344

Click here to load reader

[Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

1

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) NEGERI PAHANG

2012

DIUSAHAKAN OLEH: FASILITATOR PEND. ISLAM

JUJ PHG

GHAZALI BIN IBRAHIM SHARRUDIN BIN ABDULLAH PAREHAH BT ALIAS NOR AIDA BT IBRAHIM SH RUTHPAAIYAH BT SY YAHYA RASIDAH BT ZAKARIA

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

2

ISI KANDUNGAN MODUL BIL

PERKARA

Muka Surat

1 FORMAT PEPERIKSAAN SPM 2

2 ANALISIS TAJUK-TAJUK ( 2005 – 2009 ) 4 – 12

3

MAKLUMAT PENTING PEPERIKSAAN 13 – 15

4 ISTILAH ARABI & PENGERTIAN (TING EMPAT & LIMA) 16 - 31

5 MODUL TOPIKAL ( KEMAHIRAN 1223/2 )

1) KEMAHIRAN JAWI , 2) KEMAHIRAN TAJWID 3) KEMAHIRAN SUSUN 4) KEMAHIRAN TEMPAT KOSONG / PADANAN 5) KEFAHAMAN AL-QUR’AN 6) KEFAHAMAN HADIS

32 - 36 37 - 45 46 - 59 60 - 71 72 - 118 119 - 129

6 MODUL TOPIKAL ( ULUM AS-SYARIAH : 1223/1 ) AQIDAH, IBADAT MASALAH & HUKUM ADAB TAMADUN TOKOH

130 – 167 168 – 192 193– 195 196 – 236 237 - 272 273 - 311

7 CONTOH SKRIP PELAJAR (CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH )

312 - 318

8 MODUL PERSEDIAAN SPM ( NOTA RINGKAS )

319 - 344

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

3

FORMAT MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 2011

Bil PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 1 Jenis

Instrumen Ujian Objektif dan Subjektif Ujian Subjektif

(Ayat dan hadis kefahaman, ayat hafazan, tajwid dan kemahiran

jawi) 2 Jenis

Item Bahagian A Ujian Objktif : Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong Bahagian B Ujian subjektif : Respon terhad dan struktur

Ujian subjektif : Respon terhad dan struktur

3 Bilangan soalan

Bahagian A 40 soalan ( 40 Markah ) (Jawab semua soalan ) Bahagian B Mengandungi 4 soalan (Jawab 3 soalan : soalan 1 dan 2 adalah wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4 ( 60 markah )

Mengandungi 5 soalan . Jawab semua .

4 Jumlah Markah

100 100

5 Tempoh ujian

2 jam 1 jam 40 minit

6 Wajaran konstruk

Pengetahuan : 50 % Pemahaman : 30 % Kemahiran : 20 %

Pengetahuan : 50 % Pemahaman : 30 % Kemahiran : 20 %

7 Cakupan Konteks

Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5

Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5

8 Aras kesukaran

Rendah R Sederhana S Tinggi T

R S T : 5 3 2 R S T : 5 3 2

9 Alatan Tambahan

Tiada Tiada

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

4

ANALISIS TAJUK

BAHAGIAN AQIDAH : TINGKATAN LIMA

KONSEP IMAN

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Tingkatan Iman Xb

Xa Xa Xa

Kemanisan Iman Xb

Xa Xb

Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah X Xa Xa/b

Xa Xa Xb

Pengenalan / Prinsip Utama Xa Xb Perbezaan Muslim / Mukmin Kafir / Fasiq X Xa Xa Murtad / Munafiq Xb Xa Tidak beragama / Musyrik / Mulhid Xa Xa

AJARAN SESAT

Ciri dan contoh Xa Xa Xb/a

Qadyani X Xa

Baha’i Xa

Taslim Xb

Syiah X Xa

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

5

BAHAGIAN AQIDAH : TINGKATAN EMPAT

TAJUK 0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Perkara yang membatalkan Iman Pengertian / Keperluan Iman Syirik X Xa Xa Xa Xb/

a Kufur Xb Xb Riddah / Murtad Xb Xa Xa Khurafat X Xa Xb Sihir X Xa Xa Xa Nifaq Xa Xa Kerosakkan Iman

Dosa besar Pengertian / Kategori dan faktor Derhaka Ibubapa Xa Xb Menipu / berbohong Umpat / Fitnah Xa Dadah / Arak Xa X

b Xa

Zina / tuduh zina Xa Xa Xb Liwat / Mushaqah Xa Riba X Xa Xa Makan harta anak yatim Membunuh Lari dari medan perang Mencuri Xa

Taubat Konsep / Dalil taubat Xa Cara-cara taubat Xb Xb Hikmah

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

6

IBADAT

TINGKATAN EMPAT

TAJUK

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Sejarah / hikmah Upah Haji Xb Syarat wajib / Rukun / Perkara Wajib X Xa Xa Larangan dalam haji / umrah Xa Xa Miqat - zamani / makani X Xa Jamrah Xa Cara mengerjakan haji – Ifrad / Tamattuk dan Qiran

Xa Xa / b

Dam X Xa Xa Wuquf Xa Xa Tawaf / Saie Xa Xb/

a Xa Xa

Sembelihan Rukun / syarat / sunat

Xb

Hikmah / falsafah Rukun dan syarat wajib / Sunat X Xa Hikmah Xb Perbezaan / persamaan X Xa

Qurban Rukun / syarat / sunat. X Xa Hikmah / falsafah

Aqiqah Rukun dan syarat wajib / Sunat X Xa Xa Hikmah Xa Xa Perbezaan / persamaan X Xb

Muamalat : Xa Jual beli X Xa Xa Xa Sewaan X Xa Gadaian Xa Xb Syarikat X Xb Xa Xa Xa Saham Xa Xa Insurans Xa Hutang Piutang Xa Xa

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

7

TINGKATAN LIMA

TAJUK

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

PERKAHWINAN

Konsep , hukum,dan dalil X Xa Hikmah Perkahwinan X Xa Kaifiat Perkahwinan Pemilihan suami / isteri @ Mahram Xa Xb Syarat bakal – suami isteri Meminang / melihat Xa Walimah al-urus Xa Rukun kahwin – huraiannya Xa Xa Xa Saksi Wali Xb Ijab dan Qabul Xb Xa Mahar Xb Tanggjawab – suami / isteri / bersama Xa Talak / hukum / Jenis X Xa Xa Xa Rujuk X Xb Xb Xb Eddah Xa Xa Xa Xa Xa Nusyuz X Xa Xa Xa Xa Fasakh X X

b Xa

Khuluk X Xa Xa Zihar Xa Xb Xa Li’an X Xa Poligami X Xa Xb Mahkamah Syariah X Xa Xa Akta kekeluargaan Anak angkat Hadhonah Xa Xb

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

8

BAHAGIAN SIFAT / CARA HIDUP ISLAM

TING. 4

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

ADAB DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Adab berfikir X Xa Adab Berhias X Xb Xa Adab menjaga orang sakit X Xa Xb

ADAB DALAM KEHIDUPAN BERSOSIAL Amar Makruf / Nahi Mungkar X Xa Xa Tempat reakrasi Xb Xa Kemudahan Awam X Xb Menziarahi Jenazah Xb

ADAB TERHADAP ALLAH / RASUL Adab zikrullah Xa Xa Xa Adab menghormati Rasul X Xb Xb Xa

TING 5 ADAB DLM KEHIDUPAN SEHARIAN

Adab musafir X Xa Xa Xa Adab dengan Pemimpin/ Negara X Xb Xb Xb Adab Berjihad X Xb Xa Xa Xa

ADAB DLM KEHIDUPAN BERSOSIAL Adab menjaga alam X Xa Xb Adab sedekah Xa Xa Xa Adab berjualbeli X Xa

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

9

BAHAGIAN TAMADUN / TOKOH TINGKATAN LIMA

TAJUK

04 05 06 07 08

09

10

11

KERAJAAN BANI ABBASIAH

Faktor Perkembangan Xa Xb Perkembangan ilmu Pengetahuan X X Xa Xa Ketenteraan X Xa Xa Xa Pendidikan Xb Xa/

b

Perkembangan Ekonomi Xa Xa Xb Sains dan Teknologi X Xa Xb Kegemilangan Tamaddun Islam Xb

/a

Faktor Keunggulan Islam Faktor Kemerosotan Xa

TOKOH

Ibnu Sina X Xb Xa Xb Xa Ibnu Khaldun X Xa Xa Xb Jamaluddin Al-Afghani X Xa Xb/

a Muhamad Abduh X Xa Xa Xb Xa Xb Hamka Xa Xa Xa Xa Syeikh Tahir Jalaludin X Xb

PEMERINTAHAN KHULAFA AR-RASYIDIN

Ciri kepimpinan X X Xb Xa Sistem pemerintahan X Xa Kesan / Perubahan X

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

10

TOKOH

Abu Bakar as-Siddiq Xa Xa Xb Xa Xa Xb Umar Al-Khattab Xb Xa Xb Xb/

a Xa

Uthman ibnu Affan Xa Ali bin Abu Talib Xa

KERAJAAN BANI UMAIYYAH Ketenteraan Xa Pendidikan Xa Xa Ekonomi X Xa Xa Xa Xa Faktor kegemilangan Xb Faktor Kemerosotan Xa

TOKOH

Imam abu Hanifah Xb Xa Xa Xb Imam Malik Xa Xa Xb Imam Syafie Xa Xb Xa Xb Xa Imam hanbali X Xa Imam Ghazali X Xb Xa Imam Bukhari Xa Xa Xb

KEFAHAMAN AL-QUR’AN / HADIS ( TING ; 5 )

KEFAHAMAN AL-QUR’AN 0

5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Layanan baik terhadap orang bukan islam ( at-Taubah:6)

X X X

Nabi Muhammad S.A.W. utusan Allah ( at-Taubah 125-126)

X X

Batas pergaulan (an-Nur: 31 ) X X X Hidayah Allah ( an-Nur : 35 ) X X X Peribadi Mukmin ( as-Sajdah : ) X X X Kemuliaan Al-Qur’an ( al-hasyr ) X X X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

11

AYAT HAFAZAN

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Nabi Muhammad S.A.W. utusan Allah ( at-Taubah 125-126)

Baris Susun X

Isi tempat

X

Hidayah Allah ( an-Nur : 35 ) Baris Susun

Isi tempat

X X

Kemuliaan Al-Qur’an ( al-hasyr ) Baris Susun X

Isi tempat

X X

KEFAHAMAN HADIS

Kehidupan dunia ibarat seorang perantau X X X X

X

Orang beriman kekasih Allah X X X X

KEFAHAMAN AL-QUR’AN ( TING 4 )

KEFAHAMAN AL-QUR’AN 0

5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

Manusia perlu bersyukur ( al-an’am : 6 ) X X X Rasul penyampai wahyu wahyu ( al-an’am 50)

X X

Larangan Memperkecilkan hukum Allah (al-an’am : 70 )

X X

Hidayah milik Allah (al-An’am: 125) X X Aqidah teras kehidupan ( al-an’am : 161 - 165 )

X X

Ciri mukmin berjaya ( al-Mukminun :1 -11) X X Nasihat Luqman ( Luqman : 12 -19) X X X X X

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

12

AYAT HAFAZAN

0

7 0 8

0 9

1 0

1 1

Aqidah teras kehidupan ( al-an’am : 162 - 163 )

Baris Susun X

Isi tempat X X Ciri mukmin berjaya ( al-Mukminun :1 -11) Baris

Susun X X Isi tempat X

Nasihat Luqman ( Luqman : 12 -19) Baris Susun X

Isi tempat X

KEFAHAMAN HADIS

Makanan yang baik X X

X

Perpaduan teras Kemajuan X X

X X

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

13

ANALISA SOALAN HUKUM TAJWID

BIL. HUKUM TAJWID TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011

1. HUKUM NUN MATI DAN TANWIN

X X

a. Izhar Halqi b.Idgham Maal Ghunnah x X c. Idgham Bilaghunnah d. Ikhfak Hakiki x X e. Iklab X

2. HUKUM MIM MATI X a. Idham Mithlain /

Mutamasilain / Syafawi X

b. Izhar Syafawi x X X c. Ikhfak Syafawi X

3. QALQALAH a. Qalqalah Suqra x X X

b. Qalqalah Kubra 4. HUKUM MAD a. Mad Wajib Muttasil x X X X

b. Mad Jais Munfassil X c. Mad Iwad d. Mad Faraq e. Mad ‘Arid Lissukun X f. Mad Badal g. Mad Tamkin h. Mad Lin i. Mad Silah Qasirah X j. Mad Silah Tawilah x k. Mad Lazim Kalimi Musaqqal X

5. HUKUM MIM DAN NUN BERSABDU

Wajibal Ghunnah x X X 6. HUM ALIF LAM a. Alif Lam Shamsiah x X

b. Alif Lam Qamariah 7 Hukum Ra X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

14

MAKLUMAT PENTING PEMARKAHAN

KEMAHIRAN PERKARA YANG DINILAI

MEMBARIS AYAT

1. Membahagikan ayat kepada empat keratan. 2. Kesalahan tidak melebihi tiga kesalahan tanda baris. 3. Semua tanda baris dinilai kecuali tanda sukun. 4. calon tidakdibenarkan menggunakan pen merah 5. Setiap keratan diperuntukkan 1M 6. Gunting dan tampal ayat dibenarkan. 7. Tertinggal huruf – keratan tersebut diberi 0 M

MENYUSUN

AYAT

1. Menulis nombor ayat sahaja. 2. Salin dan susun ayat diterima. 3. Susunan ayat pertama diwajibkan betul 4. Ayat pertama salah – 0 M 5. Hanya satu pilihan jawapan sahaja., elakkan dua pilihan Jika salah satu pilihan jawapan salah – 0 M 6. Susunan menegak @ melintang diterima.

MENGISI TEMPAT KOSONG

1. Kalimah berdasarkan teks al-Qur’an ( resam Uthmani,

Imla’ie 2. Huruf cerai – dikira salah 3. Tanda baris tidak diperlukan. 4. Tertambah atau terkurang satu huruf – dikira salah 5. Keseluruhan ayat tidak perlu salin – hanya tulis nombor

dan kalimah sahaja

TAJWID

( PERNYATAAN HUKUM ) 1. Nyatakan hukum tajwid secara lengkap – ihfa’ hakiki 2. Hanya satu hukum sahaja – elakkan dua pilihan @ lebih 3. Tidak perlu dinyatakan sebab / penjelasan. ( CARA BACAAN ) 1. Nyatakan cara bacaan yang tepat. 2. Bacaan dengung ( ihfa’, idgham ) diterima. 3. Bacaan panjang – mesti dinyatakan. Harakat. 4. Mengulangi hokum sebagai cara bacaan – dikira salah. (PETIKAN KALIMAH / AYAT ) 1. mengeluarkan kalimah mengikut hokum dengan tepat. 2. Gariskan tempat hukum terhasil. 3. Potong / tampal kalimah – diterima

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

15

KEFAHAMAN AYAT

AL-QUR’AN DAN

HADIS

1. Jawapan hendaklah berdasarkan teks ayat. 2. Makna potongan – hendaklah tepat. 3. Respon terhad – akur dengan huraian ayat. 4. Respon terbuka ( KBKK ) – rasional diterima. 5. Boleh dihubungkaitkan dengan ulum as-syariah ( aqidah, ibadat, akhlak , isu-isu semasa ). 6. Setiap jawapan hendaklah disertakan huraian

JAWI

(JAWI KE RUMI ) 1. Ejaan hendaklah menggunakan kaedah DBP. 2. Ejaan singkatan, trengkas tidak diterima. 3. Salah tiga perkataan – tiada markah. Setiap keratan. (RUMI KE JAWI). 1. Menggunakan kaedah jawi terkini dan buku teks. 2. Markah diberi berdasarkan potongan . 3. Huruf cerai – tidak diterima. 4. Salah lebih dari tiga perkataan – tiada markah. 5. Tanda titik diambil kira dalam penandaan. 6. Kesalahan huruf dikira sebagai kesalahan perkataan.

KERTAS 1

BAHAGIAN A

OBJEKTIF

1. Hanya satu pilihan jawapan sahaja diterima. 2. Hitamkan dengan pensel 2B dengan lengkap. 3. Pastikan kesan padaman bagi jawapan ditukar- bersih 4. Ceraikan jawapan dari kertas soalan 5. Tip menjawab soalan : ♥ Faham kehendak soalan

♥Teliti setiap jawapan ♥ Pilih jawapan salah dahulu dan potong ♥ Perhatikan penggunaan perkataan (istilah) ♥ Perhatikan soalan berbentuk ‘bukan’ atau ‘kecuali’ ♥ Jawab soalan yang senang dahulu ♥ Rancang masa untuk setiap soalan STRUKTUR 1. Jawapan hendaklah tepat dan rengkas. 2. Kalimah / Istilah arab diutamakan. 3. Jawapan berdasarkan fakta penting. 4. Soalan rajah / carta yang ada hubung kait – perlu ikut

urutan.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

16

BAHAGIAN B

ESEI / SUBJEKTIF 1. TAKRIF / MAKSUD / DEFINISI / MAKSUD ☻ Jawapan lengkap & ikut buku teks ☻ Mempunyai 2 atau 4 point/ isi ☻ Markahnya ½ atau 1 markah bagi setiap isi ☻ Biasanya menggunakan kata kunci ‘apakah’/ ’berikan’ 2. SYARAT, RUKUN, SUNAT. Sekiranya syarat, rukun, amalan sunat ada mempunyai

huraian, maka huraikan. Lebih baik huraikan walaupun tidak diminta.

Syarat & rukun yg ada tertib hendaklah disusun secara tertib, sekiranya tiada, tidak perlu.

Jawapan hendaklah diberi lebih daripada jumlah yang dikehendaki.

3. SOALAN PERBEZAAN . - Jawapan mesti ada beza - Perbezaan mesti dalam nilai yang sama - Hendaklah di buat table / colum untuk memudahkan pemerksa - Markah diberi berdasarkan isi setiap perbezaan yang sesuai mengikut pasangan, kecuali jawapan yang tiada pasangan.. 4. HUKUM DAN ALASAN SAH / TIDAK SAH BATAL/ TIDAK BATAL SAH TAPI HARAM SAH TAPI MAKRUH HALAL/HARAM/HARUS Betul hukum tetapi salah alasan – 1 M ( hukum sahaja) Salah hukum tetapi betul alasan - 0 M Menulis dua hukum - 0 M

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

17

ISTILAH ARABI & PENGERTIAN TILAWAH AL-QURAN DAN HADIS Tingkatan 4

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Orang yang melakukan kebaikan

2. Orang yang melakukan kerosakan

3. Kaum yang menyekutukan Allah dan penentang kuat agama tauhid

4. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keIslaman

5. Orang yang keluar dari Islam

6. Orang Islam yang melanggar perintah agama tetapi tidak mengingkari

7. Hubungan dengan Allah

8. Hubungan baik sesama manusia 9. Penuh perhatian / melakukan amalan dengan sepenuh

hati 10. Sia – sia

11. Mengeluarkan secupak makanan kepada golongan yang tertentu dalam masa-masa tertentu kepada golongan-golongan yang tertentu.

12. Menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain samada dari segi zat, sifat atau perbuatannya

13 Mengharuskan yang diharamkan kerana dharurat tetapi kekal pengharamannya apabila hilang dharurat.

14. Dengki Perasaan kurang senang @ gelisah melihat kelebihan yang ada pada orang lain dan berharap supaya nikmat tersebut hilang daripadanya

15. Menipu Perbuatan samada ada melalui tutur kata @ tingkah laku berkaitan dengan muamalat yang dijalankan secara tidak jujur.

16. Benci – membenci Merupakan perasaan marah @ tidak menyenangi orang lain

17. Berpaling muka Tidak bertegur sapa dan hidup mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

18

AKIDAH Tingkatan 4 BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Iman Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan

beramal dengan anggota. 2. Kufur Tidak percaya kepada Allah S.W.T serta mengingkari

ajaran yang disampaikan oleh nabi s.a.w 3. Kufur hakikat Ingkar @ menafikan rukun iman dan menolak syariat

yang dibawa oleh rasulullah s.a.w 4. Kufur nikmat Mengingkari khaliq @ Allah sebagai pemberi nikmat

kepada manusia dan makhluk ciptaanNya. 5. Riddah @ murtad Berpaling @ keluar daripada Islam 6. Khurafat Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap

mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam

7. Sihir Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk, iaitu dengan bantuan syaitan @ jin bertujuan memudarat @ mengelirukan manusia

8. Fasik Orang yang melanggar perintah Allah 9. Nifak (munafik) Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap

kufur kepada Allah 10. Dosa Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan

meninggalkan suruhannya 11. Dosa besar Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia

dan amaran azab di akhirat 12. Dosa kecil Kesalahan yang tidak diberi peruntukkan hukuman

tertentu di dunia 13. Menipu dan

berbohong Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri @ memudaratkan orang lain

14. Mencuri Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan ditempat simpanannya tanpa izin.

15. Merompak Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat simpanan tanpa izin

16. Riba’ Faedah @ pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk juga mata wang

17. Anak yatim Kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh 18. Perang Jihad Peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi

mempertahankan kesucian agama Islam http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

19

19. Riba’ Al-Fadl

Pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama sepertinya

20. Riba’ Nasi’ah Pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran

21. Mengumpat Mengata atau menceritakan keburukan seseorang dimasa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya

22. Memfitnah Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti 23. Arak Minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada

perahan buah-buahan yang diperam 24. Dadah Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan

daya fikiran 25. Zina Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa

ikatan yang sah 26. Muhsan

( Penzina yang telah berkahwin

27.

Penzina yang belum berkahwin

28. Menuduh zina Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil

29. Liwat Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki 30. Musahaqah Hubungan jenis perempuan dengan perempuan 31. Bunuh diri Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh

daripada jasad sendiri 32. Taubat Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal

melanggar perintah Allah 33. Taqwa Memelihara diri daripada perkara-perkara yang

dimurkai Allah / takut kepada Allah 34. Taklid

Berpegang dan mengikut pendapat yang terdahulu

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

20

IBADAT Tingkatan 4 BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Haji (Bahasa) – Mengunjungi tempat yang mulia

(Istilah) – Mengunjungi Baitullah Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat yang tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

2. Umrah (Bahasa) – Ziarah (Istilah) – Menziarahi Baitullah Haram kerana mengerjakan ibdat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya

3. Upah haji Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain 4. Rukun haji /

umrah Amalan yang mesti dilakukan jika tertinggal samada sengaja atau tidak sengaja maka hajinya tidak sah dan wajib qada semula tahun depan

5. Wajib haji Amalan yang wajib dilakukan, jika tertinggal samada sengaja @ tidak sengaja hajinya sah, tetapi dikenakan dam.

6. Wukuf Berada di Padang Arafah antara gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah

7. Tawaf Mengelilingi Baitullah 7 kali dengan syarat-syarat tertentu

8. Tawaf Qudum Tawaf Selamat Datang 9. Tawaf Ifadhah /

rukun Tawaf rukun yang wajib ditunaikan

10. Tawaf Wadak Tawaf Selamat Tinggal 11. Saei Berjalan berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah

sebanyak 7 kali 12. Bercukur Bercukur @ bergunting rambut sekurang-kurangnya tiga

helai 13. Miqat Sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk

berniat ihram haji atau umrah 14. Miqat Zamani Sempadan masa bagi jemaah haji memulakan niat ihram

* Bermula dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar kedua (fajar sidiq) pada hari ke 10 bulan Zulhijjah

15. Miqat Makani Sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram

16. Bermalam di Muzdalifah

Tempat yang terletak antara Arafah dan Mina * Waktunya selepas separuh malam ke 10 Zulhijjah iaitu selepas wukuf di Arafah dan sebelum terbit fajar http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

21

17. Melontar Jamrah Aqabah

Dilakukan selepas bermalam (mabit) di Muzdalifah * Waktu melontar ialah selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah * Waktu yang afdal untuk melontar ialah pada waktu pagi 10 Zulhijjah

18. Bermalam di Mina

Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik (11,12,13 Zulhijjah). Bermalam di Mina memadai tinggal pada sebahagian besar setiap malam tersebut.

19. Melontar ketiga-tiga jamrah

Iaitu melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah dengan menggunakan tujuh anak batu pada tiap-tiap jamrah * Waktunya selepas gelincir matahari pada hari tasyrik hingga terbit fajar kecuali pada 13 Zulhijjah hingga terbenam matahari

20. Ifrad Mengerjakan haji dan umrah secara berasingan 21. Tamathuk Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji,

diikuti mengerjakan haji. 22. Qiran Mengerjakan haji dan umrah secara serentak 23. Dam (Bahasa) – Darah

(Istilah) – Denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji @ wajib umrah @ melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram.

24. Dam Tertib Dam yang dibayar mengikut susunan 25. Dam ta’dil Dibolehkan membayar mengikut nilaian harga dam 26. Dam takdir Dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan

mengikut kemampuan 27. Dam tahyir Dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang

ditetapkan oleh syarak 28. Sembelihan Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan

dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik ( ) dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah

29. Korban Menyembelih binatang ternakan An’am yang dilakukan pada hari Raya Aidil Adha @ hari tasyrik (11,12,13 Zulhijjah) dengan tujuan beribadat kepada Allah http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

22

30. An’am Ialah binatang ternakan berkaki empat yang jinak dan boleh dimakan dagingnya, kambing, kambing biri-biri, kibas, lembu, kerbau dan unta

31. Akikah Penyembelihan binatang ternakan (Al-An’am) yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan tanda kesyukuran kepada Allah

32. Jual-beli Menukarkan barang dengan barang mengikut cara-cara tertentu.

33. Sewa Merupakan satu perjanjian untuk menilai manafaat @ faedah dari sesuatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan

34. Gadaian (Bahasa) – Memohon sesuatu (Syarak) – Sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman.

35. Syarikat (Bahasa) – Bercampur atau berkongsi (Istilah) – Perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih

36. Hutang – Piutang Memberikan sesuatu barang atau manafaat kepada seseorang, barang atau manafaat itu perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang itu akan membayara atau memgembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.

37. Insuran Satu faedah iaitu apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul dan mengembeling usaha serta sumber, bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah.

38. Saham Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilihan.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

23

SIRAH NABAWI Tingkatan 4 BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Kerajaan

Khulafah Al-Rasyidin

Adalah kesinambungan daripada kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad

2. Khalifah Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam 3. Khulafah Al-

Rasyidin Gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah s.a.w * Berpusat di Madinah. Dikuasai oleh 4 pemerintah selama lebih kurang 29 tahun bermula 11 Hijrah – 40 Hijrah

4. Kerajaan Umaiyah

Diambil nama moyang khalifah pertama kerajaan Bani Umaiyah iaitu Muamiyah b. Abu Sufian Ialah seorang daripada pembesar dan hartawan Quraisy yang dihormat pada zaman Jahiliah * Kerajaan Umaiyah diperintah oleh 14 pemerintah berpusat di Damsyik.

AKHLAK BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1.

(Amar Ma’ruf) Mengajak, ,menyuruh atau menyeru supaya melakukan kebaikan

2. Nahi Mungkar

( Mencegah @ menghalang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak.

3. Rekreasi Satu kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan. Contohnya beriadah, beristirehat dan menghiburkan hati.

4. Rekreasi aktif Tertumpu kepada aktiviti lasak yang melibatkan ketahanan fizikal dan mental seperti bersukan, kembara, menunggang kuda, mendaki dan sebagainya.

5. Rekreasi pasif Tertumpu kepada aktiviti yang tidak memerlukan tenaga fizikal dan pergerakan yang banyak seperti bersiar-siar, berjalan-jalan dan berkelah.

6. Kemudahan awam Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai.

7. Berzikir Mengingati Allah dengan hati, lisan dan perbuatan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

24

Hukuman Hudud bagi kesalahan berikut :-

Kesalahan Hukuman 1) Mencuri Potong tangan 2) Merompak menyebabkan kematian sahaja Bunuh 3) Merompak menyebabkan bunuh dan merampas Di salib 4) Merompak menyebabkan merampas barang

sahaja Di potong tangan dan kaki secara bersilang

5) Merompak yang hanya melibatkan menganggu ketenteraman awam sahaja

Dibuang negeri

6) Minum arak Sebat 100 kali / 80 kali 7) Penzina Muhsan

( telah berkahwin ) Rejam dengan batu sampai mati

8) Penzina yang belum berkahwin Sebat 100 kali 9) Qazaf ( menuduh seseorang yang baik berzina ) Sebat 80 kali 10) Liwat dan musahahat Kedua-duanya dipisahkan

dan dikurung sehingga bertaubat atau mati

11) Membunuh Bunuh balas

TOKOH DAN HASIL KARYA TINGKATAN 4 BIL TOKOH HASIL KARYA

1. Imam Abu Hanifah Al-Fikh Al-Akbar dan Al-Faraidh

2. Imam Malik Al-Muwatta'

3. Imam Shafie

Al-Risalah Digelar bapa usul Fikh kerana orang yang pertama menulis buku dalam bidang ini.

4. Imam Ahmad b. Hanbali

Ai-Musnad ( kitab yang mengandungi 40,000 hadis ) Digelar Al-Hakim kerana menghafaz lebih daripada 700,000 hadis

5. Imam Bukhari Sahih Bukhari ( Beliau berjaya mengumpulkan 600,000 hadis dalam kitab ini )

6. Imam Al-Ghazali Ihya' Ulumuddin http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

25

ISTILAH ARABI & PENGERTIAN TINGKATAN LIMA BAHAGIAN : AKIDAH BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Iman

( Bahasa ) Mengiktiraf, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya

2. Iman ( Istilah )

Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota

3. Kemanisan Iman Merasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredhaan Allah dan Rasulnya serta mengutamakan Allah Rasulnya lebih daripada harta bendanya sendiri.

4. Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan perkara-perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara-perkara Bid’ah.

5. Al-Salaf Al-Soleh

Para ulamak Al-Solihin yang hidup sebelum kurun ke-3 Hijrah, iaitu para sahabat , tabi’en dan itba’a al-thabi’en

6. Syiah Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah Rasulullah.

7. Ahli Bait Kaum keluarga Rasulullah 8. Khawarij Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang

menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim.

9. Kafir

Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis

10. Musyrik

Orang yang menyegutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat @ perbuatan.

11. Munafik

Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati.

12. Fasik

Orang yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil.

13. Murtad

Orang yang keluar daripada agama Islam samada dengan perkataan, perbuatan atau iktikad

14. Mulhid Orang yang tidak beragama ( Atheis ) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

26

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 15. Ajaran Sesat Ajaran atau amalan yang didakwa ajaran Islam

sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah

16. Qat’i

Perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil yang hujjahnya tidak boleh disangkal.

IBADAT BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Perkahwinan

( Bahasa ) Cantum @ himpun

2. Perkahwinan ( Istilah )

Akad yang menggunakan lafaz nikah @ seumpamanya yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan.

3. Merisik Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang.

4. Meminang Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isterinya.

5. Wali Orang yang berkuasa mengahwinkan seorang perempuan.

6. Wali Mujbir Bapa @ datuk mereka berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

7. Wali bukan mujbir

Mereka yang selain daripada bapa dan datuk

8. Wali Hakim

Mereka yang diberi kuasa oleh Sultan @ Pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keengganannya, atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengahwinkannya.

9. Ijab Lafaz yang diucapkan oleh wali. 10. Qabul Jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami 11. Mahar Satu pemberian wajib daripada suami kepada isteri

samada dalam bentuk wang @ sesuatu yang bernilai selepas akad nikah

12. Mahar Musamma

Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

27

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 13. Mahar Misil

Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri.

14. Walimatulurus

Kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraikan perkahwinan

15. Talak ( Bahasa )

Cerai atau melepaskan ikatan

16. Talak

Merangkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi makna keduanya.

17. Talak Sunni

Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika isterinya suci daripada haid, nifas dan tidak di setubuhi.

18. Talak Bid’I Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isterinya ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi suaminya atau menceraikan dengan talak tiga sekali gus.

19. Talak raj’I Talak satu @ dua yang belum tamat eddahnya. 20 Talak bain suqra Talak yang tidak membolehkan suami merujuk

isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. 21. Talak bain kubra

Talak 3 yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kembali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki dan diceraikan selepas berlaku persetubuhan.

22. Talak takliq

Talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat.

23. Rujuk

Kembali ( Bahasa )

24. Rujuk

Suami yang mengambil isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya

25. Eddah ( Bahasa ) - Tempoh pengiraan 26. Eddah ( Istilah ) – Tempoh masa larangan berkahwin yang

wajib dipatuhi oleh isteri setelah berpisah dengan suami @ tempoh masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan samada cerai hidup @ cerai mati.

27. Fasakh Pembatalan ikatan perkahwinan melalui kuasa kadhi 28. Khuluk

( Bahasa ) – cabut @ tanggal ( Istilah ) – Isteri meminta cerai daripada suami dengan bayaran tertentu. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

28

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 29. Nusyuz

Derhaka @ ingkar - Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak @ isteri yang derhaka kepada suami

30. Zihar

Suami menyamakan isterinya @ mana-mana anggotanya dengan ibunya @ dengan mana-mana perempuan mahram baginya.

31. Lian

( Bahasa ) – laknat ( Istilah ) – sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab.

32. Poligami Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih empat orang isteri pada satu masa.

33. Mahkamah Syariah

Institusi kehakiman yang membicarakan perkara-perkara harta dan jenayah yang melibatkan orang-orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh enakmen pentadbiran hukum syarak negeri.

34. Anak Angkat Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.

35. Hadhanah Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumaiyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri.

36. Akta Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat

37. Enakmen Rang Undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka.

38. Ordinan Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri

39. Harta Sepencarian

Harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya, hasil daripada sumber @ usaha mereka bersama.

40. Sakit yang pada kebiasaannya boleh membawa

kematian dan ia berakhir dengan kematian pesakit, samada kematian tersebut sebelum penyakit tersebut dan sebab yang lain.

41. Sekufu Setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lainya

42. Wali Akrab Wali yang hampir dengan perempuan seperti datuk @ ayah http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 29: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

29

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 43. Qazaf Menuduh perempuan baik melakukan zina 44. Tahnik

Memasukkan buah tamar @ buah-buahan lain yang manis ke bahagian atas mulut (lelangit) bayi

45. Asabah

Pewaris yang berhak mendapat harta pusaka tetapi tidak ditetapkan nisbah tertentu.

TAMADUN ISLAM BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Khalifah Ketua Negara @ Pemimpin tertinggi dalam wilayah-

wilayah Islam 2. Wazir

Perdana Menteri @ Ketua Pentadbiran yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan

3. ad-dawawin

Jabatan-jabatan Kerajaan

4. Zakat Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang mencakupi had minimum menurut syarat-syarat tertentu.

5. Kharaj

Cukai tanah milik orang bukan Islam

6. Ghanimah

Harta rampasan perang.

7. Fai

Harta yang diperolehi melalui jalan pendamaian setelah pihak musuh menyerah kalah

8. Jizyah

Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam

9. ‘Usyur( 1/10 @ kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan² negara Islam untuk tujuan perniagaan.

10. Baitul-mal Institusi kewangan terbesar negara 11. Jabatan Hasil

12. Jabatan Kewangan

13. Jabatan Dalam Negeri

14. Jabatan Audit Negara

15. Islah Pembaikan @ perubahan terancang ke arah yang lebih baik.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 30: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

30

TILAWAH AL-QURAN BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Islam Sejahtera dan damai 2. Tawakkal Berserah diri kepada Allah setelah berusaha 3. Mahram Lelaki @ perempuan yang mempunyai ikatan

keturunan @ susuan 4. Huruf²

Huruf² tunggal pada awal surah yang hanya difahami maknanya oleh Allah S.W.T

5. Bertakarrub Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat².

6. Qanaah Redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. 7. Basmalah 8. Istia’zah 9. Sujud Tilawah Ialah sujud yang dilakukan di luar atau dalam solat

setelah membaca @ mendengar ayat sajadah 10. Sujud sahwi Sujud yang dilakukan dalam solat sebelum memberi

salam kerana menambah @ mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja @ meninggalkan sunat Ab’ad secara sengaja @ tidak sengaja.

11. Sujud Syukur Sujud yang dilakukan diluar solat kerana mendapat nikmat @ terlepas daripada bala.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 31: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

31

AKHLAK BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD 1. Rukhsah Hukum-hukum yang disyariatkan bagi meringankan

mukallaf dalam keadaan² tertentu 2. Musafir Mereka yang dalam perjalanan melebihi dua marhalah

@ 90 km dengan tujuan yang baik. 3. Negara Kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat

tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan 4. Pemimpin Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin

sekumpulan manusia @ sebuah organisasi 5. Jihad Usaha yang bersungguh-sungguh dengan

menggunakan kemampuan yang ada. 6. Alam Sekitar Alam kejadian Allah yang terdapatnya di dalam

sumber makanan, minuman , tenaga dan alat perhubungan

7. Pencemaran Udara

Terdapat gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlaku perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan² lain.

8. Pencemaran Air Perubahan yang berlaku pada kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai untuk digunakan dan memberi kepada manusia apabila digunakan

9. Pencemaran Tanah

Perbuatan yang berlaku pada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan hakisan

10. Pencemaran Bunyi

Bunyi yang bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga

11. Sedekah Pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

12. Hadiah Pemberian sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang @ pujian

13. Berniaga Berdagang atau berjual-beli

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 32: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

32

TOKOH DAN HASIL KARYA TINGKATAN 5 BIL TOKOH HASIL KARYA

1. Ibn. Sina Al-Qanun Fi Tibb Al-Adawiah Al-Qalbiah Al-Afiah Al-Amir

2. Ibn. Khaldun Al-Muqaddimah

3. Syed Jamaludin Al-Afghani Al-A'mal Al-Kamilah Al-Rad Ala Al-Dahriyyin Pengasas albar Al-Urwatul Wusta

4. Sheikh M. Abduh

Risalah Al-Tauhid Tafsir Juz Amma Tafsir Surah Al-Asr Syarhu Nahji Bakaghah

5. Sheikh Tahir Jalaludin Majalah Al-Imam

6. Hamka

Bidang Agama 1. Tafsir Al-Azhar 2. Sejarah Umat Islam Bidang Falsafah 1. Falsafah Hidup 2. Pendangan Hidup Muslim Bidang Sastera 1. Di bawah Lindungan Kaabah 2. Laila Majnun

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 33: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

33

MODUL TOPIKAL : KEMAHIRAN JAWI

KEMAHIRAN (RUMI KE JAWI )

1. Tulis semula petikan berikut dalam tulisan jawi.

Umat Islam telah berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu sehingga memartabatkan tamadun Islam ke tahap yang lebih agung berbanding dengan tamadun Rom dan Parsi yang merupakan dua tamadun besar pada masa itu. Tempoh kekuasaan empayar Islam selama 13 kurun serta kekuasaannya yang meliputi dua pertiga dunia.

[ 6 markah] 2. Tulis semula perkataan yang bergaris dalam tulisan jawi.

(i) Perkembangan ilmu falsafah memberikan kesan sampingan yang buruk terhadap

(ii) akidah umat Islam. Terdapat umat Islam yang menganggap falsafah Yunani sebagai

(iii) rujukan utama dalam masalah akidah. Fenomena ini tidak disenangi oleh ulama.

(iv) Mereka berjuang bermati-matian untuk memurnikan akidah umat Islam daripada pengaruh falsafah Yunani yang menyesatkan.

[ 4 markah] 3. Tulis semula petikan berikut dalam tulisan jawi.

Berdakwah bukanlah semata-mata mengemukakan pendapat atau teori tentang kebaikan dan kemungkaran malah ianya merupakan pelaksanaan kebaikan dalam diri. Justeru itu pendakwah hendaklah mendahulukan dirinya sendiri melakukan amal makruf sebelum mengajak orang lain melakukannya, begitu juga meninggalkan kemungkaran. Ini amat penting kerana akan menjadi ikutan dan panduan kepada orang lain.

[ 6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 34: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

34

4. Tulis semula perkataan yang bergaris dalam tulisan jawi.

(i) Dalam era globalisasi kini, ilmu sains dan teknologi berkembang dengan semakin cepat.

(ii) Ilmu ini mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks. Umat

(iii) yang ketinggalan dalam bidang ini akan terkeluar dari arus perdana dunia. Umat Islam hari ini wajib menyedari hakikat ini. Mereka mesti berusaha melengkapkan

(iv) diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.

[ 4 markah] 4. Tulis semula perkataan yang bergaris dalam tulisan jawi.

(i)

Warga yang baik akan berusaha untuk berbakti kepada negara. Pelbagai (ii) (iii)

jenis sumbangan dapat kita berikan kepada negara mengikut kebolehan dan kemampuan kita. Contohnya seorang hartawan bebas memberi sumbangan kepada negara dengan

(iv) membantu fakir miskin yang memerlukan bantuan.

[ 4 markah] 6. Tulis semula perkataan yang bergaris dalam tulisan jawi.

(i) Penubuhan mahkamah Syariah adalah untuk merealisasikan keadilan berdasarkan bidang kuasanya.

(ii) Namun matlamat ini tidak akan tercapai seandainya ramai di kalangan kita masih tidak mengetahui hak masing-masing dalam perundangan.

(iii) Kewujudan laman web khusus Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan mahkamah Syariah negeri-negeri memberi peluang kepada kita untuk mendapat

(iv) maklumat terkini tentang perundangan dan isu-isu berkaitan.

[ 4 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 35: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

35

7. Tulis semula perkataan yang bergaris dalam tulisan jawi.

(i)Masa yang dilalui oleh manusia adalah terhad. Keupayaan seseorang

(ii) menguruskannya adalah kunci kejayaan di dunia dan di akhirat.

(iii) Memperuntukkan masa yang banyak untuk membaca dan mengulangkaji pelajaran

(iv) dapat melahirkan pelajar yang cemerlang.

[ 4 markah]

8. Tulis semula petikan berikut dalam tulisan jawi.

Pembangunan yang berdasarkan kebendaan semata-mata akan mengundang sifat-sifat kehaiwanan seperti penindasan, kerakusan dan kezaliman. Sebaliknya dibina atas dasar keimanan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai agenda utamanya seperti toleransi, qanaah, keadilan, pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu kita hendaklah berusaha agar pembangunan yang dibina mencapai matlamat pengabdian kepada Allah.

[ 6 markah] 9. Tulis semula petikan berikut dengan tulisan rumi.

[ 6 markah] 10. Tulis semula petikan berikut dengan tulisan rumi.

č

[ 6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 36: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

36

5. MENJAWI PETIKAN RUMI

Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi Kita tentu menyayangi negara kita kerana di sini kita dilahirkan dan dibesarkan. Di negara ini juga kita menikmati kehidupan yang aman. Walaubagaimana pun ianya akan berakhir sekirannya rakyat negara ini tidak lagi mengekalkan perpaduan dan hidup dalam perasaan mementingkan diri sendiri sahaja.Semoga semua rakyat Malaysia menghargai pentingnya semangat perpaduan.

[ 6 markah ] JAWAPAN

c. Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi.

Dalam era globalisasi kini ilmu sains dan teknologi berkembang dengan semakin cepat. Ilmu ini mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks. Umat yang ketinggalan dalam bidang ini akan terkeluar dari arus perdana dunia. Umat Islam mesti berusaha melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah untuk menghadapi cabaran.

[ 4 markah ]

JAWAPAN

2 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 37: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

37

Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi Sihir sering digunakan bagi tujuan tertentu seperti memecahbelahkan suami isteri dan mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya. Ada sesetengahnya pula mengamalkankan sihir dengan tujuan riak dan takbur seperti memiliki kekuatan luar biasa dan kelihatan cantik bagi mempengaruhi orang lain.

[ 6 markah ]

JAWAPAN

Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi. Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan angkatan perang yang teratur dan dilengkapi dengan peralatan yang moden dan canggih. Angkatan tentera terdiri daripada angkatan berkuda, pasukan berkenderaan dan tentera yang berjalan kaki. Mereka dilatih berperang pada musim panas dan musim sejuk. Usaha ini telah dimulakan sejak pemerintahan khalifah Muawiyah lagi sebagai satu langkah persediaan menghadapi tentera Rom di Eropah.

[ 4 markah ] JAWAPAN

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 38: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

38

Tulis semula perkataan berikut dalam tulisan Jawi Kita penganut Islam bukan sekadar melafazkan dua kalimah syahadah di bibir sahaja. Pengakuan itu hendaklah dibuktikan melalui perbuatan dan tindakan. Kita hendaklah mengamalkan ajaran islam dan menjauhkan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan kesucian islam samada secara langsung atau tidak langsung.Sebagai umat Islam kita sepatutnya menjadi umat yang kuat dan disegani dunia.

[ 6 markah ]

ȸȮȚȦȲȵ

Tukarkan perkataan yang bergaris dalam petikan di bawah ke dalam tulisan jawi. Kesungguhan Imam Malik mempelajari ilmu pengetahuan menjadikan beliau seorang yang mempunyai tahap keilmuan yang tiada tandingannya pada waktu itu. Beliau telah mula mengajar ketika usianya 17 tahun. Majlis pengajiannya menjadi masyhur dengan pertambahan pelajar.Walaupun usianya masih muda, beliau dapat mengajar dengan baik. Para ulamak mengiktiraf kebolehan beliau sebagai seorang guru yang baik, antaranya Az-Zahri dan Rabi’ah. Ketinggian ilmu dan kebolehan mengajar telah menarik perhatian gurunya sendiri untuk menghadiri majlis ilmu Imam Malik.

[ 4 markah ] JAWAPAN

ȣ

ɃƘȑ http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 39: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

39

MODUL SOALAN KERTAS 2 ( BAHAGIAN JAWI )

1. Tulis semula petikan berikut dengan tulisan Jawi.

Tempat rekreasi memerlukan penjagaan dan pengawasan yang sistematik. Tempat-tempat rekreasi hendaklah bebas daripada pemandangan dan perbuatan yang melanggar hukum syarak seperti pergaulan bebas diantara lelaki dan perempuan. Tanpa penjagaan dan pengawalan tempat-tempat rekreasi tidak lagi dapat memberi manfaat malah mendatangkan kemudharatan kepada pengunjungnya.

2. Tulis semua petikan berikut dengan tulisan jawi. Allah mengurniakan akal kepada manusia supaya mereka menjadi makhluk yang istimewa berbanding makhluk-makhluk yang lain. Melalui akal, manusia berfikir, berusaha dan mereka cipta sesuatu yang boleh

meningkatkan taraf hidupnya. Kita disuruh menuntut ilmu bagi mempertingkatkan daya berfikir, melakukan perbuatan dan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial.

ستیموا اهللا مغورنیاكن عقل كفد مانسي سوفاي مریك منجادي مخلوق یغ ای, مانسي برفیكیر, ماللوءي عقل . مخلوق یغ الین –بربندیغ مخلوق

كیت . براوسھا دان مریك خیفتا سسواتو یغ بولیھ منیغكتكن تارف ھیدوفث مالكوكن , دسوروه منونتوت علمو باضي ممفرتیغكتكن داي برفیكیر

.فربواتن دان منیغكتكن تارف ایكونومي دان سوسیال http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 40: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

40

KERTAS SOALAN TAMAT

SET SOALAN HUKUM TAJWID : 1 Firman Allah S.W.T. :

)سورة التوبة( Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap

hukum tajwid berikut : (i)

(ii) (iii) (iv)

Ikhfak Syafawi Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah Mad Aridh Lissukun

[ 4 markah ] 2 Firman Allah S.W.T.:

)سورة المؤمنون( Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi

setiap hukum tajwid berikut : (i) Ikhfak Hakiki (ii) Idgham Maal Ghunnah (iii) Wajibul Ghunnah (iv) Mad Aridh Lissukun [ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 41: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

41

3 Firman Allah S.W.T. :

)سورة التوبة( Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi setiap

hukum tajwid berikut : (i)

(ii) (iii) (iv)

Izhar Syafawi Mad Wajib Muttasil Ikhfak Hakiki Mad Silah Tawilah

[ 4 markah ]

4 Firman Allah S.W.T.:

)سورة األنعام( Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi

setiap hukum tajwid berikut: (i) Idgham Maal Ghunnah (ii) Qalqalah Sughra (iii) Mad Silah Qasirah (iv) Izhar Halqi [ 4 markah ]

5 Firman Allah S.W.T.:

)سورة الحشر( http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 42: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

42

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis semula kalimah-

kalimah yang menunjukkan hukum tajwid berikut : (i) Idgham Maal Ghunnah (ii) Idgham Mislain (iii) Izhar Halqi (iv) Izhar Syafawi [ 4 markah ]

6 Firman Allah S.W.T. :

)سورة لقان( Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi setiap

hukum tajwid berikut : (i) Alif Lam Syamsiah. (ii) Ikhfak Syafawi (iii) Mad Wajib Muttasil (iv) Idgham Bila Ghunnah. [ 4 markah ]

7 Firman Allah S.W.T.:

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh yang

menunjukkan hukum tajwid berikut: (i)

(ii) (iii) (iv)

Izhar Halqi Izhar Syafawi Idgham Bila Ghunnah Mad Aridh Lissukun

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 43: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

43

8 Firman Allah S.W.T . :

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis satu contoh bagi hukum

tajwid berikut ; (i)

(ii) (iii) (iv)

Izhar Syafawi Izhar Halqi Idgham Maal Ghunnah Mad Aridh Lissukun

[ 4 markah ] 9 Firman Allah S.W.T.:

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut:

(i) Mad Jaiz Munfasil (ii) Izhar Halqi (iii) Idgham Mislain (iv) Ikhfak Syafawi [ 4 markah ] 10 Firman Allah S.W.T. :

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh yang

menunjukkan hukum tajwid berikut: (i) Ikhfak Syafawi (ii) Wajibul Ghunnah (iii) Mad Jaiz Munfasil (iv) Mad Aridh Lissukun [ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 44: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

44

11 Firman Allah S.W.T. :

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.

[ 6 markah ] 12 Firman Allah S.W.T. :

)سورة التوبة(

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan bergaris. [ 6 markah ]

13 Firman Allah S.W.T. :

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris. [ 6 markah ] 14 Firman Allah S.W.T.:

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.

[ 6 markah ] 15 Firman Allah S.W.T. :

ȷɀȺȵǘƫǟ

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.

[ 6 markah ] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 45: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

45

16 Firman Allah S.W.T. :

. )سورة االنعام(

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris. [ 6 markah ]

17 Firman Allah S.W.T. :

)سورة األنعام( Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.

[ 6 markah ] 18 Firman Allah S.W.T. :

)سورة األنعام(

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris. [ 6 markah ]

19 Firman Allah S.W.T. :

)سورة التوبة(

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan bergaris. [ 6 markah ]

20 Firman Allah S.W.T.:

)سورة األنعام( Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan bagi perkataan yang bergaris.

[ 6 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 46: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

46

21 Nyatakan jenis waqaf berikut pada perkataan yang bergaris.

1.

2.

3.

4.

[ 4 markah ] 22 Jelaskan maksud waqaf berikut :

1.

2. 3. 4.

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 47: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

47

FORMAT SOALAN TAJWID ; BENTUK BARU. Tingkatan Empat:

Alif lam Syamsiah

( A )

Alif lam

Qamariah ( B )

Izhar

Syafawi ( A )

Ikhfa’

syafawi ( B )

Mad Arid Lissukun

( A )

Mad Silah Towilah

( B )

Mad Lin

( A )

Mad

Iwadh ( B )

Ikhfa’ hakiki

( A )

Izhar halqi

( B )

Idgham

maal ghunnah

( A )

Idgham

bila ghunnah

( B )

Mad Silah Towilah

( A )

Mad Silah Qasirah

( B )

Qalqalah Sughra

( A )

Iqlab ( B )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 48: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

48

KEMAHIRAN : SUSUN AYAT

SURAH AL AN’AM AYAT : 162-163 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 49: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

49

SURAH AL MUKMINUN : 1 – 11 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 50: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

50

3. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

4. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 51: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

51

5. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

6. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 52: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

52

SURAH LUQMAN : 12-19 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 53: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

53

3. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

4 markah ]

4. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] 5. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 54: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

54

6. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

7. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

8. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 55: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

55

[ 4 markah ] 9. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

10. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 56: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

56

11. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

SUSUN AYAT : TINGKATAN LIMA . SURAH AT TAUBAH : 128-129 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 57: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

57

2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

SURAH AN NUR : 35 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 58: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

58

2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

4. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 59: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

59

SURAH AL HASYR : 21-24 1. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] 2. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

3. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 60: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

60

[ 4 markah ]

4. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

5. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 61: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

61

6. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] 7. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] 8. Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

(1)

(2)

(3)

(4)

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 62: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

62

KEMAHIRAN : ISI TEMPAT KOSONG SURAH AL-AN’AM : 162-163 1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut ;

(1) (2)

(3) (4) [ 4 markah ]

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut.

)1( )2( )3( )4(

[ 4 markah ]

SURAH AL-MUKMINUN : 1-11 1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3(

)4(

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 63: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

63

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

3 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

4 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( ) 2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

SURAH LUQMAN : 12-19 1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 64: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

64

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

3 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

4 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

5 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut ;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ] 6 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 65: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

65

7 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

8 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

9 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 66: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

66

SKEMA ISI TEMPAT KOSONG

No Soalan Jawapan Markah

SURAH AL-AN’AM : 162-163

1. 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ] 2. 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

SURAH AL MUKMINUN : 1 – 11

1.

1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

2 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

3 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

4 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

SURAH LUQMAN : 12 – 19

1

1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

2 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

3

1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 67: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

67

4 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

5 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

6 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

7 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

8 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

9 1. 2. 3. 4.

[ 4 X 1 markah ]

SKEMA JAWAPAN TAMAT

ISI TEMPAT KOSONG ( TING 5 )

SURAH AT TAUBAH : 128-129

1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 68: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

68

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

SURAH AN NUR : 35 1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

) 1( )2(

) 3( )4(

[ 4 markah ]

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

) 3( )4(

[ 4 markah ]

3 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 69: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

69

4 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

SURAH AL HASYR : 21-24 1 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( )4(

[ 4 markah ]

2 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2( )3(

)4(

[ 4 markah ]

3

Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1(

)2( )3( )4(

[ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 70: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

70

4 Tulis kalimah yang betul di tempat kosong dalam ayat berikut;

)1( )2(

)3( ) 4(

[ 4 markah ]

Pilih jawapan yang betul dalam ayat di bawah, anda hanya perlu menulis pilihan yang tepat. ( format baru bagi soalan tempat kosong / padanan ) Tingkatan Empat:

(A) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A) ( B )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 71: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

71

Tingkatan Lima :

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

( A ) ( B )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 72: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

72

SKEMA ISI TEMPAT KOSONG

No Soalan Jawapan Markah

SURAH AT TAUBAH :128-129

1.

1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

2. 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

SURAH AN NUR : 35

1.

1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

2 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

3 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

4 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 73: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

73

SURAH AL HASYR : 21-24

1

1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

2 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

3 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

4 1. 2. 3.

4.

