Mm Pahang Spm 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  1/66

  1 4 4 9 / 1

  MATHEMATICS PKer t a s 1

  September 20111 jam

  M AT H E M AT I C S

  Tingkatan LimaKe r t a s 1

  Satu Jam Lima Belas Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

  1 Kertas soalan ini ada lah d a la m d w i ba h a sa2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendaului soalan yang sepadan

  dalam Bahasa Melayu.3 Calon d ikehendak i m e m b a c a maklumat di ha laman akhir

  Kertas ini mengandungi 20 halaman bercetak

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  2/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  3/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  4/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  5/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  6/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  7/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  8/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  9/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  10/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  11/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  12/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  13/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  14/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  15/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  16/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  17/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  18/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  19/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  20/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  21/66

  N M

  N O K A D P E N G E N A L A N

  1449 2

  MATHEMATICS PK e r t a s 2

  S E P T 2 11

  2— ja m Dua jam tiga puluh minit

  J N G N B U K K E R T S S O L N I N I S E H I N G G D I B E R I T H U

  Tulis n a m a d an n o m b o r k a d

  pengenalan anda pada ruanganyang disediakan

  Ker ta s s o a l a n

  d w i b a h a s a

  i n i a d a l a h d a l a m

  Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam bahasa Melayu

  alon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasa Inggerisatau bahasa Melayu

  a l o n d ikehendak i m e m b a c a

  m klum t di halaman belakangkertas s o a l a n i n i

  ntuk Kegunaan Pemeriksa

  K od P e m e r i k s a

  Bahagian Soalan M a r k a hP e n u h

  Markah

  Diperoleh

  A

  1 3

  2 4

  3 3

  4 6

  5 4

  6 6

  7 4

  8 6

  9 6

  1 5

  11 5

  B

  12 1 2

  13 12

  14 1215 12

  16 1 2

  Jumlah

  K er ta s s oa la n ini mengandungi halaman bercetak

  1449/2 © 2 Hah ipla PS Pahang

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  22/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  23/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  24/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  25/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  26/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  27/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  28/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  29/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  30/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  31/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  32/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  33/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  34/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  35/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  36/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  37/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  38/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  39/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  40/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  41/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  42/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  43/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  44/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  45/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  46/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  47/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  48/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  49/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  50/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  51/66

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  52/66

  SULIT 1449/1(PP)

  1449/1(PP)MATHEMATICSKertas 1Sept 2011Peraturan

  Pemarkahan

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGA NEGERI PAHANG

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJ ARAN MALAYSIA 2011

  MATHEMATICS

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  53/66

  SULIT 2 1449/1(PP)

  Question Answer Question Answer1 B 21 B2 A 22 C3 D 23 B4 C 24 A5 B 25 C6 A 26 C7 A 27 C8 A 28 A9 C 29 B

  10 C 30 D11 B 31 C12 B 32 B13 B 33 A

  14 A 34 C15 C 35 B16 C 36 B17 A 37 D18 B 38 D19 D 39 A20 D 40 C

  END OF MARKING SCHEMEPERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  54/66

  SULIT 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  1449/2(PP)MathematicsKertas 2Sept 2011Peraturan

  Pemarkahan

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGA NEGERI PAHANG

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  MATHEMATICS

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 13 halaman bercetak

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  55/66

  SULIT 2 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  SECTION A [52 MARKS]

  Question Solution and Marking Criteria Marks1 (a) K1 3

  (b)

  Note: If ' ′ ∪ correctly shaded, award K1

  K2

  2777

  722

  32 ´´´´

  h´´´´ 777

  2231

  7777

  2232 ´´´´ + h´´´´ 77

  722

  31

  =1232

  10=h cm

  K1

  K1

  K1

  N1

  4

  3 Ð TPQ or Ð QPT

  69

  tan =q or equivalent

  56 .31 o or 56 o 19¢

  P1K1

  N1

  3

  P Q R

  P Q R

  P Q R

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  56/66

  SULIT 3 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  4 (a) (i) And P1 6(ii) Or P1

  (b) If 3p > 12 , then p > 4If p > 4 , then 3p > 12

  P1P1

  (c) 2n 3 – 3 where n = 3, 4, 5, 6, …

  Note:

  2n3 – 3 only2n3 – 3 n = 3, 4, 5,… award K12n3 - 3 n= 1, 2 ,3 ,4 ,…

  K1N1

  5 612 -=+ y x or 82 += y x or equivalent

  NoteAttempt to equate the coofficence one the unknowns, award K1

  1414 =- y or 77 = x or equivalent

  OR

  ÷÷ø

  öççè

  æ-÷

  ÷

  ø

  ö

  çç

  è

  æ

  -úûù

  êëé -´-´

  =÷÷ø

  öççè

  æ

  2

  81

  31

  24

  )2(31

  )41(

  1 x

  x or equivalent

  (K2)

