Pahang JUJ 2012 SPM P.Akaun

Embed Size (px)

Citation preview

PROJEK JAWBAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012PERKONGSIAN IDEA 1. ENCIK ALI BIN UMAR 2. CIK HAJAH SALINA BT. DAUD 3. ENCIK HASMADI BIN ABD WAHAB 4. ENCIK MOHD HAMDAN BIN ISMAIL 5. ENCIK SABARUDIN BIN ABD WAHAB 6. PUAN HJH NOR ASMARA BT ISHAKKANDUNGANBil Isi Kandungan 1. Format Pentaksiran Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan 2. Panduan menjawab soalan 3. Contoh modul kendiri pelajar 4. Contoh soalan Kertas 1 5. Contoh soalan kertas 2 SPM 6. Contoh soalan tingkatan 4 7. Panduan Penyediaan Soalan Kertas 2 Muka surat 3-4 5-8 9 - 11 12 - 18 19 - 36 37 - 44 45 - 56103756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN 3756 ( MULAI SPM 2011 )BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen 2 3 Jenis Item Bilangan Soalan KERTAS 1 (3756/1) Ujian Objektif Aneka Pilihan dan Gabungan 40 Soalan ( Jawab Semua ) KERTAS 2 (3756/2) Ujian Subjektif Respons Terhad dan Struktur Bahagian A 3 Soalan (Jawab Semua) (60 markah) Bahagian B 3 Soalan (Pilih 2) (40markah) Bahagian A Jumlah Markah 60 Bahagian B Jumlah Markah 40 Jumlah Keseluruhan : 100 Tingkatan 4: (Ogos September) 5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit Tingkatan 5: (April Mei) Pengetahuan & Kefahaman -10% Kemahiran - 80 % Aplikasi Analisis Membuat keputusan Kemahiran TMK Nilai -10% Kertas 3 Tugasan Menyelesaikan tugasan menggunakan kemudahan ICT Dua Tugasan: Tingkatan 4- 1 tugasan Tingkatan 5 1 tugasan4Jumlah Markah40 item20%6Wajaran KonstrukPengetahuan & Kefahaman 70% Kemahiran - 30 %Pengetahuan & Kefahaman 10% Kemahiran - 90 %Aplikasi Analisis Membuat keputusan11 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20127Cakupan KonteksSemua bidang pembelajaran dari ting 4 dan ting 5Semua bidang pembelajaran dari ting 4 dan ting 5Tingkatan 4. Penyediaan dokumen perniagaan dan akaun penamat Tingkatan 5 Penyediaan satu set akaun yang lengkap8Aras Kesukaran Rendah R Sederhana S Tinggi Alatan TambahanR:S:T=6:3:1R:S :T=4:3:3 KeseluruhanR:S:T=5:3:29a. Kalkulator Saintifika. Kalkulator Saintifik b. Buku Tunai c. Jurnal d. Lejar12 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PANDUAN PENTING MENJAWAB SOALANTeknik Menjawab Kertas 1 1 Baca soalan dengan teliti kerana masa yang diberikan 1 jam 15 minit adalah mencukupi. Masa untuk menjawab satu soalan tidak lebih daripada 1.8 minit. 2 Terdapat empat pilihan jawapan yang mengelirukan, oleh itu calon perlu berhatihati semasa memilih jawapan. 3 Gunakan teknik singkir bagi menjawab soalan aneka gabungan. 4 Calon perlu menjawab soalan yang anda tahu dahulu dan diikuti dengan soalan yang sukar. 5 Para pelajar dinasihatkan mengulang kaji semua topik tingkatan 4 dan 5. 6 Banyakkan latih tubi dengan merujuk buku contoh jawapan. 7 Jawapan A,B,C,D bagi satu set soalan adalah seimbang. Contoh soalan aneka pilihan: Antara pernyataan-pernyataan berikut, yang manakah bukan ciri-ciri syarikat sendirian berhad? A Saham tidak boleh disenaraikan di bursa saham B Saham tidak boleh dipindah milik dengan bebas C Bilangan pemegamg saham adalah melebihi 50 orang D Tidak boleh menerbitkan saham kepada orang ramai Contoh so alan aneka gabungan Manakah antara maklumat berikut terdapat dalam belanjawan tunai? I Punca pendapatan, jumlah dan bila wang diterima II Jumlah aset dan liabiliti sesebuah perniagaan III Jenis perbelanjaan, jumlah dan bila wang akan dibayar IV Jumlah baki tunai dan baki bank sesebuah perniagaan II dan III II dan IV Kenal pasti satu jawapan yang tidak tepat, iaitu pilihan III. Oleh yang demikian jawapan A dan C hendaklah disingkirkan. Calon hanya perlu mempertimbangkan pilihan I dan II sahaja. A I dan III B I dan IV C D13 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Kertas 2 1. 2. 3. Jawab semua soalan di Bahagian A Pilih dua soalan di Bahagian B yang mudah bagi calon.Elakkan daripada tersalah pilih soalan. Calon dinasihatkan menjawab mengikut masa yang diperuntukan di bawah: Soalan 1 2 3 4 5 6 Semakan Jumlah 4. 5. 6. 7. 8. 9. Peruntukan Masa 10 Minit 37 Minit 37 Minit 30 Minit 30 Minit 30 Minit 06 Minit 150MinitJawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Jalan kerja hendaklah ditunjukkan pada kertas jawapan lain dan dikepilkan bersama. Pastikan butiran dan angka pada baris yang sama Calon tidak digalakkan mengguna `liquid paper` Batalkan jawapan yang salah dengan pen . Setiap soalan hendaklah dimulakan dengan helaian baru.KELEMAHAN CALON SECARA UMUM 1. 2. 3. 4. 5. Tidak menguasai prinsip catatan bergu dengan baik menyebabkan tidak mendapat markah yang baik di Lejar. Lemah dalam mengklasifikasi butiran aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. Lemah dalam persembahan format seperti Buku Tunai, Jurnal, Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira Tidak ingat atau hafal butiran untuk Penyata Pendapatan dan Kunci Kira- Kira sama ada untuk milikan tunggal, perkongsian, serta kelab dan persatuan. Terlalu bergantung kepada soalan ramalan sehingga mengabaikan topiktopik lain. Kesilapan butiran14 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012xxxxxCONTOH FORMAT PENYATA PENDAPATAN (PP) Perniagaan Mawar Merah Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir.. .. RM Jualan (-) Pul. Jualan (-) Dis. Diberi Kos Jualan: Stok Awal Belian (-) Pul. Belian (-) Dis. Diterima (+) Angkutan Masuk (-) Stok Akhir Kos Jualan Untung/Rugi kasar (+) Hasil: Komisen diterima Hutang ragu (-) Belanja: Sewa susut nilai perabot Gaji Insurans Hutang lapuk Angkutan Keluar Untung Bersih xx xx xxx xxx xx xx xx xx xx xx Operasi tolak mesti betul Jika ditambah dgn hasil, semua belanja salah xx xx x x xx x - Belian tidak boleh di campur terus dgn Stok.Awal - Butiran