasti ciri umum sekumpulan item. Bercakap, mendengar atau menulis untuk menjelaskan idea atau makna sesuatu kepada rakan. Merekod maklumat daripada kajian. Meneliti maklumat yang ingin disampaikan. Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian. Merancang dan menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian. Menggunakan bahan rujukan. Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat.

MEMBUAT INFERENS

MERAMAL

Kemahiran Meramal adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjangka peristiwa yang akan berlaku berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Kemahiran Berkomunikasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, graf, gambarajah, jadual atau model. BERKOMUNIKASI

6

7Kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah dengan masa Memperihalkan perubahan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalam ruang Menghuraikan rupa bentuk objek apabila dilihat dari kedudukan yang berlainan Menerangkan hubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak Megumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuat pernyataan tentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan di antara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh ubah dalam konteks pengalaman sendiri Membuat pernyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat

MENTAFSIR MAKLUMAT

Kemahiran mentafsir maklumat adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memeberi penerangan rasional tentang objek, fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang terkumpul. Data yang dikumpul adalah dalam berbagai bentuk seperti jadual, graf, gambar rajah, carta dan sebagainya.

MENDEFINISI SECARA OPERASI

Kemahiran mendefinisi secara operasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjelaskan sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan Kemahiran megawal pemboleh ubah adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengenal pasti faktor atau pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan serta menentukan kaedah untuk mengakaji kesan perubahan pada

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

Menentukan pemboleh ubah yang releven dalam penyiasatan Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan Menentukan apakah yang perlu

7

8pemboleh ubah dimanipulasikan terhadap pemboleh ubah bergerak balas dengan memalarkan pemboleh ubah yang lain Kemahiran membuat hipotesis adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengemukakan pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya Kemahiran mengeksperimen adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan melaksanakan prosedur untuk me