  6= x 1-= y

  Note:

  ÷÷ø

  öççè

  æ-

  =÷÷ø

  öççè

  æ

  1

  6

  y

  x as final answer, award N1

  K1

  K1

  N1 N1

  4

  6 (a) 9= y P1 6(b)

  c+= )9)(31

  (9 or )9)(31

  (9 -=- x y or equivalent

  631 += x y or equivalent

  )631

  (0 += x

  18-= x

  K1K1

  N1

  K1

  N1

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  57/66

  SULIT 4 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  7 01572 2 =-+ y y 0)5()32( =+- y y or equivalent

  OR

  )1(2

  )3)(1(4)2()2( 2 --±-= y __K1

  5-= y

  23= y or 1.5

  Note:Accept without “ = 0”.Accept three terms on the same side, in any order

  Accept )5(23

  +÷øö

  çèæ

  - y y with 5,23

  -= y for Kk2

  Accept � −32 ( + 5 ) ℎ =32

  ,−5 Kk 2 Accept answer from three correct term without factorisation forKk2

  K1K1

  N1

  N1

  4

  8 (a) 11-= p 1=q

  Note:

  )2)(4()3)(1(

  1

  --=

  p or 11

  1- award P1

  P2P1

  6

  (b)÷÷ø

  öççè

  æ-

  =÷÷ø

  öççè

  æ÷÷ø

  öççè

  æ- 18

  1

  34

  21

  y

  x

  ÷÷øö

  ççèæ-÷

  ÷øö

  ççèæ

  ---

  --=÷÷ø

  öççèæ

  18

  1

  14

  23

  )2)(4()3)(1(1

  y

  x

  or ÷÷ø

  öççè

  æ-÷

  ÷ø

  öççè

  æ

  18

  1

  matrix

  inverse

  3-= x 2= y

  K1

  K1

  N1 N1

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  58/66

  SULIT 5 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  Note:

  Do not accept ÷÷ø

  öççè

  æ-

  =÷÷ø

  öççè

  æ

  34

  21

  matrix

  inverse // ÷÷

  ø

  öççè

  æ=÷÷

  ø

  öççè

  æ

  10

  01

  matrix

  inverse .

  ÷÷ø

  öççè

  æ-

  -=÷÷ø

  öççè

  æ

  2

  3

  y

  x as final answer, award N1 .

  Do not accept solutions solved not using matrix method.9 (a)

  14147

  2236030 ´´´ or 1414

  722

  36090 ´´´

  ( ) 14147

  2236030

  14147

  2236090

  1414 ´´´+´´´´

  93.33 cm 2

  K1

  K1

  N1

  6

  (b)14

  722

  236030 ´´´ or 14

  722

  236090 ´´´

  ( )14141414147

  2223609014

  7222

  36030 ++++´´´+´´´

  85.33 cm

  Note:Accept p for K mark.Correct answer from incomplete working, award Kk2

  K1

  K1 N1

  10 (a) {MA, MT, MH, MS, AM, AT, AH, AS, TM, TA, TH, TS, HM,HA, HT, HS, SM, SA, ST, SH}

  Note :Two wrong listing ---award P1

  P2 6

  (b) (i) {AM, AT, AH, AS}

  204=

  K1

  N1

  (ii) {MT, MH, MS, TM, TH, TS, AM, AT, AH, AS, HM, HT, HS,SM, ST, SH}

  5

  4

  20

  16or =

  K1

  N1

  11 (a)1001524

  --

  109-=

  K1

  N1

  5

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  59/66

  SULIT 6 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  (b) ( ) 130621

  45.121 =´´++ uu

  20=u

  Note:

  ( )41521

  u+- or 621 ´´ u --- award K1

  K2

  N1

  SECTION B [48 MARKS]

  Question Solution and Marking Criteria Marks12 (a) (i) (7, 7) P1 12

  (ii) (2, 8) P1(iii) (9, 4)

  Note:Point (9, 4) marked or (3 , 0) seen or (3, 0) marked, award P1

  P2

  (b) (i) (a)

  (b)

  V: Reflection in the line 2= x

  Note:The word “reflection” is seen --- award P1

  W: Enlargement centre A or (1, 1) with scale factor 2

  Note:P2: Enlargement centre N or Enlargement scale factor

  of21

  P1: Enlargement

  P2

  P3

  (ii) 2218 ´ 18218 2 -´=

  = 54

  K1K1

  N1

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  60/66

  SULIT 7 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  13 (a) 6.67-13.33

  K1K1

  12

  (b) Graph

  § Axes drawn in correct directions uniform scale for

  44 ££- x and 531 ££- y § All 7 points and *2 points correctly plotted or the curve passes through the points for 5.34 ££- x and

  2020 ££- y § A smooth and continuous curve without any straight line and

  passes through all 9 correct points using the given scale for 44 ££- x and 2020 ££- y .