belian tidak boleh selajur dgn Stok.Awal dan Stok Akhir RM RM xx x x xxButiran Hasil- mesti di atas dan ada operasi tolakxx xx xx xx xxxSemua komponen hasil mesti ditambah dgn UK. Tidak boleh diletak di bawah belanjaxxx xxx15 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012A. FORMAT KUNCI KIRA- KIRA Perniagan Mawar Merah Kunci Kira-Kira pada ............. RM Aset Bukan Semasa Tanah dan bangunan Kenderaan xxx (-) Susut nilai terkumpul xx Aset Semasa: Stok Penghutang (-) PH Ragu Hasil terakru Belanja terdahulu Bank Tunai (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu Modal Kerja RM xx xx xxx RM Mesti ada operasi tolak yg betulxx xx x xx xx xx xx xx xxx xx xx xx xx- Aset. Semasa mesti tolak Liabiliti. semasa untuk dapat Modal Kerja - Butiran mesti betul - Butiran dan Angka Modal Kerja mesti betul untuk dapat markahxxx xx xxxEkuiti Pemilik: Modal Awal (+) Untung Bersih (-) Ambilan Liabiliti Bukan Semasa Pinjamanxx xx xx xx xxx xx xxx- Operasi tambah dan tolak mesti betul16 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012LATIHAN KENDIRI Lengkapkan Jadual dibawah dengan ciri-ciri organisasi perniagaan. (buku teks ms.18) Aspek Milikan Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad Koperasi12Modal3Hayat perniagaan Penubuhan45Liabiliti/ tanggungan6Pengurusan17 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWBAB UNTUK JAYA (JUJ) 20127 Keuntungan8CukaiPENDEDAHAN KEPADA PENYATA KEWANGAN (Rujuk buku teks m/s 2-3) Lengkapkan jadual di bawah untuk menerangkan tentang penyata kewangan Penyata Pendapatan Kunci kira-kira Tajuk Tujuan penyediaan KomponenPihak yang berkepentingan dalam Penyata Kewangan (buku teks ms. 5) Pihak berkepentingan Pemilik perniagaan Pihak Pengurusan Bank Pemiutang Lembaga Hasil Dalam Negeri Bakal pelabur TujuannyaKonsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan. (buku teks ms.26 - 29) Konsep Asas Perakaunan Usaha berterusan MaksudEntiti BerasinganKetekalanMaterialitiWang sebagai ukuranKonservatismeTempoh PerakaunanKos sejarahCatatan berguAsas Perakaunan Akruan12 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Merujuk kepada situasi di bawah, nyatakan konsep perakaunan yang diamalkan oleh peniaga. Situasi (a) (b) Insurans nyawa peribadi yang dibayar oleh peniaga tidak direkodkan dalam buku perniagaan. Laporan kewangan disediakan bagi urus niaga yang berlaku dari 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012. Perniagaan akan terus beroperasi untuk satu tempoh masa yang tidak ditetapkan. (d) Peniaga telah membeli 30 pasang kasut bola bernilai RM1 500. Dalam buku akaunnya beliau merekod sebanyak RM1 500 dan bukannya bilangan kasut bola yang dibeli. (e) Sewa dibayar terdahulu dan faedah belum diterima diambil kira untuk menentukan keuntungan bagi sesuatu tempoh perakaunan. (f) (g) (h) Aset bukan semasa direkodkan pada harga kos walaupun harga pasaran telah berubah. Encik Ali telah mendebitkan Akaun Perabot yang dibeli dan megkreditkan Akaun Tunai Perniagaan Duku telah menetapkan pengiraan susut nilai terkumpul mengikut kaedah baki berkurangan Pemilik perniagaan merupakan dua pihak yang berasingan. Butiran yang memberi kesan kepada penyata kewangan dianggap material dan direkodkan dalam penyata kewangan. (k) Hasil dan untung perniagaan yang benar-benar berlaku sahaja akan direkodkan. Hanya jangkaan kerugian diambilkira. Jangkaan keuntungan diabaikan . 13 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 Konsep(i) (j)(l) Semua hasil dipadankan dengan belanja dalam sesuatu tempoh perakaunan untuk mengira keuntungan bagi tempoh berkenaan.Klasifikasikan item-item berikut mengikut jenis-jenisnya. Contoh aset semasa, aset bukan semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa, hasil, belanja,ekuiti pemilik. Klasifikasi Item Akaun Item Klasifikasi Akaun 1) Faedah atas simpanan 2) Faedah atas pinjaman 3) Pinjaman jangka panjang 4) Pinjaman jangka pendek 5) Simpanan tetap melebihi 1 tahun 6) Simpanan tetap kurang 1 tahun 7) Diskaun diterima 8) Overderaf bank 9) Pemiutang 10) Penghutang 11) Tunai di tangan 12) Tunai di bank 13) Komisen diterima 14) Dividen Pelaburan 15) Sewa 14 16) Kenderaan 17) Premis 18) Alat tulis 19) Perabot 20) Alatan Pejabat 21) Lengkapan 22) Gaji dan Upah 23) Insurans 24) Belanja Am 25) Stok alat tulis 26) Stok akhir 27) Hutang lapuk 28) Modal 29) Ambilan 30) untung bersih3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Apakah akaun-akaun yang didebitkan dan dikreditkan bagi urus niaga dibawah: Urus naiga 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Membeli barang niaga secara tunai. Membeli perabot dibayar dengan cek. Menjual barang niaga secara tunai. Membayar kadar bayaran dengan cek. Terima komisen secara tunai. Membeli barang niaga daripada Kedai MBJ. Menjual barang niaga kepada Pasar Mini Ting Tong. Pulangkan barang niaga kepada Kedai MBJ. Pasar Mini Ting Tong memulangkan barang. Akaun Akaun10) Membeli alat tulis secara tunai. 11) Membayar sewa rumah kediaman dengan cek pernaigaan. 12) Mengeluarkan barang niaga untuk kegunaan sendiri. 13) Pindahkan tunai di tangan ke bank15 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012CONTOH SOALAN KERTAS 1 1. Maklumat berikut merujuk kepada ciri-ciri satu jenis perniagaan *Bilangan minimum ahli 50 orang dan tiada had maksimum *Modal diisumbangkan oleh anggota melalui pembelian saham *Keuntungan diagihkan dalam bentuk dividen *Liabiliti terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan Antara berikut, jenis perniagaan yang manakah menepati ciri-ciri tersebut? A. Firma Audit Reeza dan Fiza B. C. D. Koperasi Peladang Ria Syarikat Jaya Berhad Perniagaan Dania2.Syarikat HANI telah membeli sebuah bangunan pada harga RM100 000 pada 1 Januari 2009. Pada 31 Disember 2010, nilai pasaran bangunan tersebut telah meningkat kepada RM250 000. Berapakah nilai bangunan yang akan direkod dalam Penyata Kewangan sayrikat pada tahun 2011 A. B. C. D. RM100 000 RM150 000 RM250 000 RM350 0003.Apakah komponen Kunci Kira-kira? I. Aset II. Hasil III. Belanja IV. Ekuiti Pemilik A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. 