50
SIGURNA UPORABA KEMIKALIJA Dr.sc. Sonja Perkov, spec.med.biokemije odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama KB “Merkur” odgovorna osoba za postupanje s opasnim kemijskim otpadom u KB “Merkur” 18.03.2014.

Opasne kemikalije

  • Upload
    bimtola

  • View
    278

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o opasnim kemikalijama

Citation preview

Page 1: Opasne kemikalije

SIGURNA UPORABA

KEMIKALIJA

Dr.sc. Sonja Perkov, spec.med.biokemije

odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama KB “Merkur”

odgovorna osoba za postupanje s opasnim kemijskim otpadom u KB “Merkur”

18.03.2014.

Page 2: Opasne kemikalije

SIGURNA UPORABA KEMIKALIJA

• Definicije i pojmovi

• Kemijska sigurnost

• Kemikalije

• Opasne kemikalije

• Otpad

• Opasni otpad

• Nova zakonska regulativa

• Postupci KB “Merkur”

Page 3: Opasne kemikalije

Definicije i pojmovi: kemijska sigurnost

Kemikalije pri uporabi predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje

radnike, te prije njihovog korištenja bitno je utvrditi opasna svojstva

kemikalija koje se koriste kao i mjere zaštite koje je potrebno

poduzeti kako bi se opasnost otklonila ili svela na najmanju moguću

mjeru.

Područje proizvodnje, korištenja te stavljanja u promet kemikalija

uređeno je propisima zaštite na radu, propisima o kemikalijama,

propisima o prijevozu kemikalija kao i drugim specijalnim propisima.

•»kemijska sigurnost predstavlja upravljanje i prevenciju od štetnih

učinaka kemikalija na čovjeka i okoliš, koji mogu biti uzrokovani

kratkotrajnom ili dugotrajnom izloženosti kemikalijama u proizvodnji,

skladištenju, prijevozu te korištenju i odlaganju kemikalija«.

Page 4: Opasne kemikalije

•u području kemijske sigurnosti čitav niz državnih resora i službi ima

svoje specifične nadležnosti i zadatke koji su utvrđeni odgovarajućim

zakonskim propisima

•takav pristup je u skladu sa situacijom u državama EU, gdje svaka

država samostalno odlučuje o specifičnim nadležnostima i

organizaciji provedbe svojih zakona, odnosno uredbi EU, što se

odnosi i na zaštitu od mogućih štetnih učinaka kemikalija

•da bi se ujednačili kriteriji i objedinio rad na pojedinim područjima, a

posebice u provedbi uredbi Europska komisija je osnovala agencije.

•agencije su u okviru svojih zakonskih nadležnosti direktno nadređene

nacionalnim nadležnim tijelima za provođenje posebnih odredbi iz

uredbi koje su važeće za cijeli teritorij EU.

•U nekim državama EU osnovani su i uredi za kemikalije koji

objedinjavaju rad na području kemijske sigurnosti

Definicije i pojmovi: kemijska sigurnost

Page 5: Opasne kemikalije

Definicije i pojmovi: kemijska sigurnost

• za pitanja kemijske sigurnosti od posebne važnosti

Europska agencija za kemikalije (European Chemical Agency –

ECHA)

Europska agencija za hranu (European Food Agency – EFA)

Europska agencija za okoliš (European Environment Agency –

EEA)

Europska agencija za kontrolu bolesti (European Disease

Control Agency – ECDC)

Page 6: Opasne kemikalije

Zakoni EU o kemikalijama

Zakoni EU-a o kemikalijama, poznatiji kao uredbe REACH, CLP i o

biocidnim pripravcima,osiguravaju

• nova saznanja o opasnostima, izloženosti, rizicima kemikalija i

mjerama za njihovu kontrolu,

• bolju komunikaciju između korisnika i dobavljača,

• povećanu kontrolu nad zabrinjavajućim tvarima ograničenjem

njihove uporabe ili potpunim uklanjanjem s europskog tržišta i

zamjenom sigurnijim alternativama.

Krajnji je cilj smanjiti izloženost opasnim kemikalijama i spriječiti

bolesti, ozljede i nezgode.

Page 7: Opasne kemikalije

Što je REACH?

• Uredba REACH skraćenica je izvornog naziva

"Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

of Chemical" a podrazumijeva postupke registracije,

procjene, autorizacije (odobravanja) i ograničavanja

uporabe tvari.

• Uredba je stupila na snagu 1. lipnja 2007. kako bi se

poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom

na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz

istodobno povećanje konkurentnosti kemijske industrije

unutar EU.

• REACH potiče razvoj drugih metoda za procjenu rizika

od tvari, čime bi se smanjio broj pokusa na životinjama.

Page 8: Opasne kemikalije

Kako REACH djeluje?

•REACH određuje postupke za prikupljanje i procjenu

podataka o svojstvima tvari i opasnostima koje mogu

predstavljati.

