Opracowania Pytań Z Ekonomii 11.09.2008

  • View
    1.001

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Opracowania Pytań Z Ekonomii 11.09.2008

Opracowania pyta z ekonomii na egzamin magisterski 2008/2009 I Makroekonomia1. Omw sposoby obliczania PKB, PNB i PNN. Co mierz te wielko ci? 2. Czy PKB jest dobrym miernikiem dobrobytu spo ecze stwa? Jakie inne mierniki s stosowane dla oceny dobrobytu? 3. Zmiany wielko ci konsumpcji w gospodarce: przedstaw r ne stanowiska teoretyczne (teoria keynesowska, dochodu permanentnego i cyklu ycia). 4. Wp yw otwarcia gospodarki na wielko produkcji i na wielko zagregowanych wydatkw w tej gospodarce. 5. Co to jest pieni dz? Omw funkcje i rodzaje pieni dza. 6. Wp yw sterowania przez bank centralny stop procentow na wielko wydatkw w gospodarce. Jaki jest cel takich dzia a banku centralnego? 7. Rodzaje bezrobocia. Jak mo na oddzia ywa na zmniejszanie r nych rodzajw bezrobocia? 8. Omw pogl dy "klasykw" i "keynesistw" w sprawie istnienia i przyczyn bezrobocia oraz sposobw jego zwalczania. 9. Omw g wne cechy modelu IS - LM. Jakie jest jego zastosowanie? 10. Wykorzystuj c model IS - LM przedstaw mo liwe skutki polityki bud etowej/fiskalnej w gospodarce zamkni tej. 11. Wykorzystuj c model IS - LM przedstaw mo liwe skutki polityki pieni nej/monetarnej w gospodarce zamkni tej. 12. Omw istot modelu AD-AS. Jakie jest jego zastosowanie? 13. Wykorzystuj c model AD-AS przedstaw reakcj gospodarki na szok poda owy. 14. Wykorzystuj c model AD-AS przedstaw reakcj gospodarki na szok popytowy. 15. Opisz typowy cykl koniunkturalny w gospodarce i wyja nij jego mechanizm. 16. Przedstaw tzw. krzyw Phillipsa i dyskusj dotycz c zale no ci, jak ona opisuje. 17. Czym jest stagflacja? Przedstaw przyczyny stagflacji wg modelu AD-AS. 18. Inflacja i bezrobocie s swoistymi "chorobami" gospodarki - ktra z nich jest, Twoim zdaniem, bardziej dotkliwa, powa niejsza? 19. Wp yw oczekiwa na zachowania podmiotw gospodarczych. Hipoteza racjonalnych oczekiwa . 20. Przedstaw g wne korzy ci spo ecze stwa wynikaj ce z prowadzenia handlu zagranicznego. 21. Czy pa stwo powinno chroni rynek krajowy przed towarami z zagranicy przedstaw argumenty "za" i "przeciw". 22. Omw istot i podstawowe cz ci bilansu p atniczego. 23. Przedstaw skutki zmiany kursu walutowego na gospodark . 24. Przedstaw r ne uj cia kursu walutowego - nominalny, realny, oparty na parytecie si y nabywczej. 25. Omw skutki restrykcyjnej polityki bud etowej/fiskalnej w gospodarce otwartej. 26. Omw skutki ekspansywnej polityki pieni nej/monetarnej w gospodarce otwartej. 27. Deficyt bud etowy i sposoby jego finansowania. Granice d ugu publicznego. 28. Podaj definicj wzrostu gospodarczego i omw sposb jego pomiaru. 29. Przedstaw podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego, omw wybrany model wzrostu. 30. Przedstaw g wne bariery wzrostu gospodarczego. 31. Przedstaw sposoby oddzia ywania pa stwa na wzrost gospodarczy oraz poka ich mo liwe skutki.