1 dan IV16 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 20124.Encik Ramli , seorang peniaga telah mengambil wang sebanyak RM500 daripada perniagaannya untuk membayar sewa rumah kediamannya. Encik Ramli mencadangkna bahawa bayaran sewa ini dicaj ke akaun sewa perniagaannya. Apakah konsep perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Encik Ramli A. B. C. D. Materialiti Usaha berterusan Entiti Berasinagn Asas Perakaunan Akruan5.Antara yang berikut, yang manakah merupakan turutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan? A. B. C. D. Carta Akaun Sistem Perakaunan Konsep Perakaunan Kitaran Perakaunan6.Pilih padanan pengelasan yang betul Pengelasan I II III IV A. B. C. D. Aset Liabiliti Belanja Hasil I dan II I dan IV II dan III III dan IV Butir Sewa diterima terakru Ovedraf bank Iklan terdahulu Tunai17 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20127.Stok dibeli pada harga RM8 260 daripada Pembekal Liew Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan? Aset A. B. C. D. Bertambah Bertambah Bertambah Berkurang Liabiliti Bertambah Berkurang Tiada Kesan Tiada Kesan Ekuiti Pemilik Tiada kesan Tiada kesan Berkurang Bertambah8.Antara yang berikut, yang manakah adalah benar mengenai penyataan di bawah Urus niaga I. II III. IV. A. C. D. Jualan kredit Pulangan barang kepada pembekal Ambilan barang niaga bagi tujuan promosi Menerima cek daripada penghutang I dan II B. I dan III II dan IV III dan IV Debit Bank Pemiutang Ambilan Bank Kredit Jualan Pulangan belian Stok Penghutang9.Antara yang berikut, padanan yang manakah yang tepat mengenai Akaun Kontra dan Akaun Induk yang diberi. Akaun Kontra I. II.. III. IV Akaun Ambilan Akaun Pulangan Jualan Akaun Diskaun diterima Akaun Peruntukan Hutang Ragu I dan II Akaun Induk Akaun Modal Akaun Jualan Akaun Pemiutang Akaun JualanA.18 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012B. C. D. 10. I. II III. . IV. A. B. C. D. 11I dan III II dan IV III dan IVAntara berikut yang manakah fungsi dokumen perniagaan? Sumber maklumat perniagaan Memberi maklumat tentang peniaga Bukti urus niaga berlaku Sumber rujukan kepada pemegang saham I dan II I dan III II dan IV III dan IVDokumen yang digunakan oleh perniagaan untuk memperbetulkan kesilapan invois yang terlebih nilai ialah A B C D Nota debit Nota kredit Makluman debit Makluman kredit19 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012Tarikh Butir Debit TarikhButir Mei 13 Debit Alatan Pejabat Kredit Mei 13 Perabot Elli Sdn Bhd 3 872 Perabot Elli Sdn Bhd Perabot 3 3 872 872 3 87212Dokumen di bawah dihantar oleh Perabot Elli Sdn Bhd kepada Kedai Basikal Ben Wahab.ASAL PERABOT ELLI SDN BHD 66, Zon 3, Sungai Buloh Industri 47000 Sungai Buloh, Selangor Kepada; KEDAI BASIKAL BEN WAHAB 28400 Mentakab, Pahang Bil Butiran 1 Rak pameran X11 2 Almari Kabinet W2 Kuantiti 5 unit 2 unitINVOIS No:045022Tarikh :13 MEI 2010Hg/unit 800 00 420 00Jumlah 4 000 00 8 40 00 4 840 00 968 00 3 872 00Tolak Diskaun niaga 20%(Ringgit Malaysia: Tiga ribu lapan ratus tujuh puluh dua sahaja) Syarat :5% 7 hari, 2% 14 hari Hazim Pengurus Kedai Basikal Ben Wahab merekod urus niaga di atas dalam Jurnal am. Pilih catatan yang betul ABPROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012203756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012Tarikh Butir DebitMei 13 Perabot Belian Perabot Elli Sdn Bhd Perabot Elli Sdn Bhd 3 872 3 872CD13Antara berikut, urusniaga yang manakah akan direkod ke dalam jurnal am Syarikat Perabot Jati Emas. A B C D Pemilik membawa masuk tunai ke dalam perniagaan Belian perabot secara kredit daripada Perusahaan Unik Pulangan barang niaga kepada pembekal kerana salah jenama Bayaran pendahuluan kenderaan perniagaan dengan tunai peribadi14 BelianAkaun Ambilan 150 Akaun Belian Ambilan 150Apakah dokumen sumber yang digunakan untuk merekod catatan lejar di atas. A B C D Memo Invois Nota debit Baucer pembayaranPROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012213756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012Tarikh Butirtunai bank Jan 13 Derma Ambilan 300 15 Pilih catatan yang betul untuk merekod dokumen di bawahMEMO BEN WAHAB TRADING 313, Jalan Pekeliling 28400 Mentakab, Pahang Mengambil tunai perniagaan RM300 untuk didermakan kepada Kelab Basikal Tua Pahang Tarikh:13 JAN 2011NO:01/11Abdul Aziz Pengurus Buku tunai (petikan)ABuku tunai (petikan) BCBuku tunai (petikan) Tarikh Jan 13 Butir Kelab Basikal Tua Pahang tunai 300 bankDBuku tunai (petikan) Tarikh Jan 13 22 Butir Ambilan tunai bank 3003756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012DEBITKREDIT Bank Tunai BankPROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012 ModalTunai Modal16Akaun Bukan PeroranganAkaun NyataAkaun NominalSewa diterima, Gaji, X Antara berikut, manakah mungkin X. A B C D Bank Modal Pemiutang Pulangan jualan17Urusniaga di bawah diperoleh daripada buku perniagaan Usop.Pemilik membawa masuk tunai peribadi RM2 500 ke dalam akaun bank perniagaan.Nyatakan catatan lejar yang tepat bagi urusniaga di atas.A B C23 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012D 18TunaiBankButiran dalam akaun kawalan pemiutang yang sumber maklumat diperoleh daripada jurnal am ialah I II III IV A Baki awal Cek tak laku Angkutan masuk Diskaun dibatalkan I dan II B I dan IV C D II dan III III dan IV19Data