Osnovi Ekonomije i Pred

Embed Size (px)

Text of Osnovi Ekonomije i Pred

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  1/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  2/86

    2

  i!era!ura

  Gre"ori Mankju #$arvard univer%i!e!&'

  PRINCIPI MIKROEKONOMIJE –Međunarodno studentsko izdanje( !rećei%danje( )revod(Dail* +ress( +od"orica( ,--.

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  3/86

    3

  O/lici )rovjere %nanja i ocjenjivanje

  Kolokviju0 I 1 ,- Kolokviju0 II 1 ,- Se0inarski 1 2- 3avršni is)i! 1 4-

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  4/86

    4

  5VOD

  2. Dese! )rinci)a ekono0ije

  ,. 6a%0išlja!i kao ekono0is!a7. Me8u%avisnos! i koris!i od !r"ovine

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  5/86

    5

  +oja0 ekono0ije

  6ije9 ekonomija )o!i9e od "r9ke rije9i koja%na9i :onaj koji upravlja domaćinstvom;

  Ekonomija < )rou9avanje na9ina na kojedruš!vo u)ravlja svoji0 oskudni0 resursi0a

  Oskudnost < o"rani9enos! druš!veni= resursa

  Tržišna ekonomija nagrađuje jude !remanji"o#oj s!oso$nosti da !roiz#edu onoza što su drugi s!remni da !ate

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  6/86

    6

  2. Dese! )rinci)a ekono0ije

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  7/86

    7

  Kako donosi0o odluke>

  %& 'judi se suo(a#aju sa iz$orima –odlu9ivanje0 se odri9e0o jedno" cilja nara9un dru"o" < :Ne0a /es)la!no" ru9ka;

  S!uden!' u9enje ? %a/ava ? rekreacija ? od0or+orodica' na0irnice ? odjeća ? od0or ? š!ednjaDruš!vo' orušje ? )u!er

    9is!a @ivo!na sredina ? visok nivo do=o!ka

  E)kasnost < svojs!vo druš!va da os!varinajviše š!o [email protected] i% oskudni= resursa Pra#i(nost < svojs!vo )ravedne ras)odjele

  ekono0sko" )ros)eri!e!a 0e8u 9lanovi0adruš!va

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  8/86

    8

  Kako donosi0o odluke>

  *& Cijena +trošak, ne(ega je ono (egase odri(ete da $iste to do$ii <odlu9ivanje %a=!ijeva u)ore8enje

  !roškova i koris!i al!erna!ivni= )os!u)aka O!ortunitetni trošak  < ono 9e"a se

  neko 0ora odreći da /i se do/ilo neš!odru"o

  S!uden!' s!udiranje ? !roškovi školovanja %arada na )oslu

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  9/86

    9

  Kako donosi0o odluke>

  -& Ra.ionani judi mise o grani(nim#ei(inama < odlu9uje0o na osnovu0ar"inalno" !roška #a ne )rosje9no"!roška1!rošak )o jedinici )roi%voda& Marginane !romjene < ne%na!ne doda!nekorekcije )lana djelovanja < )rila"o8avanje na

  "ranici ono"a š!o radi0o Marginani trošak  < )ovećanje uku)no" !roška

  koje nas!aje sa dodan!no0 jedninico0 )roi%voda /kti#nost0 marginana korist 1 marginani

  trošak S!uden!' još jedna "odina s!udijaAvio ko0)anija' )o)una )ra%ni= 0jes!a )o [email protected]

  cijena0a

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  10/86

    10

  Kako donosi0o odluke>

  2& 'judi reaguju na !odsti.aje < ljudidonose odluke u)ore8ujući !roškove ikoris!i < nji=ovo )onašanje [email protected] da se

  )ro0ijeni kad se !i !roškovi i koris!i)ro0ijene

  Kada se !romijene !odsti.aji mijenja se

  i !onašanje judi

  +oras!o0 cijene ja/uka( s0anjuje se nji=ova

  )o!rošnja a ras!e )o!rošnja krušaka

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  11/86

    11

  Kako ljudi djeluju jedni na dru"e>

  3& Od trgo#ine s#akome može $iti $oje

  +ojednici( )orodice( %e0lje( konkurišu jednadru"oj u ekono0iji

  Kad /i se i%olovali( 0orali /i )roi%vodi!i sve)o!re/ne ro/e i uslu"e

  Trgo#ina omogu4uje s#ima5 6a se s!e.ijaizuju %a djela!nos!i u

  koji0a su naj/olji 6a uži#aju u razno#rsnoj ro$i < da

  na/ave ra%novrsnu ro/u i uslu"e )o

  [email protected] cijeni

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  12/86

    12

  Kako ljudi djeluju jedni na dru"e>

  7& Tržište je o$i(no do$ar na(inorganizo#anja ekonomske akti#nosti Centrano !aniranje < )o9iva !eoriji da

