NN el. instalacije, V.Katanić,A.Gobov-sec.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  1/89

  HRVATSKA KOMORA INENJERA ELEKTROTEHNIKE

  Predavai:

  Vladimir Katani, dipl.ing.el.Ante Gobov, dipl.ing.el.

  STRUNI SEMINAR

  NISKONAPONSKE

  ELEKTRINEINSTALACIJE

  Tehniki propisii norme

  2012.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  2/89

  NISKONAPONSKE ELEKTRINE

  INSTALACIJE

  TEHNIKI PROPISI I NORME

  Predavai: Vladimir Katani, dipl. ing. el.Ante Gobov, dipl. ing. el.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  3/89

  2

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  4/89

  3

  SADRAJ

  1. DIO

  1.1. ZAKONSKA REGULATIVA U PODRUJU NISKONAPONSKIHELEKTRINIH INSTALACIJA ................................................................................ 5

  1.2. TEHNIKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRINE

  INSTALACIJE (NN 5/2010) ....................................................................................... 51.2.1. UVOD I ZNAENJE POJMOVA ................................................................... ...................................... 6

  1.2.2. TEHNIKA SVOJSTVA ELEKTRINE INSTALACIJE I BITNI ZAHTJEVI SIGURNOSTI ........ 7

  1.2.3. PROIZVODI ZA UGRADNJU U ELEKTRINU INSTALACIJU.......................................................7

  1.2.4. PROJEKTIRANJE, IZVOENJE I UPORABLJIVOST ELEKTRINE INSTALACIJE ...................8

  1.2.5. ODRAVANJE ELEKTRI

  NE INSTALACIJE ..................................................................................91.3. HRVATSKI ZAVOD ZA NORME (HZN) .............................................................. 101.3.1. TEHNIKI ODBOR HZN/TO E64, ELEKTRINE INSTALACIJE I ZATITA OD

  ELEKTRINOG UDARA....................................................................................................................11

  1.3.2. HRVATSKE NORME NA KOJE SE UPUUJE U TEHNIKOM PROPISU S KRATKIMPRIKAZOM PODRUJA PRIMJENE NORME ............................................................... ..................13

  1.3.3. POPIS HRVATSKIH NORMA ZA NISKONAPONSKE ELEKTRINE INSTALACIJE UPODRUJU RADA TEHNIKOG ODBORA TO E64, ELEKTRINE INSTALACIJE I ZATITAOD ELEKTRINOG UDARA ............................................................... ..............................................16

  2. DIO

  2. OSVRT NA DOKUMENTE ZA ELEKTRINE INSTALACIJE KOJE JEOBJAVIO CENELEC U 2011. I POETKOM 2012. GODINE., A BIT EPRIHVAENI KAO HRVATSKI DOKUMENTI .................................................. 23

  2.1. ODREIVANJE PRESJEKA VODIA I ODABIRZATITNIH NAPRAVA .......................................................................................... 23

  2.1.1. UVOD .............................................................. ................................................................... ..................23

  2.1.2. PARAMETRI........................................................................................................................................24

  2.1.3. ZNAAJKE INSTALACIJE ................................................................ ................................................27

  2.1.4. ZNAAJKE OPSKRBNOG IZVORA ............................................................ .....................................28

  2.1.5. ZNAAJKE ZATITNIH NAPRAVA .......................................................... ......................................322.1.6. ZATITA OD STRUJA PREOPTEREENJA ...................................................................................33

  2.1.7. ODREIVANJE PREKIDNE MOI ZATITNIH NAPRAVA .........................................................33

  2.1.8. SPOSOBNOST PODNOENJA ELEKTRODINAMIKIH NAPREZANJA ZA SUSTAVESABIRNIKOG RAZVODA ..............................................................................................................37

  2.1.9. ZATITA U SLUAJU KVARA (ZATITA OD NEIZRAVNOG DODIRA)...................................38

  2.1.10. PROVJERAVANJE TOPLINSKIH NAPREZANJA U VODIIMA..................................................39

  2.1.11. PAD NAPONA .......................................................... .................................................................... .......43

  2.2. ZATITA OD TOPLINSKIH UINAKA ................................................................ 442.2.1. UVOD .............................................................. ................................................................... ..................44

  2.2.2. PODRUJE PRIMJENE NAELO ZATITE.....................................................................................442.2.3. ZATITA OD POARA UZROKOVANOG ELEKTRINOM OPREMOM ...................................44

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  5/89

  4

  2.2.4. MJERE OPREZA KAD POSTOJE POSEBNI RIZICI OD POARA................ .................................45

  2.2.5. ZATITA OD OPEKLINA.................................... ................................................................... ............46

  2.2.6. ZATITA OD PREGRIJAVANJA................................................................... ....................................46

  2.3. ZATITA NISKONAPONSKIH INSTALACIJA OD PRIVREMENIHPRENAPONA ZBOG ZEMLJOSPOJEVA U VISOKONAPONSKOM

  SUSTAVU I ZBOG KVAROVA U NISKONAPONSKOM SUSTAVU ................ 472.3.1. UVOD .............................................................. ................................................................... ..................47

  2.3.2. OSNOVNO NAELO I PODRUJE PRIMJENE...............................................................................47

  2.3.3. PRENAPONI U NISKONAPONSKIM SUSTAVIMA TIJEKOM ZEMLJOSPOJA UVISOKONAPONSKOM SUSTAVU ..................................................................................................48

  2.3.4. NAPON NAPREZANJA MRENE FREKVENCIJE U SLUAJU GUBITKA NEUTRALNOGVODIA U TN I TT SUSTAVU..........................................................................................................50

  2.3.5. NAPON NAPREZANJA MRENE FREKVENCIJE U SLUAJU ZEMLJOSPOJA U IT SUSTAVUS NEUTRALNIM VODIEM..............................................................................................................50

  2.3.6. NAPON NAPREZANJA MRENE FREKVENCIJE U SLUAJU JEDNOPOLNOG KRATKOGSPOJA...................................................................................................................................................50

  2.4. SUSTAVI RAZVOENJA (POLAGANJE IZOLIRANIH VODIA, VODOVA IKABELA) .................................................................................................................. 51

  2.4.1. UVOD .............................................................. ................................................................... ..................51

  2.4.2. OSNOVNO NAELO ................................................................ ..........................................................51

  2.4.3. OPENITO...........................................................................................................................................52

  2.4.4. TIPOVI SUSTAVA RAZVOENJA ............................................................. ......................................52

  2.4.5. ODABIR I UGRADNJA PREMA VANJSKIM UTJECAJIMA..........................................................61

  2.4.6. TRAJNO PODNOSIVE STRUJE........................................................... ..............................................64

  2.4.7. PRESJECI VODIA.............................................................................................................................66

  2.4.8. PAD NAPONA U POTROAEVIM INSTALACIJAMA.................................................................67

  2.4.9. ELEKTRINI SPOJEVI.......................................................................................................................672.4.10. ODABIR I UGRADNJA SUSTAVA RAZVOENJA ZA SMANJENJE IRENJA POARA..............68

  2.4.11. PRIBLIAVANJE SUSTAVA RAZVOENJA DRUGIM INSTALACIJAMA................................69

  2.4.12. ODABIR I UGRADNJA SUSTAVA RAZVOENJA S OBZIROM NA ODRAVANJE,UKLJUUJUI IENJE ................................................................. ................................................69

  2.5. UZEMLJENJE I ZATITNI VODII .......................................................................... 802.5.1. UVOD..........................................................................................................................................................80

  2.5.2. PODRUJE PRIMJENE ................................................................... ..........................................................80

  2.5.3. UZEMLJENJE .................................................................... ..................................................................80

  2.5.4. ZATITNI VODII..............................................................................................................................82

  2.5.5. VODII ZATITNOG IZJEDNAIVANJA POTENCIJALA............................................................85

  2.6. HD 60364-4-444:2010/AC:2012.................................................................................... 87

  2.7. HD 60364-5-56:2010/A1:2011 ..................................................................................... 88

  2.8. HD 60364-7-701/AC:2011............................................................................................. 88

  2.9. HD 60364-7-701/A11:2011 .......................................................................................... 88

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  6/89

  5

  1. DIO

  1.1. ZAKONSKA REGULATIVA U PODRUJU NISKONAPONSKIHELEKTRINIH INSTALACIJA

  Pregled zakona, pravilnika i tehnikih propisa u podruju elektroenergetike s naglaskom na niskonaponskeelektrine instalacije sukladno Direktivama EU Novog pristupa tehnikog usklaivanja iupuivanjananorme.

  Zakonska regulativa u podruZakonska regulativa u podruju NN elektriju NN elektrinih instalacijanih instalacija

  Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

  Zakon o tehnikim zahtjevimaza proizvode i

  ocjeni sukladnosti(NN 20/10 i 105/10)

  Zakon o opoj sigurnosti

  proizvoda(NN 30/09 i 139/10)

  HRVATSKE NORME

  Proizvodi za ugradnju u elektrinu instalaciju

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 05/2010)

  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti,ispravama o sukladnosti i

  oznaavanju graevnih proizvoda(NN 103/08 do 129/11)

  Pravilnik o obliku, sadraju iizgledu oznake C i CE

  (NN 18/11)

  1.2. TEHNIKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRINEINSTALACIJE (NN 5/2010)

  Na temelju lanka 19. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09), donesenje TEHNIKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRINE INSTALACIJE (NN 5/2010) koji jestupio na snagu 19. sijenja 2010. godine.

  SADRAJ

  1. Uvod i znaenje pojmova2. Tehnika svojstva elektrine instalacije i bitni zahtjevi sigurnosti3. Proizvodi za ugradnju u elektrinu instalaciju4. Projektiranje, izvoenje i uporabljivost elektrine instalacije5. Odravanje elektrine instalacije

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  7/89

  6

  1.2.1. UVOD I ZNAENJE POJMOVA

  1.2.1.1. Uvod i podruje primjene tehnikog propisa

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 5/2010) propisuje:- tehnika svojstva niskonaponskih elektrinih instalacija graevine

  - zahtjeve za projektiranje, izvo

  enje, uporabljivost i odravanje elektrine instalacije- druga tehnika svojstva i druge zahtjeve za proizvode namijenjene za ugradnju u elektrinu instalaciju.

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 5/2010) ne odnosi se na:- elektrina troila koja se prikljuuju na elektrinu instalaciju- drugu opremu koja se prikljuuje na elektrinu instalaciju.

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 5/2010) propisuje bitne zahtjeve koji su nuni zasigurnost graevina s obzirom na to da je elektrina instalacija dio graevnog sklopa graevine.

  Projektiranje, graenje, odnosno izvoenje radova, te odravanje i nain uporabe graevine moraju biti takvi dase ispune svi bitni zahtjevi propisani ovim tehnikim propisom.

  Elektrina instalacija kao sastavni dio graevine primjenjuje se na:1. strujne krugove opskrbljivane nazivnim naponima do 1000 V izmjenine struje ili do 1500 V istosmjernestruje, frekvencija 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, ali se ne iskljuuju druge frekvencije za posebne svrhe

  2. strujne krugove koji rade pri naponima iznad 1000 V dobivenim iz elektrine instalacije napona do 1000 Vizmjenine struje, npr. rasvjeta s izvorima svjetla s izbojem, oprema za elektrostatsko prskanje, a izuzima seunutarnje oienje aparata

  3. sve sustave razvoenja kabela /vodia, koji nisu obuhvaeni normama za aparate4. sve elektrine instalacije izvan graevina koje su njen sastavni dio i koje zajedno ine tehniko-tehnoloku

  cjelinu5. trajne sustave razvoenja kabela /vodia za komunikacijsku i informacijsku tehniku, signalizaciju,

  upravljanje, vatrodojavu i slino (izuzimaju se aktivne komponente tih sustava i njihovo unutarnje oienje).