berikut diambil dari bukut tunai runcit perniagaan Chantek Trading.28/2/2011 Baki akhir RM4531/3/2011 RM60Pada 1 Mac 2011, Cek diterima dari ketua juruwang sebanyak RM105. Berapakah wang yang akan diterima dari ketua juruwang mengikut system panjar pada 1 April 2011A RM55 B RM60 C RM90 D RM105 24 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 201220Apakah tujuan imbangan duga disediakan. I II III IV A Menguji ketepatan pengiraan Menguji ketepatan catatan bergu Memudahkan penyediaan lejar perniagaan Mengenalpasti prestasi kewangan perniagaan I dan II B I dan IV C D II dan III III dan IV21Berikut adalah petikan imbangan duga perniagaan Dahlia Maju pada 31 Disember 2010. Imbangan duga pada 31 Dis 2010 (petikan) DEBIT Hutang lapuk Angkutan keluar Pulangan keluar Komisen jurujual 205 340 145 300 KREDITBerdasarkan catatan di atas, butiran manakah yang tersalah catat. A B C Hutang lapuk dan Angkutan keluar Hutang lapuk dan Komisen jurujual Angkutan keluar dan Pulangan keluar 253756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Debit (RM) Kredit (RM) Angkutan keluar BankASET SEMASA 330 LIABILIT I SEMASA Angkuan keluar Sewa diterima terakru Bank 660 Insuran terdahulu Sewa terdahulu 660 Belanja am terdahulu Bank Angkutan keluar Kadarbayaran terakru Pulangan keluar dan komisen jurujual 330 Komisen diterima terakru.D22330 Faedah diterima terakru Bank Gaji RM330 Bayaran angkutan keluar berjumlahterakrutelah direkod di sebelah yang salah dalam Angkutan keluar 660 kedua- dua akaun. 660 Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am? Jurnal AmA B C D23Antara berikut, pasangan manakah benar.A B C D241 Januari 2003 - beli mesin bernilai RM33 000 secara tunai. 31 Disember 2010 jual mesin sebagai besi buruk dengan harga RM600. Kirakan susut nilai tahunan mesin pada 31 Disember setiap tahun. A B RM4 050 RM4 125 263756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012C DRM8 100 RM8 25025Maklumat berikut diambil dari rekod perakaunan Camellia Enterprise pada 31 Disember 2011. Debit (RM) Penghutang Peruntukan hutang ragu 14 000 114 Kredit (RM)Camellia Enterprise bercadang menghapuskan hutang sebanyak RM200 sebagai hutang lapuk dan memperuntukkan hutang ragu 2% atas penghutang bersih. Hitungkan nilai peruntukan hutang ragu yang akan dipindahkan ke akaun untung rugi. A B C D RM446 RM280 RM166 RM16226Maklumat berikut diperolehi dari rekod perakaunan Kedai Zul pada 30 Jun 2011; RM Jualan Belian Pulangan belian Angkutan masuk Stok pada 30 Jun 2011 79 405 49 460 160 370 10 12027 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012Kirakan kos jualan bagi tahun berakhir 30 Jun 2010 A B C D 27 RM39 550 RM39 855 RM40 225 RM49 670Encik Amri menggaji dua orang kerani dengan memberi tugas yang berlainan dalam mengendalikan perniagaan miliknya.Kerani I ditugaskan untuk merekodkan urusniaga ke dalam buku tunai Kerani II ditugaskan untuk mengendalikan tunai perniagaanApakah tujuan beliau berbuat demikian? A B C D Untuk mengelakkan pembaziran wang Untuk mengelakkan penyelewengan tunai Untuk meringankan beban tugas pengkeranian Untuk memberi peluang pekerjaan sebagai satu sumbangan sosial28Antara berikut, yang manakah menyebabkan baki di buku tunai lebih besar daripada baki di penyata bank A B C D Bayaran terus oleh penghutang kepada pihak bank Dividen yang diterima oleh bank bagi pihak pelanggan Cek yang didepositkan masih belum dikreditkan oleh bank Faedah daripada simpanan bank yang dikredit terus ke akaun bank28 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012Sebenar (RM) Jualan 30 000PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 201240 00029Berikut adalah anggaran penerimaan dan pembayaran tunai Butik Lisa bagi bulan Februari 2011. Jualan (termasuk jualan kredit RM900) Upah pekerja Sewa dan kadar bayaran Bayaran kepada pemiutang RM 18 000 500 800 8 000Hitungkan lebihan tunai Butik Lisa pada bulan Februari 2011. A B C D RM7 300 RM7 800 RM8 700 RM10 00030Kirakan varian jualan dalam peratus A B C D 14.29 % 25.00 % 33.33 % 75.00 %31Apakah kaedah pembayaran gaji yang di gunakan oleh majikan yang membuat pembayaran terus ke dalam akaun bank pekerja A B C D Bayaran Cek Bayaran Tunai Bayaran Baucer Bayaran Automatik 293756 Hak Cipta JUJ Pahang 201232Maklumat berikut diperoleh daripada slip gaji seorang pekerja di sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota, Kuantan: Gaji Pokok Elaun Sara hidup Jumlah potongan Kira gaji bersih pekerja tersebut. A RM4 740 B C RM4 100 RM3 460 RM3 500 RM 600 RM 640D RM2 900 33 Antara berikut, yang manakah merupakan jenis-jenis potongan yang dibenarkan dalam slip gaji seorang pekerja. I. Pinjaman perumahan II. Potongan Cukai berjadual III. Caruman Majikan KWSP IV. Caruman Pekerja KWSP A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV34Antara berikut pilih pasangan yang tepat mengenai gaji dan upah. Gaji A Bayaran tetap bagi sesuatu pekerjaan 30 Upah Ganjaran yang bersifat tidak tetap3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012B C D . 