•REACH pred tvrtke postavlja potrebu dokazivanja; zahtjeva

od proizvođača ili uvoznika da registrira kemijske tvari u

Europskoj agenciji za kemikalije (European Chemicals Agency

– ECHA) te propisuje obveze proizvođača, uvoznika i daljnjih

korisnika tvari

• Da bi bile usklađene s uredbom, tvrtke moraju ustanoviti i

ovladati rizicima vezanim uz tvari koje proizvode i daju na

tržište EU. Tvrtke moraju dokazati agenciji ECHA kako se tvar

može sigurno primjenjivati, a korisnicima priopćiti mjere

upravljanja rizikom.

•Ako se rizicima ne može upravljati, nadležna tijela mogu

ograničiti uporabu tvari na različite načine. Dugoročno

gledano, većinu opasnih tvari treba zamijeniti onima koje su

manje opasne.

Page 9: Opasne kemikalije

Na što se REACH odnosi?

REACH se odnosi na sve kemijske tvari proizvedene ili

uvezene na područje EU u količini jednakoj ili većoj od

1t u godini i to pojedinačno, u preparatima ili

proizvodima (ako se prilikom predviđene uporabe

ispuštaju iz proizvoda).

REACH se ne odnosi na radioaktivne tvari, neizolirane

intermedijere, otpad, neke tvari koje se nalaze u prirodi

niskog su rizika, prijevoz tvari, tvari pojedinačno, u

pripravcima i proizvodima koje podliježu carinskom

nadzoru i koje se nalaze u privremenom skladištu, u

slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu radi ponovnog

izvoza ili u provozu, pod uvjetom da se te tvari ne

podvrgavaju obradi ili preradi.

REACH se odnosi samo u manjem dijelu na lijekove za

humanu i veterinarsku primjenu; hranu i aditive za

hranu, sredstva za zaštitu bilja i biocidni preparate,

hranu i krmiva; te kozmetičke proizvode

Page 10: Opasne kemikalije

Predregistracija

Procjenjuje se da je u EU oko 30000 tvari koje se na tržištu nalaze u

količini većoj od 1 tone. Budući da se radi o vrlo kompleksnom

zakonodavstvu predviđeno je prijelazno razdoblje od 11 godina, uz uvjet

da se tvar predregistrira, odnosno REACH će se za pojedine kategorije

opasnih kemikalija uvoditi postupno i to prema sljedećem vremenskim

razdobljima:

1. 1.6.2008.-1.12.2008. postupak predregistracije

2. 1.12.2008.-30.11.2010. registracija za kemikalije koje se proizvode ili

uvoze u EU u količini: ≥ 1 tona/godini CMR (karcinogene, mutagene i

reprotoksične kemikalije 1. i 2. kategorije)

• : ≥ 100 tona/godini za kemikalije vrlo otrovne za vodene

organizme (R50/53)

• : ≥ 1000 tona/godini ostalih tvari

3. 30.11.210-31.5.2013. registracija za kemikalije koje se proizvode ili

uvoze u EU u količini ≥ 100 tona/godini

4. 31.5.2013.-31.5.2018. registracija za kemikalije koje se proizvode ili

uvoze u EU u količini ≥ 1 tona/godini

Page 11: Opasne kemikalije

Registracija po REACHu za hrvatske tvrtke

Svi proizvođači tvari u Republici Hrvatskoj i uvoznici koji će

uvoziti tvari iz zemalja izvan EU moraju do 1. 07. 2014. obaviti

registraciju tvari koje proizvode ili uvoze u godišnjim količinama

od 100 tona ili više. Zapravo pravi rokovi malo odstupaju s

obzirom na opasna svojstva kemikalija. Za hrvatske tvrtke to

izgleda ovako:

- > 1000 tona – 1. 07 . 2014.

- ≥ 1 tona za CMR tvari – 1. 07. 2014.

- ≥ 100 tona za tvari razvrstane kao R50/53 – 1. 07. 2014.

- 100 – 1000 tona – 1. 07. 2014.

- 1 – 100 tona – 1. 06. 2018.

Obveza registracije odnosi se na tvari u čistom obliku, u

smjesama i u proizvodima iz kojih se te tvari mogu izlučiti.

Daljnji korisnici neće smjeti distribuirati niti koristiti tvari koje

neće biti registrirane (odnosno predregistrirane) a koje podliježu

REACH-registraciji.

Page 12: Opasne kemikalije

Nova europska uredba o razvrstavanju, obilježavanju i

pakiranju kemikalija (CLP Uredba)

CLP je Uredba (EZ-a) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

od 16. prosinca 2008. godine i odnosi se na razvrstavanje, označivanje i

pakiranje tvari i smjesa i njome se izmjenjuju, dopunjuju i djelomično

ukidaju direktiva o opasnim kemikalijama – DSD (Dangerous Substance

Directive) 67/548/EEZ i direktiva o opasnim preparatima – DPD

(Dangerous Preparation Directive)1999/45/EZ te izmjenjuje i dopunjuje

Uredba REACH (EZ-a) broj 1907/2006. Ona integrira kriterije globalno

harmoniziranog sustava (Globally Harmonized System – GHS)

Ujedinjenih naroda u zakonodavstvo EU-a.

