UGOSTITELJSKO-TURISTI¤’KA ¥ KOLAss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/upload/ss-ugostiteljsko-turisticka-os/multi...¢ 

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UGOSTITELJSKO-TURISTI¤’KA...

 • 1

  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

  O S I J E K

  KLASA: 034-01-02/368

  URBROJ: 2158/48-01-2014-1

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

  U Osijeku , rujan 2014. godine

  Ravnatelj:

  Blaško Menalo

 • 2

  UGOSTITELJKO-TURISTIČKA ŠKOLA

  O S I J E K

  Klasa: 034-01-02/368

  Urbroj: 2158/48-01-2014-1

  Na temelju članka 59. Statuta Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, Školski odbor

  Ugostiteljsko-turističke škole Osijek na sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine donosi

  O D L U K U

  o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada

  I

  Usvaja se Godišnji plan i program rada Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek za školsku

  2014./2015. godinu.

  II

  Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči škole i prilaže se zapisniku i Godišnjem planu i

  programu rada Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek.

  U Osijeku 30. rujna 2014. godine

  Predsjednik Školskog odbora

  Robertino Marinjak, oec

 • 3

  S A D R Ž A J:

  Odluka br. stranice

  1.Osnovni podatci 5

  1.1..Podatci o ustanovi 7

  1.2.Upravljanje ustanovom 7

  1.3.Povijesni razvitak 9

  1.4.Uloga i mjesto UTŠ u obrazovnom konceptu grada i regije 10

  2. Djelatnost ustanove

  2.1.Redovito obrazovanje 11

  2.2. Obrazovanje odraslih 11

  2.3.Odgoj i obrazovanje učenika smještenih u Domu 11

  3. Uvjeti rada

  3.1. Prostorni uvjeti 12

  3.1.1. Škola 12

  3.1.2. Dom 17

  3.2. Kadrovski uvjeti

  3.2.1.Radnici u školskoj godini 2014./2015. 18 3.2.2. Stručna zastupljenost 19

  3.2.3. Kadrovske promjene 19

  3.2.4. Potrebe za radnicima, radnici s posebnim rješenjem 20

  4. Učenici

  4.1. Podatci o upisanim učenicima 20

  5. Radnici ustanove

  5.1. Tjedna zaduženja nastavnika 21

  5.2. Sati rada iznad norme 32

  6. Plan nastavnih sati

  6.1. Godišnji plan nastavnih sati - tablica 33

  6.2. Tjedni plan nastavnih sati - tablica 35

  6.3. Izborna nastava, dodatna i dopunska nastava 37

  6.4. Projekti ustanove 38

  6.5. Izvannastavne aktivnosti i ostali poslovi 39

  6.6. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole 40

  6.7. Natjecanja 41

  7. Organizacija nastave 43 7.1. Organizacija nastave

  7.2. Kalendar rada, vremenik izradbe i obrane završnog rada 44

  7.3. Strukovna i teorijska nastava 49

  7.3.1. Nastava općeobrazovnih predmeta 49

  7.3.2. Nastava struke

  7.3.3. Osposobljavanje učenika za rad na siguran način

  7.3.4. Praktična nastava i stručna praksa, popis objekata praktične nast. 49

  7.3.5. Suradnja s poduzećima i ustanovama na izvođenju praktične nast. 60

  7.3.6. Pomoćnički ispiti i izradba i obrana završnog rada 60

  7.3.7. Državna matura ( organizacija, kalendar) 61

 • 4

  8. Moguće teškoće u radu 63

  9. Razvojna očekivanja i aktivnosti 63

  10. Dežurstvo u školi 64

  10.1. Dežurstvo nastavnika

  10.2. Dežurstvo na recepciji

  11. Pedagoško razvojna služba 65

  11.1. Program rada pedagoško razvojne službe 65

  11.1.1. Program rada ravnatelja 67

  11.1.2. Program rada pedagoga 70

  11.1.3. Program rada psihologa 73

  11.1.4. Program rada knjižničara 75

  12. Stručna tijela škole 79

  12.1. Nastavničko vijeće 79

  12.2. Razredna vijeća, razrednici 80

  12.2.1. Program rada razrednika i razrednih odjela 81

  12.3. Prosudbeni odbor 85

  12.4. Stručna vijeća škole 86

  12.4.1. Program rada stručnih vijeća i voditelja praktične nastave 88

  12.4.2. Plan i program rada školskog ispitnog povjerenstva 96

