of 40 /40
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA NEGERI PAHANG TAHUN 2011 MODUL PENDIDIKAN MORAL SPM http://edu.joshuatly.com/

[Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

  • Upload
    -

  • View
    1.102

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

Page 1: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA

NEGERI PAHANG TAHUN 2011

MODUL

PENDIDIKAN MORAL SPM

http://edu.joshuatly.com/

Page 2: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

2

BIL ISI KANDUNGAN M/S

1. FORMAT SOALAN PEPERIKSAAN 3

2. ANALISIS SOALAN 4-6

3. SENARAI NILAI 7-9

4. TIP-TIP PEPERIKSAAN 11

5. CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN 12-22

6. PERATURAN PEMARKAHAN 23-36

7. CONTOH JAWAPAN PELAJAR CEMERLANG 36-40

http://edu.joshuatly.com/

Page 3: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

3

FORMAT KERTAS PENDIDIKAN MORAL SPM

PERKARA KERTAS 1 (UJIAN BERTULIS)

KERTAS 2 (KERJA KURSUS)

Jenis Instrument

Ujian Subjektif

Kerja Kursus

Jenis Item

Bahagian A : Struktur

Bahagian B : Esei

Laporan Sahsiah

Laporan Kerja Amal

Tugasan Harian

Bilangan Soalan

Bahagian A : 8 soalan (Jawab semua) Bahagian B : 3 soalan (Pilih 2)

Jumlah Markah

Bahagian A : 80

Bahagian B : 20

Jumlah : 100

Pelaporan markah

adalah berasaskan

sekolah

Tempoh Ujian 2 ½ jam 2 Tahun

Wajaran Konstruk

Pengetahuan dan kefahaman

32%

Kemahiran 68%

Penghayatan nilai @

kemahiran

Cakupan Konteks

Mencakupi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5.

Mencakupi semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5.

Aras Kesukaran

Rendah - R

Sederhana - S

Tinggi - T

R:S:T = 5:3:2

http://edu.joshuatly.com/

Page 4: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

4

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN SPM 2005-2010

BIL BIDANG / NILAI

S.

1

S.

2

S.

3

S.

4

S.

5

S.

6

S.

7

S.

8

S.

9

S. 10

S. 11

Jumlah

BIDANG 1 PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN

KEPADA TUHAN

1 1 1 1 4

1.2 AMANAH 1 2 1 4

1.3 HARGA DIRI 3 2 1 2 2 7 2 1 1 21

1.4 BERTANGGUNGJAWAB 6 4 5 5 6 1 1 3 6 4 3 44

1.5 HEMAH TINGGI 2 4 1 2 2 2 4 2 2 1 22

1.6 TOLERANSI 3 2 1 1 2 4 2 2 2 2 21

1.7 BERDIKARI 1 2 1 2 6

1.8 KERAJINAN 1 2 1 1 1 1 1 9

1.9 KASIH SAYANG 4 4 1 1 2 2 2 16

1.10 KEADILAN 1 4 2 1 1 9

1.11 RASIONAL 7 5 5 6 3 6 7 7 6 5 6 63

1.12 KESEDERHANAAN 3 2 2 1 4 3 1 2 4 3 25

BIDANG 2 KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG

TERHADAP KELUARGA

5 7 1 1 2 1 2 19

2.2 HORMAT DAN TAAT

KEPADA ANGGOTA

KELUARGA

2 5 1 1 1 1 1 10

2.3 MENGEKALKAN

TRADISI

KEKELUARGAAN

1 1 2

2.4 TANGGUNGJAWAB

TERHADAP KELUARGA

3 5 1 1 2 1 1 14

http://edu.joshuatly.com/

Page 5: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

5

BIDANG 3 ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN

MENGHARGAI ALAM

SEKITAR

1 5 1 1 8

3.2 KEHARMONIAN

ANTARA MANUSIA

DENGAN ALAM

SEKITAR

1 5 1 1 1 9

3.3 KEMAPANAN ALAM

SEKITAR

1 5 1 1 1

9

3.4 PEKA TERHADAP ISU-

ISU ALAM SEKITAR

1 5 1 1 1 9

BIDANG 4 PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA 1 1 6 2 3 1 3 2 20