Uredba donosi nove kriterije razvrstavanja, simbole opasnosti

(piktograme) te oznake upozorenja i obavijesti. Taj novi sustav osigurat

će da se kemikalije razvrstavaju i označavaju na identičan način diljem

svijeta što će pomoći jednostavnijem prometu kemikalija budući da su

dosadašnji različiti sustavi razvrstavanja bili svojevrsna barijera

slobodnom međunarodnom prometu te su zahtijevali i dodatna

financijska sredstva kako bi se iste kemikalije razvrstale i označile na

različite načine sukladno različitim propisima i kriterijima za

razvrstavanje.

Page 13: Opasne kemikalije

CLP UREDBA - POSTOJEĆI SUSTAV

Mješavina - pripravak

Piktogram - simbol

H oznaka - R oznaka

P oznaka - S oznaka

Označavanje kemikalija sastoji se od

grafičkog prikaza piktograma, signalne riječi, H i P izjava koje

zamjenjuju R i S oznake.

Označavanje prema novoj CLP uredbi

Kako bi se industrija pripremila za prelazak s postojećeg na

novi sustav CLP uredba osigurava poseban prijelazni period

za razvrstavanje i označavanje tvari, a poseban za mješavine.

Za tvari taj prijelazni period završava 1. 12.2010.,za

mješavine 1. 06.2015. kada CLP uredba u potpunosti stupa

na snagu.

Page 14: Opasne kemikalije

Piktogram opasnosti slika je na oznaci koja uključuje simbol

upozorenja i određenu boju radi pružanja podataka o štetnosti po

zdravlje ili okoliš koja proizlazi od određene tvari ili određenog

pripravka.

Novi piktogrami u obliku su crvenog dijamanta s bijelom

pozadinom te će zamijeniti stare narančaste kvadratne simbole koji

su primjenjivani prema starom zakonodavstvu. Od 1. prosinca

2010. neke tvari i pripravci već su označivani u skladu s novim

zakonodavstvom, ali stari piktogrami mogu se koristiti na tržištu do

1. lipnja 2017.

CLP piktogrami

Page 15: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS01- eksplodirajuća bomba

Primjeri gdje ih možemo naći:Vatrometi, municija

Primjeri izjava o opreznosti

Prije uporabe dobaviti posebna upute.

Ne rukovati dok niste pročitali i shvatili sve sigurnosne mjere opreznosti

Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina.

Zabranjeno pušenje

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica

Kao što je predviđeno nosite osobnu zaštitnu opremu

Opasnost od eksplozije u slučaju požara

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači? Nestabilan eksploziv

Eksplozivno; opasnost velike eksplozije

Eksplozivno; opasnost teškog izbacivanja

Eksplozivno; opasnost od požara, pucanja ili

izbacivanja

Može masovno eksplodirati u požaru

Page 16: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS02 - plamen

Primjeri gdje ih možemo naći

Ulje za svjetiljke, nafta, odstranjivač laka za nokte

Primjeri izjava o opreznosti

Ne špricajte na otvorenu vatru ili druge izvore zapaljivosti.

Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina – Zabranjeno

pušenje

Spremnik držati čvrsto zatvorenim

Držati ohlađeno

Štititi od sunčeve svjetlosti

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači? Iznimno zapaljiv plin

Zapaljiv plin

Iznimno zapaljiv aerosol

Zapaljiv aerosol

Vrlo zapaljiva tekućina i para

Zapaljiva tekućina i para

Zapaljiva kruta tvar

Page 17: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS03 - plamen iznad prstena

Primjeri gdje ih možemo naći

Izbjeljivač, kisik za medicinske svrhe

Primjeri izjava o opreznosti

Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina. – Zabranjeno

pušenje

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica.

Kontaminiranu odjeću i kožu odmah obilno isperite prije uklanjanja odjeće.

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači? Može uzrokovati ili pojačati vatru; oksidans.

Može uzrokovati vatru ili eksploziju; jaki oksidans.

Page 18: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS04- plinska boca

Primjeri gdje ih možemo naći

Plinski spremnici

Primjeri izjava o opreznosti

Štititi od sunčeve svjetlosti

Nositi izolirane rukavice protiv hladnoće/štitnik za lice/zaštitu očiju.

Odmah zatražite liječnički savjet/pomoć.

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Ne postoji simbol za ovaj piktogram opasnosti.

Što znači?

Sadrži plin pod pritiskom;

može eksplodirati ako se grije.

Sadrži rashladni plin; može uzrokovati

kriogene opekline ili ozljede..

Page 19: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS05 - nagrizanje

Primjeri gdje ih možemo naći

Čistači odvoda, octena kiselina, solna kiselina, amonijak

Primjeri izjava o opreznosti

Ne udisati prašinu/paru/plin/maglice/isparivanja/mlaz

Oprati… pomno nakon rukovanja

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica

Skladištiti zaključano

Držati samo u originalnom spremniku

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači? Može biti korozivno za metale

Uzrokuje teške opekline na koži i oštećenja očiju

Page 20: Opasne kemikalije

CLP piktogrami:

GHS06 - mrtvačka glava s prekriženim kostima

Primjeri izjava o opreznosti

Oprati... pomno nakon rukovanja.; Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korištenja ovog

proizvoda.; Ako se proguta: odmah zovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika; Isperite

usta; Pohranite u zatvorenom spremniku; Izbjegavajte kontakt s očima, kožom ili

odjećom.; Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica.; Ako je na

koži: nježno operite s mnogo sapuna i vode; Odstranite/skinite odmah svu

kontaminiranu odjeću.