35.Ganjaran yang bersifat tidak tetap Berdasarkan jam bekerja Berdasarkan bilangan kerja yang dihasilkanBayaran tetap bagi sesuatu pekerjaan Berdasarkan bilangan kerja yang dihasilkan Berdasarkan jam bekerjaIkatan Perjanjian Perkongsian Sepakat Murni menyatakan: I Faedah atas modal dibenarkan 10% setahun. II Faedah atas ambilan dikenakan 5% setahun. III Mana-mana pekongsi yang terlibat dengan pengurusan akan dibayar gaji RM6 000 setahun. IV Faedah atas pinjaman dibayar 8% setahun. Berdasarkan maklumat di atas, yang manakah direkodkan dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi. A B I, II dan III I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV 36. Laili adalah pekongsi dalam perkongsian Jaringan Mata. Beliau akan dibayar gaji tahunan sebanyak RM6 000 setahun. Dalam tahun 2010, beliau telah dibayar gaji dengan cek sebanyak RM5 500. Antara catatan berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? Debit A B C D A/k Pengasingan untung Rugi A/k Pengasingan untung Rugi A/k Pengasingan untung Rugi A/k Pengasingan untung Rugi 31 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 RM Kredit RM 6 000 5 500 500 6 0006 000 A/k Semasa 5 500 A/k Semasa 6 000 A/k Semasa 500 A/k Semasa37 Ikatan Perjanjian Perkongsian menyatakan: Mana-mana pekongsi yang membuat ambilan barang niaga atau tunai akan dikenakan faedah atas ambilan 12% setahun. Berikut adalah butiran mengenai ambilan dua orang pekongsi bagi tahun berakhir 30 April 2011. Tarikh 1 Mac 2010 1 November 2010 1 November 2010 30 April 2011 Pekongsi Laila Laila Pasmah Pasmah Jumlah RM 800 1 200 1 200 1 800Berapakah faedah atas ambilan yang dikenakan ke atas pekongsi-pekongsi tersebut Laila (RM) A B C D 240 168 168 96 Pasmah (RM) 360 72 288 7238 Akaun Pengasingan Untung Rugi yang manakah dicatat dengan tepat.Akaun Pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Debit Faedah atas modal A Gaji pekongsi Kongsi untung Kredit Untung bersih Faedah atas Ambilan Faedah atas pinjaman323756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Akaun Pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Debit Faedah atas Ambilan B Gaji pekongsi Kongsi untung Akaun Pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Debit Faedah atas modal C Gaji pekongsi Kongsi untung Akaun Pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Debit Faedah atas modal D Gaji pekongsi Kongsi untung 39 Antara berikut, yang manakah terdapat dalam Kunci Kira-kira perkongsian i Aset Bukan Semasa ii. iii iv A B C D Liabiliti Bukan Semasa Untung bersih perkongsian Akaun Semasa pekongsi I, II dan III I, II dan IV I,III dan IV II, III dan IV Kredit Untung bersih Faedah atas pinjaman Kredit Untung bersih Faedah atas Ambilan Kredit Untung bersih Faedah atas Modal33 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 201240.Cik Sofiah, Cik Esah dan Encik Dolah adalah perkongsi dalam perkongsian Sendo. Mereka berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah 3:2:1. Selepas menyediakan Akaun Pengasingan Baki untung bersih yang perlu diagihkan kepada pekongsi ialah RM6 600. Berapakah untung bersih akan diperoleh Cik Sofiah. A B C D RM6 600 RM3 300 RM2 200 RM1 100KERTAS SOALAN TAMAT34 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012CONTOH SOALAN KERTAS 2 BAHAGIAN A [60 MARKAH] Jawab Semua soalan Soalan 1: Anda dikehendaki menjawab di dalam kertas jawapan sendiri. (a) Namakan dokumen dan Buku Catatan Pertama bagi urus niaga di bawah. Urus niaga Membeli barang niaga daripada Kedai Perabot Murni secara kredit (b) Dokumen Buku Catatan PertamaApakah Akaun yang akan didebitkan dan dikreditkan bagi urus niaga di bawah. Akaun didebitkan Akaun dikreditkanUrus niaga Membeli Perabot daripada Kedai Perabot Murni secara kredit (c)Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti Pemilik? Urusniaga Aset Kesan LiabilitiEkuiti PemilikMembeli Alat Pejabat secara kredit daripada Tekno Canggih. (d) Kira untung atau rugi atas pelupusan aset berikut: Nilai Buku Bersih Susut nilai terkumpul Harga jualan aset (e) Hitungkan gaji bersih Encik Dean Gaji kasar Elaun Sara hidup Potongan Cukai berjadual bulanan RM4 270 RM 400 RM 180 RM57 600 RM32 400 RM52 50035 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20122Swee, Ravi dan Intan ialah pekongsi dalam Perkongsian SRI Sportmart yang menjual alat sukan di Bandar Mentakab, Pahang. Ikatan Perjanjian Perkongsian adalah seperti berikut: Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji Swee Pengagihan untungrugi 5% setahun 6% setahun 8% setahun RM2 000 sebulan Ikut nisbah modalBerikut adalah Imbangan Duga Perkongsian SRI Sportmart pada 31 Mac 2011. Imbangan duga pada 31 Mac 2011 RM Modal pada 1 April 2010 Swee Ravi Intan Akaun Semasa pada 1 April 2010 Swee Ravi Intan Ambilan Swee Ravi Stok pada 1 April 2010 Belian dan Jualan Pulangan Penghutang dan Pemiutang Bank Alatan kedai Perabot 36 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 4 000 3 000 17 530 88 860 870 13 700 16 800 35 000 18 000 9 690 167 640 616 160 175 10 000 15 000 20 000 RMPeruntukan hutang ragu Susut nilai terkumpul alatan kedai Susut nilai terkumpul perabot Pinjaman daripada Intan Faedah pinjaman Intan Sewa Gaji Swee Gaji pekerja Insuran Kadar bayaran Angkutan masuk Komisen 245 425 Maklumat Tambahan; i. Stok akhir dinilaikan RM16 900 pada harga kos RM16 105 pada harga pasaran ii. Ambilan oleh rakan kongsi sepanjang tahun kewangan ialah; 31 Julai 2010 1 Oktober 2010 1 Disember 2010 iii. ditetapkan seperti berikut; Alatan kedai Perabot iv. Garis lurus Baki berkurangan 15% setahun 10% setahun Swee Swee Ravi RM1 500 RM2 500 RM3 000 800 13 200 22 000 6 000 1 800 1 989 1 260685 4 375 1 800 15 000900 245 425Kaedah pengiraan susut nilai bagi aset bukan semasa perniagaanSatu nota kredit bernilai RM275 yang dihantar kepada penghutang perniagaan telah tertinggal catat dan belum direkod di mana-mana buku perniagaan.v.Insuran dibayar terdahulu RM150 373756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012vi. vii.Kadar bayaran masih belum dibayar bernilai RM210. Peruntukan hutang ragu dikurangkan menjadi RM425Dikehendaki menyediakan: a. b. c. d. 3. Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2011 [12 markah] [5 markah] Akaun Semasa beruangan bagi setiap pekongsi. [3 markah] [5 markah] Pn Kamilah memulakan Perniagaan Kristal . Berikut adalah urusniaga -urusniaga Perniagaan Kristal bagi bulan April 2011. April Memasukkan alatan pejabat bernilai RM4 000 dan tunai dibankkan sebanyak 1 RM 17 500 sebagai modal. 