  sa0o [email protected] [email protected] da or"ani%uje )rivrednu

  ak!ivnos! na na9in koji )o/oljšavaekono0sko /la"os!anje %a %e0lju u cjelini Tržišna ekonomija < ekono0ija koja

  alocira resurse kro% decen!rali%ovaneodluke /rojni= )redu%eća i do0aćins!avadok djeluju jedni na dru"e na [email protected]š!i0aro/a i uslu"a #cijene i so)s!veni in!eresus0jeravaju nji=ove odluke&

  8Ne#idji#a ruka tržišta9 )o0oću cijeneus0jerava )redu%eća i do0aćins!va [email protected]" [email protected]šno" is=oda # Adam Smit &

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  13/86

    13

  Kako ljudi djeluju jedni na dru"e>

  :& ;ada !onekad može da una!rijeditržišni is"od Tržišni neus!je" < si!uacija u kojoj [email protected]š!e

  )re)uš!eno sa0o se/i ne us)ijeva da eBkasno

  alocira resurse Eksterni e

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  14/86

    14

  Kako Cunkcioniše )rivreda kaocjelina>

  >& ?i#otni standard u jednoj zemji za#isi odnjene s!oso$nosti da !roiz#odi ro$u iusuge

  Produkti#nost < koli9ina ro/a i uslu"a koja se)roi%vodi %a jedan sa! rada radnika

  +roduk!ivnos! je )ri0ari Cak!or @ivo!no" s!andarda <s!o)a ras!a )roduk!ivnos!i u jednoj %e0ljiodre8uje s!o)u ras!a njeno" )rosje9no" do=o!ka

  Da /i se )odi"ao @ivo!ni s!andard !re/a )oveća!i)roduk!ivnos!( %a š!o je )o!re/no'

  Do/ro o/ra%ovanje Sreds!va )o!re/na %a )roi%vodnju ro/a i uslu"a +ris!u) naj/oljoj ras)[email protected] !e=nolo"iji

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  15/86

    15

  Kako Cunkcioniše )rivreda kaocjelina>

  @& Cijene rastu kada drža#a štam!a!re#iše no#.a

  InAa.ija < ras! uku)no" nivoa cijena u

   jednoj ekono0ijiKlju9ni u%rok inacije je ras! koli9ine novca <

  [email protected]av š!a0)a velike koli9ine nacionalnevalu!e < vrijednos! novca o)ada

  Visoka inacija na0eće ra%li9i!e !roškove )odruš!vo( %/o" 9e"a je [email protected] nisko"nivoa inacije cilj donosioca ekono0ski=

  odluka širo0 svije!a

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  16/86

    16

  Kako Cunkcioniše )rivreda kaocjelina>

  %B&6rušt#o se na kratak rok +nekoikogodina, suo(a#a sa iz$orom izmeđuinAa.ije i neza!osenosti ii!so#a kri#a < kriva koja )oka%uje

  kra!koro9ni i%/or i%0e8u inacije ine%a)oslenos!i Pri#redni .ikus < ne)ravilne i u"lavno0

  ne)redvidive uk!uacije u )rivrednojak!ivnos!i( 0jerene /roje0 %a)osleni= ili)roi%vodnjo0 ro/e i uslu"a

  [email protected] koris!i ins!ru0en!e 0one!arne i Bskalne)oli!ike da u!i9e na inaciju i ne%a)oslenos!' Mijenjanje i%nosa [email protected]= i%da!aka

  Mijenjanje0 i%nosa koji se o)ore%uje

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  17/86

    17

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  18/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  19/86

    19

  Nau9ni 0e!od' )os0a!ranje( !eorija io)e! )os0a!ranje

  Eks)eri0en!i su u ekono0iji !eški <ekono0is!i se o/i9no 0oraju %adovolji!i sa)odaci0a koje i0 )[email protected] svije! oko nji= <%a!o su [email protected] do"a8aji i% is!orije