Operite kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja.; Ne udisati

prašinu/pare/plin/maglicu/isparivanja/mlaz.; Koristiti samo na otvorenom ili u dobro

ventiliranom prostoru; Nositi zaštitu za disanje;

Ako se udahne: unesrećenog izložiti svježem

zraku i držati ga u položaju ugodnom za disanje

Skladištiti zaključano

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači?

Fatalno ako se proguta

Fatalno u kontaktu s kožom

Fatalno ako se udahne

Otrovno ako se proguta

Otrovno u kontaktu s kožom

Otrovno ako se udahne

Primjeri gdje ih možemo naći

Pesticidi, biocidi, metanol

Page 21: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS07- uskličnik

Primjeri gdje ih možemo naći

Deterdženti za pranje, sredstva za čišćenje toaleta, rashladne tekućine

Primjeri izjava o opreznosti

Izbjegavati udisanje prašine/pare/plina/maglice/isparivanja/mlaza

Koristiti samo na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru

Ako se udahne, unesrećenog izložiti svježem zraku i držati ga u položaju

ugodnom za disanje; Ako se proguta, zovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika

ako se ne osjećate dobro; Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu

očiju/zaštitu lica.; Ako dođe na kožu: oprati s mnogo sapuna i vode; Ako je u

očima: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Odstranite kontaktne leće ako ih

imate i ako to možete lako učiniti.

Nastavite s ispiranjem. Ne jesti, piti ili pušiti

prilikom korištenja ovog proizvoda.

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači?

Može uzrokovati iritaciju dišnih putova; Može uzrokovati

omamljenost ili vrtoglavicu; Može uzrokovati alergijsku

reakciju kože; Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju; Uzrokuje

iritaciju kože; Štetno ako se proguta; Štetno u dodiru s

kožom; Štetno ako se udahne; Šteti javnom zdravlju i

okolišu uništavajući ozon u gornjim dijelovima atmosfere

Page 22: Opasne kemikalije

Primjeri gdje ih možemo naći: Terpentin, nafta, ulje za svjetiljke

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači?

Može biti fatalno ako se proguta i uđe u dišne

putove

Uzrokuje oštećenja organa

Može uzrokovati oštećenja organa

Može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete

Sumnja se da oštećuje plodnost ili nerođeno

dijete

Može uzrokovati rak

Sumnja se da uzrokuje rak

Može uzrokovati genska oštećenja

Sumnja se da uzrokuje genska oštećenja

Može uzrokovati alergiju ili astmatične simptome

ili probleme s disanjem ako se udahne

CLP piktogrami: GHS08 – opasnost za zdravlje

Page 23: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS08 – opasnost za zdravlje

Primjeri izjava o opreznosti

Ako se proguta: odmah pozvati CENTAR ZA OTROVE ili liječnika

NE poticati povraćanje; Skladištiti zaključano

Ne udisati prašinu/pare/plin/maglice/isparivanja/mlaz.

Pomno oprati nakon rukovanja.; Ne jesti, piti ili pušiti prilikom

korištenja ovog proizvoda.; Ako se ne osjećate dobro, potražite

liječnički savjet/liječničku skrb; Ako ste izloženi: Nazvati CENTAR ZA

OTROVE ili liječnika

Prije uporabe dobaviti posebne upute

Ne rukovati dok se ne pročitaju i shvate sve sigurnosne mjere

opreznosti

Koristiti osobnu zaštitnu opremu kao što se zahtijeva

Ako ste bili izloženi ili ste zabrinuti: Potražite liječnički savjet/liječničku

skrb

Izbjegavati udisanje prašine/pare/plina/maglice/isparivanja/mlaza

U slučaju neprikladne ventilacije nositi zaštitu za disanje

Ako se udahne: Ako je disanje otežano, unesrećenog izložiti svježem

zraku i držati ga u položaju ugodnom za disanje

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Page 24: Opasne kemikalije

CLP piktogrami: GHS09 - okoliš

Primjeri gdje ih možemo naći

Pesticidi, biocidi, nafta, terpentin

Primjeri izjava o opreznosti

Izbjegavati ispuštanje u okoliš

Prikupiti proliveno

Simboli koji su u postupnom ukidanju:

Što znači? Vrlo otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim

posljedicama

Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim

posljedicama

Page 25: Opasne kemikalije

Nadležnosti za raličite aspekte kemijske sigurnosti u RH

Kako se kemikalije nalaze svugdje, odgovornost za različite aspekte

zaštite ljudskog zdravlja od mogućih štetnih učinaka kemikalija nalazi u

RH nadležnosti različitih ministarstva, državnih ureda, agencija i

zavoda

ministarstvo nadležno za zdravstvo

ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

ministarstvo nadležno za poljoprivredu

ministarstvo nadležno za upravljanje vodama

ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

ministarstvo nadležno za promet

ministarstvo nadležno za gospodarstvo

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Agencija za hranu

Agencija za zaštitu okoliša: http://www.azo.hr/

Agencija za akreditaciju

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping: http://www.hzt.hr/

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

županijski zavodi za javno zdravstvo

Page 26: Opasne kemikalije

Nadležnosti za zaštitu od štetnih učinaka kemikalija

Za zaštitu od štetnih učinaka kemikalija nadležne su i različite inspekcije:

sanitarna inspekcija,

inspekcija zaštite okoliša,

inspekcija za zaštitu i spašavanje,

vodopravne inspekcije

inspekcije Državnog inspektorata (inspekcija zaštite na radu)

i neke druge specijalizirane inspekcije.