4.2 TAAT SETIA KEPADA

RAJA DAN NEGARA

1 1 1 1 1 2 7

4.3 SANGGUP

BERKORBAN UNTUK

NEGARA

1 1 2 1 3 1 1 2 12

BIDANG 5 HAK ASASI MANUSIA

5.1 MELINDUNGI HAK

KANAK-KANAK

1 1 1 1 4

5.2 MENGHORMATI HAK

WANITA

1 2 1 4

5.3 MELINDUNGI HAK

PEKERJA

1 1

5.4 MENGHORMATI HAK

GOLONGAN KURANG

BERUPAYA

2 1 1 4

5.5 MELINDUNGI HAK

PENGGUNA

1 1

BIDANG 6 DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI

PERATURAN DAN

UNDANG-UNDANG

2 1 3 2 5 3 3 4 1 2 2 28

http://edu.joshuatly.com/

Page 6: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

6

6.2 KEBEBASAN

BERSUARA

3 1 4

6.3 KEBEBASAN

BERAGAMA

1 1

6.4 PENGLIBATAN DIRI

DALAM

PEMBANGUNAN

NEGARA

1 1 1 3

6.5 SIKAP KETERBUKAAN 1 1 2 1 2 1 1 9

BIDANG 7 KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA

SECARA AMAN

2 1 1 2 5 4 3 3 2 23

7.2 SALING MEMBANTU

DAN BEKERJASAMA

1 1 1 1 3 2 1 2 4 17

7.3 SALING

MENGHORMATI

ANTARA NEGARA

1 1 1 1 1 5

http://edu.joshuatly.com/

Page 7: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

7

SENARAI NILAI

BIL BIDANG 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN

KEPADA TUHAN

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan

mematuhi segala suruhannya berdasarkan pegangan agama

masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.2 AMANAH Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan

kepercayaan dan keyakinan orang lain.

1.3 HARGA DIRI Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan

menjaga maruah diri dalam kehidupan.

1.4 BERTANGGUNG-

JAWAB

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan

melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

1.5 HEMAH TINGGI Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan

seharian.

1.6 TOLERANSI Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi

mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan

faham demi kesejahteraan hidup.

1.7 BERDIKARI Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa

bergantung kepada orang lain.

1.8 KERAJINAN Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,

kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam

melakukan sesuatu perkara.

1.9 KASIH SAYANG Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta

berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

1.10 KEADILAN Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat.

1.11 RASIONAL Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan

dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang

wajar.

1.12 KESEDERHANAAN Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan

tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau

perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

BIDANG 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG

TERHADAP

KELUARGA

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan

berkekalan terhadap keluarga.

http://edu.joshuatly.com/

Page 8: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

8

2.2 HORMAT DAN

TAAT KEPADA

ANGGOTA

KELUARGA

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan

memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan

keluarga yang harmonis.

2.3 MENGEKALKAN

TRADISI

KEKELUARGAAN

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu

kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun

temurun dalam keluarga.

2.4 TANGGUNGJAWAB

TERHADAP

KELUARGA

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap

keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan

imej dan menjaga imej keluarga.

BIDANG 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN

MENGHARGAI

ALAM SEKITAR

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara

alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

3.2 KEHARMONIAN

ANTARA MANUSIA

DENGAN ALAM

SEKITAR

Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara

manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan

alam dan manusia terpelihara.

3.3 KEMAPANAN

ALAM SEKITAR

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai

tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam

sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

BIDANG 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN

NEGARA

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta

meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

4.2 TAAT SETIA

KEPADA RAJA

DAN NEGARA

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan

negara.

4.3 SANGGUP

BERKORBAN

UNTUK NEGARA

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk

nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

BIDANG 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

5.1 MELINDUNGI HAK

KANAK-KANAK

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-

kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

5.2 MENGHORMATI

HAK WANITA

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang

boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga,

masyarakat dan negara.

http://edu.joshuatly.com/

Page 9: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

9

5.3 MELINDUNGI HAK

PEKERJA

Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa

dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan

negara.

5.4 MENGHORMATI

HAK GOLONGAN

KURANG

BERUPAYA

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang

berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka

sebagai insan ciptaan Tuhan.

5.5 MELINDUNGI HAK

PENGGUNA

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi

pengguna yang berilmu mendapat perkhidmatan serta

barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.

BIDANG 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI

PERATURAN DAN

UNDANG-UNDANG

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang

telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana

seseorang itu berada.

6.2 KEBEBASAN

BERSUARA

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan

batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan

ketenteraman.

6.3 KEBEBASAN

BERAGAMA

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan

mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam

Perlembagaan Malaysia.

6.4 PENGLIBATAN

DIRI DALAM

PEMBANGUNAN

NEGARA

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti

pembangunan negara dengan memenuhi peraturan, undang-

undang dan Perlembagaan Malaysia.

6.5 SIKAP

KETERBUKAAN

Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan

dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma

masyarakat Malaysia.

BIDANG 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA

SECARA AMAN

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan

mengutamakan kadamaian dan keharmonian hidup tanpa

mengira agama, bangsa dan budaya.

7.2 SALING

MEMBANTU DAN

BEKERJASAMA

Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada

peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai

sesuatu matlamat.

7.3 SALING

MENGHORMATI

ANTARA NEGARA

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk

menjamin kesejahteraan sejagat.

http://edu.joshuatly.com/

Page 10: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

10

TIP-TIP PEPERIKSAAN

(i) Soalan Struktur

1. Fahami aras soalan.

ARAS KATA TUGAS KANDUNGAN ASPEK

RENDAH BERIKAN NYATAKAN SENARAIKAN JELASKAN DEFINISIKAN/TAKRIFKAN

NILAI MAKSUD NILAI

FAKTA

SEDERHANA TERANGKAN

NILAI PENERANGAN

FAKTA CONTOH/KBKK

TINGGI HURAIKAN

NILAI PENERANGAN

FAKTA CONTOH HURAIAN/KBKK

2. Hafal nilai dan definisi 3. Mahir memilih nilai yang tepat dengan situasi 4. Bijak merancang masa 5. Tahu teknik menjawab soalan

Jawab dengan merujuk kepada jumlah markah.