  Tehniki propis za NN elektrine instalacije ne primjenjuje se na:

  1. elektrinu instalaciju i opremu za elektrinu vuu, ukljuujui lokomotive i signalnu opremu2. opremu za suzbijanje radijskih smetnji, osim kad ona utjee na sigurnost elektrine instalacije3. elektrine ograde4. javne opskrbne sustave za distribuciju elektrine energije ili za proizvodnju i prijenos elektrine energije za

  takve sustave5. izvore elektrine energije koji su dio graevine, npr. elektrini agregati, ureaji za besprekidno napajanje i sl.

  Elektrina instalacija dio je graevnog sklopa graevine.

  Zahtjevi koji su propisani u tehnikom propisu za niskonaponske elektrine instalacije odnose se na tehnike iostale mjere zatite opisane u nizu hrvatskih norma na koje se upuuje u ovom tehnikom propisu.

  Stoga je u primjeni tehnikog propisa za niskonaponske elektrine instalacije od bitnog znaaja poznavanje

  normizacije u tom podruju.

  1.2.1.2. Znaenje pojmova koji se koriste u ovom tehnikom propisu

  Elektrina instalacijaje skup meusobno povezanih proizvoda za elektrinu instalaciju ugraenih u graevinu susklaenim znaajkama radi ispunjavanja odreene namjene.

  Poetak elektrine instalacijeje toka predaje elektrine energije u elektrinu instalaciju.

  Elektrina opremaje svaki proizvod koji se upotrebljava za proizvodnju, pretvorbu, prijenos, razdiobu(distribuciju) ili uporabu elektrine energije, kao to su:

  - elektrini strojevi- transformatori

  - sklopni i kontrolni ure

  aji- mjerni ureaji (instrumenti)- zatitne naprave

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  8/89

  7

  - sustavi razvoenja (kabeli, vodovi, sabirnice, elektrini pribor i dr.)- elektrina troila.

  Elektrino troiloje elektrina oprema namijenjena pretvorbi elektrine energije u drugi oblik energije, npr. usvjetlo, u toplinu, u mehaniku energiju i sl.

  Elektrini strujni krugje skup elektrine opreme elektrine instalacije, koji je zatien od nadstruja istomzatitnom napravom (istim zatitnim napravama).

  Elektrini udarje patofizioloki uinak nastao zbog prolaza elektrine struje kroz ovjeje ili ivotinjsko tijelo.

  Zatita od elektrinog udaraje skup mjera za smanjenje opasnosti od elektrinog udara.

  1.2.2. TEHNIKA SVOJSTVA ELEKTRINE INSTALACIJE I BITNI ZAHTJEVISIGURNOSTI

  Tehnika svojstva elektrine instalacijemoraju biti takva da tijekom trajanja graevine u koju je ugraenaelektrina instalacija, uz propisano, odnosno odreeno izvoenje i odravanje elektrine instalacije, graevina i

  elektrina instalacija podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaja okolia.

  Tehnika svojstva elektrine instalacijemoraju biti takva da tijekom graenja i uporabe graevine predvidivadjelovanja ne prouzroe:

  - poar i/ili eksploziju graevine odnosno njezinog dijela- opasnost, smetnju, tetu ili nedopustiva oteenja tijekom uporabe graevine- elektrini udar i druge ozljede korisnika graevine i ivotinja- buku veu od doputene- potronju elektrine energije veu od doputene.

  Tehnika svojstva elektrine instalacijepostiu se projektiranjem i izvoenjem elektrine instalacijesukladno:

  - odredbama tehnikog propisa i

  - upuivanjem na odgovarajue hrvatske norme.

  1.2.3. PROIZVODI ZA UGRADNJU U ELEKTRINU INSTALACIJU

  Proizvodi za ugradnju u elektrinu instalacijuna koje se odnosi ovaj tehniki propis su:1. razdjelnici (razvodni ormari) za elektrine instalacije2. kabeli/vodii za sustave razvoenja za elektrine instalacije3. zatitne, upravljake, mjerne, nadzorne i sklopne naprave4. elektroinstalacijski pribori (sustavi voenja kabela, utini pribori, sklopke, prekidai, spojne naprave,

  kutije i sl.)5. ostalo obuhvaeno opim pojmom elektrina oprema

  6. rasvjetni stupovi

  Tehnikim propisom za niskonaponske elektrine instalacije za proizvode za elektrine instalacije propisana su:- tehnika svojstva- nain potvrivanja sukladnosti i- drugi zahtjevi za proizvode za elektrine instalacije.

  1.2.3.1. Tehnika svojstva proizvoda

  Tehnika svojstva proizvoda za elektrinu instalaciju moraju ispunjavati ope i posebne zahtjeve bitne zasvojstva elektrine instalacije.Tehnika svojstva proizvoda moraju biti specificirana prema normama na koje upuuju pravilnici za sva svojstvakoja su vezana za ispunjavanje bitnih zahtjeva za graevinu.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  9/89

  8

  1.2.3.2. Potvrivanje sukladnosti

  Potvrivanje sukladnosti proizvoda za elektrinu instalaciju za sva svojstva tih proizvoda odreena suodredbama norma koje su znaajne za ispunjavanje bitnih zahtjeva za graevinu, a provodi se prema pravilimakoja su propisana pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnihproizvoda.Proizvod za elektrinu instalacijusmije se ugraditi u elektrinu instalaciju odnosno u graevinu ako ispunjavazahtjeve Tehnikog propisa za niskonaponske elektrine instalacijei ako je za predmetni proizvod izdanaisprava o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti ioznaavanju graevnih proizvoda.

  1.2.4. PROJEKTIRANJE, IZVOENJE I UPORABLJIVOST ELEKTRINEINSTALACIJE

  Projektiranjem elektrine instalacije propisano je da se moraju za izvoenje i uporabni vijek elektrineinstalacije predvidjeti svi utjecaji na elektrinu instalaciju koji proizlaze iz naina i redoslijeda graenjagraevine, predvidivih uvjeta uporabe graevine te predvidivih utjecaja okolia na elektrinu instalaciju i

  gra

  evinu.Projektom elektrine instalacije potrebno je dokazati da e graevina tijekom izvoenja i projektiranoguporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve:

  - zatite od poara- sigurnosti u koritenju- zatite od buke- utede energije i- toplinske zatite u odnosu na utjecaj elektrine instalacije.

  Na projektiranje elektrine instalacije primjenjuju se hrvatske norme u podruju projektiranjai navedene suu prilogu B ovoga tehnikog propisa za niskonaponske elektrine instalacije, i to:

  1. Norme za projektiranje grafiki dio(ukupno 12 norma)2. Norme s tehnikim zahtjevima za elektrine

  instalacije(ukupno 44 norme)3. Ostale norme(ukupno 11 norma)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  10/89

  9

  Projektiranjem elektrinih instalacija radi ostvarivanja funkcije elektrine instalacije projektant trebaobuhvatiti osobito:

  u glavnom i izvedbenom projektu elektrinih instalacija mora se izabrati proizvode za ugradnju uelektrinu instalaciju koji udovoljavaju zahtjevima na sukladnost

  projektom propisati da proizvoaili dobavljaproizvoda pribavi potvrdu o sukladnosti prije ugradnjeproizvoda u elektrinu instalaciju

  prilikom izbora proizvoda za ugradnju treba voditi rauna o zahtjevu da je uporabni vijek elektrineinstalacije najmanje 25 godina u projektu razdjelnika (razvodnog ormara) za elektrinu instalaciju koji moe biti proizveden u tvornici

  ili na gradilitu zahtijevati provedbu propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti i ugradnjuproizvoda s odgovarajuim potvrdama o sukladnosti.

  Prilikom preuzimanja proizvoda za elektrine instalacije izvoaelektrine instalacije mora: utvrditi ima li proizvod:

  - oznaku sukladnosti C- ispravu o sukladnosti (potvrdu o sukladnosti, izvjetaj o ispitivanju odnosno izvjetaj ili potvrdu opregledu)- propisanu oznaku ili natpisnu ploicu- tehnike upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku

  provjeriti odgovaraju li podaci u dokumentaciji onima na proizvodu provjeriti jesu li svojstva proizvoda, rok uporabe i podaci znaajni za njegovu ugradnju, uporabu iutjecaj na svojstva i trajnost elektrine instalacije sukladni zahtjevima u projektu

  za razdjelnik (razvodni ormar) izraen prema projektu na gradilitu, osigurati ocjenjivanje sukladnosti iizdavanje isprave o sukladnosti.

  Smatra se da elektrina instalacija ima projektom predviena tehnika svojstva i da je uporabljiva ako: su svi proizvodi za elektrine instalacije ugraeni u elektrinu instalaciju na propisan nain i imaju

  ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom proizvodi za elektrine instalacije ugraeni u elektrinu instalaciju imaju tehnika svojstva odreena

  projektom elektrine instalacije su uvjeti graenja i druge okolnosti, koje mogu utjecati na tehnika svojstva elektrine instalacije, bili

  sukladni zahtjevima iz projekta

  su rezultati zavrnog pregleda i ispitivanja elektrine instalacije tijekom izvoenja radova i nakonzavretka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odreeneelektrotehnikim projektom, te ako o navedenim injenicama postoje propisani zapisi i/ilidokumentacija.

  1.2.5. ODRAVANJE ELEKTRINE INSTALACIJE

  Odravanje elektrine instalacijemora biti takvo da se tijekom trajanja graevine ouvaju tehnika svojstvaelektrine instalacije i da se ispunjavaju zahtjevi odreeni projektom graevine i tehnikim propisom zaniskonaponske elektrine instalacije, te drugi bitni zahtjevi koje graevina mora ispunjavati u skladu sposebnim propisima.

  Odravanje elektrine instalacije podrazumijeva: redovite preglede elektrine instalacije u vremenskim razmacima i na nain odreen projektom ipisanom izjavom izvoaa o izvedenim radovima i s uvjetima odravanja graevine

  izvanredne preglede elektrine instalacije nakon izvanrednog dogaaja ili po zahtjevu inspekcije izvoenje radova kojima se elektrina instalacija zadrava ili vraa u stanje odreeno projektom

  graevine i tehnikim propisom za niskonaponske elektrine instalacije odnosno propisom u skladu skojim je elektrina instalacija izvedena.

  Ispunjavanje propisanih uvjeta odravanja elektrine instalacije dokumentira se i izvodi u skladu sprojektom graevine i praenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektrine instalacije u njoj, i to:

  zapisnicima o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektrine instalacije koji moraju sadravatipodatke prema hrvatskoj normi HRN HD 60364-6i normama na koje ta norma upuuje, te odredbamatehnikog propisa o niskonaponskim elektrinim instalacijama

  zapisnicima o radovima odravanja.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  11/89

  10

  1.3. HRVATSKI ZAVOD ZA NORME (HZN)

  Hrvatski zavod za norme ( HZN )neovisna je i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirnotijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije.