Nadležnosti se utvrđuju općim i posebnim zakonima za svako od

područja, pri čemu slijedom direktiva i uredbi EU je potrebno jasno

naznačiti koje je nadležno tijelo, odnosno tko je nadležan za

upravne, nadzorne i stručne poslove.

Page 27: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i

korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima

dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13, 157/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih

kemikalija (NN 99/13)

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN 91/13)

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih

kemikalija (NN 23/08)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/09)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 113/10)

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o

biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima

izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN

75/13)

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 38/08)

Nacionalno zakonodavstvo: kemikalije

Izvor: http://www.hzt.hr

Page 28: Opasne kemikalije

STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom

otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN23/14)

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Zaštita okoliša

Komunalno gospodarstvo

Prijevoz opasnih tvari

Kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju

opasnih kemikalija ( NN 23/08 , 64/09 )

Ostalo

Nacionalno zakonodavstvo: otpad

Izvor: http://www.azo.hr/Propisi iz podrucja

Page 29: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivama EU, a odnose se na

razvrstavanje, pakiranje i označavanje opasnih tvari:

Direktiva Vijeća 67/548/EEZ, Direktiva 1999/45/EZ

dobru laboratorijsku praksu

Direktiva 2004/9/EZ, Direktiva 2004/10/EZ

djelatnost trgovine i distribucije toksičnih prizvoda

Direktiva Vjeća 74/556/EEZ, Direktiva Vjeća 74/557/EEZ.

utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredbi uredbi EU

Uredba EZ br.1907/2006 –REACH Uredba

Urebda EZ br. 1272/2008 – CLP Uredba

Uredba EZ br.689/2008- regulira uvoz i izvoz opasnih

kemikalija

Uredba EZ br.340/2008- regulira plaćanje Evropskoj agenciji za

kemikalije prema REACH Uredbi

Uredba EZ br.440/2010 - regulira plaćanje Evropskoj agenciji

za kemikalije prema CLP Uredbi

temeljni zakon u RH u području zaštite od opasnih kemikalija

Page 30: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

Zakon o kemikalijama i podzakonski propisi donijeti temeljem

tog Zakona i šire reguliraju područje korištenja kemikalija

(javna uporaba), međutim pretežni dio odnosi se na obveze

poslodavca (pravna ili fizička osoba) pri obavljanju djelatnosti

s kemikalijama, odnosno na niz mjera koje treba poduzeti

prije samog početka i prilikom uporabe ili pri drugim

poslovima u kojima radnik može doći u doticaj s opasnom

kemikalijom.

Novost u ovom Zakonu je da se ne govori o obvezama koje

se odnose samo na opasne kemikalije već općenito na

kemikalije kao npr. razvrstavanje, deklariranje, način

pakiranja, izrada sigurnosno tehničkog lista STL, obveza

upisa u sudski ili obrtni registar, odobrenje za obavljanje

djelatnosti, uvoz kemikalija i dr. što se u dosadašnjem

Zakonu odnosilo samo na opasne kemikalije.

Page 31: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON: pojmovi

U poglavlju koji definira određene pojmove nema definicije

opasnih kemikalija na temelju njihovog razvrstavanja, odnosno

opasnih svojstava (eksplozivne, oksidirajuće, vrlo lako

zapaljive, lako zapaljive, zapaljive, vrlo otrovne, otrovne,

štetne nagrizajuće, nadražujuće, koje dovode do

preosjetljivosti, kancerogene, mutagene, reproduktivno

toksične i kemikalije opasne za okoliš) već se opasne

kemikalije definiraju kao tvari i smjese koje ispunjavaju

kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš,

a koji su utvrđeni Direktivama 67/548/EEZ i 1999/45 EZ te

Uredbom (EZ) br 1272/2008 (2.-5. dio Priloga I.Uredbe).

Takva definicija dana je i Pravilnikom o zaštiti radnika od

rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08).

Page 32: Opasne kemikalije

Kemikalije – opasne kemikalije

Izvor: Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

Kemikalije su tvari i smjese.

Opasne kemikalije u smislu ovoga Zakona su:

a) tvari i pripravci koji ispunjavaju kriterije za

fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš

utvrđene Direktivom 67/548/EEZ i Direktivom

1999/45/EZ,

b) tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za

fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš

utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br.

1272/2008.

