Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

 • View
  241

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  1/44

  SULIT 1249/1

  1249/1 No. Kad Pengenalan

  Sejarah

  Kertas 1

  September. Angka Giliran

  2009

  1 jam

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009.

  SEJARAH

  Kertas 1

  Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan AM :

  1. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C , dan D.

  2. Pilih satujawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

  3. Jawab semua soalan.

  Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak

  @PKPSM Pahang

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  2/44

  SULIT 1249/1

  1

  Apakah persamaan kedua-dua sarjana di atas berkenaan konsep

  tamadun?

  A Merangkumi keadilan dan kesempurnaanB Merangkumi pembangunan lahiriahC Merangkumi pembangunan rohaniahD Merangkumi pembangunan lahiriah dan kerohanian

  2 Rajah di atas menunjukkan fungsi Zigurat dalam tamadun Mesopotamia.X ialah

  A kerajaan pusatB pusat bandar C pusat pentadbiranD pusat penyimpanan khazanah negara

  3 Apakah prinsip utama yang menjadi teras perundangan Tamadun Chinapada zaman Dinasti Chin?

  I Hukuman beratII Bersifat kolektifIII Sebagai pemulihanIV Keputusan pembesar

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  [Lihat sebelah2

  Syed Naquib al-Attas

  Richard Sullivan

  Zigurat

  X

  Pusat perdagangan

  Pusat ibadat

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  3/44

  SULIT 1249/1

  Sarjana

  Petani

  Tukang

  Pedagang

  4 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaranConfucius.Mengapakah Confucius meletakkan golongan petani dalam status yanglebih tinggi?

  A Golongan petani merupakan golongan yang kayaB Golongan petani lebih berilmu pengetahuanC Golongan petani lebih taat setia kepada rajaD Golongan petani merupakan tulang belakang ekonomi

  5 Perkembangan pertanian kerajaan-kerajaan tersebut dipengaruhi oleh

  A tenaga buruh yang ramaiB kedudukan yang strategikC sistem pengairan yang baikD teknik pertanian yang moden

  6 Apakah manfaat masyarakat maritim yang mempunyai kemahiranmembuat perahu dan kapal layar dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?

  A Membentuk kerajaan berasaskan aktiviti kelautanB Menggalakkan aspek penerokaan dan penjelajahan

  C Menjadi sumber pekerjaan utama penduduk pesisir pantaiD Menjadi tumpuan para pedagang memperbaiki kerosakan kapal

  [Lihat sebelah3

  Kerajaan Agraria

  Funan

  Angkor

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  4/44

  SULIT 1249/1

  7 Apakah implikasi turunnya wahyu tersebut?

  A Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh AllahB Bermula era baru dalam sejarah tamadun masyarakat Arab JahiliahC Berlaku penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke MadinahD Penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka

  8 Apakah langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untukmengurangkan tekanan dan penindasan kaum Quraisya terhadap Islam?

  I berhijrah ke HabsyahII berhijrah ke TaifIII berhijrah ke SyamIV behijrah ke Madinah

  A I dan IIB II dan III

  C III dan IVD I dan IV

  Tarikh Peristiwa

  621 Masihi Perjanjian Aqabah Pertama

  9 Apakah isi penting Perjanjian Aqabah Pertama di atas?

  A Orang Madinah memeluk agama IslamB Orang Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah

  C Orang Madinah menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w.D Orang Madinah berjanji akan beriman kepada Allah

  [Lihat sebelah4

  Pada 6 Ogos tahun 610M., bersamaan 17 Ramadhan, wahyu yangpertama telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. menerusi

  Jibril.

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  5/44

  SULIT 1249/1

  Pembukaan semula kota Makkah

  10 Apakah faktor utama yang membawa kepada kejayaan pembukaan

  semula kota Makkah?

  A Pengislaman Abu Suffian dan AbbasB Bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi KaabahC Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepungD Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w.

  11 Bagaimanakah Saidina Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah?

  A Melalui musyawarah atau syura

  B Melalui cadangan satu nama sahajaC Melalui pemilihan daripada beberapa calonD Melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat

  12 Antara berikut yang manakah merupakan punca perpecahan masyarakatIslam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?

  I Kewujudan orang Islam yang murtadII Kewujudan gerakan golongan al-RiddahIII Kewujudan golongan mawali

  IV Kewujudan tentera Parsi dan Rom

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  13 Apakah persamaan kedua-dua buah kerajaan dalam pengubahsuaiansistem pemerintahan berasaskan Islam di Asia Tenggara?

  A Memperkenalkan institusi kesultananB Memperkenalkan amalan protokolC Memperkenalkan Adat PerpatihD Memperkenalkan Adat Temenggung

  [Lihat sebelah5

  Kerajaan Bani Abbasiyah

  Kera aan Turki Uthmani ah

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  6/44

  SULIT 1249/1

  14 Islam telah mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggarasejak dahulu lagi.

  Apakah nilai-nilai murni yang disarankan dalam bidang ekonomi?