  Ciljevi normizacije su:

  poveanje razine sigurnosti proizvoda i procesa uvanje zdravlja i ivota ljudi te zatita okolia promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije poboljanje proizvodne uinkovitosti ogranienje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanje tehnikih zapreka u meunarodnoj trgovini.

  Hrvatski zavod za norme (HZN)postao je 1. sijenja 2010. godinepunopravni lan Europskog odbora za normizaciju CEN Europskog odbora za elektrotehniku normizaciju CENELEC.

  MEUNARODNE ORGANIZACIJE ZA NORMIZACIJU

  ISOINTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION157 lanova; oko 3000 tehnikih tijela;oko 17.000 meunarodnih norma

  IECINTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION69 lanova; oko 1300 tehnikih tijela;oko 5800 publikacija

  EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA NORMIZACIJU

  CENEUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONHZN punopravni lan od 1. sijenja 2010.OKO 13.000 PUBLIKACIJA

  CENELECEUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICALSTANDARDIZATION

  HZN punopravni lan od 1. sijenja 2010.OKO 5800 PUBLIKACIJA

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  12/89

  11

  ETSIEUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTEHZN je NSO

  1.3.1. TEHNIKI ODBOR HZN/TO E64, ELEKTRINE INSTALACIJE IZATITA OD ELEKTRINOG UDARA

  U Hrvatskom zavodu za norme ( HZN ) u strunom podruju elektrotehnike osnovan jeTehniki odbor HZN/TO E64,Elektrine instalacije i zatita od elektrinog udara.

  Podruje rada tehnikog odbora HZN/TO E64

  Priprema norma:- koje se odnose na zatitu od elektrinog udara koji mogu biti izazvani od opreme, instalacija i sustava bez

  obzira na napon- za konstrukciju, stavljanje u pogon i provjeru svih vrsta elektrinih instalacija na opskrbnom naponu do 1 kV

  izmjenine struje, osim na instalacijama koje obuhvaaju odbori TO E9, TO E18, TO E44, TO E71, TO E97- u suradnji s odborom TO E99, koje se odnose na dodatne zahtjeve odbora TO E99 za konstrukciju, putanje u

  pogon i provjeru elektrinih instalacija zgrada iznad 1 kV do 35 kV.

  Predmet ovih norma treba biti:- postaviti zahtjeve za instalaciju i zajedniki rad elektrine opreme- postaviti osnovne zahtjeve za zatitu od drugih opasnosti koje se mogu pojaviti prilikom uporabe elektrine

  energije

  - dati ope upute onima koji mogu imati takve zahtjeve- omoguiti meunarodnu razmjenu koja moe biti ometana razliitim nacionalnim propisima.

  Ove norme ne pokrivaju pojedinano elektrinu opremu, vesamo u sklopu odabiranja za uporabu.Horizontalna sigurnosna funkcija: Zatita od elektrinog udara.

  Odgovarajui meunarodni tehniki odbori:IEC/TC 64,Electrical installations and protection against electric shock

  Odgovarajui europski tehniki odbori: CLC/TC 64,Electrical installations and protection against electric shock

  CLC/SC 64A,Electrical installations and protection against electric shock - Protection againstelectric shock CLC/SC 64B,Electrical installations and protection against electric shock - Protection against

  thermal effects CLC/SR 64,Electrical installations and protection against electric shock

  Dosadanje aktivnosti HZN/TO E64 na prihvaanju norma u hrvatsku normizaciju: Prihvaene meunarodne i europske norme u izvorniku i dostupne kao hrvatske norme:- ukupno 72 HRN(vidi popis hrvatskih norma pod tokom 1.3.3.) Prema programu rada u fazi javne rasprave kao nacrt hrvatske norme:

  - ukupno 1 nHRN(Meunarodni elektrotehniki rjenik nHRN IEC 60050 826:201X )

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  13/89

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  14/89

  13

  1.3.2. HRVATSKE NORME NA KOJE SE UPUUJE U TEHNIKOM PROPISU SKRATKIM PRIKAZOM PODRUJA PRIMJENE NORME

  1.3.2.1. HRN HD 60364-1:2008

  Niskonaponske elektrine instalacije - - 1.dio: Osnovna naela, odreivanje opih

  znaajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008) Low-voltage electrical installations - - Part 1: Fundamental principles, assessment of

  general characteristics, definitions (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008)

  Podruje primjene Norma daje pravila za projektiranje, ugradbu i provjeravanje niskonaponskih elektrinih instalacija s

  ciljem postizanja sigurnosti osoba, domaih ivotinja i dobara od pogibelji i teta koje mogu nastati upravilnoj upotrebi elektrinih instalacija i njihova ispravnog rada.

  Odredbe norme vrijede za niskonaponske elektrine instalacije kao to su instalacije: stambenih graevina trgovakih graevina

  graevina javne namjene industrijskih graevina poljoprivrednih i vrtlarskih graevina tvorniki zgotovljenih zgrada stambenih autoprikolica, kampova i slinih mjesta gradilita, izloba, sajmova i drugih instalacija za privremene svrhe marina vanjske rasvjete i slinih instalacija prostora za medicinsku uporabu pokretnih i prevozivih jedinica sunanih fotonaponskih sustava niskonaponskih elektrinih izvora (generatorski slogovi)

  Norma HRN HD 60364-1:2008 ne primjenjuje se na: opremu za elektrinu vuu, ukljuujui lokomotive i signalnu opremu elektrinu opremu motornih vozila, osim onih obuhvaenih u 7. dijelu norme elektrine instalacije na brodovima, pokretnim i usidrenim platformama uz obalu elektrine instalacije u zrakoplovima instalacije javne rasvjete ulica koje su dio javne energetske mree instalacije u rudnicima i kamenolomima opremu za suzbijanje radio smetnji, osim kad ona utjee na sigurnost instalacije elektrine ograde sustave za vanjsku zatitu zgrada od udara munje NAPOMENA: atmosferske pojave obuhvaene su u HD 60364-1, ali samo onoliko koliko djeluju na

  elektrine instalacije kojih se tiu (na primjer, s obzirom na odabir prenaponskih zatitnih naprava). odreene dijelove instalacija dizala elektrinu opremu strojeva.

  Osnovna naela norme su sigurnosna zatita Sigurnosna zatita namijenjena je postizanju sigurnosti osoba, domaih ivotinja i dobara koja moe

  nastati pravilnom uporabom elektrine instalacije. U sigurnosnu zatitu ubrajaju se: zatita od elektrinog udara, i to osnovna (od izravnog dodira) i u

  sluaju kvara (od neizravnog dodira), zatita od toplinskih uinaka, nadstrujna zatita, zatita od strujakvara, zatita od naponskih smetnji i mjere protiv elektromagnetskih utjecaja i zatita od prekidaenergetske opskrbe.

  Nazivi i definicijeZa niz norma HR HD 60364 primjenjuju se nazivi i definicije navedeni u hrvatskoj normi za elektrotehniki rjenik:

  HRN IEC 60050-826:1999, Meunarodni elektrotehniki rjenik 826. poglavlje: Elektrineinstalacije zgrada International Electrotechnical Vocabulary Chapter 826: Electrical installations of buildings

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  15/89

  14

  1.3.2.2. HRN HD 60364-4-41:2007

  Niskonaponske elektrine instalacije - - Dio 4-41: Sigurnosna zatita Zatita odelektrinog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)

  Low-voltage electrical installations - - Part 4-41: Protection for safety Protectionagainst electric shock (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)

  Ovaj 4. dio iz niza norma HRN HD 60364 propisuje zatitu od elektrinog udara kakva se primjenjujeu elektrinim instalacijama i zasniva se na normi EN 61140 koja je osnovna sigurnosna norma koja seprimjenjuje za zatitu osoba i domaih ivotinja.

  Podruje primjeneNorma odreuje bitne zahtjeve u podruju zatite od elektrinog udara ukljuujui:

  1. osnovnu zatitu zatitu od izravnog dodira2. zatitu u sluaju kvara zatita od neizravnog dodira.

  Podruje primjene norme je i usklaivanje tih zahtjeva u odnosu na vanjske utjecaje.

  Opi zahtjevi

  U normi je propisano da se zatitna mjera mora sastojati od:1. odgovarajue kombinacije predmjere za osnovnu zatitu i neovisne predmjere za zatitu u sluaju kvara

  ili2. pojaane zatitne predmjere kojom se postie istodobno osnovna zatita i zatita u sluaju kvara.

  Dodatna zatita odreena je kao dio zatitne mjere pod nekim uvjetima vanjskih utjecaja i u nekim posebnimprostorima.

  Zatitne mjere koje se openito doputaju:1. automatski isklop opskrbe (napajanja)2. dvostruka ili pojaana izolacija3. elektrino odjeljivanje za opskrbu jednog troila

  4. mali napon SELV sigurnosno mali napon i PELV zatitni mali napon.

  1.3.2.3. HRN EN 61140/A1:2007

  Zatita od elektrinog udara - - Zajednika gledita na instalaciju i opremu (IEC61140:2001/am1:2004, MOD; EN 61140:2002/A1:2006)

  Protection against electric shock - - Common aspects for installation and equipment(IEC 61140:2001/am1:2004, MOD; EN 61140:2002/A1:2006)

  Podruje primjeneNorma se primjenjuje za zatitu osoba i ivotinja od elektrinog udara.

  Norma daje temeljna naela i zahtjeve koji su zajedniki za elektrine instalacije, sustave i opremu ili su potrebniza njihovo usklaivanje.Zahtjevi norme primjenjuju se samo ako su ugraeni u druge norme ili se na njih upuuje u drugim odnosnimnormama.

  Temeljno pravilo zatite od elektrinog udaraOpasni aktivni dijelovi ne smiju biti dodirljivi, a dodirljivi vodljivi dijelovi ne smiju biti opasni aktivni dijelovi

  - bilo u normalnim (pravilnim) uvjetima- bilo u uvjetima jednostrukog kvara.

  Zatita od elektrinog udara u normalnim uvjetima postie se osnovnom zatitom, a zatita pod uvjetimajednostrukog kvara postie se zatitom za sluaj kvara.

  Pojaanim zatitnim predmjerama postie se zatita pod oba uvjeta.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  16/89

  15

  1.3.2.4. HRN HD 60364-5-51:2010

  Elektrine instalacije zgrada - - Dio 5-51: Odabir i ugradba elektrine opreme Zajednika pravila (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)

  Electrical installations of buildings - - Part 5-51: Selection and erection of electricalequipment Common rules (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)

  Podruje primjeneOvaj 5. dio norme HRN HD 60364 propisuje odabir i ugradnju (postavljanjem, instaliranjem)

  elektrine opreme, i to:1. opim pravilima za zadovoljenje mjera sigurnosne zatite2. zahtjevima za ispravan rad za namijenjenu uporabu elektrine instalacije3. zahtjevima za oekivane vanjske utjecaje.

  Openito svaki dio elektrine opreme mora se odabrati i ugraditi tako da zadovolji zahtjev ovog dijela i ostalihdijelova norma niza HRN HD 60364.

  1.3.2.5. HRN HD 60364-6:2007

  Niskonaponske elektrine instalacije - - 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD;HD 60364-6:2007)

  Low-voltage electrical installations - - Part 6: Verification (IEC 60364-6:2006, MOD; HD60364-6:2007)

  Podruje primjeneOvaj 6. dio norme HRN HD 60364 propisuje pribavljanje zahtjeve za:

  1. poetno provjeravanje elektrine instalacije2. periodino provjeravanje elektrine instalacije.

  Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i mjerenju

  te se izvodi u beznaponskom stanju.

  Svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe, koliko je to opravdano mogue, te po dovrenju prijenego to je korisnik stavi u uporabu.

  1.3.2.6. ZAKLJUAK

  Primjena tehnikog propisa za niskonaponske elektrine instalacije od bitnog je znaaja u svako-dnevnom procesu projektiranja, izvoenja radova, odravanja i naina uporabe graevine jer setehnikim propisom propisuju zahtjevi koji se odnose na tehnika svojstva elektrine instalacije i namjere zatite sukladno odredbama hrvatskih norma na koje se upuuje u ovom tehnikom propisu.

  U tom smislu tehnika svojstva za elektrinu instalaciju moraju biti specificirana prema naeluupuivanja na hrvatske norme za sva svojstva koja su vezana za ispunjavanje bitnih zahtjeva zagraevinu.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  17/89

  16

  1.3.3. POPIS HRVATSKIH NORMA ZA NISKONAPONSKE ELEKTRINEINSTALACIJE U PODRUJU RADA TEHNIKOG ODBORA TO E64,

  ELEKTRINE INSTALACIJE I ZATITA OD ELEKTRINOG UDARA

  HRN R064-003:1999 1. izd. pr (en) TO E64Upute za odreivanje presjeka vodia i odabir zatitnih naprava (R064-003:1998)Guide for determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices (R064-003:1998)

  HRN CLC/R064-004:2003 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Zatita od elektromagnetskih smetnja (EMI) u instalacijama zgrada (R064-004:1999)Electrical installations of buildings -- Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations ofbuildings (R064-004:1999)

  HRN HD 193 S2:2001 1. izd. pr (en) TO E64Naponska podruja za elektrine instalacije zgrada (IEC 60449:1973+A1:1979; HD 193 S2:1982)Voltage bands for electrical installations of buildings (IEC 60449:1973+A1:1979; HD 193 S2:1982)

  HRN HD 308 S2:2002 1. izd. pr (en) TO E64Prepoznavanje ila u kabelima i prikljunim gipkim vodovima (HD 308 S2:2001)Identification of cores in cables and flexible cords (HD 308 S2:2001)

  HRN HD 384.1 S2:2008 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 1. dio: Podruje primjene, predmet i osnovna naela (IEC 60364-1:1992, MOD;HD 384.1 S2:2001)Electrical installations of buildings -- Part 1: Scope, object and fundamental principles (IEC 60364-1:1992,MOD; HD 384.1 S2:2001)

  HRN HD 384.3 S2:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 3. dio: Odreivanje opih znaajki (IEC 60364-3:1993, preinaeno; HD 384.3S2:1995)Electrical installations of buildings -- Part 3: Assessment of general characteristics (IEC 60364-3:1993,modified; HD 384.3 S2:1995)

  HRN HD 384.4.42 S1:1999 1. izd. Pr' (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zatita -- 42. poglavlje: Zatita od toplinskih uinaka (IEC60364-4-42:1980, preinaeno; HD 384.4.42 S1:1985+A1:1992+A2:1994)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 42: Protection against thermaleffects (IEC 60364-4-42:1980, modified; HD 384.4.42 S1:1985+A1:1992+A2:1994)

  HRN HD 384.4.43 S2:2002 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrade -- 4.dio: Sigurnosna zatita -- 43. poglavlje: Nadstrujna zatita (IEC 60364-4-43:1977+am1:1997, preinaeno; HD 384.4.43 S2:2001)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 43: Protection against overcurrent(IEC 60364-4-43:1977+am1:1997, modified; HD 384.4.43 S2:2001)

  HRN HD 384.4.442 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zatita -- 44. poglavlje: Prenaponska zatita -- 442. odjeljak:Zatita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mreama (HD 384.4.442 S1:1997)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 44: Protection against overvoltages-- Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth (HD384.4.442 S1:1997)

  HRN HD 384.4.45 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zatita -- 45. poglavlje: Podnaponska zatita (IEC 60364-4-45:1984; HD 384.4.45 S1:1989)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 45: Protection against undervoltage

  (IEC 60364-4-45:1984; HD 384.4.45 S1:1989)HRN HD 384.4.482 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  18/89

  17

  Elektrine instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zatita -- 48. poglavlje: Odabir zatitnih mjera ovisno ovanjskim utjecajima -- 482. odjeljak: Zatita od poara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj (HD384.4.482 S1:1997+Corr.:1997)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 48: Choice of protective measuresas a function of external influences -- Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist(HD 384.4.482 S1:1997+Corr.:1997)

  HRN HD 384.5.52 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 52. poglavlje: Sustavi razvoenja(Razvoenje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52:1993, preinaeno; HD 384.5.52 S1:1995+A1:1998+Corr.:1998)Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 52:Wirings systems (IEC 60364-5-52:1993, modified; HD 384.5.52 S1:1995+A1:1998+Corr.:1998)

  HRN HD 384.5.523 S2:2002 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5.dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 523. odjeljak: Trajno podnosivestruje u sustavima razvoenja (IEC 60364-5-523:1999; HD 384.5.523 S2:2001)Electrical installations of buildings -- 55: Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Section 523:Current carrying capacities in wiring systems (IEC 60364-5-523:1999; HD 384.5.523 S2:2001)

  HRN HD 384.5.537 S2:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 53. poglavlje: Sklopni i upravljakiureaji -- 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537:1981+am1:1989; HD 384.5.537S2:1998)Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 53:Switchgear and controlgear -- Section 537: Devices for insolation and switching (IEC 60364-5-537:1981+am1:1989; HD 384.5.537 S2:1998)

  HRN HD 384.5.551 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 55. poglavlje: Druga oprema -- 551.odjeljak: Niskonaponski elektrini izvori (IEC 60364-5-551:1994; HD 384.5.551 S1:1997)Electrical installation of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 55: Otherequipment -- Section 551: Low-voltage generating sets (IEC 60364-5-551:1994; HD 384.5.551 S1:1997)

  HRN HD 384.5.56 S1:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 56. poglavlje: Napajanja zasigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56:1980, preinaeno; HD 384.5.56 S1:1985)Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 56:Supplies for safety services (IEC 60364-5-56:1980, modified; HD 384.5.56 S1:1985)

  HRN HD 384.7.702 S2:2004 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 702. poglavlje: Bazeni zaplivanje i drugi bazeni (IEC 60364-7-702:1997, preinaena; HD 384.7.702 S2:2002)Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 702:Swimming pools and other basins (IEC 60364-7-702:1997, modified; HD 384.7.702 S2:2002)

  HRN HD 384.7.708 S2:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 7.dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 708. odjeljak: Elektrineinstalacije u kampovima za stambene autoprikolice (IEC 60364-7-708:1988+A1:1993, MOD; HD 384.7.708S2:2005)Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 708:Electrical installations in caravan parks (IEC 60364-7-708:1988+A1:1993, MOD; HD 384.7.708 S2:2005)

  HRN HD 384.7.711 S1:2004 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 7-711.dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Izlobe, predstave itandovi (IEC 60364-7-711:1998, preinaena; HD 384.7.711 S1:2003)Electrical installations of buildings -- Part 7-711: Requirements for special installations or locations --Exhibitions, shows and stands (IEC 60364-7-711:1998, modified; HD 384.7.711 S1:2003)

  HRN HD 384.7.714 S1:2001 1. izd. pr (en) TO E64

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  19/89

  18

  Elektrine instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 714. odjeljak: Instalacijevanjske rasvjete (IEC 60364-7-714:1996, preinaena; HD 384.7.714 S1:2000)Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 714:Outdoor lighting installations (IEC 60364-7-714:1996, modified; HD 384.7.714 S1:2000)

  HRN HD 384.7.753 S1:2004 1. izd. pr (en) TO E64

  Elektrine instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 753. odjeljak: Podni i stropnisustavi grijanja (HD 384.7.753 S1:2002)Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 753:Floor and ceiling heating systems (HD 384.7.753 S1:2002)

  HRN HD 384.7.754 S1:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 7.dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 754. odjeljak: Elektrineinstalacije u stambenim prikolicama i motornim stambenim prikolicama (IEC 60364-7-708:1988+am1:1993,MOD; HD 384.7.754 S1:2005)Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 754:Electrical installations in caravans and motor caravans (IEC 60364-7-708:1988+am1:1993, MOD; HD 384.7.754S1:2005)

  HRN EN 50110-1:2008 1. izd. pr (en) TO E64Pogon elektrinih postrojenja (EN 50110-1:2004)Operation of electrical installations (EN 50110-1:2004)

  HRN EN 50110-2:2008 1. izd. pr (en) TO E64Pogon elektrinih postrojenja (nacionalni dodaci) (EN 50110-2:1996)Operation of electrical installations (national annexes) (EN 50110-2:1996)

  HRN EN 50110-2:2010 2. izd. pr (en) TO E64Pogon elektrinih postrojenja -- 2. dio: Nacionalni dodaci (EN 50110-2:2010)Operation of electrical installations -- Part 2: National annexes (EN 50110-2:2010)

  HRN CLC/TR 50479:2007 1. izd. pr (en) TO E64

  Upute za elektrinu instalaciju -- Odabir i ugradba elektri

  ne opreme -- Sustavi razvo

  enja -- Ograni

  avanjezagrijavanja (porasta temperature) spojnih suelja (CLC/TR 50479:2007)

  Electrical installation guide -- Selection and erection of electrical equipment -- Wiring systems -- Limitation oftemperature rise of connecting interfaces (CLC/TR 50479:2007)

  HRN IEC 60050-826:1999 1. izd. pp (hr,en,fr) TO E64Meunarodni elektrotehniki rjenik -- 826. poglavlje: Elektrine instalacije zgrada (IEC 60050-826:1982+A1:1990+A2:1995)International Electrotechnical Vocabulary -- Chapter 826: Electrical installations of buildings (IEC 60050-826:1982+A1:1990+A2:1995)

  HRN HD 60364-1:2008 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- 1. dio: Osnovna naela, odreivanje opih znaajka, definicije (IEC

  60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008)Low-voltage electrical installations -- Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics,definitions (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008)

  HRN HD 60364-4-41:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zatita -- Zatita od elektrinog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 4-41: Protection for safety -- Protection against electric shock (IEC60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)

  HRN HD 60364-4-43:2011 2. izd. pp (hr) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zatita -- Nadstrujna zatita (IEC 60364-4-43:2008,MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

  Low-voltage electrical installations -- Part 4-43: Protection for safety -- Protection against overcurrent (IEC60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  20/89

  19

  HRN HD 60364-4-443:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Dio 4-44: Sigurnosna zatita -- Zatita od naponskih i elektromagnetskih smetnji -- 443.odjeljak: Prenaponska zatita od atmosferskih ili sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2001/am1:2003,MOD; HD 60364-4-443:2006)Electrical installations of buildings -- Part 4-44: Protection for safety -- Protection against voltage disturbancesand electromagnetic disturbances -- Clause 443: Protection against overvoltages of atmosferic origin or due the

  switching (IEC 60364-4-44:2001/am1:2003, MOD; HD 60364-4-443:2006)HRN HD 60364-4-444:2011 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 4-444: Sigurnosna zatita -- Zatita od naponskih ielektromagnetskih poremeaja (IEC 60364-4-444:2007(CLAUSE 444), MOD; HD 60364-4-444:2010)Low-voltage electrical installations -- Part 4-444: Protection for safety -- Protection against voltage disturbancesand electromagnetic disturbances (IEC 60364-4-444:2007(CLAUSE 444), MOD; HD 60364-4-444:2010)