Page 33: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON: Odgovornost pravnih

i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na

tržište i korištenja kemikalija kao i korisnika

Ovim Zakonom dan je naglasak na odgovornost pravne i

fizičke osobe te korisnika kemikalija kao i na obvezu naknade

štete.

Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili kemikalije

stavlja na tržište mora upozoriti svakog korisnika pri nabavi

kemikalije na njezina opasna svojstva, a na njegov zahtjev

mora mu dostaviti i upute o pravilnom postupanju s

kemikalijama i o mjerama zaštite zdravlja i okoliša te je

obvezna u skladu s općim propisima o naknadi štete nastalu

štetu pri proizvodnji, korištenju ili stavljanju na tržište i

nadoknaditi.

Prema ovoj odredbi neovisno od obveze pravne i fizičke

osobe svi korisnici moraju osigurati da pri postupanju s

kemikalijom ne ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje drugih

ljudi te da ne prouzroče štetu u okolišu, što je i u skladu s

propisima o zaštiti na radu.

Page 34: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Nadležno tijelo za kemikalije

Ovo poglavlje je praktički novo u kojem se kao jedino

nadležno tijelo za kemikalije navodi ministarstvo nadležno za

zdravlje (Ministarstvo), a prema ovom Zakonu obavlja

upravne, stručne i inspekcijske poslove, dok je prethodnim

Zakonom bilo utvrđeno da obavlja upravni nadzor nad

provedbom Zakona i propisa donesenih temeljem Zakona.

U ovom Zakona nema posebnog poglavlja koji se odnosi na

djelokrug rada Hrvatskog zavoda za toksikologiju i

antidoping (HZTA), već se navodi da Ministarstvo stručne

poslove obavlja u suradnji s HZTA.

Page 35: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Sigurnosno-tehnički list (STL), naljepnice za pakiranje, ispitivanje

kemikalija, zabrane i ograničenja za kemikalije

Ovo poglavlje u odnosu na prethodni Zakon je sažeto i više

ne propisuje kako treba izgledati i koje podatke treba

sadržavati STL i naljepnica na pakiranju već se u tom dijelu

poziva na direktnu provedbu Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i

1272/2008. Također stupanjem ovog Zakona na snagu

prestaje i važiti Pravilnik o ispunjavanju sigurnosno-

tehničkog lista (N.N. br. 39/09 i 74/11).

Obveza dostave STL-a Hrvatskom zavodu za toksikologiju i

antidoping i dalje ostaje uz naknadu troškova od strane

pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost s

kemikalijama. Što se tiče postupaka ispitivanja kemikalija

moraju se koristiti ispitne metode koje su propisane Uredbom

(EZ) br. 1907/2006 i kao i načela dobre laboratorijske prakse.

Page 36: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i

korištenja kemikalije

U odnosu na prethodni Zakon, čije odredbe ovog poglavlja se

odnose samo na opasne kemikalije, ovaj Zakon govori o

uvjetima za obavljanje djelatnosti općenito s kemikalijama.

Nova je odredba koja je i u skladu s propisima o zaštiti na

radu obvezuju pravnu i fizičku osobu da pri obavljanju

djelatnosti s kemikalijama osigura, ako je to moguće i

opravdano, zamjenu opasnih kemikalija s manje opasnima.

Ostaje odredba koja obvezuje pravnu i fizičku osobu koje

obavljaju djelatnost s kemikalijama da tu djelatnost upiše u

sudski odnosno obrtni registar.

Page 37: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i

korištenja kemikalije

U ovom poglavlju kao i u prethodnom Zakonu propisuju se

uvjeti u pogledu građevina, opreme, stručne spreme,

edukacije i zdravstvene sposobnosti radnika i odgovornih

osoba, osobne zaštitne opreme, kao i sredstava za pružanje

prve pomoći i dekontaminacije a u vezi s obavljanjem

djelatnosti s kemikalijama.

Nova je odredba da u proizvodnji kemikalija konačni proizvod

mora biti laboratorijski ispitan u pogledu fizikalno-kemijskih

svojstava u odnosu na prethodni Zakon prema kojem je

trebao biti kontroliran u pogledu kvalitete ( sastav, sadržaj

nečistoća).

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost s

kemikalijama i dalje imaju obvezu ishođenja odobrenja,

odnosno rješenja za obavljanje određene djelatnosti s tim da

se ta obveza odnosi na sve kemikalije a ne kao do sada samo

na opasne.

Page 38: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i

korištenja kemikalije

Obveza stjecanja znanja za radnike koji radi s opasnim

kemikalijama je ostala.

Novost u ovom Zakonu je da organizacija, provjera znanja te

izdavanje potvrda o stečenom znanju nije više isključivo

povjerena HZTA, već zdravstvenim ustanovama i pravnim

osobama koje imaju odobrenje od nadležnog ministra.

Također ovim Zakonom utvrđeni su i uvjeti koje moraju

ispunjavati zdravstvene ustanove, odnosno pravne osobe.

Tako moraju imati; zaposlena tri radnika toksikologa puno

radno vrijeme na neodređeno vrijeme, odgovarajuće

prostorije i uređaje za provedbu edukacije, najmanje četiri

godine iskustva u organizaciji i provedbi edukacije.