  Note:§ 7 or 8 points correctly plotted, award K1§ Ignore curve out of range

  P1

  K2

  N1

  (c) (i) 11.5 10.5 y- £ £ - P1(ii) 4.15.1 -££- x

  Note:§ Allow P marks if values of x and of y are shown on the

  graph.§ Values of x and y obtained by calculation, award P0§ Or from wrong graph, award P0

  P1

  (d) Identify equation 23 +-= x y or yx x x -=- 23 2 Straight line 23 +-= x y correctly drawn

  Values of x :2.23.2 -££- x , 9.28.2 ££ x

  Note:§ Allow N marks if values of x are shown on the graph§ Values of x obtained by calculation, award N0

  K1K1

  N1N1

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  61/66

  SULIT 8 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  -4 -3 -2

  - 5

  10

  - 15

  -1

  20

  1 2 3

  y

  4- 0

  ---5

  - 10

  -15

  -20

  Graph for Question 13Graf untuk Soalan 13

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  62/66

  SULIT 9 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  Question Solution and Marking Criteria Marks14 (a)

  Class Interval: (II to VII)Frequency: (I to VII)Midpoint: (I to VII)

  Note: Allow one mistake in frequency for P1

  Class interval Frequency Midpoint15 – 19 3 1720 – 24 7 2225 – 29 15 27

  30 – 34 11 3235 – 39 7 3740 – 44 12 4245 – 49 5 47

  P1P2P1

  12

  (b) 25 - 29 P1

  (c)

  Mean =( ) ( ) ( )

  51271115734754212377

  32112715227173

  ++++++´+´+´+

  ´+´+´+´

  = 32.67

  K2

  N1(d) Refer graph

  § Axes drawn in correct direction, uniform scale for 44 ££ x and 2020 ££- y

  § *7 bars correctly drawn

  Note: 5 or 6 bars correctly drawn , award K1

  P1

  K2 N1

  (e) Any correct information from the histogram drawn N1

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  63/66

  SULIT 10 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  Graph for Question 14Graf untuk Soalan 14

  Money spent17 22 27 32 37 42 47

  2

  4

  6

  8

  14

  10

  12

  16

  frequency

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  64/66

  SULIT 11 1449/2(PP)

  [Lihat halaman sebelah]1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  Question Solution and Marking Criteria Marks15 (a)

  Correct shape with rectangle PQRT and semicircle RST All solid lines.

  PQ < QR Measurements correct to ± 0.2 cm (one way) and

  Ð P , Ð Q , = 90 o ± 1 o

  K1K1

  N1

  12

  P Q

  RT

  S

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  65/66

  SULIT 12 1449/2(PP)

  1449/2(PP) © 2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Pahang SULIT

  (b) (i)

  Correct shape with rectangles APED and PQVQAll solid lines.

  AP = PQ < QV EV < UV

  Measurements correct to ± 0.2 cm (one way) andAll angles at vertices of rectangles = 90 o ± 1 o

  K1K1

  N2

  (ii)

  Correct shape with rectangles QRWV and RSXW All solid lines.( Ignore PE and EF)Correct trapezium PTFE with PE and EF dashed lineQR >QV >RS , RF =FW Measurements correct to ± 0.2 cm (one way) andAll angles at vertices of rectangles = 90 o ± 1 o

  K1

  K1

  K1 N2

  A P Q

  D E

  U V

  QR

  WV

  S

  X

  E F

  E F

  http://edu.joshuatly.com

 • 8/17/2019 Mm Pahang Spm 2011

  66/66

  SULIT 13 1449/2(PP)

  16 (a) 25 o E Note: 25 o or ° , award P1

  P2 12

  (b) P1

  N1N1

  (c) Location of Z ( 60 o S , 25 o E )

  (180 – 60 – 60) × 60= 3600 nm

  K1 N1

  (d) Distance = 650 ×60 = 3900 nm

  ´´= 60cos603900 q = 130q

  Longitude P = 360 – 155 – 130= E °75

  K1 N1K1K1

  N1

  END OF MARKING SCHEME PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT