9

Click here to load reader

Etichetarea produselor nealimentare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

etichetarea marfurilor nealimentare

Citation preview

Page 1: Etichetarea produselor nealimentare

ETICHETAREA PRODUSELOR NEALIMENTARE

1. Etichetarea – necesitate şi obligaŃie

În conformitate cu legislaŃia din Ńara noastră, consumatorii au dreptul „de a fi informaŃi

complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenŃiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaŃi în calitatea lor de consumatori” (art.3 lit.b) din O.G. nr.21/1992). Titular al dreptului la informare este consumatorul, agentul economic având obligaŃia corelativă de a-i furniza toate elementele necesare pentru ca decizia pe care o va adopta să corespundă cel mai bine nevoilor sale. ObligaŃia generală de informare pe care o au agenŃii economici este prevăzută în Capitolul IV al O.G. nr.21/1992 (cu modificările ulterioare). Astfel, „Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garanŃie, de valabilitate sau data durabilităŃii minimale, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziŃia, aditivii folosiŃi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaŃii.” (art.20 alin.1). În cazul produselor de folosinŃă îndelungată, aşa cum sunt şi aparatele electrocasnice, este reglementată însoŃirea acestora de certificatul de garanŃie şi, dacă este cazul, de declaraŃia de conformitate şi de cartea tehnică ori de instrucŃiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreŃinere, eliberate de producător. Pentru informarea corectă a consumatorilor la introducerea pe piaŃă a aparatelor electrocasnice, reglementările legale în vigoare stipulează că aceste produse – inclusiv maşinile de spălat rufe de uz casnic - trebuie:

să aibă o etichetă, indicând consumul de energie, clasa de eficienŃă energetică, nivelul de zgomot şi alte caracterisitici esenŃiale;

să fie însoŃite de o fişă (conŃinând funcŃiile înscrise pe etichetă); să aibă marcajul european de conformitate (CE); să îndeplinească condiŃiile privind nivelul de zgomot.

„Toate informaŃiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele însoŃitoare ,inclusiv cele referitoare la informaŃiile privind securitatea produsului şi instrucŃiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de Ńara de origine a acestora, fără se exclude prezentarea acestora şi în alte limbi” (art.20 alin.5). Prin Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului legiuitorul stipulează şi modalitatea practică prin care se poate realiza acest drept, respectiv prin precizarea elementelor de identificare şi de caracterizare ale produselor/serviciilor înscrise la vedere pe etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucŃiunile de folosire sau în orice alt document care însoŃeşte produsul/serviciul la achiziŃionare. Înscrierea se va face în mod vizibil, lizibil şi uşor de înŃeles.

În Anexa nr.1 a Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, legiutorul român defineşte eticheta ca fiind „orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conŃine elemente de identificare a produsului şi care însoŃeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia.”

Totodată, se observă că etichetele îndeplinesc o serie de funcŃii referitoare la identificarea produselor sau mărcilor, clasificarea produselor, descrierea produsulului - cine, când şi unde l-a fabricat, ce conŃine, cum să fie folosit şi păstrat - şi promovarea acestuia prin intermediul imaginilor.

Scopul etichetării, precizat in terminis în art.48 din actul normativ precizat mai sus, este acela „de a oferi consumatorilor informaŃiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de

Page 2: Etichetarea produselor nealimentare

comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenŃelor lor din punct de vedere al nevoilor şi posibilităŃilor lor financiare, precum şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi.” Aşadar, eticheta trebuie să informeze consumatorii în mod complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenŃiale ale produselor, astfel încât aceştia să fie în măsură a le utiliza în deplină siguranŃă şi fără a le fi afectate interesele economice. ImportanŃa etichetării, aşa cum rezultă din întreaga reglementare legală, rezidă în aceea că eticheta ne oferă următoarele categorii de informaŃii:

• informaŃii privind identitatea producătorului, adresa acestuia, a importatorului (după caz) precum şi a distribuitorului, denumirea produsului;

• informaŃii legate de siguranŃa consumatorilor: termen de valabilitate (data de durabilitate minimală); atenŃionări speciale; contraindicaŃii; ingredientele folosite; condiŃii de păstrare, etc.

• informaŃii ce Ńin de protecŃia intereselor economice ale consumatorilor: preŃ; cantitate; calitate; termen de garanŃie şi condiŃii de asigurare a garanŃiei, etc.