Page 39: Opasne kemikalije

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )

PROMJENE KOJE DONOSI OVAJ ZAKON:

Uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i

korištenja kemikalije

Pravne i fizičke osobe koje proizvode uvoze ili unose

kemikalije na teritorij republike Hrvatske obvezne su voditi

očevidnike i zbirne godišnje podatke iz očevidnika dostavljati

HZTA-u. U odnosu na prethodni Zakon obveza vođenja

očevidnika odnosi se na sve, a ne samo na opasne kemikalije

i više se ne odnosi na korištenje i promet kemikalijama što je

do sada stvaralo zbrku a podaci su se duplirali, jer onaj tko je

proizveo odnosno uvezao ili unio kemikaliju ima obvezu da

ju evidentira, pa nema potrebe da ju ponovno evidentira i

korisnik kemikalije.

Page 40: Opasne kemikalije

Upute za sigurno postupanje s kemikalijama

Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na

tržište kemikalije mora osigurati upute za sigurno postupanje

s kemikalijama. Svrha ovih uputa je prilikom nabave kemikalije

korisnika upozoriti na njezina opasna svojstva te mu ujedno

pružiti upute o pravilnom postupanju s kemikalijom. Osnovna

namjena uputa za sigurno postupanje s kemikalijama je

sprječavanje ozljeđivanja, davanje konkretnih informacija o

načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja kemikaliji te o

postupcima dekontaminacije od kemikalija, a sve s ciljem

zaštite zdravlja i okoliša.

1. deklaracija (naljepnica) - Sadržaj naljepnice zapakirane

tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna kemikalija

propisan je Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP).

2. Uputa

3. Sigurnosno tehnički list

Page 41: Opasne kemikalije

Implementacija zakonskih odredbi i akreditacijskih

zahtjeva u radu s opasnim kemikalija u KZMBLM

u KZMBLM provodimo odgovarajuće mjere zaštite

laboratorijskog osoblja od opasnih kemikalija

prema zahtjevu norme 5.2.2 - KZMBLM-RU1- Mjere zaštite

laboratorijskog osoblja

prema zahtjevu norme 5.2.10 -KZMBLM-RU 10-Održavanje

čistoće i odlaganje opasnih materijala

Sve opasne kemikalije nalaze se pohranjene u označenom metalnom ormaru, zaključane, složene u odgovarajuće podmetače, zbog mogućeg izlijevanja sadržaja.

Za sve opasne kemikalije vodi se inventurni kontrolni sustav skladištenja prema zahtjevu norme 4.6.3.

Za svaku pojedinačno kemikaliju dostupni su STL-ovi u pisanom obliku na radnom mjestu i elektroničkom obliku na serveru.

Page 42: Opasne kemikalije

Otpad – opasni otpad

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

»otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje,

namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i

tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite

javnog interesa;

»opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih

svojstava određenih Dodatkom III. ovoga Zakona;

SVOJSTVA OTPADA KOJA GA ČINE OPASNIM:

H 1 »Eksplozivno« H 2 »Oksidirajuće«: H 3-A »Jako zapaljivo«::

H 3-B »Zapaljivo«: H 6 »Toksično«:H 4 »Nadražujuće«:

H 5 »Opasno«:H 6 »Toksično«: H 7 »Karcinogeno«:

H 8 »Nagrizajuće«:H 9 »Zarazno«:H 10 »Reproduktivno toksično« H

11 »Mutageno«: H 12 Otpad koji u dodiru s vodom, zrakom ili

kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove H 13*

»Senzibilizirajuće«: H 14 »Ekotoksično«: H 15 Otpad sposoban na

bilo koji način, nakon zbrinjavanja, rezultirati drugom tvari,

primjerice ocjedna voda koja posjeduje bilo koje od gore navedenih

svojstava.

Page 43: Opasne kemikalije

Medicinski otpad

Medicinski otpad je otpad nastao pri pružanju zdravstvenih

usluga. Prema zakonu definicija je: „Medicinski otpad je

svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o

kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom

otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09).“

Prema agregatnom stanju, medicinski otpad je kruti, tekući i

skupljeni plinoviti otpad. Prema svojstvima, medicinski

otpad je opasan otpad ili neopasan otpad.

Opasan medicinski otpad dijeli se na i

Infektivni otpad

Kemijski otpad,

Oštre predmete

Citotoksični otpad

Amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

Drugi opasan otpad

Page 44: Opasne kemikalije

Kemijski otpad

Kemijski otpad je opasan medicinski otpad koji sadržava

toksične ili opasne kemikalije, uključujući citotoksike,

citostatike i slično, a neopasan je kad ne sadržava ništa od

navedenog. Uključuje odbačene krute, tekuće ili plinovite

kemikalije koje se upotrebljavaju pri medicinskim,

dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju i

dezinfekciji. Dijeli se na opasni kemijski otpad - toksične,

korozivne, lako zapaljive, reaktivne i genotoksične tvari i

inertni kemijski otpad koji nema navedena svojstva.

