13
NORME PRIVIND NORME PRIVIND ETICHETAREA ETICHETAREA ŞI ŞI MARCAREA MARCAREA PRODUSELOR PRODUSELOR Profesor : Truț Viorica Maria

Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

  • Upload
    lamanh

  • View
    1.014

  • Download
    73

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

NORME PRIVIND NORME PRIVIND ETICHETAREA ETICHETAREA ŞI ŞI

MARCAREA MARCAREA PRODUSELOR PRODUSELOR

Profesor : Truț Viorica Maria

Page 2: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

ETICHETAREA ETICHETAREA PRODUSELOR PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE

Page 3: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

OBIECTIVE OPERATIONALEOBIECTIVE OPERATIONALE Să prezinte cadrul legislativ privind etichetarea Să prezinte cadrul legislativ privind etichetarea

alimenteloralimentelor Să enumere cerinţele cu privire la înscrisurile Să enumere cerinţele cu privire la înscrisurile

de pe eticheta alimentelor prezentate de pe eticheta alimentelor prezentate Să identifice Să identifice elementele componente elementele componente

obligatorii obligatorii ale eticheteiale etichetei Să stabilească rolul informării corecte a Să stabilească rolul informării corecte a

consumatorilor în privinţa alimentelor consumatorilor în privinţa alimentelor comercializate de către agenţii economicicomercializate de către agenţii economici

Să-şi formeze deprinderi de citire a Să-şi formeze deprinderi de citire a informaţiilor înscrise pe etichetele alimentelorinformaţiilor înscrise pe etichetele alimentelor pe pe care le consumă /cumparăcare le consumă /cumpară

Page 4: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

1.ACTE NORMATIVE1.ACTE NORMATIVE

HotHotărârea Guvernului nr. 106/2002- ărârea Guvernului nr. 106/2002- RReglementeazăeglementează

modul de etichetare a alimentelor livrate consumatorilormodul de etichetare a alimentelor livrate consumatorilor

Page 5: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

2. 2. Cerinţe cu privire la înscrisurile de pe Cerinţe cu privire la înscrisurile de pe etichete.etichete.

Scopul etichetării este de a da consumatorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat.

Înscrisurile de pe etichetă trebuie să fie vizibile ,lizibile, scrise cel puţin în limba română.

Page 6: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

3.Elementele obligatorii ale etichetelor produselor alimentare:

1. denumirea sub care este vândut alimentul;2. lista cuprinzând ingredientele;3. cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de

ingrediente; 4. cantitatea netă pentru alimentele preambalate;5. data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din

punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate, data limita de consum;

6. condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci, când acesta necesită indicaţii speciale;

7. denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România;

Page 7: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

8.8. locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reala a alimentului;

9. instucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzatoare a alimentelor;

10. concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2 % în volum;

11. o menţiune care să permită identificarea lotului; 12. menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de

produse

Page 8: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare
Page 9: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

IMPORTANŢA INFORMĂRIIIMPORTANŢA INFORMĂRII

Cu toţii consumăm produse alimentare zilnic, dar cu sau fară voia noastră omitem să citim informaţiile de pe etichetă, dar pentru acest mic amănunt riscăm să ne punem viaţa în pericol .

Este important să ştim să ne folosim de informaţiile date de către producătorul produsului alimentar înainte de a-l cumpăra.

Page 10: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare
Page 11: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

Parlamentul RomParlamentul Romââniei niei a aprobat:a aprobat:

Page 12: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

FISA DE LUCRU FISA DE LUCRU

Sarcina de lucru:Sarcina de lucru: Analizaţi eticheta / amabalajul prezentat şi Analizaţi eticheta / amabalajul prezentat şi

răspundeţi următoarei cerinţe.răspundeţi următoarei cerinţe. Identificaţi elementele componente ale Identificaţi elementele componente ale

acesteia si exemplificaţi-le conform acesteia si exemplificaţi-le conform tabelului de mai jos tabelului de mai jos

Precizati elementele obligatorii care Precizati elementele obligatorii care lipsesc de pe eticheta produselor analizatelipsesc de pe eticheta produselor analizate

Page 13: Norme privind etichetarea şi marcarea produselor alimentare

Elemente componenteElemente componente ExemplificareExemplificare

1.Denumire produs 1.Denumire produs Ciocolată MilkaCiocolată Milka