[ 4 X 1 markah ]

SKEMA JAWAPAN SOALAN PADANAN : ( TING : EMPAT )

1. A 2. B 3. A 4. A 5. A 6. B

( TING : LIMA ) 1.A 2. B 3. B 4. A 5. A 6. B

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 74: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

74

KEFAHAMAN AL-QUR’AN : TINGKATAN EMPAT . PELAJARAN 1 : MANUSIA PERLU BERSYUKUR SURAH AL-AN’AM AYAT 6 1 Firman Allah S.W.T. :

)6ام ایة سورة األنع(

a. Jelaskan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(iv) [2 markah]

b.

Ayat di atas menerangkan balasan Allah S.W.T. kepada golongan yang mengingkari perintahNya.

(i) (ii) (iii)

Senaraikan kaum terdahulu yang dimaksudkan dalam ayat di atas. [4 markah] Nyatakan bentuk-bentuk balasan Allah S.W.T. ke atas golongan tersebut [4 markah] Jelaskan dua sebab Allah S.W.T. membinasakan umat rasul-rasul terdahulu. [4 markah]

(iv) Apakah hukum mempersendakan ajaran Islam? [2 markah]

(v) Jelaskan dua akibat orang yang mempersendakan agama Allah S.W.T.. [4 markah]

(vi) Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. [2 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 75: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

75

(vii) Jelaskan dua iktibar daripada pembalasan Allah S.W.T. ke atas mereka. [4 markah]

(viii) Terangkan kesan yang berlaku ke atas alam sekitar akibat kerakusan manusia. [4 markah]

(ix) Huraikan dua cara melaksanakan amar makruf nahi mungkar. [4 markah]

(x) Senaraikan dua contoh nikmat yang telah Allah S.W.T kurniakan

kepada mereka. [4 markah]

(xi) Bagaimanakah anda menghargai nikmat yang Allah S.W.T kurniakan. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Nombor Soalan Jawapan Markah

A

Maksud potongan ayat al Quran

(i) Kami turunkan hujan yang lebat ke atas mereka [1 X 2m = 2m] (ii) Kami jadikan sungai yang mengalir di bawah mereka [1 X 2m = 2m] (iii) Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka [1 X 2m = 2m] (iv) Kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain [1 X 2m = 2m] B (i) Kaum terdahulu yang dimaksudkan :

- Kaum Ad - Kaum Thamud - Kaum Nabi Lut - Kaum Nabi Nuh

[4 X 1m = 4m]

(ii) Bentuk balasan : - banjir besar - gempa bumi - halilintar - diterbalikkan bumi/kampung - puting beliung

[2 X 2m = 4m]

(iii) Dua sebab Allah S.W.T membinasakan umat terdahulu : - ingkar suruhan rasul - tidak bersyukur dengan nikmat Allah S.W.T

/menyalahgunakan nikmat - melakukan perkara maksiat/mungkar - menganiayai/melawan rasul - sombong serta angkuh dengan pangkat, kedudukan

dan kekayaan.

[2 X 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 76: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

76

(iv) Hukum mempersendakan ajaran Islam : - haram - berdosa besar.

[1 X 2m = 2m]

(v) Dua akibat mempersendakan agama : - dimurkai Allah S.W.T./ berdosa - dibenci oleh orang/masyarakat. - menjatuhkan maruah - murtad/terkeluar dari agama Islam. - menjejaskan akhlak dan syariat.

[2 X 2m = 4m]

(vi) Dua pengajaran daripada ayat : - umat Islam wajib mempertahankan kesucian Islam. - perbuatan mempersendakan agama dibenci oleh

Allah S.W.T./berdosa - orang yang mempersendakan agama akan menerima

azab pedih. - agama Islam bukan alat kepentingan peribadi /

golongan tertentu.

[2 X 2m = 4m]

(vii) Dua iktibar daripada pembalasan Allah ke atas mereka : - membuktikan Allah S.W.T Maha Berkuasa

- sebagai amaran kepada manusia. - supaya manusia tidak menyalahgunakan nikmat. - menjadi pedoman kepada manusia. - mengingatkan manusia supaya tidak sombong. - supaya manusia menunaikan tanggungjawab sebagai

hambaNya.

[2 X 2m = 4m]

(viii) Kesan ke atas alam sekitar akibat kerakusan manusia : - merosakkan alam sekitar / ekosistem - mencemar alam sekitar di darat, udara, air . - menipiskan lapisan ozon. - merosakkan fauna dan flora. - binatang / tumbuhan tertentu mengalami kepupusan. - menimbulkan bencana alam seperti gempa bumi dll.

[2 X 2m = 4m]

(ix) Dua cara melaksanakan amar makruf nahi mungkar : - mengamalkan akhlak mulia - berdakwah secara berhikmah - menguasai ilmu pengetahuan terkini - berhujah dengan dalil yang tepat

[2 X 2m = 4m]

(x) Dua contoh nikmat kurniaan Allah S.W.T kepada mereka : - tanah yang subur - kekayaan - kemewahan hidup - kesihatan tubuh badan

[2 X 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 77: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

77

(xi) Cara menghargai nikmat Allah S.W.T : - bersyukur - menggunakan nikmat ke jalan yang baik - menunaikan segala perintah Allah S.W.T dan

meninggalkan laranganNya.

[2 X 2m = 4m]

PELAJARAN 2 : RASUL PENYAMPAI WAHYU SURAH AL-AN’AM AYAT 50

1.

) 50سورة االنعام ایة (

a Jelaskan maksud potongan ayat berikut : (i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

b. Ayat di atas menerangkan Rasulullah s.a.w tidak mengetahui perkara-perkara

ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah S.W.T.

(i) (ii) (iii)

Apakah maksud perkara-perkara ghaib? [2 markah]

Senaraikan empat contoh perkara ghaib yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. [4 markah] Terangkan dua kelebihan beriman dengan perkara-perkara ghaib. [4 markah]

(iv) Nyatakan bahagian-bahagian perkara ghaib beserta contoh. [4 markah]

(v) Mengapakah manusia memerlukan pimpinan wahyu sedangkan mereka telah dikurniakan akal fikiran? [4 markah]

(vi) Mengapakah Allah S.W.T merahsiakan perkara-perkara ghaib dari pengetahuan manusia. [4 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 78: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

78

(vii) Jelaskan dua perbezaan antara wahyu dengan akal. [4 markah]

(viii) Berdasarkan ayat di atas , nyatakan tiga perbezaan antara ‘orang yang celik’ dengan ‘orang yang buta’. [6 markah]

(ix) Mengapa manusia perlu berfikir secara kreatif. [4 markah] (x) Nyatakan dua pengajaran dari ayat di atas. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Nombor Soalan Jawapan Markah

a. Maksud potongan ayat: (i). Katakanlah aku tidak menyatakan kepadamu

bahawa perbendaharaan Allah S.W.T ada padaku [1 X 2m = 2m]

(ii). Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku

[1 X 2m = 2m]

(iii). Katakanlah adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik.

[1 X 2m = 2m]

b.

(i) Maksud perkara ghaib : perkara yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera manusia / hanya diketahui melalui al-Quran dan hadith.

[1 X 2m = 2m]

(ii) Empat contoh perkara ghaib yang wajib diimani: - malaikat - dosa / pahala - syurga / neraka - padang mahsyar - alam barzakh - al-sirat - Al-mizan - Al-hisab

[4 X 1m = 4 m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 79: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

79

(iii) Dua kelebihan beriman dengan perkara-perkara ghaib : - meningkatkan iman - menghindari perbuatan keji / mungkar/dosa - gemar melakukan kebaikan - memelihara hubungan sesama makhluk Allah S.W.T. - memelihara akidah, syariat dan akhlak.

[2 X 2m = 4m]

(iv) Bahagian perkara-perkara ghaib beserta contoh : - perkara yang hanya diketahui oleh Allah S.W.T –

tarikh kiamat. - perkara yang telah berlaku – kisah nabi-nabi - perkara yang dapat diketahui melalui hasil

penyelidikan – penemuan bahan galian - perkara yang tidak dapat dikesan oleh pancaindera -

malaikat. - perkara yang akan berlaku – kemunculan yakjuj dan

makjuj.

[2 X 2m = 4m]

(v) Manusia perlu bimbingan wahyu kerana : - akal terbatas / tidak boleh memikirkan perkara ghaib - akal semata-mata tidak dapat memimpin ke arah

kebenaran - dengan akal semata-mata manusia tidak dapat

memutuskan perkara-perkara tertentu secara sepakat/tepat

[2 X 2m = 4m]

(vi) Sebab Allah S.W.T merahsiakan perkara-perkara ghaib daripada pengetahuan manusia : - supaya manusia berfikir tentang kebesaran Allah S.W.T - supaya manusia melakukan ibadah dengan ikhlas - menguji keimanan manusia - membukti kekuasaan dan kehebatan Allah S.W.T.

[2 X 2m = 4m]

(vii) Dua perbezaan antara wahyu dengan akal :

Wahyu Akal - kebenaran bersifat

mutlak - wahyu daripada

Allah

- kebenaran boleh dipertikai

- difikir logik oleh manusia

[2 X 2m = 4m]

(viii) Tiga perbezaan antara orang yang 'celik' dengan orang yang 'buta' :

Orang yang celik Orang yang buta

- menghayati ilmu - patuh perintah Allah - ikhlas beribadah - bersyukur

- tidak menghayati ilmu

- melakukan maksiat - riak/takabbur - ingkar

[3 X 2m = 6 m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 80: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

80

(ix) Manusia perlu berfikir secara kreatif : - supaya dapat memajukan umat - untuk menyebarkan dakwah lebih luas

[2 X 2m = 4m]

(x) Pengajaran ayat : - manusia wajib patuh kepada ajaran rasul. - berfikir berpandukan wahyu akan membawa kepada

kebahagiaan dunia dan akhirat - akal manusia bersifat terbatas.

[2 X 2m = 4m]

PELAJARAN 3 : LARANGAN MEMPERSENDA AGAMA SURAH AL-AN’AM AYAT 70 1. Firman Allah S.W.T. :

a

. Jelaskan maksud potongan ayat di bawah.

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

b

. Ayat di atas melarang perbuatan mempermain dan mempersendakan ajaran Islam.

(i) (ii)

Nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama Islam[2 markah] Senaraikan dua perbuatan mempersendakan agama. [4 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 81: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

81

(iii) Terangkan dua langkah menghindari perbuatan mempersendakan agama. [4 markah]

(iv) Jelaskan tiga kesan buruk mempersendakan agama. [6 markah] (v) Nyatakan dua ciri hiburan yang melalaikan . [2 markah] (vi) Apakah usaha yang perlu anda lakukan sekiranya rakan anda suka

melakukan perbuatan di atas. [4 markah] (vii) Jelaskan ciri-ciri orang yang mempersendakan agama. [4 markah] (viii) Apakah kewajipan seorang muslim untuk memelihara agama.

[4 markah] (ix) Jelaskan dua pengajaran ayat di atas. [4 markah]

Nombor Soalan Jawapan Markah

a Maksud potongan ayat (i). Jauhilah diri daripada orang yang menjadikan

agama sebagai permainan dan hiburan

[1 X 2m = 2m] (ii).Sekiranya dia menebus diri dengan pelbagai

penebusan,semuanya tidak diterima.

[1 X 2m = 2m] (iii).Bagi mereka disediakan minuman yang panas

menggelegak dan azab yang pedih.

[1 X 2m = 2m] b (i) Dua golongan yang mempersendakan agama :

- musyrikin - munafik - murtad - a’si - pengamal ajaran sesat

[1 X 2m = 2m]

(ii) Dua perbuatan mempersendakan agama : - merendahkan martabat agama/

memperkecilkan tuntutan agama - bangga apabila melanggar larangan Allah

S.W.T. - menghina orang yang bertaqwa - menyanjung perbuatan maksiat - menjadikan agama sebagai bahan hiburan

[2 X 2m = 4m]

iii) Dua langkah untuk menghindari perbuatan yang mempersendakan agama :

- menuntut ilmu agama - menghindarkan diri dari bergaul dengan

golongan tersebut - melaksanakan tuntutan / tanggungjawab

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 82: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

82

sebagai hamba Allah S.W.T. - berdamping dengan alim ulamak

[2 X 2m = 4m]

(iv) Tiga kesan buruk mempersendakan agama : - Allah S.W.T murka/tidak mendapat rahmat - diazab dalam neraka/balasan siksa di akhirat - menjatuhkan maruah - disisih/dipulau oleh masyarakat - hidup tidak tenteram - menghapuskan pahala amalan baik

[3 X 2m = 6m]

(v) Dua ciri hiburan yang melalaikan : - menggunakan alat muzik yang diharamkan - berlaku percampuran lelaki dan perempuan - lirik lagu mengajak melakukan kejahatan - melalaikan manusia dari mengingati Allah S.W.T /

meninggalkan ibadah

[2 X 2m = 4m]

(vi) Usaha yang perlu dilakukan ialah : - menasihatinya - melaporkan kepada guru - menghalangnya daripada melakukan perbuatan

tersebut

[2 X 2m = 4m]

(vii) Ciri-ciri orang yang mempersendakan agama : - mengamalkan ajaran sesat - melakukan maksiat - bersifat anti hadis - makan di khalayak ramai pada siang hari bulan

Ramadhan

[2 X 2m = 4m]

(viii) Kewajipan seseorang muslim untuk memelihara agama : - mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna - menjauhi perbuatan maksiat - mengamalkan akhlak mulia

[2 X 2m = 4m] (ix) Dua pengajaran daripada ayat di atas :

- kita wajib menjauhi perbuatan mempersendakan agama

- agama Islam bukan alat untuk kepentingan peribadi/ golongan tertentu

- kita wajib menjaga kesucian agama Islam - orang yang mempersendakan agama akan

menerima siksaan yang pedih.

[2 X 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 83: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

83

PELAJARAN 4 : HIDAYAH MILIK ALLAH S.W.T SURAH AL-AN’AM AYAT 125 1 Firman Allah S.W.T. :

)125سورة االنعام ایة (

(a) Nyatakan maksud potongan ayat di bawah.

(i)

[2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(b)

(i)

Apakah maksud hidayah ? [2 markah]

(ii) Jelaskan dua cara untuk mendapatkan hidayah Allah S.W.T.

[4 markah]

(iii) Terangkan dua perbezaan di antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah.

[4 markah]

(iv) Jelaskan tiga kesan orang yang memperolehi hidayah Allah S.W.T di dalam kehidupan harian mereka. [6 markah]

(v) Jelaskan dua sebab manusia memerlukan hidayah dalam kehidupan

mereka. [4 markah]

(vi) Huraikan ciri-ciri orang yang memperolehi hidayah Allah S.W. T

[ 4 markah ]

(vii) Nyatakan dua faktor kesukaran mendapat hidayah Allah S.W.T. [4 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 84: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

84

(viii) Terangkan sikap orang yang tidak mendapat hidayah Allah S.W.T. [4 markah]

(ix) Terangkan tiga cara berdakwah yang disarankan oleh syariat Islam.

[6 markah]

(x) Jelaskan maksud dakwah secara berhikmah. [4 markah]

(xi) Nyatakan dua pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas. [4 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 85: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

85

No

Soalan Jawapan Markah

1 (a)

Maksud Potongan Ayat :

(i). Lapang dadanya untuk menerima Islam. (ii). Jadilah dadanya sesak dan sempit. (iii). Demikianlah Allah meniupkan azab.

[1 X 2m = 2m ] [1 X 2 m = 2m ] [1 X 2 m = 2m ]

(b) (i) Maksud hidayah : - petunjuk Allah ke jalan kebenaran kepada orang

yang dikehendakiNya.

[1 X 2 m = 2m ]

(ii)

Dua cara untuk mendapatkan hidayah Allah S.W.T. :

- taat perintah Allah / contoh - jauhi larangan Allah / contoh - berakhlak baik - menjaga hubungan sesama manusia - menuntut ilmu / mempertingkatkan ilmu - bergaul dengan alim ulama - berzikir / tahmid / doa / qiamullail - membaca Al-Quran / meneroka alam

[2 X 2 m = 4m ]

(iii) Dua perbezaan : Mendapat hidayah Tidak mendapat hidayah -taat perintah Allah -jauhi larangan Allah -berakhlak mulia -tenang

-lalai tunaikan perintah -lakukan larangan Allah -berakhlak buruk -berkeluh kesah

[2 X 2 m = 4m ]

(iv) Tiga kesan orang yang memperolehi hidayah : - jiwa / hati tenang - diri sering terdorong melakukan kebaikan - menjalani kehidupan berlandaskan syariat - mengamalkan akhlak mulia - meningkatkan iman

[3 X 2m = 6m ]

(v) Dua sebab manusia perlukan hidayah : - tidak sesat / hilang pedoman - dirahmati / diberkati Allah - menjamin kebahagian dunia dan akhirat - tidak ketinggalan dalam aspek kehidupan dunia /

maju

[3 X 2m = 6m ]

(vi) Ciri-ciri orang yang memperolehi hidayah : - matlamat hidup yang jelas - pegangan hidup menepati syariat Islam

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 86: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

86

- mematuhi segala suruhan Allah - berakhlak mulia.

[2 X 2 m = 4m ]

(vii) Dua faktor sukar mendapat hidayah Allah : - meninggalkan perintah Allah - melakukan maksiat dan dosa besar - mengamalkan sifat mazmumah - derhaka kepada ibu-bapa

[2 X 2 m = 4m ]

(viii) Sikap orang yang tidak mendapat hidayah Allah : - melakukan larangan Allah - mengamalkan akhlak tercela - malas beribadah - mudah melakukan maksiat

[2 X 2 m = 4m ]

(ix) Tiga cara berdakwah yang disarankan oleh syariat Islam : - berdakwah dengan berhikmah - memberi peringatan / nasihat dengan cara baik - berdebat / berbincang dengan baik

[3 X 2m = 6m ]

(x) Maksud berdakwah secara berhikmah : - penulisan yang kreatif - syarahan yang menarik - menunjukkan tauladan yang baik

[2 X 2 m = 4m ]

(xi) Dua pengajaran ayat di atas : - Allah berkuasa memberi hidayah kepada orang

yang dikehendaki - orang yang menerima hidayah hatinya akan

terbuka untuk menerima kebenaran - hidayah Allah membentuk keperibadian mulia - kita wajib berusaha untuk mendapatkan hidayah

Allah

[2 X 2 m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 87: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

87

PELAJARAN 5 : AQIDAH TERAS KEHIDUPAN SURAH AL-AN’AM AYAT 161 - 165 1 Firman Allah S.W.T:

(a)

Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

b) Ayat di atas sunat dibaca pada setiap kali solat sebagai menyerahkan segala

urusan kepada Allah S.W.T.

(i) Terangkan matlamat seorang muslim beribadah kepada Allah S.W.T . [4 markah] (ii) Jelaskan dua tanggungjawab utama seorang mukmin [4 markah] (iii)

Nyatakan tiga peranan ikrar bagi melahirkan umat Islam yang cemerlang. [6 markah]

(iv) Apakah maksud syirik ? [2 markah] (v) Nyatakan bahagian syirik beserta contoh. [4 markah]

163-161سورة األنعام

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 88: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

88

(vi) Jelaskan dua implikasi ke atas masyarakat yang mengamalkan

perbuatan tersebut. [4 markah] (vii) Terangkan maksud istilah berikut:

- Hidayah - Musyrikin [4 markah]

(viii) Jelaskan tiga bukti yang menunjukkan agama Islam adalah agama

yang lurus. [6 markah] (ix) Nyatakan tiga hujah untuk membuktikan Islam agama yang

unggul. [6 markah]

(x) Jelaskan maksud ungkapan “ Islam agama yang lurus” [2 markah] (xi) Jelaskan maksud ungkapan “ Manusia bertanggungjawab terhadap

semua perbuatannya” [2 markah]

(xii) Terangkan dua pengajaran yang boleh diambil daripada ayat di atas

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/ Markah

1 Maksud ayat : (a) (i) - sesungguhnya solatku dan ibadatku dan hidupku [1 X 2m = 2 m]

(ii) - dan matiku hanya untuk Allah tuhan sekelian alam [1 X 2m = 2 m]

(iii) - tidak ada sekutu bagiNya, demikianlah aku diperintahkan [1 X 2m = 2 m]

(b) (i) Matlamat hidup seorang muslim beribadat kepada Allah S.W.T ialah:

- untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T. - mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. - sebagai bukti keimanan yang teguh kepada Allah S.W.T.

[2 X 2m = 4 m] (ii) Dua tanggungjawab utama seorang mukmin :

- beribadat/mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. - manusia sebagai khalifah di muka bumi/ melaksanakan perintah Allah S.W.T. - membina / mengimarahkan/ memakmurkan bumi

[2 X 2m = 4 m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 89: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

89

(iii) Tiga peranan ikrar ialah : - mendorong menjadi hamba Allah S.W.T. yang taat/ patuh/

bertaqwa - dapat menjauhi sifat/amalan negatif - mendorong melakukan tangungjawab dengan gigih dan

bersungguh-sungguh - menjadi panduan mengimbangi keperluan hidup dunia dan

akhirat - meletakkan setiap amalan sepenuhnya kerana Allah S.W.T.

[2 X 2m = 4 m] (iv) Maksud syirik :

- menyekutukan Allah S.W.T. dengan sesuatu /menduakan Allah S.W.T.

[2 X 2m = 4 m]

(v) Bahagian syirik dan contohnya :

- syirik jali – (nyata ) Contoh: Menyembah berhala. - syirik khafi – (tersembunyi / tidak nyata) Contoh : Riak/ ujub /takbur.

[4 X 1m = 4 m] (vi) Dua implikasi :

- sesat / batal iman - kerosakan hubungan dalam masyarakat /pergaduhan - masyarakat mundur/ketinggalan/lemah/miskin - rosak akhlak - Allah murka / azab yang pedih - mudah diancam musuh

[2 X 2m = 4 m] (vii) Maksud istilah berikut :

Hidayah – cahaya petunjuk daripada Allah S.W.T. yang diberikan kepada orang yang dikehendakiNya. Musyrikin – orang yang menyekutukan Allah S.W.T.

[2 X 2m = 4 m] (viii) Tiga bukti menunjukkan Islam agama yang lurus :

- Islam menjamin keselamatan/kesejateraan dunia dan akhirat. - syariat Islam membawa kebenaran - ajaran Islam mengajar sifat kasih sayang - ajaran Islam menuntut manusia melakukan kebaikan /menjauhi kemungkaran - sesuai diamalkan untuk semua bangsa, tempat dan masa

[3 X 2m = 6 m] (ix) Tiga hujah untuk membuktikan Islam agama unggul :

- Islam agama samawi / wahyu daripada Allah S.W.T. - mempunyai rasul sebagai pembimbing - kebenarannya bersifat mutlak - sesuai diamalkan untuk semua bangsa, tempat dan masa

[3 X 2m = 6 m]

(x) Maksud ungkapan ``Islam agama yang lurus” : - risalah Islam yang dibawa oleh para Rasul membawa

manusia beriman kepada Allah S.W.T. - ajaran Islam menekankan prinsip hidup berasaskan aqidah tauhid

- Islam ialah agama universal / terbuka kepada semua manusia

[1 X 2m = 2 m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 90: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

90

(xi) Maksud ungkapan ”Manusia bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya” :

- manusia akan menanggung dosanya sendiri - tiada orang yang boleh menanggung dosa orang lain

[1 X 2m = 2 m]

(xii) Dua pengajaran yang boleh diambil daripada ayat : - matlamat hidup umat Islam berteraskan syariat Allah S.W.T. - setiap ibadat dilakukan semata-mata kerana Allah S.W.T. - menyerahkan urusan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah S.W.T. - tidak melakukan perkara yang menyebabkan syirik kepada Allah SW.T.

[2 X 2m = 4 m] PELAJARAN 6 : CIRI-CIRI MUKMIN YANG BERJAYA SURAH AL-MUKMINUN AYAT 1 – 11 1 Firman Allah S.W.T:

a)

Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

5-1سورة المؤمنون

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 91: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

91

b) Ayat di atas menjelaskan ciri-ciri mukmin yang berjaya. (i) Nyatakan tiga ciri mukmin yang berjaya sebagaimana dinyatakan

dalam ayat di atas. [6 markah] (ii) Jelaskan tiga cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat.[6 markah] (iii)

Nyatakan jenis-jenis zakat. [2 markah]

(iv) Jelaskan dua peranan zakat dalam meningkatkan ekonomi umat Islam.

[4 markah]

(v) Antara perkara yang dilarang dalam Islam ialah melakukan perkara

yang sia-sia. Senaraikan tiga contoh perkara tersebut. [6 markah]

(vi) Terangkan dua pengajaran yang boleh di ambil daripada ayat di atas.

[4 markah]

2 Firman Allah S.W.T:

a) Terangkan maksud potongan ayat berikut: (i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

b) Ayat di atas menjelaskan ciri-ciri mukmin yang berjaya. (i) Jelaskan tiga ciri mukmin yang berjaya. [3 markah] (ii) Setiap umat Islam wajib menjaga kehormatan diri.

Nyatakan tiga contoh menjaga kehormatan diri. [6 markah]

ȷɀȺȵǘƫǟ ǥǿɀȅ 6-11

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 92: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

92

(iii) Terangkan tiga sebab Islam menyuruh umatnya menjaga kehormatan diri. [6 markah]

. (iv) Nyatakan tiga cara untuk memelihara solat. [6 markah]

Nombor Soalan Jawapan Markah

1 Maksud ayat : (a) (i) Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin [ 1 x 2m = 2m]

(ii) Dan orang-orang yang khusyuk dalam solat [ 1 x 2m = 2m] (iii) Orang yang menjaga kehormatan dirinya [ 1 x 2m = 2m]

(b) (i) Tiga ciri mukmin yang berjaya : - orang yang khusuk dalam sembahyang - menjauhi perkara yang sia-sia - orang yang mengeluarkan zakat - memelihara kehormatan diri

[ 3 x 2m = 6m] (ii) Tiga cara untuk mendapat khusyuk dalam solat :

- memahami maksud setiap ayat yang dibaca - tidak mengingati perkara lain dalam solat - menumpukan pandangan ke tempat sujud - ditunaikan secara ikhlas - menyempurnakan segala rukun dan syarat solat

[ 3 x 2m = 6m] (iii) Jenis-jenis zakat :

- Zakat harta - Zakat fitrah.

[ 2 x 1m = 2m] (iv) Dua peranan zakat :

- digunakan untuk melaksanakan / membiayai projek pembangunan umat Islam - biasiswa / bantuan pelajaran - digunakan sebagai modal / bantuan orang miskin untuk memperbaiki taraf hidup.

[ 2 x 2m = 4m] (v) Tiga contoh perkara yang sia-sia :

- membuang masa tanpa tujuan / melepak - melakukan kerosakan / vandalisme - melakukan maksiat

[ 3 x 2m = 6m] (vi) Dua pengajaran ayat : - tunaikan solat dengan khusyuk kerana ia merupakan

tiang agama - umat Islam hendaklah sentiasa memelihara maruah diri - menunaikan amanah dan janji merupakan sifat yang

mencerminkan peribadi seseorang - setiap orang mesti berazam untuk berjaya dalam

kehidupan dunia dan akhirat

[ 2 x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 93: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

93

Nombor Soalan Jawapan Markah

2 (a) Maksud ayat :

(i) Siapa yang mengingini selain daripada itu [ 1 x 2m = 2m] (ii) Menjaga amanah dan janji [ 1 x 2m = 2m] (iii) Orang yang memelihara solatnya [ 1 x 2m = 2m]

(b) (i) Tiga ciri mukmin yang berjaya : - menjaga / memelihara kehormatan diri. - menjaga amanah. - menepati janji

- memelihara solat.

[ 3 x 1m = 3m] (ii) Tiga contoh menjaga kehormatan diri :

- menutup aurat dengan sempurna. - menjauhi pergaulan bebas. - menyalurkan keinginan nafsu / syahwat melalui perkahwinan. - hindarkan diri daripada terlibat dengan perkara keji / maksiat.

[ 3 x 2m = 6m] (iii) Tiga sebab Islam menyuruh umatnya menjaga kehormatan diri :

- terhindar daripada maksiat / zina. - menjaga maruah / kesucian umat Islam. - agar orang Islam dihormati / disanjung - supaya hidup menjadi tenteram dan aman.

[ 3 x 2m = 6m] (iv) Tiga cara untuk memelihara solat :

- solat didirikan pada awal waktu. - menjaga rukun dan syarat sah solat. - memelihara bacaan dalam solat

[ 3 x 2m = 6m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 94: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

94

PELAJARAN 7 : NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM SURAH LUQMAN AYAT 12-19

1

Firman Allah S.W.T:

(a)

Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(b) (i) Ayat di atas menerangkan nasihat Luqman al- Hakim kepada anaknya.

Nyatakan nasihat-nasihat tersebut. [4 markah] (ii) Jelaskan dua usaha yang perlu dilakukan untuk menghindari

perbuatan syirik. [4 markah] (iii) Apakah hukum mentaati ibubapa. [2 markah] (iv) Nyatakan dua cara berbakti kepada ibubapa. [4 markah]

(v) Terangkan dua punca anak-anak menderhaka kepada ibubapa. [4 markah]

14-13سورة لقمان

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 95: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

95

2

Firman Allah S.W.T:

(a) Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(b)

Ayat di atas menjelaskan perintah melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

(i) Apakah maksud amar makruf nahi mungkar. [2 markah]

(ii) Nyatakan dua contoh amar makruf nahi mungkar. [4 markah] (iii) Terangkan tiga kesan melaksanakan amar makruf nahi mungkar

kepada masyarakat. [6 markah] (iv) Solat yang dilakukan dengan sempurna dapat mencegah daripada

kemungkaran. Huraikan tiga hujah bagi menyokong pernyataan di atas. [6 markah]

(v) Ayat di atas memerintahkan supaya kita bersabar.

Nyatakan tiga kelebihan bersabar. [6 markah]

17 سورة لقمان

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 96: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

96

3 Firman Allah S.W.T:

(a) Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(b) Ayat di atas menjelaskan larangan bersifat sombong. (i) Terangkan tiga kerugian yang akan menimpa seorang yang bersifat

sombong. [6 markah] (ii) Huraikan dua hikmah larangan perbuatan tersebut dalam Islam [4 markah] (iii) Huraikan tiga kebaikan di dunia bagi seseorang yang menjauhi sifat

sombong. [6 markah]

4

Firman Allah S.W.T: (Surah Luqman ayat 19)

(a)

Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

(b)

Ayat di atas menjelaskan kepentingan adab dalam pergaulan.

(i) Nyatakan dua adab ketika berbicara dan berjalan. [4 markah] (ii) Nyatakan tiga tujuan mengingati balasan Allah S.W.T. [6 markah]

18 :سورة لقمان

( 19سورة لقمان :)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 97: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

97

(iii) Jelaskan dua pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas. [4 markah]

Nombor Soalan Jawapan Markah

1 (a) Maksud potongan ayat :

(i) Wahai anak ku jangan engkau mensyirikkan Allah [ 1 x 2m = 2m] (ii) Menanggung kepayahan demi kepayahan [ 1 x 2m = 2m] (iii) Bercerai susu dalam masa dua tahun [ 1 x 2m = 2m]

(b) (i) Nasihat-nasihat tersebut ialah : - jangan melakukan syirik - mentaati ibu bapa. - bersyukur kepada Allah S.W.T dan kedua ibubapa

[ 2 x 2m = 4m] (ii) Dua usaha yang perlu dilakukan ialah :

- mendalami ilmu agama - tidak bergaul dengan orang yang melakukan syirik. - mentaati perintah Allah. - menginsafi tentang bahaya perbuatan syirik. - mengambil tindakan tegas kepada mereka yang melakukan syirik

[ 2 x 2m = 4m] (iii) Hukum mentaati ibu bapa adalah wajib [ 1 x 2m = 2m] (iv) Dua cara berbakti kepada ibu bapa :

- taat / patuh kepada ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan syarak - membantu ibu bapa yang susah - menziarahi mereka ketika berjauhan - merawat ibu bapa yang sakit - membantu ibu bapa mengerjakan ibadat ketika uzur. - mendoakan kesejahteraan mereka

[ 2 x 2m = 4m] (v) Dua punca anak derhaka :

- kurang didikan agama - lemah iman - pengaruh pergaulan / ingin bebas - pengaruh persekitaran / budaya barat / media massa

[ 2 x 2m = 4m] 2

(a) Maksud potongan ayat :

(i) wahai anakku dirikanlah solat [ 1 x 2m = 2m] (ii) dan cegahlah kemungkaran [ 1 x 2m = 2m] (iii) sesungguhnya perbuatan tersebut sangat utama [ 1 x 2m = 2m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 98: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

98

Nombor Soalan Jawapan Markah

(b) (i) Maksud amar makruf nahi munkar : Amar makruf : menyuruh melakukan kebaikan Nahi mungkar : mencegah melakukan kemungkaran.

[ 2 x 1m = 2m] (ii) Dua contoh amar makruf :

- melakukan solat lima waktu - melakukan amal soleh

Dua contoh nahi mungkar : - menghalang perbuatan maksiat

- menangkap pencuri.

[ 4 x 1m = 4m] (iii) Tiga kesan melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada

masyarakat : - hidup aman / sejahtera - kegiatan harian berjalan lancar - gejala negatif dapat dikawal / dibendung - hubungan masyarakat menjadi erat. - dakwah Islam berjalan lancar.

[ 3 x 2m = 6m] (iv) Tiga hujah pernyataan tersebut :

- meletakkan ketaatan kepada Allah sebagai yang utama - takut melakukan maksiat - solat dapat memelihara akhlak manusia / mendidik - menghayati / mengamalkan kehendak ayat yang dibaca

[ 3 x 2m = 6m] (v) Tiga kelebihan sabar :

- hubungan sesama manusia terpelihara - dikasihi / diberkati / dirahmati - mendapat ketenangan hidup - menghindarkan diri daripada terjebak dengan perkara buruk / maksiat - dihormati masyarakat - masaalah dapat diselesaikan dengan bijak

[ 3 x 2m = 6m] 3

(a) Maksud potongan ayat :

(i) dan janganlah engkau palingkan muka kepada manusia [ 1 x 2m = 2m] (ii) dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak

sombong [ 1 x 2m = 2m]

(iii) sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong

[ 1 x 2m = 2m]

Nombor Soalan Jawapan Markah

(b) (i) Tiga kerugian orang yang besifat sombong : - dipulau/disisih/hilang kawan

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 99: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

99

- dibenci oleh orang lain - susah mendapat pertolongan - maruah terjejas - ketinggalan dalam aspek kehidupan/mundur - mengundang kemurkaan Allah S.W.T.

[ 3 x 2m = 6m] (ii) Dua hikmat larangan perbuatan sombong :

- memelihara maruah/kehormatan diri - hubungan dengan masyarakat dapat dijaga - mendapat rahmat/diberkati Allah S.W.T. - mudah mendapat pertolongan/disayangi/dihormati

[ 2 x 2m = 4m] (iii) Tiga kebaikan di dunia kerana menjauhi sifat sombong dan takbur:

- mengukuhkan iman - tidak lupa diri - dapat menjaga hubungan baik sesama manusia - sentiasa di hormati/ dikasihi

[ 3 x 2m = 6m] 4

(a) Maksud potongan ayat : (i) dan sederhanakanlah langkah mu semasa berjalan [ 1 x 2m = 2m] (ii) dan rendahkan suara mu [ 1 x 2m = 2m] (iii) sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai [ 1 x 2m = 2m]

(b) (i) Dua adab berbicara dan berjalan : berbicara :

- menunjukan muka yang manis - melihat wajahnya ketika berkata-kata/bercakap - menggunakan bahasa yang baik - berbicara dengan lemah lembut.

[ 2 x 1m = 2m] berjalan :

- berjalan dengan tenang - tidak menghentakkan kaki - tidak berlagak sombong/ meninggi diri.

[ 2 x 1m = 2m] (ii) Tiga tujuan mengingati balasan Allah S.W.T. : - seorang akan merasa takut untuk melakukan dosa /maksiat

- sentiasa berusaha melakukan kebaikan - tidak akan mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah - yakin terhadap kebesaran/keadilan Allah S.W.T.

[ 3 x 2m = 6m] (iii) Dua pengajaran ayat : - berakhlak mulia merupakan identiti umat Islam

- mengamalkan sikap sederhana ketika berbicara - menjaga diri daripada bersikap sombong

[ 2 x 2m = 4m]

SKEMA JAWAPAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 100: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

100

TINGKATAN LIMA. PELAJARAN 1 : LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM SURAH AL-TAUBAH AYAT 6 1 Firman Allah S.W.T. :

( 6 )

(a) Nyatakan maksud potongan ayat di bawah.

(i) (ii) (iii)

[2 markah ]

[2 markah ]

[2 markah ]

(b)

(i)

Apakah sebab diperintahkan memberi perlindungan tersebut kepada orang kafir? [2 markah ]

(ii) Nyatakan bentuk perlindungan yang boleh diberikan. [2 markah ]

(iii) Jelaskan dua kesan positif perlindungan tersebut terhadap Islam.

[4 markah ]

(iv) Jelaskan dua kepentingan menyahut seruan ayat di atas. [4 markah ]

(v) Terangkan dua kesan keamanan kepada sesebuah negara.

[4 markah ]

(vi) Terangkan tiga peranan badan-badan dakwah di Malaysia. [6 markah ]

(vii) Jelaskan dua strategi berdakwah kepada orang bukan Islam.

[4 markah ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 101: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

101

(viii) Nyatakan dua kesan peperangan terhadap negara. [4 markah ]

(ix) Nyatakan kesan kedamaian terhadap individu dan masyarakat.

[4 markah ]

(x) Nyatakan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. [4 markah ]

Nombor Soalan Jawapan Markah

1 (a) (i)

Maksud potongan ayat di bawah : sehingga mereka mendengar ayat-ayat Allah. [1 X 2m = 2m]

(ii) kemudian hantarlah mereka ke tempat yang aman. [1 X 2m = 2m] (iii) kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui. [1 X 2m = 2m]

(b) (i) Sebab diperintahkan memberi perlindungan tersebut kepada orang kafir :

- kerana mereka meminta pertolongan. - kerana mereka tidak tahu. - untuk menyampaikan dakwah.

[2 X 2m = 4m]

(ii) Bentuk perlindungan yang boleh diberikan : - tempat tinggal. - makanan / pakaian - keselamatan.

[2 X 2m = 4m]

(iii) Dua kesan positif perlindungan tersebut terhadap Islam :

- ramai akan memeluk Islam. - ajaran Islam / dakwah berkembang. - agama Islam dihormati / dipandang mulia.

[2 X 2m = 4m]

(iv) Dua kepentingan menyahut seruan ayat di atas : - dapat memperbaiki salah faham mereka

mengenai Islam. - dapat menarik minat mereka dengan agama

Islam. - dapat membuktikan kesucian Islam /

kebenaran Islam. - umat Islam dijadikan contoh / teladan.

[2 X 2m = 4m]

(v) Dua kesan keamanan kepada sesebuah negara : - negara maju / dapat bersaing / teroka

pelbagai bidang untuk maju. - dihormati / menjadi contoh - dapat mempertahankan negara / negara kuat

/ negara stabil

[2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 102: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

102

(vi) Tiga peranan badan-badan dakwah di Malaysia - merancang aktiviti/program dakwah - melaksanakan aktiviti/program dakwah - menjalin hubungan / kerjasama - membuat pemantauan / susulan program - menyediakan / mencari dana / tabungan

supaya projek berjalan lancar. - melatih golongan pelapis supaya tidak

kekurangan tenaga di peringkat perancang.

[3 X 2m = 6m ]

(vii) Dua strategi berdakwah kepada orang bukan Islam : - menjalinkan hubungan yang baik. - menampilkan contoh keperibadian yang

baik. - mewujudkan suasana yang harmoni - memberikan kerjasama / pertolongan

[2 X 2m = 4m]

(viii) Dua kesan peperangan terhadap negara : - negara tidak aman - meruntuhkan pembangunan - negara mundur - ekonomi terjejas

[2 X 2m = 4m ]

(ix) Kesan kedamaian terhadap individu dan masyarakat: Individu :

- hidup tenang - mudah mencari rezeki

Masyarakat : - masyarakat hidup harmoni - masyarakat akan maju

[2 X 2m = 4m ]

(x) Dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas:

- Islam mewajibkan umatnya memberikan perlindungan kepada bukan Islam.

- kita wajib mengekalkan keamanan negara. - umat Islam wajib menunjukkan teladan yang

baik kepada orang bukan Islam

[2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 103: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

103

PELAJARAN 2: NABI MUHAMMAD S.A.W. UTUSAN ALLAH S.W.T. SURAH AL-TAUBAH AYAT 128-129 1 Firman Allah S.W.T:

(a) Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i) [2 markah ]

(ii) [2 markah ]

(iii) [2 markah ]

(b) Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. telah dipilih daripada

kalangan manusia.

(i) Nyatakan hukum beriman dengan rasul. [2 markah ] (ii) Jelaskan dua hikmat rasul dipilih daripada kalangan manusia. [4 markah ] (iii) Nyatakan dua sebab manusia memerlukan rasul walaupun telah

dikurniakan akal fikiran. [4 markah ] (iv) Jelaskan dua cara anda menunjukkan kecintaan kepada rasul. [4 markah ] (v) Terangkan dua faktor terdapat segelintir umat Islam mengingkari

ajaran rasul. [4 markah ] (vi) Tawakal adalah sifat penting dalam kehidupan umat Islam.

Jelaskan maksud tawakal. [2 markah ]

(vii) Bagaimanakah sifat tawakal dapat membantu kejayaan dakwah

Islam. [2 markah ]

128129

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 104: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

104

(viii) Jelaskan maksud dakwah . [2 markah ]

(ix) Jelaskan dua strategi yang boleh anda laksanakan untuk mendisiplinkan rakan anda yang kerap ponteng sekolah. [4 markah ]

(x) Nyatakan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. [4 markah ]

Nombor Soalan

Jawapan Markah

1 (a) Maksud potongan ayat : (i) sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul [1 X 2m = 2m] (ii) maka jika mereka ingkar katakanlah cukuplah bagiku Allah [1 X 2m = 2m] (iii) dan Dialah mempunyai Arasy yang agong [1 X 2m = 2m] (b) (i) Hukum beriman dengan Rasul adalah wajib [1 X 2m = 2m] (ii) Dua hikmat rasul dipilih dari kalangan manusia : - mudah menyampaikan ajaran Islam

- manusia mudah menerima ajaran ajaran yang disampaikan oleh rasul/ dapat menarik perhatian manusia

- rasul merupakan contoh teladan bagi manusia

[2 X 2m = 4m] (iii) Dua sebab manusia perlukan rasul : - mudah memahami ajaran/wahyu Allah S.W.T.

- dapat mencontohi akhlak terpuji - menunaikan tuntutan beribadat dengan betul - kemampuan akal terbatas/terhad - sirah rasul menjadi dorongan/panduan sepanjang zaman

[2 X 2m = 4m] (iv) Dua cara menunjukkan kecintaan kepada rasul ialah: - mengikut ajaran Allah S.W.T.

- menunaikan sunnahnya /melaksanakan sunnah - mencontohi akhlak baginda - menghormati ahli keluarga dan sahabat baginda - mempelajari serta memahami sunnahnya - sentiasa berselawat ke atas nabi - menziarahi makam nabi

[2 X 2m = 4m] (v) Dua faktor segelintir umat mengingkari ajaran rasul : - lemah iman/ikut nafsu

- pengaruh persekitaran - pengaruh media/budaya asing - kurang ilmu agama/didikan agama - pengaruh kebendaan seperti ingin cepat kaya/tamak - pengaruh pergaulan negatif - gagal menghadapi ujian seperti kemiskinan

[2 X 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 105: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

105

Nombor Soalan Jawapan

Markah

(vi) Maksud tawakal : - berserah diri kepada Allah S.W.T. setelah berusaha untuk

mendapatkan suatu perkara yang dihajati

[1 X 2m = 2m] (vii) Sifat tawakal dapat membantu kejayaan dakwah : - untuk menambah keyakinan terhadap perkara yang

dilakukan - menanam sifat sabar/ tekun dalam melakukan sesuatu

perkara - untuk memastikan seorang pendakwah tidak mudah putus

asa - menanamkan sifat reda dengan segala ketentuan Allah

S.W.T.

[2 X 2m = 4m]

(viii) Maksud dakwah : - menyeru /mengajak manusia ke jalan yang benar/mengajak

manusia melakukan amar maaruf nahi mungkar

[1 X 2m = 2m]

(ix) Dua strategi yang boleh anda laksanakan di sekolah untuk mendisplinkan rakan ponteng sekolah :

- menasihati dengan baik berhemah / lemah lembut - membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi - berusaha mengajak mengikuti program/aktiviti yang

berfaedah - membawa berjumpa dengan kaunselor/ guru/ibubapa

supaya dapat bimbingan yang berterusan

[2 X 2m = 4m]

(x) Dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat : - Allah S.W.T. mengutus rasul dari kalangan manusia untuk

membuktikan bahawa Islam mampu dilaksanakan oleh semua manusia

- kita hendaklah mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan

- bertawakal kepada Allah S.W.T. adalah asas kejayaan dakwah

- kita berkewajipan membuktikan kasih sayang dengan membanyakkan selawat ke atasnya

[2 X 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 106: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

106

PELAJARAN 3: BATAS-BATAS PERGAULAN SURAH AL-NUR AYAT 30-31 1. Firman Allah S.W.T.

31

(a) Jelaskan maksud potongan ayat berikut:

( i) [2 markah ]

(ii) [2 markah ]

(iii) [2 markah ]

(iv) [2 markah ]

(b) Ayat di atas menerangkan tentang batas-batas pergaulan dalam Islam. ( i) Nyatakan dua perintah Allah S.W.T. yang terdapat dalam ayat

di atas. [4 markah ]

(ii) Jelaskan dua punca berlakunya kes mencabul dalam masyarakat. [4 markah ]

(iii) Apakah maksud aurat? [2 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 107: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

107

(iv)

Nyatakan batas-batas aurat bagi situasi berikut

a) Perempuan bersama perempuan Islam dan lelaki mahram. b) Perempuan bersama perempuan bukan Islam. c) Perempuan bersama lelaki bukan mahram. d) Lelaki bersama lelaki. [8 markah ] (v) Nyatakan tiga kesan buruk akibat mendedahkan aurat. [6 markah ] (vi) Terangkan tiga cara mengatasi kejadian sumbang mahram. [6 markah ] (vii) Senaraikan empat golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan

seseorang wanita. [4 markah ] (viii) Nyatakan dua ciri pakaian wanita yang tidak menepati kehendak Islam. [4 markah ] (ix) Mengapa tuntutan menutup aurat masih diabaikan oleh segelintir remaja

Islam masa kini? [4 markah ] (x) Terangkan dua kebaikan mentaati perintah menutup aurat. [4 markah ] (xi) Terangkan dua implikasi mengabaikan perintah tuntutan menutup aurat [4 markah ] (xii) Jelaskan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. [4 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 108: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

108

Nombor Soalan Jawapan Markah

(a)

Maksud potongan ayat berikut:

( i) menyekat pandangan mereka [ 1 X 2m = 2m ] (ii) dan menjaga kemaluan mereka [ 1 X 2m = 2m ] (iii) janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh

mereka kecuali yang zahir [ 1 X 2m = 2m ]

(iv) hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya

dengan tudung kepala mereka. [ 1 X 2m = 2m ]

(b) ( i) Dua perintah Allah yang terdapat dalam ayat di atas

ialah :

- memelihara pandangan / tidak memandang perkara yang haram.

- memelihara kehormatan diri. - tidak memperlihatkan perhiasan tubuh kepada

golongan tertentu. - menutup aurat. - menghentak kaki/ mendedah perhiasan

tersembunyi.

[ 2 X 2m = 4m ]

(ii) Dua punca berlakunya kes mencabul dalam

masyarakat :

- lemah iman/ ikut nafsu. - jahil / kurang pengetahuan agama. - pergaulan bebas. - kurang didikan agama oleh ibubapa. - pengaruh media / budaya asing / CD lucah. - tindakan undang-undang yang longgar. - berpakaian mendedahkan aurat. - makan / minum bahan yang haram dan memabukkan.

[ 2 X 2m = 4m ]

(iii) Maksud aurat ialah: - bahagian tubuh badan yang wajib ditutup

daripada pandangan golongan bukan mahram. [ 1 X 2m = 2m ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 109: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

109

(iv) Batas-batas aurat bagi situasi berikut : a) Antara pusat dengan lutut [ 2 X 2m = 4m ] b) Seluruh badan kecuali muka dan dua tapak

tangan [ 2 X 2m = 4m ]

c) Seluruh badan kecuali muka dan dua tapak

tangan [ 2 X 2m = 4m ]

d) Antara pusat dan lutut [ 2 X 2m = 4m ] (v) Tiga kesan buruk akibat pendedahan aurat : - penyebab gejala sosial.

- punca berlaku gejala maksiat / zina / sumbang mahram. - menjatuhkan maruah umat Islam. - punca berlaku jenayah / rogol / bunuh / culik. - dipandang hina oleh masyarakat.

[ 3 X 2m = 6m ] (vi) Tiga cara mengatasi kejadian sumbang mahram : - menjaga aurat.

- menjaga batas pergaulan. - memiliki keimanan yang tinggi. - mengelak diri daripada membaca / menonton bahan lucah. - menguatkuasakan undang-undang. - mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan.

[ 3 X 2m = 6m ]

(vii) Empat golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan seseorang wanita :

- suami - bapa - bapa mertua - anak-anak - anak-anak tiri - adik beradik - hamba - orang tua yang tidak berkeinginan / bernafsu - kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan

[ 4 X 1m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 110: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

110

(viii) Dua ciri pakaian wanita yang tidak menepati kehendak Islam :

- tidak menutup bahagian yang diwajibkan - jarang / nipis - ketat / menampakkan susuk tubuh - menyamai pakaian lelaki - melambangkan pakaian agama lain

[ 2 X 2m = 4m ]

(ix) Dua faktor mengapa tuntutan menutup aurat masih

diabaikan oleh segelintir remaja Islam masa kini :

- pengaruh budaya asing / barat / media - pergaulan bebas - lemah iman - jahil / kurang pengetahuan agama - kurang didikan daripada ibu bapa / kurang pengawasan ibu bapa.

[ 2 X 2m = 4m ]

(x) Dua kebaikan mentaati perintah menutup aurat : - menjaga maruah / akhlak / imej

- tidak terjebak dengan perbuatan keji - menjaga hubungan sesama manusia - dikasihi Allah / mendapat pahala - dihormati oleh masyarakat

[ 2 X 2m = 4m ]

(xi) Dua implikasi mengabaikan perintah tuntutan

menutup aurat :

- imej diri tercemar - dibenci oleh orang lain - mudah terdorong kepada maksiat - dimurkai Allah / mendapat dosa

[ 2 X 2m = 4m ]

(xii) Dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat

di atas :

- wajib ke atas lelaki dan perempuan menghindari daripada melihat perkara –perkara yang diharamkan

- wajib menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang diharamkan seperti zina, liwat dan onani

- haram bagi seseorang perempuan melakukan perkara yang boleh mendatangkan fitnah

- haram berpakaian mendedahkan aurat

[ 2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 111: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

111

PELAJARAN 4 : HIDAYAH ALLAH S.W.T. SURAH AL-NUR AYAT 35 1 Firman Allah S.W.T.

(a) Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i)

[2 markah ] (ii)

[2 markah ]

(iii)

[2 markah ]

(b) Ayat di atas menerangkan ciri-ciri orang yang menerima hidayah Allah

S.W.T. (i) Jelaskan maksud hidayah. [2 markah ]

(ii) Nyatakan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. [4 markah ]

(iii) Terangkan dua cara untuk mendapatkan hidayah Allah S.W.T. [4 markah ]

(iv) Jelaskan dua perkara yang boleh menghalang seseorang daripada

memperolehi hidayah Allah S.W.T. [4 markah ] (v) Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu merangkumi ilmu fardu

ain dan fardu kifayah. Jelaskan perbezaan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah beserta contoh.

[4 markah ]

35 - سورة النور

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 112: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

112

(vi) Nyatakan dua perbezaan orang berilmu yang beramal dengan orang berilmu yang tidak beramal.

[4 markah ]

(vii) Nyatakan dua pengajaran yang dapat diteladani dari ayat di atas. [4 markah ]

Nombor Soalan Jawapan

Markah

1 (a) Maksud potongan ayat:

(i) Allah yang menerangi langit dan bumi [ 1 X 2m = 2m ] (ii) Gelok kaca umpama bintang yang bersinar cemerlang [ 1 X 2m = 2m ] (iii) Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki [ 1 X 2m = 2m ]

(b) (i) Maksud hidayah ialah cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah

S.W.T. kepada sesiapa yang dikehendaki : [ 1 X 2m = 2m ]

(ii) Ciri-ciri orang yang mendapat hidayah : - bertasbih/ bertahmid kepada Allah S.W.T.

- mendirikan solat fardhu. - mengeluarkan zakat. - tidak lalai mengingati Allah S.W.T. - takut kepada pembalasan hari kiamat.

[ 2 X 2m = 4m ]

(iii) Dua cara untuk mendapat hidayah Allah S.W.T. : - menuntut ilmu

- beramal soleh/melakukan kebajikan - sentiasa mengingati Allah S.W.T.

[ 2 X 2m = 4m ]

(iv) Dua perkara yang boleh menghalang seseorang mendapat hidayah Allah

S.W.T. :

- berterusan berada di dalam kejahilan - tidak berusaha menuntut ilmu - tidak beramal dengan ilmu - bersikap sombong/ tidak mahu menerima kelemahan diri - melakukan maksiat - memakan makanan yang haram

[ 2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 113: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

113

(v) Perbezaan ilmu fardhu ain dengan fardhu kifayah :

Ilmu fardhu ain Ilmu fardhu kifayah - ilmu yang wajib di tuntut / dipelajari oleh setiap orang Islam. contoh: solat / puasa / zakat / ilmu aqidah / bacaan Al-Quran

-ilmu yang wajib dipelajari tetapi memadai dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam contoh: Ilmu perubatan / perundangan / sains / pertanian

[ 2 X 2m = 4m ]

(vi) Perbezaan orang berilmu dan beramal dengan berilmu tidak beramal :

orang berilmu dan beramal berilmu tidak beramal - Menjadi hamba Allah

yang soleh - Sentiasa diredhai dan

disayangi Allah S.W.T. - Ilmu akan sentiasa

bertambah

- Menjadi hamba yang

derhaka - Sentiasa

dimurkai/dibenci - Ilmunya akan sentiasa

berkurang.

[ 2 X 2m = 4m ]

(vii) Pengajaran daripada ayat di atas : - manusia perlu berusaha bagi mendapatkan hidayah

- hidayah Allah S.W.T yang menerangi hati mukmin umpama cahaya yang menerangi alam

- menuntut ilmu adalah satu kewajipan/satu cara untuk mendapat hidayah Allah S.W.T.

- kita wajib meguasai ilmu farhdu ain dan fardhu kifayah

[ 2 X 2m = 4m ]

PELAJARAN 5 : PERIBADI MUKMIN SURAH AL-SAJADAH AYAT 15 - 16 1 Firman Allah S.W.T.