  Ekonomisti )os0a!ranje0 dola%e do!eorija( a )o!o0 dalji0 )os0a!ranje0 i=)rovjeravaju

  +re!)os!avke 0o"u da )ojednos!ave [email protected]! i u9ine "a lakši0 %a ra%u0ijevanje <u0je!nos! nau9no" ra%0išljanja jes!e uodluci koje od )re!)os!avki u%e!i u o/%ir

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  20/86

    20

  Ekono0ski 0odeli

  Modeli o0o"ućuju da se na jednos!avanna9in )[email protected] odre8ena )i!anja <)ojednos!avljuju s!varnos! da /iuna)rijedili naše ra%u0ijevanje s!varnos!i

  Ekonomski modei5 Su i%"ra8eni u% )re!)os!avke

  A)s!ra=uju #%ane0aruju& 0no"e de!aljeekono0ije( ne/i!ne %a )rou9avanje da!o")i!anja

  Dija"ra0i i jedna9ine

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  21/86

    21

  Dija"ra0 [email protected]" !oka

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  22/86

    22

  Granica )roi%vodni= 0o"ućnos!i

  + j j i i d i= ć !i l d

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  23/86

    23

  +o0jeranje "ranice )roi%vodni= 0o"ućnos!i < usledekono0sko" #!e=nološko"& na)re!ka u indus!rijiko0)ju!era

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  24/86

    24

  Nivoi )rou9avanja ekono0ije

  Mikroekonomija < )rou9avanjedonošenja odluka do0aćins!ava i)redu%eća i nji=ovo" 0e8udejs!va na

  [email protected]š!u

  Makroekonomija < )rou9avanjeCeno0ena u okviru ekono0ije kao cjeline< )rou9avanje ekono0ski= )ojava ušire0 s0islu( uklju9ujući inaciju(ne%a)oslenos! i ekono0ski ras!

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  25/86

    25

  +o%i!ivna anali%a nasu)ro!nor0a!ivnoj

  Poziti#ni sta#o#i +o!isuju, < !vrdnje kojenas!oje da o)išu svije! onakav kakav jes!e#š!o jes!e&

  Normati#ni sta#o#i +!re!oru(uju, < !vrdnjekoje nas!oje da )re)oru9e kakav /i svije!!re/ao da /ude #š!o /i !re/alo da /ude&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  26/86

    26

  Klju9na ra%lika i%0e8u )o%i!ivni= inor0a!ivni= s!avova je kako sudi0o onji=ovoj validnos!i'

  +o%i!ivni s!avovi < ocjenjuju se !oziti#nomanaizom < )rovjero0 9injenica( )oda!aka(doka%a

  Nor0a!ivni s!avovi < ocjena )ored!oziti#ne anaize uklju9uje i #rijednosnesudo#e #e!ika( reli"ija( )oli!i9ka Blo%oBja&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  27/86

    27

  3aš!o se ekono0is!i ne [email protected]>

  D$og razika u nau(nom!rosuđi#anju < nesla"anja okovalidnos!i al!erna!ivni= )o%i!ivni= !eorija

  o !o0e kako svije! Cunkcioniše( ilinesla"anja o veli9ini [email protected]= )ara0e!ara

  D$og razika u #rijednostima < is!o"a( ra%li9i!i= nor0a!ivni= )o"leda o!o0e koju )oli!iku /i !re/alo os!vari!i

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  28/86

    28

  Vr=unski ekono0is!a

  :... 0ora i0a!i rije!ku ko0/inaciju !alena!a. On0ora /i!i 0a!e0a!i9ar( is!ori9ar( [email protected]( Blo%oC< u i%vjesnoj 0jeri. Mora ra%u0je!i si0/ole a"ovori!i rije9i0a. Mora ra%0išlja!i o

  )ojedinos!i0a( i0ajući u vidu "eneralno( i do!aćise a)s!rak!no" i konkre!no" u is!o0 !oku 0isli.Mora )rou9ava!i sadašnjos! u svije!lju )rošlos!iradi ciljeva u /udu9nos!i. Nijedan djelić )rirode9ovjeka ili nje"ovi= ins!i!ucija ne s0ije /i!i sasvi0i%van nje"ovo" in!eresovanja. 5 is!o vrije0e(0ora /i!i svrsis=odan i o/jek!ivanF slo/odan ine)o!ku)ljiv kao u0je!nik( a i)ak )onekad 9vrs!os!aja!i na %e0lji kao )oli!i9ar;