Pastikan jawapan ditulis dalam bentuk ayat yang lengkap.

Pastikan nilai tepat dari segi ejaan, imbuhan dan turutan.

Kata kunci tepat dan berkait dengan watak/situasi

Elakkan pernyataan umum dalam penerangan/contoh.

Elakkan memberi contoh yang tidak berkaitan dengan soalan.

Jawapan mesti ringkas tetapi lengkap.

http://edu.joshuatly.com/

Page 11: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

11

(ii) Soalan Esei

1. Hafal nilai dan definisi/kata kunci nilai 2. Mahir memilih nilai 3. Bijak merancang masa 4. Tahu teknik menjawab soalan

Nilai tepat dari segi ejaan, imbuhan dan turutan.

Memberi minimum dua nilai, dua penerangan dan dua contoh bagi setiap nilai

Memberi maksimum 3 nilai

Membina 15 ayat bagi 3 set nilai

Ayat 1

Watak/Situasi dan nilai

Ayat 2

Penerangan/ Kata kunci yang berkait dengan watak atau situasi

Ayat 3

Contoh/Huraian yang berkaitan dengan kata kunci dan watak atau situasi

Ayat 4

Penerangan/Kata kunci yang berkait dengan watak atau situasi

Ayat 5

Contoh/Huraian yang berkaitan dengan kata kunci dan watak atau situasi

http://edu.joshuatly.com/

Page 12: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

12

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN

1. Majlis rumah terbuka sering diadakan sempena perayaan kaum-kaum di

Malaysia seperti perayaan Hari Raya Aidil Fitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali.

(a) Nyatakan dua nilai yang diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia melalui majlis rumah terbuka. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) …………………………………………………………………………………….. [2 markah] (b) Definisikan satu nilai yang dinyatakan di 1(a). ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Terangkan dua kepentingan mengadakan rumah terbuka. (i) …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. [4 markah] (d) Selain jamuan, nyatakan dua aktiviti yang boleh diadakan bagi memeriahkan lagi majlis tersebut.

(i) ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. (ii) ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………...... [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 13: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

13

2. Perbualan berikut tentang keprihatinan seorang ibu terhadap anak. Puan Anita :Mulai sekarang kamu mesti merancang masa depan. Belajar bersungguh-sungguh Mary :Kenapa mak! Puan Anita :Mudah dapat kerja…..jadi senanglah masa depan.. Mary :O.k mak ! saya janji belajar bersungguh-sungguh. (a) Nyatakan dua nilai yang ingin dipupuk oleh Puan Anita kepada anaknya. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (b) Definisikan salah satu nilai di 2(a). ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Berikan dua cara ibu bapa membantu anak-anak memilih kerjaya. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (d) Terangkan dua kebaikan merancang masa depan. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………….... [4 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 14: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

14

3. Pernyataan berikut tentang pencemaran yang berlaku di kawasan perkelahan air terjun di Kampung Cempaka.

(a) Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh pengusaha kilang tersebut bagi

mengelakkan pencemaran terus berlaku. (i) …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. (ii) ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. [4 markah] (b) Nyatakan dua punca lain yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. (i) ……………………………………………………………………………………. (ii) …………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Ramalkan dua kesan jika tindakan pengusaha kilang tersebut tidak disekat. (i) …………………………………………………………………………………… (ii) …………………………………………………………………………………… [2 markah] (d) Jelaskan dua tindakan pihak berkuasa bagi menangani masalah di atas. (i) ……………………………………………………………………………………. (ii) …………………………………………………………………………………… [2 markah]

Penduduk Kampung Cempaka berasa gelisah kerana

terdapat pengusaha kilang yang membuang sisa-sisa

simen dan sampah sarap ke dalam kawasan tersebut.

http://edu.joshuatly.com/

Page 15: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

15

4. Sajak di bawah menunjukkan sumbangan wanita dalam pembangunan negara.

Wanita Kau terus megah menabur bakti dalam lapangan Sains dan Teknologi kau dilantik Profesor Patologi dan…. ruang angkasa kau jelajahi begitu juga bidang ekonomi kau melangkah dengan berani sehingga digelar wanita besi.

(a) Nyatakan dua nilai yang telah diamalkan oleh kaum wanita dalam sajak tersebut. (i) …………………………………………………………………………………….. (ii) ……………………………………………………………………………………. [2 markah] (b) Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di 4(a). ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [2 markah] (c) Namakan dua tokoh wanita yang telah banyak memberi sumbangan dalam

pembangunan negara. (i) ……………………………………………………………………………………… [1 markah] (ii) ……………………………………………………………………………………. [1 markah] (d) Terangkan dua cara menghargai jasa dan sumbangan wanita yang telah

berbakti kepada negara. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… [4 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 16: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

16

5. Berikut adalah perbualan antara pekerja di Syarikat X. Mani :Betul ke semua pekerja akan mogok minggu depan! Sunil :Betul! Semuanya gara-gara majikan tidak bayar gaji dan bonus kepada kita walaupun keuntungan syarikat berlipat ganda. (a) Nyatakan dua tindakan lain yang boleh diambil oleh pekerja di Syarikat X. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (b) Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh majikan Syarikat X. (i) ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... (ii) ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… [4 markah] (c) Berikan dua kesan kepada pekerja Syarikat X jika masalah mereka dibiarkan

berterusan. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (d) Nyatakan dua hak pekerja mengikut Akta Kerja 1955. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 17: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