1516 http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 114: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

114

a. Nyatakan maksud bagi potongan ayat berikut.

(i) [2 markah]

(ii) [2 markah]

(iii) [2 markah]

b. Ayat di atas menerangkan sifat orang beriman, antaranya ialah sentiasa

sujud dan melazimi qiamullail.

(i) Nyatakan maksud sujud. [ 2 markah] (ii) Jelaskan dua perbezaan antara sujud sahwi dengan sujud

tilawah. [ 4 markah]

(iii) Terangkan dua kebaikan melazimi ibadah qiamullail. [ 4 markah]

(iv)

Apakah maksud takbur? [ 2 markah ]

(v) Bilakah seseorang itu disunatkan melakukan amalan berikut : - sujud tilawah - sujud sahwi

[4 markah] (vi) Nyatakan tiga ciri mukmin yang terdapat dalam ayat di atas.

[6 markah] (vii) Terangkan perbezaan antara orang yang beriman dengan tidak

beriman. [4 markah] (viii) Jelaskan dua kepentingan pembangunan maddiah dan insaniah

berteraskan keimanan. [4 markah] (ix) Nyatakan dua ciri golongan munafik dan fasik.

[4 markah] (x) Terangkan maksud infak. [2 markah] (xi) Jelaskan dua kebaikan menginfakkan harta pada jalan Allah

S.W.T. [4 markah] (xii) Nyatakan tiga pengajaran yang boleh diperolehi dari ayat di

atas. [6 markah]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 115: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

115

Nombor Soalan Jawapan Markah

a. Maksud potongan ayat al Quran: (i) segera sujud kepada Allah S.W.T. [ 1 X 2m = 2m ] (ii) mereka tidak sombong [ 1 X 2m = 2m ] (iii) mereka berdoa dengan penuh rasa takut dan mengharap

keredhaanNya. [ 1 X 2m = 2m ]

b. (i) Maksud sujud : tunduk/patuh kepada Allah S.W.T.

[ 1 X 2m = 2m ]

(ii) Dua perbezaan sujud sahwi dengan sujud tilawah : Sujud sahwi Sujud tilawah

- dilakukan sebelum salam dalam solat - sebab : menambah atau mengurang rukun solat secara tidak sengaja.

- dilakukan di dalam atau di luar solat - sebab : membaca atau mendengar ayat sajadah

[ 2 X 2m = 4m ]

(iii) Dua kebaikan melazimi ibadah qiamullail : - dikasihi Allah /diampuni Allah S.W.T

- mendapat kekuatan rohani - mendapat ketenangan jiwa - sabar menghadapi ujian - mendapat keberkatan dalam kehidupan

[ 2 X 2m = 4m ]

(iv) Maksud Takbur : bersikap angkuh, sombong dengan kelebihan pangkat / harta kekuasaan / ilmu / rupa paras.

[ 1 X 2m = 2m ]

(v) Seseorang disunat melakukan: - sujud tilawah : apabila seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah.

- sujud sahwi : menambah dan mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja dan meninggalkan sunat ab'ad secara sengaja atau tidak sengaja.

[ 2 X 2m = 4m ]

(vi) Tiga ciri mukmin dalam ayat di atas : - sentiasa sujud kepada Allah S.W.T. - sentiasa bertasbih memuji Allah S.W.T. - taat dan patuh kepada Allah S.W.T. - tidak sombong dan takbur - melazimi qiamullail - berdoa dan mengharap keredhaan Allah S.W.T.

- menginfakkan harta ke jalan Allah S.W.T.

[ 3 X 2m = 6m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 116: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

116

(vii) Perbezaan antara orang yang beriman dengan tidak beriman :

Orang yang beriman Orang yang tidak beriman

- mendapat rahmat - masuk syurga. - ganjaran pahala - hidup selamat/bahagia

- mendapat azab - masuk neraka - balasan dosa - hidup tidak selamat / tidak tenteram

[ 2 X 2m = 4m ]

viii Dua kepentingan pembangunan maddiah dan insaniah berteraskan keimanan :

- melahirkan nilai-nilai toleransi dan keadilan - bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

- menghindar sifat-sifat buruk seperti menindas,rakus, tamak dan zalim - mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. - mencapai matlamat pengabdian kepada Allah S.W.T.

[ 2 X 2m = 4m ]

(ix)

Dua ciri –ciri golongan munafik dan fasik : Munafik Fasik

- bersifat khianat - bercakap bohong - mungkir janji - mertengkar melampaui batas

- melakukan larangan Allah S.W.T. - mempersenda hukum Islam - tidak amanah - berterusan melakukan Maksiat

[ 2 X 1m = 2m ] [ 2 X 1m = 2m ]

(x) Infak ialah : - membelanjakan harta pada jalan Allah S.W.T.

[ 1 X 2m = 2m ]

(xi) Dua kebaikan menginfakkan harta pada jalan Allah S.W.T. : - membantu golongan fakir dan miskin - meningkatkan syiar Islam - meningkatkan ekonomi umat Islam - harta akan diberkati

[ 2 X 2m = 4m ]

(xii) Tiga pengajaran yang boleh diperolehi daripada ayat di atas : - umat Islam dituntut berzikir dan memuji Allah S.W.T - kita digalakkan membanyakkan ibadah sunat - Islam menggalakkan kita mencari harta yang halal dan menginfakkannya. - Allah S.W.T akan memberi ganjaran yang besar kepada orang yang melazimi qiamullail.

[ 3 X 2m = 6m ]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 117: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

117

PELAJARAN 6: KEMULIAAN AL-QURAN SURAH AL-HASYR AYAT 21-24 1 Firman Allah S.W.T:

(a) Terangkan maksud potongan ayat berikut:

(i)

[2 markah ]

(ii)

[2 markah ]

(iii)

[2 markah ]

(b) Al-Quran merupakan mukjizat teragong yang dikurniakan oleh Allah S.W.T.

kepada Rasulullah s.a.w. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan al-Quran? [2 markah] (ii) Terangkan dua kelebihan orang yang membaca dan menghayati al-

Quran. [4 markah] (iii) Jelaskan dua keistimewaan kitab Al-Quran. [4 markah] (iv) Terangkan dua cara anda menghayati al-Quran dalam kehidupan

seharian. [4 markah ] (v) Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T.

kepada manusia.

24-21سورة الحشر

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 118: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

118

Jelaskan dua sebab Allah S.W.T. menurunkan kitab al-Quran. [4 markah] (vi) Ayat di atas menyatakan Allah S.W.T memiliki beberapa nama yang

agong lagi suci. Senaraikan empat nama Allah S.W.T. yang terdapat dalam ayat di atas.

[4 markah] (vii) Jelaskan dua kelebihan bertasbih kepada Allah S.W.T. [4 markah] (viii) Terangkan dua cara makhluk selain manusia mentaati Allah S.W.T. [4 markah] (ix) Allah S.W.T. menyatakan perbandingan antara manusia dengan

bukit apabila diturunkan al-Quran. Apakah yang anda faham dengan perbandingan tersebut.

[4 markah] (x) Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas [4 markah]

PELAJARAN 6 : KEMULIAAN AL-QURAN SURAH AL-HASYR AYAT 21-24 Nombor Soalan

Jawapan Markah

1 (a) Maksud potongan ayat berikut :

(i) khusyuk serta berkecai kerana takut kepada Allah S.W.T. [ 1 X 2m = 2m ] (ii) dialah yang mengetahui perkara yang ghaib dan nyata [ 1 X 2m = 2m ] (iii) maha suci Allah daripada perkara yang menyekutukan [ 1 X 2m = 2m ]

(b) (i) Maksud al-Quran : - kalam/kata-kata Allah S.W.T. yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. melalui perantaraan Jibril.

[ 1 X 2m = 2m ]

(ii) Dua kelebihan orang yang membaca dan menghayati al-Quran :

- dirahmati /diberkati/diredhai Allah S.W.T. - jiwa menjadi tenang - mendapat kejayaan/kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat - terhindar daripada kemungkaran - sentiasa cenderung melakukan kebaikan

[ 2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 119: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

119

(iii) Dua keistimewaan al-Quran : - kandungannya lengkap merangkumi semua aspek kehidupan - terpelihara daripada sebarang perubahan/ penyelewengan - membimbing manusia ke arah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat - setiap huruf yang dibaca diberi pahala - beroleh ketenangan jiwa apabila membaca al-Quran - menjadi penawar kepada penyakit rohani dan jasmani - dijauhi daripada gangguan syaitan - mukjizat agong kepada Rasulullah s.a.w. - keindahan bahasanya tidak dapat ditandingi.

[ 2 X 2m = 4m ]

(iv) Dua cara menghayati al-Quran :

- beristiqamah dalam membaca Al-Quran - memahami maksud/makna ayat yang dibaca

- mengamalkan ajaran al-Quran - membaca dengan bertajwid

[ 2 X 2m = 4m ]

(v) Dua sebab Allah menurunkan al-Quran :

- menjadi sumber ilmu dalam pelbagai bidang - sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan - sebagai sumber hukum/perundangan - bukti keagongan dan kebijaksanaan Allah S.W.T. - bukti keadilan Allah S.W.T.kepada makhluk

[ 2 X 2m = 4m ]

(vi) Empat nama Allah S.W.T yang terdapat dalam ayat :

- Al-Malik - Al-Kuddus - Al-Salam - Al-Mukmin - Al-Muhaimin - Al-Aziz - Al-Jabbar - Al-Mutakabbir - Al-Rahman

[ 4 X 1m = 4m ]

(vii) Dua kelebihan bertasbih kepada Allah S.W.T. :

- mendapat pahala / dirahmati Allah - diampuni dosa - mendapat ketenangan jiwa - mendapat kekuatan rohani dan jasmani - penawar bagi penyakit - mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.

[ 2 X 2m = 4m ]

(viii) Dua cara makhluk lain mentaati Allah S.W.T. :

- bertasbih dengan cara tersendiri - mengikut segala ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan - mengikut fitrah seperti tumbuhan mengeluarkan buah

[ 2 X 2m = 4m ]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 120: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

120

(ix) Perbandingan antara manusia dengan bukit berdasarkan ayat : - gunung akan khusyuk dan berkecai kerana takutkan Allah

jika diturunkan al-Quran ke atasnya. - manusia yang engkar tidak takut dan gerun dengan Al-

Quran. - menunjukkan betapa besar tanggungjawab dan amanah

yang dipikul oleh manusia. - manusia hendaklah berfikir sejauhmana penghayatan

mereka terhadap al-Quran.

[ 2 X 2m = 4m ]

(x) Dua pengajaran ayat : - haiwan dan tumbuh-tumbuhan sentiasa tunduk dan

bertasbih kepada Allah S.W.T. - Allah S.W.T. maha mengetahui perkara-perkara ghaib - Allah S.W.T. memiliki nama yang agong lagi suci

[ 2 X 2m = 4m ]

KEFAHAMAN AL-HADIS , TINGKATAN EMPAT MAKANAN YANG BAIK

Sabda Rasulullah s.a.w. :

a

Nyatakan maksud potongan hadis berikut:

(i) [2 markah] (ii) (2 markah] (iii) [2 markah] (iv) [2 markah]

b Hadis di atas menerangkan tentang makanan yang baik. (i) Nyatakan ciri makanan dan minuman yang baik. [4 markah]

(ii) Jelaskan tiga akibat mengabaikan makanan yang halal. [6 markah] (iii) Terangkan kepentingan memilih makanan dan minuman yang baik. [6 markah] (iv) Nyatakan dua syarat Islam mengharuskan umatnya memakan makanan yang

haram ketika darurat. [4 markah]

(v) Terangkan dua hikmah rukhsah makan dan minum yang haram dalam keadaan darurat. [4 markah]

1

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 121: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

121

c (i) Pakaian melambangkan keperibadian seseorang muslim. Nyatakan dua garis panduan berpakaian menurut Islam. [4 markah]

(ii) Senaraikan tiga ciri pakaian yang dilarang dalam Islam. [6 markah] (iii) Jelaskan dua hikmah wanita diwajibkan menutup aurat. [4 markah] d Terangkan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas. [6 markah]

Nombor Soalan

Jawapan Markah

a. ( i ) - Dia tidak menerima melainkan yang baik. 1 x 2=2m

( ii ) - Makanannya haram dan minumannya haram 1 x 2=2m ( iii ) - Makanlah makanan yang baik 1 x 2=2m ( iv ) - Bagaimana akan diperkenankan doanya 1 x 2=2m

b.

( i )

Ciri-ciri makanan / minuman yang baik : Tidak memudaratkan kesihatan dan tidak beracun Makanan dari sumber yang halal Makanan yang bersih dan segar Tidak ada dalil yang mengharamkannya Disembelih dengan nama Allah S.W.T.

2 x 2= 4m

( ii ) Tiga akibat mengabaikan makanan yang halal : Doa tidak dimakbulkan Allah S.W.T. Ibadah menjadi sia-sia Memudaratkan kesihatan/ mendapat penyakit Mendapat azab /dimurkai Allah S.W.T / masuk neraka Menjatuhkan maruah umat Islam/dipandang hina Merosakkan/melemahkan akal

3 x 2= 6m

( iii ) Tiga kepentingan memilih makanan dan minuman yang baik : Menjaga kesihatan badan Memelihara kewarasan akal Menjaga maruah diri Mendapat pahala kerana mengikut sunnah Menjauhi diri daripada siksaan neraka Supaya doa dimakbulkan Allah S.W.T.

3 x 2= 6m

( iv ) Dua syarat diharuskan memakan makanan haram : Hanya terdapat makanan yang haram Makan sekadar menyelamatkan nyawa Makan/minum bukan untuk kenyang

2 x 2= 4m

( v ) Dua hikmah rukhsah makan dan minum dalam keadaan darurat: Menjaga nyawa sebagai suatu yang berharga Ajaran Islam tidak membebankan umatnya Memberi kelonggaran ketika darurat

2 x 2= 2m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 122: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

122

c

( i ) Dua garis panduan berpakaian : - Tidak terlalu ketat hingga menampakkan susuk tubuh - Tidak terlalu jarang yang menampakkan aurat - Tidak berpakaian yang berlawanan jantina - Berpakaian menutup aurat - Tidak menyerupai pakaian agama lain

2 x 2= 4m

(ii ) Tiga ciri pakaian yang dilarang : - Memakai emas dan sutera tulen bagi lelaki - Pakaian yang jarang menampakkan aurat - Pakaian yang ketat yang menampakkan susuk tubuh - Pakaian yang berlainan jantina - Pakaian yang menyerupai pakaian agama lain

3 x 2= 6m

(iii) Dua hikmah wanita diwajibkan menutup aurat : - Mengelakkan daripada fitnah - Menjaga maruah diri/Islam - Mengelakkan berlaku maksiat - Menjaga maruah agama

2 x 2= 4m

D Tiga pengajaran daripada hadis : - Kita wajib menghindari daripada makanan dan minuman yang haram - Allah S.W.T tidak menerima doa mereka yang mengambil makanan yang haram - Umat Islam perlu prihatin terhadap makanan yang halal dan berkhasiat - Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat, bersih dan bersesuaian.

3 x 2= 6m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 123: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

123

PERPADUAN TERAS KEMAJUAN

Sabda Rasulullah s.a.w. :

1a Nyatakan maksud potongan hadis berikut:

I [2 markah] Ii Iii [2 markah] Iv [2 markah] V [2 markah] vi [2 markah]

Hadis di atas menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang perpaduan dan kemajuan 1b i Nyatakan empat sifat tersebut. [4 markah]

Ii Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya bersifat seperti di atas. [4 markah]

Iii Apakah maksud hasad ? [2 markah]

iv Mengapakah Islam melarang perbuatan tersebut ? [4 markah]

V Apakah maksud berpaling muka ? [2 markah] Vi Nyatakan sebab wujudnya sifat berpaling muka dalam masyarakat.

[2 markah]

Vii Terangkan tiga akibat mengamalkan sifat tersebut kepada masyarakat. [6 markah]

Viii Apakah maksud łȈŁDzʼnȺȱǟ (menipu) [2 markah]

Ix Jelaskan dua sebab Islam melarang perbuatan tersebut. [4 markah]

X Huraikan tiga langkah untuk mengeratkan perpaduan dalam masyarakat. [6 markah]

2a I

Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu. Apakah asas perpaduan menurut pandangan Islam.

ii Terangkan 2 kesan positif hasil perpaduan kepada rakyat dan negara http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 124: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

124

(Perpaduan Teras Kemajuan)

1. a ( i ) Janganlah kamu dengki-mendengki, tipu-menipu 1 x 2= 2M ( ii ) Jangan benci-membenci, jangan berpaling muka 1 x 2= 2M ( iii ) Jangan berjual beli di atas jualan orang lain 1 x 2= 2M ( iv ) Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya

dalam kehinaan 1 x 2= 2M

( v ) Tidak boleh membohongi dan menghinanya sesama Islam 1 x 2= 2M (vi) Haram darahnya, hartanya dan kehormatannya 1 x 2= 2M b ( i ) Empat sifat yang menghalang perpaduan dan kemajuan :

- Dengki mendengki - Menipu - Benci membenci - Berpaling muka - Berjual beli di atas jualan orang lain

4x1= 4m

( ii ) Dua sebab Islam melarang perbuatan tersebut: - Masyarakat akan porak poranda/ pergaduhan - Melahirkan masyarakat/individu yang mementingkan diri

sendiri - Negara mundur/ekonomi terjejas/tidak maju - Maruah umat Islam tercemar/dipandang rendah

2 x 2= 4m

(iii) Hasad ialah perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain/ dan berharap nikmat tersebut hilang daripadanya

2 x 1= 2m

( iv ) Islam melarang sifat hasad kerana : - Menyebabkan pergaduhan/perpecahan - Dibenci oleh Allah S.W.T. - Dibenci oleh masyarakat - Terputus silaturrahim - Lahir individu yang mementingkan diri sendiri - Jiwa tidak tenteram

2 x 2= 2m

( v ) Berpaling muka bermaksud tidak bertegur sapa dan hidup mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

1 x 2= 2m

(vi ) Sebab wujudnya sifat berpaling muka: - Perasaan riak/ego dalam diri - Sombong dengan kemewahan / kekayaan/pangkat

1 x 2= 2m

(vii ) Tiga akibat mengamalkan sifat tersebut kepada masyarakat : - Hilang keharmonian dalam masyarakat - Terputus silaturrahim - Hilang sifat tolong menolong - Musuh akan mengambil kesempatan

3 x 2= 6m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 125: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

125

viii ) Maksud ȈDzȺȱǟ (menipu) ialah perbuatan tidak jujur sama ada

melalui tutur kata atau tingkahlaku dalam bermuamalat

1 x 2= 2m

(ix ) Dua sebab Islam melarang perbuatan menipu : - Menghilangkan kepercayaan orang lain - Menyusahkan orang lain - Hilang keharmonian hidup - Negara akan mundur/ tidak maju - Ekonomi negara terjejas

2 x 2= 4m

(x) Tiga langkah mengeratkan perpaduan dalam masyarakat : - Memupuk kasih sayang di antara anggota masyarakat - Mengamalkan sikap tolong menolong - Memelihara hak/ maruah/ budaya orang lain - Prihatin / bertolak ansur dengan jiran dan masyarakat - Ziarah-menziarahi - Bersikap patriotik dan sayangkan negara - Hindarkan sifat pentingkan diri

3 x 2= 6m

TINGKATAN LIMA : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU

Sabda Rasulullah s.a.w. :

a Nyatakan maksud potongan hadis berikut: (i) [2 markah] (ii) [2 markah] (iii) [2 markah] (iv) [2 markah]

1

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 126: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

126

b Hadis di atas menerangkan tentang kehidupan di dunia yang sementara. (i) Jelaskan dua persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan kehidupan

seorang perantau. [4 markah]

(ii) Senaraikan dua amalan yang diperlukan oleh seorang muslim untuk menghadapi hari akhirat.

[4 markah] (iii) Nyatakan dua teknik pengurusan masa secara efektif.

[4 markah] (iv) Terangkan dua cara anda menguruskan masa untuk menjadi pelajar yang

cemerlang. [4 markah]

(v) Bagaimanakah anda menentukan wawasan hidup untuk mencapai cita-cita ? [4 markah]

(vi) Jelaskan dua kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan. [4 markah]

(vii) Terangkan dua akibat menangguhkan sesuatu urusan. [4 markah]

(viii) Apakah maksud takwa ? [2 markah]

(ix) Nyatakan dua cara untuk memperolehi ketakwaan kepada Allah S.W.T [4 markah]

(x) Terangkan tiga pengajaran yang boleh diteladani daripada hadis di atas. [6 markah]

PELAJARAN 7 : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT PERANTAU

NOMBOR SKEMA MARKAH a ( i ) - Jadikanlah diri kamu di dunia sebagai seorang

perantau/pengembara (1 x 2m) = 2m

( ii ) - Apabila berada pada waktu petang, jangan menunggu menjelang pagi

(1 x 2m) = 2m

( iii ) - Apabila berada pada waktu pagi, jangan menunggu menjelang petang

(1 x 2m) = 2m

( iv ) - Gunakanlah peluang semasa sihat sebelum sakit. (1 x 2m) = 2m

b ( i ) Dua persamaan kehidupan di dunia dengan seorang perantau : - Tempoh tinggal di dunia adalah singkat - Memerlukan bekalan - Tidak boleh lalai dan leka

(2 x 2m) = 4m

( ii ) Dua amalan untuk bekalan di akhirat : - Ilmu yang bermanfaat - Amal ibadah - Sedekah jariah

(2 x 2m) = 4m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 127: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

127

( iii ) Dua teknik pengurusan masa yang efektif : - Merancang penggunaan masa - Mengurus masa dengan bijak - Menentukan wawasan hidup - Menyediakan jadual waktu

(2 x 2m) = 4m

( iv ) Dua cara pengurusan masa untuk menjadi pelajar yang cemerlang :

- Menyediakan jadual waktu belajar - Memperuntukkan masa untuk mengulangkaji - Memperuntukkan masa untuk beribadah - Menjauhi aktiviti tidak berfaedah - Tidak menangguhkan kerja - Menyediakan senarai semak

(2 x 2m) = 4m

( v ) Cara menentukan wawasan hidup : - Menetapkan matlamat hidup - Menggunakan masa dengan terancang - Mengkaji semula kualiti penggunaan masa - Menggunakan dairi untuk mengukur pencapaian wawasan

(2 x 2m) = 4m

( vi ) Dua kelebihan menyegerakan urusan : - Dimuliakan oleh Allah S.W.T - Kerja akan berkualiti - Negara akan maju

(2 x 2m) = 4m

( vii ) Akibat menangguh kerja : - Hasil kerja tidak berkualiti - Negara akan mundur/ tidak maju - Hidup tidak tenteram

(2 x 2m) = 4m

( viii ) Takwa bermaksud melaksanakan segala perintah Allah S.W.T serta menjauhi laranganNya dengan taat

(1 x 2m) = 2m

( ix ) Dua cara mendapat takwa : - Ikhlas dalam beribadah kepada Allah S.W.T - Ikhlas dalam hubungan dengan manusia

(2 x 2m) = 4m

( x ) Pengajaran hadis : - Tempoh kehidupan di dunia adalah singkat berbanding

dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi - Manusia perlu menggunakan masa di dunia dengan

sebaik mungkin - Islam melarang kita menangguh-nangguhkan kerja - Seseorang muslim hendaklah menguruskan masanya

dengan bijak

(3 x 2m) = 6m

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 128: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

128

ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH. Sabda Rasulullah s.a.w. :

a Nyatakan maksud potongan hadis berikut: (i) [2 markah] (ii) [2 markah] (iii) [2 markah] (iv) [2 markah] (v) [2 markah]

b Hadis di atas menerangkan tentang orang yang beriman kekasih Allah S.W.T. (i) Apakah maksud wali Allah S.W.T ? [2 markah]

(ii) Namakan dua wali Allah S.W.T dari golongan salafus soleh. [2 markah]

(iii) Nyatakan bentuk ancaman Allah S.W.T terhadap orang yang memusuhi

waliNya. [2 markah]

(iv) Jelaskan dua kelebihan orang yang sentiasa melakukan amalan fardhu dan sunat. [4 markah]

(v) Senaraikan dua ciri orang yang soleh berdasarkan hadis di atas. [2 markah]

(vi) Nyatakan tiga amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah

S.W.T . [3 markah]

(vii) Jelaskan dua contoh ibadat sunat yang menghubungkan sesama manusia. [4 markah]

(viii) Apakah yang dimaksudkan dengan “An-Nawafil”. [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 129: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

129

(ix) Terangkan tiga kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil. [6 markah]

(x) Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas. [6 markah]

Pelajaran 8 ( Orang Beriman Kekasih Allah S.W.T )

a. ( i ) Sesiapa yang memusuhi waliKu, Aku isytiharkan perang ke atasnya.

1 x 2= 2m

( ii ) Aku fardukan ke atasnya 1 x 2= 2m ( iii ) Mendekatkan diri kepadaKu dengan ibadah sunat 1 x 2= 2m ( iv ) Jika dia meminta kepadaKu, Aku perkenankannya 1 x 2= 2m ( iv ) Jika dia memohon perlindungan, Aku melindunginya 1 x 2= 2m b. ( i ) Wali Allah bermaksud :

Manusia biasa yang beriman, bertaqwa,beristiqamah melaksanakan perintah Allah S.W.T dan meninggalkan laranganNya secara zahir dan batin

1 x 2= 2m

( ii ) Dua contoh Wali Allah S.W.T : - Uwis al-Qarni - Al-Hasan al-Basri - Rabiatul Adawiyyah

2 x 1= 2m

( iii) Bentuk ancaman Allah S.W.T : - Allah S.W.T akan memerangi orang yang memusuhi para waliNya/ menurunkan bala/ bencana

1 x 2= 2m

( iv ) Dua kelebihan orang yang melakukan amalan fardu dan amalan sunat :

- Mendapat keredhaan Allah/ dirahmati/ diberkati - Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah

S.W.T - Dapat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T

2 x 2= 4m

(v) Dua ciri orang yang soleh : - Berilmu pengetahuan tinggi - Beramal dengan ikhlas dan beristiqamah - Berakhlak mulia

2 x 1= 2m

( vi ) Tiga amalan sunat yang mendekatkan diri kepada Allah S.W.T

- Solat sunat - Puasa sunat - Membaca Al Quran - Sentiasa berdoa

3 x 1=3m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 130: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

130

( vii ) Dua contoh ibadah sunat yang menghubungkan sesama manusia :

- Menjaga silaturrahim - Nasihat menasihati satu sama lain - Ziarah menziarahi - Berbudi bahasa dalam bermuamalat

2 x 2= 4m

( viii ) `An-Nawafil ialah amalan-amalan sunat

1 x 2= 2m

(ix) Tiga kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil - Disayangi oleh Allah S.W.T - Hidupnya diberkati - Terpelihara daripada melakukan maksiat - Doanya dimakbulkan Allah S.W.T - Diberi ganjaran pahala - Mendapat nikmat beribadah

3 x 2= 6m

( x ) Tiga pengajaran hadis - Orang mukmin wajib melakukan ibadah fardu dengan

penuh ketaatan - Kekasih Allah S.W.T ialah orang mukmin yang banyak

melakukan ibadah - Orang yang hampir dengan Allah S.W.T ialah orang yang

berilmu, beramal dan berakhlak mulia - Allah S.W.T memperkenankan doa orang yang hampir

denganNya.

3 x 2= 6m

SKEMA JAWAPAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 131: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

131

PELAJARAN 10: PERKARA MEMBATALKAN IMAN (SYIRIK)

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)

ANEKA PILIHAN 1

Manakah di antara berikut adalah akibat perbuatan syirik kepada individu?

A Mengurangkan iman B Membatalkan akidah C Hidup tidak tenteram D Memutuskan silaturrahim 2 Di antara contoh syirik jali ialah

A Riak B tidak mengakui balasan di akhirat C menyembah bulan, bintang atau matahari D membuang ancak bagi menghalau hantu 3 Orang yang mengamalkan perbuatan syirik dinamakan

A Kafir B Munafik C Murtad D Musyrik 4 Syirik khafi ialah syirik yang dilakukan

A secara terbuka B secara sembunyi C secara bertafakur D secara terang-terangan 5

Manakah perkara di bawah menunjukkan contoh Syirik Khofi ?

A. Zina dan menuduh zina B. Riak dan Takabbur C. Mushaqah dan liwat D. Mengaku Nabi Isa a.s anak Tuhan

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 132: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

132

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KUFUR) 1

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada maksud

A kufur akhlak B kufur nikmat C kufur syariat D kufur hakikat 2 Di antara contoh kufur hakikat ialah I menunjuk-nunjuk kehebatan diri II tidak mengakui balasan akhirat III enggan mengeluar zakat dan sedekah IV menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3

Perbuatan “A” boleh menyebabkan

A kufur hakikat B kufur nikmat C Khurafat D Munafik 4 Faktor yang menyebabkan berlakunya kekufuran ialah

A dipaksa oleh seseorang B suka melakukan maksiat C derhaka kepada ibubapa D terpengaruh dengan hawa nafsu

“Mengingkari Allah S.W.T sebagai pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk ciptaanNya.”

“A” seorang muslim tetapi sering mempertikai dan menolak hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 133: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

133

5 Berikut adalah contoh perbuatan kufur nikmat.

i. Tidak melakukan ibadat-ibadat yang wajib ii Memakai lambang-lambang agama lain seperti salib

iii Melakukan penebangan hutan untuk memakmurkan bumi iv Melakukan pembaziran dalam pemakanan dan berpakaian

A. i dan ii B. iii dan iv C. ii dan iv D. i dan iii

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (RIDDAH) 1

Pernyataan di atas boleh membawa seseorang menjadi murtad dengan cara

A Amalan B Iktikad C Perbuatan D Perkataan 2 Berikut adalah cara menangani orang yang murtad kecuali

A dibuang daerah B dikenakan hukuman bunuh C memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf D memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam 3 Di antara hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad ialah I menghalang perbuatan merendah dan memburukkan agama Islam II memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan III mencegah daripada sifat mementingkan diri sendiri IV menjatuhkan maruah diri dan keluarga A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Manakah antara berikut adalah kesan perbuatan riddah? I Hubungan suami isteri terpisah II Kekal sebagai penghuni neraka III Berhak mewarisi harta pusaka warisnya IV Harus dikebumikan di tanah perkuburan Islam

“Mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam”

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 134: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

134

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KHURAFAT) 1 Contoh amalan khurafat ialah A membuang ancak bagi menghalau hantu B menyembah bulan atau matahari C meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus D menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran 2 Seseorang yang mempercayai dan mengamalkan perkara-perkara khurafat akan

menyebabkan I menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik II melindungi diri daripada segala bala III menyebabkan syirik dan batal iman IV mengukuhkan perpaduan masyarakat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3

“X” adalah merujuk kepada maksud

A Sihir B Nifak C Syirik D Khurafat 4 Cara mengatasi khurafat dalam masyarakat ialah

A menjauhkan diri dari pengamal khurafat B menangkap orang yang mengamalkan khurafat C menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu D mengasingkan orang yang mengamalkan khurafat di suatu tempat

Kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan ianya bertentangan syariat Islam

X

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 135: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

135

5

Mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang. Perkara di atas merupakan contoh yang tepat kepada salah satu perkara yang membatalkan iman di bawah.

A. Khufarat B. Syirik Jali C. Syirik Khofi D. Riddah

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (SIHIR) 1 Berikut adalah kesan amalan sihir kepada masyarakat kecuali A menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik B memecahbelahkan masyarakat C menimbulkan pergaduhan D mendatangkan fitnah 2 Mengapakah amalan sihir boleh membatalkan iman?

I Menafikan kekuasaan Allah S.W.T II Memecahbelahkan masyarakat III Meminta pertolongan daripada kuasa ghaib atau syaitan IV Mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3 Manakah di antara berikut bukan tujuan menjauhkan diri daripada amalan sihir.

A Supaya akidah seseorang terpelihara B Supaya hidup dalam keadaan aman C Terpelihara daripada permusuhan dan persengketaan D Supaya mendapat perlindungan daripada makhluk ghaib 4 ____________ ialah salah satu cara menjauhkan diri daripada terkena sihir.

A Beristiqamah B Bermunajat C Bertafakkur D Berdoa

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 136: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

136

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (NIFAK) 1

Berikut adalah sifat-sifat orang munafik kecuali

A tidak suka berbaik-baik B tidak memungkiri janji C tidak bercakap benar D tidak menunaikan amanah 2 Orang yang mengamalkan perbuatan nifak dinamakan

A kafir B fasik C murtad D munafik 3 Antara berikut adalah langkah-langkah mengawal diri daripada bersifat nifak. I Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat II Menjauhkan diri daripada pengamal ajaran sesat III Bercakap benar apabila berbicara IV Menunaikan janji A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4

Pernyataan di atas merujuk kepada maksud

A nifak B riddah C kufur D syirik

PELAJARAN 11: DOSA-DOSA BESAR (UNIT 1) 1

Berikut merupakan contoh dosa kecil kecuali

A melihat aurat bukan mahram B mengurat C mengumpat D bercakap lucah

Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah S.W.T

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 137: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

137

2 Hukuman kepada pelaku jenayah menurut syarak adalah

I qisas II hudud III dam IV kifarat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3 Berikut adalah cara berbakti kepada kedua ibubapa ketika sakit.

I Mentaati segala perintahnya II Tidak meninggikan suara kepada keduanya III Menziarahi dan merawatnya IV Menolong mengambil wuduk jika tidak berupaya A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Hukuman bagi kesalahan mencuri menurut al-Quran ialah

A dipenjara B dipotong tangan C disebat dan dipenjara D dipotong tangan dan kaki secara berselang 5 Antara berikut yang manakah hikmah diharamkan riba. A Mewujudkan semangat rajin bekerja dalam masyarakat B Membanteras kezaliman dalam masyarakat C Membangunkan ekonomi sesebuah negara D Mewujudkan masyarakat yang prihatin 6 Akibat lari dari medan perang

I akan menerima pembalasan di akhirat II dipandang hina oleh musuh Islam III merendahkan martabat Islam IV terselamat dari dibunuh A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 138: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

138

7 Antara faktor yang menggerakkan seseorang mukmin melakukan dosa ialah : i. Keturunan ii. Kejahilan ilmu iii. Kesempitan hidup iv. Nafsu Mutmainnah A. i dan ii B. iii dan iv C. ii dan iii D. i dan iv

PELAJARAN 11:DOSA-DOSA BESAR YANG MENGHANCURKAN UMAT (UNIT 2) 1 Hukuman ke atas peminum arak ialah A 06 kali sebatan B 40 kali sebatan C 80 kali sebatan D 100 kali sebatan 2 Arak dan dadah diharamkan dalam Islam kerana

A mengekalkan kesihatan B memutuskan silaturrahim C menjaga kewarasan akal D mendorong seseorang melakukan jenayah 3 Berikut adalah langkah mencegah penagihan dadah di kalangan remaja kecuali

A mengadakan ceramah anti dadah B memberi didikan agama secukupnya C membina lebih banyak pusat serenti D mengawal pergaulan anak agar tidak terlalu bebas 4 Hukuman kepada penzina muhsan ialah

A disebat 100 kali B disuruh bertaubat C direjam dengan batu hingga mati D disebat dan direjam dengan batu hingga mati

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 139: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

139

5

Pernyataan di atas pendorong kepada perbuatan

A Zina B Murtad C Musahaqah D menagih dadah 6 Berikut adalah kesan liwat kepada individu kecuali

A mendapat penyakit B dibenci masyarakat C jiwa tidak tenteram D melahirkan masyarakat yang mundur 7 Mengapakah Allah S.W.T mengenakan hukuman yang amat berat kepada pesalah

zina, liwat dan musahaqah. I Pengajaran kepada masyarakat II Memantapkan institusi perkahwinan III Pengajaran kepada orang yang melakukannya IV Perbuatan tersebut berleluasa dalam masyarakat A I dan II B I dan III C II dan III D II dan IV 8 Di antara syarat bagi seseorang yang menuduh orang lain berzina ialah

A Mumaiyyiz B tidak dipaksa C dua orang saksi D tidak mengetahui haramnya qazaf 9 Perbuatan menuduh seseorang yang baik berzina tanpa saksi dinamakan A Liwat B Lian C Zihar D qazaf

Kurang didikan agama Kerap mengunjungi tempat-tempat hiburan Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 140: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

140

10 Hukuman bagi orang yang melakukan qazaf ialah

A 40 kali sebatan B 80 kali sebatan C 100 kali sebatan D rejam sampai mati 11 Perbuatan membunuh diri diharamkan oleh Islam kerana

A mencabul hak Allah S.W.T B disisih oleh masyarakat C mati sesuatu yang menyakitkan D meruntuhkan ekonomi Negara 12 Di antara faktor yang membatalkan Iman dari segi iq’tikad adalah……

A. Menyembah berhala B. Tidak percaya adanya Allah Taala C. Memakai tatoo di badan D. Memijak-mijak al-Qur’an

PELAJARAN 12 : TUNTUTAN TAUBAT 1 Apakah maksud taubat?

A Supaya mendapat rahmat Allah S.W.T B Suatu cara beribadat kepada Allah S.W.T C Memohon keampunan daripada Allah S.W.T D Memohon hidayah dan petunjuk Allah.S.W.T 2 Hukum bertaubat bagi orang yang melakukan dosa adalah A wajib B sunat C harus D Makruh

3 Berikut pernyataan yang benar mengenai taubat.

A Taubat boleh dilengah-lengahkan B Allah akan menerima taubat hambaNya C Segera bertaubat apabila melakukan dosa D Seseorang itu diharuskan bertaubat apabila telah tua 4 Mengapakah taubat perlu disegerakan.

A Kerana seseorang itu boleh bertaubat bila-bila masa B Kerana seseorang itu tidak tahu bila ia akan mati C Supaya dipandang mulia oleh manusia D Supaya hidup disukai oleh manusia

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 141: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

141

5 Di antara hikmah taubat ialah

I mendapat balasan syurga di akhirat kelak II menyesal terhadap maksiat yang dilakukan III dapat berterus terang memohon maaf kepada manusia IV memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

TINGKATAN LIMA : PELAJARAN 9 : IMAN MUTIARA HIDUP 1

Iman mempunyai lebih 70 cabang. Cabang yang paling afdal ialah ucapan

A الالھ اال اهللا B الحمدهللا C سبحان اهللا D استغفراهللا العظیم 2 Manakah di antara berikut adalah martabat iman seseorang muslim?

A bertambah sahaja B berkurang sahaja C boleh bertambah atau berkurang D tidak bertambah dan tidak berkurang 3

Keterangan di atas merujuk kepada

A meningkatkan keimanan B mengurangkan keimanan C mengekalkan keimanan D membataskan keimanan 4 Berikut adalah sifat yang boleh mencapai kemanisan iman kecuali

A benci kepada perkara-perkara kekufuran B mengasihi sesama manusia kerana Allah S.W.T C melaksanakan tuntutan fardu dengan tidak sempurna D cinta kepada Allah SWT dan rasulNya melebihi segalanya

melakukan qiamullail membaca Al Quran berzikir, bertahmid

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 142: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

142

5 Kemanisan iman dapat diperolehi dengan cara

A menuntut ilmu fardu kifayah B mengasihi manusia kerana Allah C membantu orang lain tanpa keikhlasan D menjadikan Al Quran sebagai panduan dalam keadaan tertentu 6 Cara untuk meningkatkan iman kepada Allah S.W.T ialah A memperbanyakkan amalan sunat B memutuskan semua saluran hiburan C menggalakkan bekerja bersungguh-sungguh D menggalakkan bantu membantu sesama manusia 7 Maksud kemanisan iman ialah I gembira melakukan ibadat II sentiasa mengingati mati dan hari pembalasan III sanggup menanggung kepayahan demi keredaan Allah IV mengutamakankan Allah S.W.T dan rasul daripada perkara dunia A I dan III B I dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV

1

Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah muncul kerana

A tercetus fitnah dalam masyarakat B perpecahan di kalangan masyarakat C berleluasa amalan bidaah dalam masyarakat Islam D penentangan terhadap sahabat-sahabat Rasullulah s.a.w 2

Y di atas ialah

A pelaku dosa besar dianggap kafir B beriktikad bahawa alam bersifat qadim C pelaku dosa besar dianggap mukmin yang fasik D mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

Pandangan Ahli Sunnah Waljamaah “Y”

Al-Quran bukan makhluk

Al-Quran bersifat qadim

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 143: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

143

3 Pilih jawapan yang tepat mengenai prinsip Ahli Sunnah Waljamaah.

A Mengharuskan perkahwinan mut’ah B Berpegang teguh dengan hadis dhaif C Berpegang dengan prinsip salafussoleh D Menghukum walaupun tiada bukti yang sahih 4 Siapakah di antara berikut yang mempelopori golongan Ahli Sunnah Waljamaah?

A Imam Abu Hassan al-Basri B Imam Abu Hassan al-Azhari C Imam Abu Hassan al-Ash’ari D Imam Abu Hassan al-Maturidi 5 Manakah di antara berikut adalah pegangan Syiah Zaidiyah?

A Pelaku dosa besar adalah kafir B Menghalalkan beberapa kemungkaran C Membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran D Perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah S.W.T

6 Penentangan Khawarij terhadap Muawiyah tercetus dalam peristiwa

A Majlis Tahkim B Perang Siffin C Baiatul Ridwan D Perjanjian Hudaibiyah

1

Siapakah pengasas ajaran sesat di atas?

A Hj. Mohd b Shafie B Md. Sadiq b Baraqah C Mirza Gulam Ahmad D Husni Ali al-Mazandarani 2

Y adalah maksud

A Ajaran sesat B Ajaran Bahai C Ajaran Taslim D Ajaran Qadiyani

“Y” . amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam . ajaran bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah

Lahir pada tahun 1870 M di Kg Seronok, Bayan Lepas Pulau Pinang. Terkenal dengan gelaran Hj Ahmad Matahari

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 144: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

144

3 Berikut adalah ciri-ciri ajaran sesat. I Mengingkari pemimpin II Mencemarkan kesucian al-Quran III Menerima hukum yang telah disepakati IV Mengubah prinsip asas akidah yang terdapat dalam Islam A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Nama kitab yang dianggap suci dan menjadi pegangan dalam ajaran Qadiani ialah A al-Kitab B al-Bayan C al-Furqan D al-Tazkirah 5

Ciri-ciri kesesatan di atas merujuk kepada ajaran

A Bahai B Taslim C Qadiani D Nassyabandiyyah 6 Pilih pernyataan yang tepat berkaitan dengan ajaran Bahai?

I Berasal daripada Pulau Pinang II Diasaskan oleh Husain Ali al-Mazandarani III Beriktikad bahawa nabi Isa as mati disalib IV Mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah S.W.T A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7 Dimanakah letaknya Qadian ? A Mumbai, India B Srinagar, India C Gusdarpur, India D New Delhi, India

Beriktikad bahawa alam bersifat qadim Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li Menolak kewujudan hari kiamat,syurga dan neraka

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 145: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

145

BAHAGIAN AKIDAH TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 9 : IMAN MUTIARA HIDUP 1 Iman mempunyai lebih 70 cabang. Cabang yang paling afdal ialah ucapan

A الالھ اال اهللا B الحمدهللا C سبحان اهللا D استغفراهللا العظیم 2 Manakah di antara berikut adalah martabat iman seseorang muslim?

A bertambah sahaja B berkurang sahaja C boleh bertambah atau berkurang D tidak bertambah dan tidak berkurang 3

Keterangan di atas merujuk kepada

A meningkatkan keimanan B mengurangkan keimanan C mengekalkan keimanan D membataskan keimanan 4 Berikut adalah sifat yang boleh mencapai kemanisan iman kecuali

A benci kepada perkara-perkara kekufuran B mengasihi sesama manusia kerana Allah S.W.T C melaksanakan tuntutan fardu dengan tidak sempurna D cinta kepada Allah SWT dan rasulNya melebihi segalanya 5 Kemanisan iman dapat diperolehi dengan cara

A menuntut ilmu fardu kifayah B mengasihi manusia kerana Allah C membantu orang lain tanpa keikhlasan D menjadikan Al Quran sebagai panduan dalam keadaan tertentu 6 Cara untuk meningkatkan iman kepada Allah S.W.T ialah A memperbanyakkan amalan sunat B memutuskan semua saluran hiburan C menggalakkan bekerja bersungguh-sungguh D menggalakkan bantu membantu sesama manusia

melakukan qiamullail membaca Al Quran berzikir, bertahmid

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 146: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

146

7 Maksud kemanisan iman ialah I gembira melakukan ibadat II sentiasa mengingati mati dan hari pembalasan III sanggup menanggung kepayahan demi keredaan Allah IV mengutamakankan Allah S.W.T dan rasul daripada perkara dunia A I dan III B I dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV

PELAJARAN 10 : AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 1

Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah muncul kerana

A tercetus fitnah dalam masyarakat B perpecahan di kalangan masyarakat C berleluasa amalan bidaah dalam masyarakat Islam D penentangan terhadap sahabat-sahabat Rasullulah s.a.w 2

Y di atas ialah

A pelaku dosa besar dianggap kafir B beriktikad bahawa alam bersifat qadim C pelaku dosa besar dianggap mukmin yang fasik D mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka 3 Pilih jawapan yang tepat mengenai prinsip Ahli Sunnah Waljamaah.

A Mengharuskan perkahwinan mut’ah B Berpegang teguh dengan hadis dhaif C Berpegang dengan prinsip salafussoleh D Menghukum walaupun tiada bukti yang sahih 4 Siapakah di antara berikut yang mempelopori golongan Ahli Sunnah Waljamaah?

A Imam Abu Hassan al-Basri B Imam Abu Hassan al-Azhari C Imam Abu Hassan al-Ash’ari D Imam Abu Hassan al-Maturidi

Pandangan Ahli Sunnah Waljamaah “Y”

Al-Quran bukan makhluk

Al-Quran bersifat qadim

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 147: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

147

5 Manakah di antara berikut adalah pegangan Syiah Zaidiyah?

A Pelaku dosa besar adalah kafir B Menghalalkan beberapa kemungkaran C Membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran D Perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah S.W.T 6 Penentangan Khawarij terhadap Muawiyah tercetus dalam peristiwa

A Majlis Tahkim B Perang Siffin C Baiatul Ridwan D Perjanjian Hudaibiyah

PELAJARAN 11 : AJARAN SESAT 1

Siapakah pengasas ajaran sesat di atas?

A Hj. Mohd b Shafie B Md. Sadiq b Baraqah C Mirza Gulam Ahmad D Husni Ali al-Mazandarani 2

Y adalah maksud

A Ajaran sesat B Ajaran Bahai C Ajaran Taslim D Ajaran Qadiyani 3 Berikut adalah ciri-ciri ajaran sesat. I Mengingkari pemimpin II Mencemarkan kesucian al-Quran III Menerima hukum yang telah disepakati IV Mengubah prinsip asas akidah yang terdapat dalam Islam A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Lahir pada tahun 1870 M di Kg Seronok, Bayan Lepas Pulau Pinang. Terkenal dengan gelaran Hj Ahmad Matahari

“Y” . amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam . ajaran bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 148: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

148

4 Nama kitab yang dianggap suci dan menjadi pegangan dalam ajaran Qadiani ialah A al-Kitab B al-Bayan C al-Furqan D al-Tazkirah 5

Ciri-ciri kesesatan di atas merujuk kepada ajaran

A Bahai B Taslim C Qadiani D Nassyabandiyyah 6 Pilih pernyataan yang tepat berkaitan dengan ajaran Bahai? I Berasal daripada Pulau Pinang II Diasaskan oleh Husain Ali al-Mazandarani III Beriktikad bahawa nabi Isa as mati disalib IV Mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah S.W.T

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

SOALAN STRUKTUR : AQIDAH TINGKATAN 4 1.________________ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat,sifat dan afaalnya. 2.Ia terbahagi kepada dua:i_______________________ii)___________________________ 3._________________Perlakuan syirik secara terang-terangan contoh menyembah berhala. 4__________________ tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat contoh riak,ujub dan takbur. 5.Kufur ialah__________________________________________________________________ 6.Kufur terbahagi kepada dua i)_________________________ii)________________________ 7._____________________ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh rasulullah S.A.W

Beriktikad bahawa alam bersifat qadim Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li Menolak kewujudan hari kiamat,syurga dan neraka

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 149: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

149

8._____________________ialah mengingkari kholid atau Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaanya. 9.Menggunakan nikmat ke jalan maksiat adalah contoh:______________________________ 10Tidak mengakui balasan diakhirat adalah contoh:_________________________________ 11.Enggan mengeluarkan zakat adalah contoh:_____________________________________ 12.Murtad_______________________________________________________________ 13.Seseorang itu boleh menjadi murtad Cara

Huraian

I’ktiqad Mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam Perbuatan 14.Sebab-sebab yang membawa kepada murtad a)______________________________________________________ b)______________________________________________________ c)______________________________________________________ d)______________________________________________________ 15.Kesan-kesan yang membawa kepada murtad i) _______________________________________________ ii)_______________________________________________ iii)________________________________________________ iv)__________________________________________________ 16. Cara menangani murtad: i)__________________________________________________ ii_________________________________________________ iii)_________________________________________________ 17.________________________ ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. 18.Contoh-contoh khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam a)__________________________________________________ b)__________________________________________________ c)__________________________________________________ 19 Faktor2 yang membawa khurafat a)_____________________________________________________ b)____________________________________________________ c)_____________________________________________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 150: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

150

20..__________________ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaibbdengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudharat atau mengelirukan manusia. 21._____________ ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah S.W.T 22.Sifat-sifat orang munafik I) Apabila bercakap dia berdusta ii)___________________________ iii)Apabila berjanji dia mungkir

iv)___________________________________

23___________________ ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhan. 24._________________-kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu didunia dan amaran azab diakhirat. 25__________________kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu didnia atau amaran azab diakhirat. 26Derhaka kepada ibubapa:______________________________ 27.Melihat aurat bukan mahram.:__________________________ 28..Hukum_______________menyinggung perasaan ibubapa. 29 Hukum______________ mentaat dan berbuat baik kepada ibubapa miskipun berlainan agama 30.___________dan__________________ ialah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudhratkan orang lain. 31.Mencuri________________________________________________________________ 32 Islam memperuntukkan undang2 hudud yang tegas iaitu____________________sekiranya barang yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahan. 33.Riba ialah_________________________________________________________________ 34.Jenis2 Riba a)_____________________________________________________________ b)_____________________________________________________________ 35 ___________________ ialah kanak2 yang kematian bapa sebelum umur baligh 36. Perang jihad_____________________________________________________ 37._____________ kepada rakyat yang baligh dan berakal serta berkeupayaan menyertai jihad jika kesucian Islam telah tercabul. 38.___________________ bererti mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaan serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 151: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

151

39.____________________ adalah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. 40.__________________ minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam. 41.Dadah ialah_________________________________________________________________ 42._____________persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan yang sah. 43Jenis2 hukuman zina

i) Zina Muhsin ____________________________

ii) Zina Ghair Muhsin_______________________ 44.Menuduh seseorang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi yang adil. 45.___________ialah hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki. 46.______________ hubungan jenis perempuan dengan perempuan. 47.________________melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri. 48__________________kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal perintah Allah atau laranganNya. 50 Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia dinamakan syirik __________

51 Hukum mengamalkan perbuatan syirik ialah _____________.

52 Menyekutukan Allah S.W.T dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya disebut

____________.

53 Syirik __________ ialah tidak meletakkan Allah S.W.T sebagai sesuatu yang mutlak

dalam niat, terutamanya dalam ibadat.

54 ____________ ialah orang yang mengagumi diri sendiri.

Lengkapkan rajah berikut. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 152: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

152

55

56 Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasullullah

s.a.w ialah kufur ______________. 57 Soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

58 Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai.

59 Orang yang murtad haram menerima ______________ daripada waris beragama

Islam. 60 Penetapan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad diriwayatkan oleh

____________.

Contoh kufur nikmat

Menggunakan nikmat ke jalan maksiat

Boros membelanjakan harta

X

Bahagian-bahagian kufur

a ________________ b ______________

a_____________ b_____________

Jenis Syirik

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 153: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

153

61 ____________ adalah tempat pembalasan orang-orang yang murtad. 62 Khalifah ___________ adalah orang yang pertama memerangi golongan riddah. 63 Apabila salah seorang pasangan suami isteri murtad, perkahwinan mereka

_____________.

64

65 Mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial termasuk dalam

perbuatan __________________. 66 Membazir masa, harta dan tenaga adalah akibat khurafat kepada____________. 67 Mereka yang mengamalkan khurafat akan ____________ oleh Allah S.W.T.

68

“Z” ialah _____________.

69 _______________ ialah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan atau pertolongan

makhluk ghaib yang bertujuan untuk memudaratkan manusia.

“Z”

Perasaan dendam

Perasaan benci dan tamak

Irihati kelebihan orang lain

“Y”

Iman yang kurang mantap

Terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan khurafat

Terdapat tempat pemujaan

Ingin cepat kaya

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 154: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

154

70 Perbuatan sihir dapat dihindari dengan membaca al-Quran dan beribadat dengan ____________.

71 Perbuatan secara --------------------------- dan luar biasa, yang dilakukan dengan pertolongan jin atau syaitan dan bertujuan untuk membinasakan manusia.

72 Orang yang menjauhi sifat munafik akan __________ hidup di dunia dan di akhirat. 73 Amalan sifat munafik dalam masyarakat akan mengakibatkan ____________. 74

“X” di atas adalah merujuk kepada __________ munafik.

75 ____________ adalah ketua golongan munafik yang mencetuskan huru hara di zaman khalifah Uthman b. Affan r.a.

76 Nyatakan satu ciri orang munafik pada carta berikut;

BOHONG

2.

KHIANAT 3.

77 Lengkapkan rajah berikut:

78

Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat ialah maksud ________________.

79 Riba ______________ ialah pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan

tempoh bayaran. 80 Pertambahan melalui pertukaran barang yang sama jenis dinamakan riba _________. 81 Hukum melakukan riba ialah _____________ dan berdosa besar.

82 Hubungan jenis antara ______________dengan perempuan dinamakan musahaqah.

JENIS-JENIS DOSA

a_______________ b________________

“X” suka berbohong amanah dikhianati memungkiri janji melampaui batas apabila

bergaduh

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 155: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

155

83 ___________ ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir. 84

“X” merujuk kepada akibat ___________.

85 Khalifah ______________ telah menjalankan hukuman sebat terhadap anaknya yang berzina.

86 Hukum membunuh diri ialah ____________ 87 88

Hukuman bagi orang yang meminum arak ialah------------------------ sebatan Maksud ------------------ ialah menuduh perempuan baik melakukan zina tanpa membawa empat orang saksi yang adil

89 90

Lengkapkan carta di bawah.

Isikan tempat kosong dalam carta di bawah:

Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

Syarat-syarat Taubat

a ______________ b________________

Berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain

Hukum Bila

a______________ b________________

X Lahirnya anak tidak jelas nasab Penyakit berbahaya merebak Menjatuhkan maruah keluarga

Taubat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 156: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

156

92 Taubat hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas tanpa____________. 93 Lafaz __________ dan solat taubat adalah di antara cara bertaubat yang digalakkan.