  HRN IEC 60364-4-481:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zatita -- 48. poglavlje: Odabir zatitnih mjera ovisno ovanjskim utjecajima -- 481. odjeljak: Odabir zatitnih mjera od elektrinog udara u odnosu na vanjske utjecaje(IEC 60364-4-481:1993)Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety -- Chapter 48: Choice of protective measures

  as a function of external influences -- Section 481: Selection of measures for protection against electric shock inrelation to external influences (IEC 60364-4-481:1993)

  HRN HD 60364-5-51:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Zajednika pravila (IEC 60364-5-51:2001, MOD; HD 60364-5-51:2006)Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment -- Common rules(IEC 60364-5-51:2001, MOD; HD 60364-5-51:2006)

  HRN HD 60364-5-51:2010 2. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Zajednika pravila (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment -- Common rules

  (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)HRN IEC 60364-5-53:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- 53. poglavlje: Sklopni i upravljakiureaji (IEC 60364-5-53:1994+Corr.1:1996)Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 53:Switchgear and controlgear (IEC 60364-5-53:1994+Corr.1:1996)

  HRN HD 60364-5-534:2008 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 5-53: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Odvajanje, sklapanje iupravljanje -- Toka 534: Naprave za zatitu od prenapona (IEC 60364-5-53:2001/am1:2002, MOD; HD 60364-5-534:2008)Low-voltage electrical installations -- Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment -- Isolation,

  switching and control -- Clause 534: Devices for protection against overvoltages (IEC 60364-5-53:2001/am1:2002, MOD; HD 60364-5-534:2008)

  HRN HD 60364-5-54:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Instalacije uzemljenja,zatitni vodii i zatitni vodii izjednaivanja potencijala (IEC 60364-5-54:2002, MOD; HD 60364-5-54:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment -- Earthingarrangements, protective conductors and protective bonding conductors (IEC 60364-5-54:2002, MOD; HD60364-5-54:2007)

  HRN HD 60364-5-551:2011 2. izd. pp (hr) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 5-55: Odabir i ugradnja elektrine opreme -- Druga oprema -- 551.toka: Niskonaponski elektrini izvori (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (CLAUSE 551); HD 60364-5-551:2010)

  Low-voltage electrical installations -- Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment -- Otherequipment -- Clause 551: Low-voltage generating sets (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (CLAUSE 551); HD60364-5-551:2010)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  21/89

  20

  HRN HD 60364-5-559:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Dio 5-55: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Druga oprema -- 559. odjeljak:Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-55:2001, MOD; HD 60364-5-559:2005)Electrical installations of buildings -- Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment -- Other equipment -- Clause 559: Luminaires and lighting installations (IEC 60364-5-55:2001, MOD; HD 60364-5-559:2005)

  HRN HD 60364-5-56:2011 2. izd. pp (hr) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 5-56: Odabir i ugradnja elektrine opreme -- Instalacije zasigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56:2009; HD 60364-5-56:2010)Low-voltage electrical installations -- Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment -- Safety services(IEC 60364-5-56:2009; HD 60364-5-56:2010)

  HRN HD 60364-6:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 6: Verification (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6:2007)

  HRN HD 60364-7-701:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori s kadomili tuem (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-701:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 7-701: Requirements for special installations or locations -- Locations

  containing a bath or shower (IEC 60364-7-701:2006, MOD; HD 60364-7-701:2007)HRN HD 60364-7-702:2011 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-702: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Bazeni zaplivanje i vodoskoci (IEC 60364-7-702:2010, MOD; HD 60364-7-702:2010)Low-voltage electrical installations -- Part 7-702: Requirements for special installations or locations --Swimming pools and fountains (IEC 60364-7-702:2010, MOD; HD 60364-7-702:2010)

  HRN HD 60364-7-703:2007 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- Dio 7-703: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Sobe i kabine sasaunskim grijaima (IEC 60364-7-703:2004; HD 60364-7-703:2005)Electrical installations of buildings -- Part 7-703: Requirements for special installations or locations -- Roomsand cabins containing sauna heaters (IEC 60364-7-703:2004; HD 60364-7-703:2005)

  HRN HD 60364-7-704:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Instalacijegradilita i ruilita (IEC 60364-7-704:2005, MOD; HD 60364-7-704:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 7-704: Requirements for special installations or locations --Construction and demolition site installations (IEC 60364-7-704:2005, MOD; HD 60364-7-704:2007)

  HRN HD 60364-7-705:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-705: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Poljodjelske ivrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705:2006, MOD; HD 60364-7-705:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 7-705: Requirements for special installations or locations --Agricultural and horticultural premises (IEC 60364-7-705:2006, MOD; HD 60364-7-705:2007)

  HRN HD 60364-7-706:2007 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-706: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Vodljivi prostori

  s ogranienom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706:2005, MOD; HD 60364-7-706:2007)Low-voltage electrical installations -- Part 7-706: Requirements for special installations or locations --Conducting locations with restricted movement (IEC 60364-7-706:2005, MOD; HD 60364-7-706:2007)

  HRN HD 60364-7-708:2010 1. izd. pr (en) TO E64Niskonaponske elektrine instalacije -- Dio 7-708: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Kampovi zastambene autoprikolice, atore i sline prostore (IEC 60364-7-708:2007, MOD; HD 60364-7-708:2009)Low-voltage electrical installations -- Part 7-708: Requirements for special installations or locations -- Caravanparks, camping parks and similar locations (IEC 60364-7-708:2007, MOD; HD 60364-7-708:2009)

  HRN IEC 60364-7-709:1999 1. izd. pr (en) TO E64Elektrine instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- 709. odjeljak: Marine ibrodovi za razonodu (IEC 60364-7-709:1994)

  Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special installations or locations -- Section 709:Marinas and pleasure craft (IEC 60364-7-709:1994)HRN HD 60364-7-709:2010 1. izd. pr (en) TO E64

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  22/89

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  23/89

  22

  Uinci struje na ljude i domae ivotinje -- 1. dio: Opa gledita (IEC/TS 60479-1:2005)Effects of current on human beings and livestock -- Part 1: General aspects (IEC/TS 60479-1:2005)

  HRN IEC/TS 60479-2:2007 1. izd. pr (en) TO E64Uinci struje na ljude i domae ivotinje -- 2. dio: Posebna gledita (IEC/TS 60479-2:2007)Effects of current on human beings and livestock -- Part 2: Special aspects (IEC/TS 60479-2:2007)

  HRN IEC/TR2 60479-3:1999 1. izd. pr (en) TO E64Uinci struje na ljude i domae ivotinje -- 3. dio: Uinci struja koje prolaze kroz tijelo domae ivotinje(IEC/TS 60479-3:1998)Effects of current on human beings and livestock -- Part 3: Effects of current passing trough the body oflivestock (IEC/TS 60479-3:1998)

  HRN IEC/TR 60479-4:2007 1. izd. pr (en) TO E64Uinci struje na ljude i domae ivotinje -- 4. dio: Uinci udara munje na ljude i domae ivotinje (IEC/TR60479-4:2004)Effects of current on human beings and livestock -- Part 4: Effects of lightning strokes on human beings andlivestock (IEC/TR 60479-4:2004)

  HRI IEC/TR 60479-5:2008 1. izd. pr (en) TO E64Uinci struje na ljude i domae ivotinje -- 5. dio: Vrijednosti praga dodirnog napona za fizioloke uinke(IEC/TR 60479-5:2007)Effects of current on human beings and livestock -- Part 5: Touch voltage threshold values for physiologicaleffects (IEC/TR 60479-5:2007)

  HRN EN 61140:2002 1. izd. pr (en) TO E64Zatita od elektrinog udara -- Zajednika gledita na instalaciju i opremu (IEC 61140:2001, EN 61140:2002)Protection against electric shock -- Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2001; EN61140:2002)

  HRN EN 61140/A1:2007 1. izd. pr (en) TO E64Zatita od elektrinog udara -- Zajednika gledita na instalaciju i opremu (IEC 61140:2001/am1:2004, MOD;

  EN 61140:2002/A1:2006)Protection against electric shock -- Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2001/am1:2004,MOD; EN 61140:2002/A1:2006)

  HRN IEC/TR2 61200-53:1999 1. izd. pr (en) TO E64Upute za elektrinu instalaciju -- 52. dio: Odabir i ugradba elektrine opreme -- Sklopni i upravljaki ureaji(IEC/TR2 61200-53:1994+Corr.1:1995)Electrical installation guide -- Part 53: Selection and erection of electrical equipment -- Switchgear andcontrolgear (IEC/TR2 61200-53:1994+Corr.1:1995)

  HRN IEC/TR3 61200-704:1999 1. izd. pr (en) TO E64Upute za elektrinu instalaciju -- 704. dio: Instalacije gradilita i ruilita (IEC/TR3 61200-704:1996)Electrical installation guide -- Part 704: Construction and demolition site installations (IEC/TR3 61200-

  704:1996)

  HRN IEC/TS 61201:2007 1. izd. pr (en) TO E64Uporaba dogovorenih granica dodirnog napona -- Uputa za primjenu (IEC/TS 61201:2007)Use of conventional touch voltage limits -- Application guide (IEC/TS 61201:2007)

  HRN IEC/TR 62066:2007 1. izd. pr (en) TO E64Valni prenaponi i zatita od valnih prenapona u niskonaponskim energetskim a.c. mreama -- Opi temeljnipodatak (IEC/TR 62066:2002)Surge overvoltages and surge protection in low-voltage a.c. power systems -- General basic information (IEC/TR62066:2002)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  24/89

  23

  2. DIO

  2. OSVRT NA DOKUMENTE ZA ELEKTRINE INSTALACIJEKOJE JE OBJAVIO CENELEC U 2011. I POETKOM 2012.

  GODINE, A BIT

  E PRIHVA

  ENI KAO HRVATSKIDOKUMENTI

  UVOD

  CENELEC (Europski odbor za elektrotehniku normizaciju) u 2011.godini objavio je dokumente:1. CLC/TR 50480:2011, donosi upute za odreivanje presjeka vodia i odabir zatitnih naprava2. HD 60364-4-42:2011, bavi se zatitom od toplinskih uinaka3. HD 60364-4-442:2012, obrauje zatitu NN instalacije od zemljospoja u VN i kvarova u NN

  instalacijama4. HD 60364-5-52:2011, bavi se sustavima razvoenja i trajno podnosivim strujama u njima5. HD 60364-5-54:2011, obrauje uzemljenje i zatitne vodie u NN instalacijama6. HD 60364-4-444:2010/AC:2012, donosi ispravak norme za francuski tekst7. HD 60364-5-56:2010/A1:2011, amandmanom se mijenja jedna podtoka8. HD 60364-7-701:2007/AC:2011, ispravak norme9. HD 60364-7-701:2007/A11:2011, amandmanom se briu posebni nacionalni uvjeti za Dansku i

  Austriju.

  Poznato je da tehniki odbor HZN/TO64, Elektrine instalacije i zatita od elektrinog udara prati djelatnostCENELEC-a i IEC-a na podruju elektrinih instalacija i aurno prihvaa novoobjavljene prvenstveno europskei meunarodne dokumente, a to su u pravilu norme i njihovi amandmani, dokumenti za usklaivanje i njihoviamandmani, tehniki izvjetaji, tehnike specifikacije i upute. To e biti sluaj i s navedenim dokumentima pa eneki od njih biti drugo ili tree izdanje hrvatskih dokumenata.