  Džon Mejnard Kejns

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  29/86

    29

  7. Me8u%avisnos! i koris!i od!r"ovine

  Svako !roši ro/u i uslu"e koje )roi%vodi veliki/roj ljudi

  Me8uso/na %avisnos! i !r"ovina )[email protected] su jer o0o"ućavaju da svako [email protected] u većojkoli9ini i ra%novrsnos!i ro/a i uslu"a

  +rinci) kom!arati#ne !rednosti o/jašnjava0e8u%avisnos! i koris!i !r"ovine #)oka%ujeda od !r"ovine svako0e [email protected] /i!i /olje&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  30/86

    30

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  31/86

    31

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  32/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  33/86

    33

  +rinci) ko0)ara!ivne )rednos!i

  Kom!arati#na !rednost < u)ore8ivanje 0e8u)roi%vo8a9i0a ro/e )re0a nji=ovo0o!ortunitetnom trošku

  O!ortunitetni trošak < ono 9e"a se neko 0oraodreći da /i do/io neš!o dru"o O)or!uni!e!ni !rošak 0jeri i%/or i%0e8u dva

  )roi%voda sa koji0 se susreće svaki )roi%vo8a9 +roi%vo8a9 koji se odri9e 0anje dru"i= ro/a da

  /i )roi%veo da!u ro/u i0a 0anji o)or!uni!en!i!rošak i ko0)ara!ivnu )rednos!

  O)or!uni!e!ni !rošak jedno" )roi%voda)reds!avlja inver%iju o)or!uni!e!no" !roška

  dru"o"

  6o/insnon Kruso [email protected] da )riku)i 2-

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  34/86

    34

  6o/insnon Kruso [email protected] da )riku)i 2-kokosovi= ora=a ili da ulovi 2 ri/u( a nje"ov)rija!elj +e!ko [email protected] da )riku)i 7- kokosovi=

  ora=a i ulovi , ri/e na sa!.Koliki su o)or!uni!e!ni !roškovi 6o/insona i)e!ka %a ri/u i kokos> Ko i0a a)solu!nu a koko0)ara!ivnu )rednos!i u ulovu ri/e i

  )riku)ljanju ora=a>Oportunitetnitrošak ulova 1ribe

  Oportunitetnitrošak prikupljanja1 kokosov ogoraha

  RobinskonKruso

  10 kokosovihoraha (10/1)

  1/10 ribe

  Petko 15 kokosovihoraha (30/2)

  1/15 ribe

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  35/86

    35

  Ko0)ara!ivna )rednos! i !r"ovina

   Tr"ovina 9ini da svako0e /ude /olje jero0o"ućava ljudi0a da se s!e.ijaizuju %aone djela!nos!i u koji0a i0ajuko0)ara!ivnu )rednos! #0anji

  o)ro!uni!e!ni !rošak&Kad se svaka oso/a s)ecijali%uje %a

  )roi%vodnju ro/e %a koju i0a ko0)ara!ivnu)rednos! uku)na )roi%vodnja u ekono0ijiras!e < kola9 je veći

  Svi i0aju koris!i od !r"ovine dok "odna/avljaju )roi%vode )o cijeni [email protected] od

  nji=ovo" o)or!uni!e!no" !roška

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  36/86

    36

  5vo% i i%vo%

  #oz < ro/a koja je )roi%vedena uinos!rans!vu( a )rodaje se na do0aće0

  [email protected]š!u

  Iz#oz < ro/a do0aće )roi%vodnje koja je

  )roda!a u inos!rans!vu

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  37/86

    37

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  38/86

    38

  $VAA NA +ANJIH

  +ON5DA I T6ANJA

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  39/86

    39

  +ON5DA I T6ANJAkako [email protected]š!e Cunkcioniše

  .  [email protected]šni %akoni )onude i [email protected]

  4. Elas!i9anos! i njena )ri0jena. +onuda( [email protected] i )oli!ika vlade

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  40/86

    40

  . [email protected]šni %akoni )onude [email protected]+onuda i [email protected] su %akoni na osnovu koji=

  Cunkcioniše [email protected]šna ekono0ija < odre8ujukoli9inu svake )roi%vedene ro/e i cijenu