94

95 Iman seseorang muslim akan berkurang apabila melakukan ______________ . 96 ____________ ialah berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung

kepayahan demi mendapatkan keredaan Allah S.W.T. 97 Orang yang mendapat kemanisan iman memiliki ___________ yang tinggi dan mulia. 98 ______________ yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang.

99 Para ulamak solihin yang hidup sebelum kurun ke 3 Hijrah dinamakan

______________. 100 Lengkapkan rajah dibawah.

101 Sumber pegangan akidah Ahli Sunnah Waljamaah ialah ______________ dan __________________.

102 Khawarij ialah kumpulan yang berpaling tadah daripada menyokong ___________.

Nama-nama Ahli Sunnah Waljamaah

a __________

Al-Salafussoleh

b __________

Ahlul Hadis

Pengertian Iman

membenarkan dengan hati

mengamalkan dengan anggota badan

1 ________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 157: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

157

103 Soalan 5 berdasarkan jadual berikut.

Mulhid Fasik Munafik Musyrik a ) Orang yang melakukan dosa besar dan berterusan melakukan dosa kecil. ________________. b ) Orang yang tidak beragama _________________ c ) Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran ________________. d ) Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. ________________.

104 Ajaran Bahai muncul pada tahun 1847 M di ______________. 105 Lengkapkan rajah dibawah.

106

Soalan 5 hingga 7 berdasarkan jadual berikut.

Bahai Qadiyani Taslim

Nama ajaran sesat Ciri- ciri kesesatan 5__________________

Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li

6__________________

Beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib

7__________________

Beriktikad bahawa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat

107 Ajaran sesat yang tertua di Malaysia ialah ____________.

Pengasas ajaran sesat

Mirza Ghulam Ahmad 2_________________

Husin Ali al-Mazandarani 3_________________

Hj Muhammad b Shafie 4_________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 158: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

158

BAHAGIAN AKIDAH ( Tingkatan 5 )

PELAJARAN 10 ( AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) 108 Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan yang menentang perkara-perkara

__________________

109 Nama-nama lain bagi Ahjli Sunnah Wal Jamaah ialah ____________________________, _______________________, __________________________, ____________________________

110 Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dimasyhurkan oleh ______________________________ dan ___________________________________

111 As-Salafus Soleh ialah _______________________________________________________________

112 ________________________ ialah golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah.

113 Jenis-jenis Syiah ialah ___________________, ___________________ ,______________________

114 _______________________ ialah golongan yang menyokong saidina Ali berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim.

115 Kafir ialah ___________________________________________________________________

116 Musyrik ialah __________________________________________________________________

117 Munafik ialah _____________________________________________________________

118 Fasik ialah ______________________________________________________________

119 Murtad ialah ________________________________________________________________

120 Mulhid ialah _________________________________________________________________ http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 159: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

159

PELAJARAN 11 ( AJARAN SESAT )

121 Ajaran sesat ialah ajaran yang bercanggah dengan ___________________ dan _________________

122 _________________________ ialah perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil yang hujahnya tidak boleh disangkalkan.

123 Ajaran Qadyani diasaskan oleh ___________________________

124 Ajaran Qadyani dibawa ke Malaysia oleh _____________________________ 125 Ajaran Baha’i diasaskan oleh ____________________________________

126 Ajaran Baha’I disebarkan di Malaysia oleh ___________________________ pada

tahun _________

127 Ajaran ________________________ menggunakan Kod 19 sehinggan Al-Quran al-Quran dipengaruhi oleh Kod tersebut.

128 Ajaran Taslim di asaskan oleh _________________________________________

129 Ajaran Taslim mempunyai persamaan dengan kepercayaan ___________________________

130 Ajaran Taslim diasaskan pada tahun __________________ di ___________________________

SOALAN AKIDAH TINGKATAN LIMA :

1

2 Iman seseorang muslim akan berkurang apabila melakukan ______________ . 3 ____________ ialah berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung

kepayahan demi mendapatkan keredaan Allah S.W.T. 4 Orang yang mendapat kemanisan iman memiliki ___________ yang tinggi dan mulia. 5 ______________ yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang.

Pengertian Iman

membenarkan dengan hati

mengamalkan dengan anggota badan

1 ________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 160: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

160

6 Para ulamak solihin yang hidup sebelum kurun ke 3 Hijrah dinamakan ______________.

7 Lengkapkan rajah dibawah.

8 Sumber pegangan akidah Ahli Sunnah Waljamaah ialah ______________ dan __________________.

9 Khawarij ialah kumpulan yang berpaling tadah daripada menyokong ___________.

10 Soalan 5 berdasarkan jadual berikut.

Mulhid Fasik Munafik Musyrik

a ) Orang yang melakukan dosa besar dan berterusan melakukan dosa kecil. ________________. b ) Orang yang tidak beragama _________________ c ) Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran ________________. d ) Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. ________________.

11 Ajaran Bahai muncul pada tahun 1847 M di ______________.

Nama-nama Ahli Sunnah Waljamaah

a __________

Al-Salafussoleh

b __________

Ahlul Hadis

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 161: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

161

12 Lengkapkan rajah dibawah.

13

Soalan a hingga c berdasarkan jadual berikut.

Bahai Qadiyani Taslim

Nama ajaran sesat Ciri- ciri kesesatan a__________________

Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li

b__________________

Beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib

c__________________

Beriktikad bahawa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat

14 Ajaran sesat yang tertua di Malaysia ialah ____________.

GABUNGAN SOALAN BAHAGIAN AKIDAH ( Tingkatan 5 ) PELAJARAN 10 ( AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH) 1 Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan yang menentang perkara-perkara __________________

2 Nama-nama lain bagi Ahjli Sunnah Wal Jamaah ialah ____________________________,

_______________________, __________________________, ____________________________

3 Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dimasyhurkan oleh ___________________________ dan ___________________________________

4 As-Salafus Soleh ialah ________________________________________________________

5 _________________ ialah golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah.

Pengasas ajaran sesat

Mirza Ghulam Ahmad a_________________

Husin Ali al-Mazandarani b_________________

Hj Muhammad b Shafie c_________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 162: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

162

6 Jenis-jenis Syiah ialah ___________________, ___________________ ,_______________

7 _______________________ ialah golongan yang menyokong saidina Ali berjuang menentang

Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim.

8 Kafir ialah ________________________________________________________________

9 Musyrik ialah ____________________________________________________________

10 Munafik ialah _____________________________________________________________

11 Fasik ialah ______________________________________________________________

12 Murtad ialah _____________________________________________________________

13 Mulhid ialah _____________________________________________________________ PELAJARAN 11 ( AJARAN SESAT )

14 Ajaran sesat ialah ajaran yang bercanggah dengan ___________________ dan __________

15 _________________________ ialah perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil yang hujahnya tidak boleh disangkalkan.

16 Ajaran Qadyani diasaskan oleh ___________________________

17 Ajaran Qadyani dibawa ke Malaysia oleh _____________________________

18 Ajaran Baha’i diasaskan oleh ____________________________________

19 Ajaran Baha’I disebarkan di Malaysia oleh ___________________ pada tahun _________

20 Ajaran _______________ menggunakan Kod 19 sehinggan Al-Quran al-Quran dipengaruhi oleh Kod tersebut.

21 Ajaran Taslim di asaskan oleh _________________________________________

22 Ajaran Taslim mempunyai persamaan dengan kepercayaan ___________________________

23 Ajaran Taslim diasaskan pada tahun __________________ di ___________________________ http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 163: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

163

JAWAPAN AKIDAH TINGKATAN 5 1 Bidaah 2 Ahli Sunnah, Al-Jamaah, As-Salafus Soleh, Ahlul Hadith 3 Abu Hassan al-Ashaari , Abu Mansur al- Maturidi 4 Para ulamak solihin yang hidup sebelum kurun ke 3 hijrah. 5 Syiah 6 Imamiyah, Zaidiyah , Batiniah 7 Khawarij 8 Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah. 9 Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu 10 Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran 11 Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul 12 Orang yang keluar daripada Agama Islam 13 Orang yang tidak beragama 14 Al-Quran dan As-Sunnah 15 Qat’ie 16 Mirza Ghulam Ahmad 17 Maulana Mohd Sodik bin Barakatullah. 18 Hussain Ali Al-Mazandaroni 19 Yan Kee Leong pada tahun 1953. 20 Baha’i 21 Haji Muhammad bin Syafie / Haji Muhammad Matahari 22 Syiah Ismailiyah Batiniah 23 1870 di Bayan Lepas Pulau Pinang. BAHAGIAN ESEI : AQIDAH 1 Syirik ialah perbuatan yang boleh membatalkan iman. (a) (i) Apakah erti syirik? ( 2 markah) (ii) Nyatakan dua contoh syirik? ( 2 markah) (iii) Berikan dua contoh syirik khafi? ( 2 markah) (b) (i) Jelaskan dua akibat amalan syirik terhadap masyarakat. ( 6 markah) (ii) Terangkan dua usaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan syirik?

( 4 markah) 2 Firman Allah S.W.T:

Ayat di atas menerangkan akibat ke atas orang kafir. Nyatakan dua akibat tersebut? ( 4 markah)

8

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 164: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

164

3 Huraikan dua faktor dalaman yang mendorong ke arah kekufuran. ( 4 markah) 4 Jelaskan dua cara menghindari perbuatan kufur. ( 4 markah)

15 (a) (i) Apakah pengertian riddah? ( 2 markah) (ii) Tuliskan dua cara seseorang itu boleh menjadi murtad. ( 4 markah) (b) (i) Jelaskan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu. ( 4 markah) (ii) Terangkan dua sebab seseorang itu murtad. ( 4 markah)

6 Apakah hukum mengamalkan perbuatan khurafat. ( 2 markah) 7 Terangkan dua contoh khurafat yang masih diamalkan dalam masyarakat Islam

sekarang. ( 4 markah) 8 Jelaskan dua faktor khurafat masih diamalkan oleh masyarakat Islam. ( 4 markah) 9 Bandingkan maksud khurafat dengan kufur dari segi istilah. ( 4 markah)

10 Mempercayai khurafat boleh membatalkan iman dan membawa akibat kepada

diri seseorang. i). Terangkan tiga keburukan kepada seseorang muslim yang mengamalkan perbuatan khurafat ?

( 6 markah ) ii) Terangkan dua sebab amalan khurafat masih diamalkan dalam

masyarakat sekarang ? ( 4markah) 11 Individu muslim dilarang mempelajari ilmu sihir. (a) (i) Senaraikan empat contoh amalan sihir. ( 4 markah) (ii) Jelaskan dua sebab amalan tersebut dilarang kepada individu.( 2 markah) 12 Firman Allah S.W.T:

Ayat di atas menerangkan tentang orang yang mengamalkan sihir sehingga menyebabkan kekufuran.

(a) (i) Siapakah nabi yang tidak mengamalkan sihir dalam ayat di atas.

( 2 markah) (ii) Namakan golongan yang mengajar manusia ilmu tersebut. ( 2 markah)

102

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 165: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

165

13 Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara anda mengawal diri daripada bersifat

nifak. ( 4 markah) 14 Terangkan dua akibat buruk amalan nifak terhadap individu. ( 4 markah) 15 Mereka yang mengamalkan sifat-sifat munafik ditempatkan dalam neraka.

Huraikan dua kebaikan menghindari sifat tersebut. ( 4 markah) 16 Jelaskan dua faktor yang mendorong seseorang melakukan dosa. ( 4 markah) 17 (a) Senaraikan dua contoh dosa besar. ( 2 markah) (b) Tuliskan dua contoh dosa kecil. ( 2 markah)

18 Menderhaka kepada kedua ibubapa merupakan dosa besar. (a) Nyatakan dua sebab larangan tersebut. ( 4 markah) (b) Jelaskan dua ciri anak yang bertanggungjawab. ( 4 markah) 19 Menipu dan berbohong adalah kesalahan yang boleh merosakkan diri dan orang

lain. (a) Apakah maksud menipu . ( 2 markah) (b) Jelaskan dua faktor yang mendorong manusia menipu . ( 4 markah) (c) Terangkan dua akibat berbohong kepada masyarakat. ( 4 markah) 20 Terangkan dua langkah bagi menangani gejala riba dalam masyarakat? ( 4 markah) 21 Dosa terbahagi kepada dua iaitu besar dan kecil. Terdapat banyak faktor

menyebabkan manusia melakukan dosa. i) Apakah pengertian dosa ? ( 2 markah ) ii) Jelaskan empat faktor manusia sanggup melakukan dosa-dosa besar ? ( 8 Markah )

22 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan membunuh diri. [2 markah] (ii) Terangkan dua punca seseorang itu membunuh diri. [4 markah] (b) (i) Jelaskan perbezaan antara penzina muhsan dan penzina ghair muhsan

(bukan muhsan). [4 markah] (ii) Jelaskan kesan zina kepada individu. [4 markah] (c) Terangkan langkah mengatasi masalah arak dan dadah yang semakin

berleluasa. [4 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 166: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

166

23 (a) (i) Nyatakan dua faktor berlakunya gejala liwat dalam masyarakat. [4 markah] (ii) Jelaskan dua akibat liwat atau musahaqah kepada institusi keluarga. [4 markah] 24 Salah satu daripada dosa besar ialah lari dari medan perang.

i) Terangkan dua akibat terhadap diri sendiri apabila melakukan perbuatan tersebut. ( 4 Markah ) ii) Nyatakan syarat –syarat wajib berjihad . ( 2 Markah ) iii) Bagaimanakah semangat jihad dapat dipupuk di kalangan pelajar ? ( 4 Markah )

25 Orang yang melakukan dosa masih diberi peluang oleh Allah S.W.T untuk

bertaubat. (a) Jelaskan dua cara bertaubat. ( 4 markah) (b) Terangkan dua hikmah taubat terhadap pembentukan peribadi mukmin.

( 4 markah) 26 Terangkan dua keadaan taubat seseorang yang tidak diterima Allah S.W.T.

( 4 markah) TINGKATAN LIMA : 1 Iman seorang muslim boleh bertambah dan berkurang. (a) (i) Nyatakan dua contoh amalan orang bertambah imannya (2 markah) (ii) Jelaskan dua faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini? (4 markah) (iii) Huraikan dua akibat tidak mencapai kemanisan iman kepada individu

muslim? (4 markah) (b) Terangkan tiga faedah kemanisan iman terhadap individu? (6 markah) 2 i) Terangkan tiga peranan iman bagi menjamin kejayaan seseorang dalam

kerjayanya. ( 6 Markah ) ii) Nyatakan dua ciri iman yang sempurna bagi menjamin kemuliaan akhlak . ( 4 Markah) iii) Bagaimanakah cara anda menyuburkan iman melalui ibadat umum dan ibadat khusus ? ( 6 Markah )

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 167: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

167

3 (a) Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah adalah berteraskan kepada al-Quran dan al- Hadis. (i) Nyatakan takrif Ahli Sunnah Waljamaah mengikut istilah. ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah. ( 4 markah) (iii) Terangkan pandangan golongan tersebut terhadap al-Quran. ( 2 markah) (b) (i) Siapakah yang memasyhurkan nama Ahli Sunnah Waljamaah? ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua usaha untuk memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah.

( 4 markah) (iii) Terangkan dua akibat menolak pegangan Ahli Sunnah Waljamaah kepada

umat Islam. ( 4 markah) (c) Terangkan dua perbezaan di antara iktikad Ahli Sunnah Waljamaah dengan

Khawarij. ( 4 markah)

4 (a)

Ajaran Bahai adalah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam.

(i) Apakah gelaran bagi pengasas ajaran tersebut ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua ciri ajaran tersebut. ( 4 markah) (iii) Terangkan perbezaan iktikad ajaran Taslim dengan Bahai mengenai alam

( 4 markah) (b) Orang yang terjebak dengan ajaran sesat akan mendatangkan kerugian kepada diri

dan masyarakat. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? ( 2 markah) (ii) Tuliskan dua contoh ajaran sesat di Malaysia selain daripada Taslim dan

Qadiyani. ( 4 markah) (iii) Jelaskan dua kesan negatif ajaran tersebut terhadap orang yang

mengamalkannya. ( 4 markah)

BAHAGIAN B 1 Iman seorang muslim boleh bertambah dan berkurang. (a) (i) Nyatakan dua contoh amalan orang bertambah imannya (2 markah) (ii) Jelaskan dua faktor yang menghalang peningkatan iman remaja kini? (4 markah) (iii) Huraikan dua akibat tidak mencapai kemanisan iman kepada individu

muslim? (4 markah) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 168: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

168

(b) Terangkan tiga faedah kemanisan iman terhadap individu? (6 markah) 2 i) Terangkan tiga peranan iman bagi menjamin kejayaan seseorang dalam

kerjayanya. ( 6M ) ii) Nyatakan dua ciri iman yang sempurna bagi menjamin kemuliaan akhlak . ( 4M ) iii) Bagaimanakah cara anda menyuburkan iman melalui ibadat umum dan ibadat khusus ? ( 6M )

BAHAGIAN B:

1 (a) Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah adalah berteraskan kepada al-Quran dan al- Hadis. (i) Nyatakan takrif Ahli Sunnah Waljamaah mengikut istilah. ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah. ( 4 markah) (iii) Terangkan pandangan golongan tersebut terhadap al-Quran. ( 2 markah) (b) (i) Siapakah yang memasyhurkan nama Ahli Sunnah Waljamaah? ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua usaha untuk memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah.

( 4 markah) (iii) Terangkan dua akibat menolak pegangan Ahli Sunnah Waljamaah kepada

umat Islam. ( 4 markah) (c) Terangkan dua perbezaan di antara iktikad Ahli Sunnah Waljamaah dengan

Khawarij. ( 4 markah)

BAHAGIAN B:

1(a) Ajaran Bahai adalah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam.

(i) Apakah gelaran bagi pengasas ajaran tersebut ( 2 markah) (ii) Jelaskan dua ciri ajaran tersebut. ( 4 markah) (iii) Terangkan perbezaan iktikad ajaran Taslim dengan Bahai mengenai alam

( 4 markah) (b) Orang yang terjebak dengan ajaran sesat akan mendatangkan kerugian kepada diri

dan masyarakat. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? ( 2 markah) (ii) Tuliskan dua contoh ajaran sesat di Malaysia selain daripada Taslim dan

Qadiyani. ( 4 markah) (iii) Jelaskan dua kesan negatif ajaran tersebut terhadap orang yang

mengamalkannya. ( 4 markah) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 169: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

169

SOALAN OBJEKTIF : IBADAT PELAJARAN 13 : LAMBAIAN KAABAH UNIT 1 : KEWAJIPAN HAJI DAN UMRAH 1 Upah haji sah di sisi syarak apabila

I tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji II mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu musim haji III orang yang mengambil upah haji sempurna syarat mengerjakan haji IV orang yang mengambil upah haji telah mengerjakan haji terlebih dahulu A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 2 Berikut adalah faktor yang mengharuskan upah haji kecuali

A Sakit yang tiada harapan sembuh B Sibuk dengan kerjaya C Meninggal dunia D Terlalu tua 3 Kesan ibadat haji terhadap individu ialah

A boleh menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan umat Islam B dapat menghubungkan silaturrahim antara umat Islam C boleh meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T. D dapat menjalankan urusan perniagaan Kesan ibadat haji terhadap masyarakat ialah dapat A berkenalan sesama umat Islam B menghapuskan dosa besar C membentuk akhlak mulia D menambah pendapatan 5 Ibadat wuquf dikerjakan di Padang Arafah pada

A Gelincir matahari 9 zulhijjah hingga terbit fajar 10 zulhijjah B Jatuh matahari 10 zulhijjah hingga terbit fajar 11 zulhijjah C Jatuh matahari 9 zulhijjah hingga terbit fajar 10 zulhijjah D Gelincir matahari 10 zulhijjah hingga terbit fajar 11 zulhijjah 6 Tawaf Wida’ dikenali sebagai… A Tawaf selamat datang B Tawaf rukun yang wajib ditunaikan C Tawaf selamat tinggal D Tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 170: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

170

7 Rukun haji adalah perkara terpenting dalam ibadah haji kerana A Penentu untuk mendapatkan Haji Mabrur B Menentukan sah atau tidak ibadah haji C Meninggalkannya akan dikenakan Dam D Mewajibkan qada’ ibadah haji jika tertinggal

3 Berikut adalah syarat wajib haji kecuali A.Islam B. Baligh C. Berakal D. mumaiyyiz

4 Apakah syarat-syarat yang membolehkan ibadah saie diterima? I Boleh dilakukan dengan cara mendongak kepala II Dilakukan sebanyak tujuh kali dengan penuh yakin III Dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah IV Dilakukan sebelum Tawaf Rukun atau Tawaf Ifadhah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 5 Masa bercukur bagi orang yang mengerjakan umrah ialah apabila selesai A mengerjakan saie B melakukan ihram C melakukan tawaf D melontar Jamratul Aqabah.

UNIT 2 : CARA MENYEMPURNAKAN IBADAT HAJI DAN UMRAH

1 Kenyataan di atas adalah merujuk kepada: A makruh haji B rukun haji C wajib haji D sunat haji 2

Manakah yang berikut tidak benar mengenai maksud berkemampuan dalam ibadat haji?

A Sihat tubuh badan B Aman perjalanan pergi dan balik C Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup D Mempunyai bekalan untuk tanggungan yang ditinggalkan

Amalan ini merupakan suatu kemestian dalam ibadat haji.

Tidak sah haji sekiranya tertinggal salah satu daripadanya

Wajib diganti pada tahun berikutnya.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 171: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

171

6 Perkara yang membezakan antara rukun haji dan umrah ialah A niat B tawaf C wukuf D Bercukur 7 Apakah syarat-syarat yang membolehkan ibadah saie diterima?

i. Boleh dilakukan dengan cara menonggeng kepala atau melintang ii. Dilakukan sebelum Tawaf Rukun dan Tawaf Ifadhah iii. Dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwa iv. Dilakukan sebanyak tujuh kali dengan penuh yakin A i dan ii B i dan iii C ii dan iv D iii dan iv 8 Bagaimanakah upah haji itu sah disisi syarak?

i. Tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji ii Mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu musim haji iii. Orang yang mengambil upah sempurna syarat mengerjakan haji iv. Orang yang mengambil upah haji telah mengerjakan haji terlebih dahulu A. i dan ii B. i, dan iii C. ii dan iv D. iii dan iv 9. Antara berikut yang manakah kesan haji kepada individu

A. Boleh menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan umat Islam B. Dapat menghubungkan silaturrahim antara umat Islam C. Boleh meningkatkan keimanan kepada Allah s.w.t. D. Dapat menjalankan urusan perniagaan 10. Antara berikut manakah yang merupakan kesan ibadah haji terhadap masyarakat... A. Dapat berkenalan dengan bangsa Arab B. Dapat menghapuskan dosa-dosa besar C. Membantu meningkatkan ekonomi D. Membentuk akhlak mulia UNIT 3 : WAJIB HAJI DAN UMRAH 1 Jemaah haji yang tertinggal salah satu daripada perkara wajib haji perlu

membayar A kifarah B fidyah C diat D dam http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 172: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

172

2 Berikut adalah bulan-bulan haji kecuali A Zulkaedah B Ramadan C Zulhijjah D Syawal 3 Berikut adalah perkara-perkara yang dilarang ketika berihram kecuali A menutup kepala bagi perempuan B memakai pakaian berjahit bagi lelaki C memakai minyak wangi pada pakaian D memakai sarung tangan bagi perempuan 4 Manakah antara berikut bukan wajib haji A Melontar Jamratul Aqabah B Bermalam di Muzdalifah C Bermalam di Mekah D Niat ihram di miqat

5. Hikmah Islam mengenakan hukuman dam ialah........

i. Dapat mengerjakan haji dengan tertib ii. Memantapkan keimanan kepada Allah s.w.t. iii. Jemaah yang uzur dapat berehat dengan selesa iv. Dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap setiap amalan A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 6. Kebaikan mengerjakan haji secara Ifrad ialah

A. Haji dan umrah ditunaikan secara berasingan B. Haji dan umrah ditunaikan serentak C. Tempoh mengerjakannya panjang D. Tidak dikenakan dam PELAJARAN 14 : SEMBELIHAN 1 Mengikut syariat Islam, syarat binatang yang disembelih mestilah

A binatang yang cukup umur B mati dengan sekali sembelihan C menggunakan benda yang tajam D niat sembelihan semasa menyembelih

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 173: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

173

2 Apakah hukum memakan mana-mana bahagian anggota bintang al-an’am yang terpotong tanpa disembelih ?

A Harus B Sunat C Haram D Makruh 3 Antara perkara makruh semasa sembelihan ialah

A tidak membaca basmalah B menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan di siang hari D sembelihan dilakukan dengan alat elektrik 4 Berikut adalah hikmah disyariatkan sembelihan dalam Islam kecuali

A mengelakkan penyakit B memudahkan manusia untuk memakannya C sebagai tanda penghormatan kepada binatang D memastikan daging binatang bersih, halal dan bermutu tinggi 5 Berikut adalah perkara-perkara sunat semasa sembelihan kecuali

A berselawat ke atas nabi B menyebut nama Allah S.W.T. C menghadap binatang ke arah qiblat D melakukan sembelihan pada waktu malam 6 Berikut adalah rukun-rukun sembelihan

i. Penyembelih ii. Binatang sembelihan iii. Alat sembelihan iv. Di waktu siang

A. i,ii dan iii B. ii dan iv C. i, ii dan iv D. Semua di atas

7 Antara perkara makruh semasa melakukan sembelihan ialah A. Dilakukan oleh ahli kitab B. Tidak membaca bismillah C. Menyembelih binatang yang kurus D. Sembelihan dilakukan dengan alat elektrik

8 Hukum memakan mana-mana bahagian anggota binatang yang terpotong tanpa

disembelih adalah ..........

A Harus B Sunat C Haram D Makruh http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 174: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

174

9. Berikut merupakan bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan, KECUALI

A. Usus B. Darah C. Pundi kencing D. Ketumbuhan antara kulit dengan daging 10 Al-an'am ialah binatang ......

A. Gemuk dan sihat sahaja B. Ternakan yang dipelihara C. Halal dan diwajibkan zakat D. Berkaki empat yang boleh dimakan PELAJARAN 15 : KORBAN 1 Hukum korban menjadi wajib apabila seseorang itu

A bernazar B dikurniakan cahaya mata C berjanji dengan orang lain D memiliki harta yang banyak 2 Berikut adalah syarat-syarat sah korban kecuali

A binatang al-An’am B binatang yang cukup umur C harus disembelih oleh orang yang bukan Islam D binatang ternakan yang sihat dan tidak cacat 3 Daging korban afdal dibahagikan kepada tiga bahagian kecuali

A ⅓ kepada orang ramai B ⅓ kepada anak-anak yatim C ⅓ kepada orang fakir dan miskin D ⅓ dimakan oleh orang yang berkorban 4

Binatang yang sah dijadikan korban dan akikah hanyalah binatang al-An’am Contoh binatang Al-An'am ialah

A ayam, itik dan arnab B kerbau, kuda dan unta C biri-biri, rusa dan arnab D kambing, lembu dan unta http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 175: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

175

5 Manakah antara berikut syarat sah sembelihan qurban

A. Binatang al-an’am B. Mati dengan sekali sembelihan C. Tidak dalam Ihram D. Binatang yang masih hidup

PELAJARAN 16 : AKIKAH 1 Hukum melakukan akikah adalah

A wajib B harus C makruh D sunat muakkad 2 Nyatakan umur kambing yang sah dibuat akikah.

A satu tahun lebih B dua tahun lebih C lima tahun D tiga tahun 3 Berikut adalah syarat-syarat sah akikah

I Menyembelih binatang ternakan II Niat akikah ketika menyembelih III Memenuhi syarat-syarat sembelihan IV Pada hari ke tujuh kelahiran bayi

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 4 Hukum aqiqah menjadi wajib apabila seseorang itu

A. Bernazar B. Dikurniakan cahaya mata C. Berjanji dengan orang lain D. Memiliki harta yang banyak PELAJARAN 17 : JUAL BELI DAN SEWA 1 Antara berikut adalah rukun jual beli kecuali

A harga B tempat C ijab dan kabul D penjual dan pembeli http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 176: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

176

2 Manakah antara berikut bukan syarat barang yang hendak dijual

A Bersih dan suci B Kepunyaan penjual C Barang yang harganya murah D Penjual dan pembeli mengetahui jenis barang 3 Pilih jual beli yang dilarang tetapi sah menurut syarak

I Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam

tempoh khiyar II Berjual beli barang yang haram tetapi digunakan untuk kebaikan III Melakukan jual beli bersyarat IV Monopoli dalam jual beli A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 4 Berikut bukan merupakan syarat manfaat dalam urusan sewa.

A dapat diberikan oleh yang mengambil upah B diketahui kadar dan jangka masa C dibayar dengan wang D berharga 5 Apakah maksud ‘al-Ijarah ’

A. Sewaan B. Gadaian C. Hutang piutang D. Jualbeli

4 Antara berikut yang manakah syarat bagi barang yang dijual

A Ijab dan qabul B Penjual C Harga D Kedai 5. Jual beli yang dilarang tetapi sah menurut syarak ialah ...........

i. Jual beli secara tangguh ii Melakukan jual beli bersyarat iii. Berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat iv. Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam

tempoh khiar A i dan ii B i, dan iii C ii dan iv D iii dan iv http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 177: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

177

6. Pilih penyataan yang BENAR mengenai keharusan perjanjian sewa dalam Islam

i. Dapat mengeratkan tali persaudaraan ii. Dapat mengembangkan sesuatu harta iii. Dapat membezakan antara golongan kaya dengan miskin iv. Pemilik harta dapat memperolehi hasil daripada harta yang disewa A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv PELAJARAN 18 : GADAIAN DAN SYARIKAT 1 Berikut merupakan rukun gadaian, kecuali A niat B bayaran C penggadai D ijab dan Kabul

2

Pernyataan di atas adalah mengenai

A rukun gadaian B syarat sah gadaian C larangan dalam gadaian D perkara yang membatalkan gadaian

3 Syarat sah gadaian Islam ialah

I harta yang digadai sah untuk dijualbeli II gadaian bersih dan berfaedah III Tidak boleh merugikan orang yang menggadai IV barang gadaian lupus sekiranya tidak ditebus dalam tempohnya. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Pilih pernyataan yang benar mengenai rukun syarikat.

I Lesen II Lafaz akad III Ahli syarikat IV Pemilikan syarikat

Penggadai meninggal dunia Penggadai telah membayar semua hutangnya Barang yang digadai telah disedekahkan kepada orang lain

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 178: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

178

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

5

Pernyataan di atas menerangkan tentang

A Rukun gadaian B Syarat sah gadaian C Larangan dalam gadaian D Perkara yang membatalkan gadaian

PELAJARAN 19 : HUTANG, INSURANS DAN SAHAM 1

Pernyataan di atas menerangkan tentang

A rukun hutang B syarat-syarat sah hutang C larangan dalam berhutang D perkara yang membatalkan hutang

2 Memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian pendapatan atau

harta dinamakan A insurans pendidikan B insurans nyawa C insurans khas D insurans am

3 Berikut adalah prinsip-prinsip insurans secara Islam kecuali A Mudharabah B Ta`awun C Tabarru` D Takaful SOALAN STRUKTUR : IBADAT ISI TEMPAT KOSONG 1 ______________ bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain. 2 Hukum upah haji adalah ________________.

Penerima dan pemberi hutang Barang yang diberi hutang Akad pemberian hutang

Penggadai meninggal dunia Penggadai telah membayar semua hutangnya Barang yang digadai telah disedekahkan kepada orang lain

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 179: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

179

3 Tawaf --------------------------: Tawaf selamat datang ke Makkah 4 Ahmad telah membayar dam-------------------------------- kerana memotong kuku

ketika dalam ihram haji 5 Ibadah haji boleh diupah bagi oarang telah mati, sakit tua

dan………………………. 6

7 Berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah selepas gelincir matahari sehingga

terbit fajar 10 Zulhijjah disebut __________________

8 Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di __________________ pada 9

Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

9 ________________ ialah rukun haji yang menggambarkan suasana keadaan

manusia di Padang Mahsyar. 10 Rukun haji yang menjadi simbul membersihkan diri daripada sifat tercela yang

terdapat pada diri seseorang ialah _______________ 11 __________________ bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain. 12 Ibadat ______________ ialah dalam rukun haji mengambil iktibar daripada

peristiwa yang berlaku kepada Siti Hajar yang berusaha mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alahissalam.

13 Jemaah haji dari Malaysia yang membuat penerbangan terus ke Madinah akan

berniat ihram di __________________ 14 Jemaah haji dari Malaysia yang membuat penerbangan terus ke Jeddah akan

berniat ihram di _________________

15 Tawaf yang wajib ditunaikan oleh orang yang hendak meninggalkan Mekah

dinamakan _________________ 16 Salah satu rukun haji yang tidak terdapat dalam rukun umrah ialah

_________________

Sebab Upah Haji

Tiada keupayaan fizikal __________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 180: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

180

17. ___________________ 18. ___________________ 19. __________________

20

22 Berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah selepas gelincir matahari sehingga

terbit fajar 10 Zulhijjah. Ibadat tersebut ialah ____________ . 23

Tawaf bermaksud mengelilingi Baitullah sebanyak ________ kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadat kepada Allah S.W.T.

Syarat Wajib Haji

Islam Merdeka

17

18

19

Syarat wajib haji dan umrah

Islam (a) _____ (b) _____ Merdeka ( c )_____

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 181: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

181

25. Lengkapkan carta di bawah berkaitan dengan tawaf: 26 Ibadat __________ mengingatkan kembali sejarah Siti Hajar mencari air

untuk puteranya Ismail. 27 Lengkapkan carta di bawah :

28

Rukun haji yang menjadi simbol membersihkan diri daripada sifat tercela yang terdapat pada diri seseorang ialah _____________ .

29 __________ ialah denda yang dikenakan ke atas jemaah haji yang melakukan

kesalahan semasa mengerjakan haji.

30 Haji ____________ ialah mengerjakan haji dan umrah secara serentak.

Rukun Umrah

Niat ihram

(a) ________________

(b) ________________

Bercukur

( c )________________

Jenis-jenis tawaf

Tawaf Ifadhah / Rukun

Tawaf (c)___________

Tawaf (a)___________

Tawaf (b)___________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 182: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

182

31

Seseorang yang melakukan persetubuhan yang merosakkan haji sebelum tahalul awal dikenakan dam ________________dan takdil.

32 Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara

memutuskan urat ________ dan urat marik dengan menggunakan alat yang tajam.

33 Binatang yang mati tanpa disembelih dinamakan _________ .

34 Hukum menggunakan pisau yang tumpul semasa menyembelih ________ . 35 Lengkapkan carta sembelihan berikut :

36 Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syarak dinamakan ________________

37 Dua urat yang wajib di potong semasa sembelihan ialah urat ____________ dan urat halkum.

38 Korban ialah menyembelih binatang ___________ yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha atau hari-hari Tasyriq.

39 Lengkapkan tempat kosong di bawah berkaitan dengan ibadah korban

Jenis binatang ternakan Umur a. ___________________

b. Lembu/kerbau

c. ___________________

5 tahun atau lebih

_______________

1 tahun atau lebih

40 Hukum memakan daging korban oleh orang yang bernazar adalah ____________

Rukun Sembelihan

Penyembelih. (a) _____________

(b) _____________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 183: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

183

41 _______________ ialah menyembelih binatang ternakan al-An’am yang

dilakukan pada hari Idil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah.

42 _____________ ialah menyembelih binatang al-An’am sebagai tanda

kesyukuran sempena kelahiran bayi. 43 Sebaik-baik akikah ialah menyembelih ___________ ekor kambing untuk anak

lelaki. 44 Akikah afdal dilakukan pada hari __________ kelahiran bayi. 45 ________________ ialah penyembelihan binatang ternakan yang dilakukan

ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah.

46 Akikah afdal dilakukan pada hari _________________ kelahiran bayi. 47 Lengkapkan carta dibawah mengenai Syarat Sah Akikah.

Syarat Sah Akikah

Niat Akikah

a

Binatang tidak cacat

b

c

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 184: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

184

48. Lengkapkan carta di bawah.

49 Lengkapkan carta di bawah :

50. Nyatakan hukum jual beli berikut:

Menyekat penjual dari desa di pertengahan jalan

Menjual buah-buah yang masih putik / muda

a B

51. __________________ ialah suatu perjanjian untuk memiliki manfaat dari sesuatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. 52 . Muamalat menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu dinamakan __________________ 53 ______________ ialah sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh

pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman.

54 ______________ ialah perjanjian perkongsian antara dua pihak atau lebih terhadap sesuatu perkara.

Rukun Jualbeli

c.__________

Akad jual beli

a._________

b._________

Rukun Sewa

Penyewa dan pemberi sewa. a. _____________

b. _____________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 185: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

185

55 Hukum menubuhkan syarikat adalah ______________.

56 En. Farhan mencagarkan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Muamalat tersebut dinamakan ________________

57 _______________ ialah satu faedah iaitu apabila sekumpulan berikrar untuk saling bekerjasama dan tolong menolong apabila ditimpa musibah.

58

Hukum membayar hutang ialah ____________ . 59 Hukum menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang berkemampuan

adalah ___________. 60 __________ ialah satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan

mengembeling usaha serta sumber dan saling bekerjasama apabila ditimpa musibah.

61 Insurans yang diterima mengikut syariat Islam dinamakan_________. 62 Unsur-unsur yang perlu dielakkan dalam perniagaan insurans ialah judi,

________ dan riba. 63. ___________ ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat

pemilikan. 64 ________________ ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk

dijadikan sebagai alat pemilikan.

HIMPUNAN SOALAN BAHAGIAN IBADAH ( Tingkatan Empat )

PELAJARAN 13 ( LAMBAIAN KAABAH )

1 ______________ ialah mengunjungi Baitullah di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa-masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

2 Upah haji ialah ____________________________________________________

3 Hukum upah haji ialah __________________________

4 Syarat-syarat wajib haji ialah _____________________,_______________________,_________________,___________________,

5 ___________________________________ amalan yang mesti dilakukan dan jika tertinggal salah satu daripadanya hajinya tidak sah.

6 ______________________ ialah berada di padang Arafah di antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 186: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

186

7 Tawaf ialah _____________________________________________________________________

8 ___________________________ ialah tawaf selamat datang

9 ___________________________ ialah tawaf rukun

10 __________________________ ialah tawaf selamat tinggal

11 _________________________ berjalan berulang alik dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali.

12 Masa bercukur bagi jemaah haji ialah __________________________________

13 Masa bercukur bagi umrah ialah ____________________________________

14 Wajib haji ialah ____________________________________________________________________

15 Jemaah haji Malaysia yang menaiki penerbangan terus ke Madinah akan berniat ihram di ________________________________

16 Jemaah haji Malaysia yang menaiki penerbangan terus ke Jedah akan berniat ihram di ________________________________

17 Waktu melontar Jamrah Aqabah ialah __________________________________________________

18 ___________________________ ialah mengerjakan haji dan umrah secara berasingan

19 ___________________________ ialah mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji dan diikuti dengan haji

20 ___________________________Mengerjakah haji dan umrah secara serentak

21 Dam Tertib ialah ________________________________________________________________

22 Dam Takdil ialah ________________________________________________________________

23 Dam Teqdir ialah ________________________________________________________________

24 Dam Takhyir ialah ________________________________________________________________ PELAJARAN 14 HINGGA 16 ( SEMBELIHAN, KORBAN DAN AKIKAH )

25 _____________________________ ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari’ dengan menggunakan alatan yang tajam dengan niat kerana Allah.

26 Bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan ialah ________________________, _____________________________, ______________________________________________ http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 187: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

187

27 Hukum memakan bahagian anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih ialah ______________

28 Qurban ialah menyembelih binatang _________________ yang dilakukan pada hari Aidil Adha atau

hari-hari tasyrik.

29 Hukum melakukan korban ialah ___________________________

30 Daging korban haram diberikan kepada ________________________________

31 Masa yang afdal melakukan ibadah korban ialah ___________________________________

32 __________________________ ialah binatang ternakan berkaki empat yang jinak dan boleh dimakan dagingnya.

33 Orang Islam yang dituntut berkorban ialah ____________________,________________________, ____________________,___________________,_____________________,___________________

34 Hukum melakukan akikah ialah __________________________

35 Akikah afdal dilakukan pada _________________________

36 Daging akikah _________________________________ disedekahkan kepada fakir miskin PELAJARAN 17 HINGGA 19 ( JUAL BELI, SEWA, GADAIAN,SYARIKAT,HUTANG,INSURAN DAN SAHAM )

37 _______________________________ ialah menukar barang dengan barang mengikut cara tertentu.

38 Hukum sewa ialah ____________________

39 Rukun sewa ialah ____________________________,_____________________________, ____________________________________

40 Gadaian menurut bahasa ialah ________________________

41 Rukun gadaian ialah ____________________________, ____________________________, ___________________, _______________________________, ___________________________

42 ___________________________ ialah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada seseorang. Barang atau manfaat tersebut perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang itu membayar dengan jumlah yang sama.

43 Hukum memberi hutang adalah ______________________ dan _________________________ dalam keadan tertentu. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 188: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

188

44 Hukum membayar hutang adalah ______________________

45 Hukum orang yang berkemampuan tetapi sengaja menangguhkan bayaran hutangnya ialah ___________________

46 ______________________ ialah bunga atau pertambahan dalam urusan jual beli, hutang dan pinjaman.

47 Hukum insurans ialah ______________________

48 Jenis-jenis insurans ialah ________________________ , __________________________

49 Maksud gharar ialah _______________________

50 __________________________ ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan.

51 Modal sesebuah syarikat boleh diperolehi daripada tiga unsur iaitu _______________________, ___________________________________, ____________________________

JAWAPAN IBADAH TINGKATAN EMPAT

1 Haji 2 Melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain 3 harus 4 Islam. baligh, berakal, berkuasa, merdeka 5 Rukun haji 6 Wukuf 7 Mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah

kepada Allah 8 Tawaf Qudum 9 Tawaf Ifadhah 10 Tawaf Widak 11 Saie 12 Selepas selesai melontar Jamrah Aqabah 13 Setelah selesai mengerjakan Saie 14 Amalan yang wajib dilakukan dan jika tertinggal hajinya sah tetapi dikenakan dam. 15 Zulhulaifah 16 Qarnul Manazil 17 Selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. 18 Ifrad 19 Tamattuk 20 Qiran 21 Dam yang dibayar mengikut tertib 22 Dam yang dibayar mengikut nilai harga dam 23 Dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan 24 Dibolehkan membayar mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak. 25 Sembelihan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 189: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

189

26 Darah kecuali hati dan jantung, ketunbuhan antara kulit dan daging, pundi kencing 27 Haram 28 An’am 29 Sunat Muakkad 30 Orang Kafir 31 Hari raya aidil adha sebelum gelincir matahari 32 Al-An’am 33 Aqiqah 34 Sunat Muakkad 35 Hari ke 7 kelahiran 36 Tidak wajib 37 Jual beli 38 Harus 39 Penyewa dan pemberi sewa, bayaran sewa, manfaat 40 Menahan sesuatu 41 Penggadai, barang yang digadai ,pemegang gadaian, ijab dan qabul, barang yang diberikan

kepada penggadai 42 Hutang piutang 43 Sunat , wajib 44 Wajib 45 Haram 46 Riba’ 47 Harus 48 Nyawa dan am 49 Ketidak pastian 50 Saham 51 Pemegang saham, pinjaman, kadar tertentu daripada keuntungan syarikat.

SOALAN ESEI : IBADAT.

SOALAN ESEI : IBADAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 190: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

190

BAHAGIAN B

1 Apakah pengertian haji ? [2 markah]

2 Firman Allah S.W.T

Maksudnya :Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah S.W.T. Nyatakan pengertian umrah. [2 markah]

3 Jelaskan dua hikmah diharuskan upah haji. [4 markah]

4 Jelaskan dua hikmah mengerjakan haji terhadap masyarakat. [4 markah]

5 Nyatakan empat syarat wajib haji.

[4 markah] 6 Firman Allah S.W.T

Huraikan maksud berkemampuan (istita’ah) dalam ibadat haji. [6 markah]

7

Pada 9 Zulhijjah setiap tahun, jemaah haji wajib menghadirkan diri di padang Arafah untuk menunaikan salah satu rukun haji. Nyatakan rukun haji tersebut? [2 markah]

8 Nyatakan pengertian tawaf? [2 markah]

9 Jelaskan dua hikmah wukuf di padang Arafah. [4 markah]

10 Nyatakan perbezaan rukun haji dan umrah ?

11 Nyatakan perkara-perkara wajib haji ?

12 Nyatakan perkara-perkara wajib umrah ?

13 Terangkan hikmah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa berihram ?

196: البقرة

97

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 191: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

191

14 Apakah hukum meninggalkan salah satu daripada perkara wajib haji? 15 Jelaskan perbezaan haji Ifrad dan haji Tamattuk. [4 markah] 16 Jelaskan dua sebab dikenakan dam ke atas jemaah haji. [4 markah] 17 Nyatakan jenis dam bagi kesalahan berikut :-

a. Tidak wukuf di Arafah. b. Memakai bau-bauan pada pakaian atau badan. [4 markah]

18 Huraikan dua hikmah dikenakan dam dalam ibadah haji. [4 markah] 19 Berikan hukum dan alasan bagi masalah berikut :

(i) Abu mewakilkan anaknya untuk menunaikan haji bagi

pihaknya Kerana sibuk dengan urusan perniagaan .

(ii) Dolah menunaikan tawaf di Baitullah dalam keadaan berhadas kecil.

(iii) Minah memakai minyak wangi ketika dalam ihram haji.

[6 markah] 20 Apakah pengertian sembelihan ?

[2 markah]

21 Jelaskan tiga hikmah sembelihan.

[6 markah]

22 Terangkan tiga perkara makruh semasa sembelihan

[6 markah]

23

Jelaskan bagaimana ibadah tersebut boleh meningkatkan silaturrahim sesama umat Islam

[4 markah]

24 Nyatakan dua syarat binatang yang sah dijadikan korban

[2 markah]

25 Jelaskan dua hikmah ibadah korban.

[4 markah]

26 Jelaskan hukum dan alasan bagi masalah berikut :-

(i) Shami menyembelih seekor kambing dengan membelakangi arah kiblat. (ii) Ali menyembelih lembu bagi menunaikan korban pada

pagi hari ke 14 Zulhijjah.

[4 markah]

Ibadat yang dilakukan pada 10-13 Zulhijjah dengan menyembelih binatang al-An’am

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 192: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

192

27 Apakah pengertian akikah?

[2 markah]

28 Terangkan dua perbezaan korban dan akikah.

[4 markah]

29 Terangkan tiga hikmah akikah.

[6 markah]

30 Senaraikan dua perkara sunat akikah.

[4 markah]

31 a. Senaraikan amalan sunat ketika melakukan ibadah akikah ? b.. Nyatakan hikmah disyariatkan akikah ? c. Nyatakan kadar untuk melakukan akikah bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan ?

32 Senaraikan rukun jual beli

[4 markah]

33 Jelaskan dua jenis jual beli yang dilarang dan tidak sah

[4 markah]

34 Jelaskan dua syarat sah sewa [4 markah]

35 Jual beli adalah perkara yang diharuskan oleh syarak. Terangkan jenis jual beli yang dilarang tetapi sah ?

[4 markah]

36 Terangkan tiga hikmah gadaian

[6 markah]

37 Jelaskan tiga perbezaan antara amalan gadaian Islam dengan bukan Islam

[6 markah]

38 Jelaskan dua perkara yang membatalkan syarikat [4 markah]

39 Terangkan dua hikmah syarikat [4 markah]

40 Apakah maksud gadaian ?

41 Huraikan rukun gadaian ?

42 Huraikan peranan gadaian secara Islam bagi membantu memajukan ekonomi orang Islam ?

43 Terangkan perbezaan amalan gadaian Islam dengan bukan Islam ?

44 Jelaskan rukun-rukun hutang.

[6 markah]

45 Terangkan dua perbezaan antara hutang dan riba.

[4 markah]

46 Jelaskan dua hikmah diharuskan berhutang.

[4 markah]

47 Huraikan perbezaan antara insurans Islam dan insurans konvensional.

[6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 193: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

193

SET SOALAN MASALAH DAN HUKUM

Bil Soalan Tahun

1 Dalam aqad nikah, pengantin lelaki menyebut dalam aqadnya " Aku terima nikahnya

1996

Aminah bt Hassan," tanpa menyebut kadar maharnya

2 Awang berlakon bersama isterinya dalam sebuah filem, mereka memegang watak

suami isteri, Dalam dialog lakonan itu ahmad berkata : Aku ceraikan engkau dengan

talaq satu " .

3 Ali melakukan ibadat saie sambil memegang tangan isterinya tanpa berlapik

4 Osman melakukan ibadat qurban pada jam 10 pagi pada Hari raya haji yang keempat

5 En. Ahmad yang sedang wukuf telah memotong kukunya.

1998 6 Puan Kamariah menyembelih seekor ayam sedangkan suaminya ada disisinya

7 Ketika En Mohd Yusof bersendirian, beliau telah melafazkan talak satu terhadap

isterinya.

8 En Abd Rahim telah makan sebahagian daripada daging korbannya.

9 Ketika bergurau senda dengan isterinya, En. Ahmad telah berkata kepada isterinya

1999

" aku ceraikan engkau dengan talaq satu "

10 Seorang bapa mewalikan pernikahan anak perempuannya yang masih dara tanpa

mendapat persetujuan anaknya itu

11 Ketika dalam Ihram Haji, En Ramli telah mengerjakan Tawaf Rukun sebelum wukuf

di Padang Arafah.

12 En. Azman telah mewalikan pernikahan anak tirinya Fatimah

2000 13 En. Hassan telah menceraikan isterinya ketika dalam nifas

14 En Hamid mengakikahkan seekor kambing untuk anak lelakinya

15 Ketika menunaikan ibadat haji, Encik Ismail mewakilkan kepada isterinya melakukan

tawaf kerana uzur

16 En. Ali telah menggunting rambutnya ketika dalam ihram dengan tujuan tahallul

2001

sebelum melontar Jamratul Aqabah pada 10 zulhijjah

17 En. Zahrin telah menyembelih seekor ayam tanpa membersihkan pisau yang terkena

darah daripada sembelihan sebelumnya.

18 En. Hamzah mewakilkan rakannya En. Bakar untuk menerima nikah bagi dirinya

kerana beliau berada di luar negara http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 194: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

194

19 Roslan berkahwin dengan adik iparnya setelah satu bulan menceraikan isterinya dengan

2002 talaq satu " .

20 Azmi tidak sempat melontar Jamrah pada 10 Zulhijah kerana kesesakan lalulintas

21 Ahmad menyembelih binatang korban selepas terbit fajar tetapi sebelum solat sunat

Aidil Adha.

22 Pn Aminah berkahwin lagi selepas 3 bulan kematian suaminya

2003 23 Khadijah dikahwinkan oleh bapanya semasa bapa berwuquf di padang arafah

24 En. Nordin menceraikan isterinya dengan menghantar pesanan ringkas ( SMS)

kepada isterinya melalui telefon bimbitnya

25 En. Zaini menyewakan rumahnya dengan bayaran sewa yang ditetapkan oleh penyewa

2005 26 Puan Fatimah berkahwin dengan lelaki pilihannya selepas dua minggu diceraikan oleh

suaminya tanpa disetubuhi.

27 Puan Aisyah telah menuntut fasakh di Mahkamah Syariah Selangor kerana suaminya

tidak berlaku adil mengikut syarak dalam melayani isteri-isterinya.

28 En Rosli telah mengupah seseorang yang pernah menunaikan haji untuk mengerjakan

2006 haji bagi pihaknya kerana beliau lumpuh.

29 Ishak menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu. Dua bulan

kemudian beliau mewakilkan kawannya merujuk isterinya http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 195: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

195

SKEMA JAWAPAN

BIL

HUKUM

ALASAN

TAHUN

1 Sah

Menyebut mahar dalam aqad adalah sunat / tidak ditentukan dalam mahar

1996 2 Sah Talak tidak boleh dipermain-mainkan / kerana ia suami isteri 3 Sah Wuduk tidak menjadi syarat Saie 4 Sah Masih dalam waktu Qurban / Tasyrik 1 Sah Dikenakan dam kerana melakukan larangan haji

1998 2 Sah Tidak disyaratkan lelaki dalam menyembelih binatang 3 Sah ada niat / lafaz yang jelas

4 Sah Dibenarkan mengambil 1/3 bahagian dagingnya.

1 Sah Tidak boleh dipermain-mainkan

1999 2 Sah Bapa Tersebut adalah wali Mujbir / anak gadis boleh dipaksa

3 T. sah Tidak mengikut tertib / wukuf mesti dilakukan sebelum tawaf rukun / ifadhah

1 T sah Bapa tiri tidak sah menjadi wali / bukan anak kandung / bukan wali mujbir

2000 2 Sah Berdosa kerana menceraikan isteri dalam nifas / talaq bid'ie 3 Sah Tidak disyarat 2 ekor / memadai seekor sahaja / 2 ekor adalah sunat 4 T sah Tawaf tidak boleh diwakilkan kepada orang lain 1 Sah Dikenakan dam kerana melakukan larangan haji ( bergunting )

2001 2 Sah Membersihkan pisau adalah perkara sunat sahaja 3 Sah Tidak disyaratkan bakal pengantin sahaja boleh menerima nikah Boleh diwakilkan.

1 T sah Isteri masih dalam tempoh edah / Haram menghimpunkan dua adik beradik

2002 2 Sah Wajib bayar dam kerana meinggalkan perkara wajib haji 3 T sah Belum masuk waktu korban / belum solat hari raya 1 T sah Masih dalam tempoh edah / Belum cukup 4 bulan / belum habis edah

2003 2 T sah Masih dalam ihram haji / termasuk perkara larangan ihram

3 Sah Niat jelas / Boleh dalam apa jua keadaan / tidak boileh dipermain-mainkan

1 T sah penetapan harga adalah hak pemilik rumah 2005 2 Sah diceraikan tanpa setubuh tiada edah

3 Sah memenuhi syarat tuntutan fasakh / tidak adil 1 Sah Uzur syarie / Orang diupah telah buat haji

2006 2 Sah Talak Raj'ie / dalam tempoh edah / boleh diwakilkan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 196: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

196

BAHAGIAN ADAB ( TING 4 ) PELAJARAN 28 : AKAL CAHAYA HIDUP

BAHAGIAN A (OBJEKTIF)

1 Bagaimanakah cara berfikir yang betul seperti yang digariskan dalam Islam?

A Mengetahui akibat berfikir B Mengetahui cara-cara mencapai matlamat C Kurang pasti tentang perkara yang dilakukan D Mengabaikan segala risiko yang akan berlaku 2 Tujuan Allah S.W.T mengurniakan akal kepada manusia

A untuk memuliakan darjat manusia dari makhluk lain B supaya manusia menyedari nikmat kurniaan Allah S.W.T C supaya manusia melaksanakan tanggungjawab berkeluarga D untuk membezakan antara tingkah laku manusia dengan haiwan

3 Berikut adalah sumber berfikir berlandaskan syariat Islam I Wahyu II akal fikiran III mimpi indah IV hasil penulisan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

4 Berikut adalah kebolehan manusia menggunakan akal kecuali A mencapai matlamat berfikir B merasa bangga melakukan kebaikan C dapat melakukan ibadah kepada Allah S.W.T D mencipta sesuatu mengikut kemahuan sendiri

5 Peranan akal ialah I mengkaji perkara ghaib II berfikir tentang kejadian alam III membezakan yang baik dan buruk IV berfikir tentang zat Allah S.W.T A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 197: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

197

ISI TEMPAT KOSONG

1. ________________membolehkan manusia membezakan antara baik dan buruk.