  Budui da se nova izdanja dokumenata zasnivaju na prethodnim izdanjima, ona donose novine koje su u pravilurezultat suvremenih saznanja o istoj problematici zahvaljujui napretku tehnike. U pravilu sva poboljanja unovim dokumentima tiu se sigurnosti osoba, domaih ivotinja i imovine pa je vrijedno na njih se osvrnuti.

  2.1. ODREIVANJE PRESJEKA VODIA I ODABIR ZATITNIHNAPRAVA

  Tema je obraena u europskom tehnikom izvjetaju CLC/TR 50480:2011, Odreivanje presjeka vodia i odabirzatitnih naprava (Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices). Tajizvjetaj zamjenjuje raniji izvjetaj R064-003:1998 koji je preuzet kao HRI R064-003:1999 (en) u hrvatskunormizaciju. Novi izvjetaj, kad se preuzme, vjerojatno e nositi oznaku HRI CLC/TR 50480:2012 (en), a bit e

  i preveden na hrvatski jezik.

  2.1.1. UVOD

  Norme niza HRN HD 60364/HRN HD 384 za elektrine niskonaponske instalacije temeljem pravila i odredbizahtijevaju pri odabiru elektrine opreme izraun parametara raznih sastavnica koje se ugrauju u instalaciju.esto su potrebni detaljni izrauni za odreivanje npr. presjeka vodia i odabir zatitnih naprava.

  Upravo proraunima za odreivanje presjeka vodia i odabir zatitnih naprava u elektrinim instalacijamafrekvencije 50 Hz u kojima se strujni krugovi sastoje od izoliranih vodia, kabela ili sabirnikih (inskih)razvoda bavi se CLC/TR 50480:2011.

  Glavna pravila odreena nizom norma za elektrine niskonaponske instalacije su:- trajno podnosive struje vodia- znaajke zatitnih naprava s obzirom na zatitu od nadstruja

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  25/89

  24

  - provjera toplinskih naprezanja u vodiima zbog struja kratkog spoja i zemljospoja- zatita u sluaju kvara (od neizravnog dodira) u TN i IT sustavima- ogranienje pada napona- provjeravanje mehanikih naprezanja tijekom kratkog spoja u sustavima sabirnikog razvoda (BTS) prema

  EN 60439-2 ili tranikih sustava prema nizu norma EN 61534.

  U odnosu na prijanje izdanje glavne izmjene su:- poboljani slikovni prikazi za objanjenje impedancije u HN i LV sustavima- u sadraj izvjetaja dodan je doprinos asinhronih motora i utjecaj kondenzatora- formule za izraun znaajka opskrbnog sustava su izmijenjene- formule za izraun struja kratkog spoja su dopunjene- radni otpori i jalovi otpori RSUPi XSUPdani su za razne konfiguracije HV i LV sustava i za vie

  paralelnih transformatora.

  2.1.2. PARAMETRI

  Od parametara navode se:- specifini elektrini otpori vodia -0pri 20C

  - specifini elektri

  ni otpori vodi

  a -pri razli

  itim temperaturama, koji su izolirani razli

  itim materijalimaizolacije

  - jalovi otpor (reaktancija) x po m vodia ovisno o nainu polaganja- radni otpori vodia po m-Rc- jalovi otpori vodia po mXc.

  Specifini elektrini otpor vodia pri 20C 0u m mm2/m uzima se za Cu0= 18,51 i za Al 0= 29,41.

  Specifini elektrini otpori pri razliitim temperaturama dobiju se iz izraza = 0[1+0,004 (-20)],je temperatura vodia u 0C, a prikazani su u tablici 1.

  Tablica 1 Specifini elektrini otpori pri razliitim temperaturama

  Termoplastini materijal 70C (PVC) Elastomerni materijal(EPR ili XLPE)

  Specifini

  el. otpor

  Temperatura Specifini

  el. otpor

  Temperatura

  0 1,000 20C 1,000 20C

  1 1,200 70C 1,280 90C

  2

  300mm2

  1,380C=

  +115

  2

  70160

  2

  > 300mm

  2

  1,340C=

  +105

  2

  70140 1,600 C=+

  1702

  90250

  3

  300mm2

  1,300C=

  +95

  2

  30160

  3

  > 300mm2

  1,260C=

  +85

  2

  30140 1,480 C=+

  1402

  30250

  0 = specifini elektrini otpor vodia pri 20C [m. mm2/m]

  1= specifini elektrini otpor vodia pri najveoj doputenoj ustaljenoj temperaturi [m. mm2/m]

  2= specifini elektrini otpor vodia pri srednjoj temperaturi izmeu ustaljene radne temperature i konanetemperature kratkog spoja [m. mm2/m]

  3= specifini elektrini otpor odijeljenog PE (zatitnog) vodia pri srednjoj temperaturi izmeu okolnetemperature i konane temperature kratkog spoja [m. mm2/m]

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  26/89

  25

  U tablici 2 dani su radni otpori za izmjeninu struju vodia pri 20C.

  Jalovi otpor vodia po m(x) u m/miznosi: 0,08 za vieilne kabele ili jednoilne kabele poloene u trokut

  0,09 za u ravnini poloene jednoilne kabele s dodirivanjem0,13 za u ravnini poloene jednoilne kabele razmaknuto (pretpostavlja se razmak osi za dvostruki

  vanjski promjer kabela)(Vrijednosti za oklopljene (armirane) kabele daje proizvoa). Tonije vrijednosti daje proizvoaili se dobiju iznorme IEC/TR 60909-2.

  2.1.2.1. Radni otpori vodiaRc

  Radni otpori vodia po m do 300 mm2dobiju se iz ovih izraza:

  Fazni vodiph [m/m] Neutralni vodiN [m/m]

  Linijski vodi Neutralni vodi

  Zatitni vodi

  Rc0ph=

  phph

  0

  nS

  Rc0N=

  NN

  0

  nS

  PEPE

  0c0PE

  nSR

  =

  ili

  PENPEN

  0c0PEN

  nSR

  =

  Rc1ph=

  phph

  1

  nS

  Rc1N=

  NN

  1

  nS

  PEPE

  1c1PE

  nSR

  =

  ili

  PENPEN

  1c1PEN

  nSR

  =

  Rc2ph

  =

  phph

  2

  nS

  Rc2N=

  NN

  2

  nS

  PEnSR

  =

  PE

  2c2PE

  ili

  PENPEN

  2c2PEN

  nSR

  =

  PEPE

  3c3PE

  nS

  R

  =

  Rcxy= radni otpor vodia pri razliitim temperaturama [m/m], x=0,1,2,3,y= ph za linijski vodi, N za neutralnivodi, PE ili PEN za zatitni vodiSy= presjek vodia [mm

  2]; y=ph za linijski vodi, N za neutralni vodi, PE ili PEN za zatitni vodiny= broj paralelnih vodia; y = ph za linijski vodi, N za neutralni vodi, PE ili PEN za zatitni vodi

  (Smatra se da se za vodie presjeka iznad 240 mm2u paralelnom spoju ne moe jamiti jednaka raspodjelastruje.)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  27/89

  26

  Tablica 2 Radni otpori vodia za izmjeninu struju pri 20C [m/m]

  (U normi HRN EN 60228:2007 dane su vrijednosti u /km i razlikuju se neto od ovih)

  Materijal vodiaNazivni presjek

  vodia [mm

  2

  ] bakar aluminij12,17,414,613,081,831,15

  0,7270,5240,3870,2680,194

  0,154

  0,1250,1000,0770,062

  0,049

  1,52,5461016

  2535507095

  120

  150185240300

  400

  500630

  80010001200

  razmaknutoa

  0,0390,031

  0,0250,021

  u dodiru0,0400,033

  0,0280,025

  -

  --

  7,414,613,081,91

  1,200,8680,6410,4430,320

  0,253

  0,2070,1650,1260,101

  0,080

  0,0640,052

  0,0420,0330,028

  aVrijednosti dane za razmaknute kabele su za razmak od osi dva puta vanjski promjer kabela

  2.1.2.2. Jalovi otpori (reaktancije) vodiaXc

  Jalovi otpori vodia u m/m su:

  Xcph=phn

  x izmeu tri linijska vodia ili

  izmeu dva linijska vodia

  XcN=Nn

  x izmeu linijskog i neutralnog vodia

  XcPE=PEn

  x izmeu linijskog i zatitnog vodia

  XcPEN=PENn

  x izmeu linijskog i PEN vodia

  (Za vodie presjeka < 25 mm2jalovi otpori su znatno manji od radnih otpora, zato se mogu zanemariti priizraunu).

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  28/89

  27

  2.1.3. ZNAAJKE INSTALACIJE

  U tablici 3 prikazano je koje se veliine specifinih elektrinih otpora i jalovih otpora uzimaju u izraunu raznihkarakteristinih stanja u mrei, za izolirane vodie i kabele, a u tablici 4 prikazano je koje se veliine radnih i

  jalovih otpora uzimaju u izraun za sustave sabirnikog razvoda (BTS). U tablici 5 navedeni su elementi koje

  treba uzeti u obzir prilikom izrauna najveih i najmanjih struja kratkog spoja i struja zemljospoja.

  Simboli koji se upotrebljavaju za otpore u kontekstu struja kratkog spoja u sustavima sabirnikog razvoda(BTS):

  Rbxph

  Rbxph ph

  Rbxph N

  Rbxph PE

  Tropolni kratki spoj

  Dvopolni kratki spojizmeu L1 i L2, no smijebiti izmeu bilo koja dva linijska vodia

  Jednopolni kratki spojizmeu L1 i N

  Zemljospoj,kvar izmeu L1 i PE

  Rb0 Otporni lan srednje impedancije petlje BTS-a izmeu linijskih vodia, linijskog i neutralnog

  vodia ili linijskog i PE (PEN) vodia po metru pri 20C, [ m /m]

  Rb1 Otporni lan srednje impedancije petlje BTS-a izmeu linijskih vodia, linijskog vodia ineutralnog vodia ili linijskog i PE (PEN) vodia po metru pri naznaenoj struji Incpri ustaljenoj

  okolnoj temperaturi, [ m /m]Rb2 Otporni lan srednje impedancije petlje BTS-a izmeu linijskih vodia, linijskog i neutralnog

  vodia ili linijskog i PE (PEN) vodia po metru pri srednjoj temperaturi izmeu radnetemperature pri naznaenoj struji Inci najvee temperature pod uvjetima kratkog spoja

  Rb0ph Srednji omski otpor linijskog vodia BTS-a (sustava sabirnikog razvoda) po metru pri 20C

  [ m /m]Rb1ph Srednji omski otpor linijskog vodia BTS-a po metru, pri naznaenoj struji Inc, pri ustaljenoj

  radnoj temperaturi, [ m /m]Xb Jalovi (reaktantni) lan srednje impedancije petlje BTS-a izmeu linijskog vodia, linijskog

  vodia i neutralnog vodia ili linijskog vodia i PE (PEN) vodia po metru, [ m /m]

  X b ph Srednji jalovi otpor linijskog vodia BTS-a po metru, [ m /m]Inc Naznaena struja sustava sabirnikog razvoda pri okolnoj temperaturi od 30C, [A]

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  29/89

  28

  Simboli u tablicama znae:Ik1 ustaljena struja kratkog spoja za jednopolni kratki spoj u kAIk2 ustaljena struja kratkog spoja za dvopolni kratki spoj u kAIk3 ustaljena struja kratkog spoja za tropolni kratki spoj u kAIef struja zemljospoja u kAIB projektirana (pogonska) struja razmatranoga strujnoga kruga u A

  2.1.4. ZNAAJKE OPSKRBNOG IZVORA

  2.1.4.1. Napon

  Kao referentni parametar uzima se nazivni napon linijskog vodia prema neutralnom vodiu 3/0 nUU = pomnoen naponskim faktorom c prema IEC 60909 koji uzima u obzir promjene napona ovisno o vremenu imjestu, podeavanje izvoda na transformatoru i drugo.Naponski faktor c uzima se za nazivne napone 100V do 1000 V kao cmax=1,1; cmin=0,95.Unje nazivni napon instalacije izmeu linijskih vodia u V.