  A Amalan ribaB Berjimat cermatC Mencari rezeki yang tidak halalD Perbuatan mengemis

  15 X merujuk kepada

  A Seni dikirB Puisi GhazalC Tarian Dabus

  D Nyanyian Nazam

  16 Apakah nilai murni yang ditekankan melalui kata-kata perbilangan di atas?

  A PerpaduanB KerjasamaC PersahabatanD Bermasyarakat

  [Lihat sebelah6

  X Mengandungi unsur keagamaan.Berkaitan dengan kepahlawanan Saidina AliDiiringi pukulan rebana besar, rebana kecil serta gong

  Seikat seperti sirihSerumpun seperti seraiSedencing seperti besi

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  7/44

  SULIT 1249/1

  17 Mengapakah masyarakat Eropah mengalami Zaman Gelap?

  I Kemerosotan perdaganganII Kemerosotan sistem feudalIII Kemerosotan golongan baronIV Kemerosotan ilmu pengetahuan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  18 Pada tahun 1842, Akta Lombong telah digubal bagi melindungikepentingan pekerja di Britain.Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?

  A Penggunaan mesin ditegahB Pengambilan buruh mahir ditingkatkanC Melarang wanita bekerja di lombong arang batuD Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

  19 Aktiviti ekonomi X menghasilkan pengeluaran dalam skala yang kecil.Apakah ekonomi X?

  A perdaganganB sara diriC komersialD dwi ekonomi

  [Lihat sebelah7

  Ekonomi X

  Pasaran yang kecil

  Menggunakan teknologi mudah

  Modal yang kecil

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  8/44

  SULIT 1249/1

  20 Merujuk kata-kata di atas, buruh tersebut datang ke Tanah Melayu melalui

  A Sistem Kontrak

  B Sistem Tiket KreditC Sistem Pengambilan KakitanganD Sistem Pengambilan Rumah Kongsi

  Pertugal

  Sepanyol

  21 Negara-negara barat di atas melaksanakan dasar inperialismenya di Asia

  Tenggara pada kurun ke-16.Apakah tujuan asal dasar tersebut?

  A Meluaskan tanah jajahanB Menguasai perdagangan rempah ratusC Menyebarkan agama KristianD Mentamadunkan penduduk Asia Tenggara

  Tahun Peristiwa

  1932 Revolusi Thai

  22 Apakah implikasi peristiwa di atas kepada Thailand?

  A Menukar nama Siam kepada ThailandB Menamatkan sistem raja berkuasa mutlakC Thailand menjadi sebuah negara berdaulatD Berakhirnya penguasaan ekonomi oleh orang China

  [Lihat sebelah8

  Seorang buruhdari China

  Pada mulanya saya diambil oleh kheh-thau. Selepas itu saya buat perjanjianuntuk bekerja dengan majikan bagimenjelaskan hutang saya.

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  9/44

  SULIT 1249/1

  23 Mengapakah Rentap menyerang pasukan James Brooke di NangaSkrang?

  A Menghalau James BrookeB Membunuh James BrookeC Menyekat pengaruh James BrookeD Menghalang kezaliman James Brooke

  24 Apakah faktor luar yang mempengaruhi nasionalisme di Tanah Melayusebelum Perang Dunia Kedua?

  I Kesedaran politik di Tanah MelayuII Gerakan Pan-Islamisme SeduniaIII Gerakan ideology komunis seduniaIV Pengaruh Siam yang mampu mengekalkan kedaulatannya

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  25 Mengapakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap sebagai pertubuhanpolitik pertama di Tanah Melayu?

  A Diasaskan oleh tokoh politik tempatanB Berjaya menganjur Kongres MelayuC Pertubuhan Melayu yang bersifat kebangsaanD Memulakan perjuangan kebebasan daripada penjajahan

  26 Apakah ciri keistimewaan pembentukan kerajaan Islam di Madinahberbanding proses pembentukan negara bangsa di Eropah?

  A Penyatuan melalui prinsip IslamB Dijayakan oleh khalifahC Hanya memberi tumpuan kepada umat IslamD Menolak segala fahaman yang berunsur Barat

  [Lihat sebelah9

  PAHANG SPM TRIAL 09

 • 8/14/2019 Pahang 2009 SPM Trial - Sejarah

  10/44

  SULIT 1249/1

  27 Sultan Muhammad II membentuk Sistem Jemaah Menteri untukmemperkemaskan sistem pentadbiran di Kelantan.

  Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Sistem Jemaah Menteri?

  A Setiap badan Jemaah Menteri diketuai oleh kerabat dirajaB Setiap Jemaah Menteri dianggotai oleh empat pembesarC Menteri menentukan bidang kuasa Sultan KelantanD Menteri berkuasa mutlak dalam pentadbiran

  28 Orang Melayu telah mengadakan rapat umum bagi menunjukkanbantahan terhadap Malayan Union kepada ahli-ahli parlimen British.

  Siapakah ahli parlimen British yang dimaksudkan dalam pernya