De altfel, etichetarea produselor fiind nu numai o obligaŃie a agenŃilor economici ci şi un obiectiv al legiuitorului, se înŃelege de ce au fost adoptate acte normative care au ca obiect etichetarea produselor în funcŃie de specificul acestora. În orice caz, informaŃiile înscrise pe etichetă nu trebuie sa inducă în eroare consumatorii atribuindu-i acestuia caracteristici pe care nu le posedă sau care nu-l fac special în raport cu alte produse similare. Aşadar, toate reglementările în domeniu au ca finalitate furnizarea de informaŃii corecte şi complete care să poată motiva decizia consumatorului, decizie materializată într-un consimŃământ valabil exprimat la achiziŃionarea produsului sau serviciului. 2. Etichetarea energetică a aparatelor electrocasnice

Astăzi, când se pune problema economiei de energie, devine extrem de importantă

creşterea eficienŃei energetice pe întregul lanŃ de resurse naturale, producŃie, transport, distribuŃie şi consum.

EficienŃa energetică, componentă a intensităŃii energetice rezultată din modernizări tehnologice, se calculează ca raport între valoarea economică şi energia consumată. Prin urmare, atunci când consumatorul doreşte să achiziŃioneze un aparat electrocasnic el caută un aparat care să nu consume multă energie şi care să-i asigure şi protecŃia intereselor sale economice. În alegerea sa, uzând de unul dintre cele mai importante drepturi ale sale, dreptul la informare şi educare, consumatorul va fi ghidat, în primul rând, de elementele etichetei.

InformaŃiile oferite de etichetarea energetică feresc consumatorul de aparatele energoface şi cu un randament scăzut în exploatare, îl atenŃionează în legătură cu nivelul de zgomot şi alte elemente specifice (capacitate, consum de apă). În aceste fel, consumatorul va avea posibilitatea de a face achiziŃia cea mai indicată nevoilor şi puterii sale financiare.

Obligativitatea etichetării energetice se impune numai în privinŃa aparatelor electrocasnice alimentate exclusiv de la reŃeaua electrică de joasă tensiune. În ceea ce priveşte introducerea pe piaŃă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic este necesar ca acestea să respecte condiŃiile cumulative prevăzute de art.5 alin.1 din H.G. nr. 1252 din 2005: să aibă o etichetă care să indice consumul de energie, clasa de de eficienŃă energetică şi alte informaŃii suplimentare, etichetă care să fie plasată pe exteriorul părŃii frontale sau superioare a aparatului, în aşa fel încât să fie uşor de observat şi să nu fie acoperită şi să fie însoŃite de o fişă cu informaŃiile care definesc aparatul repectiv (Anexa nr.1).

În conformitate cu H.G. nr.1252 din 2005 privind stabilirea cerinŃelor referitoare la etichetarea şi eficienŃa energetică pentru introducerea pe piaŃă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, eticheta aparatului trebuie să conŃină următoarele informaŃii (Anexa nr.2):

Page 3: Etichetarea produselor nealimentare

• denumirea sau marca comercială a furnizorului; • elementul de identificare a modelului de fabricaŃie al furnizorului; • clasa de eficienŃă energetică a maşinii de spălat rufe de uz casnic (litera

indicatoare se plasează la acelaşi nivel cu săgeata corespunzătoare); • marcajul ecologic (o copie a etichetei ecologice atunci când s-a obŃinut dreptul

de aplicare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92); • consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul standardizat la 60°C pentru

bumbac; • clasa de eficienŃă a spălării rufelor; • clasa de eficienŃă a stoarcerii prin centrifugare; • viteza de centrifugare maximă atinsă pentru la ciclul standardizat 60°C pentru

bumbac; • capacitatea maşinii de spălat rufe de uz casnic pentru ciclul standardizat la 60°C

pentru bumbac; • consumul de apă pe ciclu de spălare şi centrifugare pentru ciclul standardizat la

60°C pentru bumbac; • nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spălare şi centrifugare pentru ciclul

standardizat la 60°C pentru bumbac şi ciclul de „uscare bumbac”. ImportanŃa care se acordă respectării prevederilor legale privind etichetarea şi eficienŃa

energetică pentru introducerea pe piaŃă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic a fost marcată şi de către Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Consumatorilor care, în perioada 2 – 6 octombrie 2006, a desfăşurat o acŃiune tematică de control cu privire la respectarea prevederilor legale în acest domeniu. Cu această ocazie s-au constatat abateri privind eticheta (lipsa etichetei sau lipsa unor elemente din etichetă) la 90 de agenŃi economici, reprezentând 26% din numărul total de agenŃi economici controlaŃi. De asemenea, 4 agenŃi economici (1,15% din totalul celor controlaŃi) au aplicat alte etichete, mărci, simboluri sau inscripŃii referitoare la consumul de energie care puteau induce în eroare consumatorii sau care puteau crea confuzie. Toate deficienŃele constatate cu ocazia controlului au fost sancŃionate contravenŃional (avertismente, amenzi) iar 970 de maşini de spălat rufe de uz casnic au fost oprite temporar de la comercializare.