17

6. Kenyataan berikut berkaitan dengan Program Pertukaran Pelajar antara Malaysia dengan Jepun.

Seramai 20 orang pelajar dari Malaysia telah menyertai Program Pertukaran Pelajar di bawah tajaan kerajaan Jepun

(a) Terangkan dua nilai yang dapat dipupuk dalam diri pelajar melalui program tersebut. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… [4 markah] (b) Jelaskan dua kebaikan menyertai Program Pertukaran Pelajar. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (c) Berikan dua sikap yang harus ada pelajar ketika berada di luar negara. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (d) Jelaskan dua kriteria yang diambil kira dalam pemilihan Program Pertukaran Pelajar. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………… [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 18: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

18

Semua anggota keluarga perlu makan bersama.

Semua anggota keluarga tidak dibenarkan keluar rumah selepas

pukul 9 malam.

7. Berikut adalah antara peraturan keluarga Encik Kamal.

(a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh Encik Kamal. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… [4 markah] (b) Terangkan dua tujuan peraturan keluarga diadakan. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… [4 markah] (c) Berikan dua peraturan lain yang boleh diadakan diperingkat keluarga. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 19: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

19

8. Gambar di bawah menunjukkan lima prinsip Rukun Negara.

(a) Definisikan nilai kepercayaan kepada Tuhan. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. [2 markah] (b) Terangkan dua nilai lain yang dapat diterapkan dalam diri kita melalui melalui prinsip-prinsip tersebut. (i) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… [4 markah] (c) Berikan dua lambang negara yang lain. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah] (d) Jelaskan dua cara anda menunjukkan “kesetian kepada raja dan negara”. (i) ……………………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………………... [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 20: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

20

Bahagian B [20 markah]

Jawab semua soalan.

Arahan: Setiap jawapan haruslah berlandaskan dua nilai serta disokong dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai. 9. Berikut adalah matlamat penubuhan unit beruniform peringkat sekolah.

Berdasarkan matlamat di atas, huraikan dua nilai yang ingin dipupuk dalam diri ahli- ahli pasukan unit beruniform tersebut. [10 markah]

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Pengakap

Matlamat

Memupuk sikap berdisiplin

Memberi khidmat dan sumbangan kepada sekolah

Memupuk semangat perpaduan

Persatuan Bulan Sabit Merah

Kadet Polis

Pandu puteri

Puteri Islam Kadet Remaja

Puteri Islam

http://edu.joshuatly.com/

Page 21: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

21

10. Kenyataan berikut berkaitan dengan layanan buruk terhadap pelajar Malaysia di negara Z.

Pelajar Malaysia yang belajar di Negara Z dihina dengan kata-kata kesat. Malah penduduk di situ juga telah mengeji serta memijak dan membakar bendera Malaysia.

Huraikan dua nilai yang harus diamalkan oleh penduduk Negara Z tersebut. [10 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

http://edu.joshuatly.com/

Page 22: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

22

11. Gambar di bawah menunjukkan kempen yang dianjurkan oleh kerajaan.

Huraikan dua nilai yang perlu kita terapkan untuk menjayakan kempen tersebut. [10 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

http://edu.joshuatly.com/

Page 23: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

23

SKEMA PEMARKAHAN

Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah

1 (a)

1(b)

1(c)

- Toleransi - Rasional - Kebebasan beragama - Hidup bersama secara aman (mana-mana 2 nilai)

1 1

1 1

[2m]

Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kebebasan beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Hidup bersama secara aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kadamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. (mana-mana maksud 1 nilai berkaitan) Nota: Jawapan minima 2 kata kunci 2 markah - Mengeratkan hubungan

2

2

2

2

[2m]

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 24: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

24

1(d)

H/C : dapat kenalan baru - Wujudnya perpaduan H/C : saling memahami - Mengelakkan perselisihan H/C : saling menghormati - Tarikan pelancong/promosi H/C : Pendapatan negara meningkat - Mengenali budaya kaum lain H/C : budaya masyarakat (mana-mana 2 kepentingan/jawapan lain yang munasabah) -Pertunjukan tarian naga -Persembahan nanyian -Pertunjukan kebudayaan -Memberi limau -Memberi Ang Pau (mana-mana 2 aktiviti/jawapan lain yang munasabah)

1 1 1 1 1 1 1

1 1

[4m]

1 1 1 1 1

[2m]

2(a)

2(b)

-Kerajinan -Bertanggungjawab -Berdikari -Rasional (mana-mana 2 nilai)

1 1 1 1

[2m]

Kerajinan. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

2

2

http://edu.joshuatly.com/

Page 25: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

25

2(c)

2(d)

Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. (mana-mana maksud 1 nilai berkaitan) Nota: Jawapan minima 2 kata kunci 2 markah -Boleh memberi nasihat/ bimbingan -Mendapatkan bimbingan kaunselor -Mencari maklumat -Menghadiri seminar kerjaya (mana-mana dua cara/ jawapan lain yang munasabah) -Mempunyai hala tuju H/C: tetapkan sasaran -Dapat mencapai cita-cita H/C: dapat bekerja dalam kerjaya yang diminati -Masa depan lebih terjamin H/C: hidup bahagia (mana-mana 2 kebaikan atau jawapan lain yang munasabah)

2

2

[2m]

1

1

1 1

[2m]

1 1

1 1

1 1

[2m]

http://edu.joshuatly.com/

Page 26: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

26

3(a)

3(b)

3(c)

- Bertanggungjawab - Rasional - Mematuhi peraturan dan undang-undang - Menyayangi dan menghargai alam sekitar - Kemapanan alam sekitar - Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar - Peka terhadap isu- isu alam sekitar (mana-mana 2 nilai)

1

1

1

1

1

1

1

[2m]

- Memikul tugas/kewajipan - melaksanakan tugas/kewajipan - Berfikir - Bertindak wajar - Menerima peraturan/undang- undang - Mematuhi peraturan/undang- undang - Memelihara alam sekeliling - Memulihara alam sekeliling - Pengekalan keseimbangan alam sekitar - Tanggungjawab bersama - Hubungan harmonis - Kualiti kehidupan terpelihara -Prihatin persoalan alam sekitar - Berusaha menyelesaikannya. (mana-mana 1 penerangan bagi setiap nilai) - Pembuangan sisa pertanian - Pembuangan sisa toksik - Sampah domestik - Bahan kumbahan - Pengaliran najis dari pusat penyembelihan (mana-mana 2 punca/jawapan lain yang munasabah) - Hidupan akuatik akan pupus - Menjejaskan aktiviti sungai seperti menangkap ikan - menjejaskan kesihatan manusia

1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

[2m]

1 1 1 1 1

[2m]

1 1

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 27: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

27

3(d)

- Generasi akan datang tidak dapat menikmati keindahan sungai. (mana-mana 2 kesan/jawapan lain yang munasabah) - Menguatkuasakan undang- undang - mengetatkan undang- undang - pemantauan - menjalankan kempen cintai sungai kita (mana-mana 2 tindakan/jawapan lain yang munasabah)

1

[2m]

1

1

1 1

[2m]

4(a)

4(b)

-Kerajinan -Bertanggungjawab -Berdikari -Rasional -Penglibatan diri dalam pembangunan negara (mana-mana 2 nilai)

1 1 1 1 1

[2m]

Kerajinan. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

2

2

2

http://edu.joshuatly.com/

Page 28: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

28

4 (c)

4 (d)

Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Penglibatan diri dalam pembangunan negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan memenuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia. (mana-mana definisi 1 nilai berkaitan) Nota : - Jawapan minima 2 kata kunci 2 markah . - Pn Azah Aziz - Datuk Seri Rafidah Aziz - Datuk Maznah Hamid - Puan Elizabeth Vaz - Tan Sri Aishah Ghani - Prof Datuk Dr Mazlan Othman (mana-mana 2 tokoh/jawapan lain yang munasabah) -Menganugerahi mereka pingat H/C :mengenang jasa - Mengadakan sambutan hari wanita H/C : meraikan -Mengisytiharkan tokoh wanita berjasa negara H/C : contoh teladan -Mengabadikan nama. H/C : sekolah, jalan, bangunan

2

2

[2m]

1 1 1 1 1 1

[2m]

1

1

1

1

1

1

1 1

http://edu.joshuatly.com/

Page 29: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

29

-Kenaikan pangkat H/C : motivasi (mana-mana 2 cara/jawapan lain yang munasabah)

1 1

[4m]

5(a)

5(b)

5(c)

5(d)

-Bertanggungjawab -Rasional -Melindungi hak pekerja (mana-mana 2 nilai)

1

1

1

-Bersemuka / berunding dengan majikan -Merujuk kes kepada Kesatuan Sekerja -Mendakwa majikan (mana-mana 2 tindakan) -Memikul tugas/kewajipan -Melaksanakan tugas/ kewajipan -Boleh berfikir -Bertindak wajar -Menghormati perkhidmatan/ jasa/sumbangan pekerja -Menghargai perkhidmatan/ jasa/ sumbangan pekerja (mana-mana 2 penerangan) -Pekerja tidak produktif -Pekerja berhenti kerja -Tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh -Pekerja tertekan -Tiada motivasi kerja (mana-mana 2 kesan/ jawapan lain yang munasabah) -Pembayaran gaji yang setimpal -Cuti bersalin -Cuti sakit -Cuti tahunan -Waktu kerja -Kerja pada hari rehat (mana-mana 2 hak pekerja Mengikut Akta Kerja 1955)

1

1

1 [2m]

1 1

1 1

1

1

[2m]

1 1 1

1 1

[2m]

1

1 1 1 1 1

[2m]

http://edu.joshuatly.com/

Page 30: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

30

6(a)

6(b)

6(c)

6(d)

-Bertanggungjawab -Rasional -Saling menghormati antara negara -Hidup bersama secara aman

