Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

 • View
  62

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketing

Text of Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  1/18

  MARKETING U

  POLJOPRIVREDI

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  2/18

  Uvod

  Primena meunarodnog marketinga, u kome bi proizvodimao centralno mesto u poslovnoj politici preduzea, akoja bi nas vodila od izvoza sirovina do izvoza finalnihproizvodau oblasti poljoprivrede jo uvek je u samomzaetku, i skopana je sa brojnim izazovima i

  problemima.

  Zbog toga e tema ovog rada biti marketing upoljoprivredi, istai emo sve ono to je bitno za ovajpojam kroz osvrt na poljoprivredne potencijale i

  potencijal u marketingu istih drave Srbije, konkretnoorganske proizvodnje, jer nam je elja da ovaj radobuhvati vie praktinih i konkretnih elemenata negoteorijskih.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  3/18

  Marketing u poljoprivredi

  uopteno Marketing se u savremenom

  agraru definie kao procesobezbeenja optimalnogzadovoljenja potreba potroaauz stvaranje sistema vrdnostiza zaposlene (kroz poveanjefinansijskog i radnogzadovoljstva) i optimalnog

  profita za preduzee, bezoteenja fizikog ili socijalnogokruenja.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  4/18

  Ekonomski faktori i marketing aktivnosti u razvoju

  organske poljoprivredne proizvodnje u Srbiji Razmatranje ekonomskih faktora i marketing

  aktivnosti u domenu organske poljoprivredneproizvodnje treba posmatrati iskljuivo ukontekstu korisnosti, odnosno prednosti ovogvida proizvodnje u odnosu na klasinupoljoprivrednu praksu.

  Naunim metodama je ve odavno ustanovljenitav niz pozitivnih efekata organskepoljoprivrede u ekolokom, drutvenom iekonomskom smislu.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  5/18

  Principi poljoprivredne

  proizvodnje

  zdraviji proizvoai

  zdravije zemljite

  biljke i ivotinje kvalitetnija eko sredina

  zdraviji potroai koji konzumiraju

  kvalitetnije proizvode

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  6/18

  Makroekonomski faktori

  proizvodnje

  zakonodavna regulativa odgovarajuih

  dravnih organa

  subvencije

  organizovanje i odravanje

  specijalizovanih nacionalnih savetodavnihslubi i

  generike promotivne kampanje

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  7/18

  Mikroekonomski faktori

  proizvodnje

  mikro lokacijski proizvodni faktori

  dobavljai inputa za organskupoljoprivrednu proizvodnju

  posrednici u prometu (kanali distribucije)

  finansijske institucije i sl.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  8/18

  Priprema za donoenje

  poslovnih odluka

  U svojoj osnovi, SWOTanaliza ima za svrhu da topreciznije ukae na interne

  snage i slabosti (S i W) kao ieksterne anse i opasnosti(O i T) kako bi se odmnotva raspoloivih,

  odabrala optimalnamarketing strategija za datopreduzee.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  9/18

  Priprema za donoenje

  poslovnih odluka

  U postupku analize sopstvenih snaga islabosti, najee se daju odgovori nasledea pitanja:

  koja su osnovna podruja poslovanja ukojima su performanse datog preduzea

  bolje u odnosu na konkurenciju i koja su osnovna podruja poslovanja u

  kojima konkurenti imaju prednost.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  10/18

  Priprema za donoenje

  poslovnih odluka Postupak analize ansi i opasnosti daje odgovore na sledea

  pitanja:

  na kojim tritima se realno mogu oekivati znaajniji pomaci upogledu realizacije proizvoda datog preduzea;

  koje tehnologije se naziru i kakav e uticaj imati na rezultateposlovanja;

  u sluaju realizacije i na stranim tritima - stanje i kretanjageneralne ekonomske i politike slike sveta;

  u kom domenu je realno oekivati pomake nacionalne ekonomskepolitike i sa kojim instrumentima e se sprovoditi i

  u kom pravcu se kreu socioloke promene u ciljno odreenomtrinom segmentu.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  11/18

  Priprema za donoenje

  poslovnih odluka

  Generalno posmatrano, preduzea koja poslujuu trinim uslovima, najee uoavaju svojeanse i opasnosti iz okruenja na osnovuistraivanja:

  kupaca

  internih podataka

  konkurenata

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  12/18

  Stavovi potroaa o

  poljoprivrednim proizvodima

  Racionalni:

  briga za zdravlje

  kvalitet proizvoda

  ekoloka svest i cena

  Emotivni:

  pakovanje promocija

  imid proizvoda i

  imid prodavnice.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  13/18

  Elementi marketing miksa

  Proizvod

  Cena Distribucija

  Promocija

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  14/18

  Proizvod

  Proizvod je neto to se moenuditi na tritu za panju,prihvatanje, korienje ilipotronju; on ukljuuje fizikeobjekte, usluge, karaktere, mesta,organizacije i ideje.

  Proizvod predstavlja sve ono topreduzee moe da ponudi kupcuda zadovolji neku potrebu uzamenu za novac.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  15/18

  Cena

  Cena je sve ono to se trai u zamenu zaprimljeni proizvod odnosno uslugu.

  Cena je kljuni faktor za postizanjeprofitabilnosti.

  Cena je jedini element marketing miksa kojigenerie prihode dok ostala tri stvaraju trokove.

  Cena je novano izraena vrednost proizvoda iliusluge na tritu.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  16/18

  Distribucija

  Osnovni zadatak kanala distribucije je da

  proizvod uine raspoloivim na pravom

  mestu i u pravo vreme, zato je u procesu

  marketinga izbor kanala distribucije veomavaan.

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  17/18

  Promocija

  Potroai moraju znati za va proizvodukoliko elite da ga kupe. Naini za to su:

  Ekonomska propaganda

  Unapreenje prodaje

  Linaprodaja

  Marketing odnosi s javnou

  Direktni marketing

 • 5/25/2018 Osnovi Marketinga - Marketing u Poljoprivredi

  18/18

  Zakljuak

  Danas je marketing zastupljen u svim oblastimaljudske delatnosti, slobodno se moe rei da sesavremeno poslovanje duboko u svim svojimporama oslanja na marketing.

  Marketing je danas osnov kvalitetne ekonomije.

  To znai da se i u poljoprivrednoj proizvodnjineizostavno mora obratiti panja na ovajsegment.