3. Simboluri privind protecŃia mediului întâlnite pe eticheta produselor nealimentare

Numeroase organisme guvernamentale si neguvernamentale au atras atenŃia asupra degradării mediului înconjurător, ceea ce a contribuit la introducerea unor sisteme de marcare ecologică. În acest context, sistemul de etichetare ecologică are menirea să ajute consumatorii să aleagă produsele care au un impact ambiental mai redus pe întreaga durată a ciclului lor de viaŃă. La nivel european, cel mai important şi relevant marcaj ecologic este eticheta ecologică europeană. Acest marcaj semnifică faptul că produsul (inclusiv ambalajul) are un impact redus asupra mediului, începând cu etapa concepŃiei-proiectării şi până la integrarea în natură sau valorificarea în faza post-consum. Schema de etichetare ecologică europeană are două Ńinte: să ofere consumatorilor o evaluare de încredere a impactului produselor asupra mediului şi să promoveze producŃia şi utilizarea produselor care au un impact minim asupra mediului. O astfel de schemă are o dimensiune europeană, astfel că producătorul sau comerciantul care îndeplineşte criteriile pentru un grup de produse şi obŃine eticheta poate vinde pe piaŃa Uniunii Europene.

În mod similar, scopul introducerii ecoetichetei româneşti este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului. Acordarea etichetei ecologice se face la cerere pentru grupele de produse care au un potenŃial ridicat de protecŃie a mediului, asigură avantaje

Page 4: Etichetarea produselor nealimentare

competitive producătorilor de bunuri şi/sau prestatorilor de servicii şi care au o cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări.

Eticheta ecologică europeană Eticheta ecologică în România

Este necesar ca agenŃii economici să cunoască reglementările referitoare la produsele

ecologice şi să-şi adapteze producŃia la cerinŃele pieŃei, ambalajul trebuind să facă faŃă şi el unor constrângeri suplimentare referitoare la mediul înconjurător. În aceste condiŃii, se consideră ambalaj ecologic acel ambalaj realizat din materiale ecologice, utilizând tehnologii nepoluante, cu un impact minim admis asupra mediului înconjurător.

În general, ambalajale din hârtie şi carton pot fi considerate ecologice. Materialele plastice pot polua mediul înconjurător prin deşeurile rezultate din utilizarea lor şi prin gazele emanate prin incinerarea lor. Ambalajele din aluminiu sunt considerate ecologice şi pot fi reciclate de un număr infinit de ori. Deşi recuperabile, ambalajele din material lemnos necesită cheltuieli mari pentru recuperare şi recondiŃionare. Astăzi, ecoetichetarea devine o metodă voluntară de certificare a performanŃei de mediu ce se poate practica în întreaga lume (Anexa nr.3). În acest context, eticheta ecologică a Uniunii Europene a devenit un brand care promovează imaginea unor produse ecologice nealimentare în toată Europa făcând să crească numărul de consumatori pentru produsele care nu afectează mediul.

Observăm tot mai des că pe ambalajele produselor pe care le achiziŃionăm sunt marcate o serie de simboluri referitoare la protecŃia mediului ambiant şi deci la protecŃia vieŃii şi sănătăŃii consumatorilor. Aceste simboluri sunt acordate fie ambalajelor, fie produselor ecologice, fie ambelor. Iată câteva dintre aceste simboluri:

• ambalaju este reciclabil

• dacă în centrul semnului este trecut un procent el indică faptul ca

produsul sau ambalajul conŃine hârtie sau carton reciclat

• ambalajul este reciclabil

• numarul sau litera indică natura materialului, de ex.: 02=HD-PE

(polietilenă de înaltă densitate)

• ajută la trierea ambalajelor după natura materialului

Page 5: Etichetarea produselor nealimentare

• marca ecologică „Blue Angel”