1

II Mikroekonomia

32. Optymalny wybr konsumenta - model krzywych oboj tno ci. 33. Elastyczno cenowa i dochodowa popytu jako narz dzie analizy zachowania konsumentw na rynku produktu. 34. Efekty substytucyjny i dochodowy. Funkcja popytu skompensowanego. 35. Korzy ci i niekorzy ci skali w produkcji. 36. Funkcje produkcji. Izokwanta. 37. Krtkookresowe i d ugookresowe funkcje kosztw produkcji. 38. Koszty w uj ciu ksi gowym i ekonomicznym. 39. Analiza porwnawcza konkurencji doskona ej i monopolu pe nego. 40. Maksymalizacja zysku firmy doskonale konkurencyjnej w krtkim i d ugim okresie. Produkcja i popyt firmy na zmienny czynnik produkcji w punkcie optimum. 41. Rwnowaga firmy i ga zi na rynku doskonale konkurencyjnym w krtkim i d ugim okresie. 42. Wielko produkcji maksymalizuj cej zysk i decyzje dotycz ce zatrudnienia czynnikw produkcji w monopolu. Spo eczny koszt wykorzystywania si y monopolowej. 43. R nicowanie cen w monopolu oraz sposoby wyznaczania ceny na produkt przez monopolist . 44. Konkurencja oligopolistyczna model Cournota i Stackelberga. Kartel jako przyk ad strategicznych zachowa podmiotw ekonomicznych. 45. Konkurencja monopolistyczna maksymalizacja zysku w krtkim i d ugim okresie. 46. Popyt na czynniki produkcji. Rwnowaga na rynku czynnika w warunkach konkurencji doskona ej, monopolu i monopsonu. 47. Gospodarstwo domowe w roli dostawcy pracy. Wielko poda y pracy a zmiany p ac. 48. Popyt na prac i poda pracy, rwnowaga na rynku pracy w warunkach doskona ej konkurencji, monopsonu i przy istnieniu zwi zkw zawodowych. 49. Mi dzyokresowy model wyboru konsumenta. Rozk ad oszcz dno ci i konsumpcji w czasie. Wp yw zmian stopy procentowej na decyzje gospodarstwa domowego. 50. Oddzia ywanie ryzyka i niepewno ci na decyzje gospodarstwa domowego i rynki ubezpiecze . 51. Niesprawno mechanizmu rynkowego a decyzje sektora publicznego. 52. Monopol naturalny. Uzasadnienie dla regulacji monopoli naturalnych. 53. Warto pieni dza czasie. 54. Efekty zewn trzne i dobra publiczne jako przyk ady zawodno ci rynku. 55. Ekonomiczne przes anki prowadzenia wymiany mi dzynarodowej. 56. Strategiczne zachowanie producenta na rynku oligopolistycznym: decyzje cenowe i niecenowe. 57. Oddzia ywanie asymetrii informacji na decyzje podmiotw gospodarczych: negatywna selekcja, pokusa nadu ycia (ryzyko moralne), problem pryncypa a - agenta. 58. Wykorzystanie teorii gier do analizy zachowa strategicznych. Rwnowaga Nasha. Dylemat wi nia. 59. Teoria rwnowagi oglnej. 60. Optimum Pareto. 61. Optymalny wybr konsumenta przy r nym uk adzie preferencji. PROPONOWANA LITERATURA Podstawowa: 1. D.Begg, R.Dornbusch, S.Fisher, Ekonomia t.2. PWE, liczne wydania. 2. E.Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 3. E.Czarny, E.Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.

2

4. D.Laidler, S.Estrin, Wst p do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Prentice Hall 1991. 5. M.Rekowski, Mikroekonomia, WROKOPA Sp. z o.o., Pozna 2005. 6. P.Samuelson, W.Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 1995. 7. R.Hall, J.Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2002. Uzupe niaj ca: 1. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Wsp czesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998. 2. H.Varian, Mikroekonomia: kurs redni uj cie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005. 3. Inne podr czniki do mikroekonomii i makroekonomii na poziomie rednim, tak e w j zyku angielskim, czy niemieckim.

3

1.

Omw sposoby obliczania PKB, PNB i PNN. Co mierz te wielko ci?