2. Manusia mampu mengetahui perkara ghaib melalui keterangan _____________ kerana akal manusia terbatas.

Soalan 3 dan Soalan 4 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

3 Allah s.w.t menganugerahkan……………………kepada manusia supaya dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk

BAHAGIAN B 1. Allah S.W.T mengurniakan akal kepada manusia supaya mereka berfikir. (a) Jelaskan dua adab berfikir dalam Islam. [ 4 markah ] (b) Terangkan dua hikmat berfikir menurut Islam. [ 4 markah ] 2. Huraikan dua kelebihan berfikir berdasarkan wahyu [ 4 markah ] 3. Jelaskan dua akibat seseorang yang bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu. [ 4 markah ] 4. Nyatakan cara berfikir yang tidak beradab. [ 4 markah ]

Sumber berfikir

maklumat yang tepat akal 4.________________

wahyu 3.________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 198: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

198

SKEMA JAWAPAN , PELAJARAN 28 : AKAL CAHAYA HIDUP

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN

1. B 2. A 3. A 4. B 5. C

ISI TEMPAT KOSONG

1. Akal 2. wahyu 3. bukti-bukti kajian / matlamat 4. matlamat / bukti-bukti kajian

BAHAGIAN B

Nombor Soalan

Jawapan Catatan markah

1 (a) Dua adab berfikir dalam Islam: - Berdasarkan akal fikran yang waras - Mempunyai matlamat yang jelas - Mempunyai bukti-bukti kajian saintifik - Berfikir berdasarkan wahyu - Mempunyai maklumat dan fakta yang benar dan tepat.

[2 x 2m = 4m]

1 (b) Dua hikmat berfikir menurut Islam: - Memantapkan iman - Boleh menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan - Proaktif dan berdaya maju - Dapat menceburi bidang-bidang baru dan berdaya saing - Dapat menghindari dari unsur-unsur khurafat yang

merosakkan akidah.

[2 x 2m = 4m]

2 Dua kelebihan berfikir berdasarkan wahyu: - Dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. - Dapat mendekatkan hubungan antara hamba dengan

penciptanya. - Dapat mengetahui sesetengah perkara ghaib yang diberitahu

oleh wahyu. - Dapat memantapkan lagi keimanan dan ketaqwaan kepada

Allah S.W.T. - Menyedari kekuasaan kebijaksanaan dan rahmat Allah

S.W.T. kepada kita.

[2 x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 199: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

199

Nombor Soalan

Jawapan Catatan markah

3. Tiga akibat seseorang yang bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu: - Tidak dapat menyelesaikan masalah. - Terjerumus ke dalam aktiviti yang tidak sihat. - Keputusan yang dihasilkan tidak berkualiti. - Jauh daripada rahmat Allah. - Terpengaruh / terikat dengan emosi dan tidak terkawal

[2 x 2m = 4m]

4. Empat cara berfikir yang tidak beradab: - Berfikir berdasarkan hawa nafsu. - Berfikir mengikut akal fikiran tidak waras. - Berfikir tanpa bukti-bukti kajian saintifik. - Berfikir dengan menggunakan maklumat dan fakta yang

salah dan tidak tepat. - Berfikir tanpa matlamat yang jelas.

[4 x 1m = 4m ] PELAJARAN 29 : ADAB BERHIAS DIRI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Mencukur atau mencabut bulu kening adalah diharamkan kerana

A mendatangkan kemudaratan kepada wajah B wajah akan kelihatan tidak menarik C menyerupai perbuatan orang kafir D mengubah ciptaan Allah S.W.T. 2. Hukum memakai susuk untuk kecantikan diri ialah A Sunat B Harus C Haram D Wajib

3. Salah satu amalan berhias diri menurut Islam ialah A memakai rantai bagi lelaki B memakai rambut palsu C memotong kuku D Membuat tatu 4. Islam menyukai sesuatu yang bersih dan cantik kerana A menjaga maruah diri dan agama B menarik pandangan orang ramai C kecantikan anugerah Allah S.W.T D menunjukkan kebesaran Allah S.W.T http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 200: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

200

5. Hikmat Islam melarang lelaki memakai emas dan sutera ialah A membezakan pakaian lelaki dan perempuan B melambangkan pakaian upacara agama lain C mengelakkan berpakaian mewah D menjaga kulit lelaki 6 Berikut adalah amalan berhias diri yang dilarang bagi lelaki

i. Menyambung rambut ii. Memakai emas dan sutera tulin iii. Berpakaian menyerupai perempuan iv. Membuat tatu

A. i, ii dan iv C. ii dan iii B. semua di atas D. ii, iii dan iv

ISI TEMPAT KOSONG

1. Hukum memakai bau-bauan bagi lelaki apabila hendak ke masjid ialah________.

2. Melakukan pembedahan anggota badan adalah haram kecuali untuk tujuan___________

3. Membuat tatu atau membuat tanda pada anggota badan adalah______________

4. Islam membenarkan pakaian berfesyen selagi batas-batas____________dijaga.

Soalan 5 dan soalan 6 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

7 Kita digalakkan……………………ketika hendak kemasjid kerana ia mendatangkan kesegaran pada anggota badan

Hukum mandi

5 - Selepas memeluk Islam. _______

6 - Menyucikan diri daripada hadas besar________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 201: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

201

BAHAGIAN B

1. Islam menggalakkan umatnya berhias diri

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan berhias diri ? [ 2 markah ] (b) Nyatakan dua adab berhias diri. [ 4 markah ] (c) Mengapa masih terdapat orang yang tidak menjaga kekemasan diri? [ 2 markah ] 2. (a) Nyatakan dua garis panduan adab berpakaian menurut Islam. [ 4 markah ] (b) Jelaskan dua sebab masih terdapat umat Islam yang berhias diri tidak

mengikut syariat. [ 4 markah ] (c) Terangkan dua hikmat beradab dalam berhias diri. [ 4 markah ] 3. Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut : (a) Azman memakai rantai emas pemberian ibunya. [ 2 markah ] (b) Aminah melakukan pembedahan plastik akibat melecur yang teruk. [ 2 markah 4 a. Terangkan dua garis panduan berhias diri menurut Islam .

b. Nyatakan dua amalan berhias diri yang dilarang oleh Islam

PELAJARAN 29 : ADAB BERHIAS DIRI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN

1. D 2. A 3. C 4. A 5. A

ISI TEMPAT KOSONG

1. sunat 2. perubatan/kesihatan 3. haram 4. aurat 5. sunat 6. wajib http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 202: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

202

BAHAGIAN B

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1 (a) Maksud berhias diri ialah : - Penjagaan anggota badan, cara berpakaian, memakai bau-

bauan atau barang perhiasan dan sebagainya.

[1x 2m = 2m]

(b) Dua adab berhias diri : - Mengamalkan amalan mandi dalam kehidupan seharian. - Sentiasa menggosok gigi dan bersugi. - Menyikat rambut supaya kelihatan kemas. - Memotong kuku. - Memakai pakaian menutup aurat.

[2 x 2m = 4 m]

(c) Sebab masih terdapat orang yang tidak menjaga kekemasan diri : - Tidak menghayati ajaran Islam yang sebenar. - Menganggap menjaga kekemasan diri sebagai suatu yang

remeh.

[1 x 2m = 2 m]

2 (a) Dua garis panduan adab berpakaian menurut Islam: - Berniat untuk menzahir dan mensyukuri nikmat Allah

S.W.T. - Bukan bertujuan berbangga diri - Bertujuan menutup aurat - Tidak jarang yang menampakkan aurat - Tidak ketat yang boleh memperlihatkan susuk tubuh badan - Tidak menyerupai pakaian upacara agama bukan Islam

[2 x 2m = 4 m]

(b) Dua sebab masih terdapat umat Islam yang berhias diri tidak mengikut syariat: - Terpengaruh dengan faktor persekitaran / fesyen barat /

media - Naluri ingin nampak cantik - Jahil tentang hukum / kurang pengetahuan agama

[2 x 2m = 4 m]

(c)

Dua hikmah beradab dalam berhias diri: - Disukai Allah S.W.T dan manusia - Menjauhkan diri daripada kehinaan - Menjaga maruah diri dan agama - Mendapat pahala kerana menzahirkan nikmat Allah S.W.T.

[2 x 2m = 4 m]

3 (a) Haram Kerana emas merupakan perhiasan wanita.

[1x 1 = 1 m] [1x 1 = 1 m]

(b) Harus

Kerana memulihkan kecederaan. [1x 1 = 1 m] [1x 1 = 1 m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 203: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

203

PELAJARAN 30 : ADAB MENJAGA ORANG SAKIT BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN 1. Adab menjaga orang sakit ialah A mengingatkan pesakit bahawa sakit adalah sebahagian daripada ujian Allah

S.W.T B menasihati mereka supaya jangan bersabar C mengajak mereka pergi bersiar-siar D jangan hiraukan keluhan mereka 2. Sikap yang perlu ketika menjaga orang sakit ialah A Bersabar B mengasari mereka C menengking mereka D membiarkan mereka bersendirian 3. Kewajipan orang yang sihat terhadap orang yang sakit ialah I mengiringinya ke kubur II membayar hutangnya III Menziarahinya IV Menjaganya A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4. Orang sakit perlu dijaga dengan beradab supaya A mendapat pujian B mendapat ganjaran C memudahkannya beribadat D meringankan penderitaannya 5. Berikut adalah adab menjaga orang sakit dari aspek emosi kecuali A memberi kerehatan yang secukupnya B memahami keperitan penderitaannya C tutur kata yang lemah lembut D bersabar mendengar rungutan

6 Antara adab menjaga orang sakit dari sudut rohani termasuklah

A. Memastikan pesakit sentiasa bersih B. Sentiasa menampakkan wajah yang manis C. Mengingatkannya agar menunaikan solat D. Mengingatkannya agar makan ubat http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 204: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

204

7 Kalimah yang paling tepat dilafazkan ketika mendengar khabar seseorang

ditimpa musibah ialah :

A. Masya Allah B. Subhanallah C. La ilaha illa Allah D. Innalillahi wainna ilaihi rajiun

ISI TEMPAT KOSONG

1. Memberi peringatan kepada pesakit bahawa sakit adalah ujian Allah S.W.T merupakan adab menjaga orang sakit dari aspek _________________.

2. Memberi layanan yang baik kepada pesakit akan mengeratkan hubungan___________antara kedua-duanya.

3. Hukum menziarahi orang sakit ialah ______________

Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

BAHAGIAN B 1. Setiap manusia tidak terlepas daripada terkena penyakit.

(i) Nyatakan dua aspek fizikal yang perlu diberi perhatian ketika menjaga orang

sakit. [ 4 markah ] (ii) Terangkan dua hikmat Islam menyuruh kita menjaga

orang sakit. [ 4 markah ]

5.____________

Aspek rohani 4.__________

Adab menjaga orang sakit

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 205: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

205

2. Terangkan tiga adab menjaga orang sakit dari aspek rohani. [ 6 markah ] 3. Mengapa orang sakit perlu dijaga dengan baik? [ 4 markah ] PELAJARAN 30 : ADAB MENJAGA ORANG SAKIT

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN

1. A 2. A 3. D 4. D 5. A

ISI TEMPAT KOSONG

1. rohani 2. silaturrahim 3. sunat 4. emosi / fizikal 5. fizikal / emosi

BAHAGIAN B

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1 (a). Dua aspek fizikal yang perlu diberi perhatian ketika menjaga orang sakit: - memastikan kebersihan tubuh badan, pakaian dan tempat

pesakit. - Menghantar pesakit ke tempat rawatan yang sesuai. - Mengingatkan pesakit supaya memakan ubat mengikut jadual. - Memberi kerehatan yang secukupnya kepada pesakit. - Bertanya tentang keinginan dan keperluannya

[2 x 2m = 4 m] (b) Dua hikmat Islam menyuruh kita menjaga orang sakit:

- Mengeratkan silaturrahim - Meringankan penderitaan pesakit - Melahirkan sifat prihatin

[2 x 2m = 4 m] 2. Tiga adab menjaga orang sakit dari aspek rohani:

- Mengingatkan pesakit supaya sentiasa mengingati Allah S.W.T - Memberi peringatan bahawa sakit adalah sebahagian ujian Allah

/ bersabar dan tabah. - Mengingatkan pesakit supaya menunaikan solat lima waktu. - Membantu pesakit menjalankan kewajipan kepada Allah S.W.T

[3 x 2m = 6 m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 206: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

206

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

3. Sebab orang sakit perlu dijaga dengan baik: - Mewujudkan silaturrahim sesama Islam - Meringankan penderitaan yang dialami pesakit - Memenuhi tanggungjawab diri kepada keluarga, sahabat dan

jiran yang sakit - Meningkatkan syiar Islam - Melahirkan sifat prihatin kepada golongan yang lemah - Memberi keinsafan supaya mensyukuri nikmat dan kesihatan diri

[2 x 2m = 4 m] PELAJARAN 31 : ADAB AMAR MA’RUF DAN NAHI MUNGKAR

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Berikut adalah cara amar makruf dan nahi mungkar yang dilaksanakan oleh Nabi

Muhammad s.a.w.

I Melaksanakan dakwah secara diplomasi II Memberi nasihat tanpa memilih masa dan tempat III Mengada-adakan sesuatu cerita untuk dijadikan sebagai iktibar IV Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalah yang baik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2. Antara sifat pendakwah ialah A sentiasa menziarahi teman B suka membangkang C banyak bercakap D Berilmu "الموعظة الحسنة .3 ” bermaksud A nasihat dan peringatan yang baik B kata-kata perangsang C berita gembira D pujia-pujian 4. Rasulullah menggunakan pelbagai cara supaya sahabat melakukan amar makruf

nahi mungkar kecuali A melembutkan hati dengan kata-kata yang baik B memilih masa dan tempat yang sesuai C memberi tekanan terhadap mereka D memberi hadiah kepada mereka

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 207: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

207

ISI TEMPAT KOSONG

Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Adab amar makruf nahi mungkar

3. Hukum melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar ialah _____________.

4. Seseorang pendakwah yang berwibawa perlu memiliki____________mulia .

5.

Pendakwah perlu mengelakkan diri dari membincang perkara-perkara yang _________________.

6 Amar makruf dan ………………. penting bagi mewujudkan keamanan dalam masyarakat

BAHAGIAN B

1. Amar makruf dan nahi mungkar merupakan usaha dakwah yang sangat penting . i. Jelaskan dua adab amar makruf dan nahi mungkar. [ 4 markah ] ii. Cadangkan dua cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi perkara

mungkar yang berlaku di sekolah. [ 4 markah ] 2. Jelaskan dua kebaikan melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. [ 4 markah ] 3. Terangkan dua akibat meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar ke atas

masyarakat. [ 4 markah ] PELAJARAN 31 : ADAB AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN

1. B 2. D 3. A 4. C

1__________

2_________ 3 Berhikmah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 208: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

208

ISI TEMPAT KOSONG

1. Berhikmah 2. Nasihat yang baik 3. Debat yang baik. 4. wajib. 5. akhlak 6. sensitif

BAHAGIAN B

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1 (a) Dua adab amar makruf dan nahi mungkar: - Berhikmah / menyelesaikan masalah dengan

pendekatan yang sesuai. - Memberikan nasihat yang baik. - Berbincang dengan cara yang baik.

[2 x 2m = 4 m] (b) Dua cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi

perkara mungkar yang berlaku di sekolah: - Memberi nasihat. - Menegur dengan cara yang berhikmah. - Melapor kepada guru. - Mengadakan program keagamaan.

[2 x 2m = 4 m] 2. Dua kebaikan melaksanakan amar makruf dan nahi

mungkar: - Hukum dan syariat Allah S.W.T dapat ditegakkan. - Kemungkaran dan gejala sosial dapat ditangani. - Pembangunan negara berjalan lancar. - Keselamatan terjamin. - Dapat mengangkat martabat umat dan agama Islam.

[2 x 2m = 4 m] 3. Dua kesan buruk meninggalkan amar makruf dan nahi

mungkar ke atas masyarakat: - Akhlak masyarakat akan hancur. - Masyarakat semakin jauh daripada agama. - Masyarakat lain memandang rendah umat Islam. - Masyarakat akan mundur

[2 x 2m = 4 m]

PELAJARAN 32 : ADAB DI TEMPAT REKREASI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Memperolehi keredaan Allah S.W.T. ketika berekreasi ialah dengan cara

A menjalinkan hubungan silaturahim dengan semua pengunjung B mengingatkan diri supaya sentiasa mengingati Allah S.W.T. C memelihara adab-adab yang ditetapkan oleh syarak D melakukan banyak solat sunat http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 209: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

209

2. Apakah adab yang perlu ketika berekreasi? A Berdua-duaan bersama bukan mahram B Membuang sampah ke dalam sungai C Menghormati pengunjung lain. D Memakai pakaian yang seksi. 3. Berikut adalah hikmat mengamalkan adab di tempat rekreasi kecuali A melahirkan masyarakat yang cintakan alam sekitar B dapat menjalinkan hubungan percintaan C menghindar perkara mungkar D mendapat keredaan Allah S.W.T. 4. Contoh kemudahan fizikal di tempat rekreasi ialah A surau B pagar C pokok D kawasan khas untuk wanita 5. Apakah strategi pengawalan tempat rekreasi daripada kerosakan? I Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang menjaga tempat rekreasi II Menyediakan tempat cadangan III Membekalkan tong sampah IV Mengenakan denda A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 210: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

210

ISI TEMPAT KOSONG

1. Penguatkuasaan undang-undang di tempat rekreasi amat penting dari sudut ________________ pengunjung.

Soalan 2 hingga soalan 4 berdasarkan jadual di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Aspek Faedah

2.___________

Menguatkan stamina

Psikologi

3._______________

4.______________

Memupuk semangat kerjasama

BAHAGIAN B

1. Jelaskan dua fungsi taman rekreasi dalam membentuk sahsiah seseorang insan. [ 4 markah ] 2. Tempat rekreasi yang baik banyak memberi faedah kepada pengunjung.

Nyatakan dua ciri tempat rekreasi yang baik. [ 4 markah ] 3. Senaraikan adab - adab berekreasi menurut pandangan Islam. [ 4 markah ] 4. Huraikan dua hikmat beradab semasa di tempat rekreasi. [ 4 markah ] 5. Nyatakan dua cara pengawalan terbaik untuk mengelakkan tempat rekreasi

disalahgunakan. [ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 211: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

211

PELAJARAN 32 : ADAB DI TEMPAT REKREASI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN

1. C 2. C 3. B 4. A 5. B

ISI TEMPAT KOSONG

1. Keselamatan / keselesaan 2. Fisiologi 3.

- Menenangkan fikiran - Mengurangkan tekanan perasaan - Badan lebih cergas

4. Sosiologi

BAHAGIAN B Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1. Dua fungsi taman rekreasi dalam membentuk sahsiah seseorang insan: - Melahirkan masyarakat yang prihatin. - Mengeratkan hubungan persaudaraan antara masyarakat. - Melahirkan masyarakat yang berdisiplin.

[2 x 2m = 4 m]

2. Dua ciri tempat rekreasi yang baik: - Mempunyai kemudahan fizikal yang secukupnya. - Menjamin keselamatan / keselesaan pengunjung. - Mempunyai keistimewaan tertentu.

[2 x 2m = 4 m]

3. Adab-adab berekreasi menurut pandangan Islam: - Berpakaian menutup aurat - Menjaga batas-batas pergaulan lelaki dan perempuan - Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di tempat rekreasi - Bertanggungjawab menjaga kemudahan yang telah disediakan

[2 x 2m = 4m]

4. Dua hikmat beradab semasa di tempat rekreasi: - Mendapat keredaan Allah S.W.T. - Dapat memupuk hubungan silaturrahim - Menghindari perkara-perkara mungkar - Melahirkan masyarakat berdisiplin

[2 x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 212: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

212

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

5. Dua cara pengawalan terbaik untuk mengelakkan tempat rekreasi disalahgunakan: - Mengadakan penguatkuasaan yang rapi untuk mengawal tempat

rekreasi. - Sentiasa membuat rondaan yang kerap oleh pihak

bertanggungjawab. - Memberi kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat tentang

pentingnya menjaga tempat rekreasi. - Mengenakan denda terhadap mereka yang menyalahgunakan

tempat rekreasi.

[2 x 2m = 4m]

PELAJARAN 33 : ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Berikut adalah adab ketika menggunakan kemudahan awam kecuali A menggunakan mengikut peraturan B bertimbang rasa dengan pengguna lain C bertanggungjawab terhadap keselamatan D membuang kemudahan awam apabila rosak 2. Berikut adalah contoh penyalahgunaan kemudahan awam I Menggunakan paip bomba untuk memadamkan api II Membuang sampah di tempat pembuangan sampah III Menconteng papan tanda di jalan IV Membuat panggilan palsu A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 3. Perbuatan merosakkan kemudahan awam dikenali sebagai A jenayah vandalisme B jenayah kolar biru C jenayah juvana D jenayah sosial 4. Mengapa setiap rakyat berkewajipan menjaga kemudahan awam? A Mengelakkan ia disalahgunakan untuk kepentingan peribadi B Dapat menggunakannya apabila diperlukan C Meringankan beban pihak berwajib D Akan menyebabkan rakyat mundur http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 213: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

213

ISI TEMPAT KOSONG 1. Telefon, tandas awam, dan seumpamanya adalah______________________yang

disediakan oleh pihak kerajaan untuk kegunaan orang ramai.

2. Perbuatan merosakkan kemudahan awam merupakan satu perbuatan__________ dan berdosa.

3. Kemudahan awam disediakan bertujuan memberi__________________hidup kepada

kita. Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan carta di bawah.

Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapn yang betul.

BAHAGIAN B 1. Nyatakan dua kepentingan menjaga kemudahan awam terhadap masyarakat. [ 4 markah ] 2. Huraikan adab-adab menggunakan kemudahan awam yang disediakan. [ 4 markah ] 3. Terangkan tiga langkah untuk mengatasi vandalisme terhadap kemudahan awam. [6 markah ] 4. Jelaskan dua kepentingan kemudahan awam terhadap individu. [ 4 markah ] 5. Senaraikan amalan yang tidak bertanggungjawab terhadap kemudahan awam. [ 4 markah ] PELAJARAN 33 : ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN

1. D 2. D 3. A 4. B

Pendidikan awal 5______________

4_____________

Langkah-langkah mengatasi kerosakan kemudahan awam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 214: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

214

ISI TEMPAT KOSONG

1. kemudahan awam 2. jenayah 3. keselesaan 4. kuat kuasa undang-undang / kempen kesedaran 5. kempen kesedaran / kuatkuasa undang-undang

BAHAGIAN B Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1. Dua kepentingan menjaga kemudahan awam terhadap masyarakat: - memupuk sikap toleransi - menyuburkan semangat perpaduan dalam masyarakat - mengeratkan hubungan silaturrahim

[2 x 2m = 4m]

2. Adab-adab menggunakan kemudahan awam yang disediakan: - Menggunakan dengan cara yang baik dan mengikut peraturan - Melaporkan kerosakan kepada pihak berwajib - Tidak menyalahgunakan kemudahan tersebut - Tidak menjadikan sebagai hak milik peribadi

[2 x 2m = 4m]

3. Tiga langkah untuk mengatasi vandalisme terhadap kemudahan awam: - Penguatkuasaan undang-undang - Menubuhkan pasukan pemantau - Mewujudkan sistem litar tv tertutup / CCTV - Mewujudkan kerjasama dengan masyarakat setempat

[3 x 2m = 6m]

4. Dua kepentingan kemudahan awam terhadap individu: - Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu - Membantu ketika dalam kecemasan - Menjimatkan perbelanjaan - Menjamin kesejahteraan hidup

[2 x 2m = 4m]

5. Amalan yang tidak bertanggungjawab terhadap kemudahan awam: - Menconteng tembok / papan kenyataan / dinding - Membuat panggilan palsu kepada polis, bomba dan lain-lain - Membuang sampah merata-rata - Menggunakan pili bomba untuk kemudahan peribadi - Merosakkan telefon awam

[2 x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 215: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

215

PELAJARAN 34 : ADAB MENZIARAHI JENAZAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Amalan yang patut dilakukan ketika menziarahi jenazah ialah A berdoa supaya jenazah mendapat keampunan B membicarakan hal-hal berkaitan duniawi C menunaikan solat istikharah D menunaikan solat hajat 2. Antara perkara yang perlu dielakkan ketika menziarahi jenazah ialah I mengumpat dan mengata kepada simati II menangisi kematiannya III mendoakan simati IV bergurau senda A I dan II B I dan IV C II dan IV D III dan IV 3. Maksud meratapi kematian ialah A tidak reda dengan takdir Allah S.W.T. B kecewa dan sedih kerana kematian tersebut. C menganggap diri penyebab kepada kematian tersebut. D meraung-raung sambil melakukan perkara yang boleh menyeksakan tubuh

badan. 4 Berikut adalah adab-adab ketika menziarahi jenazah kecuali A mengadakan kenduri B membantu ahli keluarga si mati C menenangkan perasaan waris si mati D mengingatkan waris si mati supaya bersabar 5 Meratapi jenazah di larang dalam Islam kerana :

i. Menyeksa mayat ii. Menambahkan kesedihan keluarga si mati iii. Menganggu waris-waris yang sedang bertafakkur iv. Menunjukkan tidak redha dengan taqdir Allah SWT

A. i dan ii B. iii dan iv C. ii dan iii D. i dan iv http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 216: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

216

ISI TEMPAT KOSONG

1 Hukum menziarahi jenazah adalah __________________.

2 Menziarahi jenazah akan dapat mengeratkan _____________ sesama Islam.

3 Mengucapkan takziah kepada keluarga si mati boleh dilakukan selama tempoh _____________.

4 Kita dilarang bercakap melainkan perkara-perkara yang___________________ semasa menziarahi jenazah.

5 Mengucap _______________ kepada keluarga simati merupakan adab

menziarahi jenazah.

BAHAGIAN B

1. Menziarahi jenazah adalah satu amalan yang dituntut dalam Islam. Terangkan dua kelebihan menziarahi jenazah. [ 4 markah ] 2. Nyatakan dua amalan yang harus dijauhi semasa menziarahi jenazah [ 4 markah ] 3. Islam menggariskan beberapa panduan ketika menziarahi jenazah.

(a) Nyatakan dua adab menziarahi jenazah. [ 2 markah ] (b) Terangkan dua perbezaan cara menziarahi jenazah

muslim dan bukan muslim . [ 4 markah ] PELAJARAN 34 : ADAB MENZIARAHI JENAZAH

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN

1. A 2. B 3. D 4. A http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 217: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

217

ISI TEMPAT KOSONG

1. sunat 2. silaturrahim / persaudaraan 3. 3 hari 4. baik / berfaedah 5. takziah

BAHAGIAN B Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1 Dua kelebihan menziarahi jenazah: - Dapat mengeratkan silaturrahim. - Mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah. - Menginsafi kematian.

[2 x 2m = 4m]

2. Dua amalan yang harus dijauhi semasa menziarahi jenazah: - Meratap atau meraung. - Membuat perkara yang menyinggung perasaan

keluarga jenazah. - Membebankan keluarga jenazah dengan permintaan

yang mereka tidak mampu

[2 x 2m = 4 m]

3.i.

Dua adab menziarahi jenazah: - Membaca al-Quran dan berzikir. - Menunaikan solat jenazah. - Mengucapkan takziah kepada keluarga si mati - Menunjukkan rasa sedih. - Berdoa supaya jenazah mendapat keampunan Allah

S.W.T. - Memberi pertolongan kepada keluarga jenazah..

[2 x 2m = 4 m] ii. Dua perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan

bukan muslim:

[2 x 2m = 4m]

Jenazah muslim Jenazah bukan muslim - Semasa ziarah disunatkan

berdoa, membaca al-Quran dan berzikir.

- Memakai pakaian yang tidak ditentukan warnanya

- Digalakkan memberi sumbangan derma berbentuk wang.

- Tidak perlu berdoa. - Memakai warna-warna

tertentu seperti hitam. - Membawa buah tangan

contohnya bunga.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 218: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

218

PELAJARAN 35 : ZIKRULLAH PENGUBAT HATI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Berikut adalah sebab-sebab Islam menggalakkan umatnya berzikir.

I Membentuk peribadi mulia II Memperolehi kejayaan hidup III Menjauhkan diri dari hasutan syaitan IV Supaya dihormati dan disegani oleh orang lain A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 2. Manakah antara berikut tidak benar mengenai kepentingan beradab ketika

berzikir?

A Zikir diterima oleh Allah S.W.T B Zikir dapat menghapuskan dosa besar C Mencontohi sunnah Rasulullah s.a.w. D Dapat mendisiplinkan diri dengan beribadat 3. Berikut merupakan jenis-jenis zikir kecuali A takbir B tasbih C tauhid D hauqalah 4. Tingkah laku yang tidak beradab ketika berzikir ialah A menggunakan suara yang nyaring. B tidak berzikir semasa qadak hajat C perbanyakkan zikir dalam suasana genting D berzikir dengan lafaz tertentu mengikut keadaan dan tempat http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 219: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

219

ISI TEMPAT KOSONG

1. Mengingati Allah S.W.T dengan hati, lisan dan perbuatan dipanggil

Soalan 2 dan soalan 3 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

4. Seseorang disunatkan berzikir dengan suara yang ______________.

BAHAGIAN B 1. (a) Jelaskan maksud zikir. [ 2 markah ] (b) Nyatakan dua sebab kita perlu beradab ketika berzikir. [ 4 markah ] 2. Berzikir salah satu cara meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T.

(a) Nyatakan dua contoh lafaz zikir. [2 markah] (b) Jelaskan dua adab berzikir kepada Allah S.W.T. [4 markah] (c) Huraikan dua kesan beradab ketika berzikir. [4 markah] PELAJARAN 35 : ADAB ZIKRULLAH PENGUBAT HATI

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN

1. B 2. B 3. C 4. A

2__________

3________

hati

Mengingati Allah dapat dilakukan melalui

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 220: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

220

ISI TEMPAT KOSONG

1. berzikir 2. lisan / perbuatan 3. perbuatan / lisan 4. sederhana / perlahan

BAHAGIAN B Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1 (a) Maksud zikir: Zikir ialah mengingati Allah S.W.T dengan hati, lisan dan perbuatan

[1 x 2m =2 m]

(b) Dua sebab kita perlu beradab ketika berzikir: - Supaya tidak mengganggu ketenteraman orang lain - Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadat - Selaras dengan sunnah Rasulullah s.a.w. - Supaya zikir diterima Allah S.W.T - Berdisiplin dalam menunaikan ibadat.

[2 x 2m = 4 m]

2 (a) Dua contoh lafaz zikir: - Subhanallah. - La Ilaha Illallah. - Alhamdulillah. - Astaghfirullah. - Allahu Akhbar.

[2 x 1m = 2 m]

(b) Dua adab berzikir kepada Allah S.W.T.: - Menyebut lafaz zikir dengan betul serta memahami

maksudnya. - Berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas. - Zikir dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam nas al-Quran

atau al-Sunnah. - Merasa kehebatan, kekuasaan dan keagungan Allah.S.W.T - Menggunakan suara yang perlahan. - Perbanyakkan berzikir dalam suasana genting. - Berzikir dengan lafaz tertentu mengikut keadaan dan tempat. - Tidak berzikir semasa qadha’ hajat.

[2 x 2m = 4 m]

(c). Dua kesan beradab ketika berzikir: - Dikasihi Allah S.W.T. - Mendapat ketenangan jiwa. - Mendidik jiwa supaya sentiasa mengingati Allah S.W.T. - Mendapat pahala.

[2 x 2m = 4 m]]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 221: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

221

PELAJARAN 36 : ADAB DENGAN RASULULLAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Pilih pernyataan yang benar mengenai tujuan Islam menuntut kita supaya

berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w.

I Menghormati baginda II Dijamin masuk syurga III Termasuk dalam golongan sahabat baginda IV Menunjukkan kasih dan cinta kepada baginda A I dan II B I dan IV C II dan III

D III dan IV 2. Hukum menziarahi makam Rasulullah s.a.w. ketika mengerjakan ibadat haji dan

umrah adalah A makruh B harus C wajib D sunat 3. Menghormati para sahabat Rasulullah s.a.w. merupakan suatu tuntutan kerana

mereka A mencintai diri sendiri melebihi cinta kepada Rasulullah s.a.w. B mendapat didikan langsung dari Rasulullah s.a.w. C melakukan amar makruf nahi mungkar D mengamalkan sunnah rasul 4. Berikut adalah tingkah laku yang beradab dengan Rasululah s.a.w. kecuali A mentaati perintah Rasulullah s.a.w. B menghormati sahabat Rasulullah s.a.w. C tidak mengucap selawat ketika tahiyyat akhir D tidak berbuat bising ketika menziarahi makam Rasulullah s.a.w. 5. Tidak mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w mengakibatkan A mendapat syafaat daripada Rasulullah s.a.w. di akhirat kelak. B mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukan. C merosakkan iman pada diri sendiri. D dikasihi oleh Rasulullah s.a.w. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 222: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

222

ISI TEMPAT KOSONG

1. Salah satu cara beradab terhadap Rasulullah s.a.w melalui lisan ialah _______________.

2. Mengamalkan _____________ merupakan salah satu cara beradab kepada

Rasulullah s.a.w melalui perbuatan.

3. Orang yang banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w akan memperolehi ______________ di akhirat.

BAHAGIAN B

1. (i) Umat Islam hendaklah berselawat kepada Rasulullah s.a.w. bagi

menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada baginda. Nyatakan dua tujuan berselawat.

[ 4 markah ] (ii) Terangkan perbezaan di antara adab terhadap Rasulullah s.a.w. dan adab

terhadap orang awam. [ 4 markah ] 2. Umat Islam disuruh beradab dengan Rasulullah s.a.w.

Jelaskan dua hikmat beradab dengan Rasulullah s.a.w. [ 4 markah ] 3. Terangkan dua cara beradab dengan Rasulullah s.a.w. [ 4 markah ]

PELAJARAN 36 : ADAB DENGAN RASULULLAH

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN

1. B 2. D 3. B 4. C 5. C http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 223: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

223

ISI TEMPAT KOSONG

1. berselawat 2. sunnah 3. syafaat

BAHAGIAN B

Nombor Soalan

Jawapan Catatan/markah

1(a) Dua tujuan berselawat: - Supaya dikasihi dan disayangi oleh Allah S.W.T - Untuk mendapat syafaat di akhirat. - Untuk mendapat rahmat dan keampunan Allah S.W.T.

[2 x 2m = 4m] (b) Perbezaan di antara adab terhadap Rasulullah s.a.w.dan

orang awam: Adab dengan Rasulullah s.a.w

Adab dengan orang awam

- Disuruh berselawat. - Semua perkataan,

perbuatan dan pengakuan nabi menjadi ikutan dan contoh kepada manusia.

- Tidak ada selawat. - Tidak semua perkataan,

perbuatan dan pengakuan menjadi contoh dan ikutan.

[2 x 2m = 4m] 2. Umat Islam disuruh beradab dengan Rasulullah S.A.W.

Dua hikmah beradab dengan Rasulullah S.A.W: - Akan dikasihi Allah S.W.T. - Akan mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan

akhirat. - Mendorong kita mengamalkan sunnahnya - Melahirkan insan yang berakhlak mulia. - Mendapat rahmat dan keampunan Allah S.W.T.

[2 x 2m = 4m] 3. Tiga cara beradab dengan Rasulullah s.a.w:

- Berselawat ke atas Rasulullah s.a.w. - Tawadduk dan bersopan ketika mendengar hadis

Rasulullah s.a.w. - Menziarahi makam Rasulullah s.a.w. - Mengasihi sahabat-sahabat baginda - Beramal dengan sunnahnya

[2 x 3m = 6m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 224: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

224

BAHAGIAN ADAB : TINGKATAN LIMA. PELAJARAN 32 : ADAB BERMUSAFIR

BAHAGIAN A 1 Berikut adalah tujuan beradab ketika musafir kecuali A dapat pertolongan ketika susah B dapat menikmati keindahan alam C dapat menuju ke tempat yang dihajati dengan selamat D mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T 2

Musafir adalah perkara yang diharuskan sekiranya bertujuan untuk

A menziarahi kubur keramat B melihat kebesaran Allah S.W.T C menonton pertandingan bina badan D menyambut hari “memperingati kekasih” 3

Pilih pernyataan yang menunjukkan makruh bermusafir

A Menziarahi orang sakit B Bersiar-siar tanpa tujuan C Menunaikan umrah di Mekah D Membeli belah bersama keluarga 4 Hukum musafir untuk menziarahi Masjid al-Haram di Mekah ialah A wajib B sunat C harus D haram 5 Antara berikut yang manakah bukan adab bermusafir? A Memohon petunjuk Allah B Menyediakan bekalan secukupnya C Meminta nasihat daripada orang yang berpengalaman D Wajib mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ditinggalkan ISI TEMPAT KOSONG 1

Rukhsah diberikan kepada orang yang bermusafir untuk menunaikan solat secara _____________________.

2 Hukum bermusafir dengan tujuan melihat kebesaran Allah S.W.T ialah _____________________. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 225: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

225

3 Bermusafir ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah kali pertama hukumnya

_____________________.

4 Seorang ketua perlu dilantik apabila bermusafir dalam kumpulan yang terdiri daripada ________________ orang atau lebih.

BAHAGIAN B

2 Terdapat beberapa hukum ketika bermusafir. (a) Nyatakan dua hukum tersebut beserta contoh. [4 markah] (b) Mengapakah digalakkan melantik ketua ketika bermusafir? [4 markah] PELAJARAN 33 : ADAB BERNEGARA

BAHAGIAN A

2 Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada

I rakyat yang bersatu padu II usaha rakyat menubuhkan tabung kebajikan III rakyat yang berdisiplin dan beradab terhadap negara IV sikap rakyat yang terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

1 Islam mengharuskan umatnya bermusafir dengan tujuan yang baik.

(a) Apakah maksud musafir? [ 2 markah ] (b) Huraikan dua adab semasa bermusafir. [ 4 markah ] (c) Terangkan dua kesan positif terhadap seseorang yang beradab ketika

bermusafir. [ 4 markah ]

1 Antara adab bernegara ialah

A menjaga nama baik negara B memenuhi kehendak peribadi C mewujudkan hubungan silaturahim D memberi maklumat penting kepada negara lain

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 226: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

226

3 Di antara kesan positif adab bernegara ialah

A negara bertambah maju B nama negara akan tercemar di mata dunia C ekonomi negara akan menghadapi penurunan D negara mudah diancam dan dibolosi oleh musuh 4 Perbuatan yang boleh dilakukan untuk menjaga nama baik negara ialah

A mengadakan konsert B membangunkan negara mengikut acuan barat C membuat ciptaan baru yang berfaedah untuk rakyat D memberi bantuan senjata kepada negara yang bertelagah ISI TEMPAT KOSONG 1 ______________ adalah kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat

tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaaan.

Soalan 2 hingga soalan 5 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Cara

cintakan negara

2__________________

3__________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 227: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

227

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

6 Sesebuah negara akan ………………….sekiranya rakyat hidup beradab serta bertoleransi

BAHAGIAN B 1. Sesebuah negara akan aman sejahtera sekiranya rakyat hidup bertoleransi dan

beradab.

(a) Nyatakan dua adab bernegara. [ 4 markah ] (b) Terangkan dua kesan positif sekiranya rakyat beradab dengan negara. [ 4 markah ] (c) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat memberi sumbangan

kepada negara? [ 4 markah ] 2. Huraikan dua cara membuktikan bahawa anda adalah seorang yang mencintai

negara Malaysia. [ 4 markah ]

Adab

bernegara

4 ________________

Memelihara keamanan

5_________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 228: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

228

PELAJARAN 34 : ADAB DENGAN PEMIMPIN

BAHAGIAN A 1

Dalam keadaan manakah rakyat wajib mematuhi pemimpin?

I Pemimpin menyeru supaya bersatu padu II Pemimpin menyeru supaya bekerja apabila perlu III Pemimpin menyeru supaya bangun menentang musuh IV Pemimpin menyeru meningkatkan sentimen perkauman A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 2 Apakah kesan yang akan berlaku jika rakyat tidak menghormati pemimpin?

A Ekonomi negara akan meningkat. B Pembangunan negara berjalan lancer C Rakyat mempunyai semangat daya saing yang tinggi. D Musuh akan mengambil kesempatan melemahkan Negara

3 Apakah langkah terbaik yang perlu di ambil oleh rakyat untuk menegur

pemimpin?

A Menyalurkan melalui wakil rakyat B Melaporkan kepada akhbar C Menentang secara terbuka D Mengadakan demonstrasi 4 Di antara berikut yang manakah bukan pemimpin dalam masyarakat?

A Kerani B Pengetua C Penghulu D Ketua keluarga

5 Apakah kesan buruk terhadap pemimpin apabila rakyat tidak mentaatinya? A Pemimpin akan marah. B Pemimpin akan meletakkan jawatannya. C Pemimpin tidak mendapat penghargaan dan pengiktirafan. D Pemimpin gagal melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.

Taat kepada pemimpin adalah satu kewajipan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 229: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

229

ISI TEMPAT KOSONG 1

Menyediakan keperluan asas kepada rakyat adalah antara tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang ________________.

2 Ketaatan kepada pemimpin adalah wajib selagi tidak disuruh melakukan _______________________.

3 Hukum mentaati pemimpin adalah ____________________.

4 Segala polisi dan projek yang dilakukan oleh kerajaan tidak dapat dilaksanakan tanpa sokongan daripada _________________.

5 Pemimpin pada pandangan Islam adalah orang yang bertanggungjawab …………………..agamanya

BAHAGIAN B 1. Pemimpin berwibawa tunjang kemakmuran negara.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin ? [ 2 markah ] (b) Nyatakan empat ciri pemimpin menurut Islam. [ 4 markah ] (c) Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. [ 4 markah ] 2. Jelaskan dua adab rakyat terhadap pemimpin.

[ 4 markah ] 3 Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin ? 4 Nyatakan empat adab rakyat terhadap pemimpin 5 Huraikan kesan terhadap sesebuah negara sekiranya rakyat tidak mentaati pemimpin.

PELAJARAN 35 : ADAB BERJIHAD

BAHAGIAN A 1 Jihad utama yang telah digariskan oleh ulama Islam ialah

A jihad tingkatkan ilmu B jihad melawan syaitan C jihad mempertahankan Islam D jihad mempertahankan negara

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 230: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

230

2

Yang manakah termasuk dalam peringkat ini?

I Jauhi makanan yang diharuskan II Tidak melakukan kebaikan secara berterusan III Melawan dan menghapuskan keraguan dan was-was IV Jauhkan diri dari menurut hawa nafsu dan perkara maksiat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3 Bagaimanakah cara berjihad memperbaiki diri?

A Bakhil terhadap ilmu B Berhati-hati menyebarkan Islam C Mempelajari ajaran Islam dan mengamalkannya

D

Mengamalkan ajaran yang sesuai dengan diri sendiri

4

Jihad melawan orang munafik boleh dilakukan dengan

A hati dan lidah B lidah dan mata C tegahan dan denda D teguran dan tindakan ISI TEMPAT KOSONG 1

____________________ ialah usaha yang bersungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan untuk menegakkan Islam dan mendapatkan keredhaan Allah S.W.T.

Soalan 2 dan Soalan 3 berdasarkan carta di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

4 Hukum berjihad mempertahankan negara daripada ancaman musuh adalah _________________.

(Antara peringkat jihad ialah jihad melawan syaitan)

Peringkat Jihad

Jihad membaiki diri 3_________________

Jihad hapus kezaliman 2____________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 231: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

231

5 Kelebihan orang yang berjihad dijalan Allah s.w.t ialah mendapat ……………

yang baik didunia dan akhirat BAHAGIAN B 1 Umat Islam diwajibkan berjihad ke jalan Allah.

(a) Jelaskan dua keadaan yang mewajibkan umat Islam berjihad. [ 4 markah ] (b) Huraikan tiga akibat lari daripada medan perang. [ 6 markah ] 2 Jihad atau perjuangan menegakkan agama Allah S.W.T. di muka bumi sangat

dituntut oleh Islam.

(a) Nyatakan bahagian jihad. [ 2 markah ] (b) Jelaskan dua adab yang perlu diamalkan oleh orang yang berjihad di

jalan Allah S.W.T. [ 4 markah ] (c) Terangkan dua faktor yang boleh mengurangkan semangat jihad. [ 4 markah ] PELAJARAN 36 : ADAB MEMELIHARA ALAM

BAHAGIAN A

1 Di antara berikut, manakah yang dianggap pencemaran bunyi?

I Bunyi guruh II Bunyi kilang III Bunyi ombak IV Bunyi kenderaan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 2 Pencemaran alam yang berlaku disebabkan oleh kecuaian manusia ialah

A banjir B hakisan ombak C kemarau panjang D pembuangan sisa toksik http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 232: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

232

3 Berikut adalah langkah-langkah mengatasi masalah pencemaran alam dari terus berlaku kecuali

A menanam kesedaran kepada masyarakat B pembinaan kilang secara berterusan C memelihara dan memulihara alam D penguatkuasaan undang-undang 4 Punca berlaku pencemaran tanah ialah A pembuangan sisa toksid. B penanaman sayur secara hidroponik. C penanaman semula pokok getah dan kelapa sawit. D pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat. ISI TEMPAT KOSONG 1 Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan

_______________. 2 Allah S.W.T menyatakan bahawa kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini

dilakukan oleh _____________________. 3 Salah satu langkah mengatasi pencemaran alam ialah mengadakan ___________

di kawasan sekitar. 4 Asap kenderaan yang mengandungi gas ___________________ memberi kesan

kepada pencemaran alam.

5 Pemusnahan serta penerokaan hutan yang tidak terkawal boleh menyebabkan berlakunya…………………….dan tanah runtuh

BAHAGIAN B 1 Kerosakan alam sekitar disebabkan oleh tangan manusia.

Terangkan dua kesan perbuatan tersebut. [4 markah] 2 Jelaskan dua punca pencemaran alam. [4 markah] 3 Huraikan tiga kebaikan menjaga alam semulajadi. [6 markah] 4 Nyatakan tiga langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus

berlaku. [6 markah] 5 Pencemaran alam boleh mendatangkan kerugian kepada ekonomi umat

Islam. Nyatakan tanggungjawab generasi muda bagi mengatasi masalah pencemaran berkenaan. [4 markah]

6 Nyatakan tiga usaha yang patut anda lakukan untuk memulihara alam sekitar

sebagai tanda kesyukuran kepada Allah [6 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 233: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

233

PELAJARAN 37 : ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1. Berikut adalah kelebihan memberi hadiah dan sedekah kecuali

A. disukai oleh manusia. B. rezeki akan bertambah. C. mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T. D. dimasukkan ke syurga tanpa hisab. 2. Antara jenis sedekah dalam Islam ialah

A memberi rasuah. B amar makruf nahi mungkar. C menolong orang membeli minuman haram. D memberi salam ketika masuk dalam majlis ilmu. 3. Hukum memberi sedekah dan hadiah ialah

A Wajib B Harus C Sunat D Makruh

4. Berikut adalah adab yang perlu dijauhi semasa bersedekah.

A Ikhlas B Memberi secara rahsia C Tidak mengungkit-ungkit D Memberi barang yang sudah rosak ISI TEMPAT KOSONG 1. ____________________ ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu

diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

2. Senyuman yang ikhlas merupakan salah satu daripada jenis-jenis ____________ yang digalakkan oleh Islam.

3. Pemberian sedekah menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan ______________

yang ikhlas.

4. Amar _______________ dan nahi mungkar merupakan sebahagian daripada jenis-jenis sedekah.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 234: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

234

BAHAGIAN B 1. Sabda Rasulullah s.a.w:

Maksudnya : “ Perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah untuk menunaikan solat adalah sedekah.”

(a) Nyatakan dua contoh sedekah selain daripada yang disebut dalam hadis di atas.

[ 2 markah ] (b) Terangkan perbezaan di antara sedekah dan hadiah. [ 4 markah ] (c) Terangkan kelebihan memberi sedekah. [ 4 markah ] 2. Sedekah hendaklah diberi dengan adab-adab tertentu.

Nyatakan dua adab memberi sedekah.

[ 4 markah ] PELAJARAN 38 : ADAB BERNIAGA

BAHAGIAN A

1 Apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam perniagaan?

A Meminta nasihat dari orang yang berpengalaman B Bertolak ansur antara penjual dan pembeli C Membantu golongan yang memerlukan D Menderma sebahagian harta 2 Berikut adalah bentuk perniagaan yang diharamkan Islam kecuali

A jual beli barang haram B jual beli barangan yang sama jenis C jual beli barang yang tidak dimiliki dengan sempurna D jual beli buah-buahan yang ada di pokok yang telah nyata masaknya. 3 Maksud jual beli dari sudut bahasa ialah

A menempah B bersyarikat C berdagang D menyewa

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 235: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

235

4 Antara berikut merupakan adab-adab berjual beli yang digalakkan oleh Islam.

I Bersikap amanah dan jujur II Tekun dan bersungguh-sungguh III Menjauhi perkara-perkara haram IV Melahirkan masyarakat harmoni dan sejahtera. A I , II dan III B I , II dan IV C I , III dan IV D II, IIIdan IV 5.

(Surah al-Baqarah : 275) Ayat di atas merujuk kepada

A Allah menghalalkan jual beli dan riba B Allah mengharamkan jual beli dan riba C Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba D Allah mengharamkan jual beli dan menghalalkan riba ISI TEMPAT KOSONG 1 Berniaga bermaksud ______________ harta dengan harta mengikut syarat-

syarat tertentu. 2 “Saya jual kereta dengan harga RM50,000 dengan syarat jualkan kereta tuan

kepada saya dengan harga RM30,000” Jual beli ini dikenali sebagai jual beli _________________.

3 __________________bermaksud penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak

menipu dalam perniagaan. 4 Kita hendaklah mengamalkan ____________ berniaga dalam perniagaan supaya

mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. BAHAGIAN B 1. Islam telah menggariskan beberapa adab untuk diamalkan semasa berniaga.

(a) Apakah maksud berniaga ? [ 2 markah ] (b) Jelaskan konsep amanah dalam perniagaan. [ 4 markah ] (c) Terangkan dua faedah mengamalkan adab dalam aktiviti perniagaan. [ 4 markah ] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 236: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

236

2. (a) Huraikan dua adab ketika berniaga. [ 4 markah ] (b) Terangkan tiga akibat terhadap orang yang tidak mengamalkan adab

berniaga. [ 6 markah ] BAHAGIAN TAMADUN ISLAM : TINGKATAN EMPAT. PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFAK AL-RASYIDIN

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah s.a.w. dinamakan

A Khalifah kerajaan Umayyah B Khalifah kerajaan Uthmaniyyah C Khalifah kerajaan Abasiyyah D Khulafa al-Rasyidin 2

Kenyataan di atas merujuk kepada

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Umar al-Khattab C Uthman bin Affan D Ali bin Abi Talib 3 Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin.

I Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah II Khalifah merupakan ketua Negara III Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan Negara IV Khalifah memiliki hak keistimewaan A I dan II B III dan IV C II dan III D I dan IV

Lahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w Digelar Zu al-Nurain Wafat ketika berumur 80 tahun

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 237: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

237

4 Berapa lamakah tempoh pemerintahan Khulafa’ Ar-Rasyidin ?

A. 9 tahun B. 19 tahun C. 29 tahun D. 39 tahun

5 Perkara berikut merupakan ciri-ciri Majlis Syura kecuali ……

A. Badan yang menentukan dasar perundangan negara. B. Keputusan yang diambil mendapat persetujuan ahlinya. C. Diwakili oleh mereka yang mendapat kepercayaan daripada orang ramai D. Menentukan perlantikan khalifah

ISI TEMPAT KOSONG 1 Kerajaan Islam di bawah pemerintahan khulafa al-Rasyidin berpusat di ___________ 2 Dewan al-Jundi dan ____________ ditubuhkan bagi memastikan pengurusan

pentadbiran berjalan lancar. 3 Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan oleh khalifah ___________ 4 Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat oleh khalifah

berdasarkan pandangan ijtihad dan ___________ 5 Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah memerintah selama ___________ 6 --------------------------- adalah gelaran kepada empat orang sahabat yang memerintah

negara lslam selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. 7 Khalifah akan membuat sesuatu keputusan berdasarkan pandangan ahli Majlis ----------

----------------

BAHAGIAN B 1 (a) Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang

dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.

(i) Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik. [ 4 markah ] (ii) Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut. [ 6 markah ] (b) Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu

Dewan al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.

(i) Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi. [ 4 markah ]

(ii) Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj. [ 4 markah ] 2 a i Terangkan maksud tamadun ii Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada tamadun manusia.

Nyatakan peranan Khulafa’ ar-Rashidin untuk memperkenalkan kecemerlangan tamadun Islam dalam kehidupan manusia. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 238: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

238

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. D 2. C 3. A ISI TEMPAT KOSONG 1. Madinah 2. Dewan al-Kharaj 3. Abu Bakar al-Siddiq 4. Ahli Majlis Syura 5. 29 tahun

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Dua kesan pemerintahan khulafa al-Rasyidin dari aspek politik:

- Mengamalkan syura dalam sesuatu keputusan - Tidak sesekali mementingkan diri - Pentadbiran berdasarkan al-Quran dan al-Hadis - Menegakkan keadilan [2 x 2m = 4m]

(ii)

Tiga akibat membelakangkan kepemimpinan: - Negara Islam terdedah dengan fitnah dan peperangan

sesama sendiri - Wujud golongan munafik yang memecahbelahkan

umat - Timbul perpecahan aliran pemikiran yang memberi

kesan. - Ketua negara dilantik secara warisan [3x 2m = 6m]

(b) (i) Dewan al-Jundi: - Mengendalikan latihan anggota tentera - Mengemaskinikan maklumat anggota tentera - Mengurus pembayaran gaji kepada anggota tetap - Mengurus perkara-perkara kebajikan anggota tentera. [2x 2m = 4m]

(ii) Dewan al-Kharaj: - Memungut dan mengumpul hasil negara - Menyediakan kemudahan kepada orang ramai untuk

membayar cukai [2x 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 239: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

239

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ABU BAKAR AL-

SIDDIQ)

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Khalifah al-Rasyidin yang pertama ialah

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Umar al-Khattab C Uthman bin Affan D Ali bin Abi Talib 2 Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar al-Siddiq kecuali

A orang yang mula-mula memeluk agama Islam B sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w C orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran D orang yang memerangi golongan nabi palsu 3 Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara selama

A 1 tahun B 2 tahun C 3 tahun D 4 tahun ISI TEMPAT KOSONG 1 Khalifah Abu Bakar digelar ____________ kerana membenarkan percakapan dan

perbuatan Nabi s.a.w. Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di bawah:

4 Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah berlaku di suatu tempat bernama

_______________

Dua golongan yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

2._______________ 3.___________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 240: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

240

BAHAGIAN B

1 (a) Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin.