  12.4.3. Plan i program rada školskog ispitnog koordinatora 96

  12.5. Vijeće roditelja 98

  12.6. Vijeće učenika 98

  12.7. Plan i program rada eko škole 99

  13. Ekskurzije i stručni izleti 100

  14. Suradnja škole 101

  14.1. Suradnja s drugim ugostiteljskim školama

  14.2. Suradnja izvan granica Hrvatske

  15. Stručno usavršavanje nastavnika 102

  16. Školski preventivni programi 103

  16.1. Program za sprječavanje nasilja

  16.2 Plan i program za područje građanskog odgoja i obrazovanja

  17. Socijalna i zdravstvena zaštita 104

  18. Financijski plan 105

  19. Godišnji plan i program rada Doma učenika 106

 • 5

  1. OSNOVNI PODATCI

  Naziv škole: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA *******************************************************

  Mjesto: O S I J E K

  Adresa: Matije Gupca 61

  Telefon: 211-095

  Telefaks: 212-980

  OIB 67104212471

  e-mail ss-osijek-512@skole.t-com.hr

  Ravnatelj: Blaško Menalo

  Upis u sudski registar: Trgovački sud Osijek

  Upisni broj: RUL U-1-142

  Površina: 5329 m 2 ukupne površine; 4330 m

  2 unutarnji prostor

  DOM UČENIKA

  ***********************

  Adresa: Lučki prilaz 4

  Telefon: 203-870

  Voditeljica doma Gordana Pavlović

  Površina: 800 m 2

 • 6

  a) Naziv i

  sjedište

  škole:

  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK

  b)Adresa,

  županija

  31000 Osijek, Matije Gupca 61

  Osječko-baranjska županija

  c)Šifra

  ustanove: 14-060-512

  d)Ukupni

  broj učenika: 607

  e)Ukupni

  broj

  razrednih

  odjela:

  26 razreda+ 5 odgojnih skupina

  f) Ukupni

  broj

  djelatnika:

  1.Nastavnika: 52

  2.Stručnih suradnika: 4

  3.Administrativno-tehničkog osoblja: 14

  g)Obrazovna

  područja:

  1.Redoviti učenici Naziv programa: Trajanje programa:

  Kuhar 3

  Konobar 3

  Slastičar 3

  Kuhar JMO- 2. i 3. raz 3

  Konobar JMO 3

  Slastičar JMO 3

  Turističko hotelijerski

  komercijalist

  4

  Hotelijersko-turistički

  tehničar

  4

  2.Obrazovanje

  odraslih Naziv programa: Trajanje programa:

  Kuhar 3

  Konobar 3

  Slastičar 3

  Turističko hotelijerski

  komercijalist

  4

  Hotelijersko-turistički

  tehničar

  4

  U sastavu

  škole: Dom učenika

  Adresa: Lučki prilaz 4

  Ukupan broj

  učenika: 108

  Ukupan broj

  odgojnih

  skupina:

  5

  Ukupan broj

  djelatnika: Odgajatelja: 5

  Stručnih suradnika: 1

  Tehničko osoblje: 2

  Ostalo osoblje: 7

 • 7

  Nastavni planovi za školsku godinu 2014./2015.

  * Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Posebno izdanje br. 8a, lipanj 1997. do rujan 1998.

  * za obrazovanje u jedinstvenom modelu obrazovanja vrijedi jedinstveni nastavni plan i

  okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar, konobar, slastičar, objavljen u NN 112. od

  13. kolovoza 2004. godine.

  1.1. PODATCI O USTANOVI

  Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka (u daljem tekstu Škola), osnovana je odlukom

  Općine Osijek 1. rujna 1992. godine. Osnivač Škole je Osječko-baranjska županija.

  Osnivačka prava prenesena su na Republiku Hrvatsku, a odlukom Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i športa o prijenosu osnivačkih prava nad srednjoškolskim ustanovama klasa:

  602-03/02-01/91, Ur. broj: 532/1-02-1 od 1. veljače 2002. godine, osnivačka prava vraćena su

  županijama.

  Škola je upisana u Trgovački sud u Osijeku dana 26. travnja 1994. godine pod brojem

  registarskog uloška U-1-142 u registar ustanova.

  Ravnatelj škole je Blaško Menalo, dipl.oec..

  1.2. UPRAVLJANJE USTANOVOM

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  (NN 90./11.) od 2. 8. 2011. g. školski odbor ima sedam članova.

  Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.) imao j