1

1

1

1

-Memikul tugas -Melaksanakan tugas -Boleh berfikir -Bertindak wajar -Menghargai hubungan antara negara -Memuliakan hubungan antara negara -Hidup berbaik-baik -Mengutamakan kedamaian/ keharmonian -Dapat melihat negara lain -Dapat belajar bahasa lain -Dapat mengetahui budaya luar -Dapat pengalaman baru -Dapat kenalan baru -Mengeratkan hubungan antara negara -Dapat memperkenalkan Malaysia di mata dunia (mana-mana 2 kebaikan atau jawapan lain yang munasabah) -Ikut arahan -Mematuhi peraturan negara yang dilawati -Menghormati budaya negara lain -Menjaga nama baik negara (mana-mana 2 jawapan) -Aktif dalam kokurikulum -Prestasi akademik cemerlang -Keyakinan diri -Berkebolehan (mana-mana 2 kriteria atau jawapan lain yang munasabah)

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

[2m]

1 1

1

1

[2m]

1 1

1 1

[2m]

http://edu.joshuatly.com/

Page 31: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

31

7(a)

7(b)

-Rasional -Kasih sayang -Kasih sayang terhadap keluarga -Bertanggungjawab -Tanggungjawab terhadap keluarga -Hormat dan taat kepada anggota keluarga -Mematuhi peraturan dan undang-undang (Mana-mana dua nilai)

1

1

1

1

1

1

1

[2m]

-Boleh berfikir -Bertindak wajar -Kepekaan - Perasaan cinta yang mendalam - Perasaan cinta yang berkekalan -perasaan cinta/kasih/sayang yang mendalam -perasaan cinta/kasih /sayang yang berkekalan -Memikul tugas/kewajipan -Melaksanakan tugas/kewajipan -kewajipan terhadap Keluarga - melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej/ menjaga maruah keluarga -memuliakan setiap anggota Keluarga -berinteraksi/memberi layanan bersopan -Menerima peraturan dan undang-undang -Mematuhi peraturan dan undang-undang (Mana-mana dua penerangan) -Mendisiplinkan anak-anak H/C : tidak mahu anak-anak terlibat dengan gejala negatif -Dapat melahirkan keluarga bahagia H/C : anggota keluarga saling menyayangi -Dapat mengeratkan

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

[2m]

1 1

1

1

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 32: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

32

7(c)

hubungan H/C : anggota keluarga memahami antara satu sama lain (mana-mana 2 tujuan atau jawapan lain yang munasabah) -Tidak boleh menonton TV lewat malam -Tidak boleh keluar rumah tanpa kebenaran -Mesti membantu ibu bapa di rumah (mana-mana 2 peraturan atau jawapan lain yang munasabah)

1

[2m]

1

1

1

[2m]

8(a)

8(b)

-Rasional -Cinta akan Negara -Taat setia kepada raja dan negara -Sanggup berkorban untuk negara

1

1

1

1

Keyakinan wujud-Nya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan- Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara -Boleh berfikir -Bertindak wajar - Sayang/bangga kepada negara -Meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri -Kepatuhan berkekalan -Kesetiaan berkekalan -Kerelaan melakukan/menyerahkan sesuatu -Tanda kebaktian kepada negara

2

[2m]

1 1

1

1

1 1

1

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 33: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

33

8(c)

8(d)

-Mematuhi peraturan dan undang-undang (Mana-mana dua nilai)

1

[2m]

-Menerima peraturan dan undang-undang -Mematuhi peraturan dan undnag-undang (mana-mana dua nilai) -Jata negara -Bendera -Lagu kebangsaan -Bunga kebangsaan (mana-mana dua lambang atau jawapan lain yang munasabah) -Berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dimainkan -Tidak membocorkan rahsia Negara -Menyanyiakan lagu kebangsaan dengan semangat (mana-mana dua cara atau jawapan lain yang munasabah)

1

1

[2m]

1 1 1 1

[2m]

1

1

1

[2m]

9. -Bertanggungjawab -Rasional -Mematuhi peraturan dan undang-undang -Saling membantu

1

1

1

1

- Memikul tugas/kewajipan H/C : memainkan peranan - Melaksanakan tugas H/C : melakukan dengan baik -Berfikir H/C : ambil kira kebaikan - Bertindak wajar H/C : menyertai aktiviti yang dianjurkan -Menerima peraturan/undang- undang H/C : akur dengan undang- undang - Mematuhi peraturan/undang- undang H/C : ikut peraturan - Usaha yang baik/membina

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 34: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

34

dan bekerjasama -Penglibatan diri dalam pembangunan negara -Hidup bersama secara aman (mana-mana dua nilai)

1

1

[2m]

H/C : kerja yang berfaedah - Dilakukan bersama H/C : buat bersama-sama - Bebas melibatkan diri H/C : bebas menyertai aktiviti - Mematuhi peraturan/undang- undang/perlembagaan Malaysia H/C : Menurut arahan - Hidup berbaik-baik H/C : Bersatu padu - Mengutamakan kedamaian/keharmonian H/C : mengelakkan perselisihan faham (mana-mana 2 penerangan dan 2 huraian atau contoh daripada nilai berkaitan)

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1

[8m]

10. - Hidup bersama secara aman - Saling menghormati antara negara -Rasional -Kesederhanaan

