KURIKULUM UGOSTITELJSKO¢â‚¬â€œ TURISTI¤’KE ¥ KOLE, OSIJEKss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/upload/ss-ugostiteljsko-turisticka-os/news

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURIKULUM UGOSTITELJSKO¢â‚¬â€œ TURISTI¤’KE...

 • KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM UGOSTITELJSKOUGOSTITELJSKOUGOSTITELJSKOUGOSTITELJSKO––––

  TURISTIČKE ŠKOLE, TURISTIČKE ŠKOLE, TURISTIČKE ŠKOLE, TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEKOSIJEKOSIJEKOSIJEK

  OSIJEK, 15. RUJNA 2010.

 • SADRŽAJ:

  ŠKOLSKI KURIKULUM - NASTAVNI UPUTNIK - ŠKOLSKI KURIKUL 1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  • 2. 1. HRVATSKI JEZIK • 2. 2. FRANCUSKI JEZIK • 2. 3. HRVATSKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) • 2. 4. ENGLESKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) • 2. 5. NJEMAČKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) • 2. 6. MATEMATIKA (DRŽAVNA MATURA) • 2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (BARMENI) • 2. 8. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (FLAMBERI) • 2. 9. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (SOMMELIERI) • 2. 10. KUHARSTVO (PRIPREMA HRANE UPRIRODI) • 2. 11. KUHARSTVO (TRADICIJSKA JELA PODUNAVSKE REGIJE) • 2. 12. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA – PLES • 2. 13. MATEMATIKA (DOPUNSKA)

  3. FAKULTATIVNA NASTAVA • 3. 1. TALIJANSKI JEZIK (POČETNI)

  4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI • 4. 1. LITERARNA SKUPINA • 4. 2. DRAMSKA SKUPINA • 4. 3. RECITATORSKA SKUPINA • 4. 4. NOVINARSKA SKUPINA • 4. 5. FILMSKA SKUPINA • 4. 6. ENGLESKI JEZIK • 4. 7. NJEMAČKI JEZIK • 4. 8. MATEMATIKA • 4. 9. KNJIGOVODSTVO • 4. 10. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB „Ugostitelj“ • 4. 11. INFORMATIČKA SKUPINA • 4. 12. HOTELIJERSKO – TURISTIČKA SKUPINA • 4. 13. SLASTIČARSKA SKUPINA • 4. 14. VOLONTERI UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE • 4. 15. CRVENI KRIŽ • 4. 16. SKUPINA ZA HUMANITARNI RAD • 4. 17. PROJEKT GRAĐANIN • 4. 18. PRIPREME ZA GASTRO (POSLUŽIVANJE MENIJA, BARMENI) • 4. 19. SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE JELA NA ZADANU TEMU • 4. 20. PRIPREME ZA GASTRO (PRIPREMANJE MENIJA)

 • 5. PROJEKTI • 5. 1. UNICEF – ŠKOLE ZA AFRIKU • 5. 2. COMENIUS

  6. IZLETI, POSJETI, EKSKURZIJE • 6. 1. POSJET ZAGREBAČKIM HOTELIMA • 6. 2. POSJET MUZEJU EVOLUCIJE U KRAPINI I KUĆI KNJIŽEVNIKA K. Š. GJALSKOG • 6. 3. POSJET MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA U ZAGREBU • 6. 4. POSJET SAJMU KNJIGA - INTERLIBER • 6. 5. POSJET VINARIJI U ILOKU • 6. 6. POSJET PIVOVARI U OSIJEKU • 6. 7. POSJET MLJEKARI U OSIJEKU • 6. 8. POSJET MUZEJU SLAVONIJE I ARHEOLOŠKOM MUZEJU U OSIJEKU • 6. 9. TURISTIČKI IZLET – PLANIRANJE I PROVEDBA TURISTIČKOG ARANŽMANA • 6. 10. IZLET U VUKOVAR • 6. 11. NAGRADNI IZLET ZA UČENIKE • 6. 12. MATURALNA EKSKURZIJA U PRAG

  7. OSTALE AKTIVNOSTI

  • 7. 1. SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI • 7. 2. PROJEKTNI EKO DAN • 7. 3. EKO ŠKOLA • 7. 4. MEĐUNARODNI MJESEC ŠKOLSKIH KNJIŽNICA • 7. 5. SAJAM ZANIMANJA • 7. 6. SAJAM POSLOVA • 7. 7. VIJEĆE UČENIKA • 7. 8. HACCAP • 7. 9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA • 7. 10. ŠKOLA OTVORENIH VRATA • 7. 11. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE, DANI KRUHA • 7. 12. ORGANIZIRANO POHAĐANJE KAZALIŠNIH PREDSTAVA

  8. ULOGA KNJIŽNICE U KURIKULUMU 9. VRJEDNOVANJE RADA ŠKOLE

 • ŠKOLSKI KURIKULUM - NASTAVNI UPUTNIK - ŠKOLSKI KURIKUL

  određenje pojma

  Pojam nastavni uputnik - školski kurikul podrazumijeva sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika. Kurikul obuhvaća, osim službenih programa nastave i neformalne programe.