• a apărut în Germania (1978)

• evaluează produsele prin prisma unor criterii de performanŃă ecologică

• marca „Environmental Choise” (Canada)

• arată compatibilitatea produsului cu mediul înconjurător

• „Der grüne Punkt” (Germania, 1990)

• producătorul participă financiar la sistemul de colectare selectivă şi de

valorificare a deşeurilor de ambalaje menajere

• „Eco-Mark” (Japonia)

• indică performanŃa ecologică a produsului

Anexa nr. 1

FIŞĂ

Fişa trebuie să conŃină informaŃiile prezentate mai jos. InformaŃiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:

• denumirea sau marca comercială a furnizorului; • elementul de identificare a modelului de fabricaŃie al furnizorului; • clasa de eficienŃă energetică a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată

sub forma "Clasa de eficienŃă energetică ..., pe o scară de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puŃin eficient)". Când această informaŃie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o altă formă, cu condiŃia să rezulte cu claritate că scara este de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puŃin eficient);

• când informaŃiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele maşini de spălat rufe de uz casnic, care figurează în acest tabel, au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice, această informaŃie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Etichetă ecologică comunitară" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Această prevedere nu aduce prejudicii exigenŃelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice;

Page 6: Etichetarea produselor nealimentare

• consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul standardizat la 60ºC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), descris sub forma "Consum de energie XYZ kWh/ciclu, bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru un ciclu la 60ºC pentru bumbac". Consumul real de energie depinde de condiŃiile de utilizare a aparatului;

• clasa de eficienŃă a spălării, determinată conform anexei nr. 4 şi exprimată sub forma "Clasa de eficienŃă a spălării ... pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)". Această informaŃie poate fi exprimată şi sub o altă formă, cu condiŃia să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută);

• clasa de eficienŃă a stoarcerii prin centrifugare, determinată conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienŃă a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută)", urmată de indicaŃia ce poate fi inclusă într-o notă de subsol, după cum urmează: "N.B.: Dacă folosiŃi un uscător cu tambur, uscarea rufelor consumă de obicei mai multă energie decât spălarea lor. Alegând o maşină de spălat cu centrifugare clasa A în locul uneia cu centrifugare clasa G veŃi înjumătăŃi costurile de uscare faŃă de uscarea cu tambur.";

• eficienŃa de extragere a apei, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru un ciclu standardizat la 60ºC pentru bumbac, exprimată sub forma "Apa rămasă după centrifugare - %" (ca procent din greutatea uscată a rufelor);

• viteza de centrifugare maximă atinsă pentru ciclul standardizat la 60ºC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

• capacitatea maşinii de spălat rufe de uz casnic pentru ciclul standardizat la 60ºC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

• consumul de apă pe ciclu, în condiŃiile ciclului standardizat la 60ºC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

• durata programului pentru ciclul standardizat la 60ºC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

• furnizorii pot include informaŃiile prevăzute la pct. 6-12 şi pentru alte cicluri de spălare;

• consumul mediu anual de energie şi apă, bazat pe 200 de cicluri standardizate la 60ºC pentru bumbac. Acesta se exprimă sub forma "Consum anual de energie estimat (200 de cicluri de spălări standardizate la 60ºC pentru rufe din bumbac) pentru o familie de patru persoane";

• nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spălare şi centrifugare pentru ciclul standardizat la 60ºC pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.482/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a aparatelor electrocasnice în funcŃie de nivelul zgomotului transmis prin aer.

Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişă, atunci în fişă se introduc numai acele informaŃii care nu sunt cuprinse în etichetă.

Page 7: Etichetarea produselor nealimentare
Page 8: Etichetarea produselor nealimentare

Anexa nr. 3

Mărci naŃionale de etichetare ecologică

Nr. crt. łara Nume de etichetă

Anul înfiinŃării Marca

1. Germania Blue Angel 1978

2. Canada Environmental Choice Program

1988

3. Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, Danemarca

Nordic Swan 1989

4. SUA Green Seal 1989

5. Japonia Eco-Mark 1989

Page 9: Etichetarea produselor nealimentare

6. FranŃa NF 1991

7. Austria Eticheta Ecologică Austriacă 1991

8. Suedia Good Environmental Choice 1992

9. Olanda Milieukeur 1992

10. Spania AENOR 1993

11. Ungaria Ecoeticheta Ungară 1993

12. Republica Cehă Produse prietenoase mediului

1998