Informacje dotycz ce kalkulacji PKB w pytaniu 2. Realny produkt narodowy brutto (PNB) jest miar ca kowitego dochodu gospodarki narodowej. wiadczy on o ilo ci dbr i us ug, na ktrych zakup mo e sobie pozwoli gospodarka jako ca o . Produkt narodowy brutto (dochd narodowy brutto) jest miernikiem ca kowitych dochodw osi ganych przez obywateli danego kraju, niezale nie od miejsca (kraju) wiadczenia us ug przez czynniki produkcji. Produkt narodowy brutto jest rwny PKB skorygowanemu o dochody netto z tytu u w asno ci za granic . Dochd narodowy jest to produkt narod owy netto wytworzony w gospodarce. Oblicza si go przez odj cie amortyzacji od PNB w cenach bazowych. Dochd narodowy okre la ilo rodkw, jakie gospodarka mo e przeznaczy na wydatki i inwestycje, o od o eniu odpowiedniej ilo ci rodkw na sfinalizowanie amortyzacji i utrzymanie istniej cego zasobu kapita u na dotychczasowym poziomie.PNB (DNB) w cenach rynkowych Dochd netto z w asno ci za granic Dochd netto z w asno ci za granic Amortyzacja

G Podatki po rednie PKB w cenach rynkowych PNN w cenach rynkowych

I

Dochd z tytu u czynszw

NX

Dochd narodowy (DN)=PNN w cenach bazowych

Zyski Dochd z pracy na w asny rachunek

C Wynagrodzenie i p ace Struktura PNB od strony wydatkw Definicja PKB Definicja PNN Definicja dochodu narodowego Dochody czynnikw produkcji

PNB jest dobrym miernikiem zmian sytuacji gospodarczej kraju. Raczej nie u ywa si PNN ze wzgl du na dwuznaczno ci wynikaj ce z trudno ci oszacowania amortyzacji. Nominalny PNB mierzy si w cenach bie cych, tj. takich, ktre istnia y w okresie, gdy osi gano sk adaj ce si na PNB dochody.

4

Realny PNB lub inaczej PNB w cenach sta ych koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyra a go w cenach istniej cych w pewnym okresie, najcz ciej okre lanym jako rok bazowy lub podstawowy. Realny PNB per capita jest to realny PNB podzielony przez liczb mieszka cw kraju.

2. Czy PKB jest dobrym miernikiem dobrobytu spo ecze stwa? Jakie inne mierniki s stosowane dla oceny dobrobytu?Odpowied na drug cze pytania znajduje si w pytaniu 1

Produkt Krajowy Brutto (PKB, Gross Domestic Product GDP) jest miar wielko ci produkcji wytworzonej przez czynniki wytwrcze zlokalizowanie na terytorium danego kraju, niezale nie od tego kto jest ich w a cicielem. Mo e by mierzony albo w cenach rynkowych (zawieraj cych podatki po rednie nak adane na dobra i us ugi), albo w cenach bazowych (uzyskiwanych przez producentw, czyli z pomini ciem podatkw po rednich). Wy sza stopa podatkw powoduje, e wzrasta warto produkcji w cenach rynkowych, gdy fizyczne rozmiary produkcji nie zmieniaj si . W zwi zku z tym bardziej uzasadnione jest mierzenie PKB w cenach bazowych. S trzy rwnorz dne metody mierzenia PKB (powinny prowadzi do tego samego wyniku). Mo na go mierzy : - jako sum warto ci dodanej w procesie produkcji, - jako sum dochodw czynnikw wytwrczych ( cznie z zyskami), - jako sum wydatkw na dobra finalne. Formu a obliczania PKB w cenach rynkowych (PKBr): PKBr = C + I + G + X M Formu a obliczania PKB w cenach bazowych (Y): Y = C + I + G + X M Te C konsumpcja, I inwestycje, G wydatki pa stwa, X eksport, M import, Te podatki po rednie

Nominalny PKB mierzy si w cenach bie cych, czyli takich, ktre istnia y w okresie, gdy osi gano sk adaj ce si na PKB dochody. Realny PKB mierzy si w cenach sta ych. Wyra a on PKB w cenach istniej cych w jednym z okresw (roku bazowym). Chc c przej od nominalnego do realnego PKB powinni my zastosowa wska nik odzwierciedlaj cy zmiany cen wszystkich dbr tzw. deflator PKB (a nie wska nik cen detalicznych CPI). PKBrealne = PKBnominalne / deflator PKB Gdy ceny rosn , zmiana P