  Kurikul podrazumijeva opsežno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima; program dodatne, dopunske i fakultativne nastave i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća školskog kurikuluma je razvoj jedinstvenog profila škole. Kurikulum je ukupnost svega čemu podučavamo učenike kako bi stekli osnovne vještine i znanja na različitim mjestima podučavanja.

  1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK 1. 1. Filozofija škole Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovno – odgojna ustanova.

  Budućnost škole temelji se na pozitivnim vrijednostima i bogatoj tradiciji od preko 50 godina. Učenicima trebamo svakodnevno ukazivati da se znanje, marljivost i upornost isplate! Znanje je moć i svaki je učenik važan. Odgojna dimenzija:

  Odgajamo mlade ljude. U odgoju mladih ljudi smatramo vrlo važnom suradnju roditelja, profesora i učenika u atmosferi potpore, pomoći, suradnje i razumijevanja. Moramo jasno ukazivati učenicima da se problemi mogu rješavati samo suočavanjem s njima, a ne izbjegavanjem problema te u tom svjetlu prikazati problem odlaženja s nastave koje uvijek više šteti nego koristi. Pozornost treba obratiti na pripremanje učenika za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu zajednice. Obrazovna dimenzija:

  Naša škola daje dovoljno znanja za tržište rada, ali i za upise na fakultete. Učimo učenike učiti kako bi se mogli snalaziti u budućem životu. Zadatak nam je i upoznavanje učenika s cjelokupnošću hrvatskoga kulturnog identiteta.

 • 1. 2. Vizija i misija škole

  Ugostiteljsko-turistička škola je škola u kojoj se zbog pozitivnog ozračja učenici, profesori i roditelji ugodno osjećaju. Škola može i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga.

  U našoj školi podjednako obraćamo pozornost na stjecanje znanja i neophodnih vještina, posebno u struci. Škola zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija. Škola pruža pomoć mladim ljudima da se bore protiv kriza, lijenosti i problema. Odgojna dimenzija škole vidljiva je na svakom nastavnom satu.

  U školi naglašeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao što su znanje, pristojnost, kultura ophođenja, marljivost, upornost, pravednost, poštivanje starijih, poštivanje profesora, poštivanje kolega.

  U najvećoj mogućoj mjeri potreban je individualan pristup učenicima pred kojima su jednaki zadaci, a različite mogućnosti.

  Želimo mlade ljude pripremiti za suočavanje sa izazovima budućnosti tako da ih

  naučimo učiti, logički zaključivati, analizirati i prezentirati znanja i ideje. Važno je mladima osim znanja dati vještine i kompetencije. Potrebno je poticati kreativno izražavanje kod učenika – usmeno. U okviru školskih mogućnosti treba poticati poduzetništvo što je ključna kompetencija za razvoj hrvatskog gospodarstva

  Izrada kurikuluma škole mora biti otvoren proces gdje svi mogu dati prijedloge.

  Učenici u našoj školi moraju steći - znanje, vještine, samostalnost i odgovornost. S obzirom da smo se u prošloj kalendarskoj godini uselili u novu školsku zgradu koja je opremljena po pedagoškim standardima, imamo mogućnosti za realizaciju nastave na visokoj razini. To nam omogućuju prostori učionica, praktikuma i kabineta koji su opremljeni suvremenom opremom kako za teorijski tako i za praktični dio nastave.

  Strategija razvoja škole

  • širenje obveznog kurikuluma pružanjem različitih fakultativnih sadržaja i dodatne nastave

  • poboljšanje poučavanja i učenja te osiguravanje kvalitetne nastave

  • primjena nformatičko-komunikacijske tehnologije • jačanje preventivne uloge škole naspram društveno

  neprihvatljivih oblika ponašanja

  • skrb za stalno učenje i napredovanje učenika • stvaranje ozračja koje školu čini zajednicom u kojoj se uči i u

  kojoj se grade bliski i snošljivi međuljudski odnosi

  • poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera

  • inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu

 • Pretpostavke razvoja škole

  • permanentno stručno usavršavanje nastavnika u skladu s njihovim osobnim afinitetima i politikom škole

  • intenzivnije uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

  • Poboljšanje realizacije praktične nastave kroz selektiranje i izbor objekata u kojima učenici obavljaju praksu, bolja i kvalitetnija suradnja s mentorima.

  • angažiranje poznatih stručnjaka iz obrazovnih područja, gastronomije, pedagoških stručnjaka te poznatih psihologa.

  • ostvarivanje suradnje s obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, turističkim udruženjima i drugim subjektima u gospodarstvu.

  Vizija i misija

  • učeničke potrebe kao pretpostavka novih znanja, vještina i vrijednosti

  • oblikovanje poticajnog okruženja za učenje • razmatranje učeničkih informacija za daljnje planiranje • dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa

  razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika)

  • rad s darovitom djecom • uvođenje sustava nagrađivanja nastavnika potaknuto

  eksternom evaluacijom

  • poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju

  • izrada i provedba programa cjeloživotnog učenja

  Informiranje o školi

  • na mrežnim stranicama škole • u školskom listu Cocktail (izlazi jedanput godišnje) • na roditeljskim sastancima i prim