(i) Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah ] (ii) Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. (6 markah ] (b) (i) Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. [ 4 markah ] (ii) Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq. [ 6 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. C 3. B ISI TEMPAT KOSONG 1. al-Siddiq 2. Golongan nabi palsu/Tidak membayar zakat/Murtad 3. Golongan nabi palsu/Tidak membayar zakat/Murtad 4. Saqifah Bani Sa`idah

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Riwayat hidup ringkas Saidina Abu Bakar al-Siddiq: - Nama sebenar beliau Abdullah bin Abi Qahafah - Dilahirkan dua tahun selepas kelahiran nabi - Keturunan Bani Tamim - Orang yang mula-mula masuk Islam - Diberi gelaran al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata

nabi - Wafat pada 13 H setelah memerintah selama dua tahun [4 x 1m = 4m]

(ii) Tiga sumbangan beliau: - Menghapuskan golongan murtad - Menghapuskan golongan nabi palsu - Menghapuskan golongan yang enggan membayar zakat - Membebaskan negeri yang berada di bawah cengkaman

Rom dan Parsi - Mengumpulkan tulisan al-Quran

[3x 2m = 6 m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 241: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

241

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b) (i) Proses perlantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah: - Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w berlaku perselisihan

untuk menentukan pengganti beliau - Orang ramai telah membuat lantikan pemimpin mereka

dari suku Khazraj - Abu Bakar al-Siddiq dan Umar al-Khattab telah datang

ke Saqifah Bani Sa`idah untuk berbincang - Abu Bakar telah mencadangkan Abu Ubaidah dan Umar

sebagai khalifah - Cadangan itu dibatalkan lantas Umar berbaiah janji setia

dengan Abu Bakar dan disertai oleh umat Islam

[4x 1m = 4m] (ii) Tiga polisi pentadbiran beliau:

- Memerangi golongan murtad /nabi palsu/ enggan bayar zakat

- Menggerakkan semula tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Ghassan yang telah membunuh utusan Rasulullah s.a.w

- Melantik khalifah selepasnya dengan tujuan memelihara perpaduan

[3x 2m = 6m] PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (UMAR AL-KHATTAB)

BAHAGIAN A 1

Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas.

I Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status II Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan III Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah IV Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV 2 Antara berikut adalah polisi pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab.

I Sahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah II Melongarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal III Menyusun semula pentadbiran tanah IV Memerangi golongan yang enggan membayar zakat

Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan rakyat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 242: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

242

A I dan II B III dan IV C I dan III D II dan IV

3 Berikut adalah sifat peribadi Saidina Umar al-Khattab kecuali

A berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam B sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat C digelar al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w. D tegas dan berani menegakkan keadilan ISI TEMPAT KOSONG 1 Khalifah Umar al-Khattab digelar ___________ kerana pandai membezakan yang

benar dan yang batil. 2 Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah melalui___________ daripada Saidina Abu

Bakar al-Siddiq dan dipersetujui Majlis Syura. 3 Khalifah Umar al-Khattab memerintah negara selama ________ tahun.

BAHAGIAN B 1 (a) Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua.

(i) Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah

] (ii) Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [ 6 markah

] (b) (i) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah. [ 2 markah

] SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. A 2. C 3. C ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Faruq 2. wasiat 3. 10 tahun http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 243: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

243

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Riwayat hidup ringkas Saidina Umar: - Nama sebenar beliau Umar bin al-Khattab bin Naufal - Dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran nabi - Keturunan kaum Quraisy - Memeluk Islam pada tahun ke 6 selepas kerasulan nabi - Wafat pada 23 H setelah memerintah selama 10 tahun - Wafat ketika berumur 63 tahun

[4 x 1m = 4m] (ii) Tiga sumbangan beliau:

- Menyusun pentadbiran majlis syura - Menyusun semula kanun tanah negara - Memperkenalkan kalendar tahun hijrah - Menubuhkan pasukan polis dan tentera laut untuk

menjaga keamanan - Menubuhkan jabatan baru seperti Dewan al-Jundi dan

Dewan al-Kharaj [3x 2m = 6m]

(b) (i) Proses perlantikan Saidina Umar sebagai khalifah: - Menjadi khalifah melalui wasiat daripada Abu Bakar

demi menyelamatkan umat dari berpecah - Wasiat tersebut ditulis oleh Saidina Uthman bin Affan

yang kemudiannya diumumkan kepada orang ramai - Perlantikan Saidina Umar bin al-Khattab sebagai

khalifah telah dipersetujui sahabat. [2x 1m = 2m] PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN (UTHMAN BIN AFFAN)

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Khalifah al-Rasyidin yang ke-tiga ialah

A Saidina Abu Bakar al-Siddiq B Saidina Umar al-Khattab C Saidina Uthman b Affan D Saidina Ali b Abi Talib 2 Berikut adalah sifat peribadi Uthman bin Affan kecuali

A Seorang yang zuhud dan dermawan B Berani menegakkan kebenaran C Tegas dan bertanggungjawab D Suka kepada kemewahan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 244: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

244

3 Saidina Uthman bin Affan digelar

A Al-Siddiq B Zu Nurain C Al-Faruq D Hujjatul Islam 4 Khalifah Uthman bin Affan r.a adalah berketurunan ……….

A. Rasulullah s.a.w B. Bani Umaiyah C. Bani Abbasiah D. Bani Qainuqa’

ISI TEMPAT KOSONG 1 Saidina Uthman bin Affan wafat pada tahun_________ Hijrah. 2 Khalifah Uthman bin Affan adalah berketurunan ______________. 3 Perlantikan Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah telah diumumkan oleh

sahabat bernama _________________

BAHAGIAN B 1 (a) Saidina Uthman bin Affan adalah khulafa al-Rasyidin yang ketiga. (i) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah] (ii) Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah [ 6 markah] (b) Saidina Uthman bin Affan telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam

pentadbiran negara. (i) Huraikan dua sumbangan beliau [ 4 markah] (ii) Terangkan tiga polisi pentadbiran beliau semasa menjadi khalifah.

[ 6 markah]

SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. C 2. D 3. B ISI TEMPAT KOSONG 1. 35 2. Bani Umayyah 3. Abdul Rahman bin Auf http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 245: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

245

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i)

Riwayat hidup Saidina Uthman bin Affan: - dilahirkan lima tahun selepas kelahiran Nabi s.a.w - keturunan Bani Umayyah - digelar Zu al-Nurain kerana mengahwini dua puteri

Rasullullah - wafat pada umur 80 tahun - wafat tahun 35 [4x 1m = 4m]

(ii)

Proses perlantikan: - Saidina Umar mencadangkan beberapa sahabat

sebagai pengganti - Antara sahabat yang dicadangkan ialah Saidina

Uthman, Saidina Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidah, Zubir bin al-Awwam, Saad bin Abi Waqas dan Abdul Rahman bin Auf

- Talhah, Zubair dan Saad menarik diri - Saidina Uthman telah diisytiharkan sebagai khalifah

berdasarkan pendapat sahabat dan orang ramai [3x 2m = 6m]

(b) (i)

Dua sumbangan Uthman: - menggunakan harta dan kekayaan untuk

kesejahteraan negara - mengumpul dan membukukan al-Quran dengan

dikenali nama Rasm Uthmani - memperkuatkan pasukan tentera darat dan laut

[2x 2m = 4m] (ii) Polisi pentadbiran beliau:

- membuka peluang kepada orang Islam yang ingin berjihad untuk menyebarkan Islam

- para sahabat telah dibenarkan keluar atau meninggalkan Kota Madinah

- melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal - ramai gabenor yang dilantik di kalangan Bani

Umayyah tetapi berdasarkan kelayakan - beliau menetapkan bahawa al-Quran hendaklah

dibaca dalam lahjah Quraisy

[3x 2m = 6m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 246: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

246

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ALI B ABI TALIB)

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Khalifah al-Rasyidin yang keempat ialah

A Muawiyah bin Abi Sufian B Ali bin Abi Talib C Abu Abas al-Saffah D Uthman bin Affan 2 Khalifah Ali bin Abi Talib memerintah selama

A 2 tahun B 3 tahun C 4 tahun D 5 tahun 3 Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh

A Abd Rahman bin Auf B Zubir bin al-Awwam C Muawiyah bin Abi Sufian D Talhah bin Ubaidah ISI TEMPAT KOSONG 1 Saidina Ali bin Abi Talib wafat pada tahun_________ hijrah. 2 Orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam ialah ____________. 3 Ali bin Abi Talib adalah ____________ Rasullullah s.a.w.

BAHAGIAN B 1 (a) Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat.

(i) Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas [4 markah] (ii) Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. [6 markah] (b) Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran

negara.

(i) Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau. [4 markah] (ii) Terangkan dua polisi pentadbiran beliau. [6 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 247: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

247

SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. B 2. D 3. C ISI TEMPAT KOSONG 1. 40 2. Ali bin Abi Talib 3. menantu/sepupu

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

(i)

Riwayat hidup beliau: - nama sebenar Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib - dilahirkan pada tahun ke 10 sebelum kelahiran Nabi

s.a.w - merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam - wafat pada tahun 40 H setelah memerintah 5 tahun

[4x 1m= 4m]

(ii)

Sifat peribadi: - berani menegakkan kebenaran - sangat mengambil berat terhadap hal ehwal rakyat - memiliki budi pekerti yang terpuji

[3x 2m = 6m] (b)

(i)

Proses perlantikan: - keadaan negara kurang stabil selepas pembunuhan

Saidina Uthman - puak-puak pemberontak meminta Saidina Ali menjadi

khalifah - permulaannya beliau tidak bersetuju,tetapi disebabkan

keadaan negara semakin teruk beliau pun menenerima jawatan tersebut

- orang ramai memberi bai`ah kepada beliau kecuali beberapa puak Umayyah sahaja.

[3x 2m = 6m]

(ii) Dua polisi pentadbiran Saidina Ali: - memecat pegawai-pegawai kerajaan dari keturunan

Umayyah termasuk Muawiyah bin Abi Sufian - meneruskan majlis tahkim walaupun tidak dipersetujui

oleh golongan Khawarij [2x 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 248: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

248

PELAJARAN 21 : KERAJAAN BANI UMAYYAH

BAHAGIAN A 1

Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah

A Abdullah al-Saffah B Muawiyah bin Abi Sufian C Sufian bin Uyainah D Umar bin Abd Aziz 2 Antara berikut, manakah bukan fungsi utama Baitul Mal pada zaman Bani

Umayyah.

A Mengatasi masalah kemiskinan B Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara C Mengumpul wang bagi membangunkan sektor pertanian D Memperkembangkan harta orang Islam mengikut syariat Islam 3 Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan kegemilangan

lampau.

A Menghapuskan sesiapa sahaja yang mencemarkan kesucian agama Islam B Menghidupkan semangat jihad C Menuntut hak dalam demonstrasi D Menuntut apa sahaja ilmu yang ada 4 Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah kecuali

A Al-Maimanah B Al-Maisarah C Al-Jundi D Al-Muqaddimah 5 Berikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai “al-Tadwin” kecuali

A kegiatan penulisan B kegiatan pembukuan C kegiatan penterjemahan D kegiatan pembinaan perpustakaan 6 Khalifah kerajaan Bani Umayyah yang mendapat gelaran khulafa al-Rasyidin

kelima ialah A Umar bin Abdul Aziz B Yazid bin Muawiyah C Marwan bin Al-Hakam D Abdul Malik bin Marwan

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 249: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

249

7 Pilih pernyataan yang benar mengenai kesan perkembangan pendidikan Zaman Umaiyyah kepada Tamadun Eropah.

i. Lahir ramai sarjana dalam pelbagai bidang ilmu ii. Makin ramai rakyat yang memasuki universiti iii. Wujud banyak kolej dan universiti iv. Mempengaruhi pemikiran masyarakat di Eropah yang membawa kepada Zaman Pembaharuan

A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D ii, iii dan iv

8 Pernyataan yang berikut membuktikan Muawiyah sangat mengambil berat tentang

pertahanan negara kecuali ……….. A. Mengemaskini angkatan tentera. B. Membahagikan pasukan tentera kepada lima pasukan C. Menubuhkan angkatan perang yang besar. D. Melengkapkan angkatan tentera perang dengan peralatan yang moden dan canggih

ISI TEMPAT KOSONG 1 Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman

_________________ Bani Umayyah. 2 Kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri daripada

____________ buah kapal 3 Muawiyah bin Abi Sufian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan meniru

corak gerakan tentera _____________ 4 Lengkapkan carta di bawah:

Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah

Masjid

4.__________________________

5.____________________________

6.____________________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 250: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

250

5 -------------------------- terkenal sebagai pusat penyebaran islam di zaman Kerajaan

Bani Umaiyah.

BAHAGIAN B 1 (a) Jelaskan secara ringkas penubuhan kerajaan Bani Umayyah

[4 markah] (b) Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah untuk

mengembangkan bidang perekonomian negara. [6 markah]

2 (a) Jelaskan tiga peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada zaman

Umayyah [6 markah]

(b) Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. [4 markah]

SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. A ISI TEMPAT KOSONG 1. kemajuan 2. 1700 3. Parsi / Rom 4. sekolah/perpustakaan/ istana khalifah 5. sekolah/perpustakaan/ istana khalifah 6. sekolah/perpustakaan/ istana khalifah

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 251: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

251

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

Sejarah penubuhan kerajaan Bani Umayyah: - Saidina Ali mati dibunuh - Golongan Syiah melantik Saidina Hasan - Saidina Hasan tidak mampu menyelesaikan huru hara - Saidina Hasan menyerahkan jawatan kepada

Muawiyah - Muawiyah dilantik sebagai khalifah [4x 1m = 4m]

(b)

Tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah: - membina saliran untuk mengairi kawasan pertanian - melakukan penyelidikan dalam bidang pertanian dan

penternakan - meluaskan bidang perdagangan dan kemudahan

import dan eksport - membina jalanraya dan pelabuhan [3x 2m = 6m]

2

(a)

Tiga peranan khalifah: - melaksanakan pemerintahan berdasarkan syariat

Islam - memberi persamaan taraf kepada orang Islam - memecat pegawai kerajaan yang tidak

bertanggungjawab - mengadakan hubungan baik dengan pihak musuh - menggiatkan usaha meningkatkan sistem pendidikan - menjadikan Kota Madinah sebagai pusat ilmu dan

pendidikan

[3x 2m = 6m] (b) Dua faktor kejatuhan kerajaan tersebut:

- sikap pemerintah yang mementingkan diri sendiri - sikap pemerintah yang terpengaruh dengan dunia - pemilihan pemimpin tidak mengikut syura - penentangan ulama terhadap pemerintah - pemerintah yang dilantik tidak layak [3x 2m = 6m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 252: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

252

BAHAGIAN TAMADUN : TINGKATAN LIMA PELAJARAN 20 : PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN

ABASIYYAH

BAHAGIAN A 1

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada

A Abu Abbas al-Saffah B Abu Jaafar al-Mansur C Harun al-Rasyid D Al-Makmun

2

Perkara di atas adalah merujuk kepada kesan penyebaran Islam dari aspek A akidah B kebudayaan C kemasyarakatan D ilmu pengetahuan

3 Berikut adalah faktor luaran penyebaran Islam di zaman Abasiyyah

I Galakan khalifah II Kedudukan Baghdad yang strategik III Penggunaan Bahasa Arab secara meluas IV Hubungan diplomatik antara kerajaan Abasiyyah dengan negara luar A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV

Berjaya merubah kepercayaan kebanyakan masyarakat dari menyembah berhala kepada mentauhidkan Allah S.W.T.

Banyak masjid dan pusat dakwah dibuka Sarjana Islam telah berjuang memurnikan kepercayaan umat

daripada ideologi sesat

Menjadi khalifah selama 22 tahun Saudara kandung kepada al-Saffah Menjadikan Baghdad sebagai ibu kota Memperbaiki sistem cukai dan saliran

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 253: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

253

4 Berikut ialah sistem pemerintahan Kerajaan Abasiyyah

I Al-Wazir II Al-Dawawin III Al-Khalifah IV Al-Wilayah A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 5 Berikut adalah sumbangan khalifah Abu Jaafar al-Mansur kecuali

A memperbaiki sistem cukai B membuat saliran-saliran air C menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang D menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya ISI TEMPAT KOSONG Lengkapkan struktur organisasi Kerajaan Abasiyyah di bawah :

3 _______________ merupakan khalifah Abasiyyah yang paling warak dan terkenal.

4 Sistem pelantikan khalifah zaman kerajaan Abasiyyah ialah secara_____________

5 Pengasas kerajaan Abasiyyah ialah_______________. 6 Khalifah Abu Jaafar al-Mansur telah menjadikan ____________ sebagai ibu kota

pemerintahan kerajaannya. 7 Jabatan-jabatan kerajaan di zaman Abasiyyah berada di bawah pengawasan

___________________ .

BAHAGIAN B

Khalifah

2 ____________

1 ___________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 254: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

254

1 (a) Nyatakan dua sumbangan dan jasa khalifah Harun al-Rasyid [ 4 markah ] (b) (i) Terangkan kesan positif penyebaran Islam dari segi kemasyarakatan. [ 4 markah ]

(ii) Jelaskan dua faktor dalaman yang mendorong penyebaran Islam pada

zaman kerajaan Abasiyyah. [ 4 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. B 2. A 3. D 4. B 5. C

ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Wazir 2. Al-Dawawin 3. Harun al-Rasyid 4. warisan / wilayah al-'Ahdi 5. Abu Abbas al-Saffah 6. Baghdad 7. Al-Kuttab

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) Sumbangan dan jasa khalifah Harun al-Rasyid: - Mewujudkan jawatan al-Qadi al-Quda - Menubuhkan Baitulhikmah - Menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan

ilmu, kebudayaan dan perdagangan - Membina banyak prasarana seperti rumah sakit,

farmasi dan pusat pengajian (2x2m = 4m)

(b) (i) Kesan positif penyebaran Islam: - Menghapuskan sistem perhambaan - Mengajar konsep keadilan - Memberi peluang bukan arab khususnya parsi

untuk memegang jawatan utama negara - Orang bukan Islam bebas mengamalkan

kepercayaan agama masing-masing (2x2m = 4m)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 255: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

255

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(ii) Faktor dalaman penyebaran Islam: - Keinginan daripada penduduk setempat yang

tertarik kepada Islam - Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan

khas daripada Baitul Mal - Dasar kerajaan Abasiyyah yang menyamakan

bangsa arab dan bukan arab - Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam

bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa

(2x2m = 4m)

PELAJARAN 21 : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN

ABASIYYAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Berikut adalah kegiatan Baitul Hikmah dalam bidang pendidikan kecuali

A pusat latihan para ilmuan B pusat penyelidikan ilmiah C pusat perbendaharaan negara D pusat pertemuan para sarjana 2 Sumber kewangan kebanyakan pusat pengajian ialah

A harta zakat B hasil pertanian C harta rampasan perang D hasil tanah-tanah wakaf 3 Perpustakaan Baitul Hikmah telah dibina pada zaman pemerintahan

A khalifah al-Makmun B khalifah Harun al-Rasyid C khalifah Abu Abbas al-Saffah D khalifah Abu Jaafar al-Mansur 4 Institusi pendidikan yang terdapat pada zaman Bani Abbasiyyah I Masjid II Perpustakaan III Rumah-rumah ulama IV Balai Islam http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 256: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

256

A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV ISI TEMPAT KOSONG 1 ____________ ialah sebuah perpustakaan awam yang ulung di Kaherah, Mesir

2 Khalifah __________ menjadikan istana untuk para sarjana Islam menyampaikan ilmu.

3 Kelas bimbingan kanak-kanak pra sekolah di zaman Abasiyyah dinamakan

________________ . Lengkapkan carta di bawah.

Lengkapkan carta di bawah.

Tokoh Bidang Ilmu

Jabir bin Hayyan Hassan bin Haitham Al-Syarif al-Idrisi

6 ________________________ 7 ________________________ 8 ________________________

Lengkapkan carta berikut:

Formula baru matematik Di zaman Abasiyyah

9 ___________ Logarithm

Trigonometri 10 ___________

Sistem angka dalam abjad Arab 11 _________________

Bidang Ilmu di zaman Abasiyyah

4 ___________ 5 ____________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 257: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

257

BAHAGIAN B

1 (a) Jelaskan dua faktor perkembangan ilmu pada zaman Abasiyyah [ 4 markah ] (b) Terdapat pelbagai institusi pendidikan pada zaman Abasiyyah.

Terangkan fungsi institusi berikut: i) Perpustakaan ii) Istana khalifah iii) Pusat pengajian [ 6 markah ]

2 Senaraikan empat bidang ilmu yang berteraskan wahyu pada zaman Abasiyyah. [ 4 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. C 2. D 3. B 4. A ISI TEMPAT KOSONG 1. Darul Hikmah 2. Al-Muktadi Billah 3. Kuttab 4. berteraskan wahyu 5. berteraskan akal 6. Kimia 7. Fizik 8. Geografi 9. Algebra 10. Geometry 11. Bilangan sifar dalam sistem angka

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abasiyyah

- Usaha dan galakan para khalifah - Aktiviti penterjemahan - Kestabilan politik dan kewangan - Kreativiti para ulama - Hubungan diplomatik dengan negara luar - Kedudukan Baghdad sebagai pusat ilmu (2x2m = 4m) http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 258: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

258

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b) Fungsi institusi: Perpustakaan : Tempat menyimpan khazanah karya ilmu

dan tempat rujukan Istana Khalifah : Tempat perbincangan para ulama dan

menyampaikan ilmu pada masyarakat Pusat pengajian : Tempat rakyat mendapat pendidikan

formal (3x2m = 6m)

2 Bidang ilmu yang berteraskan wahyu - Ilmu tafsir - Ilmu hadis - Ilmu fekah - Ilmu tauhid (4x1m = 4m)

PELAJARAN 22 : PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN KERAJAAN ABASIYYAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1 Berikut adalah bukti kecintaan para khalifah terhadap ilmu kecuali

A mengenakan cukai kepada penulis-penulis kitab B menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab C memberi hadiah kepada kerajaan Rom berupa kitab perubatan dan falsafah D menerima kitab-kitab sebagai tebusan terhadap tentera-tentera Rom yang

ditawan. 2

Penyataan di atas merujuk kepada kesan perkembangan

A sains dan teknologi zaman Abbasiyah B ketenteraan zaman Umayyah C ekonomi zaman Abbasiyah D politik zaman Umayyah

- Mengangkat martabat / status umat Islam di mata dunia - Umat Islam lebih maju - Umat Islam tidak perlu bergantung kepada orang lain - Menarik minat ramai orang bukan Islam memeluk Islam.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 259: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

259

3 X di atas adalah merujuk kepada

A Baitul Hikmah B Darul Hikmah C Madrasah Nizamiah D Perpustakaan Iskandariah 4 Siapakah penterjemah yang pernah bertugas di tempat X di atas?

I Ibnu al-Nubat II Hunain bin Ishak III Yuhana bin Masawih IV Abu Sahl bin al-Fadhl A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

5 Apakah keistimewaan Sicily dalam bidang ilmu pengetahuan? A Pusat penterjemahan yang terbesar B Tempat para pelajar mentelaah ilmu C Tempat para sarjana mengadakan seminar D Tempat menyimpan khazanah ilmu terutama astronomi ISI TEMPAT KOSONG 1 ________________ telah membina balai cerap dan memerintahkan supaya direka

peralatan khusus untuk penyelidikan dalam bidang astronomi. 2 Baitul Hikmah dibina sebagai khazanah ilmu pengetahuan pada zaman ____________ 3 Umat Islam pada zaman Abasiyyah telah berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi

daripada orang _____________ , Parsi dan Yunani.

4 Khalifah al-Muktasim telah membina makmal _____________________ pertama di pelabuhan Sungai Dajlah.

5 Khalifah al-Makmun memerintah sekumpulan ahli ___________________ muslim mengukur lilitan bumi.

X Menjadi pusat penterjemahan negara pada zaman Abasiyyah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 260: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

260

BAHAGIAN B 1 (a) Jelaskan dua faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Abasiyyah. [ 4 markah ]

(b) (i) Khalifah-khalifah Abbasiyah amat mengambil berat tentang perkembangan

sains dan teknologi. Terangkan tiga program yang dilaksanakan untuk memajukan bidang ini.

[ 6 markah ]

(ii) Huraikan tiga bukti kecintaan para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. [ 6 markah ]

(c) Penguasaan ilmu sains dan teknologi amat penting pada masa kini.

Nyatakan dua kepentingan tersebut. [ 4 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. A 3. A 4. C 5. C

ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Makmun 2. Kerajaan Abasiyyah 3. Rom 4. Pembedahan 5. Falak

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) - Aktiviti penterjemahan yang pesat merangkumi pelbagai bidang

- Galakan para khalifah yang amat menitikberatkan perkembangan ilmu

- Proses globalisasi ilmu ( 2x2m = 4m) http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 261: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

261

(b) (i) Program untuk memajukan bidang sains: - Mengadakan seminar perubatan yang dihadiri oleh

pakar perubatan seluruh dunia pada musim haji - Menyediakan peruntukan wang yang banyak dalam

bidang penyelidikan - Membina pusat penyelidikan seperti balai cerap ( 3x2m = 6m )

(ii) Bukti kecintaan khalifah terhadap ilmu pengetahuan: - Mereka pernah menerima kitab-kitab sebagai tebusan

terhadap tentera-tentera Rom yang ditawan. - Menerima pembayaran jizyah dalam bentuk kitab. - Memberi banyak hadiah kepada kerajaan Rom untuk

mendapatkan kerja dalam bidang perubatan. ( 3x2m = 6m ) (c) Kepentingan penguasaan ilmu sains:

- Tidak ketinggalan dalam arus kemodenan - Mampu bersaing - Tidak mudah ditindas ( 2x2m = 4m )

PELAJARAN 23 : PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABASIYYAH

BAHAGIAN A 1

Apakah nama sektor 'Y' di atas?

A Perlombongan B Pelancongan C Perkapalan D Perindustrian 2 Di antara berikut yang manakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Abasiyyah

untuk memajukan sektor pertanian. I Membina saliran II Membina rumah api untuk panduan kapal III Membuka tanah untuk kawasan pertanian baru IV Membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi

Sektor utama ekonomi Kerajaan Abasiyyah

Pertanian

'Y'

Perdagangan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 262: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

262

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 3 Pelabuhan utama ekonomi zaman Abasiyyah ialah I Baghdad II Maghribi III Basrah IV Yaman

A I dan II B II dan IV C I dan III D III dan IV 4 Perkembangan perdagangan yang pesat pada zaman Abasiyyah dipengaruhi oleh

faktor ____________ . A penghasilan karya ilmu B kemahiran orang Arab berkomunikasi C perkembangan industri perkapalan D membina rumah bagi pedagang 5

Manakah antara berikut adalah jenis bijirin yang dihasilkan. A gandum, barli dan beras B beras, jagung dan oat C gandum dan kacang tanah D gandum dan barli ISI TEMPAT KOSONG 1 Jabatan pengairan dan saliran pada zaman Abasiyyah dinamakan ____________

2 _____________ berfungsi menguruskan pendapatan dan perbelanjaan kerajaan

Abasiyyah.

Jenis-jenis hasil pertanian di zaman Abasiyyah

Buah-buahan Ternakan Bijirin

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 263: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

263

Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah di bawah:

Hasil barangan Negara Pengeluar Pinggan mangkuk 3 _________________ Perhiasan dan batu permata

4 ________________________ Mesir, Andalus dan Maghribi 5 ________________________

BAHAGIAN B

1 (a) Baitul Mal adalah salah satu institusi pengurusan ekonomi kerajaan Abasiyyah.

(i) Apakah maksud Baitul Mal? [ 2 markah ]

(ii) Jelaskan dua peranan Baitul Mal pada zaman tersebut [ 4 markah ]

(b) Berikan maksud dua sumber kewangan kerajaan Abasiyyah yang berikut :

(i) Al-Kharaj [ 2 markah]

(ii) Al-Usyur [4 markah ]

2 Pada zaman kerajaan Abasiyyah terdapat dua diwan di bawah Baitul Mal.

Nyatakan kedua-duanya. [ 4 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. D 2. B 3. C 4. C 5. A ISI TEMPAT KOSONG 1. Diwan al-Ma’ 2. Baitul Mal 3. Barangan kulit dan senjata 4. Mesir / Syam 5. Yaman / Khurasan / Bahrain / Lubnan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 264: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

264

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Maksud Baitul Mal: Institusi kewangan terbesar negara/ Bank Negara/Perbendaharaan Negara (1x2m = 2m)

(ii) Dua peranan Baitul Mal - mengurus sumber pendapatan negara - mengawal belanjawan negara

(2x2m = 4m) (b) (i)

Kharaj- cukai tanah milik orang bukan Islam (1x2m = 2m)

(ii) Usyur- kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan.

(1x2m = 2m) 2 Dua diwan di bawah Baitul Mal

- Diwan al-Kharaj - Diwan al-Nafaqah (2x2m = 4m)

PELAJARAN 24 : PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN

ABASIYYAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Antara berikut ialah senjata-senjata yang sering digunakan oleh tentera Islam zaman Abasiyyah.

I Senapang II Panah III Meriam IV Manjanik A I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 2

Kenyataan di atas merujuk kepada

A. Majlis al-Taqrir B. Majlis al-Muqabalah C. Al-Bahriyyah D. Al-Jawasis

- Dikenali sebagai al-Uyun - Bertugas mengintip kekuatan dan kedudukan musuh

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 265: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

265

3 Strategi al-Karadis yang diamalkan dalam peperangan oleh tentera Islam zaman

Abasiyyah diwarisi dari zaman_____________

A. Saidina Abu Bakar al-Siddiq B. Saidina Umar bin al-Khattab C. Saidina Usman bin Affan D. Saidina Ali bin Abi Talib ISI TEMPAT KOSONG

Lengkapkan carta di bawah.

Struktur Organisasi Ketenteraan Kerajaan Abasiyyah:

3 ____________ bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pertahanan negara. 4 Lengkapkan gambarajah di bawah.

1__________________

Dewan Al-Jundi

2________________________

TENTERA BERKUDA

TENTERA BERKUDA

A B

C

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 266: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

266

BAHAGIAN B

1 Jelaskan dua pembaharuan yang dilakukan kerajaan Abasiyyah dalam bidang ketenteraan. [ 4 markah]

2 Terangkan dua faktor kejayaan tentera Abasiyyah. [ 4 markah] 3 Jelaskan dua fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan negara di zaman

Abasiyyah. [ 4 markah]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. C 2. D 3. B ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Khalifah 2. Al-Wazir 3. Kementerian Pertahanan/Dewan Al-Jundi 4. A- Sayap Kiri

B- Induk/bahagian tengah/ qalbu jaisyi C- Sayap Kanan

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 Dua pembaharuan kerajaan Abasiyyah dalam ketenteraan: - Membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan

arab - Mengemaskinikan sistem pentadbiran dan struktur

organisasi ketenteraan - Memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada

tentera (2 X 2m = 4m)

2 Faktor kejayaan tentera Abasiyyah: - Pemimpin yang berkaliber - Peralatan tentera yang canggih - Strategi peperangan yang berkesan - Semangat jihad yang tinggi - Dasar ketenteraan yang terbuka (2 x 2m = 4m)

3 Fungsi utama tentera: - Mempertahankan sempadan negara dari pencerobohan - Menetang musuh luar - Menghadapi sebarang keadaan darurat (2 x 2m = 4m)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 267: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

267

PELAJARAN 25 : KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABASIYYAH

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Kerajaan Abasiyyah berjaya ditawan oleh tentera Monggol pada tahun 1258 M di bawah pimpinan

A Genghiz Khan B Holagu Khan C Kublai Khan D Jabir Khan

2 Manakah di antara berikut adalah fenomena yang melemahkan institusi khalifah kerajaan Abasiyyah?

A Pemimpin yang cerdik tetapi lemah mentadbir B Pemimpin yang akur dengan kemahuan rakyat C Pemilihan pemimpin dari berbagai bangsa D Perebutan kuasa 3 Bagi melancarkan pengurusan pentadbiran kerajaan Abasiyyah telah mewujudkan

beberapa jabatan seperti I Diwan al-Mazalim II Diwan al-Khalifah III Diwan al-Zimam IV Diwan al-Jundi A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Manakah di antara berikut langkah yang diambil oleh kerajaan Abasiyyah untuk

menguruskan sistem pertahanan?

I Mewujudkan jabatan-jabatan baru II Keanggotaan tentera dibuka kepada bangsa bukan arab III Mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematik IV Mengubah dasar pertahanan negara dengan aktiviti membendung

pemberontakan dari dalam http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 268: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

268

A I dan II B I dan III C II dan IV

D III dan IV

5 Khalifah al-Mutawakkil pernah melantik ketiga-tiga puteranya sebagai Putera Mahkota. Antara mereka siapakah yang dilantik menjadi penggantinya?

A Al-Mu'taz B Al-Muktafi C Al-Muntasir D Al-Mu'ayyid

6 Bilakah kerajaan Abasiyyah mengalami kegawatan ekonomi? A Bermula penggal ketiga B Bermula penggal kelima C Bermula selepas kewafatan Khalifah al-Wasiq D Bermula selepas kewafatan Khalifah al-Mutawakkil 7 Manakah antara berikut bukan faktor kegemilangan kerajaan Abasiyyah ? A Kestabilan politik B Kestabilan mazhab. C Perpaduan antara kaum. D Kedudukan Baghdad yang strategik. ISI TEMPAT KOSONG 1 Kerajaan Abasiyyah merosot semasa pemerintahan ____________ .

2 Kegawatan ekonomi di zaman Abasiyyah disebabkan oleh __________ dan

pemberontakan.

Soalan 3 hingga 5 berdasarkan carta di bawah:

Penyerangan musuh luar ke atas pemerintahan Abasiyyah

Arah serangan Musuh Luar Arah Utara Arah Barat Arah Timur

3.________________________ 4.________________________ 5.________________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 269: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

269

6 Kerajaan Abasiyyah sering diganggu oleh pemberontakan daripada kalangan _____________ dan Khawarij.

7 Diwan al-Barid diperluaskan fungsinya sebagai _________________________ 8 Ekonomi zaman kerajaan Abasiyyah lebih menumpukan kepada sektor pertanian,

perdagangan dan ________________________.

9 Sistem kehakiman zaman Abasiyyah menjadi kukuh dengan terbinanya mahkamah al-Hisbah dan _______________________.

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Jelaskan tiga faktor yang membawa kepada kegemilangan kerajaan Abasiyyah.

[ 6 markah ] (ii) Terangkan dua langkah positif yang diambil oleh kerajaan Abasiyyah dalam

mengukuhkan ekonomi negara. [ 4 markah ] (b) Kerajaan Abasiyyah telah memerintah lebih daripada lima abad.

Jelaskan tiga faktor yang menyumbang kepada kejatuhan kerajaan tersebut. [ 6 markah ] (c) Terangkan dua pengajaran yang dapat di ambil disebalik kejatuhan Abasiyyah. [ 4 markah ] 2 Kejatuhan Kerajaan Abasiyyah merupakan sejarah hitam bagi umat Islam.

Jelaskan pengajaran yang boleh diambil dari peristiwa tersebut. [4 markah ]

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 6. A 7. B ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Wasik Billah 2. rusuhan 3. tentera Georgia, Armania 4. tentera salib 5. tentera Mongol 6. Syiah 7. Jabatan Penerangan 8. perindustriaan 9. Al-Mazalim

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 270: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

270

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Faktor kegemilangan kerajaan Abasiyyah : - Kestabilan politik - Kedudukan Baghdad yang strategik - Perpaduan antara kaum - Penghayatan konsep kerja sebagai ibadah (3x2m = 6m)

(ii) Langkah mengukuhkan ekonomi negara : - Beri tumpuan kepada tiga sektor utama iaitu pertanian,

perindustriaan dan perdagangan. - Mengurangkan cukai tanah. - Menaikkan taraf saliran dan tali air (2x2m = 4m)

(b) Faktor kejatuhan kerajaan Abasiyyah - Pemerintah mengabaikan ajaran Islam - Pemerintah lalai dengan kemewahan hidup - Berlaku pilih kasih dalam pentadbiran - Wujud semangat asabiyyah / kabilah

(3x2m = 6m) (c) Dua pengajaran :

- sentiasa hidup bersatu padu - setiap keputusan hendaklah dibuat secara mesyuarat - elakkan daripada berlaku permusuhan di antara kaum - jangan mudah percaya kepada musuh - setiap pemimpin hendaklah mentadbir dengan ikhlas dan

berwibawa (2x2m = 4m)

2 Dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari aspek pentadbiran

- Mengamalkan sistem pentadbiran berpusat. - Fungsi Jabatan Pos diperluaskan. - Mewujudkan beberapa jabatan baru. - Bidang kuasa jabatan dinilai dari masa ke semasa.

(2x2m = 4m) http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 271: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

271

BAHAGIAN TOKOH ( TINGKATAN EMPAT ) PELAJARAN 22 : IMAM ABU HANIFAH R.H.

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Karya Imam Abu Hanifah r.h. yang terkenal dalam membicarakan harta pusaka ialah

A Al-Faraid B Masail Usul C Masail al-Nawadir D Al-Alim Wal Muta’allim 2 Selain terkenal sebagai seorang ilmuan, Imam Abu Hanifah r.h. juga adalah ahli

A Perundangan B Perusahaan C Sejarah D Perniagaan 3 Mengapakah Imam Abu Hanifah r.h.dikatakan pakar dalam bidang ilmu hadis?

A Dapat membezakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih B Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w. C Menulis kitab Fiqh al Akbar D Berfikir secara kritis 4 Berikut adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah r.h. kecuali

A seorang yang ikhlas B seorang yang pemurah C seorang yang suka memberi nasihat D seorang yang sukar menerima pendapat orang lain 5 Manakah yang berikut merupakan ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah r.h.?

I Beliau pernah dipenjara dan disebat 100 kali II Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam III Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad IV Menentang pendapat gabenor yang bertentangan dengan fatwanya A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 272: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

272

ISI TEMPAT KOSONG 1 Imam Abu Hanifah r.h. dilahirkan di ___________ 2 Imam Abu Hanifah r.h. pernah berguru dengan ulama fiqh terkenal bernama

__________ selama 18 tahun 3 Imam Abu Hanifah r.h. pernah dihukum penjara dan disebat 100 kali oleh khalifah

kerana menolak jawatan___________ di Kufah Lengkapkan carta mengenai kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah r.h.

dalam menentukan hukum.

BAHAGIAN B 1 (a) Imam Abu Hanifah r.h. adalah salah seorang tokoh ilmuan terkenal.

(i) Terangkan riwayat hidup beliau dengan ringkas. [4 markah] (ii) Jelaskan dua sebab beliau digelar Abu Hanifah r.h. [4 markah] (b) Sebagai ilmuan terkenal beliau banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan

ilmu

(i) Tuliskan dua karya peninggalan beliau. [2 markah] (ii) Terangkan dua jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pada zamannya. [4 markah] (c) Terangkan tiga usaha Imam Abu Hanifah r.h. bagi mengukuhkan ilmu fekah dan

perkembangannya. [6 markah]

Kaedah menetukan hukum

Al-Quran

Al-Sunnah

Al-Qias

4 ________________

Al-Uruf

5 _________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 273: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

273

2 a.i Terangkan sifat peribadi Imam Hanifah.

aii Terangkan riwayat hidupnya

SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. A 2. D 3. A 4. D 5. B ISI TEMPAT KOSONG 1. Kufah 2. Hamad bin Sulaiman 3. kadi 4. Al-Ijmak 5. Al-Istihsan

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

(i)

Riwayat hidup beliau: - nama penuh Nukman bin Thabit - pengasas mazhab Hanafi - lahir pada tahun 80 H - meninggal dunia pada 150 H - lahir di Kufah semasa pemerintahan khalifah

Abdul Malik bin Marwan - meninggal dalam penjara ketika berumur 70 tahun [4x 1m = 4m]

(ii)

Dua sebab digelar Abu Hanifah: - sentiasa membawa tinta ke mana sahaja - beliau mempunyai seorang anak bernama Hanifah - Hanifah bermaksud cenderung kepada agama

[2x 2m = 4m] (b)

(i)

Dua karya peninggalan beliau: - Fiqh al-Akbar - Al-Alim Walmutaallim - Masnad Fiqh al-Akbar - Masail Usul - Fatwa al-Waqiah - Al-Kisaniyat [2x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 274: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

274

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(ii)

Dua jasa beliau terhadap ilmu: - Menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang

ramai - Membezakan di antara hadis sahih dan tidak sahih - Menghasilkan beberapa buah kitab untuk rujukan - Menyuruh muridnya menggunakan fikiran

terhadap sesuatu hukum - Memutuskan sesuatu hukum dengan menggunakan

akal berpandukan al-Quran dan Hadis [2x 1m = 2]

(c)

Tiga usaha Imam Abu Hanifah bagi mengukuhkan ilmu fekah:

- berhati-hati dalam menentukan hukum - banyak menggunakan akal fikiran dalam

memutuskan sesuatu hukum - melarang muridnya bertaklid - berkebolehan menghuraikan hukum-hukum fekah

[ 3x 2m = 6m] PELAJARAN 23 : IMAM MALIK R.H.

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Siapakah tokoh yang dimaksudkan.

A Imam Malik r.h. B Imam al-Ghazali r.h. C Imam Abu Hanifah r.h. D Imam Ahmad bin Hambal r.h. 2 Berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik r.h..

A Menerima pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan fatwanya B Bersetuju kitab al-Muwatta’ dijadikan sumber rasmi perundangan Negara C Sanggup dipukul kerana mempertahankan fatwanya D Berpegang dengan prinsip “guru mencari murid” 3

Beliau tidak pernah menunggang kuda di bumi Madinah kerana menghormati bumi yang didalamnya terdapat jasad Rasullullah s.a.w

Jangan belajar ilmu dengan empat golongan manusia iaitu orang yang buruk akhlaknya,menurut hawa nafsu, mendustakan hadis dan suka beramal dengan fadail sedangkan tidak berilmu http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 275: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

275

Siapakah tokoh yang mengeluarkan nasihat berkenaan.

A Imam Malik r.h. B Imam al-Ghazali r.h. C Imam Abu Hanifah r.h. D Imam Ahmad bin Hambal r.h. 4 Manakah yang berikut tidak tepat mengenai sifat peribadi Imam Malik r.h. ?

A Mempunyai pandangan yang bernas B Mempunyai pendirian yang teguh C Tidak suka mencela orang lain D Seorang yang pendiam

5 Mazhab Maliki telah tersebar luas ke beberapa negara antaranya

I Maghribi II Indonesia III Iran IV Kuwait A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

6

Siapa yang telah mengemukakan prinsip ilmu di atas?

A Imam Malik r.h. B Imam al-Shafie r.h. C Imam Abu Hanifah r.h. D Imam Ahmad bin Hambal r.h. ISI TEMPAT KOSONG 1 ____________ ialah kitab karangan Imam Malik r.h. yang terkenal. 2 Imam Malik r.h. adalah pengasas ________________ 3 Nama sebenar Imam Malik r.h. ialah ______________ 4 Imam Malik r.h. dilahirkan di ____________ pada 93 Hijrah

“Orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu yang datang mencarinya”

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 276: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

276

5 Lengkapkan carta dibawah:

BAHAGIAN B

1 (a) (i) Terangkan dua bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. seorang yang tegas

dan teguh dalam mempertahankan prinsipnya. [4 markah] (ii) Terangkan dua sumbangan Imam Malik r.h. dalam bidang hadis dan fiqh. [4 markah] (b) (i) Nyatakan bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. amat menghormati

Rasullullah s a w. [2 markah] (ii) Huraikan dua hujah yang membuktikan ketegasan Imam Malik r.h. [4 markah] 2 a i Imam Malik memberi sumbangan besar kepada perundangan dan pemikiran

Islam. Bincangkan tokoh ini dari aspek : Sumbangan dalam pemikiran Islam.

ii Sumbangan dalam perundangan b i Imam Malik merupakan pakar dalam ilmu fekah dan Al-Hadis.

Jelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadis.

Nasihat Imam Malik r.h.: ”Jangan belajar ilmu dengan empat golongan manusia”

a)__________

Beramal dengan fadail sedangkan tidak berilmu

Menurut hawa nafsu

b)__________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 277: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

277

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B 6. A ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Muwatta’ 2. Mazhab Maliki 3. Malik bin Anas 4. Madinah 5. a) Buruk akhlak

b) Mendustakan hadis

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

(i) Dua buktinya: - Sanggup dipukul dan diseksa kerana Islam - Menentang pendapat gabenor Madinah yang

bertentangan dengan fatwanya - Berpegang dengan prinsip murid mencari guru tanpa

mengira pangkat - Tidak bersetuju al-Muwatta’ dijadikan sumber rasmi

perundangan negara [2x 2m = 4m]

(ii)

Dua sumbangan Imam Malik: - Bidang Hadis : Mengarang kitab al-Muwatta’ - Bidang Fekah : Pengasas mazhab Maliki

[2x 2m = 4m] (b) (i) Bukti beliau menghormati nabi:

- Mandi dan memakai bau-bauan sekiranya ingin menjawab soalan berkaitan hadis

- Berpegang teguh dengan hadis - Sering menunjuk ke makam nabi ketika majlis

ilmunya - Tidak pernah menunggang kuda di bumi Madinah [1x 2m = 2m]

(ii) Dua hujah membuktikan ketegasan Imam Malik r.h.: - menentang pendapat gabenor yang bertentangan

dengan fatwanya - sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam - berpegang dengan prinsip murid mencari guru dan

tidak mengira kedudukan [2x 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 278: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

278

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

- berani menegur Khalifah Abu Jaafar al-Mansur yang meninggikan suara ketika bermuzakarah dalam majlis ilmu

PELAJARAN 24 : IMAM AS-SHAFIE R.H.

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Siapakah tokoh yang dimaksudkan?

A Imam al-Shafie r.h. B Imam al-Ghazali r.h. C Imam al-Bukhari r.h. D Imam Ahmad bin Hambal r.h. 2 Di antara guru-guru Imam al-Shafie r.h. dalam bidang hadis ialah

I Imam Malik r.h. II Ismail bin Qastantin III Ibrahim bin Abi Yahya IV Imam Hassan bin Muhammad al-Sobah

A I dan II B I dan III C II dan III D II dan IV

3

Nasihat di atas dikeluarkan oleh

A Imam al-Ghazali r.h. B Imam al-Bukhari r.h. C Imam al-Shafie r.h. D Imam Malik r.h.

. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di Gaza

. Ibu bapanya berasal dari Mekah

. Hasil karya beliau yang paling masyur ialah kitab al-Umm

Perut yang kenyang akan memberatkan badan, membekukan hati dan menumpulkan fikiran

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 279: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

279

4 Apakah gelaran bagi Imam al-Shafie r.h. sebagai orang pertama menulis kitab “al-Risalah”?

A Ahli Hadis B Ahli Fekah C Bapa Usul Fiqh D Bapa Kemerdekaan 5 Berikut adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Imam al-Shafie untuk menuntut

ilmu

I Afghanistan II Palestin III Mesir IV Iraq A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 6 Imam al-Shafie r.h. digelar sebagai Bapa Usul Fiqh kerana beliau orang yang pertama

A memperkenalkan ilmu usul al-fiqh B menulis buku dalam bidang usul al-fiqh C mengasaskan kaedah dalam usul al-fiqh D memperjuangkan ilmu usul al-fiqh ISI TEMPAT KOSONG 1 Gelaran al-Shafie r.h. yang menjadi panggilan masyhur adalah sempena nama

datuknya iaitu ________________ 2 Imam al-Shafie r.h. menghafaz al-Quran ketika berusia ___________ tahun 3 Imam al-Shafie r.h. berhujjah dengan golongan anti hadis yang disebutkan dalam kitab

______________ 4 ____________ ialah sumber hukum yang tidak digunakan oleh Imam al-Shafie. 5 Dalam usia 10 tahun, beliau telah mampu menghafaz kitab karangan Imam Malik r.h.

yang bernama ______________

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Imam al-Shafie r.h. seorang yang gigih menuntut ilmu.

Kemukakan dua alasan bagi menyokong pernyataan tersebut. [ 4 markah] (ii) Jelaskan tiga faktor yang mendorong Imam al-Shafie r.h. mengembangkan

ilmu pengetahuan. [ 6 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 280: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

280

(b) (i) Kitab al-Umm adalah kitab hasil tulisan Imam al-Shafie r.h. yang terkenal.

Terangkan tiga keistimewaan kitab tersebut. [ 6 markah] (ii) Nyatakan dua hasil karya Imam al-Shafie r.h. yang termasyhur [ 2 markah] 2 a i Imam Syafie Rahimahullah adalah pengasas kepada Mazhab Syafie yang

terkenal dan menjadi ikutan sebahagian besar umat Islam di dunia. Ceritakan secara ringkas riwayat hidup dan peribadi Imam Syafie

ii Terangkan tiga sumbangan Imam Syafie dalam bidang fekah SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. A 3. C 4. C 5. C 6. B ISI TEMPAT KOSONG 1. Shafi’ bin al-Saib 2. 9 tahun 3. Al-Risalah 4. Istihsan 5. Al-Muwatta’

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1

(a)

(i)

Dua alasannya: - Berjaya menghafaz al-Quran ketika berusia 9 tahun - Menghafaz kitab al-Muwatta’ karangan Imam Malik - Menghabiskan usia remajanya dengan menghadiri

kelas ilmu di Masjid al-Haram - Sanggup merantau mencari ilmu - Memperuntukkan masa untuk mencari ilmu [2x 2m = 4m]

(ii)

Tiga faktor beliau mengembangkan ilmu: - Untuk melindungi hadis daripada pemalsuan - Kesedaran tugas dakwah adalah wajib - Perkembangan pendidikan dan penterjemahan - Galakan khalifah - Keistimewaan beliau dalam pelbagai ilmu seperti

hadis dan fekah [3x 2m = 6m] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 281: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

281

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b) (i) Tiga keistimewaan kitab beliau: - Susunan gaya bahasanya yang jelas dan mudah - Membincangkan sesuatu perkara lebih terperinci - Banyak mengemukakan pendapat aliran mazhab

Shafie yang jelas dan lengkap [3x 2m = 6m]

(ii)

Dua hasil karya Imam al-Shafie: - Al- Umm - Al-Risalah

[2x 1m = 2m] PELAJARAN 25 : IMAM AHMAD B HAMBAL R.H.

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?

A Imam al-Bukhari r.h. B Imam al-Shafie r.h. C Imam al-Ghazali r.h. D Imam Ahmad bin Hambal r.h. 2 Pernyataan manakah yang menerangkan tentang kehebatan Imam Ahmad.

I Khatam seluruh al-quran ketika berusia 9 tahun II Menghafaz kitab al-Muwatta’ ketika berusia 10 tahun III Seorang yang sangat alim dan arif hukum fekah IV Digelar al-Hakim kerana menghafaz lebih daripada 700,000 hadis A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3 Di manakah Imam Ahmad bin Hambal r.h. dilahirkan?

A Baghdad B Palestin C Madinah D Kufah

- Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M di Baghdad - Seorang yang kuat beribadat dengan melakukan solat 300 rakaat dan

membaca 1/7 al-Quran setiap hari.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 282: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

282

4 Di antara berikut yang manakah karya Imam Ahmad bin Hambal r.h. dalam bidang

hadis?

A Al-Musnad B Al-Manasik al-Kabir C Al-Nasikh Walmansukh D Al-Manasik al-Saghir 5

Beliau menyara hidupnya dengan bekerja mengambil upah

I menjahit baju II menjual barang III menjual kain IV membawa barang-barang di jalanan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 6 Guru Imam Ahmad bin Hambal r.h. ialah

A Imam al-Syafie r.h. B Imam al-Bukhari r.h. C Imam al-Ghazali r.h. D Imam Malik r.h. ISI TEMPAT KOSONG 1 Imam Ahmad bin Hambal r.h. digelar __________ kerana berjaya menghafaz lebih

700,000 hadis nabi. 2 Dalam ilmu kalam, Imam Ahmad r.h. tidak mudah terpengaruh dengan pendapat

_________ yang tidak sesuai dengan pemikiran pengikut Ahli Sunnah Waljamaah 3 Beliau menolak jawatan _________ yang ditawarkan oleh khalifah Harun al-Rasyid. 4

Nama kitab di petak Q ialah ______________

5 Imam Ahmad r.h. kembali ke rahmatullah pada tahun 231H di________________

Q Mengandungi 40,000 hadis

Imam Ahmad bin Hambal r.h. seorang yang miskin. Bapanya hanya meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 283: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

283

6 Nama penuh pengasas mazhab Hanbali ialah…………………………..

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Imam Ahmad bin Hambal r.h. adalah pengasas bagi mazhab Hambali.

Jelaskan riwayat hidup beliau secara ringkas. [ 4 markah] (ii) Huraikan dua keperibadian Imam Ahmad r.h. dari sudut ketaqwaannya. [ 4 markah]

(b) (i) Terangkan ujian yang dilalui oleh beliau [ 2 markah] (ii) Jelaskan dua sebab yang mendorong usaha gigih Imam Ahmad r.h. dalam

bidang ilmu [ 2 markah] (c) Senaraikan empat hasil karya Imam Ahmad bin Hambal r.h. [ 4 markah] 2 a i Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah merupakan seorang pemikir Islam

yang banyak berjasa kepada perkembangan pemikiran Islam. Terangkan sumbangnya dalam pemikiran Islam.

ii Sebagai seorang pelajar, apakah teladan yang dapat anda contohi daripada ketinggian akhlak Imam Ahmad bin Hanbal.

iii Ceritakan dengan ringkas pengalaman pendidikan yang dilalui olehnya sehingga beliau menjadi ulama agung pengasas Mazhab Hanbali

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. D 2. D 3. A 4. A 5. D 6. A ISI TEMPAT KOSONG 1. Al-Hakim 2. Muktazilah 3. kadi 4. al-Musnad 5. Baghdad http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 284: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

284

BAHAGIAN B No Soalan Jawapan Catatan/Markah 1 (a)

(i)

Riwayat hidup Imam Ahmad: - nama sebenar Ahmad bin Muhammad bin Hambal - lahir pada Rabiul Awal 164 H - Lahir di Baghdad, Iraq - Keturunan nabi Muhammad s.a.w. - Merupakan murid Imam al-Shafie r.h. - Wafat pada 231 H ketika berumur 77 tahun di

Baghdad [4x 1m = 4m]

(ii)

Dua keperibadian beliau: - Kuat beribadat seperti solat 300 rakaat setiap hari,

membaca al-Quran 1/7 dan khatam setiap minggu dalam solat

- Zuhud seperti menolak jawatan kadi - Berhati-hati memilih hadis

[2x 2m = 4m]

(b)

(i)

Ujian yang dilalui oleh beliau: - Pernah dipenjara dan dipukul dengan cemeti sehingga

berdarah [1x 2m = 2m]

(ii)

Dua sebabnya ialah: - minat yang mendalam dalam bidang ilmu - daya ingatan yang kuat - tekanan kemiskinan [2x 2m = 4m]

(c)

Hasil karya: - Al-Musnad - Tafsir al-Quran - Al-Nasikh Walmansukh - Al-Muqaddam Walmuakhir - Jawabatul Quran - Al-Tarikh - Al-Manasik al-Kabir - Al-`Illah - Al-Solah [4x 1m = 4m]

PELAJARAN 26 : IMAM AL-BUKHARI R.H.

