23
Osnovi ekonomije Prof.dr Ilija Rosić, Doc.dr Petar Veselinović, Nikola Makojević, asistent

Osnovi ekonomije 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovi ekonomije 1

Citation preview

Page 1: Osnovi ekonomije 1

Osnovi ekonomije

Prof.dr Ilija Rosić,Doc.dr Petar Veselinović,Nikola Makojević, asistent

Page 2: Osnovi ekonomije 1

1.Ekonomija kao društvena nauka

Ekonomija spada u grupu dinamičkih, naučnih disciplina, koja pruža naučna objašnjenja funkcionisanja privrede uz istovremeno pružanje preporuka kreatorima ekonomske politike o načinu upravljanja privredom

Prva učenja o ekonomiji tumače suštinu ekonomske aktivnosti kao društveni proces proizvodnje,raspodele,razmene i potrošnje materijalnih dobara radi zadovoljavanja ljudskih potreba

Page 3: Osnovi ekonomije 1

Zadatak ekonomije jeste da otkrije objektivne ekonomske zakonitosti koje vladaju društvenom proizvodnjom, raspodelom, razmenom i potrošnjom, što znači da je ekonomija društvena nauka

Predmet izučavanja ekonomije, odnosno oblasti kojima se ekonomija bavi u svom izučavanju jesu:

Page 4: Osnovi ekonomije 1

1. procesi proizvodnje, šta proizvoditi, kako proizvoditi i za koga proizvoditi,

2. kretanja u privredi,odnosno trednovi u kretanjima cena, proizvodnje, nezaposlenosti i spoljne trgovine,

3. pitanja izbora oskudnih resursa i njihovo korišćenje za proizvodnju različitih dobara i resursa,

4. Pitanja novca, bankarstva, tržišta, kapitala i finansiranja privrednog razvoja; obavljanje spoljne trgovine i uticaj ekonomskih i neekonomskih faktora na spoljnu trgovinu,

5. Procesi ekonomskog delovanja, to jest, kako ostvariti maksimalne rezultate uz minimalne troškove

Page 5: Osnovi ekonomije 1

Suština ekonomije jeste da prizna stvarnost oskudnosti resursa i pronađe način kako urediti društvo da se oskudni resursi koriste za postizanje maksimalnih rezultata

Page 6: Osnovi ekonomije 1

2. Predmet izučavanja ekonomije

Ekonomija kao naučna disciplina proučava brojne oblasti i probleme razvijajući teorije ljudskog ponašanja u donošenju ključnih odluka u korišćenju ograničenih resursa radi proizvodnje i raspodele vrednih materijalnih dobara i usluga

Celokupna ekonomska nauka se može klasifikovati na: pozitivnu i normativnu

Page 7: Osnovi ekonomije 1

Pozitivna ekonomija proučava ciljeve i daje naučno objašnjenje kako privreda funkcioniše,i istovremeno se bavi pitanjima kako društvo donosi odluke o potrošnji, proizvodnji, raspodeli i razmeni dobara i usluga

Pozitivna ekonomija proučava kako privreda radi bez obzira na naše političke naklonosti, moralne kodekse, odnosno u odsustvu ličnih promocija.

Page 8: Osnovi ekonomije 1

Normativna ekonomija nudi preporuke u funkcionisanju privrede, koje se zasnivaju na ličnom rasuđivanju

Normativna ekonomija je zasnovana na ličnoj proceni presuda, a ne na bazi istraživanja usmerenih ka otkrivanju objektivnih istina

Page 9: Osnovi ekonomije 1

3. Pojam makroekonomije i mikroekonomije

Sve do velike svetske krize 30-tih godina u ekonomskoj teoriji nije se razlikovala makro i mikro ekonomija

Kangar Frish, dobitnik Nobelove nagrade iz oblasti ekonomije(1969), prvi je uveo termine

‘’micro-dynamics’’ i ‘’macro-dynamics’’ koji su poslužili kao osnov za uvođenje pojmova mikro i makro u ekonomsku teoriju

Page 10: Osnovi ekonomije 1

Makroekonomija potiče od grčkih reči:

macros-veliki i oikonomija-privreda Makroekonomija je ekonomska nauka koja se

bavi izučavanjem agregatnih ekonomskih veličina, odnosno bavi se proučavnjem problema društvene privrede kao celine

U davanju odgovora na pitanja iz predmeta svog proučavanja, makroekonomija se koristi procesom simplifikacije

Page 11: Osnovi ekonomije 1

Prema J.Sachs(Saksu) makroekonomska analiza se odvija u tri etape:

1. U prvoj etapi se uspostavlja opšti teorijski okvir za najznačajnija makroekonomska pitanja, kako bi se razumeo proces donošenja odluka na nivou preduzeća

2. U drugoj etapi se posredstvom agregiranja vrši sagledavanja pojedinačnih odluka i kroz tu prizmu se sagledavaju opšte ekonomske tendencije i ukupna kretanja privrede