4 Beli almari pada harga RM1 600 dibayar dengan cek 6 Beli barang niaga pada bernilai RM9 000 secara kredit 9 Jual separuh daripada barang niaga pada harga RM9 100 secara tunai 10 Beli barang niaga berharga RM4 750 dengan cek 12 Bayar belanja am RM130 secara tunai 15 Beli barang niaga pada kos RM6 000 secara tunai 19 Pulangkan barang niaga berharga RM100 kepada pembekal 21 Bayar pemiutang sebanyak RM3 800 dengan cek setelah ditolak diskaun RM200 23 Jual barang niaga berharga kos RM9 000 pada harga RM13 500 secara kredit 24 Ambilan barang niaga berharga RM125 oleh pemilik perniagaan 25 Terima cek daripada pelanggan sebanyak RM9 500 setelah ditolak diskaun RM500 28 Sekeping cek berjumlah RM350 yang diterima daripada pelanggan tidak dilayan oleh bank 30 Bayar gaji sebanyak RM250 dan sewa RM450 secara tunai Kunci kira-kira pada 31 Mac 2011 dengan menunjukkan modal kerja. Penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2011.38 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012a.Rekodkan urus niaga di atas dengan menggunakan jadual persamaan perakaunan di bawah. Aset Ekuiti+Liabiliti Tarikh Perabot Alatan Stok Penghutang Bank Tunai Modal Untung Pemiutang Pejabat bersih Sediakan Kunci Kira-kira pada 30 April 2011. [17 markah] [8 markah]b.BAHAGIAN B [40 MARKAH] Jawab Dua soalan sahaja 4. 2011 Tarikh Mei1 5 7 14 18 24 28 28 Berikut merupakan Buku Tunai dan Penyata Bank Syarikat Darwisy bagi bulan Mei Butir Kedai Ali Jualan Syarikat Kami Encik Madi Kedai Nona Kedai Ahmad Perniagaan Ibu Jualan Buku Tunai ( ruangan bank sahaja) RM Tarikh Butir 560 Mei 1 Baki b/b 1 220 2 Sewa 1 800 8 Kedai Lim 2 600 10 Belian 1 200 14 Kedai Kumar 620 18 Kedai Citra 1 300 26 Kadar bayaran 1 060 28 Pemborong Jaya 29 Perniagaan Sani 884 11 244 Jun 1 Baki b/b No. Cek 5115 5116 5117 5118 5119 5121 5122 3122 RM 1520 1 000 480 1 350 2 430 1 704 370 430 2 560 11 244 88431 Baki h/b39 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012PENYATA BANK NK BANKING BERHAD No 50. Jalan Teluk Sisek 25000 Kuantan Syarikat Darwisy No 57 Jalan Besar 25000 Kuantan Tarikh Mei 1 1 2 7 15 18 19 20 22 23 Butir Baki b/b Deposit Cek Cek cawangan sendiri Deposit Cek Cek Cek Deposit Dividen- Syarikat Muhibah Deposit Cek Cek Cek Penjelasan tempatan Cek Tak Layan Pindahan Kredit- Syarikat Vee Cek Perintah sedia ada- Insurans Buku Cek Caj bank No. cek Debit No. Akaun: 5145-000987 Tarikh : 31 Mei 2011 Kredit 1500 5115 1111 5114 5117 5116 1 000 560 1 220 900 1 350 480 1 800 650 2 600 5118 5119 1611 1611 5120 2 430 1 740 1 200 1200 567 620 2 760 20 47 Baki 1520 20 1020 460 760 140 1490 1970 170 480 3080 650 1090 110 1090 523 1143 3903 3923 397028 29 29 30 30 31dt dt dt dt kt dt dt dt dt kt kt kt dt kt dt dt dt dt dt dtMaklumat tambahan: i. Cek bernombor 5120 yang dikemukakan kepada Kedai Ahmad telah tersilap catat dalam Buku Tunai Anda dikehendaki: a. Mengemaskini Buku Tunai b. [12 markah]Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mei 2011 dengan menggunakan baki Buku Tunai yang telah dikemaskini. [ 8 markah]40 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 20125 Berikut merupakan baki-baki penghutang Trading pada 1 Januari 2011. Penghutang: Kedai Chua Naim Enterprise Nur Mini Mart Nana Enterprise Kedai Rajan RM 660 970 1 120 1 050 405 Ktdan pemiutang perniagaan MentariPemiutang: Salosa Berhad Syarikat GSG Syarikat Elli Bhd Mesra BerhadRM 800 1 300 755 100 DtPetikan dari buku catatan pertama Mentari Trading pada bulan Jan 2011 adalah seperti berikut; Jurnal Belian Jan 4 Jan 24 Jan 25 Salosa Berhad Le Coq Sdn Bhd Syarikat Elli Bhd Jurnal Jualan Jan 16 Jan 21 Jan 23 Jan 29 Nur Mini Mart Naim Enterprise Kedai Rajan Amira Mart 1 410 2 110 1 200 685 3 130 2 900 1 400Jurnal Pulangan Belian Jan 27 Jan 28 Le Coq Sdn Bhd Syarikat Elli Bhd Jurnal Pulangan Jualan Jan 18 Nur Mini Mart 315 200 140413756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Jurnal Am Jan 6 Kedai Chua Diskaun diberi (diskaun dibatalkan) Angkutan masuk Andy Trans (Angkutan dikenakan oleh Andy Trans) Nana Enterprise Faedah (faedah dikenakan ke atas pelanggan) Hutang lapuk Kedai Chua (hutang lapuk dihapuskira) Buku tunai Tarikh Butiran Jan 1 Baki b/b 4 5 7 Jualan Kedai Chua Nur Mini Mart 33 56 Disk Tunai 100 1 200 627 1064 970 400 Bank Tari kh 6700 Jan 4 5 6 8 Syarikat GSG Kedai Chua Salosa Berhad 40 135 990 500 65 1235 627 760 2 565 Perabot Butiran Disk Tun ai 2000 Bank 33 33 250 250 21 21 660 660Jan 18Jan 31Jan 3118 Naim Enterprise 28 Hutang lapuk terpulih Maklumat tambahan; i. ii.27 Le Coq Sdn Bhd 28 Belian 30 SewaPindahan dari lejar belian ke lejar jualan RM530 Pindahan dari lejar jualan ke lejar belian RM220 [12 markah]Anda dikehendaki menyediakan; a. Akaun kawalan penghutang42 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012b. Akaun kawalan pemiutang 6.[8 markah]Berikut adalah petikan Buku Tunai Perniagaan Maju Jaya Buku tunai (lajur bank) RM 1 520 Alat tulis Kadar bayaranSewaRM 1 264 1 415Maklumat tambahan 1 Januari 2009 i. Baki- baki Susut nilai terkumpul kenderaan Kenderaan Penghutang Peruntukan Hutang Ragu Sewa diterima terakru Stok Alat tulis Kadar bayaran terakru ii. iii. 8 550 45 000 8 400 420 80 34 65 ? 45 000 9 500 ? 