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Beliau menghafaz al-Quran ketika berumur 11 tahun. Menghafaz 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis tidak sahih. Berjaya mengumpul 600,000 hadis. Dilahirkan pada 194H/810 M http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 285: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

285

Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?

A Imam Malik r.h. B Imam Muslim r.h. C Imam al-Bukhari r.h. D Imam Ahmad bin Hanbal r.h. 2 Antara berikut manakah yang tidak benar mengenai Imam al-Bukhari r.h. ?

A Menulis kitab pada waktu malam B Tidak mahu makan makanan yang lazat C Tidak menerima pandangan orang lain D Sentiasa menutup aib orang lain 3 Berikut adalah keistimewaan kitab Sahih al-Bukhari kecuali

A himpunan hadis nabi yang paling sistematik B hadis disusun mengikut fekah,muamalat dan jinayat C ia menjadi sumber rujukan umat Islam selepas al-Quran D sebuah kitab fekah yang membincangkan sesuatu perkara secara terperinci 4 Apakah gelaran yang telah diberikan kepada Imam Bukhari r.h. di kalangan ahli hadis?

A Amirul Mujtahidin B Amirul Mukminin C Amirul Faqihin D Amirul Solihin 5 Di antara syarat-syarat perawi hadis yang telah ditetapkan oleh Imam al-Bukhari r.h.

ialah

I bersikap ikhlas dan jujur II perawi mestilah orang Islam III seorang lelaki yang merdeka IV mempunyai ingatan yang kuat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 6 Ketika berusia 16 tahun, Imam al-Bukhari r.h. telah dapat menghafaz beberapa buah

kitab yang ditulis oleh ulama terkenal pada masa itu. Antaranya ialah

I Waqi’ II Imam al-Shafie r.h. III Ibnu al-Mubarak IV Imam Ahmad bin Hambal r.h. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 286: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

286

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV ISI TEMPAT KOSONG 1 Imam al-Bukhari r.h. adalah tokoh yang mempunyai kepakaran dalam ilmu________ 2 Nama sebenar Imam al-Bukhari r.h. ialah_______________ 3 Imam al-Bukhari r.h. mendapat pendidikan awal dari_____________

Namakan kitab dipetak X dan Y di atas.

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Terangkan dua usaha yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. dalam

usaha mengumpul hadis? [ 4 markah]

(ii) Nyatakan syarat penerimaan hadis sahih oleh Imam al-Bukhari r.h. [ 4

markah]

(b) (i) Jelaskan tiga kegigihan Imam al-Bukhari r.h. dalam mengumpul hadis. [ 6

markah]

(ii) Terangkan dua perkara yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. sebelum memasukkan hadis ke dalam kitab Sahih al-Bukhari? [ 4 markah]

2 a i Abu Abdullah bin Abil Al-Hassan atau lebih dikenali sebagai Imam

Bukhari adalah seorang ilmuan Islam yang banyak berjasa kepada Islam, terutama dalam bidang hadis. Terangkan dengan ringkas riwayat hidup Iman Al-Bukhari. .

ii Hasil karya Imam Al-Bukhari yang terbesar ialah Sahih Bukhari. Nyatakan tiga kandungan kitab tersebut.

iii Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat mencontohi kesungguhan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu.

Kitab karangan Imam al-Bukhari r.h.

“ X” Sahih al-Bukhari

” Y”

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 287: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

287

Iv Imam Bukhari telah meletakkan syarat-syarat tertentu sebelum menerima sesuatu hadis daripada perawi hadis. Nyatakan syarat- syarat tersebut

v Apakah bukti-bukti yang menunjukkan kelebihan Imam Bukhari. vi Berikan beberapa contoh yang membuktikan ketinggian akhlak Imam

Bukhari SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. C 2. C 3. D 4. B 5. C 6. B ISI TEMPAT KOSONG 1. hadis 2. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 3. ibunya 4. - al-Tarikh al-Kabir

- al-Tarikh al-Saghir - al-Tarikh al-Ausat - Tafsir al-Kabir - al-Adab al-Mufrad - al-Mabsut - al-Hibah

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

(i)

Dua usaha beliau: - merantau ke beberapa buah negara untuk

mengumpul hadis - menghabiskan masa selama 16 tahun untuk

menghasilkan kitab Sahih al-Bukhari - berguru dengan ramai guru

[2x 2m = 4m]

(ii)

Syaratnya: - kuat ingatan - perawi orang Islam - bersifat siqah - sanad bersambung dengan Rasullullah s.a.w.

[2x 2m = 4m]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 288: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

288

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b)

(i) Kegigihan Imam al-Bukhari r.h.: - sentiasa beribadat memohon petunjuk Allah - rajin menghafaz - menghindari makanan syubhah - sanggup mengembara dan bersusah payah mencari

ilmu

[3x 2m = 6m]

(ii) Dua perkara yang di lakukan oleh Imam al-Bukhari r.h.: - berwuduk terlebih dahulu - solat dua rakaat - memohon taufik dan hidayah [2x 2m = 4m]

PELAJARAN 27 : IMAM AL-GHAZALI R.H.

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN 1

Pernyataan di atas mengenai

A Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad B Abu Abdullah Muhammad bin Ismail C Ahmad bin Muhammad Hambal D Muhammad bin Idris 2 Manakah antara berikut bukan sifat peribadi Imam al-Ghazali r.h.?

A Kuat ingatan B Bijak berhujah C Memiliki sifat mazmumah D Berpegang teguh kepada syariat

3 Imam al-Ghazali r.h. mendalami dan menguasai ilmu usul mengikut aliran

A Qadiani B Khawarij C Al-Asya`irah D Al-Maturidiyah

Tokoh ini dilahirkan di Ghazalah pada tahun 450 H. Hasil karyanya ialah Ihya Ulumuddin sangat masyhur dan digunakan hingga sekarang

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 289: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

289

4 Hujjatul Islam adalah gelaran kepada Imam al-Ghazali r.h.

Kenapakah beliau diberi gelaran tersebut?

A Kecerdikan dalam ilmu usuluddin B Ada hubungan dengan keluarga Rasullullah C Keadilannya dalam mengadili orang yang salah D Kemasyhurannya dan kekuatannya membela Islam 5 Di manakah Imam al-Ghazali r.h.mempelajari ilmu fekah, ilmu kalam dan ilmu

falsafah?

I Jurjan II Mekah III Madinah IV Naisabur

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV ISI TEMPAT KOSONG 1 Imam al-Ghazali r.h. dilahirkan di ___________ 2 Kitab karangan al-Ghazali r.h. yang termasyhur ialah____________ 3 Imam al-Ghazali r.h. mempelajari ilmu ____________ daripada Abu Bakar al-Waraq. 4 Imam al-Ghazali r.h. pernah dilantik sebagai __________ kepada Perdana Menteri

Nizam al-Mulk. 5 Imam al-Ghazali r.h. meninggal dunia di_________ pada 14 Jamadil Akhir 505

Hijrah.

BAHAGIAN B 1 (a) (i) Senaraikan bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Ghazali r.h. [ 2 markah] (ii) Imam al-Ghazali r.h. adalah tokoh Islam yang terkemuka dalam sejarah

tamadun Islam. Terangkan dua sumbangan beliau dalam bidang ini. [ 4 markah]

(b) (i) Imam al-Ghazali r.h. adalah seorang tokoh Islam terkenal.

Jelaskan peranan beliau sebagai seorang ahli fikir Islam. [ 4 markah] (ii) Jelaskan tiga hujah kegigihan Imam al-Ghazali r.h. dalam menuntut ilmu. [ 6 markah] http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 290: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

290

2 a i Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang ahli falsafah yang terkenal. Namun

begitu beliau amat kuat mengecam fahaman falsafah kerana terdapat kelemahan-kelemahan tertentu. Nyatakan tiga daripada kelemahan-kelemahan tersebut menurut pandangannya.

ii Imam Al-Ghazali lebih cenderung kepada ilmu tasawuf kerana beranggapan ilmu tersebut merupakan pelengkap kepada ilmu dan amal. Terangkan pandangan beliau tentang cara melawan hawa nafsu

SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. A 2. C 3. C 4. D 5. B ISI TEMPAT KOSONG 1. Ghazalah/Parsi/Khurasan 2. Ihya Ulumuddin 3. Tasawwuf 4. Penasihat agung 5. Thu

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a)

(i)

Bidang ilmu yang dikuasainya - Ilmu Nahu - Ilmu Falsafah - Bahasa Arab - Fekah - Ilmu Kalam/Usul - Tasawwuf - Mantiq - Politik [2x 1m = 2m]

(ii)

Dua sumbangan beliau: - Penasihat agung Perdana Menteri Nizam al-Mulk - Menjadi tenaga pengajar kanan Amir Nizamiah

Baghdad - Mendokong fahaman al-Asya’irah - Menolak fahaman ahli falsafah dalam ilmu kalam - Pelopor golongan sufi - Menghasilkan karya pelbagai bidang ilmu

[2x 2m = 4m] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 291: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

291

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b)

(i)

Peranan ahli fikir: - Mengajar dan mendidik umat Islam kembali kepada

Allah - Menghasilkan pelbagai karya yang menjadi rujukan

sepanjang zaman - Menolak fahaman yang mengelirukan dari meresap

dalam ilmu kalam

[2x 2m = 4m] (ii) Tiga hujah kegigihan Imam al-Ghazali r.h. dalam

menuntut ilmu: - Tabah dan bersemangat kuat dalam menuntut ilmu - Berjaya menghafaz al-Quran dalam usia muda - Berusaha menguasai ilmu al-Quran, Hadis, mantiq,

usuluddin dan falsafah - Sanggup mengembara ke beberapa tempat untuk

mendalami ilmu pengetahuan [3x 2m = 6m]

BAHAGIAN TOKOH ( TINGKATAN LIMA )

PELAJARAN 26 : IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Pernyataan di atas adalah peribadi tokoh

A. Ibnu Sina B. Ibnu Khaldun C. Muhammad Abduh D. HAMKA 2 Berikut adalah sebab Ibnu Sina diiktiraf sebagai tokoh perubatan dunia.

I Merawat beberapa orang penguasa negeri II Berjaya menemui punca penyakit jantung III Menghasilkan banyak karya perubatan IV Mencipta bilik untuk pembedahan A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. II dan IV

Pintar dan inovatif Tekun mempelajari ilmu Menghasilkan karya perubatan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 292: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

292

3 Berikut adalah pencapaian Ibnu Sina dalam bidang perubatan kecuali

A. Jangkitan virus TB B. Jangkitan Hepatitis B C. Pemulihan penyakit jiwa D. Mencipta benang menjahit luka pembedahan 4 Manakah antara berikut bukan kitab karangan Ibnu Sina. A Al-Qanun fi al-Tib B Al-Adawiyah al-Qalbiah C Al-Alfiah al-Tibbiah D Al-Muqaddimah

5 Ibnu Sina adalah tokoh ilmuan yang berasal dari keturunan… A Mesir B Eropah C Tunisia D Turkistan 6 Antara sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan ialah A melakukan banyak penyelidikan dan analisis B menghasilkan banyak karya dalam bidang kemasyarakatan C memberi idea tentang asas pembinaan tamadun D pelopor kepada pemikiran moden dalam bidang sejarah ISI TEMPAT KOSONG

1 Nama sebenar Ibnu Sina ialah ______________

2 Pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Wilayah ____________

3 Beliau meninggal dunia pada tahun 428 H di _____________

4 Ibnu Sina telah membaca buku berkenaan metafizik karangan Aristotle sebanyak __________________ kali. Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang tepat.

PENDIDIKAN IBNU SINA

Mempelajari Al-Quran ketika berusia

5_______________

Mempelajari ilmu fiqh dan tasawuf daripada

6_____________________

Usia 16 tahun menguasai ilmu

7_________________

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 293: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

293

8 Hasil karya Ibnu Sina yang terkenal ialah ______________________________ 9 Sebuah institusi Pendidikan di Hungary dinamakan _________________________ sebagai menghargai jasa Ibnu Sina dalam bidang perubatan.

BAHAGIAN B 1 Karya al-Qanun Fi al-Tib Ibnu Sina terkenal di seluruh dunia sebagai sumber rujukan.

(a) Namakan dua universiti yang menggunakan karya tersebut. [2 markah] (b) Tuliskan dua hasil karya Ibnu Sina selain daripada Qanun Fi al-Tib. [2 markah] (c) Jelaskan dua kesan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan terhadap

dunia hari ini. [4 markah] SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A ISI TEMPAT KOSONG

1. Husin Bin Abdulllah 2. Rai 3. Hamazan 4. 40 5. 5 tahun 6. Ismail al-Zahid 7. perubatan 8. al-Qanun fi al-Tib 9. Avicenna College

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 294: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

294

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) Dua universiti yang menggunakan karya al-Qanun fi Tib ialah - Universiti Frankfurt. - Universiti of Paris. - Universiti Oxford (2 x 1m = 2m)

(b) Hasil karya Ibnu Sina selain daripada al-Qanun fi Tib - Al-Adawiah al-Qalbiah - Al-Alfiah al Tibbiah (2 x 1m = 2m)

(c) Dua kesan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan terhadap dunia hari ini - Pelopor terkenal dalam bidang perubatan dan falsafah. - Berjaya menghasilkan penemuan penyakit dan

puncanya. - Membangunkan teknologi perubatan. - Berjaya menghasilkan buku-buku kajian ilmiah. (2 x 2m = 4m)

PELAJARAN 27 : IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah

A. Abdul Rahman bin Muhammad B. Ahmad bin Muhammad C. Husain bin Abdullah D. Muhammad Bin Idris 2 Di antara sebab-sebab penghijrahan Ibnu Khaldun dari tanah airnya pada tahun 749H

ialah

A. persengketaan dengan umat Islam di Andalus B. Tunisia diserang wabak taun C. perbalahan dengan bapanya D. peperangan dengan tentera monggol

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 295: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

295

3 Manakah di antara negeri berikut adalah medan ilmu yang pertama bagi Ibnu Khaldun?

A. Algeria B. Mesir C. Tunisia D. Granada 4 Berikut adalah kitab Ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang sejarah A. Tarikh al-Islam B. Kitab al-Najah C. Al-Adawiah Al-Qalbiah D. Muqaddimah Ibnu Khaldun 5 Berikut adalah garis panduan Ibnu Khaldun dalam pengkajian sejarah kecuali A membandingkan peristiwa dengan menggunakan kaedah sebab dan musabab B mengkaji peristiwa lalu sebagai iktibar peristiwa sedang berlaku C menganalisis aspek budaya dan sastera Arab D Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar ISI TEMPAT KOSONG

1 ________________________________ ialah sebuah institusi di Jakarta yang diabadikan sempena nama Ibnu Khaldun.

2 Ibnu Khaldun adalah pelopor moden dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, pendidikan dan ________________.

3 Ibnu Khaldun pernah menjawat jawatan ketua ________________________ di Mesir.

4 Ibnu Khaldun mempelajari ilmu mantiq, falsafah, sains dan ______________ daripada Muhammad Bin Ibrahim.

5 Ibnu Khaldun terkenal sebagai penggiat budaya dan ___________________ arab.

BAHAGIAN B

1 Terangkan secara ringkas riwayat hidup Ibnu Khaldun [4 markah] 2 Ibnu Khaldun tokoh dalam pelbagai bidang.

Buktikan kebenaran pernyataan di atas. [4 markah] 3 Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu.

Tuliskan dua contoh membuktikan pernyataan tersebut. [4 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 296: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

296

SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. A 2. B 3. C 4. D 5. C ISI TEMPAT KOSONG 1. Universiti Ibnu Khaldun 2. sosiologi 3. Hakim Negara 4. matematik 5. sastera

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 Riwayat hidup Ibnu Khaldun - Nama Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Muhammad - Lahir di Tunisia tahun 732H bersamaan 1332M - Dikenali sebagai Ibnu Khaldun - Bapanya keturunan Arab dari Yaman berhijrah ke

Andalus. - Meninggal dunia di Kaherah, Mesir pada tahun 808H. - Usia 87 tahun (4 X 1m = 4m)

2 Bukti Ibnu Khaldun tokoh dalam pelbagai bidang - Menyandang jawatan Pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishak dan Sultan Abu

Annan. - Anggota Ilmiah di Pez. - Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim Bin Abi Al-Hassan. - Perdana Menteri di Bongie. - Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. - Menghasilkan banyak syair dalam kitab Muqaddimah - Ketua Hakim Mesir. (2 X 2m = 4m)

3 Dua contoh membuktikan Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu - Tekun mempelajari ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. - Kesibukan dengan tugas pentadbiran tidak

menghalangnya menuntut ilmu. - Bijak membahagikan masa untuk masyarakat. - Bijak membahagikan masa untuk menuntut ilmu

(2 X 2m = 4m) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 297: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

297

PELAJARAN 28 : AL-SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN 1 Keturunan Jamaluddin al-Afghani bergabung dengan seorang ulamak hadis terkenal

iaitu a. Imam al-Bukhari B. Ibnu Majah C. Al-Tirmizi D. Muslim 2 “ Seandainya jumlah kaum yang beratus juta ini ditakdirkan menjadi lalat dan nyamuk

sekalipun nescaya kamu akan dapat memekakkan telinga orang Inggeris dengan suara kamu”.

Siapakah yang menyampaikan ucapan di atas ?

A. Syeikh al Hadi B. Syeikh Tahir Jalaluddin C. Syeikh Muhammad Abduh D. Al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani 3 Pilih pernyataan benar mengenai Sayyid Jamaluddin Al Afghani

I Dilahirkan di Tunisia

II Seorang tokoh islah III Pengarang Kitab al Mukaddimah IV Menguasai banyak bahasa

A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 4

Siapakah tokoh di atas?

A. Ibn Sina B. Ibnu Khaldun C. Al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani D. HAMKA

Beliau cuba menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatik mazhab yang memecahbelahkan kesatuan umat Islam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 298: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

298

ISI TEMPAT KOSONG 1 Setelah al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani meninggal dunia, idea islah yang dibawanya

diteruskan oleh murid kesayangannya yang bernama _____________ . 2 Al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang tokoh penting Islam yang telah

memperkenalkan idea ______________ . 3 Gelaran bagi Jamaluddin Al Afghani ialah “al-Sayid” kerana salasilah keturunannya

bersambung dengan _____________ .

BAHAGIAN B 1 Al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang pejuang Islam yang gigih

menyebarkan idea islah. Terangkan riwayat hidup beliau. [4 markah ] 2 Jelaskan sumbangan al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani dalam bidang pemikiran dan

gerakan Islam. [4 markah ] 3 Terangkan bentuk islah yang dibawa oleh al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani. [4 markah ] SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. C 2. D 3. C 4. C

ISI TEMPAT KOSONG 1. Syeikh Muhammad Abduh 2. islah 3. Nabi Muhammad s.a.w. http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 299: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

299

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 Riwayat hidup Al-Sayyid Jamaludin al-Afghani - Nama sebenar ialah al-Sayid Jamaludin bin Safdar al-

Afghani - Dilahirkan pada 1254H/1838M - Keturunan bersambung dengan saidina Ali k.w. dan

Rasulullah s.a.w. - Banyak merantau untuk idea islah

(2 x 2m = 4 m) 2 Sumbangan al-Sayid Jamaludin al-Afghani dalam bidang

pemikiran dan gerakan Islam: - Penggerak perjuangan menentang penjajah - Menyatupadukan umat Islam - Menghasilkan beberapa karya berbentuk ilmiah - Menghasilkan idea islah (2 x 2m = 4 m)

3 Bentuk islah yang dibawa oleh al-Sayid Jamaludin al-Afghani: - Mengkritik taklid buta - Menyeru umat islam supaya kembali kepada Islam - Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya - Mengkritik keburukan fanatik mazhab - Mempelopori usaha memerdekakan tanah air. (2 x 2m = 4 m)

PELAJARAN 29 : SHEIKH MUHAMMAD ABDUH TOKOH ISLAH AGUNG

BAHAGIAN A ANEKA PILIHAN 1

Kenyataan di atas merujuk kepada:

A. HAMKA B. Sheikh Tahir Jalaluddin C. Sheikh Muhammad Abduh D. Al-Sayyid Jamaluddin al-Afghani

Beliau dilahirkan di Tanta, Mesir Menubuhkan al-Jam`iyyah al-Khairiah al-Islamiah untuk membantu

murid-muridnya Meneruskan gerakan islah yang dibawa oleh gurunya al-Sayyid

Jamaluddin al-Afghani

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 300: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

300

2 Dimanakah Sheikh Muhammad Abduh dilahirkan? A Baghdad B Mesir C Palestin D Madinah 3 Berikut adalah metode gerakan islah yang dibawa oleh Sheikh Muhammad Abduh,

kecuali

A proses pengajaran B media massa C jawatan yang disandang D perniagaan ISI TEMPAT KOSONG 1 Nama sebenar Sheikh Muhammad Abduh ialah ______________________ .

2 Sheikh Muhammad Abduh pernah dibuang negeri kerana dituduh terlibat

dengan pemberontakan __________________ .

3 Semasa dibuang negeri di Perancis, Sheikh Muhammad Abduh menerbitkan majalah __________________ .

BAHAGIAN B

1 Sheikh Muhammad Abduh mempunyai keperibadian yang tinggi.

Jelaskan pernyataan di atas. [ 4 markah ] 2 Terangkan latar belakang pendidikan Sheikh Muhammad Abduh. [ 4 markah ] 3 Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan Sheikh Muhammad Abduh

melakukan pengislahan dalam bidang pendidikan. [ 4 markah ] 4 Jelaskan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan. [ 4 markah ] SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. C 2. B 3. D http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 301: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

301

ISI TEMPAT KOSONG 1. Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah 2. Urabi 3. al-Urwatul Wusta

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 Keperibadian Sheikh Muhammad Abduh - seorang yang berani menyatakan idea-idea islah

walaupun terpaksa menghadapi risiko. - seorang yang tegas tetapi penyayang kepada

anak muridnya. - tokoh ulama yang berketrampilan. (2 x 2m = 4m )

2 Latar belakang Sheikh Muhammad Abduh - semasa kecil beliau belajar membaca dan

menulis dengan bapanya. - belajar al-Quran dan menghafaznya dalam

tempoh dua tahun. - belajar Bahasa Arab di masjid al-Ahmadi. - belajar tasawuf dan tata bahasa arab dari Sheikh

Darwish. - belajar pelbagai ilmu di Universiri al-Azhar. - mendampingi dan mendalami ilmu dengan al-

Sayyid Jamaluddin al-Afghani. ( 2 x 2m = 4m )

3 Faktor yang menyebabkan Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan pendidikan - inspirasi gerakan islah Sayyid Jamaluddin al-

Afghani ke arah integrasi ilmu - keperluan mengislah kurikulum sekolah dan

universiti - sistem pendidikan yang jumud - prasarana pendidikan yang sangat kurang

( 2 x 2m = 4m ) 4 Sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam

pendidikan - mewujudkan mata pelajaran matematik,

geometri, algebra, geografi, sejarah dan seni khat - mewujudkan piawai dalam anugerah sijil - mewujudkan farmasi - menyediakan peruntukan gaji guru - memperbaiki asrama pelajar ( 2 x 2m = 4m)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 302: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

302

PELAJARAN 30 : SHEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN 1 Fungsi penerbitan majalah “al-Imam” oleh Sheikh Tahir Jalaluddin” bertujuan

A mengembangkan ajaran ilmu falak B menyalurkan idea-idea islah serta maklumat intelektual Islam C membebaskan masyarakat melayu dari penjajahan Jepun D menyeru umat Islam mengamalkan ajaran mengikut mazhab Hanafi 2 Sheikh Tahir Jalaluddin pernah dilantik menjadi mufti negeri I Pulau Pinang II Selangor III Johor IV Perak A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3

Apakah nama gerakan yang diperjuangkan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin?

A Al-Islah B Al-Ikhwan al-Muslim C Al-Tajdid wal Islah D Al-Jam’iyah al-Islamiah 4

Apakah nama madrasah yang telah ditubuhkan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin di Singapura?

A Madrasah al-Hadi B Madrasah al-Masyhur C Madrasah Haji Taib D Madrasah al-Iqbal al-Islamiah ISI TEMPAT KOSONG 1 Sheikh Tahir Jalaluddin telah menyambung pelajaran dalam jurusan Ilmu Falak di

___________________ .

2 Salah satu metode yang digunakan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea islah adalah melalui _________________ .

3 Kemahiran Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar _______________ .

4 Sheikh Tahir Jalaluddin pernah dipenjarakan selama sembilan bulan oleh pihak __________________ atas tuduhan menentangnya http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 303: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

303

BAHAGIAN B

1 (a) (i) Terangkan riwayat hidup Sheikh Tahir Jalaluddin. [ 4 markah ] (ii) Namakan dua jawatan yang disandang oleh Sheikh Tahir Jalaludin selepas

tahun 1900 M. [ 2 markah ] (b) Jelaskan dua kesan peninggalan Sheikh Tahir Jalaluddin terhadap masyarakat

Islam di Nusantara. [ 4 markah ] (c) Huraikan dua mesej islah Sheikh Tahir Jalaluddin kepada masyarakat Islam [ 4 markah ] SKEMA JAWAPAN

ANEKA PILIHAN 1. B 2. D 3. A 4. D ISI TEMPAT KOSONG 1. Universiti al-Azhar 2. Penerbitan akhbar / jawatan-jawatan yang disandang / proses pengajaran 3. Al-Falaki 4. Belanda

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Riwayat hidup Sheikh Tahir Jalaluddin - Nama, Muhammad Tahir bin Sheikh Muhammad bin

Ahmad Jalaluddin - Lahir pada 7 nov. 1869 di Ampek Angkek/ Bukit

Tinggi/ Sumatera Barat, Indonesia. - Sekembali dari Mekah beliau menetap di Perak. - Pernah menjadi guru di Madrasah al-Masyhur, Pulau

Pinang / menjadi mufti Perak / menjadi nazir sekolah agama Johor

- Meninggal dunia pada 26 okt. 1956 di Perak. ( 4x1m = 4m )

(ii) Dua jawatan yang disandang oleh Sheikh Tahir Jalaluddin - sebagai guru di Madrasah al-Masyhur, Pulau Pinang. - sebagai guru di Madrasah Haji Taib, Parit Jamil,

Johor. - mufti negeri Perak. - mufti negeri Johor - Nazir sekolah-sekolah agama Johor. - guru di Masjidil Haram (2 x 1m = 2m) http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 304: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

304

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(b) Dua kesan peninggalan Sheikh Tahir Jalaluddin - Lahirnya beberapa orang tokoh dalam bidang

dakwah. - Tertubuhnya Jawatankuasa Takwim Islam - Memperkenalkan kursus Falak Syarie di UKM (2x2m = 4m)

(c) Dua mesej islah - Mengajak umat Islam supaya mengamalkan ajaran Islam - Menjauhkan pengaruh negatif dari luar / Barat - Berusaha mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu

kifayah - Menolak amalan taklid buta.

( 2x2m = 4m ) PELAJARAN 31 : HAMKA PERMATA NUSANTARA

BAHAGIAN A

ANEKA PILIHAN 1

HAMKA telah menerima anugerah Doktor Kehormat di Universiti al-Azhar pada tahun

A 1949 M B 1959 M C 1969 M D 1979 M 2

Siapakah tokoh di atas ?

A Jamaluddin al-Afghani B Sheikh Tahir Jalaluddin C Sheikh Muhammad Abduh D Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim. 3 Jawatan yang pernah disandang oleh HAMKA adalah seperti berikut :

I Menjadi guru agama di Tebing Tinggi II Menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta III Menjadi rektor di Perguruan Tinggi Surabaya

Petah berpidato Membawa pembaharuan yang besar khususnya di Nusantara. Membangkitkan semangat menentang Belanda.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 305: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

305

IV Dekan di Universiti Muhammadiah Padang Panjang. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 4 Pada tahun 1935M, HAMKA telah mengasaskan

A Majalah Khatib al-Ummah B Pertubuhan Muhammadiyah C Kolej al-Muballighin D Majlis Syura Muslim Indonesia ISI TEMPAT KOSONG Soalan 1 hingga 3 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat dalam carta di bawah :

Lengkapkan carta di bawah.

Pendidikan awal daripada bapanya. Sekolah agama

Hasil karya HAMKA

Agama 1 __________

Falsafah 2 __________

Sastera 3___________

Pendidikan HAMKA

4. Sekolah rendah di _____________________

5. Belajar dari ___________________

_

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 306: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

306

BAHAGIAN B

1 (a) HAMKA adalah seorang tokoh ulama di Nusantara. (i) Namakan dua negara yang pernah dilawatinya semasa berdakwah. [ 2 markah ] (ii) Terangkan dua kaedah yang beliau gunakan dalam menyampaikan mesej

perjuangannya. [ 4 markah ] (iii) Mengapakah beliau digelar “Mujaddid” [ 4 markah ] (iv) Jelaskan dengan ringkas cabaran yang dihadapinya dalam perjuangan

menyebarkan dakwah. [ 4 markah ] SKEMA JAWAPAN ANEKA PILIHAN 1. B 2. D 3. A 4. C ISI TEMPAT KOSONG 1. Tafsir al-Azhar / Tasauf Moden / Pedoman Mubaligh Islam / Arkanul Islam / Sejarah Umat Islam 2. Falsafah Hidup / Lembaga Hidup / Falsafah Ideologi Islam / Ekspensi Ideologi / Pandangan Hidup

Mukmin 3. Tenggelamnya kapal Van Der Wijck / Di Bawah Lindungan Kaabah / Laila Majnun / Mandi Cahaya Di

Tanah Suci / Menunggu beduk berbunyi 4. Sekolah Padang Panjang 5. Ulama

BAHAGIAN B

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

1 (a) (i) Dua negara yang pernah dilawatinya Mesir, Malaysia, Syria, Arab Saudi, Myanmar, Lubnan, India,Thailand, Pakistan. ( 2x1m = 2m )

(ii) Dua kaedah yang beliau gunakan - penulisan - ceramah dan pidato - pengajaran di pusat dakwah dan sekolah. ( 2 x 2m = 4m )

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 307: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

307

Nombor Soalan Jawapan Catatan/Markah

(iii) Beliau digelar “Mujaddid” - Mengajak umat Islam mengkaji semula ajaran yang

bertentangan dengan al-Quran dan al- Sunnah. - Menentang khurafat, bidaah dan tarikat kebatinan. ( 2 x 2m = 4m )

(iv) Cabaran yang dihadapi dalam perjuangannya menyebarkan dakwah - Dipecat daripada Jawatan Ketua Umum Majlis

Ulama Indonesia kerana mengkritik kepincangan pentabiran.

- Dipenjara bersama tokoh-tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia (MASYUMI)

( 2 x 2m = 4m )

SELAMAT MAJU JAYA SEMOGA ANDA BEROLEH KEJAYAAN http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 308: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

308

SKRIP CONTOH

KERTAS 1 (BAH.B) AQIDAH Berikan pengertian nifaq. [2markah] Skema Jawapan Pura-pura beriman (1m) sedangkan hatinya kufur (1m) / Menzahirkan keimanan (1m) dan menyembunyikan kekufuran (1m) Jawapan cemerlang Nifak ialah berpura-pura beriman kepada Allah SWT tetapi sebenarnya ingkar terhadap perintah Allah (2 m) Ulasan: Calon dapat memberikan jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan Jawapan sederhana Nifak ialah berpura-pura terhadap ajaran agam Islam, contohnya , diberi amanah tetapi tidak menunaikan amanah yang diterima. (1 m) Ulasan: Jawapan tidak memnuhi kehendak soalan atau tidak menepati kehendak skema jawapan Jawapan lemah: Nifak ialah suka buat dosa ( 0m ) Ulasan: Tidak menjawab soalan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 309: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

309

IBADAH Jelaskan maksud akikah . [2 markah] Skema jawapan Menyembelih binatang al-an`am / ternakan tertentu / yang sah dijadikan korban (1m) semperna kelahiran anak / pada hari ke tujuh kelahiran (1m) Jawapan cemerlang Akikah ialah mengorbankan binatang al-an`am sebagai tanda kesyukuran di atas kelahiran bayi dengan niat kerana Allah S.W.T (2m) Ulasan: Calon dapat memberikan jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan Jawapan sederhana Akikah ialah menyembelih binatang ternakan untuk menyatakan kesyukuran kerana menyambut kelahiran cahaya mata baru. (1m) Ulasan : Jawapan tidak mencukupi kehendak soalan kerana meninggalkan perkataan al-an`am Jawapan lemah Akikah ialah menyembelih binatang seperti ayam untuk membuat kenduri Ulasan: Tidak menepati kehendak soalan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 310: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

310

ADAB Berikan dua kelebihan bagi orang yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT.

[4 markah] Skema jawapan

- Memperolehi ketenangan jiwa - Mendapat keredaan Allah - Dijanjikan syurga - Dihapuskan dosa-dosa kecil

Jawapan cemerlang

- Jiwa sentiasa tenteram - Hidupnya sentiasa diredai Allah - Mudah menerima hidayah Allah (4m)

Ulasan: Dapat memberi jawapan yang tepat dan mengikut kehendak skema Jawapan sederhana

- Allah suka kepadanya - Allah redha kepadanya (2m)

Ulasan ; Tidak mendapat markah penuh kerana memberi jawapan berulang Jawapan lemah

- orang berzikir selalu menyebut allahhuakbar - berzikir mesti memegang tasbih

Ulasan : Tidak memenuhi kehendak soalan kehendak soalan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 311: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

311

TAMADUN Imam Abu Hanifah adalah seorang ulamak terkenal yang mengasaskan Mazhab Hanafi. Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup beliau. [ 4 markah] Skema Jawapan

- Nama beliau ialah Nukman bin Thabit - Lahir pada tahun 80H (699M) - Berasal daripada keturunan Farsi - Dibesarkan di kalangan keluarga kaya - Digelar Abu Hanifah kerana : - sentiasa membawa alat tulis ke mana sahaja beliau pergi untuk mencatat ilmu pengetahuan - Mempunyai anak yang bernama Hanifah - Hanifah bermaksud cenderung kepada agama - Meninggal dunia pada tahun 150 H (767M) , Berusia 70 tahun dikebumikan di Baghdad

Jawapan cemerlang

- Terdapat dua pendapat bagi nama gelaran iaitu Abu Hanifah, dia selalu membawa tinta kemana saja dia pergi (1M) dan dia ada anak bernama Hanifah lalu dipanggil Abu Hanifah (1m). Ayah Abu Hanifah merupakan seorang saudagar dan beliau telah mewarisi perkerjaan itu. (1m). Abu Hanifah benar-benar suka mencari ilmu dan menceburi berbagai bidang ilmu seperti ilmu Fekah dan ilmu Hadith. (1m). Beliau sangat giat dalam membincang dan mengkaji ilmu Islam .

Ulasan : Calon dapat menjawab soalan dengan memberikan semua isi yang dikehendaki oleh skema jawapan Jawapan sederhana Imam Abu Hanifah adalah seorang ulamak yang mengasaskan Mazhab Hanafi. Beliau seorang yang baik hati dan suka membawa alat tulis ke mana saja untuk mencatat ilmu (1m). Beliau suka berlajar bermacam ilmu dan yang paling disukai ialah ilmu Fekah (1m). Beliau meninggal dunia kerana sakit tua . Ulasan: Hanya sebahagia jawapan sahaja yang menepati skema jawapan Jawapan lemah Imam Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi. Beliau ialah tokoh yang disegani kerana ketabahan dalam menghadapi hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Beliau ialah seorang yang bijak dalam mennuntut ilmu dan telah menyumbangkan pelbagai jenis buku dan menghasilakan kitab hadis (1m) Ulasan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 312: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

312

Jawapan yang diberikan tidak menepati skema jawapan.

RIP CONTOH KERTAS 2

b) Sabda Rasulullah s.a.w.

Hadis di atas menerangkan Islam menyuruh umatnya sentiasa memilih dan mengambil makanan yang baik dan melakukan amalan kebaikan

1. Terangkan tiga kelebihan memilih makanan yang baik. [ 6 markah ] JAWAPAN CEMERLANG.

1. Untuk menjamin kewarasan akal fikiran. 2. Untuk menjamin kesihatan diri.. 3. Untuk menyihatkan tubuh badan. 4. Supaya tidak dipandang serong.

JAWAPAN SEDERHANA.

1. Supaya kesihatan tidak terjejas. 2. Masyarakat tidak dipandang hina 3. Tidak mendapat penyakit. 4. Sihat dari segi fizikal,rohani dan jasmani.

JAWAPAN LEMAH.

1. Kesihatan sentiasa terjamin. 2. Melahirkan masyarakat yang sihat. 3. Tidak mudah diserang penyakit.

Firman Allah s.w.t. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 313: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

313

( Surah Al-Sajadah : 15 - 16 )

Ayat di atas menerangkan tentang sifat orang beriman,adab-adab berdoa,dan cara membelanjakan harta yang dianugerahkan oleh Allah. ( I ) Nyatakan dua ciri orang yang beriman seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas. ( 2 markah ) ( ii) Terangkan dua cara berdoa mengikut saranan ayat. di atas. ( 4 markah )

CIRI ORANG BERIMAN. CEMERLANG 1. Sentiasa melaksanakan ibadah kepada dengan tekun. 2. Tidak sayang dengan hartanya untuk disedekahkan . 3. Sentiasa menjauhkan diri daripada larangan Allah

CONTOH JAWAPAN. CARA BERDOA. CEMERLANG. 1. Memohon sesuatu daripada Allah dengan ikhlas dan bersungguh- sungguh. 2. Ikhlas mengharapkan keampunan Allah. 3. Berdoa dengan khusu’ dan tawadhu’ SEDERHANA..

2. Berdoa dengan menghadap ke kiblat. 2. Memohon dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.

3. Berdoa dengan menadah tangan. 4 Berdoa setelah selesai solat fardhu 5 kali sehari LEMAH

1. Berdoa dengan pakaian yang tidak bersih. 2. Berdoa dengan dua tangan dan menghadap kiblat. 3. Berdoa selepas solat .

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 314: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

314

ISI KANDUNGAN BAHAN

1. ARAS MINIMA MENJAWAB SOALAN 2. AKIDAH 3. IBADAH 4. SIRAH 5. ADAB

ARAS MINIMA MENJAWAB SOALAN KBKK ( PI MAI PI MAI TANG TU)

TERUTAMA UNTUK CARA HIDUP ISLAM, AQIDAH / HADIS/ KEFAHAMAN AYAT

SEBAB, PUNCA, FAKTOR YANG MENDORONG 1. iman yang lemah atau tidak kuat iman 2. kurang pendidikan agama/ kurang penghayatan agama 3. pengaruh rakan sebaya 4. pengaruh keduniaan / kebendaan / hawa nafsu/ media massa CARA MENGATASI / USAHA / LANGKAH 1. Memberi pendidikan agama yang sempurna 2. Menghadiri majlis-majlis ilmu 3. Mengadakan kempen / seminar berkaitan dengannya. 4. Menguatkuasakan undang-undang 5. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah 6. Ibu bapa mesti berperanan mendidik anak-anak KESAN / AKIBAT TERAHADAP ( ( DIRI @ INDIVIDU / KELUARGA / AGAMA / NEGARA) ) DIRI : 1. Terbatal iman dan rosak akidah 2. Dimurkai Allah dan diazab di akhirat 3. Maruah diri tercemar 4. Jiwa tidak tenteram 5. Dihukum Qisas / hudud semasa di dunia 6. Dipulaukan atau tidak dipedulikan oleh orang lain / hidup terasing 7. Sukar mendapat pertolongan / bantuan 8. Iman semakin kurang KELUARGA : 1. Keluarga akan porak-peranda 2. Keluarga akan dipulaukan masyarakat 3. Maruah keluarga tercemar / hina 4. Keluarga akan dimurkai / dilaknat Allah 5. Keluarga sentiasa susah / miskin http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 315: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

315

AGAMA : 1. Maruah agama rosak / dihina 2. Sukar mengembangkan Islam 3. Maruah umat Islam tercemar NEGARA : 1. Negara akan mundur / menjadi lemah 2. Ekonomi negara semakin mundur / miskin 3. Berlaku perpecahan kaum 4. Banyak berlaku pergaduhan / permusuhan 5. Pembangunan terbantut 6. Negara akan dijajah oleh kuasa asing 7. Dilaknat / mendapat bala dari Allah BAHAGIAN AKIDAH

BACA SEMUA ISTILAH YANG ADA DALAM NOTA BESTARI TOLONG KUASAI ARAS MINIMA MENJAWAB SOALAN YANG DISEDIAKAN

PERKARA YG

MEMBATALKAN IMAN

DOSA-DOSA BESAR YG BAWA KEMURKAAN ALLAH

DOSA BESAR YANG BAWA KEHANCURAN

TOLONG TENGOK CONTOH BAGI SEMUA DALAM NOTA BESTARI ( PENTING ) syirik Derhaka kepada ibu bapa minum arak & menagih dadah kufur menipu dan berbohong zina

riddah mencuri dan merompak qazaf ( tuduh zina) khurafat riba liwat & musahaqah

sihir makan harta anak yatim bunuh iri nifak lari dari medan perang

mengumpat dan memfitnah

BAHAGIAN SYIRIK

BAHAGIAN KUFUR DOSA KUMPULAN SYIAH

1. syirik jali 2. syirik khafi

1. kufur hakikat 2. kufur nikmat

1. Dosa kecil 2. Dosa besar

1. Syiah Imamiah 2. Syiah Zaidiah 3. Syiah Batiniah

JENIS RIBA CONTOH AJARAN SESAT

1. Riba al-Fadl 2. Riba an.Nasiah

1. Qadiani 2. Bahai 3. Taslim

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 316: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

316

ASPEK HUKUM

TALAK SUNNI

talak yang dijatuh mengikut peraturan syarak iaitu menceraikan talak satu atau dua ketika isterinya suci dari haid, nifas dan tidak disetubuhi semasa suci tersebut

TALAK BID’I

talak yang dijatuhkan tidak mengikut peraturan syarak iaitu menceraikan isteri dengan talak tiga sekali gus atau menceraikan ketika isteri dalam haid, nifas, atau ketika suci tetapi setelah disetubuhinya

ASPEK KESAN

TALAK RAJ’I

talak satu dan talak dua yang belum tamat idahnya dan suami boleh merujuk bekas isterinya tanpa akad dan mahar baru

TALAK BA’IN

TALAK BA’IN SUGHRA

talak yang tidak boleh dirujuk semula kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

TALAK BA’IN KUBRA

talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwin semula bekas isteri kecuali dengan selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan menceraikannya setelah disetubuhi serta telah menjalani tempoh idah..

CONTOH PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN / DOSA

SYIRIK JALI

SYIRIK KHAFI

1. Sembah patung atau berhala 2. Sembah bulan atau matahari 3. Akui Nabi Isa anak Tuhan

1. Riak 2. Ujub 3. Bangga diri

KUFUR HAKIKAT

KUFUR NIKMAT

1. Tidak akui balasan di akhirat 2. Tolak hukum yang terdapat dalam al-Qur’an 3. Menyatakan solat merugikan masa 4. Beranggapan puasa melemahkan ekonomi

1. Guna nikmat ke jalan maksiat 2. Enggan bayar zakat @ sedekah 3. Boros belanja harta / kedekut

SEBAB RIDDAH / MURTAD

KHURAFAT

1. Hati - Niat keluar Islam 2. Perkataan – Isytihar diri keluar Islam 3. Perbuatan – anuti agama lain

1. Percaya Azimat boleh menahan bahaya 2. percaya bunyi binatang boleh membawa sial 3. membuang ancak di pantai bagi halau hantu 4. Mengunjungi kubur yang di anggap keramat

untuk memohon sesuatu

SIHIR

CIRI NIFAK 1. Santau 2. saka 3. susuk 4. minyak pengasih

1. Apabila bercakap ia berdusta 2. Apabila diberi amanah ia khianati 3. Apabila berjanji ia mungkiri 4. Apabila bertengkar ia melampaui batas

DOSA BESAR

DOSA KECI

1. Minum arak 2. berzina 3. membunuh 4. mengumpat 5. derhaka kepada ibu bapa.

1. Melihat aurat bukan muhrim. 2. Bercakap perkara yang tidak memberi faedah. 3. Memegang aurat bukan muhrim

SYARAT-SYARAT TAUBAT

1. Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. 2. Berhenti melakukan maksiat dengan segera. 3. Berazam tidak akan mengulangi lagi. 4. Berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 317: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

317

HUKUM HUDUD BAGI BALASAN DOSA BESAR

AHLI SUNAH WALJAMAAH

Pandangan

PENDAPAT

AHLI SUNAH WALJAMAAH

Mengenai

beberapa isu

AL-QUR’AN : Adalah kalam Allah bersifat Qadim. Ia bukan makhluk (bukan baharu) Melihat Allah: Org mukmin dapat melihat Allah di syurga

22. pada hari akhirat itu, muka (orang-orang Yang beriman) berseri-seri; 23. melihat kepada Tuhannya. (surah al-Qiyyamah : 22-23 ) Pelaku Dosa Besar : tetap dikira sebagai mukmin tapi fasik Imam Bertambah dan berkurang: Iman bertambah bila taat perintah Allah seperti solat dan zikir dan berkurang bila melakukan maksiat atau larangan Allah seperti mencuri dan menipu Qada’ dan Qadar: Allah berkuasa mengatur segala perkara yang terjadi di alam ini. ( Semua perkara baik atau buruk adalah ketentuan Allah SWT )

PRINSIP AHLI

SUNAH WALJAMAAH

Berpegang teguh dengan al-qur’an dan sunnah Berpegang dengan prinsip as-salafussoleh Apabila terdapat pertelingkahan pandangan mereka merujuk kepada al-Quqn dan Sunnah Tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang soheh Tidak mencela atau mengkafirkan orang yang tidak ealiran dengan mereka

SYIAH

PERKARA SYIAH IMAMIAH SYIAH ZAIDIYYAH SYIAH BATINIAH

Sebab dinamakan

Dinamakan Imamiah kerana berpendapat jawatan IMAM hanya layak disandang oleh Ahlul Bait

Sempena nama pengasasnya Zaid Bin Ali Zainal Abidin ( cicit kepada Saidina Ali )

Dinamakan batiniah kerana mereka menganggap al-Qur’an memunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh mereka sahaja ( paling radikal sesat )

Ciri-Ciri @

Pegangan mereka

1. Beriktikad bahawa jawatan imam adalah jawatan yang dianugerahkan oleh Allah seperti kenabian

Beriktikad pelaku Dosa besar antara keimanan dan kekufuran

Beriktikad bahawa Saidina Ali dan imam mereka yang lain sebagai tuhan

2. Imam di anggap maksum tetapi tidak mendapat wahyu

Menolak kemaksuman para imam kecuali Ali, Fatimah, Hassan dan Hussin

Beriktikaf bahawa imam mereka Muhammad Hanafiah masih hidup

Kesalahan Hukuman 1 Mencuri Potong tangan 2 Merompak menyebabkan kematian sahaja Bunuh Merompak menyebabkan bunuh dan merampas Di salib 4 Merompak menyebabkan merampas barang sahaja Di potong tangan dan kaki secara

bersilang 5 Merompak yang hanya melibatkan menganggu

ketenteraman awam sahaja Dibuang negeri

6 Minum arak Sebat 40 kali 7 Qazaf ( menuduh seseorang yang baik berzina ) Sebat 80 kali 8 Penzina yang belum berkahwin ( ghairu muhsan) Sebat 100 kali 9 Penzina telah berkahwin ( Muhsan ) Rejam dengan batu sampai mati 10 Liwat dan musahaqah Kedua-duanya dipisahkan dan dikurung

sehingga bertaubat atau mati 11 Membunuh Balas Bunuh

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 318: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

318

3. Menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oeh ahlul Bait

Beriktikad bahawa perbuatan manuisa adalah perbuatan manusia sendiri bukan Allah.

Menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minumarak

4. Beriktikad bahawa imam kedua belas mereka iaitu MUHAMMAD MAHDI AL-QAAIM akan muncul sebagai imam mahdi

Menolak bahawa MUHAMMAD MAHDI AL-QAAIM akan muncul sebagai imam mahdi

5. Beramal dengan TAQIYYAH ( menyembunyikan ik’tikad sebenar bila berhadapan dengan orang lain yang berbezaiktikad dengan mereka)

Menolak TAQIYYAH

6. Mengharuskan perkahwinan Mut’ah ( Kontrak ) (sementara)

MAKSDUD KHAWARIJ Golongan yang menyokong saidina Ali yang menetang golongan Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim Golong ini ialah golongan yang bepaling tadah daripada saidina Ali kerana menetang saidina Ali yang menrima Majlis tahkim yang bewrat sebelah memihak kepada Muawiyah.

beriktikad pelaku dosa besar adalah kafir Mengkafirkan semua umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka membataskan syariat hanya kapada al-qur’an sahaja

ISTILAH DALAM ILMU AKIDAH

1. Kafir Orang mengingkarai salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-qur’an dan hadis

2. Musyrik Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat, sifat dan perbuatanya

3. Munafik Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran dalam hati 4. Fasik Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan dosa besar atau berterusan

melakukan dosa keci 5. Murtad Orang yang keluar daripada agama Islam samada dengan perbuatan, perkataan atau iktikad 6. Mulhid Orang yang tidak beragama ( Atheis )

AJARAN SESAT

QADIANI BAHAI TASLIM

( AJARAN TERTUA DI MALAYIA )

Pengasas ialah MIRZA GHULAM AHMAD

Pengasas ialah HUSSIN ALI AL-MAZANDARANI

Pengasas ialah HJ MUHAMMAD SYAFIE @ MUHAMMAD MATAHRI

1 Beriktikad mirza Ghulam Ahmad sebagai jelmaan krishna

Beriktikad pengasasnya adalah jelmaan Allah

Percaya diri batin manusia adalah Allah dan zahir manusia adalah Nur Muhammad

2 Percaya Mirza diberi Kitab bernama TAZKIRAH

Beriktikad alam ini bersifat baqa ( kekal )

Beriktikad alam bersifat qadim

3 Beriktikad pengasasnya mempunyai sejuta mukjizat

Menganggap semua agama adalah sama dan digabungkan dalam ajaranya

Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fe’li

4 Menghapuskan jihad Menghapuskan jihad Mengharuskan perzinaan ( nikah batin )

5 Mengubah al-qur’an mengikut kefahaman mereka

Mengagungkan kod 19 Mentafsir al-Quran ikut hawa nafsu

6 Mendakwa malaikat pancaindera Allah

Menolak kewujudan mukjizat, malaikat syurga dan neraka

Menolak kewujudan hari kiamat syurga dan neraka http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 319: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

319

7 Mengistiharkan qadian sebegai tempat suci

Memansuhkan agama islam Anggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum 8 Beriktikad Nabi Isa di kebumikan

di Srinagar India Beriktikad nabi isa mati di salib

9 Mengkafirkan penganut selain pengikutnya

Mengubah bentuk ibadah contoh puasa 19 hari , solat 9 rakaat 3 kali sehari, berwudu’ dengan air mawar .

10 Menganggap acre di Palastine sebagai kiblat baru mereka

BAHAGIAN HUKUM-HUKUM HUKUM-HUKUM IBADAH / ADAB TINGKATAN 4

BIL HUKUM IBADAH

1

Haji - Mampu & cukup syarat - Nazar

- Haji dahulunya terbatal

Wajib

2 - Orang yang munainaikan haji utk kalike 2 - Kanak-kanak yg belum baligh sunat

3 Sembelihan Wajib 4 Korban - Bagi org yg mampu Sunat Muakkad 5 Orang yg Bernazar Wajib 6 Akikah Sunat Muakkad 7 Jual Beli Harus 8 Sewa Harus 9 Gadaian Harus

10 - Hutang - - Memberi Hutang Harus 11 Beri hutang kepada orang yang memerlukan Wajib 12 Insurans Harus 13 Saham Harus

ADAB 14 Memakai Bau-baun bagi lelaki Sunat Ke masjid 15 Bagi wanita henda keluar rumah atau menarik perhatian bukan muhrim haram 16 Memakai emas & sutera tulin bg lelaki haram `17 Pakaian berlawanan jantina Haram 18 Menyambung rambut Haram 19 Membuat tatu Haram 20 Pembedahan utk kecantikan Haram 21 Pembedahan untuk kesihatn Harus 22 Menjaga orang sakit Fardhu kifayah 23 Amar Makruf Nahi Munkar Wajib 24 Mengurus Jenazah Fardu Kifayah 25 Meratapi kematian Haram 26 Menziarahi makam Rasulullah Sunat

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 320: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

320

HUKUM-HUKUM IBADAH / ADAB TINGKATAN 5

1

Hukum asas perkahwinan Sunat Mampu zahir, batin, sihat tubiuh badan, dikhuatiri melakukan zina Wajib Mampu zahir, batin, sihat tubiuh badan, tidak dikhuatiri melakukan zina Sunat Orang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin dan tidak ada perkara yang mengharamkan berkahwin

Harus

Orang yang tidak mampu untuk menunaikan nafkah zahir dan batin @ diyakini melakukan kezaliman terhadap pasangan

Haram

Orang yang tidak mampu untuk memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin makruh 2 Memberi mahar ( mas Kahwin ) Wajib 3 Menyebut mahar dalam akad nikah Sunat 4 Mengadakan Walimatul urus ( kenduri kahwin) Sunat

muakkad 5 Hukum talak Harus 6 Saksi bagi rujuk Sunat 7 Fasakh Harus 8 Khuluk Harus 9 Nusyuz haram

10 Zihar haram 11 Poligami harus 12 Tanggungjawab menjaga anak wajib 13 Ambil anak angkat harus 14 Memberi nasab kepada anak angkat / membinkan anak angkat kepada bapa angkat Haram 15 Hukum hadonah bagi anak yang tidak mampu mengurus diri Wajib 16 Lian harus

17

HUKUM TALAK Apabila seseorang suami tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti memberi nafkah atau melakukan kezaliman terhadap isteri sehingga mengancamkan keselamatannya

WAJIB

HUKUM TALAK Apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara lain untuk memperbaikinya kecuali dengan talak

SUNAT

HUKUM TALAK Apabila suami menjatuhkan talak pada waktu yang diharamkan seperti isteri dalam haid, nifas, hamil, atau talak yang bertujuan menganiayainya

HARAM

Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang baik dan solehah – hukum menjatuhkannya ialah

MAKRUH

ADAB 18 Hukum asas bermusafir Harus 19 Berkemampuan menunaikan haji dan umrah 20 Untuk menziarahi 3 buah masjid utama

- Masjidil haram - Masjid Nabawi - Masjidil Aqsa - Menziarahi saudara mara

sunat

21 Bermusafir kemana sahaja yang diharuskan oleh syara Harus 22 Bermusafir tanpa tujuan dan matlamat 23 Bermusafir ke tempat masksiat atau menyaksikan pesta maksiat Haram 24 Mentaati pemimpin yang tidak menyuruh melakukan maksiat wajib 25 Sedekah Sunat 26 Memberi hadiah Di

galakkan http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 321: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

321

RUKUN-RUKUN IBADAH

RUKUN HAJI RUKUN UMRAH RUKUN SEMBELIHAN RUKUN JUAL BELI 1. Niat Ihram 2. Wuquf 3. Tawaf 4. Saie 5. Bercukur 6. Tertib

1. Niat 2. Tawaf 3. Saie 4. Bercukur 5. Tertib

1. Penyembelih 2. Binatang yng

disembelih 3. Alat sembelihan

1. Penjual 2. Pembeli 3. Barang 4. Harga 5. Ijab dan Qabul

(Akad / Sighah) RUKUN SEWA RUKUN GADAIAN RUKUN SYARIKAT RUKUN HUTANG

1. Penyewa 2. Pemberi Sewa 3. Bayaran Sewa 4. Manfaat

1. Penggadai 2. Pemegang Gadai 3. Barang yang di

gadai 4. Ijab dan Qabul 5. Barang yang

diberikan kepada penggadai (bayaran)

1. Ahli syarikat 2. Modal 3. Lafaz / Akad

1. Penerima hutang 2. Pemberi hutang 3. Barang yg diberi

hutang 4. Akad / sighah

RUKUN NIKAH RUKUN TALAK RUKUN ZIHAR 1. Bakal suami 2. Bakal isteri 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. Ijab dan qabul

(Singah )

- Orang yang mencerai suami) - Orang yang diceraikan (isteri) - Lafaz cerai

1. Suami 2. Isteri 3. Orang yang diserupakan dalam zihar 4. Sighah

WAJIB UMRAH Niat Ihram di Miqat Meninggalkan perkara yang dilarang ketika Ihram

MAKSUD BAGI SETIAP PERKARA WAJIB HAJI BERIKUT.