  )o kojoj se )rodaje

  Tržišna ekonomija < ekono0ija kojaalocira resurse kro% decen!rali%ovane

  odluke /rojni= )redu%eća ido0aćins!ava dok djeluju jedni na dru"ena [email protected]š!i0a ro/a i uslu"a

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  41/86

    41

   [email protected]š!e

  Tržište < sku) ku)aca i )rodavacaodre8ene ro/e ili uslu"a

  Konkurentno tržište < [email protected]š!e na koje0 je 0no"o ku)aca i )rodavaca !ako dasvako od nji= i0a %ane0arljiv u!icaj [email protected]šnu cijenu

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  42/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  43/86

    43

  3akon [email protected]

  Dakon tražnje < kada cijena ro/e [email protected] koli9ina !e ro/e )ada( i o/ra!no#)ri os!ali0 ne)ro0ijenjeni0 uslovi0a&

  Tražena koi(ina < koli9ina ro/e koju suku)ci s)re0ni i s)oso/ni da ku)e

  Indi#iduana tražnja < )ojedina9na [email protected]%a odre8eni0 )roi%vodo0 ili uslu"o0

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  44/86

    44

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  45/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  46/86

    46

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  47/86

    47

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  48/86

    48

  [email protected] varija/le koje u!i9u [email protected]šnu [email protected] #varija/le koje u!i9u

  na ku)ce& Cijena – naj#ažnija #arija$a tržišnetražnje

  Pri"od < )ad )ri=oda u!i9e na )ad [email protected]%a većino0 )roi%voda #ras! )ri=oda na)oras! [email protected]& Normana ro$a < )oras! do=o!ka dovodi do

  )oras!a [email protected] #)ad do=o!ka dovodi do)ada [email protected]&

  In

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  49/86

    49

  Cijene srodni" !roiz#oda Fu!stituti < dva )roi%voda kod koji= )oras! cijena

   jedno" #)ad [email protected]& dovodi do )oras!a [email protected] %adru"i0 < [email protected])eri i dukserice

  Kom!ementarni < dva )roi%voda kod koji= )oras!cijene #)ad [email protected]& jedno" dovodi do )ada [email protected] %adru"i0 < /en%in i a!uo0o/ili

  Fkonosti < najo9i"lednija de!er0inan!a)ojedina9ne [email protected] #ekono0is!i ne o/jašnjavaju

  ukuse ljudi < već is)i!uju š!o se dešava kad sesklonos!i 0ijenjaju& O(eki#anja < od /udućnos!i 0o"u da u!i9u na

  [email protected] %a ro/o0 i uslu"a0a danas

  Groj ku!a.a < s)re0ni= i s)oso/ni= da ku)e

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  50/86

    50

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  51/86

    51

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  52/86

    52

  Promjena tražnje < )o0jeranje [email protected] #)ro0jena @elja ku)aca da ku)uju)o /ilo kojoj cijeni&

  Promjena !onude < )o0jeranje krive)onude #)ro0jena @elja )redu%eća da)rodaju )o /ilo kojoj cijeni&

  Promjena tražene koi(ine < [email protected] ne)ro0ijenjene krive [email protected] !onuđene koi(ine < kre!anje

  [email protected] ne)ro0ijenjene krive )onude

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  53/86

    53

  3akon )onude

  Dakon !onude < kada cijena ro/e ras!e)onu8ena koli9ina !e ro/e ras!e( i o/ra!no#)ri os!ali0 ne)ro0ijenjeni0 uslovi0a&

  Ponuđena koi(ina < koli9ina ro/e koju su)rodavci s)re0ni i s)oso/ni da )rodaju

  Indi#iduana !onuda < )ojedina9na)onuda odre8eno" )roi%voda ili uslu"e

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  54/86

   54

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  55/86

    55

   [email protected]šna )onuda

  Tržišna !onuda < %/ir svi= )ojedina9ni=)onuda )rodavaca odre8eno" )roi%vodaili uslu"e #i%vodi se i% individualni=

  )onuda&

  Kri#a tržišne !onude < )oka%uje kakouku)na )onu8ena koli9ina ro/e varirakada cijena !e ro/e varira #ra9unajući dasu ne)ro0jenljive sve os!ale varija/lekoje u!i9u na )rodavce& < )oka%uje

  )onašanje )roi%vo8a9a #)rodavaca&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  56/86