Page 45: Opasne kemikalije

Vođenje i dostavljanje podataka o otpadu

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) -postupci

oporabe i/ili zbrinjavanja otpada

- kategorije i uvjeti za građevine za skladištenje otpada

- obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja

otpada

- način vođenja podataka o gospodarenju otpadom

- Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada (Obrazac PGO-PO)

- Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

- Obrazac očevidnika (Obrazac ONTO)

- Prateći listovi (Obrazac PL-Oo – za opasni otpad)

(Obrazac PL-No/Io – za neopasni/inertni otpad)

( Obrazac PL-Ko – za komunalni otpad)

Page 46: Opasne kemikalije

Odlaganje opasnih materijala u KZMBLM

Odlaganje opasnih materijala u KZMBLM-u provodi se prema

postupku KB"Merkur": OP-SUS-10 Upravljanje otpadom:

- Otpad se razvrstava prema mjestu nastanka i odlaže u

odgovarajuću ambalažu.

Inertni medicinski otpad

-KOMUNALNI OTPAD ( crna ili plava vreća ) - ključni broj

otpada 20 03 01

-AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA (obavezno složiti na

radilištima zbog lakšeg transporta) - ključni broj otpada 15

01 01

- STAKLENA AMBALAŽA (obavezno skidati plastične držače

i čepove te odlagati u bačve, a ne smije se odlagati ravno

staklo, ni armirano staklo) -ključni broj otpada 15 01 07

Medicinski otpad ( opasni i neopasni)

Ostali otpad

Page 47: Opasne kemikalije

Odlaganje opasnih materijala u KZMBLM

Medicinski otpad ( opasni i neopasni)

- INFEKTIVNI OTPAD (crvena vreća ili kanta s crvenim poklopcem) -

Ključni broj otpada 18 01 03 *

- CITOTOKSICI I CITOSTATICI (žute vreće ili kante s žutim

poklopcem)- Ključni broj otpada 18 01 08 *

- OTPADNA OTAPALA ( organska i anorganska ) (kanister u žutoj

vreći)- Ključni broj otpada 18 01 06 *

- ETIDIJ BROMID (kanister u žutoj vreći) -Ključni broj otpada 18 01

06*

-KRUTE KEMIKALIJE ( npr. parafin ) (žute vreće ili kante s žutim

poklopcem) - Ključni broj otpada 18 01 07

-AMBALAŽA ONEČIŠĆENA OPASNIM TVARIMA (žute vreće)- -Ključni

broj otpada 15 01 10 *

-FARMACEUTSKI OTPAD ( zelene vreće i predaje se u Bolničku

ljekarnu ) - Ključni broj otpada 18 01 09

-PATOLOŠKI OTPAD (crvene vreće s crnim pojasom)- Ključni broj

otpada 18 01 02

Page 48: Opasne kemikalije

Odlaganje opasnih materijala u KZMBLM

Ostali otpad

STARA ELEKTRONSKA OPREMA -Ključni broj otpada 16 02 13

*

- BATERIJE (sakupljaju se u kantu na dvorištu)-Ključni broj

otpada 20 01 33*

- POSUDE POD PRITISKOM (sakupljaju se u kantu na

dvorištu)

Ključni broj otpada 15 01 11 *

- FLUORESCENTNE CIJEVI, ŽARULJE - (sakupljaju se u kantu

na dvorištu) - Ključni broj otpada 20 01 21 *

- OTPADNI TISKARSKI TONERI (pozvati čistače tel.302 )

Ključni broj otpada 08 03 17 *

Page 49: Opasne kemikalije

Odlaganje opasnih materijala u KZMBLM

Otpad se razvrstava na mjestu nastanka i odlaže u odgovarajuću

ambalažu prema vrsti otpada.

Za pravilno razvrstavanje otpada odgovorni su djelatnici na

radilištima gdje otpad nastaje (mjesto inicijalnog skladištenja

otpada).

Svi zaposlenici u kontaktu sa opasnim otpadom dužni su

primjenjivati mjere zaštite na radu.

U slučaju da dođe do incidentnih situacija, iste se prijavljuju prema

OP-SUS-11 Postupak za prijavljivanje , istraživanjei izvješćivanje o

izljevanju, izlaganju i ostalim nezgodama s opasnim medicinskim

otpadom.

Posebno se vodi evidencija kemijskog otpada na obrascu OB-SUS-

10-1 Evidencija kemijskog otpada, koji se odvozi iz KB "Mekur na

zbrinajvanje.

Evidenciju o svim vrstama otpada u KB "Merkur" vodi odjel općih

poslova Zajedničkih stručnih službi.

Page 50: Opasne kemikalije

Kemikalije imaju svakim danom sve veći

značaj u životu modernog čovjeka zbog

čega uspostava sustava sigurnog

upravljanja omogućava učinkovito

sprječavanje svih mogućih štetnih utjecaja

kemikalija na ljudsko zdravlja i na okoliš.

U tu svrhu bitno je poznavati i primijeniti

propise i dokumentaciju koji reguliraju

područje opasnih kemikalija od njihovog

sigurnog korištenja u svakodnevnom radu

do konačnog zbrinjavanja.

ZAKLJUČAK