220 63 320 31 Disember 2011Kenderaaan disusut nilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% atas penghutangAnda dikehendaki menyediakan a. b. c. d. e. f. Akaun Alat tulis Akaun kadar Bayaran Akaun Sewa diterima Akaun Susut nilai Terkumpul Kenderaan Akaun Peruntukan Hutang Ragu Catatan di dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] [5 markah]43 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012KERTAS SOALAN TAMAT443756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012CONTOH SOALAN KERTAS 2 TINGKATAN 4 Bahagian A [60 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Nyatakan 2 konsep asas perakaunan. i)_ ii) (b) Berikan 2 contoh akaun kontra. i)_ ii) (c) Nyatakan 2 jenis akaun nominal. i)_ ii) (d) Berikan 2 contoh aset. i)_ ii) (e) Berikan 2 contoh liabiliti. i)_ ii) 45 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 _ _ _ _ _[2 Markah] [2 Markah] [2 Markah] [2Markah] [2 Markah]PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012[10 markah] 2 Encik Ikhwan adalah pemilik Perniagaan Kedai Runcit Ikhwan Jaya yang beroperasi di Bandar Peramu Pekan, Pahang. Beliau meminta anda menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2011. Berikut adalah senarai baki-baki akaun yang diperoleh daripada perniagaannya. RM Modal Perabot Tunai Pinjaman Overdraf Bank Jualan Belian Pulangan Masuk Pulangan Keluar Sewa Komisen Diterima Angkutan Masuk Angkutan Keluar Penghutang Pemiutang Simpanan Tetap Insurans Diskaun Diberi Diskaun Diterima Kadar Bayaran Kenderaan Gaji Faedah Simpanan Tetap Ambilan 46 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 26 700 2 500 700 20 000 6 500 30 000 15 800 1 200 650 1 800 1 250 920 1 450 12 600 18 700 15 000 1 700 550 870 13 500 45 000 3 200 900 1 800[25 Markah] 3. Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Al Ikhsan pada 1 April 2011. Kunci Kira-kira pada 1 April 2011 Aset Bukan Semasa Kenderaan Alatan Pejabat Aset Semasa Stok Penghutang Bank Tunai 12 000 7 500 6 200 700 26 400 59 900 Urusniaga Perniagaan Al Ikhsan sepanjang bulan April adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Encik Ikhsan membawa masuk kenderaan miliknya ke dalam perniagaan bernilai RM10 000. Belian kredit barang niaga RM4 500. Jualan secara kredit RM5 800. Kos barang tersebut RM3 500. Terima RM3 000 daripada penghutang. RM2 100 daripada wang itu dibayar terus kepada pemiutang. Bakinya dibankkan. Sebahagian daripada premis disewakan dan terima cek RM 500. Encik Ikhsan mengambil barang niaga RM 700 untuk kegunaan keluarganya. Terima cek daripada penghutang RM 1 500. Beri diskaun RM 300. Bayar bil elektrik secara tunai RM 180. Sekeping cek bernilai RM 420 yang diterima daripada penghutang tidak dilayan oleh bank. Diskaun diberi RM 84 ditarik balik. Sebuah komputer lama perniagaan bernilai RM 5 400 telah dijual dengan harga RM 2 700. Wang yang diterima telah digunakan untuk dibayar kepada pemiutang. 47 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 59 900 Ekuiti Pemilik 25 000 Modal 8 500 Untung Bersih 33 500 Liabiliti Semasa Pemiutang 51 900 2 500 54 400 5 500PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Anda dikehendaki menyediakan Kunci kira-kira pada 30 April 2011. [25 Markah] Bahagian B [40 markah] Jawab dua soalan sahaja. 4.a) Perniagaan Amin ialah sebuah kedai milikan tunggal yang menjual perabot di Pekan Pahang Darul Makmur. Berikut ialah petikan urusniaga yang berlaku sepanjang bulan Mei 2011. Mei 3 Perniagaan Amin mengambil meja untuk kegunaan kedai bernilai RM 500. 5 Membawa masuk almari di rumah kediaman untuk kegunaan kedai bernilai RM 200. 6 Membeli 3 set sofa secara kredit daripada Perniagaan BenWahab berjumlah RM 3000. 8 Menjual 1 set sofa secara kredit bernilai RM 1 500 kepada Pak Abu. 9 Membeli 5 buah almari secara kredit bernilai RM150 setiap unit daripada Perniagaan Mazz. 10 Membeli 30 unit kerusi yang berjumlah RM 1 500 secara kredit daripada Perniagaan Hussin. 12 Memulangkan 1 buah almari yang rosak kepada Perniagaan Mazz bernilai RM 150 15 Menjual 20 unit kerusi secara kredit kepada Kedai Kecantikan Asmanor bernilai RM 100 setiap satu. 20 Menjual 2 buah almari secara kredit kepada Kedai Alatulis Suri bernilai RM 230 setiap satu 25 Kedai Kecantikan Asmanor memulangkan 1 unit kerusi yang rosak bernilai RM 100483756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Berdasarkan urus niaga di atas, sediakan buku catatan pertama yang terlibat. [10 markah] 4. b) Kelaskan butir-butir berikut ke dalam kumpulan aset, liabiliti, ekuiti, hasil dan belanja dengan menandakan ( ) di dalam petak yang disediakan di bawah : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Akaun Insurans Hutang lapuk Mesin Daftar Tunai Sewa diterima Simpanan tetap Faedah pinjaman Hutang lapuk terpulih Penghutang Faedah atas simpanan Gaji Sewa dibayar Jualan Belian Alatan pejabat Alatulis Komputer Overdraf bank Angkutan atas belian Modal Pinjaman [10 markah] 49 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012 Aset Liabiliti Ekuiti Hasil Belanja Cth. Kadar bayaran5.Perniagaan Ahmad ialah sebuah perniagaan yang menjual alatan elektrik di Peramu Pekan. Urus niaga berikut berlaku dalam bulan April 2011. Berdasarkan dokumen yang diberi di bawah. Anda dikehendaki menyatakan: (a) jenis urusniaga yang berlaku (b) Buku Catatan Pertama yang digunakan (c) akaun-akaun yang terlibat untuk merekod urusniaga ini[20 markah]Contoh Soalan ASAL BIL TUNAI PUSTAKA NORA 33 , Tingkat Bawah, Plaza Pekeliling 28400 Mentakab, Pahang Kepada: PERNIAGAAN AHMAD 121, Jalan Pekan Kuantan, Peramu Pekan Bil 1 2 Butiran Pensil Pita pelekat NO:021223Tarikh : Kuantiti 5 batang 5 unit16 APRIL 2011 Hg/unit 3 00 5 00 Jumlah 15 00 25 00JUMLAH (Ringgit Malaysia: Empat puluh sahaja) Tunai/No Cek40 00Shuhanie PengurusContoh Jawapan Urusniaga - membeli akatulis secara tunai RM 40 BCP - Buku tunai Akaun - Akaun tunai dan akaun alatulis ( Dt dan Kt tidak perlu dinyatakan ) 50 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20125) i.ASAL INVOIS BEN WAHAB TRADING 313, Jalan Pekeliling 28400 Mentakab, Pahang IN:01301Kepada : PERNIAGAAN AHMAD 121. Jln Pekan Kuantan, Peramu Pekan Bil Butiran 1 2 TV LCD 32 inci Kipas AnginTarikh : Kuantiti 5 buah 5 buah Hg/unit 1000 200 00 0018 APRIL 2011 Jumlah 5 000 1 000 6 000 600 5 400 00 00 00 00 00Tolak Diskaun niaga 10% (Ringgit Malaysia: Lima Ribu Empat Ratus shj)Syarat :5% 7 hari, 2% 14 hariDeenPengurus5) ii. BUMI BANK BERHAD Cawangan MentakabTarikh Penerima Tujuan: 20 APRIL 2011 : SPEDA SDN BHD : Jelaskan invois RINGGIT 33 257 33 257 17 640 15 617 SEN 00 00 00 00Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini BakiNo. 