of 159 /159
2 2 MODUL SAINS TERAS SPM 2012 Bahagian 1 Isi Kandungan : Bil Perkara Muka surat 1 Format Kertas Peperiksaan Sebenar 3 4 2 Strategi Menjawab Kertas 1 5 10 3 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian A 11 16 4 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian B 17 18 5 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian C 19 31 6 Contoh-contoh Kata Tugas 32 33 7 Analisis Soalan SPM 2007 2011 34

Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Embed Size (px)

Text of Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Page 1: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2

2 MODUL SAINS TERAS SPM 2012

Bahagian 1

Isi Kandungan :

Bil Perkara Muka surat

1 Format Kertas Peperiksaan Sebenar 3 – 4

2 Strategi Menjawab Kertas 1 5 – 10

3 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian A 11 – 16

4 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian B 17 – 18

5 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian C 19 – 31

6 Contoh-contoh Kata Tugas 32 – 33

7 Analisis Soalan SPM 2007 – 2011 34

Page 2: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3

3 FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN SAINS MULAI TAHUN 2005

BIL PERKARA KERTAS 1 (1511/1 ) KERTAS 2 (1511/2)

01

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Objektif

02 Jenis Item Item Objektif Pilih Jawapan

aneka pilihan

aneka gabungan

Setiap item mempunyai 4

pilihan jawapan

Item subjektif

Item berstruktur

Item Respons Terbuka

Item Respons Tertutup

03 Bilangan Soalan 50 (Jawab semua) Bahagian A 4 (jawab semua)

20 markah

Bahagian B

5 ( Jawab semua)

30 markah

Bahagian C

1 (wajib)

10 markah

2 atau 3 (pilih 1)

10 markah

04

Jumlah Markah

50

70

05

Cara Memberi Respons

Ditanda pada borang OMR

Ditulis pada ruangan kertas

soalan

06

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam 30 minit

07 Wajaran Konstruk Pengetahuan : 25 Pemahaman : 15

Aplikasi : 10

Pengetahuan : 20 Pemahaman : 14

Kemahiran Saintifik : 30

Aplikasi : 6

08

Contoh Item berdasarkan Konstruk

Rujuk contoh soalan LP Rujuk contoh soalan LP

09 Pemarkahan Dikotomus (markah 1 atau 0)

Analitikal

10

Cakupan Respons

Konstruk di taksir pada semua

konteks

Konstruk di taksir pada semua

kontek

11

Aras Kesukaran

Rendah : R

Sederhana : S

Tinggi : T

R : S : T = 5 : 3 : 2 R : S : T = 5 : 3 : 2

Keseluruhan

R : S : T = 5 : 3 : 2

12

Alatan Tambahan

Kalkulator saintifik

Page 3: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

4

4 STRATEGI UNTUK MENJAWAB KERTAS 1

STRATEGI

1. Murid mesti mencari / menyediakan / mengumpul set-set soalan objektif berbentuk topikal dari buku-buku ulangkaji / revisi

2. Laksanakan kaedah “test dan retest” sehingga memperolehi 85% betul dari setiap set topical

3. Latih menjawab setiap soalan objektif dalam masa 1 minit 30 saat

4. Latih menjawab soalan yang sukar menggunakan “ Teknik Singkir “

KAEDAH TEST AND RETEST

1. Dapatkan soalan objektif secara topikal.( fotostat dari soalan-soalan tahun lepas 2003-2011) 2. Buat latihan mengikut topik.

3. Sekiranya markah yang diperolehi kurang daripada 85% (set 50 soalan – mesti betul 43),

4. Ulang latihan pada topik yang sama sehingga mencapai 85% atau lebih.

5. Aktiviti persediaan untuk mengulang latihan termasuklah (baca buku teks, membaca nota,

membaca peta minda, berbincang dan mengadap guru)

6. Sekiranya sudah mencapai / mengatasi 85 % bolehlah membuat soalan dari topik yang

lain.

7. Kalau anda sudah laksanakan semua 15 topik sehingga bulan Oktober, ini bererti anda

masuk ke bilik peperiksaan dengan 85 % keyakinan.

TEKNIK SINGKIR

Contoh 1

Jika seorang lelaki tidak buta warna berkahwin dengan seorang perempuan pembawa gen buta warna, kemungkinan

A terdapat anak perempuan mereka pembawa buta warna.

B semua anak perempuan mereka normal.

C semua anak lelaki buta warna.

D semua anak mereka normal.

Contoh 2 Antara berikut yang manakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal?

A Mengawal atur kitar haid

B Merangsang penghasilan sperma

C Menambah kadar denyutan jantung

D Mengawal aras glukosa dalam darah

Nota :

1. Untuk jawab soalan ini cari jawaban yang paling salah dahulu.

2. Tolak jawapan itu(tinggal tiga pilihan jawapan)

3. Tolak jawapan yang dikira salah satu lagi (tinggal dua pilihan jawapan)

4. Cuba tolak lagi satu jawaban yang dikira salah (tinggal satu jawapan sahaja –

itulah jawapannya)

Page 4: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

5

5 KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN PROSES

SAINS

PENERANGAN

PETUNJUK

MEMERHATI

Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengumpul

maklumat tentang sesuatu objek

atau fenomena dengan

menggunakan deria (satu atau

lebih) seperti deria penglihatan,

sentuhan, pendengaran, rasa atau

bau. Pengamatan atau pencerapan

dalam sesuatu penyiasatan saintifik

mungkin melibatan penggunaan

deria sahaja atau penggunaan deria

dengan berbantu alat tertentu

Kenal pasti ciri umum sekumpulan item.

Mengenal pasti ciri dan kualiti

sesuatu konsep.

Mengenal ciri yang ganjil atau

yang mempunyai kelainan.

Memperihalkan perbezaan dan

persamaan yang dapat dikesan.

Memperihalkan perubahan

yang berlaku.

Mengenal pasti pola atau

tertiban fenomena yang

berlaku.

Menggunakan alat bagi

membantu deria untuk

membuat kajian terperinci

MENGELAS

Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengasingkan

dan mengkelompokkan objek atau

fenomena ke dalam kumpulan

berdasarkan kriteria yang

ditentukan seperti ciri atau sifat

sepunya.

Mengenal pasti persamaan dan

perbezaan.

Mengumpul berdasarkan sifat

sepunya.

Menggunakan kriteria lain

untuk mengumpul objek.

Menerangkan kaedah

pengkelasan yang digunakan.

MENGUKUR DAN

MENGGUNAKAN

NOMBOR

Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah

suatu kemahiran yang merujuk

kepada kebolehan membuat

pemerhatian secara kuantitatif

yang melibatkan penggunaan alat

berunit piawai.

Boleh mengira dan

membandingkan bilangan item

di dalam kumpulan yang berlainan.

Menggunakan nombor untuk

merekod fenomena.

Membandingkan objek-objek

menggunakan nombor.

Menggunakan alat dengan

betul.

Mencatat bacaan dengan tepat.

Mencatat unit dengan betul.

Memilih dan menggunakan

unit yang piawai dengan betul.

Membanding masa, jarak, luas

dan isi padu dengan unit yang

berkaitan.

Boleh mengenali pola dalam

jadual-jadual nombor.

Menentukan kejituan ukuran

tertentu.

Menggunakan skala dan

Page 5: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

6

6

menerangkan nisbah.

MEMBUAT

INFERENS

Kemahiran membuat inferens adalah suatu kemahiran yang

merujuk kepada kebolehan

membuat kesimpulan awal untuk

menerangkan objek atau fenomena

yang diperhatikan.

Menggunakan maklumat

daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal

yang munasabah.

Membuat pelbagai tafsiran

yang mungkin daripada satu

pemerhatian.

Membuat penjelasan yang

difikirkan munasabah terhadap

sesuatu pemerhatian.

Menggunakan inferens sebagai

alat menentukan pemerhatian

selanjutnya

MERAMAL

Kemahiran Meramal adalah merupakan suatu kemahiran yang

merujuk kepada kebolehan

menjangka peristiwa yang akan

berlaku berdasarkan kepada

pemerhatian dan pengalaman yang

lalu atau data yang boleh

dipercayai.

Menggunakan data yang lepas

atau ketika itu untuk

menjangka apa yang mungkin

berlaku.

Menggunakan pola sebagai

bukti dalam membuat sesuatu jangkaan.

Menentukan hasil yang

mungkin daripada sesuatu

tindakan.

Mengesan jangkaan

berdasarkan data atau

pengalaman yang lepas,

Mengekstrapolasi data kepada

situasi yang baru.

BERKOMUNIKASI

Kemahiran Berkomunikasi adalah merupakan suatu kemahiran yang

merujuk kepada kebolehan

menerima, memilih dan

mempersembahkan maklumat atau

idea dalam berbagai bentuk seperti

lisan, tulisan, graf, gambarajah,

jadual atau model.

Kenalpasti ciri umum

sekumpulan item.

Bercakap, mendengar atau

menulis untuk menjelaskan

idea atau makna sesuatu kepada rakan.

Merekod maklumat daripada

kajian.

Meneliti maklumat yang ingin

disampaikan.

Memilih cara atau alat

komunikasi yang bersesuaian.

Merancang dan menyediakan

bahan yang diperlukan untuk

penyampaian.

Menggunakan bahan rujukan.

Menentukan sasaran yang akan

menerima maklumat.

Page 6: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

7

7

MENGGUNAKAN

PERHUBUNGAN

RUANG DAN MASA

Kemahiran menggunakan

perhubungan ruang dan masa

adalah merupakan suatu kemahiran

yang merujuk kepada kebolehan

memperihalkan atau menunjukkan

lokasi, arah, bentuk dan saiz

sesuatu objek dan perubahannya

mengikut masa

Memperihalkan lokasi dengan

masa

Memperihalkan perubahan

arah dengan masa

Memperihalkan perubahan

bentuk dengan masa

Memperihalkan perubahan saiz

dengan masa

Menyusun peristiwa kejadian

mengikut kronologi

Menentukan magnitud

perubahan yang berlaku

berdasarkan kadar perubahan

Menentukan kedudukan objek

dan menghuraikan

kedudukannya di dalam ruang

Menghuraikan rupa bentuk

objek apabila dilihat dari

kedudukan yang berlainan

Menerangkan hubungan di

antara masa dan jarak objek

yang bergerak

MENTAFSIR

MAKLUMAT

Kemahiran mentafsir maklumat adalah merupakan suatu kemahiran

yang merujuk kepada kebolehan

memeberi penerangan rasional

tentang objek, fenomena atau pola

berdasarkan maklumat yang

terkumpul. Data yang dikumpul

adalah dalam berbagai bentuk

seperti jadual, graf, gambar rajah,

carta dan sebagainya.

Megumpul pelbagai data

melalui pemerhatian untuk

membuat pernyataan tentang maksudnya

Mengesan pola atau corak

yang terdapat berdasarkan

maklumat yang diperoleh

Menyatakan hubungan di

antara maklumat

Membuat kesimpulan

berdasarkan data yang

dikumpulkan

MENDEFINISI

SECARA OPERASI

Kemahiran mendefinisi secara operasi adalah merupakan suatu

kemahiran yang merujuk kepada

kebolehan menjelaskan sesuatu

konsep dengan menyatakan

perkara yang perlu dilakukan dan

diperhatikan

Mentakrif istilah, konsep atau

pemboleh ubah dalam konteks

pengalaman sendiri

Membuat pernyataan apa yang

diperhatikan dan apa yang

dibuat

MENGAWAL

PEMBOLEH UBAH

Kemahiran megawal pemboleh ubah adalah merupakan suatu

kemahiran yang merujuk kepada

kebolehan mengenal pasti faktor

atau pemboleh ubah yang terlibat

dalam suatu penyiasatan serta

menentukan kaedah untuk

mengakaji kesan perubahan pada

Menentukan pemboleh ubah

yang releven dalam

penyiasatan

Menentukan pemboleh ubah

yang dimanipulasikan,

pemboleh ubah bergerak balas

dan pemboleh ubah dimalarkan

Menentukan apakah yang perlu

Page 7: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

8

8

pemboleh ubah dimanipulasikan

terhadap pemboleh ubah bergerak

balas dengan memalarkan

pemboleh ubah yang lain

dilakukan keatas pemboleh

ubah yang dimanipulasikan

MEMBUAT

HIPOTESIS

Kemahiran membuat hipotesis adalah merupakan suatu kemahiran

yang merujuk kepada kebolehan

mengemukakan pernyataan umum

tentang hubungan antara pemboleh

ubah dimanipulasikan dan

pemboleh ubah bergerak balas

yang difikirkan benar bagi

menerangkan sesuatu perkara atau

peristiwa. Pernyataan ini boleh

diuji untuk membuktikan

kesahihannya

Mengenal pasti pemboleh ubah

Membuat inferens yang

munasabah

Menentukan hubungan di

antara dua pemboleh ubah

berdasarkan inferens

MENGEKSPERIMEN

Kemahiran mengeksperimen adalah suatu kemahiran yang

merujuk kepada kebolehan

melaksanakan prosedur untuk

menguji sesuatu hipotesis. Ia

merupakan kemahiran proses sains

peringkat tinggi kerana

merangkumi kesemua proses sains

yang telah dinyatakan sebelum ini.

Membuat pemerhatian

Mengemukakan soalan serta

membuat inferens

Membuat hipotesis yang boleh

diujikan

Mengawal pemboleh ubah atau

mendefinisi secara operasi

Menentukan peralatan yang

diperlukan bagi suatu

eksperimen

Menjalankan eksperimen dan

memerhati serta merekod data

Menganalisis dan mentafsir

data

Membuat kesimpulan

Melapor keputusan eksperimen

yang telah dijalankan

Page 8: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

9 STRATEGI UNTUK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)

A) Mengawal Pembolehubah

Cara mencari pembolehubah

1. Daripada ayat, kenalpasti pembolehubah

Contoh : Mengkaji kesan kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria

Langkah : a. Garis pembolehubah dalam ayat

b. Pembolehubah yang digaris merujuk kepada pembolehubah manipulasi dan bergerakbalas

c. Kenalpasti antara kedua-duanya yang mana perubahannya telah ditetapkan, ini adalah pembolehubah

manipulasi.

d. Yang satu lagi adalah pembolehubah bergerakbalas.

2. Daripada Jadual :

Contoh 1:

Masa / minit 0 2 4 6 8 10

Suhu / 0C 28 48 68 88 102 102

Langkah :

1. Kedua-dua pembolehubah didapati daripada tajuk jadual iaitu masa dan suhu

2. Masa adalah pembolehubah dimanipulasi sebab masa bertambah atau diubah / baris 1

3. Maka suhu adalah pembolehubah bergerakbalas kerana perubahan suhu dicatatkan / baris 2

Contoh 2

Pasangan logam Bacaan voltmeter / V

Aluminium dan plumbum 1.5

Pumbum dan plumbum 0.0

Langkah:

a. Kedua-dua pemboleh ubah didapati daripada tajuk jadual iaitu Pasangan logam dan Bacaan voltmeter.

b. Pasangan logam adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab ada dua logam berbeza / pada lajur.

c. Maka Bacaan voltmeter adalah pemboleh ubah bergerak balas sebab bacaan voltmeter diperhatikan / pada baris.