3. U trećoj etapi, na bazi informacija iz druge, se sagledava opravdanost uspostavljenog okvira u prvoj etapi analize

Page 12: Osnovi ekonomije 1

Jedno od značajnih polja interesovanja makroekonomije jeste i pitanje odnosa države prema ekonomiji, odnosno uticaj njene ekonomske politike izražene kroz fiskalnu i monetarnu politiku

Page 13: Osnovi ekonomije 1

4. Nacionalna ekonomija kao primenjena makroekonomska disciplina

Ekonomija spada u grupu naučnih disciplina zasnovanih na dinamičnom pristupu, koja u isto vreme daje odgovor na pitanje kako privreda funkcioniše, ali i daje preporuke kreatorima ekonomske politike o načinu upravljanja privredom

Nacionalna ekonomija, kao deo ekonomske nauke, bavi se proučavanjem određene privrede kao velikog ekonomskog sistema

Page 14: Osnovi ekonomije 1

Nacionalna ekonomija se bavi izučavanjem tri velika područja:

1. Privredni rast i razvoj,

2. Struktura privrede i

3. Sistem funkcionisanja privrede(privredni sistem)

Page 15: Osnovi ekonomije 1

1. Privredni rast i privredni razvoj

Privredni rast predstavlja kvantativno uvećavanje ključnih makroekonomskih indikatora u jednoj nacionalnoj ekonomiji u određenom vremenskom trenutku

Privredni razvoj predstavlja širi pojam od privrednog rasta jer pored privrednog rasta obuhvata i promene u strukturi i sistemu funkcionisanja privrede

Page 16: Osnovi ekonomije 1

2. Struktura privrede

Struktura privrede podrazumeva učešće

pojedinih sektora i grana u formiranju društvenog proizvoda kao agregatne veličine

Struktura privrede je uslovljena stepenom razvijenosti privrede, što je privreda razvijenija to je struktura razgranatija

Page 17: Osnovi ekonomije 1

3. Privredni sistem(sistem funkcionisanja privrede)

Privredni sistem podrazumeva konkretne organizacione oblike i metode privređivanja, mere i instrumente upravljanja privredom

To su zakonski okviri putem kojih se reguliše najveći deo ekonomskih aktivnosti

Page 18: Osnovi ekonomije 1

5. Metode i naučni pristup izučavanja ekonomije

Ekonomisti su razvili naučno-tehničke pristupe koji im omogućavaju najbolju poziciju u otkrivanju i razumevanju komplikovanih snaga koje utiču na jednu privredu

Prilikom analiziranja različitih problemskih

zadataka ekonomsiti se koriste:

Page 19: Osnovi ekonomije 1

1. Posmatranje, koje je veoma važno za ekonomske aktivnosti koje su se desile u prošlosti,

2. Ekonomsku analizu, koja na bazi pretpostvaki logički izvodi zaključke o kretanjima u privredi kao celini, kao i njenim delovima,

3. Statističku analizu, metod koji se zasniva na korišćenju ekonomskih podataka,

4. Eksperimente, u vidu kontrolisanih eksperimenata putem kojih se vrši analiza uticaja pojedinih faktora na ekonomske aktivnosti

Page 20: Osnovi ekonomije 1

Prilikom ekonomske analize mora se voditi računa i o određenim ekonomskim zakonitostima:

1. Celina je uvek nešto više od prostog zbira njenih delova,

2. Najveća prepreka u izučavanju ekonomije može biti subjektivnost i

3. U srži ekonomije deluje ‘’zakon oskudnosti’’

Page 21: Osnovi ekonomije 1

6. Osnovni instrumenti i modeli ekonomske analize

Teorije i modeli omogućavaju predviđanje ekonomskih aktivnosti pojedinaca ili celine u određenim uslovima

U tom kontekstu u ekonomiji se koriste: teorije, modeli, podaci i itd.

Podaci pomažu da se kvantifikuje odnos koji se istražuje i istovremeno se čini mogućim testiranje modela pomoću relevantnih podataka

Page 22: Osnovi ekonomije 1

U ekonomskoj analizi razlikujemo:

1. Ekonomske podatke u vidu vremenskih serija u različitom vremenskom periodu,

2. Ekonomski podaci u vidu indeksa brojeva,3. Ekonomski podaci u vidu nominalne i realne

cene koje su predodređene stopom inflacije i4. Grafikone, jednačine i krive koji slikovito

pokazuju kretanje pojedinih ekonomskih veličina

Page 23: Osnovi ekonomije 1

Ekonomski modeli pomažu u rešavanju ključnih ekonomskih problema, tako što se sagledavaju sve relevantne činjenice koje se mogu iskoristiti i bez kojih analiza bi bila nepotpuna

Izbor elmenata i metoda je veliki, a njihov izbor zavisi od željenog nivoa kvaliteta analize i raspoloživosti podataka