1

1

1

1

-Hidup berbaik-baik H/C: Elakan rusuhan -Mengutamakan kedamaian/ keharmonian H/C:tidak mengungkitkan isu sensitif -Menghargai hubungan antara negara H/C:Menjaga hubungan baik -Memuliakan hubungan antara negara H/C:Memelihara hubungan erat -Boleh berfikir H/C:mengambil kira akibat tindakan mereka -Bertindak wajar H/C:tidak memperbesar masalah -Tidak keterlaluan H/C: tidak menggunakan bahasa kesat -Tanpa mengabaikan kepentingan diri /orang

1 1 1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1

http://edu.joshuatly.com/

Page 35: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

35

-Hemah tinggi -Mmematuhi peraturan dan undang-undang (mana-mana 2 nilai)

1

1

[2m]

lain H/C:Merugikan dua pihak -Beradap sopan H/C:berbudi bahasa -Berbudi pekerti mulia H/C:bertingkah laku baik -Menerima peraturan H/C:akur dengan peraturan -Mematuhi peraturan H/C:Satu kesalahan. (mana-mana 2 penerangan dan 2 huraian atau contoh daripada nilai berkaitan)

1

1 1 1 1

1 1 1 1

[2m]

11. -Kasih sayang terhadap keluarga -Kasih sayang -Hormat dan taat kepada anggota keluarga -Tanggungjawab terhadap keluarga

1

1

1

1

-Perasaan cinta/kasih/sayang yang mendalam H/C : amat menyayangi keluarga -Perasaan cinta/kasih /sayang yang berkekalan H/C : - sentiasa menyayangi keluarga - Kepekaan H/C : - prihatin - Perasaan cinta yang mendalam H/C : amat menyayangi -Perasaan cinta yang berkekalan H/C : tidak terhingga -Memuliakan setiap anggota keluarga H/C : menghormati ahli keluarga - Berinteraksi/memberi layanan bersopan H/C : berhubung baik/ tidak berkasar - Kewajipan terhadap keluarga H/C : memainkan peranan - Melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej/ menjaga maruah

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

http://edu.joshuatly.com/

Page 36: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

36

-Bertanggungjawab -Rasional (mana-mana 2 nilai)

1

1

[2m]

keluarga H/C : membina keluarga harmonis/ menjaga nama baik keluarga -Memikul tugas/kewajipan H/C : memainkan peranan sebagai anggota keluarga -Melaksanakan tugas/kewajipan H/C : membantu anggota keluarga -Boleh berfikir H/C : faedah melahirkan keluarga penyayang -Bertindak wajar H/C : mengeratkan hubungan (mana-mana 2 penerangan

dan 2 huraian atau contoh

daripada nilai berkaitan)

1

1 1

1

1

1 1

1 1

[8m]

CONTOH JAWAPAN PELAJAR CEMERLANG 1. Majlis rumah terbuka sering diadakan sempena perayaan kaum-kaum di

Malaysia seperti Perayaan Hari Raya Aidil Fitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali.

(a) Nyatakan dua nilai yang diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia melalui majlis rumah terbuka.

(i) Nilai yang dapat dipupuk ialah nilai toleransi. (ii) Nilai kedua hidup bersama secara aman [2 markah] (b) Definisikan satu nilai yang dinyatakan di 1(a). Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/

Page 37: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

37

(c) Terangkan dua kepentingan mengadakan rumah terbuka. (i) Rumah terbuka merupakan tapak untuk merapatkan hubungan antara pelbagai kaum di Malaysia. Contohnya, kita dapat mengenali jiran tetangga dan bertegur sapa dengan mereka. (ii) Pengunjung rumah terbuka dapat mengetahui adat resam dan budaya kaum lain. Contohnya, dapat mengetahui tarian singa apabila mengunjungi rumah terbuka sempena Tahun Baru Cina. [4 markah] (d) Selain jamuan, nyatakan dua aktiviti bagi memeriahkan lagi majlis tersebut.

(i) Pertunjukan kebudayaan (ii) Tarian singa [2 markah]

2. Pernyataan berikut tentang pencemaran yang berlaku di kawasan perkelahan

air terjun di Kampung Cempaka. (a) Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh pengusaha kilang tersebut

bagi mengelakkan pencemaran terus berlaku. (i) Pengusaha kilang harus mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan

undang-undang. Pengusaha kilang perlu mematuhi undang-undang dengan tidak membuang sisa kilang ke dalam sungai.

(ii) Nilai kedua, peka terhadap isu-isu alam sekitar. Pengusaha kilang perlu prihatin terhadap persoalan alam sekitar iaitu mengambil berat terhadap kebersihan sungai.