3. Daripada Graf :

Paksi

Menegak

ContoPhe:mbolehubah

bergerakbalas

Paksi Mendatar

9Pembolehubah

manipulasi

Page 9: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

10

Isipadu

gas / cm3

10

Logam M

Pembolehubah

bergerakbalas Logam L

Langkah :

Pembolehubah

manipulasi

Masa / minit

a. Pemboleh dimanipulasi ialah pada paksi mendatar iaitu masa

b. Pembolehubah bergerak balas ialah pada paksi menegak iaitu isipadu gas

Langkah :

i. Rujuk kepada label paksi graf.

ii. Label paksi paksi mendatar/ mengufuk adalah pembolehubah manipulasi.

iii. Label paksi menegak adalah pembolehubah bergerakbalas.

Pembolehubah dimalar :

i. Didapati dalam pernyataan dalam soalan

ii. Bukan dari radas

iii. Mesti menunjukkan / mempunyai parameter

Contoh SPM 2003

Kesilapan Pembetulan

1. Bongkah Sifat :

1. Jisim bongkah

2. Jisim logam

3. Berat bongkah

4. Ketinggian bongkah 2. Cakera antibiotik

1. Kepekatan antibiotik

2. Cakera yang berkepekatan antibiotik tinggi

dan rendah

B) Membuat Hipotesis

1. Kenalpasti pemboleh ubah (guna cara menegenalpasti pembolehubah)

i. dimanipulasi

ii. Kenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas

Page 10: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

11

11 Contoh :

Mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza terhadap pertumbuhan bakteria

Pemboleh ubah dimanipulasi : kepekatan antibiotik

Pemboleh ubah bergerakbalas : pertumbuhan bakteria

2. Gunakan kata penghubung yang sesuai :

Contoh :

i. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin luas kawasan jernih

ii. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin kecil kawasan jernih

iii. Jika kepekatan antibiotic tinggi maka luas kawasan jernih besar

3. Ayat yang dibina mesti ayat lengkap

4. Boleh diuji dalam eksperimen

Contoh hipotesis:

i. Antibiotik yang mempunyai kepekatan yang tinggi mempunyai saiz bakteria semakin besar

ii. Semakin tinggi kepekatan bakteria, semakin besar bakteria

*

Jawapan ini salah kerana pernyataan yang bergaris tidak boleh diuji sebab saiz bakteria tidak berubah, yang berubah

hanyalah keluasan kawasan jernih)

C) Mendefinisi secara operasi

1. Tentukan definisi sesuatu konsep

Contoh : Definisi alkali,

Larutan yang mengandungi ion hidroksida

2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan

Contoh : Ion hidroksida tidak dapat dilihat tetapi boleh diuji menggunakan kertas litmus. (Menukarkan warna

kertas litmus dari warna merah ke warna biru)

3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan

Contoh : Definisi secara operasi bagi alkali

Larutan yang menukarkan warna kertas litmus dari merah ke biru.

Contoh :

Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan yang berbeza ke

atas pertumbuhan bakteria

1. Tentukan definisi konsep antibiotik

Contoh : Definisi antibiotik,

Bahan kimia yang boleh membunuh atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma

2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan

Contoh :

Pertumbuhan mikroorganisma tidak dapat dilihat tetapi boleh duji dengan keluasan kawasan jernih.

Page 11: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

12

12 (Kawasan jernih menunjukkan bahawa tiada mokroorganisma di kawasan itu atau mikroorganisma sudah

mati)

3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan

Contoh : Definisi secara operasi bagi antibiotik

Antibiotik ialah bahan yang dapat menghasilkan kawasan jernih

D) Membuat Inferens

1. Dapatkan maklumat melalui pemerhatian dan membuat kesimpulan awal yang munasabah terhadap pemerhatian

tersebut (boleh menyatakan sebab bagi pemerhatian tersebut)

Contoh :

Lekukan

oleh bongkah P

Lekukan oleh

bongkah Q

i. Pemerhatian :

Lekukan yang dihasilkan oleh bongkah P adalah lebih dalam daripada lekukan yang dihasilkan oleh

bongkah Q

ii. Inferens :

a. Lekukan P lebih dalam kerana tekanan yang dikenakan oleh bongkah P adalah lebih berbanding

bongkah Q

PERSEDIAAN BAHAGIAN A

1. Murid hendaklah boleh mengaplikasi Kemahiran Proses Sains (KPS) untuk menjawab Bahagian A.

2. Terdapat empat soalan yang menguji semua KPS, dari KPS-1 hingga KPS-11.

3. Markah yang diperoleh dalam Bahagian A ini ialah 20.

4. Mungkin sesuatu KPS itu akan ditanya lebih daripada satu kali.

5. Latihan yang banyak adalah sangat perlu.

6. Jawapan untuk bahagian A terdapat di dalam soalan secara tersurat atau tersirat

Page 12: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

13

13

Contoh item Bahagian A [KSNA 02]

Isipadu gas

Hidrogen / cm3

30

20

10

2 4 6 8 10 12 14

Rajah 1

Logam X bertindak balas dengan asid hidroklorik, membebaskan gas hidrogen. Graf dalam Rajah 1 menunjukkan isipadu

hidrogen yang dikumpulkan bagi sela masa 2 minit apabila 20 g logam X bertindak balas dengan 200 ml asid hidroklorik.

a. Dalam eksperimen di atas nyatakan pemboleh ubah;

(i) dimalarkan……………………………………………………………

(ii) bergerakbalas………………………………………………………

(iii) dimanipulasikan…………………………………………………….

(b) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini

……………………………………………………………………………………………

(c) Berapakah jumlah isi padu hidrogen yang terkumpul dalam masa 7 minit pertama.

……………………………………………………………………………………………

(d) Ramalkan isipadu gas yang terbebas pada minit ke 16 dalam tindak balas ini.

……………………………………………………………………………………………

Peraturan Pemarkahan

(a) (i) jisim logam / isipadu asid hidroklorik

(ii) Isi padu gas hidrogen

(iii) Masa (b) Apabila masa bertambah jumlah isi padu hidrogen bertambah sehingga semua logam bertindak balas.

(c) 26 cm 3

(d) 30 cm 3

Page 13: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

14

14 PERSEDIAAN BAHAGIAN B

1. Murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam rangsangan soalan.

2. Rangsangan soalan adalah dalam bentuk pernyataan, gambarajah, carta alir, jadual atau tindak balas kimia.

3. Selalunya terdapat maklumat yang membantu untuk mendapatkan jawapan dalam rangsangan soalan.

4. Jangan menggunakan huruf potong atau ringkas untuk jawapan (yg; krn; spt; krom; b’satu)

5. Ejaan istilah dan melabel mesti betul.

6. Bagi rajah sinar, garis sinar mesti dilukis dengan menggunakan pembaris dan ada anak panah.

Contoh item Bahagian B [PSNA 01 & KSNA 01]

Peringkat A

Membran

protein

Peringkat B

+ BBaahhaann PP

Zarah Lateks

R

Peraturan Pemarkahan

a)

Peringkat A Peringkat B

Membran protein

+ BBaahhaann PP

Zarah Lateks

b) Asid etanoik / Asid formik

Rajah 2

R

(c) (i) Membran protein pecah // zarah-zarah getah berlanggaran antara satu dengan lain.

(ii) Cas-cas positif dari asid / ion hidrogen meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein.

(d) Molekul / zarah getah menggumpal // getah membeku

(e) (Larutan) Ammonia

Page 14: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

15

15 Strategi Untuk Menjawab Bahagian C

Contoh Soalan C1

1. Kaji pernyataan berikut;

Apabila cahaya putih dipancarkan ke atas penapis warna primer,

terdapat cahaya warna tertentu melaluinya.

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah]

(b) Dengan menggunakan penapis warna merah, penapis warna biru dan penapis warna hijau dan radas-radas lain,

huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan perkara-perkara berikut;

Tujuan eksperimen [1 markah]

Mengenalpasti pembolehubah

Senarai radas [2 markah]

[1 markah]

Prosedur

Penjadualan data [4 markah]

[1 markah]

Peraturan Permarkahan

(a) Boleh membuat hipotesis iaitu menghubungkan pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak

balas.

Contoh jawapan:

1. Penapis merah membenarkan cahaya merah sahaja menerusinya.

2. Penapis biru membenarkan cahaya biru sahaja menerusinya

3. Penapis hijau membenarkan cahaya hijau sahaja menerusinya.

4. Penapis warna tertentu membenarkan cahaya warna tertentu sahaja menerusinya.

5. Penapis cahaya primer membenarkan cahaya tertentu sahaja menerusinya.

[Mana-mana satu] [1 m]

Boleh menyatakan tujuan eksperimen

(b) Boleh menyatakan pembolehubah yang terlibat

Boleh menyenaraikan semua radas yang diperlukan

Boleh menyenaraikan kaedah eksperimen

Boleh membina jadual yang mengandungi pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak

balas.

Contoh Jawapan:

Tujuan: Mengkaji kesan penapis warna primer terhadap cahaya putih //

Mengkaji kesan penolakan cahaya berwarna [1m]

Pembolehubah:

Pembolehubah dimanipulasi: penapis warna / warna penapis

Pembolehubah bergerak balas: warna pada skrin//

cahaya berwarna yang melalui penapis

Page 15: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

16

Radas: 1. Penapis warna hijau

2. Penapis warna biru

3. Penapis warna merah

4. Lampu suluh / kotak sinar / cahaya putih

5. Skrin putih / kain putih / kertas putih / dinding putih.

16 Pembolehubah dimalarkan

1. (sumber) Cahaya putih

2. skrin (warna) putih / kain putih / kertas putih /

dinding putih

3. sumber cahaya

4. jenis / saiz / ketebalan / bahan penapis

[Mana-mana dua] [2m]

[1m]

Kaedah:

1. Letakkan penapis warna merah di antara kotak sinar dan skrin (putih)

2. Hidupkan lampu suluh dan halakan cahaya (kearah skrin putih) melalui penapis warna

merah

3. Perhatikan/catatkan warna yang kelihatan (di skrin)

4. Ulang langkah 1 - 3 dengan menggunakan penapis warna biru dan hijau [4m]

Keputusan:

(warna) penapis / penapis primer Warna pada skrin / pemerhatian

Merah Biru Hijau

CONTOH- CONTOH SOALAN LATIH TUBI

[1m]

Bahagian C: Soalan 1

Luas permukaan sentuhan mempengaruhi tekanan yang

dikenakan keatas suatu permukaan

(a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas.

(b) Seterusnya dengan menggunakan luas permukaan berlainan pada paku dan ketulan plastisin, huraikan satu rangka

eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan perkara berikut.

(i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenalpasti pembolehubah

(iii) Senarai radas

(iv) Kaedah

(v) Penjadualan data

Page 16: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

17 Jawapan: ( Lengkapkan ayat dengan mengisi tempat kosong )

(a) Hipotesis :

Semakin _ _ luas permukaan _ semakin tekanan terhasil.

(b)

(i) Tujuan : Mengkaji hubungan antara

terhasil.

(ii) Pembolehubah:

(a) Dimalarkan : _

(b) Dimanipulasi : _

(c) Bergerak balas : _

_ dengan _ _ yang

(iii) Senarai radas: __ _

Paku besi

pemberat

plastisin

(iv) Kaedah :

(a) Pemberat 500 g diletakkan di atas setiap paku besi yang berlainan ketajaman seperti rajah di atas.

(b) Kedalaman lekukan yang terbentuk pada _ _ dibandingkan.

(c) Pemerhatian dicatat dalam jadual.

(v) Penjadualan data:

Paku besi Kedalaman lekukan (cm)

Hujung tajam

Hujung tumpul

Kepala paku

Page 17: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

18 BAHAGIAN C SOALAN 11 DAN 12 CERAIAN (B) – KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR

(KBSB)

Tiga strategi berfikir

1. Mengkonsepsi

2. Menyelesaikan Masalah

3. Membuat Keputusan

1. MENGKONSEPSI

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik yang saling berhubungkait.

Langkah penggunaan:

1. Kenal pasti maklumat 2. Kenal pasti ciri sepunya

3. Hubungkaitkan ciri untuk membina konsep

4. Kenal pasti contoh dan bukan contoh

5. Bina konsep sebenar

Contoh 1

Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia.

(a) Rajah 1.1 menunjukkan pembakaran pita magnesium dalam udara.

Nyatakan empat sebab mengapa tindak balas di atas merupakan suatu perubahan kimia.

[4 markah]

(b) Rajah 1.2 menunjukkan perubahan fizik yang berlaku ke atas tiga bahan yang berlainan.

Page 18: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

19

Kaji maklumat dalam Rajah 1.2 dan bina konsep tentang perubahan fizik.

Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut;

Mengenal pasti maklumat [1 markah]

Mengenal pasti ciri-ciri sepunya [2 markah]

Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan fizik untuk membina konsep awal

Menyatakan satu contoh lain perubahan fizik dan satu contoh bukan perubahan fizik

[1 markah]

[1 markah]

Menyatakan konsep sebenar perubahan fizik [1 markah]

Skema Jawapan

(a) Boleh menyatakan empat sebab mengapa pembakaran pita magnesium merupakan perubahan kimia.

Contoh jawapan 1. Bahan baru / magnesium oksida dihasilkan

2. Komposisi / sifat kimia bahan baru dan bahan asal berbeza

3. Perubahan tidak berbalik

4. Melibatkan perubahan tenaga yang (besar) / tenaga haba

dibebaskan / memerlukan tenaga haba. [4markah]

(b) Boleh mengenalpasti maklumat dari gambar (sekurang-kurang 2).

Contoh jawapan

1. (Ketulan) ais (melebur) menjadi air

2. (Hablur) gula melarut dalam air

3. Bongkah besi (diketuk) menjadi nipis [1markah]

Boleh menyenaraikan ciri sepunya

Page 19: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

20 Contoh jawapan

1. Tiada bahan baru terhasil

2. Perubahan yang boleh berbalik

3. Komposisi / sifat kimia tidak berubah

4. Melibatkan perubahan keadaan / bentuk / saiz bahan / fizikal

5. Melibatkan perubahan tenaga yang kecil

[Mana-mana dua] [2markah]

Boleh menghubungkaitkan perubahan fizik dengan ciri sepunya untuk bina konsep awal

Contoh jawapan

1. Tiada bahan baru terhasil dan berlaku perubahan bentuk / keadaan / saiz menunjukkan perubahan fizik

[1markah]

Boleh menyatakan satu contoh perubahan fizik yang lain dan satu

contoh bukan perubahan fizik

Contoh jawapan

Contoh perubahan fizik yang lain

1. Garam melarut

2. Penghabluran garam

3. Pemanasan iodin / naftalena

4. Peleburan / pemanasan lilin

Bukan contoh perubahan fizik

1. Besi berkarat

2. Pembakaran magnesium

3. Pembakaran lilin

(Jawapan mesti mempunyai satu contoh perubahan fizik dan satu contoh

bukan perubahan fizik). [1markah]

Boleh membina konsep sebenar bagi perubahan fizik

Contoh jawapan

1. Perubahan fizik ialah proses yang melibatkan perubahan rupa bentuk tanpa menghasilkan bahan baru.

[1markah]

Contoh 2

(a) Kuprum ialah bahan atom manakala gula ialah bahan molekul.