  2.1.4.2. Opskrba iz HV/LV (VN/NN) transformatora

  Pri izraunu struja kratkog spoja i zemljospoja, kad se instalacija opskrbljuje iz HV mree, uzima se u raunimpedancija HV mree i HV/LV transformatora.

  Podatak o impedanciji HV mree gledane iz LV strane moe se dobiti od operatora mrenog sustava ilimjerenjem ili izraunom po:

  ( )atS

  UcZ

  rkQ

  nQ 112"

  2

  Qt

  = ili ( )b

  tI

  UcZ

  rkQ

  nQ 11

  3 2"Qt

  =

  (Formule su izmijenjene u odnosu na prethodno izdanje).

  Gdje je:ZQt ekvivalentna direktna impedancija kratkog spoja koja se odnosi na niskonaponsku (LV) stranu

  transformatora u m UnQ nazivni napon sustava u opskrbnoj spojnoj toki Q (HV strana) u VSkQ poetna simetrina kratkospojna snaga niskonaponske mree (HV) u kVA

  "kQI poetna simetrina struja kratkog spoja u opskrbnoj spojnoj toki Q u kA

  tr naznaeni omjer transformacije pri kojem je izvod promjene optereenja u glavnom poloaju

  ZQ impedancija visokonaponske (HV) opskrbne mree u m RQ radni otpor visokonaponske (HV) mree u m XQ jalovi otpor visokonaponske (HV) mree u m

  Prema IEC 60909 uzima se za:RQ=0,100,XQ , XQ=0,995ZQ ako nema tonijeg podatka od operatera

  Impedancija transformatora rauna se po:

  100kr

  rT

  2

  T

  u

  S

  UZ rT = (2a)

  2krT

  rT

  2

  T 3100 rT

  rTRr

  I

  P

  S

  UuR =

  = (2b)

  22TTT RZX = (2c)

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  30/89

  29

  ZT Impedancija transformatora, [ m ]RT Radni otpor transformatora, [ m ]XT Jalovi otpor transformatora [ m ]UrT Naznaeni napon transformatora na niskonaponskoj strani, [V]SrT Naznaena prividna snaga transformatora, [kVA]IrT Naznaena struja transformatora, [kA]PkrT: ukupni gubici u namotima transformatora pri naznaenoj struji [kW]ukr: napon kratkog spoja [%] prema normi EN 60076.uRr: naznaena otporna sastavnica napona kratkog spoja [%]Kad UrTnije poznat, smije se pretpostaviti da je 1,05 x Un

  Kod vie transformatora u paralelnom spoju koji imaju isti naznaeni napon kratkog spoja u proraun se uzimajusvi transformatori sposobni da rade istodobno.Podaci o radnim i jalovim otporima dobiju se kod proizvoaa, a u nedostatku tonijih podataka uzima se:

  RT=0,31ZT i XT=0,95ZT

  2.1.4.3. Opskrba iz generatora

  Prolazna direktna reaktancijaXdu m

  100

  )(

  2d

  rG

  n

  d

  x

  S

  UX = (3)

  SrG= naznaena prividna snaga generatora u[kVA]xd= prolazna reaktancija [%]

  Nulta reaktancijaX0:

  100

  )( 02

  0

  x

  S

  UX

  rG

  n =

  x0=nulta reaktancija [%]Podaci o tim reaktancijama dobiju se od proizvoaa, a u nedostatku tonijih podataka uzima se:xd=30%

  x0=6%

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  31/89

  30

  Tablica3:

  Odabirspecifinogelektrinog

  otporaijalovogotporazaizolir

  anevodieikabele

  IZOLIRANIVODIIIKABELI

  SPECIFINIELEKTRINI

  OTPOR

  JALOVI

  OTPOR

  STRUJNI

  KRUG

  PRA

  VILA

  STRUJE

  ST

  RUJNI

  KR

  UGOVI

  UZVODNI

  STRUJNI

  KRUGOVI

  Razdiobnistrujnikrug

  Krajnjistrujnikrug

  Svistrujni

  krugovi

  NAJVE

  A

  STRUJA

  KRATKO

  GS

  POJA

  Ik3max

  Ik2max

  Ik1max

  Izmeu3linijskavodia

  Izmeu

  linijskihvodia

  Izmeulinijskogvodiai

  neutralnogvodia

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x x x

  VRSTAZATITNENA

  PRAVE

  Osigura

  Prekida

  Osigura

  Prekida

  NAJMAN

  JA

  STRUJA

  KRATKO

  GS

  POJA

  Ik2min

  Ik1min

  Izmeu

  linijskihvodia

  Izmeulinijskogvodiai

  neutralnogvodia

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  x x

  STRUJA

  ZEMLJO

  SPOJA

  Ief

  Izmeulinijskogvodia

  iPEN

  vod

  ia/linijskog

  vodiaiP

  Evodia

  Izmeulinijskogvodiai

  PEN

  vodiasmanjenog

  presjeka/linijskogvodiai

  PEvodiasmanjenog

  presjeka

  Izmeulinijskogvodia

  i

  odijeljeno

  gPEvodia

  zalinijski

  vodi

  zaPEvodi

  zaPEvodismanjenog

  presjeka

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  1

  b 1

  b

  1

  1

  1

  1

  a 2

  1

  1

  2

  1

  1

  a

  1

  1

  1

  a

  x x

  x x x

  PAD

  NAPONA

  IB

  sviaktivn

  ivodii

  1

  1

  1

  1

  1

  x

  a

  Zastru

  jnekrugovesvremenomi

  sklopaveimod

  vrijednostidanihutablicama9i10upotrijebiti2

  b

  Upotrijebiti2,akoseupotrebljavaprekidasvremenskimz

  atezanjem

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  32/89

  31

  Tablica4:Odabirradnogotporaijalovogotporazasustavesabirnikograzvoda

  (busbartrunkingsystems)

  SUSTAVSABIRNIKOG

  (INSKOG)RAZVODA

  (BTS)

  RADNIOTPOR

  JALOVI

  OTPOR

  STRUJNIKRUG

  PRA

  VILA:

  STRUJE

  STRUJ

  NIKRUGOVI

  UZVODNI

  STRUJNI

  KRUGOVI

  Razdiobnistrujnikrug

  Krajnjistrujnikrug

  Svistrujni

  krugovi

  NAJVE

  A

  STRUJA

  KRATKO

  GS

  POJA

  Ik3max

  Ik2max

  Ik1max

  Izmeu3linijskavodia

  Izmeu

  linijskihvodia

  Izmeulinijskogvodiai

  neutralnogvodia

  Rb0ph

  Rb0phph

  Rb0phN

  Rb0ph

  Rb0phph

  Rb0phN

  Rb0ph

  Rb0phph

  Rb0phN

  Xbph

  Xbphph

  XbphN

  VRSTAZATITNENAPRAVE

  Osigura

  Prekida

  Osigura

  Prekida

  NAJMAN

  JA

  STRUJA

  KRATKO

  GS

  POJA

  Ik2min

  Ik1min

  Izmeulinijskihvodia

  Izmeulinijskogvodiai

  neutralno

  gvodia

  Rb1phph

  Rb1phN

  Rb2phph

  Rb2phN

  Rb1phph

  Rb1phN

  Rb2phph

  Rb2phN

  Rb1phph

  Rb1phN

  Xbphph

  XbphN

  STRUJA

  ZEMLJO

  SPOJA

  Ief

  Izmeulinijskogvodiai

  PEN

  vodia

  Izmeulinijskogvodiai

  PEvodia

  Rb1phPEN

  Rb1phPE

  Rb2phPEN

  Rb2phPE

  Rb1phPEN

  b

  Rb1phPE

  b

  Rb1phPEN

  a

  Rb1phPE

  a

  Rb1phPEN

  Rb1phPE

  XbphPEN

  XbphPE

  PAD

  NAPONA

  IB

  Linijskivo

  di

  Izmeulinijskogvodiai

  neutralno

  gvodia

  Rb1ph

  Rb1phN

  Rb1ph

  Rb1phN

  Rb1ph

  Rb1phN

  Rb1ph

  Rb1phN

  Rb1ph

  Rb1phN

  Xbph

  XbphN

  a

  Zastru

  jnekrugovesvremenomi

  sklopaveimod

  vrijednostidanihutablicama9i10upotrijebitiRb2

  b

  UpotrijebitiRb2,akoseupotrebljavaprekidasv

  remenskimz

  atezanjem

  Tablica5Elementikojetrebau

  zetiuobzirpriizraununajveihinajm

  anjih

  strujakratkog

  spojaistrujazemljospoja

  PRAVILA

  STRUJE

  STRUJN

  IKRUGOVI

  OPSKRBASTRUJNIHKRUGOVA

  Strujnikrugovi

  opskrbljivaniiz

  transformatora

  Strujnikrugoviop

  skrbljivaniiz

  transformatoraili

  zamjenskog/sigu

  rnosnoggeneratora

  Ik3

  Izmeu3linijskavo

  dia

  Ik2

  Izmeu2linijskavo

  dia

  Najvea

  struja

  kratkogs

  poja

  Ik1

  Izmeulinijskogvodiaineutralnogvodia

  Sviusporednit

  ransformatori

  Sviusporednitra

  nsformatori

  Ik2min

  Izmeu2linijskavo

  dia

  Najmanjastruja

  kratkogs

  poja

  Ik1min

  Izmeulinijskogvodia

  ineutralnogvodia

  Samo1transfo

  rmator

  (najmanjasnag

  a)

  Generator

  Strujakv

  ara(zemljospoja)

  Ief

  Izmeulinijskogvodia

  iPEvodia

  Samo1transfo

  rmator

  (najmanjasnag

  a)

  Generator

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  33/89

  32

  2.1.4.4. Doprinos asinkronih motora

  U sluaju kratkog spoja asinkroni motor moe se razmatrati kao da je generator za kratki vremenski period.Asinkroni motori mogu znatno poveati najveu struju kratkog spoja, no asinkroni motori upravljani statikimpogonom promjenjive brzine (npr. statikim invertorima) ne pridonose struji kratkog spoja. Doprinos asinkronihmotora struji kratkog spoja u niskonaponskim opskrbnim sustavima smije se zanemariti ako je ukupna snagamotora koji se vrte istodobno manja od 25% ukupne snage transformatora.