    56

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  57/86

    57

  N j @ ij ij /l k j !i9

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  58/86

    58

  [email protected] varija/le koje u!i9u [email protected]šnu )onudu #varija/le koje u!i9u

  na )rodavce& Cijena – naj#ažnija #arija$a tržišne!onude

  Cijena in!uta < ako cijena in)u!a ras!e)onuda )roi%voda se s0anjuje #)ovećava!roškove < )roi%vodnja je 0anje )roB!a/ilana&

  Te"noogija < !e=nološki na)redak )ovećava)onudu #s0anjuje !roškove )roi%vodnje&

  O(eki#anja < na)r. ras!a cijena 0o"u

  )oveća!i )roi%vodnju( i o/ra!no Groj !roda#a.a < s0anjenje0 /roja

  )rodavaca s0anjuje se i )onuda( i o/ra!no

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  59/86

    59

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  60/86

    60

  [email protected] )onude i [email protected]

  Ra#noteža < si!uacija u kojoj je cijenados!i"la nivo )ri ko0e je )onu8ena koli9ina jednaka [email protected] koli9ini +ri [email protected] cijeni koli9ina ro/e koju ku)ci

  @ele i 0o"u da ku)e u )o!)unos!i se)odudara sa koli9ino0 koju )rodavci @ele i0o"u da )rodaju

  Ra#notežna .ijena < cijena koja i%jedna9ava)onu8enu i [email protected] koli9inu #!%v. cijena )okojoj se :9is!i; [email protected]š!e&

  Ra#notežna koi(ina < )onu8ena i [email protected]

  koli9ina )ri [email protected] cijeni

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  61/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  62/86

    62

   [email protected]š!a koja nisu u [email protected]

  ;išak  < si!uacija )reko0jerne )onude < ukojoj je )onu8ena koli9ina veća [email protected] koli9ine

  Nestaši.a < si!uacija )reko0jerne [email protected]< u kojoj je [email protected] koli9ina veća od

  )onu8ene koli9ine

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  63/86

    63

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  64/86

    64

  3akon )onude i [email protected]

  Dakon !onude i tražnje < cijena svakero/e se )rila"o8ava dok ne dovede u

  [email protected] )onu8enu koli9inu i [email protected] !e ro/e

  3akoni )onude i [email protected] i0aju !endencijuda )o0jeraju cijenu ka [email protected]

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  65/86

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  66/86

    66

  Elas!i9nos! [email protected]

  Cjeno#na easti(nost tražnje < 0jerarea"ovanja [email protected] koli9ine %a ro/o0 na)ro0jene cijene !e ro/e

  1 )rocen!ualna )ro0jena [email protected] koli9ine ?

    )rocen!ualna )ro0jena cijene

  Elas!i9nos! 2 1 neelas!i9na [email protected]

  Elas!i9nos! L2 1 elas!i9na [email protected]

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  67/86

    67

   [email protected] i0a !endenciju veće elas!i9nos!i' Ako su ras)[email protected] srodni su)s!i!u!i #ku)ci

  se lakše )reorjen!išu na dru"u ro/u&

  Ako je ro/a luksu%no a ne neo)=odno do/ro Ako je [email protected]š!e usko deBnisano #jer je lakše

  naći srodne su)s!i!u!e %a usko deBnisanuro/u&

  Ako ku)ci i0aju dovoljno vre0ena darea"uju na )ro0jenu cijene #[email protected] jeo/i9no elas!i9nija u [email protected] vre0ensko0)eriodu&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  68/86

    68

  ku!an !ri"od < i%nos koji %a ro/u)laćaju ku)ci( a do/ijaju )rodavci <i%ra9una! kao )roi%vod cijene !e ro/e i

  )roda!e koli9ine

  P 0 P H

  5+ < uku)an )ri=od

  + < cijena

  < koli9ina

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  69/86

    69

  Elas!i9nos! )onude

  Cjeno#na easti(nost !onude < 0jerarea"ovanja )onu8ene koli9ine ro/e na)ro0jene cijene !e ro/e

  1 )rocen!ualna )ro0jena )onu8ene koli9ine ?

    )rocen!ualna )ro0jena cijene

  Elas!i9nos! 2 1 neelas!i9na )onudaElas!i9nos! L2 1 elas!i9na )onuda

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  70/86

    70

  jenovna elas!i9nos! )onude' es!o %avisi od vre0ensko" )erioda #na

  većini [email protected]š!a je klju9na de!er0inan!a

  cjenovne elas!i9nos!i& < na većini [email protected]š!a)onuda je elas!i9nija u du"o0 ne"o ukra!ko0 roku

  leksi/ilnos!i )rodavaca da 0ijenjaju

  koli9inu ro/e koju )roi%vode #veća jekod 0anje %a)oslenos!i ka)aci!e!a( a0anja kod veće&

  +onuda [email protected] i )oli!ika

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  71/86

    71

  . +onuda( [email protected] i )oli!ikavladeEkono0ijo0 u)ravljaju dvije vrs!e %akona' 3akoni )onude i [email protected] #[email protected]šni %akoni& 3akoni koje donosi [email protected]

  Ekonomisti kao nau(ni.i < ra%vijaju i)rovjeravaju !eorije da /i o/jasnili svije!oko se/e

  Ekonomisti kao sa#jetni.i zaekonomsku !oitiku < koris!e svoje!eorije da svije! oko nji= /ude /olji

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  72/86

    72

  Kon!rola cijena

  jenovna kon!rola se o/i9no uvodi kadakrea!ori )oli!ike vjeruju da [email protected]š!e neke ro/eili uslu"e nije )ravi9no %a ku)ce ili )rodavce

  Pa

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  73/86

    73

  Kako )laCon cijena u!i9e na [email protected]šni is=od

  +laCon cijene nije res!rik!ivan < kada je [email protected] [email protected] od )laCon cijene

  +laCon cijene je restrikti#an < kada je [email protected] cijenaviša od )laCon cijene

  Kada vlada uvede res!rik!ivni )laCon cijene nakonkuren!sko0 [email protected]š!u( dola%i do nestaši.e ro/e( a)rodavci 0oraju da racionišu )rodaju oskudne ro/ena veliki /roj )o!encijalni= ku)aca

  Me=ani%0i racionisanja' du"i redovi #neeBkasni&Fdiskri0inacija #neeBkasna i )o!encijalno ne)ravi9na&

  Me"anizam ra.ionisanja ro$e na so$odnom iikonkurentnom tržištu +.ijene, je e)kasan i nije

  i(an

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  74/86

    74

  Kako donja "ranica cijene u!i9e na [email protected]šni

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  75/86

    75

  Kako donja "ranica cijene u!i9e na [email protected]šniis=od

  Donja "ranica cijene nije res!rik!ivna < kada [email protected] cijena i%nad donje "ranice cijene

  Donja "ranica cijene je restrikti#na < kada [email protected] cijena is)od donje "ranice cijene

  6es!rik!ivna donja "ranica cijena )rou%rokuje #išak 

  [email protected] doći i do [email protected]= o/lika racionisanja' )rodavcida /i )rodali ro/u( 0o"u se o/raća!i li9ni0naklonos!i0a ku)aca %a=valjujući reci0o rasni0 ili)orodi9ni0 ve%a0a

  Me"anizam ra.ionisanja ro$e na so$odnom iikonkurentnom tržištu +.ijene, je e)kasan i nije

  i(an

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  76/86

    76

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  77/86

    77

  +ore%i

  +ore% na ro/u )reds!avlja u0e!ak i%0e8ucijene )o kojoj )laćaju ku)ci i cijene koju)ri0aju )rodavci

  Krea!ori )olike koris!e )ore%e' Da /i u!icali na [email protected]šne is=ode Da /i u/rali )ri=od %a javne na0jene

  #)u!evi( škole( /e%/ijednos!&

  +ore% 0o"u )laća!i ku)ci ili )rodavci < )ore%ina ku)ce i )ore%i na )rodavce suekvivalen!ni

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  78/86

    78

  I0)likacije )ore%a'

  +ore%i de0o!ivišu [email protected]šnu ak!ivnos!. +ore%is0anjuju veli9inu [email protected]š!a o)ore%ovane ro/e.

  Kada se ro/a o)ore%uje( koli9ina )roda!ero/e 0anja je u novoj [email protected] Ku)ci i )rodavci dijele )oresko o)!erećenje 5 novoj [email protected]'

   Tr[email protected]šna cijena ras!e Ku)ci )laćaju više %a ro/u +rodavci )ri0aju 0anje #eCek!ivna cijena&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  79/86

    79

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  80/86

    80

  Elas!i9nos! i )oreska incidenca

  Poreska in.iden.a < na9in na koji seo)!erećenje )ore%a dijeli 0e8u u9esnici0a [email protected]š!u

  Poreska in.iden.a za#isi od .jeno#ne

  easti(nosti !onude i tražnje #a ne od%akonodavca&

  Poresko o!tere4enje #iše se !re#ajuje naonu stranu tržišta koja je manje easti(na 

  #ne0a od"ovarajuću al!erna!ivu& < jer !a [email protected]š!a #)onuda ili [email protected]& [email protected] [email protected] da rea"ujena )ore%( 0ijenjanje0 koli9ine koju )rodaje iliku)uje #na)uš!anje0 [email protected]š!a&

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  81/86

    81

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  82/86

    82

  +ri)re0na )i!anja %a I kolokviju0

  2. 2- )rinci)a ekono0ije,. Ekono0ija7. +re0a 9e0u [email protected]šna ekono0ija na"ra8uje ljude. O/jasni!e )oj0ove i odnos eBkasnos!i i

  )ravednos!i4. P!o je )rosje9ni a š!o 0ar"inalni !rošak i kad dola%i

  do ak!ivnos!i kod 0ar"inalno" odlu9ivanja. P!o je cen!ralno )laniranje( a š!o [email protected]šna ekono0ijaQ. Kako djeluje :nevidljiva ruka [email protected]š!a;

  R. O/jasni!e [email protected]šni neus)je=( eks!erne eCek!e [email protected]šnu 0oć. O/jasni!e nau9ni 0e!od' )os0a!ranje < !eorija <

  )os0a!ranje2-.O/jasni!e ekono0ske 0odele' dija"ra0 [email protected]"

  !oka i "ranica [email protected]šni= 0o"ućnos!i

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  83/86

    83

  +ri)re0na )i!anja %a I kolokviju0

  22.P!o su 0ikroekono0ija i 0akroekono0ija2,.3aš!o se ekono0is!i ne [email protected]

  27.P!o o0o"ućuje !r"ovina

  2.O/jasni!e a)sulu!nu )rednos! i )roduk!ivnos!

  24.O/jasni!e ko0)ara!ivnu )rednos! i o)or!uni!e!ni!rošak

  2. [email protected]šna ekono0ija

  2Q.P!o su [email protected]š!e i konkuren!no [email protected]š!e

  2R.O/jasni!e savršeno konkuren!no [email protected]š!e i navedi!enesavršeno koknkuren!na [email protected]š!a

  2.O/jasni!e %akon [email protected] i [email protected] koli9inu

  ,-.O/jasni!e %akon )onude i )onu8enu koli9inu

  i i j k l k ij

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  84/86

    84

  +ri)re0na )i!anja %a I kolokviju0

  ,2.Navedi!e varija/le od u!icaja na [email protected]šnu [email protected],,.Navedi!e varija/le od u!icaja na [email protected]šnu )onudu,7.O/jasi!e [email protected] )onude i [email protected]( [email protected]

  cijenu i [email protected] koli9inu

  ,.3akon )onude i [email protected],4.P!o je elas!i9nos!,.O/jasn!e cjenovnu elas!i9nos! )onude i

  cjenovnu elas!i9nos! [email protected]

  ,Q.O/jasni!e )laCon cijene i donu "ranicu cijene,R.P!o su )ore%i i %aš!o se koris!e,.Navedi!e i0)likacije )ore%a7-.P!o je )oreska incidenca i od 9e"a %avisi

  i k d

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  85/86

    85

   Te0e %a se0inarske radove

  2. Dese! )rinci)a ekono0ije,. 6a%0išlja!i kao ekono0is!a

  7. Me8u%avisnos! i koris!i od !r"ovine

  .  [email protected]šni %akoni )onude i [email protected]

  4. Elas!i9anos! i njena )ri0jena

  . +onuda( [email protected] i )oli!ika vlade

  Q. 6a%voj ekono0ske 0isli < !eore!i9ari

  Na)o0ena' ove !e0e se i%[email protected] na [email protected]/a0asledeće" #dru"o"& /loka )redavanja. Tada će se0oći u%e!i i nove !e0e. Te0a se /ira u do"ovorusa )red0e!ni0 )roCesoro0 i asis!en!o0 na

  )red0e!uH

 • 8/17/2019 Osnovi Ekonomije i Pred

  86/86

  $VAA NA +ANJIH