Nyatakan empat perbezaan antara kuprum dengan gula berdasarkan sifat bahan atom dengan sifat bahan molekul.

[ 4 markah ]

(b) Seorang pelajar mendapati gula yang disimpan di dalam balang telah terlarut membentuk larutan. Terangkan

bagaimana pelajar itu boleh mendapatkan semula hablur gula daripada larutan gula itu.

Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut:

Pernyataan masalah

Nama Kaedah yang digunakan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah itu

[ 6 markah ]

Page 20: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

21 Jawapan:

(a)

Bahan Atom Bahan Molekul

(b)

Pernyataan masalah:

Bagaimanakah untuk mendapatkan semula daripada itu?

Kaedah yang digunakan ialah _

Langkah-langkah ;

(i) Larutan gula _ sehingga

(ii) Larutan itu dibiarkan _ _ dan dituraskan

(iii) terbentuk.

Contoh 3 : SPM 2004

(a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal

(b) Rajah 10 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh seorang pelajar.

[ 4 markah]

Menjalankan

eksperimen

Menulis

Berjalan

Tindakan

Rajah 10

Membaca

Kaji aktiviti-aktiviti itu. Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam rajah

10.

Penerangan anda hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut:

Page 21: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Kenalpasti dua cirri sepunya

Page 22: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

22 Membina konsep awal

Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep

Menjelaskan konsep sebenar.

Jawapan :

(a)

Tindakan Terkawal Tindakan Luar kawal

Contoh 4 : Penyelesaian Masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar atau kesulitan yang

tidak dijangkakan.

Langkah Penggunaan

1. Mengenal pasti / memahami masalah

2. Menjelaskan masalah

3. Mencari alternatif penyelesaian masalah

4. Menjelaskan operasi penyelesaian masalah

5. Menilai cara penyelesaian masalah

Soalan

(a) Seorang petani mendapati hasil buah-buahan dari ladangnya telah meningkat. Hasilnya dihantar ke kilang

untuk diproses.

Nyatakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk memproses buah-buahan itu. Jelaskan kaedah itu.

[4 markah]

(b) Ladang buah-buahan itu terletak di cerun bukit.

Selepas beberapa tahun hakisan tanah berlaku di ladangnya.

Terangkan bagaimana petani itu dapat mengatasi masalah tanah ladangnya.

Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut;

Mengenal pasti masalah

[1 markah]

Penjelasan masalah

Kaedah-kaedah penyelesaian [1 markah]

[1 markah]

Page 23: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda [1 markah]

Page 24: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

23

23

Skema Jawapan

(a) Boleh menyatakan dua kaedah memproses buah-buahan dan penjelasannya.

Contoh jawapan

1. Pembungkusan vakum

- menyingkirkan udara daripada bungkusan

2. Penyinaran

- mendedahkan makanan kepada sinar gama / sinar radioaktif / sinar X

3. Pengetinan

- buah-buahan dipanaskan pada suhu tinggi

4. Pendehidratan / pengeringan

- kandungan air disingkirkan / disalai / dijemur / dikeringkan

5. Penjerukan

- disimpan makanan dalam larutan gula / garam

6. Pempasteuran

- jus / air buah dipanaskan pada suhu tertentu

7. pendinginan

- disimpan di bilik sejuk / peti sejuk / suhu tertentu

[mana-mana dua dan penjelasannya] [4markah]

(b)

Boleh mengenal pasti masalah

Contoh jawapan

1. Hakisan tanah [1markah]

Boleh menjelaskan masalah

Contoh jawapan

1. Cerun

2. Tanah mudah mengalami hakisan [1markah]

Boleh menyenaraikan kaedah-kaedah penyelesaian

Contoh Jawapan 1. Menggunakan kaedah tanaman kontur 2. Menggunakan kaedah tanaman secara teres 3. Menanam tanaman penutup bumi 4. Membina parit / longkang 5. Menggunakan penutup plastic 6. Membina benteng [mana-mana tiga] [3markah]

Boleh memberi penjelasan bagi kaedah yang dipilih

Contoh jawapan

1. Tanaman teres

- mengelakkan tanah dari dihanyutkan

Page 25: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

24 2. Tanaman penutup bumi

- memegang tanah

- membekalkan baja / nitrogen

3. Tutup dengan plastic

- mengekalkan kelembapan tanah

- mengelakkan pertumbuhan rumpai

- mengelakkan tanah dari dihanyutkan

[mana-mana satu] [1markah]

3. MEMBUAT KEPUTUSAN

Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan criteria tertentu bagi mencapai

matlamat yang ditetapkan.

Langkah Penggunaan

1. Mengenal pasti matlamat

2. Mengenal pasti alternatif untuk mencapai matlamat

3. Menyusun alternatif mengikut keutamaan

4. Menilai alternatif yang dipilih

5. Memilih alternatif yang terbaik (membuat keputusan)

Contoh Soalan

Anda mendapati pokok keledek yang ditanam mempunyai daun berwarna kuning dan pertumbuhannya terbantut.

Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk dilaksanakan.

Skema Jawapan

(i) Matlamat: Untuk mendapatkan pokok yang tidak bantut dan berdaun hijau.

(ii) Alternatif;

(a) Gunakan baja nitrogen

Baja nitrogen boleh mengatasi masalah daun kuning //

Menghasilkan pokok berdaun hijau dan pertumbuhan baik / tidak bantut.

[1 markah]

(b) Gunakan baja mengandungi fosforus

Baja fosforus menghasilkan pokok tidak bantut sahaja

(c) Gunakan baja mengandungi kalium.

Baja kalium mengatasi masalah daun kuning sahaja

[Mana-mana dua] [2markah]

(iii) Urutan pilihan;

(a) Guna baja nitrogen

(b) Guna baja fosforus

(c) Guna baja kalium [1markah]

(iv) Alternatif terbaik: Pilih menggunakan baja nitrogen [1markah]

(v) Penerangan: Penggunaan baja nitrogen boleh mengatasi kedua-dua masalah yang dihadapi // mengatasi masalah

bantut dan berdaun kuning.

[1 markah]

Page 26: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

25 Contoh Kata-kata Tugas

KATA TUGAS RESPONS YANG DIHARAPKAN

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Anggarkan Apakah

Bagaimanakah

Bandingkan

Berapakah

Bezakan

Bilakah

Bincangkan

Buktikan

Cadangkan /syorkan

Carikan

Cerakinkan

Deduksikan

Fokuskan

Gambarkan

Gariskan

Hitungkan

Huraikan

IIustrasikan

Jadualkan

Jelaskan

Kelaskan

Kemukakan

Kenalpasti

Memberi nilai kuantitatif berdasarkan pengiraan Memberi maklumat yang khusus/spesifik

Memperihalkan/memberi penerangan tentang cara /keadaan/langkah/kejadian

Memberi persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkar

Memberi kuantiti

Memberi kelainan/ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara

Menyatakan masa atau waktu

Memberi pandangan daripada beberapa aspek

Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta

Mengemukakan sesuatu seperti idea/pendapat

Memberi jawapan tanpa atau dengan hitungan ringkas

Menghuraikan sesutu kepada bahagian

Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu

Menumpukan kepada sesuatu objek

Melukis gambar

Memberi ciri penting secara umum untuk sesuatu proses atau tindakan

Memberi jawapan melaui kaedah pengiraan

Memperihalkan /meceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci/dengan

teratur.

Menjelaskan dengan contoh/gambar/rajah

Membuat susunan acara/perkara yang diatur mengikut masa yang ditetapkan

Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami

Mengasingkan kepada beberapa kumpulan berdasarkan/mengikut ciri-ciri

tertentu

Memberi pendapat sama ada menyokong/membangkang

Menunjukkan sesuatu berdasarkan fakta / rangsangan yang diberi

Page 27: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

25

26

Lakarkan

Lorekkan

Melukis rajah / gambar rajah / peta secara kasar

Melukis dengan garisan / corengan pada kawasan tertentu / rantau / ruangan

Page 28: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

26

26

27 Lukiskan (teknikal)

28 Mengapakah

29 Namakan

30 Nyatakan

31 Peringkatkan

32 Ramalkan

33 Rekodkan

34 Senaraikan

35 Siapakah

36 Susunkan

37 Tafsirkan

38 Takrifkan

39 Tentukan

40 Tentusahkan

41 Terangkan

42 Ukurkan

Membuat rajah seperti carta, gambar, graf / bentuk dengan menggunakan alat

dan mengikut ukuran atau skala yang tepat / terperinci

Memberi sebab

Memberi panggilan / sebutan bagi sesuatu tempat / orang / proses / alat

Memberikan fakta tanpa huraian / sokongan

Membuat pemeringkatan beberapa perkara mengikut tingkatan / aras tertentu

Membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta

Mencatatkan dapatan kajian / eksperimen / pemerhatian mengikut format

Menyatakan beberapa fakta / pernyataan berbentuk point

Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu

Mengatur mengikut tertib yang ditentukan

Menerangkan maksud ayat dengan terperinci

Memberi tafsiran istilah yang diberikan

Memberi kenyataan berdasarkan proses / alas an

Mengesahkan sesuatu dengan memberi bukti

Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab

Memerlukan kuantiti dengan unit yang boleh didapati daripada sesuatu alat

pengukuran

Page 29: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

27

ANALISIS KERTAS SAINS SPM ( 2006 - 2011 )

BAB

SOALAN 2007 2008 2009 2010 2011

O A B C O A B C O A B C O A B C O A B C 1 Penyiasatan Saintifik 2 Kordinasi badan 5 3 1 4 1 3 1 4 1 3 Pewarisan dan Variasi 3 1 3 4 1 4 1 4 1 4 Jirim dan Bahan 3 4 1 1 4 1 5 1 3 5 Tenaga dan Perubahan Kimia

4

1

4

3

1

3

1

4

1

6 Tenaga Nuklear 2 1 2 1 4 3 3 1 7 Cahaya, Warna dan Penglihatan

5

1

3

1

3

1

4

1

3

1

8 Bahan Kimia dalam Industri

2

1

2

2

1

2

1

3

Bilangan Soalan Tingkatan 4

2 4

2

2

1

2 1

2

2

1

2 4

1

3

2

2 4

2

3

1

2 4

2

2

1

9 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Benda

Hidup

3

1

5

1

4

1

3

1

3

1

10 Nutrisi dan Pengeluaran Makanan

4

3

1

4

3

1

3

1

11 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

2

1

6

1

2

1

1

4

1

3

1

12 Sebatian Karbon 5 1 3 1 3 1 4 5 1

13 Gerakan 5 1 5 1 5 1 4 2 4 1 14 Teknologi dan

Pengeluaran Makanan

2

1

2

1

3

4

3

1

15 Bahan Sintetik dalam Industri

2

1

2

1

2

2

1

3

1

16 Elektronik dan Teknologi Maklumat

3

1

3

3

1

2

2

Number of Form 5 Questions

2

6

2

3

2 2

9

2

3

2 2

6

3

2

1 2

6

2

2

2 2

6

2

3

2

TOTAL 5 0

4

5

3

5 0

4

5

3

5 0

4

5

3

5 0

4

5

3

5 0

4

5

3

O = Soalan objektif T = Soalan teori

P = Soalan amali E = Soalan esei

27

Page 30: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

SAINS TINGKATAN EMPAT

BAB 2

KOORDINASI BADAN

BAHAGIAN B (TEORI)

1.Rajah 2 menunjukkan kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin manusia.

(a).Namakan kelenjar P dan kelenjar Q dalam rajah 2.

(b).Nyatakan satu kesan oleh hormone yang dirembeskan oleh kelenjar P ke atas kelenjar Q

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( c).Bagaimana hormone diangkut ke efektor?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(d). Kelenjar yang manakah akan menyebabkan paras gula dalam darah meningkat

apabila ia merembeskan sedikit hormone?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 31: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2. Rajah 5 menunjukkan laluan impuls apabila seseorang terkena objek

panas.

.

(a).Namakan bahagian berlabel.

B :__ _

C : __

(b).Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan di atas.

( c) Beri contoh lain bagi jenis tindakan di atas

_

(d) Apakah tujuann tindakan di atas.

_ _

Page 32: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3. Diagram menunjukkan bahagian-bahagian sistem saraf pusat.

T

R

S

(a).Namakan T dan R dalam kotak yang disediakan dalam rajah 1.

(b). Berikan satu fungsi T

( c) Berikan satu contoh tindakan yang dikawal oleh T.

(d).Jika bahagian R tercedera semasa kemalangan, apakah kesan kepada individu tersebut ?

(e)Berikan satu kesan penyalahgunaan dadah ke atas otak.

_

Page 33: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C ( ESEI).

1. Apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan refleks?

(b)Rajah 3 menunjukkan dua tindakan yang berbeza.

Berdasarkan maklumat dalam rajah 3, bina konsep bagi setiap tindakan-tindakan berikut .

Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah- langkah berikut.

Kenalpasti ciri sepunya

Hubungkaitkan cirri sepunya kepada tindakan reflex

Berikan satu contoh lain tindakan reflex dan bukan contoh tindakan reflex

Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan reflex.

Page 34: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2.(a) Terangkan kesan penggunaan dadah tanpa pengawasan doctor

Kelenjar

tiroid

Kelenjar

pituitari

Kelenjar

endokrin

Kelenjar

pankreas

(b). Badan manusia mempunyai kelenjar yang menghasilkan hormone. Dengan merujuk

kepada rajah bina konsep mengenai kelenjar endokrin. Penerangan merujuk yang

dibawah:

Kenalpasti ciri-ciri sepunya.

Bina konsep awal

Beri contoh dan bukan berkaitan dengan konsep

Terangkan konsep sebenar

Page 35: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3. (a) Berikan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan luar kawal.

(b). kaji rajah di bawah bagi satu jenis tindakan.

Tindakan

Seorang budak perempuan

mengerlipkan mata apabila

objek menuju kea rah muka

Seorang budak lelaki

mengangkat kakinya apabila

terpijak paku

Adik bersin apabila dia masuk

ke dalam bilik yang berhabuk

Anda dikehendaki membina satu konsep berdasarkan tindakan yang ditunjukkan dalam rajah di

atas.Penerangan anda hendaklah merangkumi aspek berikut

Kenal pasti dua cirri sepunya bagi tindakan tersebut

Bina satu konsep awal bagi tindakan tersebut

Beri satu contoh dan satu bukan contoh yang berkaitan dengan konsep tersebut

Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan tersebut

Page 36: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAB 3. VARIASI DAN KETURUNAN

BAHAGIAN A.

KEMAHIRAN PROSES SAINS

1.Tingkatan 4 Unggul menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi bagi kumpulan darah.

Kumpulan darah iaitu A,B, AB dan O

Jadual menunjukkan kumpulan darah bagi 25 pelajar dalam kelas

O

A

O

B

O

AB

B

O

B

A

O

A

B

A

O

B

O

B

O

AB

O

AB

O

A

B

(a)Berdasrkan jadual tentukan bilangan pelajar mengikut kumpulan. Lengkapkan jadual

Group of blood A B AB O

Number of pupils

Page 37: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(b).Berdasarkan keputusan dalam jadual 7.2 lukis graf bar untuk menunjukkan bilangan pelajar

melawan kumpulan darah

Bil pelajar

.

( c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen

(i) pembolehubah dimalarkan

Kumpulan darah

__

(ii) pembolehubah manipulasi

__

(iii) pembboleh ubah bergerakbalas

_

(d).Tuliskan satu hipotesis dari eksperimen ini

__

Page 38: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(e )Nyatakan pemerhatian dari eksperimen dalam jadual

(f) Tulis satu kesimpulan terhadap jenis variasi berdasarkan graf bar di (a)

2. Rajah di bawah menunjukkan tinggi bagi 40 orang pelajar dalam satu kelas.

155 150 154 153 156 147 152 155

157

157

160

146

150

156

151

167

145

162

154

155

160

161

160

159

158

148

157

164

166

158

168

169

158

164

162

152

149

156

146

154

(a) Lengkapkan jadual di bawah dengan menentukan bilangan pelajar mengikut julat yang di

nyatakan.

Tinggit(cm) 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169

Bilangan

pelajar

Page 39: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(a). Berdasarkan jadual di atas lukis satu histogram menunjukan bilangan pelajar dengan

ketinggiannya dalam kelas tersebut

Bil pelajar

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen

(i) pembolehubah dimanipulasi

tinggi

_

(ii) pembolehubah bergerakbalas

_

(iii) pembolehubah dimalarkan

_

(d) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen ini.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 40: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN B (TEORI)

1. Rajah menunjukkan pembentukan zigot daripada sperma dan ovum pada masa yang

sama.Dua embrio K dan L terbentuk

(a) apakah jenis kembar bagi bayi yang terbentuk daripada pembentukan embrio K dan L ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) Aakah proses P?

__ -

( c) Apakah jantina embrio K dan L

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(d) Jika kedua-dua ovum bersenyawa dengan dua sperma yang membawa kromosom X,

apakah jantina bayi-bayi tersebut?

_

Page 41: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2. Rajah di bawah menunjukkan penentuan seks bagi manusia.

(a) . Namakan proses J dan proses K

(i) Proses J : ………………………… (ii) Proses K : ………………………..

(b) Apakah jantina bagi zigot R

……………………………………………………………………………………………….

( c) Berapakah bilangan kromosom dalam zigot T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(d). Apalah jenis kembar yang terhasil,jika zigot R terbahagi 2?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 42: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(Bapa) (Ibu)

3.Rajah menunjukkan rajah skema bagi pewarisan jenis rambut .

Bapa Ibu

Rambut kerinting

Anak

HH hh

(a) Apakah jenis variasi tersebut ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b).(Namakan dua contoh lain jenis variasi yang dinyatakan di (a)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

( c) (Namakan factor yang mempengaruhi jenis variasi di atas

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(d) Lengkapkan genotip anak di dalam kotak yang disediakaan

(e) Jenis rambu manakah yang dominant?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Page 43: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C (ESEI)

1.Nyatakan empat perbezaan antara koordinasi saraf dan koordinasi hormon

Pankreas

Kelenjar endokrin

Kelenjar tairoid Kelenjar adrenal

Ovari

Kaji kelenjar endokrin dalam Rajah 12 dan konstruk konsep kelenjar endokrin. Jawapan

anda berdasarkan aspek berikut :

Kenalpasti dua cirri sepunya

Bina satu konsep awal bagi kelenjar endokrin

Nyatakan contoh lain kelenjar endokrin dan bukan satu contoh kelenjar endokrin

Terangkan konsep sebenar kelenjar endokrin

Page 44: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2.(a). Berikan empat perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar

(b). Rajah menunjukkan ciri-ciri berbeza yang terdapat pada manusia

Kebolehan menggulung Kumpulan darah

lidah

Jenis cuping telinga

Variasi

( )

Lesung pipit

Kaji ciri-ciri di atas. Terangkan bagaimana anda membina satu konsep berdasarkan

maklumat dalam

Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut:

Kenalpasti dua ciri sepunya

Bina konsep awal

Berikan satu contoh lain dan bukan contoh berkaitan dengan konsep tersebut

Nyatakan konsep sebenar

3.(a). Apakah yang dimaksudkan dengan mutasi?

Terangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi.

(b). Seorang lelaki yang mengidap buta warna berkahwin dengan perempuan normal.

Dengan bantuan sebuah gambarajah terangkan kebarangkalian kecacatan ini diwarisi

kepada anaknya.

Page 45: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAB 4: JIRIM DAN BAHAN

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS )

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik

bagi dua jenis bahan.

6V 6V

Bulb (mentol)

Bulb (mentol)

Rod

kuprum

Rod kaca

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen

Bahan

Keadaan mentol

Rod kuprum

Menyala

Rod kaca

Tidak menyala

(a) Berdasarkan keputusan dalam Jadual di atas, nyatakan satu inferens bagi

eksperimen ini.

....................................................................................................................

Page 46: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam ekesperimen ini.

…………………………………………………………………………..

(c) Rod kuprum adalah logam. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam.

……………………………………………………………………………

(d) Apakah yang boleh diperhatikan bila mentol digantikan dengan ammeter semasa

menggunakan rod kuprum?

………………………………………………………………………………… (e)

Tandakan ( √ ) pada objek yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan

kuprum dalam petak yang disediakan di bawah.

NESPRAY

Can

Balloon

SILVER

Medal

2 Rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan

bendasing ke atas takat beku air suling.

DIAGRAM 2.1

RAJAH 2.1

DIAGRAM 2.2 RAJAH 2.2

Page 47: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(a) i) Berdasarkan rajah 2.1 dan rajah 2.2 , apakah pemerhatian pada bacaan

termometer?

……………………………………………………………………………

ii) Apakah bacaan termometer pada Rajah 2.2?

…………………………. ºC

(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimalarkan :.................................................................

(ii) (iii)

Pembolehubah dimanipulasikan Pembolehubah bergerakbalas

:.................................................................

:..............................................................

(c) Nyatakan satu inferens dalam eksperimen ini.

………………………………………………………………………………

(d) Apakah definisi secara operasi bagi air suling.

.................................................................................................................................... 3. Rajah di bawah menunujukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyulingan

air laut. Isipadu air suling dicatatkan setiap 2 minit selepas proses kondensasi yang

berlaku di dalam condenser Liebig .

Page 48: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen di atas.

Masa ( minit)

0

2

4

6

8

10

Isipadu air suling (ml)

5

10

15

20

25

25

a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?.

.........................................................................................................................................

b) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

Page 49: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

.

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

c) Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf masa melawan isipadu air

suling.

Isipadu air suling (ml)

25

20

15

10

5

0

2 4 6 8 10

Masa (minit)

(c) Nyatakan satu pemerhatian dari keputusan di dalam jadual di atas

.....................................................................................................................................

(d) Berdasarkan graf , nyatakan hubungan antara isipadu air dengan masa pada 6 minit

pertama.

....................................................................................................................................

(e) Ramalkan isipadu air suling yang dikumpulkan pada minit ke 12.

..............................................................................................................................

Page 50: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

4 Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik Plumbum (II)

bromida.

Jadual dibawah menunjukkan keputusan eksperimen

Keadaan bahan Bacaan Ammeter

(A)

Pepejal plumbum

(II) bromida

0.0

Leburan

plumbum(II)

bromida

2.0

(a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimalarkan : ...............................................................

(ii) Pembolehubah dimanipulasikan : ................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas : ................................................................

Page 51: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(b) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini.

...................................................................................................................................

(c) Nyatakan inferens bagi eksperimen

………………………………………………………………………………………

(d) Plumbum (II) bromida adalah bahan ion. Nyatakan definasi operasi bagi bahan ion

dalam eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………………

5. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen.

Kalium permanganate(VII) digunakan untuk membekalkan oksigen.

glass wool

Jadual menunjukan keputusn eksperimen

Jenis logam Pemerhatian

Aluminium Terbakar dengan cergas

dan terang

Zink Terbakar dengan terang

Kuprum Berbara malap

Page 52: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimalarkan : ................................................................

(ii) Pembolehubah dimanipulasikan : ................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas : ................................................................

(b) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini.

...................................................................................................................................

(c) Nyatakan inferens bagi eksperimen.

….………………………………………………………………………………….

(d) Tuliskan satu permerhatian bagi eksperimen ini.

……………………………………………………………..................................

(e) Berdasarkan kepada keputusan eksperimen tandakan( √ ) logam yang paling reaktif

bertindakbalas dengan oksigen

Aluminium

Zink

kuprum

Page 53: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN B (TEORI )

1 Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas.

(a) Dalam petak yang disediakan lukiskan susunan zarah-zarah bagi jirim dalam

keadaan pepejal, cecair dan gas.

pepejal cecair gas

(b) Apakah perbezaan dalam daya tarikan diantara zarah-zarah dalam pepejal dan

cecair.

……………………………………………………………………………….

(c) Semasa proses peleburan, suhu tidak bertambah walaupun berlaku pemanasan

yang berterusan. Apakah yang terjadi kepada haba yang dibekalkan?

(d) …………………………………………………………………………………

(d) (i) Namakan proses dimana pepejal berubah terus kepada gas.

…………………………………………………………………………

(ii) Berikan satu contoh bahan kimia yang mengalami proses dalam d(i).

………………………………………………………………………

Page 54: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2 Kaji Jadual 1 dibawah. Ia menunjukkan nombor proton, nombor nukleon,bilangan

elektron dan bilangan neutron bagi atom K, L, M dan N.

Atom Nombor

proton

Nombor

nukleon

Bilangan

elektron

Number of

NeutroBilangan

neutron

K 5 11 5 6

L 6 12 6

M 6 6 7

N 8 17 8

(a) Lengkapkan Jadual di atas.

(b) Jelaskan maksud isotop.

…………………………………………………………………………………….

(c) Berdasarkan jadual, pasangan manakah merupakan isotop?

..……….…………………………………………………………………….

(d) Apakah maksud nombor proton?

………………………………………………………………………………

Page 55: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3 Rajah menunjukkan model struktur atom.

proton

proton

electron

Atom M Atom N

(a) Namakan zarah X.

…………………………………………………………………………………

(b) Berdasarkan Rajah di atas, nyatakan nombor proton dan nombor nukleon bagi

atom M.

Nombor proton : …………………………………………………………

Nombor nukleon :…………………………………………………………….

Atom

Nombor

proton

Nombor

Nukleon

Bilangan

proton

P 6 12 6

Q 6 14 6

R 7 14 7

S 8 16 8

(c) (i) Berdasarkan Jadual di atas , pasangan manakah merupakan isotop?

…………………………………………………………………………………

Page 56: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam (c) (i)

…………………………………………………………………………………

(d) Berapakah bilangan atom neutron dalam atom Q.

………………………………………………………………………………

4

Rajah di atas di atas menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap.

(a) Bagaimanakah unsur-unsur di dalam Jadual Berkala disusun?

………………………………………………………………………………….

(b) Nyatakan perubahan jenis-jenis unsur daripada R ke W dalam Jadual Berkala.

………………………………………………………………………..……………

(c) Q, R, W, X dan Y mewakili unsur-unsur tertentu. Berdasarkan Jadual Berkala di atas

(i) Nyatakan jenis unsur X

……………………………………………………………………...…………

(ii) Nyatakan unsur yang mempunyai nombor proton yang tertinggi.

……………………………………………………………...…………………

Page 57: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(d) Unsur Q adalah satu isotop dengan nombor nukleon 13 dan nombor proton 6.

(i) Nyatakan bilangan elektron dalam isotop unsur Q

……………………………………………………………………………….

(ii) Nyatakan bilangan neutron dalam isotop Q

………………………………………………………………………………..

5 Rajah dibawah menunjukkan perubahan fizikal keadaan jirim.

Pepejal

S P

Q

R

T

Gas Cecair

U

(a) Nyatakan proses perubahan fizikal yang diwakili oleh P, R dan T dalam rajah.

P: …………………………………………………………………………………

R: …………………………………………………………………………………

T: …………………………………………………………………………………

(b) Proses manakah yang dinamakan di (a) menyerap haba?

...................................................................................................................................

(c) Nyatakan susunan zarah-zarah dalam gas.

...................................................................................................................................

Page 58: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C (ESSEI)

1

Magnesium menghasilkan isipadu hidrogen yang banyak berbanding besi dan plumbum.

Anda diberikan logam magnesium,plumbum dan besi, asid hidroklorik ,buret dan radas lain.

(a) Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda berdasarkan

kepada perkara-perkara beriku

((i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenalpasti pembolehubah

(iii) Senarai radas dan bahan

(iv)Prosedur atau kaedah

(v) Penjadualan data

2. (a) Huraikan perbezaan di antara bahan atom dan bahan molekul

(b) Rajah menunjukkan empat contoh bahan molekul.

grafit Carbon

dioksida

Contoh bahan molekul

ammonia Sulfur

Page 59: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Kaji contoh bahan molekul di atas.Anda dikehendaki membina satu konsep tentang

bahan molekul. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut

Kenalpasti dua ciri sepunya bahan molekul

Bina konsep awal bahan molekul

Beri satu contoh bahan molekul dan satu contoh bukan bahan molekul

Kaitkan cirri sepunya untuk membina konsep bahan molekul

Page 60: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

5 : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN PROSES SAINS

1.Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang menunjukan tindakbalas antara kalsium

dengan air. Isipadu gas X yang terkumpul direkodkan dalam jadual di bawah.

Masa (min) 2 4 6 8 10 12

Isipadu gas X

dibebaskan

7

14

19

23

25

25

b) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?.

.........................................................................................................................................

b) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

Page 61: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

c) Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf isi padu gas hidrogen

melawan masa bagi eksperimen di atas

lsipadu

gas

hidrogen

(cm31

0 Masa (min)

Page 62: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

d) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini?

.......................................................................................................................................

e) Apakah hubungan antara isipadu gas hidrogen dengan masa tindak balas bagi logam X?

.......................................................................................................................................

f) Ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan oleh logam X pada minit ke 14.

……………………………………………………………………………………… 2. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dilakukan oleh seorang pelajar untuk

mengkaji penyerapan atau pembebasan haba..

Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah.

Bikar Bahan Suhu awal Suhu akhir

A Air + natrium

hidroksida

o 29 C

34oC

B Air + ammonium

klorida 29

oC 25

oC

a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?.

.........................................................................................................................................

Page 63: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

b) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

(c) Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku di dalam kedua-dua bikar.

(i) Bikar A : ……………………………………

(ii) Bikar B : ……………………………………

3. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik dalam

berbagai jenis jus.

Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah

Jenis jus

Bacaan Galvanometer (G)

Air suling 0.0

Jus tomata 0.2

Jus lemon 0.4

Page 64: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?.

.........................................................................................................................................

( b) Tuliskan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas.

..........................................................................................................................................

c) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di atas?

.......................................................................................................................................

d) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

e) Apakah definisi secara operasi untuk kekonduksian elektrik?.

.........................................................................................................................................

Page 65: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN B : TEORI

1. Rajah di bawah menunjukkan proses penulenan kuprum secara elektrolisis.

P :......................................... Q ...........................................

R :.........................................................

a. Pada rajah di atas , namakan P, Q dan R dengan menggunakan maklumat berikut;

Kuprum tulen

Kuprum tak tulen

b. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam proses elektrolisis

................................................................................................................................

c. Mengapakah logam P menjadi semakin nipis semasa proses elektrolisis?

................................................................................................................................

d. Nyatakan dua kegunaan elektrolisis selain dari penulenan logam.

...............................................................................................................................

e. Apakah bahan yang menjadi

(i) Anod : ………………………………………………………………………

(ii) Katod : ……………………………………………………………………..

Page 66: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas satu sel kering

Campuran serbuk karbon dan

mangan(IV) oksida

Bekas zink

Rod karbon Pasta ammonium klorida dan

zink klorida

a. Pada rajah di atas namakan bahagian

i) terminal positif :……………………………………………………

ii) terminal negative : ………………………….……………………….

b. Namakan elektrolit yang digunakan dalam sel kering ini.

...................................................................................................................

c. Beri satu kelebihan penggunaan sel kering ini.

.……………………………………………………………….......................

3.

Cahaya Matahari Gas X ……………………......

Pigmen Z

Gas Y

Page 67: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Rajah di atas menunjukkan struktur daun yang disinari cahaya matahari

(a) Namakan

i) Gas X : ...................................................................................................

ii) Gas Y : ......................................................................................................

iii) Pigmen Z :.....................................................................................................

(b) Nyatakan fungsi pigmen Z dalam proses di atas?.

..........................................................................................................................................

(c) Apakah proses yang berlaku pada struktur daun di atas?.

........................................................................................................................................

(d) Nyatakan kepentingan proses ini kepada manusia.

………………………………………………………………………………………...

(e) Tuliskan persamaan bagi proses yang anda nyatakan dalam (c).

.......................................................................................................................................

Page 68: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C : ESEI

1. Kaji pernyataan berikut;

Logam-logam menunjukkan kereaktifan yang berlainan apabila bertindak balas dengan asid cair

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

(b) Dengan menggunakan serbuk magnesium , serbuk aluminium , serbuk zink , asid

hidroklorik cair , besen plastik, tabung uji dan radas-radas lain, huraikan satu

eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan kriteria berikut:

(i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenal pasti pembolehubah

(iii) Senarai radas dan bahan

(iv) Kaedah atau Prosedur

(v) Penjadualan data

2. a. Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Nyata

empat perbezaan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia.

b. Rajah di bawah menunjukkan tiga eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar

untuk mengkaji perubahan kimia.

Mixture of iron powder

with sulphur powder

Campuran serbuk ferum

Heat

Panaskan

Magnesium ribbon

Chemical reaction Evaporation dish

Copper (II) sulphate

Zinc plate

Page 69: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Kaji eksperimen dalam Rajah di atas dan bina konsep tentang perubahan kimia. Jawapan anda

hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut;

Mengenal pasti maklumat

Mengenal pasti ciri-ciri sepunya

Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan kimia untuk membina konsep awal

Menyatakan satu contoh lain perubahan kimia dan satu contoh bukan

perubahan kimia

Menyatakan konsep sebenar perubahan kimia

Page 70: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAB 6 : TENAGA NUKLEUR

BAHAGIAN B : TEORI

1. Rajah menunjukkkan pereputan radioaktif satu nukleus.

a) Apakah maksud pereputan radioaktif?

…………………………………………………………………………………

b ) Namakan zarah Q dan R didalam gambarajah diatas .

Zarah Q : ………………………………………………………………………

Zarah R : ………………………………………………………………………

c) Nyatakan dua kegunaan sinar gama didalam bidang perubatan :

…….………………………………………………………………………………

d) Nyatakan satu kaedah untuk mengesan kehadiran sinar gama .

……………………………………………………………………………………

(d) Nyatakan dua kesan bahaya bagi sinar gamma kepada manusia .

1. ………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

Page 71: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2. Gambarajah dibawah menunjukkan aliran proses penjanaan tenaga elektrik daripada

tenaga nuklear .

Haba dipanaskan Reaktor Y Air Stim

memutar

Tenga elektrik Generator Elektrik Turbin

a) i Apakah unsur radioaktif yang digunakan didalam reaktor Y ?

……………………………………………………………………………………………

ii Namakan proses yang menghasilkan tenaga haba didalam reactor Y ?

…………………………………………………………………………………………………

b) Lengkapkan gambarajah dibawah untuk menunjukkan perubahan tenaga yang terlibat

didalam rajah diatas .

Tenaga

Nuklear

Tenaga Elektrik

Page 72: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3. Rajah menunjukkan sinar radioaktif didalam medan elektrik .

a) Namakan sinar radioaktif P , Q dan R didalam rajah diatas .

b) Mengapakah sinar Q tidak terpesong ?

………………………………………………………………………………………………

c) Yang manakah sinar paling perlahan ? ………………………………………………………………………………………………

d) Apakah kaedah yang paling baik untuk mencegah sinar Q daripada terpancar ke alam

sekitar ?

…………………………………………………………………………………………………

e) Radioisotop didalam jadual dibawah adalah penting kepada manusia .

Carbon - 14 Cobalt-60 Iodine-131 Uranium - 238

(i) Di dalam jadual diatas , tandakan dengan (√ ) radioisotope yang digunakan untuk tujuan

perubatan.

Page 73: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(ii) Berdasarkan jadual diatas , yang manakah radioisotope digunakan untuk menentukan

umur tulang dizaman purba ? Tuliskan jawapan anda dibawah .

…………………………………………………………………………………………

4. Rajah dibawah menunjukkan penembusan sinar radioaktif melalui bahan yang berbeza.

a. Apakah sinaran X, Y dan Z?

X : ............................................................................................................................

Y : ...........................................................................................................................

Z : ............................................................................................................................

b. Apakah cara terbaik bagi menyimpan bahan radioaktif?

....................................................................................................................................

(c) (i) Sinar manakah yang paling merbahaya?

....................................................................................................................................

(ii) Terangkan jawapan anda

....................................................................................................................................

Page 74: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C: ESEI

1. a) Semasa pereputan bahan radioaktif , sinaran zarah alfa( ),beta( ) dan gamma( )

dibebaskan. Bandingkan sifat-sifat bagi sinar alpa dan beta .

b) Rajah di bawah menunjukkan tiga bahan radioaktif.

Cobalt-60 Uranium

Bahan

radioaktif

Iodine -131 Sodium-24

(b) Kaji maklumat diatas dan bina konsep bahan radioaktif .

Jawapan anda mestilah berdasarkan aspek – aspek berikut :

i. Kenalpasti dua sifat –sifat umum bagi bahan radioaktif

ii. Bina konsep awal bagi bahan radioaktif

iii. Berikan contoh lain bagi bahan radioaktif dan bukan bahan radioaktif .

iv Nyatakan konsep sebenar bagi bahan radioaktif .

2. a. Namakan satu radioisotop dan jelaskan kegunaannya dalam bidang berikut:

i. Pertanian

ii Perindustrian

b. Sebuah syarikat membuang bahan radioaktif di kawasan yang terpencil berhampiran

sungai. Pengendalian bahan radioaktif dengan cara ini boleh memudaratkan manusia.

Page 75: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Terangkan bagaimana cara mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat.

Penyataan masalah

Namakan empat cara pengendalian bahan radioaktif yang selamat

Pilih cara terbaik dan jelaskan pilihan anda

3. a. Tenaga nuklear ialah salah satu daripada sumber alternatif tenaga yang boleh

menggantikan bahan api fosil. Nyatakan dua proses menghasilkan tenaga nuclear.

Jelaskan setiap kaedah.

b. Rajah menunjukkan kuasa penembusan tiga jenis sinaran radioaktif.

Page 76: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Berdasarkan kuasa penembusan pilih sinaran radioaktif yang paling sesuai yang boleh digunakan

di dalam penghasilan helaian kertas.

Jelaskan pilihan anda berdasarkan yang berikut :

Tujuan pemilihan.

Perbandingan di antara kuasa penembusan oleh ketiga-tiga sinaran radioaktif.

Pilih sinaran yang paling sesuai digunakan.

Jelaskan sebab untuk pilihan anda.

.

Page 77: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAB 7 : CAHAYA WARNA DAN PENGLIHATAN

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN PROSES SAINS

1 Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan

kanta dengan jarak imejnya.

Imej tajam

objek jauh

Kanta K1

Skrin putih

Menggunakan satu objek jauh melalui K1, skrin dilaraskan supaya menghasilkan satu imej.

Eksperimen itu diulang dengan menggunakan kanta K2 dan K3 yang mempunyai ketebalan

berbeza. Jarak imej setiap kanta dicatatkan. Keputusan yang diperolehi seperti dalam

Jadual di bawah.

Kanta Jarak imej

K1

.......................................

K2 3.5

K3 1.5

a) Ukur dan catat jarak imej bagi kanta K1 dalam Jadual Tuliskan satu pemerhatian sifat imej.

b) Berdasarkan Jadual di atas, kanta manakah paling nipis?.

.........................................................................................................................................

Page 78: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

c) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?.

.........................................................................................................................................

d) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

e) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini?

.......................................................................................................................................

f) Apakah hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak imej?.

.......................................................................................................................................

2. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pembentukan satu imej oleh

kanta cekung.

Objek

2F F F 2F

(a) Lengkapkan Rajah 2 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta

cekung.

Page 79: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(b) Ukur dan tulis jarak imej itu.

…………………………… cm

(c) Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk di 2(a)

………………………………………………………………………......

3 Rajah di bawah menunjukkan kedudukan objek O di hadapan kanta M. F ialah titik

fokus dan tinggi objek ialah 1 cm.

Objek O

2F F

F 2F

Kanta M

(a) Pada Rajah di atas lukiskan gambar rajah sinar bagi menunjukkan pembentukan

imej

(b) Ukur dan nyatakan jarak imej

…………………………………………………………………………………cm

(c) Nyatakan satu ciri imej yang dilukis pada Rajah .

………………………………………………………………………………………

(d) Berikan definisi secara operasi bagi kanta cembung?

………………………………………………………………………………………

Page 80: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN B: TEORI

1 Rajah menunjukkan tiga cahaya berwarna dipancarkan ke atas skrin putih.

Biru Hijau

P

X Q

R

Merah

(a) Namakan warna yang terbentuk di label P, Q dan R.

P:............................................................................................................................................

Q:...........................................................................................................................................

R:..........................................................................................................................................

(b) Namakan warna X di dalam rajah diatas

................................................................................................................. ..........................

(c) Namakan warna yang akan diperhatikan apabila cahaya warna merah ditambah kepada P?

...............................................................................................................................................

Page 81: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(d) Sekiranya cahaya warna biru dipadamkan, apakah warna yang dapat dilihat di X ?

…………………………………………………………………………………………

2. Rajah menunjukkan satu periskop . Seorang pelajar menggunakan periskop tersebut untuk

melihat objek di belakang tembok.

Cermin satah

objek

Tembok

Cermin satah pemerhati

(a) Lukiskan rajah sinar yang sampai ke mata pemerhati.

(b) Namakan prinsip yang digunakan dalam periskop.

....................................................................................................................................

(c) Namakan satu bahan lain yang boleh menggantikan cermin satah di dalam

periskop

...................................................................................................................................

(d) Nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk.

.......................................................................................................................................

Page 82: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3 Rajah di bawah menunjukkan cahaya merah dan cahaya biru yang dipancarkan ke skrin putih

Skrin putih

Cahaya merah

K : ..................................................

Cahaya biru S

L: .................................................

(a) Lengkapkan warna K dan L dalam kotak pada rajah di atas.

(b) Berdasarkan jawapan anda di (a), nyatakan satu warna primer dan satu warna

sekunder.

(i) Warna primer : .............................................................................................

(ii) Warna sekunder : ........................................................................................

(c) Apakah yang diperhatikan pada K jika cahaya hijau, cahaya merah dan cahaya biru

dipancarkan bersama?

....................................................................................................................................

Page 83: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(d) Nyatakan warna pada L jika penapis kuning diletakkan pada S

....................................................................................................................................

Page 84: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C : ESEI

1. Saiz imej yang terbentuk dalam kamera lubang jarum dipengaruhi oleh jarak di

antara objek dengan lubang jarum.

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas .

(b) Dengan menggunakan sebatang lilin , kamera lubang jarum dan alatan lain ,huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria berikut :

(i)Tujuan eksperimen

(ii) Mengenal pasti pembolehubah

(iii)Senarai radas dan bahan

(vi) Kaedah Prosedur

(v) Penjadualan data

2. a. Terangkan mengapa satu objek sian kelihatan birundalam cahaya biru, kelihatan

hijau dalam cahaya hijau tetapi kelihatan hitam dalam cahaya merah.

b. Rajah di bawah menunjukkan warna-warna yang kelihatan pada skrin apabila

cahaya putih melalui penapis warna primer.

Page 85: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang

penapis warna primer. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

Kenal pasti maklumat di atas.

Kenal pasti dua ciri sepunya

Nyatakan satu penapis warna primer yang lain dan satu contoh penapis bukan warna primer.

Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi.

3. (a) Nyatakan perbezaan antara imej yang terbentuk antara cermin satah dengan kanta

cembung ? [4 Marks]

Page 86: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(b) Rajah menunjukkan tiga jenis alat yang menggunakan kanta cembung.

Teleskop Mikroskop

Alatan yang menggunakan

kanta cembung

Kanta pembesar

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang

alatan optik. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

Kenal pasti dua ciri sepunya

Bina konsep awal tentang Alatan optik

Nyatakan satu alat lain yang menggunakan kanta cembung dan satu alat yang tidak menggunakan kanta cembung.

Berikan alasan bagi setiap pilihan.

Page 87: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAB 8 : KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN .

BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS)

1. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji cirri-ciri aloi.

Sudu besi Sudu keluli

Berkilau

Larutan natrium

klorida

Selepas 3 hari

berkarat Tidak berkarat

(a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan eksperimen ini.

..........................................................................................................................................

(b) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini?

…. ………………………………………………………………………………………

Page 88: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(d) Keluli adalah aloi. Nyatakan definisi secara operasi bagi aloi?.

……………………………………………………………………………………….....

2. Rajah menunjukkan tiga sampel air dari sumber yang berbeza.

Tin X Tin Y Tin Z

Air Paip

pH 7

Air sungai

berhampiran kilang

pH 5

Air laut

pH 6

a) Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini?.

..........................................................................................................................................

b) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas?

…. ………………………………………………………………………………………

c) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

Page 89: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3. Rajah menunjukkan satu eksperimen yang membandingkan kekerasan besi dan keluli. 1

kg beban dijatuhkan ke atas bebola di atas blok dari ketinggian yang sama. Kedalaman

lekukan setiap blok diukur.

1kg beban 1kg

bebola

Blok besi Blok keluli

Jadual di bawah menunjukkan luas kedalaman lekukan blok bila beban dijatuhkan.

Jenis Blok Luas kedalaman

lekukan

Besi 10mm

Keluli 5 mm

a) Jadual di atas, tulis satu pemerhatian bila beban 1 kg dijatuhkan ke atas blok.

….………………………………………………………………………………………..

d) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas?

…. ………………………………………………………………………………………

e) Nyatakan pembolehubah berikut :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ..……………………………………………………..

Page 90: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

(ii) Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………….

(iii) Pembolehubah dimalarkan :.....................................................................................

f) Besi adalah logam tulen. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen?.

……………………………………………………………………………………….....

Page 91: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN B (TEORI)

1. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom-atom di dalam keluli.

Logam X

Logam Y

a. Namakan logam X dan logam Y.

i) Logam X : ………….……………..

ii) LogamY : …………………….......

b. Apakah peranan logam X dalam keluli tersebut?.

.....................................................................................................................................

c. i) Nyatakan satu ciri keluli.

.......................................................................................................................................

ii) Berikan satu kegunaan keluli.

.....................................................................................................................................

d. Aloi superkonduktor digunakan dalam pengaliran elektrik. Berikan satu ciri aloi

Superkonduktor.

.....................................................................................................................................

Page 92: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2. Rajah menunjukkan Proses Haber untuk menghasilkan ammonia secara industri.

R : …………….

Suhu 450oC

Mangkin S AMMONIA

NITROGEN

a) Labelkan bahan R dalam rajah di atas.

b) i) Namakan mangkin S.

……………………………………………………………………………..

ii) Apakah fungsi mangkin di atas?.

…….…………………………………………………………………………

c) Dari manakah sumber nitrogen dalam proses ini didapati.

……………………………………………………………………………………

d) Tuliskan persamaan perkataan bagi proses di atas.

......................................................................................................................................

e) Apakah yang akan terjadi kepada kuantiti ammonia jika tekanan di tambah.

..........................................................................................................................................

f) Proses Haber membebaskan haba. Nyatakan jenis tindk balas yang terlibat?.

………………………………………………………………………………………

Page 93: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

e) Berikan tiga kegunaan ammonia.

.......................................………………………………………………………………

3. Jadual menunjukkan beberapa jenis aloi serta kandungannya

Aloi Kandungannya

A Kuprum dan Zink

B Kuprum dan timah

Keluli Y dan Z

a) Namakan Aloi A dan B dan nyatakan kegunaan masing-masing.

.................................................................................................................................

b) Namakan bahan Y dan Z.

................................................................................................................

c) Nyatakan dua sifat aloi berbanding logam tulennya.

………………………………………………………………………………….

Page 94: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

BAHAGIAN C (ESSEI)

1 Kaji pernyataan berikut

Aloi lebih tahan kakisan daripada logam tulen.

Anda diberikan sebatang paku besi, sebatang paku keluli danlarutan natrium klorida (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas .

(b) Huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria

berikut :

(i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenal pasti pembolehubah

(iii) Senarai radas dan bahan

(iv) Kaedah Prosedur

(v) Penjadualan data

2. a) i) Nyatakan dua perbezaan antara aloi dan logam tulen

ii) Berikan satu perbezaan anatara aloi dan logam tulen.

b) Anda diberi tiga jenis bahan seperti rajah di bawah.

GANGSA BESI KELULI

Pilih bahan yang palingsesuai digunakan di dalam industry pembautan seperti

membina jambatan dan landasan kereta api. Terangkan jawapan anda berdasarkan

perkara berikut.

Page 95: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

Tujuan pemilihan

Penjelasan kebaikan setiap bahan yang dinyatakan berdasarkan ciri-cirinya.

Senaraikan jenis bahan mengikut urutan keutamaannya

Terangkan sebab kepada pemilihan anda.

3. a) Nyatakan tiga kesan bahan buangan toksik dan berikan satu contoh bahan toksik

daripada industri getah.

b) Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis bahan.

Duralumin

Gangsa BAHAN Keluli

Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep

berdasarkan maklumat yang diberi dalam rajah di atas. Jawapan anda hendaklah

berdasarkan aspek-aspek berikut:

Kenal pasti dua ciri sepunya

Berikan satu contoh lain bagi aloi

Beri satu contoh bukan aloi dan sebabnya.

Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi.

Page 96: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

SAINS TINGKATAN LIMA.

BAB 1 : MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA-BENDA

HIDUP

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS )

1 Dalam suatu eksperimen, baicteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring petri

yang mengandungi agar nutrien selama lima hari pada suhu 37°C.

Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual.

Hari

Bilangan koloni bakteria

1 8

2 15

3 19

4 21

5 22

(a) Dengan menggunakan data dalam Jadual 3, lukis graf bilangan koloni

bakteria melawan masa.

bilangan koloni

bakteria

25

20

15

10

1 2 3 4 5

Masa 1

Page 97: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

2

(b) Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa?

…………………………………………………………………………………

[ 1 markah]

(c) Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke-6.

……………………………………………………………………………………

[1 markah]

2 Rajah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang

mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria.

cakera antibiotik

berkepekatan rendah

bakteria bakteria

kawasan jernih

cakera antibiotik

berkepekatan tinggi

a Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………………….. [1

markah]

b Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

i Pembolehubah dimanipulasikan :

………………………………………………………………………………………......

[1 markah]

Ii Pembolehubah bergerakbalas :

……..……………………………………………………………………………………

Page 98: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

3

[1 markah]

c Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………………

[1 markah]

d Apakah yang dimaksudkan dengan antibiotik berdasarkan eksperimen ini (definisi

secara operasi) ?

…………………………………………………………………………………………….

[1 markah]

3 Jadual merupakan hasil yang diperolehi daripada eksperimen untuk mengkaji

kesan suhu terhadap pertumbuhan dan pembiakan bakteria.

Tabung uji Suhu (ºC)

Pemerhatian

A 5º C Bubur nutrien tidak keruh

B 37º C Bubur nutrien menjadi keruh

C 50º C Bubur nutrien keruh sedikit

(a) Berdasarkan eksperimen tersebut nyatakan

(i) pembolehubah dimanipulasi …………………………………………….

(ii) pembolehubah bergerakbalas …………………………………………..

[ 2 markah]

(b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini?

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(c) Ramalkan keadaan bubur nutrien jika tabung uji disimpan pada suhu 70º C.

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Nyatakan satu cara lain untuk menghalang pertumbuhan bakteria.

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

Page 99: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

4

BAHAGIAN B (TEORI)

1 Rajah 1 menunjukkan jumlah antibodi dalam darah seorang lelaki normal

setelah dua kali suntikan vaksin dilakukan.

Jumlah antibodi dalam darah

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Suntikan vaksin pertama Suntikan vaksin kedua Hari

(a) Apakah yang terdapat dalam larutan vaksin?

........................................................................................................................... [1

markah] (b) Nyatakan jenis keimunan yang diperolehi oleh lelaki tersebut.

...........................................................................................................................

[1 markah] (c) Mengapakah perlu suntikan vaksin kedua dilakukan?

...........................................................................................................................

[1 markah]

(d) Pada hari keberapakah lelaki tersebut mencapai aras keimunan?

......................................................................................................................

(e) Namakan sel dalam badan yang menghasilkan antibodi.

[1 markah]

...........................................................................................................................

[1 markah] (f) Berikan satu fungsi antibodi dalam badan

.......................................................................................................................

[1 markah]

Page 100: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

5

2 Jadual menunjukkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh patogen dan cara

penyebarannya.

penyakit

patogen

Cara penyebaran

influenza

AIDS

Kurap

Malaria

Tuberculosis

....................

Virus

.................

Protozoa

Bakteria

Titisan air Berkongsi jarum suntikan

Sentuhan

Melalui vector

Melalui vector

(a) Lengkapkan jadual

[ 2 markah]

(b) (i) Namakan vektor yang menyebarkan malaria

................................................................................................................

[ 1 markah]

(ii) Bagaimanakah vector dalam b (i) menyebarkan penyakit?

….……..................................................................................................

[ 1 markah]

(c) (i) Penyakit manakah dalam jadual diatas boleh dicegah dengan

vaksin?

.........................................................................................................

[ 1 markah]

(ii) Nyatakan fungsi vaksin dalam pencegahan penyakit.

...........................................................................................................

[ 1 markah]

Page 101: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

6

(d) Nyatakan cara bagaimana penyakit AIDS disebarkan

.....................................................................................................................

[ 1 markah]

3 Rajah menunjukkan mikroorganisma yang berbeza

P Q R S T

(a) Kelaskan mikroorganisma

P :………………………….

Q:………………………….

R ………………………….

S………………………….

T…………………………..

[5 markah]

(b) Mikroorganisma manakah yang boleh membuat makanan sendiri?

…………………………………………………………………………….

[1 markah ]

(c) Namakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma Q?

.…………………………………………………………………………….

[1 markah ]

(d) Manakah mikroorganisma yang menjadi tidak aktif diluar sel perumah?

…………………………………………………………………………….

[1 markah ]

(e) i) Nyatakan satu kegunaan mikroorganisma T dalam industri

…………………………………………………………………………….

[1 markah ]

Page 102: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

7

ii) Nyatakan bagaimana mikroorganisma T membiak

…………………………………………………………………………….

[1 markah ]

Page 103: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

8

BAHAGIAN C (ESSEI)

1 Kaji pernyataan berikut.

Nilai pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, asid

hidroklorik, larutan natrium hidroksida, air suling, pita selofan dan radas-

radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 1 (a)

berdasarkan kriteria berikut :

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii)

Mengenalpasti pembolehubah

[2 markah]

(iii)

Senarai radas dan bahan

[1 markah]

(iv)

Prosedur atau kaedah

[4 markah]

(v)

Penjadualan data

[1 markah]

2 Kaji pernyataan berikut.

Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita

selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji

hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut :

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) Senarai radas dan bahan [1 markah]

(iv) Prosedur atau kaedah [4 markah]

(v) Penjadualan data [1 markah]

Page 104: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

9

3 Kaji pernyataan berikut.

Cahaya mempengaruhi pertumbuhan bacteria

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita

selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji

hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut :

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii)

Mengenalpasti pembolehubah

[2 markah]

(iii)

Senarai radas dan bahan

[1 markah]

(iv)

Prosedur atau kaedah

[4 markah]

(v)

Penjadualan data

[1 markah]

4 (a) Nyatakan dua perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif

buatan.Beri satu contoh penyakit yang boleh dicegah oleh setiap jenis pengimunan.

[4 markah]

(b) Sekumpulan pegawai dari Jabatan Kesihatan diarahkan untuk mengawal demam

denggi di satu kawasan perumahan Huraikan bagaimana mereka dapat mengatasi

masalah ini.

Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut :

Mengenal pasti masalah

Penjelasan masalah

Cadangkan empat kaedah untuk menyelesaikan masalah ini

[6 markah]

Page 105: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

10

BAB 2 : NUTRISI

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 3. Tumbuhan memerlukan makronutrien dan mikronutrien untuk hidup subur. Rajah

menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan kekurangan nitrogen dan

fosforus pada pertumbuhan tumbuhan selama 12 hari.

(a) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Jadual 2 dibawah menunjukkan tinggi anak benih jagung setiap dua hari.

Masa/hari

Tinggi anak benih jagung/cm

Set A Set B Set C

4 2 2 2

6 5 2 2

8 12 3 3

10 3 3

12 18 4 4

Berdasarkan Jadual 2,tuliskan satu pemerhatian untuk Set A dan Set B.

Set A : ………………………………………………….………………………

Set B……………….……………………………………………………………

[2 markah]

Page 106: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

11

(c) Ramalkan ketinggian anak benih Set A pada hari ke- 10.

............................................................................ cm

(d) Tandakan ( / ) contoh lain bagi makronutrien.

[1 markah]

Boron

Boron

Calcium

Kalsium

Magnesium

Magnesium

Zinc

Zink

[1 markah]

Page 107: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

12

BAHAGIAN B (TEORI)

1 (a) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori.

i) ………………………………………………………………………………

ii) ………………………………………………………………………………

[2 markah]

R S

(a) i) Berdasarkan rajah diatas individu manakah memerlukan sedikit kalori

dalam dietnya

………………..……………………………………………………………………

[1 markah]

ii) Berikan sebab kepada jawapan di b) i)

……………………………………………………………………………………

[1markah]

(c) Mengapa kanak-kanak memerlukan lebih kalori

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

Page 108: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

13

2 Rajah menunjukkan seorang budak lelaki dan perempuan

(a) Namakan masalah psikologi yang dihadapi oleh perempuan itu kerana dietnya

…………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Nyatakan dua masalah kesihatan yang mungkin di hadapi oleh budak lelaki

itu.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

[2 markah]

(c) Apakah yang perlu dilakukan oleh budak lelaki dan perempuan itu untuk

mengatasi masalah kesihatan mereka.

i budak lelaki

…………………………………………………………………………………..

ii) perempuan

…………………………………………………………………………………..

[2 markah]

Page 109: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

14

3 Jadual menunjukkan jumlah tenaga yang diambil oleh Amin dalam sehari.

Meal Menu Energy

(kJ)

sarapan

roti

majerin

kopi

1550

Makan

tengahhari

nasi

ayam goreng air

3750

Makan

malam

nasi

ikan

sayur

minuman ringan

4500

Table 8

(a) Hitungkan jumlah tenaga yang diambil oleh Amin

……………………………………………………………………………………………….

[1markah]

(b) Nyatakan kelas.makanan yang tiada dalam menu makanan dibawah

i) menu makan tengah hari

………………………………………………………………………………………..…

(1markah)

ii) menu sarapan pagi

……………………………………………………………………………..……………

(1markah)

(c) i) Kirakan jumlah tenaga berlebihan yang telah diambil oleh Amin jika purata

tenaga yang diperlukan oleh seorang remaja lelaki ialah 9000kJ

………………………………………………………………………………………

(1markah)

ii) Apakah yang akan berlaku jika Amin berterusan mengamalkan diet yang sama

untuk tempoh yang panjang

………………………………………………………………………………………

[1markah]

Page 110: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

15

(d) Apakah yang patut dilakukan oleh Amin untuk mengatasi masalah ini?

……………………………………………………………………………………………

[1markah]

4 Rajah menunjukkan sebahagian daripada Kitar Nitrogen.

Nitrogen di udara

Bakteria pendenitritan Bakteria L

Nitrit

Nitrat dalam

tanah

Protein tumbuhan

Protein haiwan

Bakteria M Sebatian ammonium

(a) Namakan bakteria L dan M.

L:…………………………………………………..............................................

M: ……………………………………………….. ……………………………..

[2 markah]

(b) Nyatakan keadaan nitrat yang boleh diserap oleh tumbuhan.

.....................................................................................................................

[1 markah]

(c) Berikan satu kepentingan kitar nitrogen.

.................................................................................................................

[1 markah]

(d) Namakan satu tumbuhan yang akarnya terdapat bakteria L.

....................................................................................................................

[1 markah]

(e) Berdasarkan Rajah bagaimanakah protein tumbuhan ditukarkan

kepada protein haiwan.

…………………………………………………………………………….. [1

markah]

Page 111: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

16

(f) Namakan satu kitar semulajadi selain daripada kitar di atas.

....................................................................................................................

[1 markah]

5 Rajah menunjukkan keperluan tenaga bagi tiga orang dewasa mengikut jenis

pekerjaan.

(a) Pekerja yang manakah memerlukan tenaga paling banyak.

..…………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Cadangkan dua kelas makanan yang perlu diambil untuk memenuhi keperluan

tenaga pekerja itu.

i…………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………

[2 markah]

(c) Rajah dibawah menunjukkan keadaan salur darah Rosman dan Arshad.

N

Page 112: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

17

Apakah bahan N yang terkumpul pada bahagian dalam dinding arteri

Rosman?

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Rajah dibawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

(i) Bulatkan makanan yang boleh menyebabkan salur darah Rosman

berkeadaan seperti itu pada Rajah diatas

[1 markah]

(i) Namakan penyakit yang mungkin dihidapi oleh Rosman.

…………………………………………………………………………………

[1 markah]

Page 113: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

18

BAHAGIAN C (ESSEI)

1 Kaji maklumat di bawah

Seorang petani mendapati bahawa tanaman jagungnya mengalami pertumbuhan terbantut

(a) Berdasarkan pernyataan di atas tuliskan satu hipotesis.

[1 markah]

(b) Terangkan satu eksperimen yang anda boleh jalankan dalam makmal untuk menguji hipotesis ini.

Anda di beri TIGA jenis larutan.

i Larutan lengkap

ii. Larutan kultur tanpa nitrogen

iii. Larutan kultur tanpa fosforus.

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) Senarai radas dan bahan [1 markah]

(iv) Prosedur atau kaedah [4 markah]

(v) Penjadualan data [1 markah]

2 (a) i Apakah yang di maksudkan dengan gizi seimbang

[2 markah]

ii Mengapakah kita harus mengamalkan tabiat permakanan yang sihat? Berikan

dua sebab?

[2markah]

(b) Isma seorang budak lelaki berumur 12 tahun .Dia diberi tiga menu sarapan yang berbeza seperti berikut:

Air kopi dan Nasi lemak

Menu 1

Page 114: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

19

Susu dan Roti jagung

Menu 2

Roti Bergula dan Jus buah-buahan

Menu 3

Pilih menu yang paling sesuai untuk Isma.

Terangkan pilihan anda berdasarkan aspek-aspek berikut

Tujuan pemilihan

[1 markah]

Penjelasan tentang kebaikan setiap menu berdasarkan kelas makanan dan

fungsinya

Senarai jenis menu mengikut keutamaannya

Sebab bagi pilihan anda

[3 markah]

[1 markah]

[1 markah]

Page 115: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

20

BAB 3 : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS )

1 Satu eksperimen dijalankan untuk menentukan tahap pencemaran udara di

tiga kawasan. Tiga slaid kaca masing-masing diletakkan di kawasan K, L dan

M dari jam 11.00 pagi hingga 3.00 petang

Rajah menunjukkan hasil ekspenimen itu.

Dust particles

Cellophane tape Glass slide

Area K

Cellophane tape

Dust particles

Glass slide

Area L Area M

(a) Nyatakan hipotesis bagi ekspenimen ini.

…………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah bergerak balas dalam eksperimen ini.

………………………………………………………………………………

[1 markah]

(c) Manakah kawasan paling tercemar antara jam 11.00 pagi hingga 3.00 petang?

…………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) (i) Apakah yang dapat diperhatikan apabila slaid kaca di kawasan dibiarkan

sehingga jam 5.00 petang?

…………………………………………………………………………………..

[1 markah]

Page 116: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

21

(ii) Menggunakan jawapan anda di (d)(i), lengkapkan slaid kaca pada Rajah

dibawah

Area L

[1 markah]

Page 117: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

22

BAHAGIAN B ( TEORI)

1

(a) (i) Namakan bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon.

……………………………………………………………………………

[1 markah]

(ii) Namakan satu alat yang menggunakan bahan yang anda sebutkan di (a) (i)?

………………………………………………………………………….. .

[1 markah]

(b) (i) Namakan sinar Y yang boleh di serap oleh lapisan ozon.

…………………………………………………………………………….

[1 markah]

(ii) Nyatakan dua kesan sinar Y pada manusia.

(i) ……………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………

[2 markah]

(c) Nyatakan satu langkah yang boleh diambil untuk mencegah penipisan

lapisan ozon .

…………………………………………………………………………..

[1 markah ]

Page 118: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

23

2 Rajah menunjukan satu piramid nombor yang melibatkan pengeluar dan pengguna.

2 helang

50 burung pipit

50, 000 serangga

rumput

(a) Berdasarkan Rajah di atas namakan : (i) pengeluar

....................................…………………………………………………………..

(ii) pengguna sekunder

....................................…………………………………………………………..

[2 markah]

(b) Lukiskan satu rantai makanan dari maklumat di atas.

[1 markah]

(c) Jika burung pipit mati keracunan, apakah yang akan berlaku kepada :

(i) serangga

....................................…………………………………………………………..

(ii) rumput

........................................……………………………………………………….

(iii) helang

....................................…………………………………………………………..

[3 markah]

Page 119: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

24

X Gas X

Gas Y

3 Rajah menunjukkan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar.

Gas X :

Acid rain

Factory

Gas Y : Jungle

Aquatic

Organism

(a) Namakan gas X dan Y.

Gas X : ………………………………………………………………………...

Gas Y : ………………………………………………………………………...

[2 markah ]

(b) (i) Apakah kesan gas X dan gas Y terhadap pH air hujan?

…………………………………………………………………………………..

(ii) Apakah kesan gas X dan gas Y terhadap kesihatan manusia?

…………………………………………………………………………………..

[2 markah]

(c) Nyatakan satu kesan bahan pencemar tersebut kepada

(i) hutan : ………………………………………………………

(ii) hidupan akuatik : ………………………………………………………

[2 markah]

Page 120: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

25

BAHAGIAN C (ESSEI)

1 (a) Nyatakan empat cara untuk menguruskan sumber alam semulajadi untuk

mengekalkan keseimbangan alam semula jadi.

[4 markah]

(c) Seorang petani tidak dapat mengawal populasi serangga perosak X dengan racun

serangga yang digunakan.Dia bercadang menambahkan kepekatan racun

serangga dan kekerapan penyemburan untuk mengatasi masalah .Terangkan

tindakan petani itu merupakan satu pendekatan yang baik atau tidak terhadap

alam semulajadi.

Jawapan anda hendaklah mengandungi aspeks-aspeks berikut:

mengenalpasti masalah

penjelasan masalah

cadangkan satu alternatif yang perlu dilakukan oleh petani itu untuk

mengatasi masalah tersebut tanpa menjejaskan keseimbangan alam

semulajadi dan berikan sebabnya.

[6 markah]

2 (a) Berikan empat kesan bencana alam.

(b) Rajah menunjukkan empat contoh bencana alam.

[4markah]

gempa bumi kemarau

Bencana Alam

ribut taufan letupan gunung berapi

Kaji rajah di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep berkaitan

dengan bencana alam.Penerangan anda mestilah berdasarkan maklumat berikut:

Kenal pasti dua ciri sepunya bencana alam

Membina konsep awal tentang bencana alam

Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan

bencana alam.

Jelaskan konsep sebenar [6 markah]

Page 121: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

26

3 (a) Huraikan bagaimana penggunaan kloroflurokarbon (CFC) boleh memusnahkan

lapisan ozon.Terangkan dua kesan kemusnahan lapisan ozon terhadap manusia

dan hidupan lain. [4 markah]

(b) Pemanasan global ialah kenaikan suhu purata bumi kerana kesan rumah

hijau.Kesan rumah hijau adalah disebabkan haba yang diperangkap oleh gas

karbon dioksida di atmosfera.

Huraikan bagaimana untuk mengatasi masalah ini.

Mengenal pasti masalah

Penjelasan masalah

Cadangkan empat kaedah untuk menyelesaikan masalah ini

[6 marks]

Page 122: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

27

BAB 4 : SEBATIAN KARBON

BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS )

1 Rajah menun jukkan eksperimen untuk mengkaji pembebasan gas karbon dioksida

semasa proses penapaian.

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

Masa/ hari 0 1 2 3 4 5

Isipadu gas /cm3 0 10 20 25 30

(a) (i) Dengan menggunakan data dari jadual lukiskan graf masa melawan

isipadu

Isipadu gas /cm3

30

25

20

15

10

5

0 1 2 3 4 5 Masa

Page 123: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

28

(ii) Berdasarkan kepada graf nyatakan isipadu gas karbon dioksida yang

dibebaskan pada hari ke empat

……….……………………………………………………………………………

[1markah]

(b) Nyatakan hubungan antara isipadu gas karbon dioksida dengan masa yang

diambil.

………………………………………………………………………………….

[1markah]

(c) Ramalkan isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan pada hari ke enam?

………………………………………….………………………………………

[1markah]

2 Rajah menunjukkan susunan radas dalam satu eksperimen untuk mengkaji kesan

asid dan alkali ke atas lateks.

Asid

Hidroklorik

Ammonia

Page 124: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

29

Rajah dibawah menunjukkan pemerhatian bagi setiap bikar selepas sehari.

(a) Nyatakan satu pemerhatian ke atas hasil eksperimen ini.

....................................................................................................................................

[1 markah]

(b) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1 (b).

....................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimalarkan : .................................................................

(ii) Pembolehubah dimanipulasikan : .................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas : .................................................................

[3 markah]

Page 125: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

30

(d) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini.

....................................................................................................................................

[1 markah]

3 Rajah menunjukkan eksperimen pembuatan sabun melalui tindakbalas minyak

kelapa sawit dengan larutan natrium hidroksida pekat. campuran larutan

dipanaskan selama 20 minit dan pepejal putih terbentuk

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

Isipadu minyak

kelapa sawit (ml)

Jisim pepejal

putih yang terbentuk (g)

20 5

40 10

60 15

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

…………………………………………………………………………………….. [1

markah]

(b) Berdasarkan keputusan dalam jadual nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen

ini.

………………………………………………………………………………………

[1 markah]

Page 126: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

31

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimalarkan : .................................................................

(ii) Pembolehubah dimanipulasikan : .................................................................

(iii) Pembolehubah bergerakbalas : .................................................................

[3 markah]

(d) Nyatakan inferens yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

BAHAGIAN B (TEORI )

Page 127: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

32

1 Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk penulenan alkohol.

A mixture of

glucose

solution +

yeast

(a) (i) Namakan X.

…………..………………………………………………………………………

[1 markah]

(ii) Berikan satu sifat X.

…………...…………………….......................................................................

[1 markah]

(b) Nyatakan unsur yang terdapat dalam X.

………………………………………………………………..…………………

[1 markah]

(c) Namakan proses yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

.............................................................................................................................

[ 1 markah]

(d) (i) Berikan satu kegunaan alkohol.

…...………………………………………………………………………............ [

1 markah]

(ii) Nyatakan satu kesan alkohol terhadap manusia.

Page 128: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

33

…..………………………………………………………………………

[ 1 markah]

2. Diagram menunjukkan kesan bahan P terhadap getah asli.

Rubber

molecules

Negatively

charged

membrane

Substance P

Solid

rubber

(a) Namakan monomer bagi getah asli

……………………………………………………………………………………………

[1markah]

(b) Namakan bahan P.

………………………………………………………………………………………..…

[1 markah]

(c) Nyatakan tindakan bahan P terhadap molekul getah.

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Namakan bahan yang digunakan nuntuk mencegah penggumpalan lateks

………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

(e) Nyatakan satu ciri getah asli

……………………………………………………………………………………………

[1markah]

Penghasilan getah tervulkan dapat ditunjukkan oleh persamaan dibawah

Page 129: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

34

Proses R Getah asli Getah tervulkan

(f) Apakah proses R ?

……………………………………………………………………………………………

[1 markah]

3 Rajah menunjukkan struktur molekul sabun.

R S

(a) Namakan bahagian berlabel R dan S pada rajah 7.

(i) Bahagian R : ………………………………………………..

(ii) Bahagian S : ……………………………………………….

[2 markah]

(b) Lukiskan bagaimana tindakan R dan S terhadap gris pada pakaian.

[2 markah]

Gris

Air Kain

(c) Bulatkan bahan yang digunakan di makmal untuk membuat sabun.

Page 130: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

35

[

Minyak Sawit Natrium hidroksida Asid sulfurik

Pekat pekat

2 markah]

.

BAHAGIAN C (ESSEI )

Page 131: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

36

1 Kaji pernyataan berikut.

Asid dan alkali memberi kesan berbeza apabila bertindakbalas ke atas lateks )

Anda diberi,

Lateks, asid etanoik, larutan ammonia, silinder penyukat, rod kaca

(a) Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas

[1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda berdasarkan

kepada perkara-perkara beriku

((i) Tujuan eksperimen

[1markah]

(ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) Senarai radas dan bahan [1 markah]

(iv) Prosedur atau kaedah [4 markah]

(v) Penjadualan data [1 markah]

2 (a) Terangkan kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap kesihatan

manusia.

[4 markah]

(b) Pakaian seragam seorang pelajar terkena gris semasa mencuci mesin di

sebuah bengkel.Terangkan dengan menggunakan prinsip sains bagaimana

pelajar tersebut dapat menanggalkan gris dari pakaiannya

[6 markah]

3 (a) Nyatakan 4 sebab kenapa minyak jagung adalah lemak tak tepu.

[4markah]

(b) Diagram dibawah menunjukkan contoh lemak

Page 132: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

37

CHEESE/ KEJU BUTTER/

MENTEGA

GHEE/ MINYAK

SAPI

Kaji maklumat diatas dan bina konsep tentang lemak tepu

Jawapan anda hendaklah berdasarka langkah-langkah berikut

i Kenalpasti maklumat

ii Kenalpasti ciri-ciri sepunya

iii Hubungkait cirri-ciri sepunya untuk membina konsep awal lemak tep

iv Memberi contoh dan bukan contoh lemak tepu

v Nyatakan konsep sebenar lemak tepu

[ 6 markah]

BAB 5 : GERAKAN

Page 133: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

38

BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS )

1. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan antara jisim objek dengan

inersianya.

Berayun

Swinging

Beban 50 gm Beban 10 gm

Keputusan yang diperolehi dicatatkan dalam Jadual dibawah .

Jisim beban (gm) Tempoh objek berayun sehingga berhenti / minit

50 9

10 5

(a) Nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan di atas. .................................................................................................................................................

[1 markah]

(b) Apakah inferens yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu?

......................................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen itu.

(i)Pembolehubahdimanipulasi):………………………………………………….....

(ii) Pembolehubah dimalarkan: .............................................................................

[2 markah]

(d) Apakah definisi secara operasi bagi inersia?

......................................................................................................................................................

Page 134: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

39

10

8

6

4

[1 markah]

2. Di dalam satu eksperimen, halaju kereta mainan telah direkodkan dalam Jadual dibawah

Time/masa(s) Velocity/halaju (m/s)

0 0

1 3

2 6

3 8

4 9

5 9

(a) Dengan menggunakan data dalam jadual 3, lukis graf halaju melawan masa.

[1 markah]

halaju (m/s)

Masa

(b) Berdasarkan graf di (a), apakah hubungan antara masa dan halaju pada 3 minit pertama?

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

( c) Berdasarkan graf di (a), apakah halaju kereta mainan pada masa 2.5 saat?

Page 135: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

40

…………………………………………ms-1

[1 markah]

(d) Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini.

...................................................................................................................................................

[1 markah]

2. Rajah dibawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji berat plastisin di udara

dan di dalam air.

(a) Berdasarkan Rajah di atas , berapakah berat plastisin di udara?

……………………………………………………………………………………….....

[1 markah]

(b) Nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini.

………………………………………………………………………………………...………

[1 markah]

(c) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini.

Page 136: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

41

…………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Nyatakan pembolehubah dimalarkan dalam ekperimen ini.

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(e) Ramalkan bacaan neraca spring jika plastisin diletak di dalam air laut.

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

BAHAGIAN B ( TEORI )

Page 137: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

42

1. Rajah dibawah menun jukkan lejang bagi enjin diesel empat lejang .

(a) (i) Nyatakan peringkat lejang dalam gambarajah diatas . ……………………………………………………………………………………………….

(ii) Bagaimanakah udara mempengaruhi kemasukan kedalam selinder ?

……………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(b) (i) Nyatakan P.

…………………………………………………………………………………………………

(ii) Struktur bagi enjin petrol empat lejang adalah sama dengan enjin diesel empat

lejang dimana enjin petrol mengandungi struktur Q bagi mengantikan P . Namakan Q . …………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

(c) Nyatakan bilangan putaran yang dibuat oleh aci engkol bagi kitaran lejang yang lengkap

…………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Mengapakah enjin kereta biasanya terdiri dari empat selinder ?

…………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

2. Rajah menunjukkan aliran udara pada sayap sebuah kapal terbang .

Page 138: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

43

(a) Namakan bentuk sayap seperti diatas

......................................................................................................................................... [1

markah]

(b) (i)Nyatakan pergerakan aliran udara dikawasan U

..........................................................................................................................................

(ii) Nyatakan tekanan udara dikawasan V .

......................................................................................................................................... [2

markah]

(c) Namakan daya W

........................................................................................................................................

[1 markah]

(d) Nyatakan Prinsip Bernoulli

..........................................................................................................................................

[1 markah]

3. Rajah dibawah menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji hubungan

Page 139: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

44

antara jisim dengan inersia .

Kedua-dua tin diayunkan serentak pada kelajuan yang sama dan masa ayunan

berhenti dicatat dalam jadual dibawah .

Jisim tin Masa ayunan berhenti / minit

A tin diisi dengan pasir 6

B Tin kosong 20

(a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini :

(i) Pembolehubah dimanipulasi : ........................................................................

(ii) Pembolehubah bergerak balas : ..................................................................

[2 markah]

(b) Berdasarkan jadual diatas

(i) Tin yang manakah mempunyai inersia yang lebih besar

....................................................................................................................

(iii) Nyatakan inferens yang dapat anda buat

....................................................................................................................

[2 markah]

(c) Berdasarkan eksperimen ini , nyatakan definasi secara operasi bagi inersia .

................................................................................................................................

BAHAGIAN C (ESSEI )

[1 markah]

Page 140: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

45

1. (a) Dengan menggunakan contoh , terangkan dua ciri keselamatan yang digunakan

dalam kenderaan untuk mengurangkan kesan negatif inersia.

[4 markah]

(b) Rajah dibawah menunjukkan dua situasi yang melibatkan inersia .

Kaji rajah diatas dan bina konsep berdasarkan maklumat yang diberikan dalam rajah

Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut :

Kenalpasti maklumat

Bina konsep awal

Beri satu contoh lain dan satu bukan contoh yang berkaitan dengan konsep

diatas

Terangkan konsep sebenar

[6 markah]

Page 141: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

46

2. Kaji pernyataan berikut

Baldi yang kosong lebih senang diayun

Anda dibekalkan dengan dua biji baldi yang sama saiz ,pasir dan radas lain .

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas .

[1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis di (a) berdasarkan criteria

berikut .

(i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenalpasti pembolehubah

(iii) Senarai radas dan bahan

(iv) Prosedur atau kaedah

(v) Penjadualan data

[1 markah]

[2 markah]

[1 markah]

[4 markah]

[1 markah]

Page 142: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

47

BAB 6 : TEKNOLOGI DAN PENGELUARAN MAKANAN

BAHAGIAN B ( TEORI )

1. Rajah menunjukkan makanan yang telah diproses melalui tiga kaedah yang berbeza .

(a) Nyatakan kaedah memproses makanan dalam

A : .............................................................................................................................

B : .............................................................................................................................

C :..............................................................................................................................

[3 markah]

(b) Berdasarkan rajah diatas , apakah bahan pengawet yang digunakan pada

makanan A ?

....................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Mengapakah susu tepung sesuai diambil oleh orang tua sebagai minuman

kesihatan ?

....................................................................................................................................

[1 markah]

Page 143: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

48

(d) Apakah bahan kimia yang sepatutnya ditambah kepada C untuk

mengelakkannya dari tengik ?

..................................................................................................................................

[1 markah]

2. Rajah dibawah menunjukkant tiga kaedah pemprosesan makanan

(a) Namakan proses ;

X: ................................................ …………………………………………………………

Y: .........................................................................................................................................

Z: …………………………………………………………………………………………..

[3 markah]

(b) Berikan satu kelebihan proses Y ke atas makanan.

………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

Page 144: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

49

(c) Nyatakan satu bahan kimia yang digunakan dalam proses X . ...................................................................................................................................................

[1 markah]

(d) Proses Z memerlukan makanan dipanaskan pada suhu tertentu .

Nyatakan suhu tersebut .

Suhu : ................................................................................. o

C.

[1 markah]

2. Rajah dibawah menunjukkan dua label makanan yang telah diproses dikeluarkan oleh

dua pengilang .

Ramuan :

SoS cili X RM 4.90

SoS cili Y

RM 4.90 Ramuan :

Cili, gula ,garam , kanji , air , asid

borik ,dan monosodium glutamate

Simpan di tempatsejuk dan kering

Dikeluarkan oleh :

ABC Food Industries Sdn . Bhd.

Lot 1234 , Taman Jaya Ipoh

36756 ipoh , Perak .

Cili, gula ,garam , kanji , air , asid

borik ,dan monosodium glutamate Baik sebelum 20 Dec .11 Simpan di tempat sejuk dan kering Dikeluarkan oleh :

ABC Food Industries Sdn . Bhd.

Lot 1234 , Taman Jaya

(a) Seorang budak perempuan hendak membeli sos cili Berdasarkan rajah diatas ,

(i) Sos cili manakah yang sepatutnya dibeli oleh budak perempuan itu ?

.............................................................................................................................................

Page 145: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

50

(ii) Nyatakan satu maklumat penting pada label –label itu yang mempengaruhi

pilihannya dalam (a)(i) .

............................................................................................................................................

[2 markah]

(b) Namakan bahan kimia yang digunakan sebagai perasa .

.............................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Nyatakan satu kesan keatas kesihatan bagi penggunaan perasa yang berlebihan

dalam pemmprosesan makanan .

................................................................................................................................................

[1 markah]

(d) Mengapakah makanan itu perlu disimpan di tempat sejuk dan kering ?

............................................................................................................................................... [1

markah]

(e) Berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 , nyatakan

maklumat lain yang sepatutnya ditulis pada kedua-dua label dalam rajah

diatas .

......................................................................................................................................

[1 markah]

Page 146: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

51

BAHAGIAN C ( ESSEI )

1. (a) Nyatakan fungsi bahan tambah makanan yang berikut dan berikan satu contoh

bahan tambahan yang sesuai bagi setiap kes .

(i) Penstabil

(ii) Perasa

[4 markah]

(b) Pertambahan populasi penduduk sesebuah negara itu menyebabkan kekurangan

sumber makanan .

Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini

Penerangan anda hendaklah mengandungi perkara berikut :

Mengenalpasti masalah

Penjelasan masalah

Cadangkan dua kaedah untuk menyelesaikan masalah .

[6 markah]

2. (a) Huraikan bagaimana untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti penghasilan

makanan .

[4 markah]

Page 147: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

52

(b) Rajah dibawah menunjukkan tiga jenis makanan yang telah diproses secara

pempasteuran .

Pempasteuran

Susu UHT Susu segar

Susu kultur

Kaji contoh makanan dalam rajah diatas dan bina konsep pempasteuran .

Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut :

Kenalpasti dua ciri sepunya

Beri satu contoh makanan lain yang menggunakan proses pempasteuran .

Beri dua contoh lain kaedah pempasteuran makanan

Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep pempasteuran .

[6 markah]

3. (a) Nyatakan empat kepentingan memproses makanan ?

[4 markah]

(b) Seorang peladang mahu mengedarkan susu lembu dari ladangnya keseluruh

negeri . Susus tersebut akan rosak dalam masa satu hari jika tidak diproses .

Terangkan bagaimana peladang ini boleh memastikan kesegaran susu tahan

lebih lama .

Page 148: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

53

Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut :

Kenalpasti masalah

Kaedah yang digunakan

Penjelasan kaedah

[6 markah]

Page 149: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

54

200g

BAB 7 : BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI

BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS )

1. Rajah (a) dan rajah (b) menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kekenyalan

getah M dan getah N.

Rubber band M

Jalur getah M

Weight

Pemberat 200g

Rubber band N

Jalur getah N

Weight

Pemberat

Rajah (a) Rajah (b)

(a) Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas? ......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... [1

markah]

(b) Tuliskan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di 3(a). ......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………..................................... [1

markah]

Page 150: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

55

Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Rajah (c).

The Length of rubber band

Panjang jalur getah

20

18 Rubber band M

Jalur getah M 16

Rubber band N

14 Jalur getah N

12

10 200 400 600 800

Weight (Pemberat (g))

(c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. ......................................................................................................................................................

[1 markah]

(d) (i) Apakah hubungan antara panjang dengan pemberat? ......................................................................................................................................................

[1 markah]

(ii) Getah N adalah getah tervulkan. Nyatakan maksud bagi getah tervulkan

berdasarkan eksperimen ini (definisi secara operasi)

...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

[1 markah]

Page 151: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

56

BAHAGIAN B (TEORI )

1. Jadual dibawah menunjukkan anggaran jumlah plastik yang digunakan di bumi dari

tahun 1980 ke 2010 .

Tahun Jumlah plastik yang digunakan (Juta Tan )

1980 12

1985 20

1990 29

1995 40

2000 55

2005

2010 100

(a) Berdasarkan jadual diatas ,plotkan carta palang untuk menunjukkan anggaran

jumlah plastik yang digunakan dari tahun 1980 hingga 2010 .

[2 markah]

Page 152: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

57

(b) Berdasarkan graf ,apakah hubungan antara jumlah plastik yang digunakan dengan

tahun .

.........................................................................................................................................

(c) Ramalkan anggaran jumlah plastik yang digunakan pada tahun 2005 .

[1 markah]

.......................................................................................................................................

[1 markah]

(d) Tandakan ( ) pada petak yang disediakan contoh-contoh plastik .

Melamina Teflon Neoprena Polistirena

[1 markah]

2. Rajah dibawah menunjukkan struktur molekul bagi termoset .

(a) (i) Nyatakan satu sifat bagi termoset yang boleh dikaitkan dengan molekul struktur

itu . …………………………………………………………………………………………………

(i) Nyatakan sebab bagi jawapan anda di (a)(i) .

………………………………………………………………………………………………… [2

markah]

(b) Namakan dua contoh bagi termoset .

1.…………………………………………………….................................................................

2…………………………………………..................................................................................

[2 markah]

Page 153: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

58

( c) Nyatakan sifat lain bagi termoset . …………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(d) Bolehkah termoset dikitar semula . …………………………………………………………………………………………….....

[1 markah]

3.Rajah dibawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan haba keatas plastik .

(a) (i) Apakah monomer X ?

..........................................................................................................................................

(ii) Apakah proses penukaran perspeks ke monomer X ?

........................................................................................................................................

[2 markah]

(b) Apakah ciri plastik dalam rajah diatas membolehkan ianya digunakan untuk

menggantikan kaca ?

..........................................................................................................................................

[1 markah]

(c) Cecair X boleh ditukarkan balik menjadi perspeks dengan menggunakan mangkin P

dalam kukus air besuhu 60 0 C melalui proses Q . Nyatakan

(i) Proses Q

..............................................................................................................................

Page 154: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

59

(ii) Mangkin P

..............................................................................................................................

[1 markah]

(d) Tandakan ( ) bagi objek yang dibuat dari perspeks

[1 markah]

Page 155: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

60

BAHAGIAN C (ESSEI)

1.Kaji pernyataan berikut .

Plastik termoset lebih tahan haba daripada termoplastik

Anda dibekalkan dengan perspeks ,bakelit,tabung didih ,kaki retort ,penunu Bunsen

dan radas lain .

(a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas .

[1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji pernyataan diatas

(i) Tujuan eksperimen

(ii) Mengenalpasti pembolehubah

(iii) Senarai radas dan bahan

(iv) Prosedur atau kaedah

(v) Penjadualan data

[1 markah]

[2 markah]

[1 markah]

[4 markah]

[1 markah]

2 Kaji pernyataan berikut.

Getah tervulkan mudah kembali kepada panjang asalnya setelah ditarik dengan kuat.

Getah asli tidak akan kembali kepada panjang asalnya setelah ditarik dengan kuat.

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

Dengan menggunakan sekeping getah tervulkan, sekeping getah asli, klip, tali,

kaki retort, pemberat 500g dan jam randik, huraikan satu eksperimen untuk

menguji hipotesis anda di 10 (a) berdasarkan kriteria berikut.

(i) Tujuan eksperimen

[1 markah]

Page 156: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

61

(ii) Pengenalpastian pemboleh ubah

[2 markah]

(iii) Senarai radas dan bahan

[1 markah]

(iv) Prosedur atau kaedah

[4 markah]

(v) Penjadualan data

[1 markah]

3 (a) Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara termoplastik dan plastik

termoset .

[4 markah]

(b) Rajah dibawah menunjukkan dua jenis objek yang dibuat daripada termoplastik .

Termoplastik

Kaji objek –objek dalam rajah diatas dan bina konsep termoplastik

Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut :

Kenalpasti dua cirri sepunya

Beri satu contoh lain bagi termoplastik

Beri satu contoh bukan termoplastik dan sebabnya

Hubungkaitkan cirri sepunya untuk membina konsep termoplstik.

[6 markah]

Page 157: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

62

BAB 8 : ELEKTRONIK DAN PERHUBUNGAN DAN TEKNOLOGI

MAKLUMAT (ICT)

SECTION B (TEORI)

1. Rajah dibawah menunjukkan litar pemancar radio ringkas .

(a) Lengkapkan litar pada rajah diatas dengan melukiskan simbol amplifier .

[1 markah] (b) Rajah diatas menunjukkan gelombang yang bergerak keamplifier .

Lukiskan bentuk gelombnag di Z dalam kotak yang disediakan .

Nyatakan fungsi X dan Y

X : ..................................................................................................................

Y : ..................................................................................................................

[2 markah]

Page 158: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

63

(vi) Rajah dibawah menunjukkan tiga jenis gelombang . Tandakan ( ) untuk

gelombang termodulasi .

2. Rajah menunjukkan satu gelombang

[1 markah]

(a) Isikan jawapan untuk (i) dan (ii) dalam Rajah diatas dengan menggunakan

istilah-istilah berikut .

[2 markah]

Tempoh Frekuensi Amplitud Panjang gelombang

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ?

....................................................................................................................................

[1 markah

Page 159: Pahang JUJ 2012 SPM Sains

64

(c) Satu gelombang berfrekuensi 50 Hz bergerak dengan halaju 200 ms .

Berapakah panjang gelombang tersebut ? Tunjukkan pengiraannya .

[Halaju = Frekuensi x Panjang gelombang ]

…………………………………………………………………………………….

[1 markah]

(d) Sistem penerimaan radio menerima maklumat dalam bentuk gelombang

frekuensi radio amplitude termodulasi .

Tandakan ( ) pada gelombang yang betul .

[1 markah]