[4 markah] (b) Nyatakan dua punca lain yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. (i) pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. (ii) pengaliran najis dari pusat penyembelihan ke dalam sungai. [2 markah]

Penduduk Kampung Cempaka berasa gelisah kerana

terdapat pengusaha kilang yang membuang sisa-sisa

simen dan sampah sarap ke dalam kawasan tersebut.

http://edu.joshuatly.com/

Page 38: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

38

(c) Ramalkan dua kesan jika tindakan pengusaha kilang tersebut tidak disekat. (i) hidupan akuatik akan pupus (ii) generasi akan datang tidak dapat menikmati keindahan sungai [2 markah] (d) Jelaskan dua tindakan pihak berkuasa bagi menangani masalah di atas. (i) menguatkuasakan undang-undang (ii) membatalkan lesen operasi kilang [2 markah] 3. Kenyataan berikut berkaitan dengan Program Pertukaran Pelajar antara Malaysia dengan Jepun. Seramai 20 orang pelajar dari Malaysia telah menyertai Program Pertukaran Pelajar di bawah tajaan kerajaan Jepun (a) Terangkan dua nilai yang dapat dipupuk dalam diri pelajar melalui program tersebut.

(i) Nilai yang dapat dipupuk adalah hidup bersama secara aman. Pelajar akan belajar untuk hidup berbaik-baik dengan penduduk negara lain

(ii) Nilai kedua nilai saling menghormati antara negara. Pelajar akan menghargai hubungan antara negara.

(4 markah) (b) Jelaskan dua kebaikan menyertai Program Pertukaran Pelajar. (i) Pelajar dapat mengenali adat resam dan cara hidup penduduk negara yang dilawati.

(ii) Pelajar dapat menjadi duta kecil Malaysia yang memperkenalkan negara kita kepada orang luar

(2 markah) (c) Berikan dua sikap yang harus dipatuhi oleh pelajar ketika berada di luar negara.

http://edu.joshuatly.com/

Page 39: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

39

(i) mematuhi undang-undang negara yang dilawati (ii) menjaga nama baik negara kita dengan bertingkah laku baik (2 markah) (d) Jelaskan dua kriteria yang diambil kira dalam pemilihan Program Pertukaran Pelajar. (i) prestasi cemerlang dalam akademik dan kegiatan kokurikulum (ii) berani mengemukakan pandangan (2 markah)

Bahagian B [20 markah]

Jawab semua soalan.

Arahan : Setiap jawapan haruslah berlandaskan dua nilai serta disokong dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.

9. Berikut adalah matlamat penubuhan unit beruniform peringkat sekolah.

Pengakap

Matlamat

Memupuk sikap berdisiplin

Memberi khidmat dan sumbangan kepada sekolah

Memupuk semangat perpaduan

Persatuan Bulan Sabit Merah

Kadet Polis

Pandu puteri

Puteri Islam Kadet Remaja

Puteri Islam

http://edu.joshuatly.com/

Page 40: [Edu.joshuatly.com] pahang juj spm 2011 p.moral

MODUL GURU JUJ 2011

40

Berdasarkan matlamat di atas, huraikan dua nilai yang ingin dipupuk dalam diri ahli- ahli pasukan unit beruniform tersebut.

[10 markah] Nilai yang dapat dipupuk dalam diri ahli pasukan beruniform ialah nilai bertanggungjawab. Mereka dapat memikul tugas dengan sempurna. Contohnya mereka yang menjadi ketua akan memastikan kerja yang diberikan dapat disiapkan pada yang ditetapkan. Mereka juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Contohnya melakukan tugas sebagai AJK unit beruniform dengan baik. Nilai kedua ialah nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara. Mereka bebas melibatkan diri. Contohnya, mereka bebas menyertai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah atau daerah. Mereka juga perlu mematuhi peraturan yang ada. Contohnya, semua ahli persatuan akan lebih berdisiplin kerana mematuhi peraturan apabila diadakan perkhemahan. Nilai ketiga, saling membantu dan bekerjasama. Mereka ada usaha yang baik. Contohnya, mengisi masa dengan aktiviti unit beruniform. Aktiviti-aktiviti unit beruniform dilakukan bersama oleh ahli-ahli unit beruniform. Contohnya, bekerjasama ketika aktiviti perkhemahan, kawad kaki dan sebagainya. 10. Kenyataan berikut berkaitan dengan layanan buruk terhadap pelajar Malaysia di negara Z.

Pelajar Malaysia yang belajar di Negara Z dihina dengan kata-kata kesat. Malah penduduk di situ juga telah mengeji serta memijak dan membakar bendera Malaysia.

Huraikan dua nilai yang harus diamalkan oleh penduduk Negara Z tersebut. [10 markah] Penduduk negara X harus mengamalkan nilai rasional. Mereka harus berfikir. Contohnya, mereka harus mengambil kira kepentingan menjaga hubungan baik antara negara. Mereka harus bertindak wajar. Contohnya, mereka tidak harus memperbesar-besarkan masalah yang kecil. Nilai kedua hidup bersama secara aman. Mereka harus hidup berbaik-baik. Contohnya, mereka harus menyelesaikan masalah dengan berunding dan bukannya bertindak liar. Mereka harus mengutamakan kedamaian. Contohnya, mereka harus mengelakkan perselisihan faham dengan Malaysia. Nilai ketiga, kesederhanaan. Mereka harus tidak keterlaluan. Contohnya, tidak menggunakan kata-kata kesat. Mereka harus berbuat sesuatu tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Contohnya, menjaga hubungan baik dengan Malaysia, bukannya bertindak mengikut emosi masing-masing.

http://edu.joshuatly.com/