31310251 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20125) iii. ASAL NOTA KREDIT BEN WAHAB TRADING313, Jalan Pekeliling 28400 Mentakab, Pahang Kepada: NK:02200PERNIAGAAN AHMAD121, Jalan Pekan Kuantan, Peramu Pekan Tarikh:22 APRIL 2011Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:Bil Butiran Kuantiti Hg/unit Jumlah1Kipas Angin1 buah300 00300 00 300 00 30 00 270 00 DeenPengurusTolak Diskaun niaga 10% JUMLAH Ringgit Malaysia:Dua Ratus Tujuh Puluh shj)Syarat :5% 7 hari, 2% 14 hari5) iv. MEMO PERNIAGAAN AHMAD121, Jalan Pekan Kuantan, Peramu 26600 Pekan Pahang. Tarikh: 24 NO:07/10APRIL 2011Pemilik telah mengambil kipas angin bernilai RM 300 untuk dihadiahkan kepada rakannya sempena perkahwinan anak rakannya AhmadPengurus52 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 20125) v. ASAL NOTA DEBIT BEN WAHAB TRADING313, Jalan Pekeliling 28400 Mentakab, Pahang Kepada: No:03300PERNIAGAAN AHMAD121, Jalan Pekan Kuantan, Peramu 26600 Pekan, Pahang Bil Butiran Tarikh Kuantiti:Hg/unit26 APRIL 2011Jumlah1TV LCD 32 inci terkurang caj5 set50 00250 00Tolak Diskaun niaga 10%25 00 225 00(Ringgit Malaysia: Dua ratus dua puluh lima sahaja)Syarat :5% 10 hari, 2% 14 hariPengurusDee n6.Cik Nur Jannah adalah Pemilik Perniagaan Busana Muslimah yang beroperasi di Taman Mentiga Jaya Pekan, Pahang. Beliau tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang penyediaan akaun. Berikut adalah urusniaga yang telah berlaku sepanjang bulan Januari 2011.Jan. 1 Jan. 2 Jan. 4 Jan. 7 Jan. 8Memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai di tangan RM 700 dan tunai di bank RM 15 300 sebagai modal. Membeli barang niaga dengan cek RM 8000 daripada Pembekal Untung Sokmo. Membeli alat tulis kedai RM 120 secara tunai. Jualan barang niaga secara tunai RM 2 500.Tunai di kedai dibankkan RM 2 800. 53 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012Jan. 15 Jan. 22 Jan. 28Pemilik membayar elektrik rumah kediamannya berjumlah RM 100 Jualan tunai barang niaga RM 5 300 dibankkan. Bayar sewa kedai RM 500 dengan cek.Berdasarkan urusniaga tersebut, anda diminta menyediakan: a) b) Buku Tunai Mengepos ke lejar. [12 Markah] [8 Markah]KERTAS SOALAN TAMAT54 3756 Hak Cipta JUJ Pahang 2012TAJUK-TAJUK PRINSIP PERAKAUNAN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN SOALAN KERTAS 2 Untuk penyediaan soalan ujian atau peperiksaan guru yang menyediakan soalan hendaklah menandakan di dalam borang ini. Bahagian Nombor Soalan 1 Pengenalan kepada perakaunan - Bentuk organisasi perniagaan - konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan - kitaran perakaunan. 2 Klasifikasi Akaun - Persamaan Perakaunan - Akaun Kontra - sistem catatan bergu 3 4 5 Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat - Fungsi dan jensi dokumen. Jurnal sebagai Buku Catatan Pertama - fungsi dan jenis jurnal Lejar - fungsi dan jenis lejar - Akaun Kawalan 1 BAHAGIAN A 2 3 4 BAHAGIAN B 5 6PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 20126Imbangan Duga3756 ? Hak Cipta JUJ Pahang 2012TAJUK-TAJUK PRINSIP PERAKAUNAN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN SOALAN KERTAS 2 Untuk penyediaan soalan ujian atau peperiksaan guru yang menyediakan soalan hendaklah menandakan di dalam borang ini. Bahagian Nombor Soalan 1 Pengenalan kepada perakaunan - Bentuk organisasi perniagaan - konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan - kitaran perakaunan. 2 Klasifikasi Akaun - Persamaan Perakaunan - Akaun Kontra - sistem catatan bergu 3 4 Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat - Fungsi dan jensi dokumen. Jurnal sebagai Buku Catatan Pertama - fungsi dan jenis jurnal 1 BAHAGIAN A 2 3 4 BAHAGIAN B 5 65 Lejar - fungsi dan jenis lejarPROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012- Akaun Kawalan3756 ? Hak Cipta JUJ Pahang 20126 Imbangan Duga 7 Penyata Kewangan - milikan tunggal - Pelarasan Akaun - Penutupan Akaun - Penyata Pendapatan - Kunci Kira-kira 8 Perakaunan untuk Tunai - Penyata Penyesuaian Bank - Belanjawan Tunai dan Varians 9 Perakaunan untuk Pengajian 10 Perkongsian - Pembubaran perkongsian - Akaun Penamat - PUR, bermula dengan utg. Kasar dan jualan. - Akaun Semasa berlajur - Kunci Kira-kira 11 Syarikat Berhad - Pengiraan jenis-jenis modal, jenis-jenis dividen. - Perekodan dalam Lejar dan Jurnal - Ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira syarikat. 12 Kelab dan Persatuan - Akaun Yuran - Akaun Aktiviti berkala/ pengiraan untung & rugi. - Akaun aktiviti perniagaan. - Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan - Kunci Kira-kira 13 Rekod tak lengkapPROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2012(a) keadah perbandingan - Penyata mengira modal. - Penyata mengira untung atau rugi. - Kunci Kira-kira (b) kaedah analisis - Akaun Kawalan Penghutang dan Pemiutang - Akaun Bank dan Akaun Tunai. - Akaun-akaun Kecil (Akaun belanja dan hasil) - Penyata Pendapatan - Kunci Kira-kira 14 Pengenalan kepada Perakaunan pengurusan - Akaun Pengeluaran - Penyata kos pengeluaran - Akaun Perdagangan - tunjukkan pindahan kos pengeluaran.- Analisis Kos Volum Untung - pengiraan - melukis/plot geraf. 15 Maklumat untuk membuat keputusan - Analisis penyata kewangan dan nisbah - mentafsir nisbah3756 ? Hak Cipta JUJ Pahang 2012