  ==

  rT

  n

  n

  rMrM SSSms

  %251

  gdje jenms broj motora koji se vrte istodobnoSrM naznaena prividna snaga motora u kVA

  Ako je > rTrM SS %25 , tada motori pridonose struji kratkog spoja kao dodatna opskrba kratkog spojausporedo s transformatorom. U tom se sluajuRSUPiXSUPmnoe koeficijentom kMu izraunima struja kratkogspoja. Vrijednosti za kMdaje tablica 6.

  Tablica 6 Vrijednosti zak

  M

  Tip opskrbe Vrijednosti za kM

  rTrM SS %25 rTrM SS > %25 Opskrba transformatorom/-ima 1

  rMrT

  rT

  SS

  S

  +

  1,155

  Niskonaponska opskrba 1 1

  2.1.4.5. Opskrba iz LV (NN) mree

  Podatke o impedanciji niskonaponske mree daje operator mrenog sustava, i to obino kao najmanju i najveu

  vrijednost zbog promjene potronje u opskrbnoj mrei. Ako se ne mogu dobiti posebne vrijednosti zaRSUPiXSUP, tada se uzimaXSUP=0, aZSse izjednauje sRSUP.

  2.1.4.6. Kondenzatori

  Struja izboja kondenzatora smije se zanemariti za izraun vrnih struja kratkog spoja.

  2.1.5. ZNAAJKE ZATITNIH NAPRAVA

  2.1.5.1. Instalacijski prekidai (automatski osigurai)

  Znaajke koje se uzimaju u obzir za zatitu od struja kratkog spoja i struja zemljospoja su trenutna ilikratkotrajna proradna struja za najmanje struje kratkog spoja i zemljospoja te prekidna moi proputena energija(I2t) prekidaa za najveu struju kratkog spoja.

  Radi osiguranja trenutne prorade prekidaa struja kratkog spoja ili struja zemljospoja mora biti vea odkratkotrajne proradne struje ili trenutne proradne struje.

  Za instalacijske prekidae prema EN 60898 gornja granica specificirane trenutne proradne struje jednaka je:- za tip B prekidaa 5In- za tip C prekidaa 10In- za tip D prekidaa 20In

  Za prekidae prema EN 60947-2 najvea kratkotrajna ili trenutna proradna struja je najvie jednaka 1.2 puta

  podeena proradna struja, ime se uzima u obzir odstupanje podeavanja od 20%.

  Inje nazivna struja zatitne naprave (struja osiguraa ili podeena struja prekidaa) u A.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  34/89

  33

  2.1.5.2. Rastalni osigurai

  Rastalni osigurai odgovaraju normama HRN EN 60269-1 (opi zahtjevi), HRN EN 60269-2 (za industriju) iHRN EN 60269-3 (za kuanstva).Znaajke za gG i aM rastalne osigurae odgovaraju priblino izrazu:

  n

  s

  I

  It

  = 1 (5a)

  n

  s

  t

  II 1= (5b)

  gdje je n jednako do 4 za osigurae tipa gG i do 4,55 za osigurae tipa aMI1s struja koja rastali osigurau jednoj sekundit vrijeme u sekundama.

  Navedena jednadba upotrebljava se za odreivanje vremena prorade osiguraa (t) pri oekivanoj struji kvaraI.Jednadba je priblina i treba se upotrebljavati samo za kratko vrijeme (t), na primjer, manje od 2s za osigura6A gG i manje od 5s za osigura80A gG (vidjeti krivulju vrijeme-struja za gG uloak osiguraa u HD 60269-2).

  2.1.6. ZATITA OD STRUJA PREOPTEREENJA

  2.1.6.1. Trajno podnosive struje

  Vrijednosti trajno podnosivih struja i korekcijskih faktora za izolirane vodie i kabele dane su u HRN HD60364-5-52, za sustav sabirnikog razvoda daje ih proizvoa.

  2.1.6.2. Usklaivanje izmeu vodia i zatitnih naprava od preoptereenja

  Vrijednost trajno podnosive struje vodia i vrijednost naznaene struje sustava sabirnikog razvoda raunaju se uodnosu na naznaenu struju osiguraa ili podeenu struju prekidaa, koji se rabe za zatitu od preoptereenja,

  dane su izrazima:IBInIz (6)I21,45Iz (7)

  IB = projektirana (pogonska) struja razmatranog strujnog kruga u AIn = nazivna struja zatitne naprave (struja osiguraa ili podeena struja prekidaa) u AIz= trajno podnosiva struja kabela, izoliranih vodia ili BTS-a u AI2= struja koja osigurava uinkovitost u proradu zatitne naprave u dogovorenom vremenu u A

  2.1.7. ODREIVANJE PREKIDNE MOI ZATITNIH NAPRAVA

  2.1.7.1. Openito

  Prekidna mozatitne naprave (osigura, prekida) mora biti najmanje jednaka najveoj oekivanoj strujikratkog spoja na mjestu njenog instaliranja (vidjeti HD 60364-4-43). Taj se zahtjev ne primjenjuje kad je naopskrbnoj strani instalirana druga naprava ili su instalirane druge naprave koje imaju potrebnu prekidnu mo, aznaajke naprava usklaene su tako da proputena energija naprava ne prelazi proputenu energiju koju mogubez oteenja podnijeti naprava ili naprave na teretnoj strani.

  U sluaju vie usporednih transformatora izrauni za najveu struju kratkog spoja obavljaju se s ukupnim brojemtransformatora koji su sposobni raditi istodobno. Sljedee se jednadbe primjenjuju samo ako svakitransformator ima isti spoj, isti naznaeni napon kratkog spoja i istu snagu.

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  35/89

  34

  Slika 1 Primjeri konfiguracija instalacija iimpedancija koje se upotrebljavaju u ovom dokumentu

  2.1.7.2. Najvea struja tropolnog kratkog spoja

  Openito najvea oekivana struja kratkog spoja jednaka je simetrinoj struji tropolnog kratkog spojaIk3, koja jenajvea kad se kratki spoj dogodi na stezaljkama zatitne naprave i kad su uzvodni strujni krugovi nadogovorenoj okolnoj temperaturi od 20C.

  Struja tropolnog kratkog spojaIk3[kA] jednaka je:

  ( ) ( )2

  phUM

  2

  ph0UM

  0max0maxk3max

  XXXkRRRk

  Uc

  Z

  UcI

  SUPSUP +++++

  =

  =

  kA (8)

  gdje je3n

  o

  UU =

  a) za izolirane vodie i kabele: uphcph lRR 100 =

  ucph lXX 1=

  b) za sustave sabirnikog razvoda (BTS): uphbuphcph lRlRR 20100 +=

  ubphucph lXlXX 21 +=

  Gdje su duljine l1ui l2uone koje se odnose na dio strujnog kruga uzvodno od (ispred) zatitne naprave sve dosabirnice smjetene sasvim uzvodno (kabeli odnosno sustavi sabirnikog razvoda).

  ZQ=ZSUP

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  36/89

  35

  Sljedea tablica daje razne radne i jalove otpore koji tvoreRSUP i XSUP ovisno o vrsti opskrbe:

  RSUP XSUPHV (VN) opskrba + transformator RQ+RT+RC XQ+XT+XC

  dolazni RQ+(RT+RC)/ (nT-1) XQ+(XT+XC)/ (nT-1)HV (VN) opskrba + vieusporednih transformatora odlazni RQ+(RT+RC)/nT XQ+(XT+XC)/nTLV (NN) opskrba RQ XQnT je ukupni broj transformatora koji rade istodobno.

  Dolazni razumijeva se kao vodiizmeu transformatora i glavnog razdjelnika.

  Odlazni razumijeva se kao sva instalacija nizvodno od (iza) glavnog razdjelnika.

  Slika 2 daje primjer znaenja impedancija upotrijebljenih u ovoj toki

  Slika 2 Primjeri konfiguracija instalacije i impedancija koje se upotrebljavaju

  u ovoj toki

  Znaenje simbola:RC radni otpor vodia izmeu transformatora i glavnog razdjelnika u m XCjalovi otpor (reaktancija) vodia izmeu transformatora i glavnog razdjelnika u m ZCimpedancija vodia izmeu transformatora ili generatora i glavnog razdjelnika u m RSUPradni otpor iz niskonaponske (LV) strane uzvodne mree (LV+MV) uzvodno (ispred) glavnog

  razdjelnika u m XSUPjalovi otpor iz niskonaponske (LV) strane uzvodne mree (LV+MV) uzvodno (ispred) glavnog razdjelnikau m

  ZSUPimpedancija iz niskonaponske (LV) strane uzvodne mree (LV+MV) uzvodno (ispred) glavnog razdjelnikau m

  RUradni otpor linijskih vodia uzvodno (ispred) od razmatranoga strujnog kruga do glavnog razdjelnika u m XUjalovi otpor linijskih vodia uzvodno (ispred) od razmatranoga strujnog kruga do glavnog razdjelnika m ZUimpedancija linijskih vodia uzvodno (ispred) od razmatranoga strujnog kruga do glavnog razdjelnika m

  2.1.7.3. Najvea struja dvopolnog kratkog spoja

  Openito nije potrebno raunati najveu oekivanu struju dvopolnog kratkog spoja jer je ona manja od strujetropolnog kratkog spoja.

  Struja dvopolnog kratkog spojaIk2[kA] jednaka je:

  ( ) ( )2phUSUP2

  ph0USUP

  0max0maxmax2k

  232 3 XXXkRRRk

  UcZUcI

  MM +++++=

  = (9)

  ZphPE=Zph+ZPE ZphPE=Zph+ZPE

 • 8/10/2019 NN el. instalacije, V.Katani,A.Gobov-sec.pdf

  37/89

  36

  gdje je3n

  o

  UU =

  a) za izolirane vodie i kabele: uphcph lRR 100 =

  ucph lXX 1=

  U sluaju da cijelu instalaciju tvore izolirani vodii ili kabeli moe se upotrijebiti sljedee pojednostavljenje:Ik2max= 0,86Ik3maxb) za sustave sabirnikog razvoda (BTS): uphphbuphcph lRlRR 20100 5,0 +=

  ubphphucph lXlXX 21 5,0 += Gdje su duljine l1ui l2uone koje se odnose na dio strujnog kruga uzvodno od (ispred) zatitne naprave sve dosabirnice smjetene sasvim uzvodno (kabeli odnosno sustavi sabirnikog razvoda).

  Sljedea tablica daje razne radne i jalove otpore koji tvoreRSUP i XSUP ovisno o vrsti opskrbe:

  RSUP XSUP

  HV (VN) opskrba + transformator RQ+RT+RC XQ+XT+XCdolazni RQ+(RT+RC)/ (nT-1) XQ+(XT+XC)/ (nT-1)HV (VN) opskrba + vie

  usporednih transformatora odlazni RQ+(RT+RC)/nT XQ+(XT+XC)/nT

  LV (NN) opskrba RQ XQnT je ukupni broj transformatora koji rade istodobno.

  Dolazni razumijeva se kao vodiizmeu transformatora i glavnog razdjelnika

  Odlazni razumijeva se kao sva instalacija nizvodno od (iza) glavnog razdjelnika.

  2.1.7.4. Najvea struja jednopolnog kratkog spoja

  Ova se struja kratkog spoja rauna za odreivanje potrebne prekidne moi zatitne naprave u jednopolnimstrujnim krugovima.

  Struja u sluaju kratkog spoja izmeu linijskog i neutralnog vodia ili PEN vodia Ik1jednaka je:

  ( ) ( )2

  NphNUSUP

  2