P R E D L O G S T A T U T UGOSTITELJSKO ¢â‚¬â€œ TURISTI¤’KOG ...hotel- Ugostiteljsko ¢â‚¬â€œ turisti¤†ko akcionarsko

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P R E D L O G S T A T U T UGOSTITELJSKO ¢â‚¬â€œ...

 • P R E D L O G

  Na osnovu člana 247. stav 1, a u vezi sa odredbom člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 i 99/2011) Skupština ugostiteljsko turističkog akcionarskog Društva “Sloga” Užice u postupku usklađivanja opštih akta sa navedenim Zakonom na sednici održanoj dana 28.06.2012. godine, donela je:

  S T A T U T UGOSTITELJSKO – TURISTIČKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

  “S L O G A” UŽICE

  I UVODNE ODREDBE

  1.Osnivanje Član 1.

  Ugostiteljsko – turističko akcionarsko društvo “Sloga” Užice, Dimitrija Tucovića br. 149 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 12917/2007 od 14.03.2007. godine, matični broj 07258682, osnovano je Ugovorom o osnivanju otvorenog akcionarskog društva UT AD “Sloga” Užice od 06.03.2007. godine, overenim kod Opštinskog suda u Užicu pod brojem Ov.br.18/07, izmenjenim Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br.3990/07 od 27.07.2007. godine i Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br. 1857/2009 od 30.04.2009. godine.

  2. Trajanje Društva i organizacija

  Član 2.

  Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

  Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

  3. Statut Društva Član 3.

  Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, a sadrži naročito:

  1) poslovno ime i sedište Društva; 2) pretežnu delatnost Društva; 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj

  nominalnoj vrednosti odobrenih akcija; 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje

  tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;

  5) promene osnovnog kapitala 6) prava i obaveze akcionara 7) upravljanje Društvom 8) postupak sazivanja Skupštine; 9) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže

 • uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa; 10) druga pitanja za koja je Zakon o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) ili

  posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

  Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz stava (1) tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

  II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

  1. Poslovno ime Društva Član 4.

  Poslovno ime Društva glasi: Ugostiteljsko turističko Akcionarsko društvo “SLOGA”, Užice.

  Skraćeno poslovno ime Društva je: UT AD “SLOGA” UŽICE.

  2. Sedište Društva Član 5.

  Sedište Društva je u Užicu, u ulici Dimitrija Tucovića 149. (hotel “Zlatibor”).

  3. Pečat i štambilj Član 6.

  Društvo ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm. Tekst ispisan na pečatu glasi: Ugostiteljsko Turističko Akcionarsko društvo “Sloga” Užice.

  Štambilj je pravouganog oblika sa upisanim tekstom: Ugostiteljsko turističko Akcionarsko društvo “Sloga” Užice

  Primljeno:

  Org.jed. Broj Prilog Vrednost

  4. Zaštitni znak Društva Član 7.

  Društvo ima zaštitni znak.

  Društvo ima opravdani poslovni interes da zaštiti ime i znak (logotip) pred nadležnim sudom pod uslovima propisanim Zakonom.

 • III DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

  1. Delatnost Društva Član 8.

  Pretežna delatnost Društva je ”Hoteli i sličan smeštaj”, koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 5510.

  Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.

  Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

  IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

  1. Zastupnici Član 9.

  Društvo zastupa zakonski zastupnk Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom, posebnim ugovorima i odlukama Odbora direktora.

  Osim zakonskog zastupnika iz stava 1 ovog člana, zastupnici Društva su i lica koja su aktom ili odlukom Odbora direktora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

  2. Punomoćnici Član 10.

  Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

  Pod pojmom zaposlenog u smislu stava (1) ovog člana, u skladu sa Zakonom, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

  Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja, može dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.

  Ovlašćenje punomoćnika iz stava (3) ovog člana ograničeno je na odredjeni posao ili vrstu posla.

  3. Potpisivanje Član 11.

  Društvo potpisuju zastupnik, punomoćnik ili prokurista i prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva svako od njih je dužan da uz potpis navede svoju funkciju u Društvu.

 • V OSNOVNI KAPITAL

  1.Osnovni kapital

  Član 12.

  Osnovni kapital Društva iznosi 327.493.320,00 dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

  2. Broj, vrsta i vrednost akcija Član 13.

  Osnovni kapital Društva podeljen je na 474.628 akcija sa rednim brojem od 1 – 474.628.

  Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSSOGAE37714.

  Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 690,00 dinara.

  VI PROMENA OSNOVNOG KAPITALA

  Član 14. Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i po postupku

  utvrdjenom zakonom.

  1.Povećanje osnovnog kapitala Član 15.

  Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Supština, osim u slučaju odobrenog kapitala u kom slučaju takvu odluku donosi Odbor direktora.

  Društvo može povećati osnovni kapital novim ulozima, uslovno, iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene i kao rezultat statusne promene.

  Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novčanim i nenovčanim ulozima, a njihov upis i uplata za novčane, odnosno unos za nenovčane uloge vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

  Uslovno povećanje osnovnog kapitala sprovodi se u obimu potrebnom za ostvarenje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva, za ostvarenje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva, za ostvarenje prava zaposlenih, direktora na kupovinu akcija Društva, i za sprovođenje postupka statusne promene. Upis, iznos i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

  Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi društva u osnovni kapital, pod uslovom da Društvo u registrovanom finansijskom izveštaju nije iskazalo gubitak, odnosno uz uslov da je izvršeno prethodno pokriće gubitka u kom slučaju se povećanje osnovnog kapitala može vršiti iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića tog gubitka. Pravo na akcije po osnovu ovakvog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom, zatim Društvo po osnovu sopstvenih akcija, a srazmerno se povećavaju i prava imalaca zamenljivih obveznica Društva u pogledu broja akcija na koje imaju pravo ili njihove nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. Prava po osnovu akcija stečenih po

 • ovom osnovu određuju se odlukom o povećanju kapitala u skladu sa Zakonom.

  Kapital se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon uplate i upisa akcija u Centralni registar.

  2. Pravo prečeg upisa akcija Član 16.

  Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

  Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

  U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa Društvo je u obavezi da: - svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija,

  odnosno drugih hartija od vrednosti; - odredi rok za ostvarivanje ovog prava koji ne može da bude kraći od 30 dana od dana

  slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti; - upućivanje

Recommended

View more >