Beniat Ihram di Miqat

Niat ihram haji dan umrah di MIQAT . (sempadan tempat) yang telah ditetapkan oleh Allah

Bermalam(mabit) di Muzdalifah

Bermalam atau berada di Muzdalifah walaupun sekejap selepas separuh malam 10 Zulhijjah (malam raya haji)

Melontar Jamrah al Aqabah

Melontar di Jamrah Al-Aqabah dengan 7 biji anak batu selepas separuh malam 10 Zulhijjah

Bermalam(mabit) di Mina

Berada di Mina pada sebahagian besar dari Malam-malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah

Melontar ketiga- tiga Jamrah pada Hari Tasyrik

Melontar dengan 7 biji anak batu pada tiap-tiap Jamrah (Jamrah Al Ula, Jamrah Al Wusta dan Jamrah Al-Aqabah) selepas gelincir matahari hari 11,12 dan 13 Zulhijjah,

Meninggalkan larangan haji

Iaitu mengelakkan dari melakukan perkara yang dilarang ketika berada dalam ihram haji.

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 322: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

322

SYARAT SAH

SYARAT ORANG YANG MENGUPAH HAJI

SYARAT ORANG YANG MENGAMBIL UPAH HAJI

1. 2. Meninggal dunia @ uzur syarie 3. Sakit dalam keadaan tiada

harapan untuk sembuh 4. sudah cukup syarat wajib haji

tetapi belum menunaikan haji 5. mempunyai perbelanjaan yang

mencukupi

1- Telah menunaikan haji untuk diri sendiri 2- Cukup Syarat untuk menunaikan haji 3- Menunaikan haji untuk seorang sahaja bagi satu musim 4- Berihram di Miqat pada miqat orang yang digantikannya /pada tempat yang sama jauh dari miqat itu

SYARAT SAH TAWAF SYARAT SAH SAIE 1. 2. Bermula di sudut Hajaratul

Aswad 3. Cukup 7 pusingan dengan yakin 4. Menutup aurat 5. Suci daripada hadas dan najis

( berwudu) 6. Mengirikan Kaabah ketika

berjalan 7. Berjalan dengan tujuan tawaf

bukan tujuan lain 8. Dilakukan dalam dan di luar dari

bahagian Kaabah seperti Hijir Ismail

1. Dilakukan selepas tawa Rukun / Tawaf Qudum 2. Bermula Bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah 3. Cukup 7 kali dengan yakin 4. Dikira - sekali daripada Safa ke Marwah Sekali daripada Marwah ke Safa 5. Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie di

Safa dan Marwah 6. Hendaklah Saie di tempat yang ditentukan 7. Tidak berniat lain yang memesongkan tujuan Saie

SYARAT-SYARAT MELONTAR

SYARAT SAH KORBAN

1. 2. Melontar dengan 7 biji anak batu

bagi setiap jamrah 3. dengan tertib dimula dengan

Jamratu Ula, Jamratul Wusta dan jamratul Aqabah.

4. tidak terpesong tujuan lain 5. dengan anak batu atau

sejenisnya 6. lontaran masuk ke dalam

takungan dengan yakin 7. dengan gaya melontar 8. dengan tangan 9. Dilarang melontar untuk orang

lain kecuali setelah melontar ketiga-tiga jamrah untuk dirinya.

1. Binatang yang cukup umur 2. Binatang yang sihat dan tidak cacat 3. Hendaklah disembelih dalam waktu korban 4. Diniatkan korban ketika menyembelih 5. Disembelih oleh orang Islam 6. Binatang ternakan yang halal dimakan.

SYARAT SAH AKIKAH

SYARAT JUAL BELI BAGI PENJUAL DAN PEMBELI IALAH

1. Berniat akikah ketika

menyembelih 2. Binatang ternakan yang halal

1. Beragama Islam, 2. merdeka 3. mukalaf, 4. kemahuan sendiri http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 323: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

323

3. Binatang yang tidak cacat 4. Binatang yang cukup umur 5. Memenuhi syarat sembelihan

5. bukan golongan yang ditahan hartanya.

SYARAT BAGI BARANG IALAH

SYARAT BAGI HARGA IALAH

1 2. Bersih dan suci Tidak sah menjual najis seperti bangkai, anjing, babi dan sebagainya.

3. Berfaedah. Tidak sah menjual barang yang tidak berfaedah seperti menjual sebiji padi

4. Kepunyaan penjual atau wakilnya. Tidak sah menjual harta waris sedangkan waris masih hidup.

5. Boleh menyerahkan barang ketika akad . Kecuali jual beli tertangguh ( Bai’ussalam). Tidak sah menjual barang yang hilang atau dicuri

6. Penjual dan pembeli juga perlu mengetahui jenis,sifat, dan Kadar barang. Tidak sah menjual barang yang tidak boleh dilihat seperti menjual burung yang di udara.

1. Bersih. Tidak sah harga itu jika tidak bernilai di sisi syarak seperti arak.

2. Milik sempurna pembeli. Tidak sah jual beli dengan wang bukan kepunyaan pembeli.

3. Harga mampu diserahkan oleh pembeli kepada penjual.

4. Penjual dan pembeli juga haruslah mengetahui jenis mata wang yang digunakan.

SYARAT IJAB DAN KABUL IALAH: SYARAT SAH GADAIAN

1 2. Tidak diselangi dengan perkataan lain,

3. Bersamaan ijab dan Qabul walaupun berlainan lafaz

4. Tidak boleh dita’likkan seperti kata penjual: “saya akan jual kereta ini kepada awak sekiranya bapa saya meninggal dunia.

5. Tidak boleh dihadkan masanya

1. Harta yang digadai itu sah untuk dijual beli 2. Orang yang menggadai dan menerima itu akil

baligh 3. Dibuat dengan kerelaan sendiri 4. Barang kepunyaan sendiri. 5. boleh di pakai oleh orang yang menerima gadai. 6. Tidak merugikan orang yang menerima gadaian

PERKARA YANG MEMBATALKAN GADAIAN

PERKARA YANG MEMBATALKAN SYARIKAT

1. 2. Barang yang digadai diserah semula kepada penggadai

3. Penggadai telah membayar semua hutangnya

4. Barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah

5. Pemegang gadaian membatalkan gadaian walaupun tanpa pengetahuan penggadai

6. Penggadai meninggal dunia 7. Barang yang digadai rosak 8. Barang yang digadai telah disewa,

dihebahkan atau disedekahkan kepada orang lain,

1. Dibatalkan oleh salah seorang rakan kongsi 2. Kematian salah seorang rakan kongsi 3. Salah seorang rakan kongsi murtad atau lari ke Negara

musuh 4. Hilang kelayakan seperti gila berterusan 5. Salah seorang rakan kongsi membatalkan penyertaan

dalam syarikat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 324: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

324

PERNIAGAAN INSURANS HENDAKLAH DIELAKKAN DARI 3 UNSUR

SUMBER MODAL SYARIKAT

1. 2. Gharar : Bermaksud tidak jelas tentang perkara yang di akadkan

3. Judi 4. Riba

1. Pemegang Saham 2. Pinjaman 3. Kadar tertentu daripada keuntungan syarikat

SYARAT BAKAL SUAMI

SYARAT BAKAL ISTERI

1. Islam 2. Lelaki 3. Tidak beristeri empat pada

satu masa 4. Bukan muhram 5. Tidak di dalam ihram haji atau

umrah

1. Islam 2. Perempuan Bukan isteri orang 3. Bukan muhram 4. Bukan dalam iddah 5. Bukan dalam ihram haji dan umrah

SYARAT SAH WALI NIKAH

SYARAT-SYARAT SAKSI

1. Lelaki 2. Islam 3. Baligh 4. Berakal 5. Tidak dalam Ihram Haji 6. Tidak di paksa 7. Merdeka

1. Islam 2. Baligh 3. Adil 4. Lelaki 5. Memahami lafaz ijab dan qabul; 6. Sempurna pancaindera tidak buta, tidak pekak dan

tidak bisu

SYARAT IJAB

SYARAT QABUL

1. Hendaklah dilafazkan oleh wali atau wakilnya

2. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

3. Tidak dilafaz dalam bahasa sindiran seperti kata-kata “Aku serahkan anakku kepada engkau...

4. Lafaz ijab jelas dan difahami oleh wali, bakal suami dan dua orang saksi

5. Tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan yang tidak berkaitan antara ijab dan kabul

1. Tidak menyalahi ijab 2. Hendaklah dilafaz oleh bakal suami 3. Tidak diselangi oleh diam yang lama atau

perkataan yang tidak berkaitan antara ijab dan kabul

4. Hendaklah menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya

5. Tidak dengan lafaz taklik contohnya kata bakal suami “ aku terima nikahnya apabila mendapat pekerjaan”

SYARAT-SYARAT BERPOLIGAMI

SYARAT PENGAMBILAN ANAK ANGKAT

- 1. Mestilah berpengetahuan agama, beriman dan bertakwa kepada Allah

2. Boleh berlaku adil terhadap isteri isterinya

3. Mampu dari segi jasmani dan material

1. Tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapa angkat

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 325: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

325

SYARAT ORANG YANG

MENDAPAT HAK HADHANAH

SYARAT MEMUKUL ISTERI YANG NUSYUZ

1. Islam 2. Sempurna akal 3. Dewasa atau berusia matang 4. Berakhlak mulia

1. Tidak keterlaluan 2. Bukan di bahagian sensitif 3. Bertujuan mengajar 4. Menggunakan alat yang tidak membahayakan

RINGKASAN KAIFIAT MENGERJAKAN UMRAH.

1. Berniat ihram umrah di miqat 2. Tawaf umrah [ Dilakukan ikut 3. saie antara bukit Safa dan Marwah tertib ] 4. Bercukur atau bergunting rambut

RINGKASAN KAIFIAT MENUNAIKAN HAJI

1 syawal – 9 Zulhijjah Berihram dan berniat haji di miqat

9 Zulhijjah Wukuf di Arafah (dari gelincir matahari 9 Zulhijah hingga terbit fajar 10 Zulhijjjah)

Malam 10 Zulhijjah

Bermalam di Muzdalifah ( Selepas separuh malam 10 Zulhijjah (Malam Hari Raya)

Siang 10 Zulhijjah Melontar Jamrah Al-Aqabah

Malam 11 ,12 , 13 Zulhijjah Bermalam di Mina

Siang 11 ,12, 13 Zulhijjah Melontar Ketiga-tiga jamrah (bermula Jamrah Al- Ula Jamrah Al- Wusta dan Jamrah Al-Aqabah)

14 Zulhijjah Mengerjakan Tawaf Ifadah (rukun)

14 Zulhijjah Melakukan Saie dan Bercukur

ANTARA PERKARA YANG DI LARANG SEMASA IHRAM IALAH :

Alam sekitar

1 Memotong/menebang/mengerat/mencabut pokok[L/W]

2 Memburu binatang buruan yang halal di makan/ membinasakan di Tanah

Haram/di Tanah Halal[L/W]

Hubungan Jantina

3 Melakukan pendahuluan persetubuhan [L/W]

4 Persetubuhan/berjimak [L/W]

5 Berkahwin/mengahwinkan/menerima wakil kahwin [L/W] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 326: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

326

Pakaian

6 Memakai pakaian bersarung (l)

7 Menutup kepala (l)

8 Menutup dan memakai sarung tangan (p)

Kecantikan

9 Menanggalkan bulu dari mana-mana anggota badan ( L / P )

10 Mengerat kuku ( L/P )

11 Memakai bau-bauan ( L / P )

12 Memakai minyak rambut

PEBEZAAN

PERBEZAAN ANTARA RUKUN HAJI DAN WAJIB HAJI

Rukun haji dan Umrah Wajib haji dan umrah

Amalan yang Wajib ditunaikan oleh setiap jemaah haji atau umrah. Sekiranya tidak ditunaikan sama ada sengaja atau terlupa maka ibadat hai & umrah tidak sah

Amalan yang diwajibkan, jika ditinggalkan mana-mana satu daripadanya maka haji dan umrah itu, tetapi wajib ke atasnya membayar dam serta berdosa jika ditinggalkan dengan sengaja

Jenis-Jenis Haji Maksud Kebaikan

HAJI IFRAD (Mengerjakan haji dan Umrah berasingan)

Mengerjakan HAJI dahulu dalam bulan-bulan haji kemudian menunaikan umrah @ Mengerjakan UMRAH sebelum tiba bulan haji ( 1 Syawal – 10 Zulhijjah)

- Lebih Afdhal - Tidak wajib Dam - masa yang lama

HAJI TAMATTUK ( umrah dahulu )

Mengerjakan UMRAH Dahulu dalam bulan-bulan haji , kemudian mengerjakan umrah di tahun yang sama

- Jemaah haji boleh berehat - Boleh meninggalkan ihram umrah , sementara menunggu haji

HAJI QIRAN ( haji dan umrah Serentak)

Berniat mengerjakan haji dan umrah SERENTAK dalam bulan-bulan haji

-Memberi kesenangan kpd jemaah haji yg uzur -Mengambil masa singkat

KORBAN AKIKAH

Tujuan Beribadah kepada Allah Kesyukuran kerana mendapat anak Cara pembahagian Daging

Wajib sedekah sebahagian kepada fakir miskin

Tidak wajib disedekahkan kepada fakirmiskin

Wajib beri dalam keadaan mentah Sunat masAk manis dan di buat jamuan

Gadaian Islam Gadaian Bukan Islam

Cara Barang gadaian tetap menjadi hak pemilik asal

Barang gadaian akan lupus jika sekiranya tidak di tebus dalam tempoh gadaian

Cara Pembayaran Nilai barang dan upah Nilai barang termasuk faedah

Kesan Membantu meringankan kesusahan Membebankan kerana membayar faedah dan terdapat unsur riba atau gharara

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 327: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

327

Perkara Hutang Riba Pengertian

Memberi satu barang atau manfaat kepada seseorang. Barang atau manfaat tersebut

perlu dikembalikan apabila orang yang berhutang membayar hutang tersebut

Bayaran bunga atau pertambahan dalam urusan jual beli

Hukum

Memberi hutang sunat dan bayar adalah wajib Haram memberi atau menerima riba

Kesan Wujud silaturahim Wujud penindasan dan permusuhan

Tujuan Membantu mereka yang susah Mengambil faedah dari kesusahan orang

lain Cara Bayaran

Nilai tetap dan tidak bertambah walaupun dalam masa yang lama

Nilai bertambah Kadang kala nilai tersebut melebihi daripada jumlah yang di ambil

TALAK FASAKH NUSYUZ

- bermaksud pencerai ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui lafaz talak atau lafaz cerai

Pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah atau disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumahtangga

Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut syarak

UMUR BINATANG YANG DIJADIKAN KORBAN Biri-Biri atau Kibasy 1 tahun atau lebih atau berganti gigi Kambing 2 tahun atau lebih sapi / lembu / Kerbau 2 tahun atau lebih unta 5 tahun atau lebih TEMPOH IDAH BAGI WANITA YANG DICERAIKAN

SITUASI ISTERI TEMPOH IDAH Isteri yang hamil hingga melahirkan anak Isterib tidak hamil dan belum putus haid tiga kali suci Isteri yang telah putus haid tiga bulan Isteri yang belum disetubuhi Tiada idah Isteri yang Kematian suami samada yang belum putus haid atau yang telah putus haid

Empat bulan 10 hari

Isteri yang Kematian suami dan sedang hamil hamil Hingga melahirkan anak SITUASI ISTERI YANG DICERAIKAN JIKA DICERAI DENGAN TALAK

RAJ’I (TALAK 1 @ 2 ) BOLEH RUJUK

JIKA DICERAI TALAK BA’IN ( TIDAK BOLEH RUJUK

JKA KEMATIAN SUAMI

Boleh rujuk

Tidak boleh rujuk

Jika hamil berhak mendapat harta pesaka

Dilarang keluar rumah tanpa izin bekas suami

Jika tidak hamil tidak berhak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal

Berhak mend dapat tempat tinggal selama tempoh idahnya oleh waris yang

terdekat

Dibawah tanggungan suami

Tidak berhak mendapat perwarisan menurut jumhur ulama

Berhak mendapat nafkah zahir , pakaian tempat tinggal dan harta

perwarisan

Jika hamil berhak mendapt nafkah (makanan, pakaian dan tempat tinggal)

http://edu.joshuatly.com/

http://fb.me/edu.joshuatly

Page 328: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

328

PERBEZAAN SITUASI ISTERI PERKARA YANG

DILARANG SEMASA TEMPOH IDAK TALAK SEMASA TEMPOH IDAH

KEMATIAN SUAMI

Peminangan Diharamkan peminangan oleh lelaki lain sama ada secara terang ( soreh) atau sindirin (taqrid)

- Diharam peminangan secara terang ( soreh ) - Diharuskan peminangan secara sindiran (taqrid)

Keluar dari rumah yang disediakan

oleh suami

Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami kecuali kebenaran yang di izinkan oleh syarak

Tida boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang dibenarkan syrak

Menghias Diri - Dalam idah rajie diharuskan berhias - Dalam idah Bain disunatkan tidak berhias

Diharamkan berhias

perkahwinan Diharamkan berkahwin dengan lelaki bukan suaminya Haram berkahwin

CARA IBU BAPA MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB A. SEMASA MENGANDUNG - Hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan

perkara mungkar - Ibu bapa wajib menunaikan kewajipan agama dan bersabar - Menjaga akhlak - Berdoa mendapatanak yang soleh - Bertanggungjawab memastikan keselamatan kandungan - Dikehendaki membuat pemeriksaan doktor dari masa ke semasa - Bertanggungjawab menjaga pemakanan secara seimbang, berkhasiat serta daripada sumber

yang halal

B. SELEPAS MEMPEROLEHI ANAK - Mengazankan dan iqamat di telinga bayi - Mentahnik - menyuap kurma atau benda manis pada lelangitnya - Menamakan dengan nama yang baik - Mencukur rambut dan bersedekah mengikut berat dengan nilai emas dan perak - Melakukan akikah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 329: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

329

JAWAPAN UNTUK FAKTOR – BAHAGIAN SIRAH

FAKTOR KEGEMILANGAN PADA ZAMAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH

1. Kecekapan dan kebijaksanaan Khalifah- menghapuskan pemberontakan 2. Penguasaan ilmu pengetahuan- Mendirikan tempat pengajian 3. Ekonomi yang stabil- Baitul Mal mempunyai simpanan yg melebihi keperluan 4. Kekuatan tentera- Mempunyai tentera yg kuat dan bedisiplin 5. Perhubungan baik antara kerajaan dan rakyat- Menyediakan keperluan asas yg

baik kpd rakyat cth jalan raya, hospital secara percuma 6. Semangat jihad yang tinggi- Bersungguh menunjukkan Islam agama

penyelamat kepada manusia. Mendorong mereka membangun diri dan berjihad di medan perang mempertahankan agama dan Negara serta mempelopori bidang ilmu dan kemahiran

FAKTOR KEJATUHAN BANI UMAIYYAH 1. Sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam

2. Kemewahan hidup menyebabkan mereka lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawab

3. Wjud semula semangat kabilah dan pilih kasih yg diamalkaan pada zaman jahiliah

4. Kepincanga ini telah menyebabkan lahir perasaan tidak puas hati dikalangan rakyat

5. Rakyat telah berpaling tadah dan menyokong gerakan Abbasiah yang akhirnya berjaya menumpaskan kerajaan bani Umaiyyah.

PERANAN GENERASI MASA KINI 1. Menghidupkan semangat jihad.

2. Berusaha bersungguh-sungguh menguasai pelbagai bidang ilmu dan kemahiran.

3. Sentiasa bersatu padu bagi mewujudkan keamanan Negara. 4. Sentiasa mengamalkan semangat juang yang tinggi dalam usaha

membangunkan agama, bangsa dan Negara disampang menangkis daripada serangan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN ISLAM DI ZAMAN ABBASIYAH

FAKTOR DALAMAN - Permintaan daripada penduduk setempat yang tertarik dengan Islam - Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari Baitulmal untuk para ulama

dan pendakwah menjalankan aktiviti dakwah. - dasar kerajaan yang menyamakan kedudukan bangsa arab dan bukan arab - Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan

antara bangsa FAKTOR LUARAN - Pembukaan wilayah-wilayah baru. - Penggunaan bahasa Arab secara meluas yang mendorong kepada pemahaman al-

Quran dan Hadis - Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara-negara luar. - Usaha para pedagang Islam berdakwah menerusi aktiviti perdagangan mereka

1. Usaha dan galakan khalifah 2. Aktiviti penterjemahan 3. Kreativiti ulama 4. Kedudukan Baghdad yang menjdi pusat keilmuan dan perdagangan antara bangsa

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 330: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

330

5. kestabilan politik dan kewangan 6. Dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada ilmu 7. hubungan diplomatik dengan negara luar 8. Islam menggalakkan umatnya mengkaji alam sekitar 9. kewujudan prasarana pendidikan yang baik

FAKTOR PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI

AKTIVITI PENTERJEMAHAN - Pada zaman khalifah al-Makmum penterjemahan dilakukan dengan lebih terancang. Baitul

Hikmah dijadikan sebagai pusat penterjemahan negara - Penterjemah yang ditugaskan ialah Yuhana Bin Masawaih dan Hunain Bin Ishak - Pelbagai jenis karya dalam bidang falsafah , astronomi, kimia, fizik, biologi dan

perubatan diterjemahkan daripada bahasa Yunani, Parsi dan Hindi. GALAKAN PARA KHALIFAH - Khalifah mengadakan pelbagai program untuk memajukan bidang ini antaranya

ialah : i- Mengadakan seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar-pakar perubatan seluruh dunia setiap musim haji ii- Menyediakan peruntukan wang yg banyak dalam bidang penyelidikan sains dan teknologi cth ada khalifah yang membeli kitab dengan emas pada qadar timbangan kitab tersebut. iii- Membina pusat penyelidikan sains cth kahlifah al-Makmum membina Balai cerap dan memerintahkan supaya direka peralatan khusus untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi

iv- khalifah al-Muktasim membina makmal pembedahan GLOBALISASI ILMU

i. Aktiviti perdagangan dan pembukaan tempat strategi terutama Sicily dan Andalus membuka peluang umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ii. Sicily di Itali banyak menyimpan khazanah ilmu terutama astronomi dan perubatan iii. Andalus pula tempat tumpuan masyarakat Eropah untuk mencari ilmu dari umat

Islam iv. Di Andalus ada 700 masjid sebuah universiti , 70 perpustakaan yang menyimpan 500,000 manuskrip v. Semua ini memainkan peranan dalam memastikan perkembangan sains dan teknologi pada masa itu

FAKTOR KEPESATAN PERDAGANGAN

i. Pembukaan wilayah baru yang memberi banyak ruang pasaran perniagaan ii. Perkembangan industri perkapalan memudahkan perdagangan iii. sarjana Islam menghasilkan karya yang menjelaskan hukum perniagaan serta galakan

terhadapnya iv. kemahiran orang arab dalam bidang perniagaan sejak zaman jahiliah v. Langkah-langkah positif yang diambil oleh Kerajaan Abbasiyah untuk memajukan

sektor perdagangan - Membina pusat-pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi dan jalan-

jalan utama - Membina rumah-rumah api untuk panduan kapal pedagang - Mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelakan perompak dan

penyamun

KEISTIMEWAAN KOTA BAGHDAD - kedudukan yang strategik menjadi laluan perdangangan timur dan barat

- Terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai Suq Baghadad yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi

- Teradapt ladang pertanian dan ternakan serta sebuah pasar yang dikenali sebagai ’ Suq

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 331: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

331

al-Baqar ” FAKTOR KEJAYAAN TENTERA ISLAM ZAMAN ABBASIYAH

- Dasar ketenteraan yang terbuka – membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab (Parsi dan Turki) memantapkan lagi pasukan tentera

- Pemimpin tentera yang berkelibar seperti Abu Jaafar Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid mengambil perhatian kepada kebajikan para tentera dengan memberi gaji, imbuhan yang lumayan. Khalifah melantik pemimpin tentera daripada kalangan mereka yang berkelibar tanpa mengira bangsa

- Peralatan ketenteraan yang terbaik dan canggih Seperti pedang, lembing, panah, manjaniq ( ballista), Dabbabah ( Kayu pelantak ) barudda ( Gunpowder )dan pelbagai jenis kapal perang

- Strategi peperangan yang canggih Contohnya Strategi AL-KARADIS iaitu strategi peperangan yang dibahagi kepada lima ketumbukan besar yang mempunyai peranan masing-masing. Strategi ini diwarisi dari zaman Saidina Umar al-Khattab r.a. dan diubah suai mengikut keperluan semasa.

- Keimanan dan semangat jihad umat Islam tidak berbelah bahagi.

Faktor-faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah

1. Kestabilan Politik pada zaman

- Kerajaan Abbasiyah memberi perhatian kepada pembasmian pemberontakan dan perbalahan puak.Contohnya,pemberontakan Syiah di Baghdad yang diketuai oleh Yahya dan Idris bin Abdillah dan perbalahan antara puak utara dan selatan Syiah.

- Pemberontakan dan perbalahan berjaya dikawal oleh Harun Al-Rasyid bersama panglimanyan Yahya bin Khalid Al-Barmaki.

Kestabilan politik bemberi peluang kepada pemerimtanh membangunkan negara.

2. Dasar Politik

- Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada semua rakyatnya tanpa mengira bangsa dan keturunan.

- Kerajaan Abbasiyah juga menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar.

3. Kedudukan Baghdad yang strategik

- Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintah telah mewujudkan kerajaan Abbasiyah terutama dalam bidang perdagangan kerana kedudukkannyan yang berada di tengah-tengah laluan para pedagang timur dan barat.

- Sungai Dajlah telah menjadi laluan utama para pedagang. - Bahgdad juga telah menjadi tampat pertemuan sarjana

timur dan barat.

4. Perpaduan antara Kaum pada zaman Kerajaan Abbasiyah

- Rakyat kerajaan Abbasiyah terdiri daripada pelbagai bangsa terutama Arab,Parsi,dan turki

- Kerajaan Abbasiyah memberi layanan yang adil kepada mereka .mereka diberi peluang untuk menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan .

- Orang bukan islam juga diberi layanan yang baik selagi mereka tidak mengkhianati kerajaan islam Abbasiyah.mereka bebas melakukan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

5. Penghayatan kosep kerja sebagai ibadat.

- Konsep kerja sebagai ibadat mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat menurut pandangan islam.

- Para sarjana islam telah menjelaskan dngan terperinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan jual beli,sewa,gadaian,hutang,perkongsian,dan sebagainya.contohnya,apa yang dijelaskan oleh ImamAl- Bukhari dalam Kibul Bayu daripada kitab Sahih Al-Bukhari,Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitab Al-Makasib dan Al-Sair, dan Al-Kasani dalam kitab Badai Al-Sanai.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 332: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

332

- Perkara ini mendorong umat islam menceburi secara aktif dalam bidang perekonomian tanpa sebarang keraguan.

INTITUISI PENDIDIKAN

KHULAFA AR-RASYIDIN KERAJAAN UMAIYYAH 1. Masjid 2. Kuttab – Tempat belajar

kanak-kanak

1. Masjid 2. Istana Khalifah 3. Perpustakaan

GELARAN TOKOH / SEBAB DAPAT GELARAN / NAMA KITAB BIL TOKOH GELARAN SEBAB MENDAPT GELARAN NAMA KITAB

1 IMAM ABU HANIFAH HANIFAH

Beliau mempunyai seorang anak bernama Hanifah

1. Fikah akhbar 2. MasnadFikah

Akhbar Beliau sentiasa membawa tintanya kemana sahaja untuk mencari ilmu Hanifah bermaksud cenderung kepada agama

2 IMAM MALIK Tiada gelaran Al-Muawattak

3 IMAM SYAFIE As-Syafie Sempena nama datuknya - Al-Umm

- Ar-Risalah Bapa Usul Fiqh

Orang pertama menulis buku dalam bidang tersebut iaitu ” AR-RISALAH ”

4 IMAM AHMAD BIN HANBAL AL-Hakim Hafaz 700,000 hadis - Al-Musnad

- Tafsir al-Quran

5 IMAM BUKHARI Al-Bukhari Sempena tempat kelahiranya - Sahih Bukhari

- Tarikh al-Kabir Amirul Mukminin Gelaran dikalangan ahli hadis

6 IMAM AL-GHAZALI

Al-Ghazali Sempena Nama kg kelahiranya

- Ihya’ Ulumuddin - Tahafut al-

Falasifah

Hujjatul Islam Bijak membela agama Islam

Abu Hamad Salah seorang anaknya bernama Abu Hamad

Al-Filsuf Pelopor Golongan Sufi

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 333: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

333

KEISTIMEWAAN TOKOH TOKOH KEISTIMEWAAN

1 IMAM ABU HANIFAH

Apakah Ujian yang pernah dihadapi oleh Beliau (info Islam) - Pernah dipenjara dan disebat 100 kali. - Meninggal dunia ketika di dalam penjara. - Dipenjarakan kerana menolak jawatan sebagai juru tulis surat rasmi kerajaan bani Umaiyyah. - Juga pernah dipenjarakan kerana menolak jawatan hakim di Baghdad.

. Kaedah yang digunakan dalam menentukan hukum berdasarkan susunan berikut ( Info Islam)

al-Quran - al-Hadis/as- Sunnah al-Ijmak - al-Qias al-Istihsan - al-Uruf

2 IMAM MALIK

Apakah bukti yang menunjukkan Imam Malik sangat menghormati Hadis Rasulullah

- Jika beliau ditanya mengenai fekah maka beliau akan terus keluar memberi fatwa atau jawapan - Tetapi jka ditanya berhubung dgn hadis beliau tidak terus keluar sehingga beliau mandi serta memakai pakaian yang bersih , bau bauan dan serban menghormati dan membesarkn hadis Rasulullah

1. Nyatakan contoh ketegasan Imam Malik ( Info Islam) - Menentang pendapat Gabnor Madinah yang bertentangan dengan fatwa - Sanggup dipikul kerana mempertahankan Islam - Berani menegur khalifah Abu Jaafar al- Mansur yang meninggikan suara ketika

bermuzakarah dalam majlis ilmu - Berpegang pada prinsip murid mencari guru dan tidak mengira kedudukan. - Menolak untuk menjadikan kitab al-Muwaatak sebagai sumber rasmi

perundanan rasmi negara

3 IMAM SYAFIE

6. Kenapakah mazhab asy-syafie merupakan mazhab yang dinamik dan intelektual ( Info Islam )

- Kerana sifat beliau yang bijak berdebat, kuat ingatan, serta mahir dalam hukum-hukum agama

7. Beliau menjaga disiplin masa dengan cara membagikan masa : ( Info Islam )

- 1/3 untuk Menulis ilmu - 1/3 untuk beribadah -1/3 untuk beristirahat

4 IMAM HANBALI

Bukti yang menunjukkan bahawa beliau seorang yang sangat kuat beribadat - Anaknya menjelaskan bapanya mengerjakan solat 300 rakaat setiap hari ketika

sihat - 150 rakaat setelah lemah tubuhnya kerana dijatuhi hukuman ketika berusia 80

tahun - Membaca 1/7 al Qur’an pada tiap-tiap hari - Pada kebiasaanya dapat mengkhatamkan bacaan setiap 7 hari - Juga khatam al-Qur’an pada tiap-tiap 7 malam sekali yang dibaca dlm solat

malam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 334: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

334

2. Antara cara Imam Ahmad mengisbatkan hukum ( Info Islam) - Sangat berpegang tegu kepada hadis sehingga beliau tidak menggunakan hadis Dhaif dalam isbatkan hukum fekah. - Seorang yang sangat berhati-hati memilih hadis yang berkaitan masalah halal

dan haram samada dari segi matan atau sanadnya.

5 IMAM BUKHARI

Nyatakan usaha gigih beliau dalam menumpul hadis (Info Islam) - Sentiasa memohon petunjuk daripada Allah - Kuat beribadah - Rajin menghafaz - Menghindari makanan haram dan syubhah - Sanggup mengembara dan bersusah payah mencari ilmu

2. Imam Bukhari mensyaratkan Hadis Sahih itu beberapa syarat. Senaraikan. (Info

Islam) - Mempunyai akal dan ingatan yang kuat - Perawi orang Islam - Bersifat ‘ Thiqah ‘ Boleh dipercayai - Sanadnya bersambung terus kepada Rasulullah

3. Tahukah anda?

- Imam bukhari menulis kitab pada waktu malam - Beliau tidak mahu makan makanan yang lazat - Beliau sentiasa menutup keaiban orang lain.

6 IMAM GHAZALI

Nyatakan sifat peribadi beliau - Bijaksana - Kuat Ingatan - Berpegang teguh kepada Syariat Allah - Tekun belajat - Bijak berhujah - Warak - Kuat beribadat - Zuhud / tidak menyukai kemewahan. - Benci kepura-puraan/ kemegahan /kepalsuan /dan sifat mazmumah yang lain

SUMBANGAN TOKOH TINGKATAN 4 – SEMUA JAWAPAN SAMA

TOKOH SUMBANGAN

1. Imam Abu Hanifah 2. Imam Malik 3. Imam Syafie 4. Imam Hanbali

1. Telah menghasilkan karya Contoh ...........sebutkan nama kitab

2. Telah mengasaskan mazhab..................... sebutkan nama mazhab

IMAM BUKHARI 1. Telah menghasilkan karya Contoh Sahih Bukhari 2. Merupakan salah seorang drp periwayat hadis

IMAM GHAZALI 3. Telah menghasilkan karya iaitu Ihya ulumuddin 4. Pelopor kepada golonga sufi 5. Merupakan salah seorang daripada ahli fikir Islam

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 335: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

335

KHULAFA AR-RASYIDIN

BIL TOKOH GELARAN dan Sebab dapat

gelaran

POLISI PENTADBIRAN SUMBANGAN

SAIDINA

ABU BAKAR

AS-SIDDIQ

kerana mengakui kebenaran Rasulullah S.A.W dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj

1. memerangi orang murtad iaitu yang terpengaruh dengan nabi-nabi palsu dan golongan yang ingkar membayar zakat.

2. menggerakkan semula tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk ghassan yang membunuh utusan Rasulullah S.A.W

3. melantik khalifah selepasnya dengan tujuan memelihara perpaduan umat Islam supaya tidak timbul perselisihan untuk melantik khalifah selepas baginda meninggal dunia.

1. mendaulatkan kerajaan Islam Madinah daripada ancaman golongan murtad ,gerakan nabi-nabi palsu dan golongan yang tidak membayar zakat. 2. membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi. mengumpul tulisan-tulisan al-Quran.

SAIDINA UMAR

AL-FARUQ dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan

1. menyusun semula pentadbiran tanah yang dikuasai oleh tentera islam.

2. tidak membenarkan sahabat keluar untuk meninggalkan kota Madinah kecuali apabila diizinkan.

1. menyusun pentadbiran majlis syura. 2. menubuhkan beberapa jabatan bagi

melicinkan pentadbiran negara seperti Dewan Al-jundi dan dewan al-kharaj

3. menyusun undang-undang tanah Negara.

4. mengisytiharkan kalendar mengikut hijrah

5. menubuhkan pasukan polis dan tentera laut.

SAAIDINA UTHMAN

ZUR-NURAIN

Kerana mengahwini 2 org puteri Rasulullah

1. memberi peluang terbuka kepada

sesiapa yang ingin berjihad demi penyebaran agama dan memperluaskan pengaruh Islam.

2. melonggarkan syarat penggunaan harta baitul-mal.

3. menetapkan bahawa al-Quran dibaca hanya menggunakan lahjah Quraish.

4. ramai gabenor yang dilantik terdiri daripada kalangan Bani Umaiyah tetap masih mengambil kira kepada kelayakan dan kepimpinan mereka.

1. menyumbang harta

dan kekayaan untuk pertahanan Negara.

2. mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu naskah.

3. membesarkan angkatan tentera darat dan laut yang memberi kesan kepada peluasan kuasa dan wilayah.

SAIIDINA ALI

KARRAMALLAHU WAJHAH

Kerana mukanya

tidak pernah menyembah

berhala

1. menyumbang harta dan kekayaan untuk

pertahanan Negara. 2. mengumpul dan membukukan al-Quran

dalam satu naskah. 3. membesarkan angkatan tentera darat dan

laut yang memberi kesan kepada peluasan kuasa dan wilayah

1. menerima

jawatan khalifah ketika Negara berada dalam keadaan yang tidak tenteram.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 336: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

336

NAMA TOKOH DAN BIDANG ILMU – KERAJAAN ABBASIYAH

BIDANG ILMU ( WAHYU / NAKLI ) BIDANG ILMU ( BERTERASKAN ILMU / AKLI )

Tafsir Yahya bin Ziad Ibnu Jarir

Matematik Al-Khawarizmi

Hadis Imam Bukhari At-Tarmizi

Falak Al-Bathani

Feqah Imam Abu Hanifah Imam Malik

Kimia Jabir bin Hayyan

Tauhid Abu Hassan al-Asy’ari Imam al-Ghazali

Fizik Al- Haitham

Perubatan Ibnu Sina Geografi As-Syarif al-Idrisi

SUMBER KEWANGAN KERAJAAN UMAIYAH DAN ABBASIYAH

BIL SUMBER KETERANGAN 1 Zakat Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam mengikut

syarat-syarat tertentu 2 Kharaj Cukai tanah milik orang bukan Islam 3 Ghanimah Harta rampasan perang 4 Fai Harta yang diperolehi melalui perdamaian setelah musuh

menyerah kalah 5 Jizyah Cukai kepala orang bukan Islam yang mendiami Negara

Islam 6 Usyur Cukai ke atas kapal pedagang bukan Islam yang singgah di

pelabuhan Negara Islam sebanyak 10 %

KEISTIMEWAAN TOKOH TINGKATAN 4

Imam Abu Hanifah Ujian - Pernah dipenjara dan disebat 100 kali - Meninggal dunia ketika di medan perang - Dipenjara kerana menolak jawatan juru tulis surat rasmi

kerajaan Bani Umaiyah - Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad

Kaedah menentukan hukum - Al-Quran - Al-Hadith - Al-Ijmak - Al-Qias - Al-Istihsan - Al-Uruf

Imam Malik Bukti beliau sangat menghormati Rasulullah - Mandi , berpakaian bersih dan memakai bau-bauan

sebelum membaca hadith atau menjawab persoalan tentang hadith.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 337: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

337

Contoh ketegasan Imam Malik - Menentang pendapat gabenor Madinah yang

bertentangan dengan fatwa - Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam - Berani menegur khalifah Abu Jaafar al-Mansor yang

meninggikan suara ketika bermuzakarah - Berpegang kepada prinsip murid mencari guru - Menolak untuk menjadikan kitab Muwattak sebagai

sumber rasmi perundangan negara Imam Syafie Sebab Mazhab syafie dianggap mazhab yang dinamik dan

intelektual - Kerana beliau bijak berdebat, kuat ingatan serta mahir

dalam hukum-hukum agama Disiplin masa Imam Syafie

- 1/3 untuk menulis ilmu - 1/3 untuk beribadah - 1/3 untuk beristirehat

Imam Ahmad bin Hanbal

Bukti beliau seoran g yang kuat beribadah - Mengerjakan solat sunat 300 rakaat setiap hari - Mengerjakan solat sunat sebanyak 150 rakaat setelah

badannya lemah kerana dijatuhi hukuman ketika berusia 80 tahun

- Membaca 1/7 al-Quran setiap hari - Mengkhatam al-Quran setiap 7 hari - Khatam al-quran setiap 7 malam yang dibaca dalam solat

Cara mengisbatkan hokum - Berpegang teguh kepada hadis soheh dan menolak hadis

dhaif dalam isbat hokum fekah - Sangat berhati-hati memilih hadith yang berkaitan

masalah halal dan haram Imam Bukhari Usaha gigih dalam mengumpul hadith

- Sentiasa memohon petunjuk Allah - Kuat beribadah - Rajin menghafaz - Menghindari makanan haram dan syubahah - Sanggup mengembara untuk mencari ilmu

Syarat hadith soheh - Mempunyai ingatan yang kuat - Perawinya orang Islam - Bersifat thiqah ( boleh dipercayai ) - Sanad bersambung terus kepada Rasulullah.

Imam al-Ghazali Sifat peribadi - Bijaksana - Kuat ingatan - Berpegang teguh kepada syariat Allah - Bijak berhujah - Tidak menyukai kemewahan - Warak dan zuhud

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 338: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

338

GELARAN TOKOH DAN SEBAB DAN NAMA KITAB

BIL TOKOH GELARAN SEBAB NAMA KITAB 1. Imam Abu

Hanifah Hanifah Beliau mempunyai anak bernama

Hanifah Fikah akbar

Sentiasa membawa tintanya ke mana sahaja Masnad Fikah Akbar Bermaksud cenderung kepada agama

2. Imam Syafie

As-Syafie Sempena nama datuknya Al-Umm Bapa Usul Fiqh

Orang pertama menulis buku dalam bidang usul fiqh

Ar-Risalah

3. Imam Malik Al-Muattak

4. Imam Ahmad

Al-Hakim Hafaz 7000,000 hadith Al-Musnad Tafsir al-Quran

5. Imam Bukhari

Al-Bukhari Sempena tempat kelahirannya Sahih Bukhari Amirul Mukminin

Gelaran di kalangan ahli hadith Tarikh al-Kabir

6. Imam al-Ghazali

Al-Ghazali Sempena nama kampong kelahirannya

Ihya’ Ulumuddin

Hujjatul Islam

Bijak membela agama Islam Tahafut al-Falasifah

Abu Hamad Nama anaknya Al-Filsuf Pelopor golongan sufi

7. Ibnu Sina Avicienna Gelaran di barat Qanun fit-Tibb 8. Ibnu

Khaldun As- Sadrul Kabir

Gelaran kesarjanaan

Al- Muqaddimah

Al-Fakeh al-Jalil Al-a’llamah Imamul Aimah

9. Syed Jamaludin

Syed Salasilah keturunan bersambung dengan Saidina Ali dan Rasulullah

Majalah al-Urwatul Wusqa Akhbar Mesr

10. Sheikh Tahir

Al-Falaki Tokoh dalam bidang ilmu Falak Majalah al-Imam Majalah al-Munir

11. HAMKA Tafsir al_azhar Falsafah hidup Tenggelamnya kapal Van Der Wijck

12. Sheikh Muhamad Abduh

At-Tahrir fi Islah al-Mahakim Syariah Risalah Tauhid

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 339: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

339

IDEA ISLAH

MAKSUD ISLAH ialah pembaikan @ perubahan yang terancang ke arah kebaikan

Tokoh / per

Syed Jamaludin al-Afghani Sheikh Muhammad Abduh Sheikh Tahir jalaluddin Id

ea Is

lah

Menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang betul berasaskan al-Quran dan Sunnah

Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya

Kecekapan pentadbir menyusun semula system pentadbiran kehakiman

Menjauhkan pengaruh negative dari barat

Mengkritik taklid buta Menolak taklid buta

Menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatic mazhab

Mengembalikan kecemerlangan umat Islam seperti mana di Zaman Khulafa’ ar-Rasyidin

Integrasi ilmu.mencadangkan supaya dimasukkan ilmu fardu kifayah dalam kurikulum universiti

Berusaha mempelajari ilmu fardu ain dan kifayah

Met

hod

/ car

a

Melalui karya-karya ilmiah

Jawatan yang disandang seperti hakim dan mufti

Proses pengajaran

Media massa seperti majalah al-Urwatul Wusqa dan akhbar

Penerbitan majalah al-Imam

ADAB / AKHLAK ISLAMIAH

Perkara Adab-adab

Adab berhias diri mandi Bau-bauan Sikat rambut Potong kuku

Amar makruf nahi mungkar

Cara hikmah

Nasihat yang baik

Berbincang dengan baik

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 340: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

340

Adab ketika berrekreasi

Menutup aurat

Menjaga batas pergaulan

Mematuhi peraturan pihak berkuasa

Menjaga harta awam

Adab menjaga kemudahan awam

Mematuhi peraturan

bertimbangrasa Melaporkan kerosakan

Guna kemudahan ikut keperluan

Adab menziarahi jenazah

Berdoa sepaya diampunkan

Solat jenazah Mengucap takziah

Banyak baca al-Quran

Adab berzikir Lafaz yang betul

Suci dari hadas Lafaz dari al-Quran atau hadith

Tidak semasa qada hajat

Adab menjaga orang sakit

Rohani Ingatan sebagai ujian Allah

Nasihat supaya bersabar

Mengingatkan solat

Bantu pesakit menjalankan kewajipan

Emosi Kata yang lembut

Faham keperitan yang ditanggung

Layanan mesra

Sabar mendengar rungutan

fizikal Pastikan pesakit bersih

Hantar ke tempat rawatan

Ingatkan supaya makan ubat

Tanya keinginannya

Cara beradab dengan rasul

bersalawat Menziarahi makam

Mengasihi para sahabat

Ikut sunnah

Musafir Sebelum Berdoa memohon petunjuk

Menjelaskan hutang

Menyediakan bekalan

Ucap selamat tinggal

Ketika mula

Keluar awal pagi

Lantik ketua berdoa Solat sunat

semasa Tentukan arah kiblat

Solat jamak & qasar

Tidak merosakkan alam

Tidak pulang waktu malam

Adab bernegara Menjaga nama baik negara

Cinta kepada negara

Pelihara keamanan negara

Berbakti kepada negara

Adab rakyat terhadap pemimpin

Taat kepada pemimpin

Membantu pemimpin

Sokongan yang padu

Menasihati pemimpin dengan cara

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 341: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

341

baik

Adab berjihad Niat yang ikhlas

Sanggup berkorban

Istiqamah dalam perjuangan

Patuh arahan ketua

Adab bersedekah / hadiah

Ikhlas kerana Allah

Beri barang yang disayangi

Tidak mengungkit

Adab berjual beli Amanah dan jujur

Bersikap ihsan Tekun dan bersungguh-sungguh

Menjauhi perkara yang haram

SOALAN HUKUM DAN ALASAN

1. Ali melakukan ibadat saie sambil memegang tangan isterinya tanpa

berlapik

2. Osman melakukan ibadat qurban pada jam 10 pagi pada Hari raya

haji yang keempat

3. En. Ahmad yang sedang wukuf telah memotong kukunya. (1998 )

4. Puan Kamariah menyembelih seekor ayam sedangkan suaminya ada

disisinya

5. Ketika En Mohd Yusof bersendirian, beliau telah melafazkan talak

satu terhadap isterinya.

6. En Abd Rahim telah makan sebahagian daripada daging korbannya.

7. Ketika dalam Ihram Haji, En Ramli telah mengerjakan Tawaf Rukun

sebelum wukuf di Padang Arafah.

8. En Hamid mengakikahkan seekor kambing untuk anak lelakinya

9. Ketika menunaikan ibadat haji, Encik Ismail mewakilkan kepada

isterinya melakukan tawaf kerana uzur

10. En. Zahrin telah menyembelih seekor ayam tanpa membersihkan

pisau yang terkena darah daripada sembelihan sebelumnya.

11. Azmi tidak sempat melontar Jamrah pada 10 Zulhijah kerana

kesesakan lalulintas

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 342: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

342

12. Ahmad menyembelih binatang korban selepas terbit fajar tetapi

sebelum solat sunat Aidil Adha.

13. En. Zaini menyewakan rumahnya dengan bayaran sewa yang

ditetapkan oleh penyewa ( 2005 )

14. En Rosli telah mengupah seseorang yang pernah menunaikan haji

untuk mengerjakan haji bagi pihaknya kerana beliau lumpuh. (2006 )

HADIS TINGKATAN 4

HADIS 1 : MAKANAN YANG BAIK Sabda Rasulullah s.a.w. :

لم عن أبي ھریرة رضي ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس الى : اهللا عنھ قال، ق إن اهللا تعالى ال تع لین فق ھ المرس ر ب ا أم ؤمنین بم ر الم ا وإن اهللا أم ل إال طیب ب ال یقب ـأیھا : طی ی

ات : وقال تعالى. الطیبات واعملوا صالحا الرسل كلوا من ن طیب یـأیھا الذین آمنوا كلوا مماء . مارزقناكم ى الس ھ إل د یدی ر یم عث أغب فر أش ارب : ثم ذكر الرجل یطیل الس ارب ی ی

.رام ومشربھ حرام وملبسھ حرام وغذى بالحرام فأنى یستجاب لھومطعمھ ح )رواه المسلم

Hadis di atas menerangkan tentang makanan yang baik. (i) Jelaskan tiga akibat mengabaikan makanan yang halal.

Doa tidak dimakbulkan Allah S.W.T. Ibadah menjadi sia-sia Memudaratkan kesihatan/ mendapat penyakit Mendapat azab /dimurkai Allah S.W.T / masuk neraka Menjatuhkan maruah umat Islam/dipandang hina Merosakkan/melemahkan akal

(ii) Terangkan kesan memakai pakaian yang haram terhadap ibadah

Doa tidak dimakbulkan Merosakkan ibadah Mudah melakukan perbuatan keji

(iii) Terangkan dua hikmah rukhsoh (kelonggaran/kemudahan) makan dan minum

yang haram dalam keadaan darurat. Menjaga nyawa sebagai suatu yang berharga Memberi kelonggaran ketika darurat untuk menyelamatkan nyawa Melambangkan ajaran Islam tidak membebankan umatnya

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 343: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

343

(iv) Pakaian melambangkan keperibadian seseorang muslim. Nyatakan dua garis panduan berpakaian menurut Islam.

Diperolehi dari sumber yang halal Menutup aurat Tidak terlalu jarang dan ketat

(v) Senaraikan tiga ciri pakaian yang dilarang dalam Islam. Memakai emas dan sutera tulen bagi lelaki Pakaian yang jarang menampakkan aurat Pakaian yang ketat yang menampakkan susuk tubuh Pakaian yang berlainan jantina Pakaian yang menyerupai pakaian agama lain

(vi) Jelaskan dua hikmah wanita diwajibkan menutup aurat.

Mengelakkan daripada fitnah Menjaga maruah diri/Islam Mengelakkan berlaku maksiat Menjaga maruah agama

(v) Terangkan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

Kita wajib menghindari daripada makanan dan minuman yang haram Kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Umat Islam perlu prihatin terhadap makanan yang halal dan berkhasiat Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat, bersih dan bersesuaian

HADIS 2 : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN Sabda Rasulullah s.a.w. :

لم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال، ق ھ ق ي اهللا عن رة رض دوا : عن أبي ھری ال تحاساد اهللا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال بی وا عب ض وكون ع بع ى بی كم عل ع بعض

یر . اخوانا ا ویش وى ھھن المسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یخذلھ وال یكذبھ وال یحقره، التقى . ر أن یحقر أخاه المسلمإلى صدره ثالث مرات بحسب امرىء من الش لم عل ل المس ك

.المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ رواه ومسلم

Hadis di atas menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang perpaduan dan kemajuan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 344: [Edu.joshuatly.com] Pahang JUJ 2012 SPM P.islam [8B4F2832]

344

(i) Nyatakan empat sifat tersebut. Dengki mendengki Menipu Benci membenci Berpaling muka Berjual beli di atas jualan orang lain

(ii) Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya bersifat seperti di atas.

Masyarakat akan porak poranda/ pergaduhan Melahirkan masyarakat/individu yang mementingkan diri sendiri Negara mundur/ekonomi terjejas/tidak maju Maruah umat Islam tercemar/dipandang rendah

(iii) Nyatakan langkah-langkah ke arah bersatu padu

Memupuk kasih sayang di antara anggota masyarakat Mengamalkan sikap tolong menolong Memelihara hak/ maruah/ budaya orang lain Prihatin / bertolak ansur dengan jiran dan masyarakat Ziarah-menziarahi Bersikap patriotik dan sayangkan negara Hindarkan sifat pentingkan diri

(iv) Apakah maksud النجش (menipu) ialah perbuatan tidak jujur sama ada melalui tutur kata atau tingkahlaku

dalam bermuamalat

(v) Jelaskan dua sebab Islam melarang perbuatan menipu Menghilangkan kepercayaan orang lain Menyusahkan orang lain Hilang keharmonian hidup Negara akan mundur/ tidak maju Ekonomi negara terjejas

(vi) Tuliskan pengajaran Hadis

Kita hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat berpecah belah

Kita hendaklah mengekalkan perpaduan yang wujud di negara kita Kita tidak boleh mempunyai sifat dengki ,benci membenci dan sombong atau

berpaling muka Kita tidak boleh melakukan penipuan untuk kepentingan diri kita.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly