of 24 /24
คูมือ การลงทะเบียนเรียน สําหรับ นักศึกษาสมัครสอบสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 และ สอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561 หนวยลงทะเบียนเรียน ฝายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4...

Page 1: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

คมอ

การลงทะเบยนเรยน

สาหรบ

นกศกษาสมครสอบสวนภมภาค

มหาวทยาลยรามคาแหง

ภาคฤดรอน ปการศกษา 2561 และ

สอบซอมของภาค 2 และภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

หนวยลงทะเบยนเรยน

ฝายลงทะเบยนเรยนและจดสอบ

สานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล

Page 2: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

2

ขอพงระวง

การลงทะเบยนเรยน

1. กอนการลงทะเบยนเรยนทกครงใหนกศกษาตรวจสอบปฏทนการศกษาของแตละภาคมกาหนดการ ลงทะเบยนเรยนในแตละชองทางท www.ru.ac.th 2. กอนการลงทะเบยนเรยนทกครงใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผน กาหนดการศกษา ในระเบยบการและคมอสมครเขาเปนนกศกษาใหม สมครสอบสวนภมภาค และ การศกษาชนปรญญาตรของแตละปการศกษา อกครงกอนตดสนใจลงทะเบยนเรยน 3. กอนการลงทะเบยนเรยนทกครงใหนกศกษาตรวจสอบวน เวลาสอบไมใหตรงกน ยกเวน นกศกษากากบาทขอจบการศกษา และการลงทะเบยนสอบซอม กรณนใหนกศกษาใช สทธสอบซาซอนใด

4. กอนลงทะเบยนเรยนใหตรวจสอบสถานทสอบเพราะอาจมการเปลยนแปลงในแตละภาค และใหเลอกรหสศนยสอบ (Code) กบชอศนยสอบใหถกตองตรงกน เพอปองกนไมใหผดศนยสอบ

5. การคานวณจานวนเงนคาลงทะเบยนเรยนใหดชวงรหสประจาตวนกศกษาดวยวาอยในชวงของ ปไหน เพราะคาบารงการศกษาของแตละประเภทของแตรหสประจาตวนกศกษา แตละภาคไม เทากน ใหดภาค และปการศกษาทเปนปจจบน 6. ใหชาระเงนคาบรการขาวสารสนเทศ เฉพาะภาค 1 และ 2 เทานน 7. นกศกษาตงแตรหส 60XX เปนตนไปใหลงทะเบยนเรยนในภาคปกตไดไมนอยกวา 9 หนวยกต แตไมเกน 22 หนวยกต ขอจบไมเกน 30 หนวยกต สวนภาคฤดรอนใหลงทะเบยนเรยนไมเกน 9 หนวยกต ขอจบไมเกน 18 หนวยกต 8. ใหแยกธนาณตการลงทะเบยนเรยน กบ สอการสอน ออกจากกน เพอไมใหเกดความลาชาในการ ปฏบตงาน และยงยากในการเบกจายธนาณต อนเนองจากปฏบตหนาทกนคนละหนวยงาน 9. คมอลงทะเบยนเรยนสาหรบนกศกษาสมครสอบสวนภมภาคแตละภาค นกศกษาสามารถตรวจสอบ ไดใน www.ru.ac.th หวขอสารสนเทศ ลงทะเบยนเรยน คมอลงทะเบยนเรยนฯ 10. คารองขอคนเงนและหนงสอมอบอานาจ ใหนกศกษาโหลดไดท www.regis.ru.ac.th 11. มปญหาเรองบอกเลก บอกเพมกระบวนวชาหรอคนเงน ตดตอท สวป ชน 6 โทร02-3108626 12. มปญหาเรองการลงทะเบยนเรยนตดตอเจาหนาทสาขาฯ หรอเจาหนาท สวนกลาง อาคาร KLB ชน 1 โทร 02-3108616

Page 3: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

3

ปฏทนการศกษาสวนภมภาค

ภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

จ. 25 ก.พ. 2562 สงเอกสารการลงทะเบยนเรยนใหนกศกษา

จ. 4 ม.ค. 2562 - ศ. 15 ม.ค. 2562 ลงทะเบยนเรยนทางไปรษณย

อ. 12 ม.ค. 2562 - จ. 18 ม.ค. 2562 ลงทะเบยนเรยนทาง INTERNET

ส. 30 ม.ค. 2562 - จ. 1 เม.ย. 2562 ลงทะเบยนเรยนภาคฤดรอน/2561 ทสาขาวทยบรการฯ

พฤ. 4 เม.ย. 2562 - พ. 8 พ.ค. 2562 เทปการบรรยายทางไกล

ส. 18 พ.ค.2562 - อา 19 พ.ค. 2562

ส. 25 พ.ค. 2562 - อา. 26 พ.ค. 2562

จ. 27 พ.ค. 2562 วนสาเรจการศกษาและปดภาคเรยน

หมายเหต :

1. มการเปลยนแปลงปฏทนการศกษาสวนภมภาค

2. งดจดสงคมอลงทะเบยนเรยนสาหรบนกศกษาสมครสอบสวนภมภาค ทางไปรษณย ตงแต ภาค 1

ปการศกษา 2562 ตามมตทประชม ก.บ.ม.ร. วาระท 5.7 ครงท 5/2561 เมอวนท 6 ธนวาคม 2561

นกศกษาสามารถสบคนคมอลงทะเบยนเรยนดงกลาว และแบบฟอรมใบคารองตาง ๆ

ตามทมหาวทยาลยไดเผยแพรขอมล ดงน

2.1 เวบไซตมหาวทยาลย www.ru.ac.th หวขอสารสนเทศนกศกษาปรญญาตร สวนภมภาค

2.2 เวบไซต สานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล (สวป.) www.regis.ru.ac.th

หวขอ การลงทะเบยนเรยนและจดสอบ/ ปรญญาตรสวนภมภาค

2.3 ขอมลขาวสารสนเทศมหาวทยาลยรามคาแหง หรอเวบไซต สาขาวทยบรการเฉลม

พระเกยรต ทง 23 แหง

2.4 กรณตองการลงทะเบยนเรยนมแบบฟอรมใหเลอก 2 อยาง ดงน

2.4.1 แบบฟอรมลงทะเบยนเรยน (ม.ร.34) ซงสามารถ Download แบบฟอรมไดท

www.regis.ru.ac.th

2.4.2 แบบพมพบารโคดรหสวชา7 หลกสาหรบการลงทะเบยนเรยน ไดท

www.iregis2.ru.ac.th

นกศกษาสามารถเลอกแบบใดแบบหนงได แตตองแนบแบบฟอรมการชาระเงนลงทะเบยนเรยน มาดวย

พรอมระบศนยสอบ รหสศนยสอบ (code) ใหถกตองตรงกน

2.5 สามารถ Download แบบฟอรม หรอใบคารองตาง ๆ ไดท www.regis.ru.ac.th

วนสอบไล ภาคฤดรอน/2561

Page 4: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

4

ขอปฏบตในการลงทะเบยนเรยน ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

เพอใหการปฏบตงานลงทะเบยนเรยนของนกศกษาดาเนนไปดวยความเรยบรอย นกศกษาควรปฏบต ดงน 1. นกศกษาจะตองลงทะเบยนเรยนภายในเวลาทมหาวทยาลยกาหนด คอ

1.1 จ. 4 ม.ค. 62 - ศ. 15 ม.ค. 62 ลงทะเบยนเรยนทางไปรษณย

1.2 อ. 12 ม.ค. 62 - จ. 18 ม.ค. 62 ลงทะเบยนเรยนทาง INTERNET

1.3 ส. 30 ม.ค. 62 - จ. 1 เม.ย. 62 ลงทะเบยนเรยนทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตทง 23 แหง

2. กระบวนวชาทลงทะเบยนเรยน ตองเปนกระบวนวชาตามหลกสตรของคณะทสมครเขาศกษา

สาหรบนกศกษาแตรหส....โดย ดวน เวลาสอบ ไมใหตรงกน (รหสวชาทง 7 หลก)

3. นกศกษา รหสฯ 54-59 ลงทะเบยนเรยนไดไมเกน 24 หนวยกต และ ขอจบไมเกน 30 หนวยกต

- นกศกษา รหสฯ 60XX เปนตนไป ใหลงทะเบยนเรยน ภาคฤดรอน ไดไมเกน 9 หนวยกต

ในกรณทนกศกษาลงทะเบยนเรยนเกนเกณฑทกาหนดไว แตไมเกน 18 หนวยกต เนองจากจะจบการศกษา

ตองมหนวยกตสะสมเทากบหรอมากกวา 100 หนวยกต โดยคดผลรวมการลงทะเบยนเรยนของภาคกอนหนาน

หากมหาวทยาลยตรวจสอบพบวานกศกษายงไมสามารถขอจบการศกษาได ในภาคนน ๆ มหาวทยาลยจะตด

กระบวนวชาทเกนเกณฑออกตามลาดบสดทายขนไปใหเหลอเทาทมหาวทยาลยกาหนดโดยไมคนเงน

4. นกศกษาทลงทะเบยนเรยน ณ สาขาวทยบรการฯ มเอกสารดงน

4.1 สมดลงทะเบยนเรยน (ม.ร.36)

4.2 สมดแถบรหสกระบวนวชา (ม.ร.37) สวนภมภาค

4.3 บตรประจาตวนกศกษา

5. นกศกษาทลงทะเบยนเรยนทางไปรษณย มเอกสารดงน

5.1 แบบลงทะเบยนเรยน (ม.ร.34) สวนภมภาค (ตดจากหนา 3 และ 4) กรอกรายละเอยด ให

ครบถวน ถกตองและชดเจน ทง 2 หนา และตดแถบรหสกระบวนวชา (Barcode) ทลงทะเบยนเรยน ลงในชอง

ทกาหนด ระบจานวนหนวยกต ทกกระบวนวชา

5.2 ซอไปรษณยธนาณตตามจานวนเงนคาลงทะเบยนเรยนใหครบถวน หากชาระเงนไมครบจะถกตด

กระบวนวชาสดทายขนไปตามลาดบ

5.3 สอดซองเปลาตดแสตมป “จาหนาซองโดยเขยน ชอ ทอยถงตวนกศกษาเอง” ใหละเอยด ถกตอง

ชดเจน สาหรบสงใบเสรจรบเงนการลงทะเบยนเรยนใหนกศกษา

6. นกศกษาทลงทะเบยนเรยนทาง Internet ใหอานรายละเอยดวธการลงทะเบยนเรยนทาง

เวปไซด www.iregis.ru.ac.th

สมดลงทะเบยนเรยน (ม.ร.36) และสมดแถบรหสกระบวนวชา (ม.ร.37) สวนภมภาค

มจาหนายทสาขาวทยบรการฯ ทกแหง หรอ นกศกษาสามารถพมพบารโคด(Barcode)รหสวชา7 หลก

สาหรบลงทะเบยนเรยน จากเวปไซดของมหาวทยาลย www.iregis2.ru.ac.th

Page 5: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

5

แบบลงทะเบยนเรยน (ม.ร.34) สวนภมภาค (ทางไปรษณย)

สาหรบเจาหนาท B...............C.....................

| ลงทะเบยนเรยน ภาค............ปการศกษา................

| รหสศนยสอบ จงหวด.....................................

| ชอ – สกล.........................................................รหสประจาตว

| ขอจบการศกษาในภาคน ( ใหกาเครองหมาย X )

|

| กระบวนวชาทลงทะเบยนเรยน ตดแถบรหสกระบวนวชา (Barcode) ลงในชองทกาหนด และระบจานวน

หนวยกตใหครบทกกระบวนวชา

| 1. 2. 3.

|

|

| ...................หนวยกต …..............หนวยกต ……..............หนวยกต

|4. 5. 6.

| |

|

..................หนวยกต …..............หนวยกต ……..............หนวยกต

|7. 8. 9.

|

|

| ...................หนวยกต …..............หนวยกต ……..............หนวยกต

|10. 11. 12.

|

|

| ...................หนวยกต …..............หนวยกต ……..............หนวยกต

|

| รวม..............วชา.....................หนวยกต จานวนเงน.....................บาท (แนบรายละเอยดการชาระเงนดวย)

** กอนการลงทะเบยนเรยนทกครง ใหนกศกษาตรวจสอบวนท และเวลาสอบไมใหตรงกน

ยกเวน กรณนกศกษากากบาทขอจบการศกษา และลงทะเบยนสอบซอม

** นกศกษารหสประจาตว 60xx เปนตนไป ในภาคฤดรอนใหลงทะเบยนเรยนไมเกน 9 หนวยกต

ขอจบไมเกน 18 หนวยกต (สวนนกศกษารหสประจาตวกอนรหสฯ 60xx ใหเปนไปตามขอบงคบเดม)

Page 6: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

6

การชาระเงนคาลงทะเบยนเรยน (กรณาตรวจสอบชวงรหสฯการชาระเงนใหครบถวนถกตอง)

1. คาลงทะเบยนเรยน................หนวยกต X 50 บาท = ……………………….. บาท

2. คาบารงภาคฤดรอน ตงแต รหส 54 - 56 = 100 บาท = ………………………... บาท

คาบารงภาคฤดรอน ตงแต รหส 57-59 = 200 บาท = ……………….….……. บาท

** คาบารงภาคฤดรอน ตงแต รหส 60เปนตนไป = 400 บาท = ……………………...... บาท

* Pre-degree ตงแต รหส 60 เปนตนไป = 200 บาท = ……………………….. บาท

นศ.ปกต และPre-degree ชาระคาบารงเหมอนกน ยกเวนรหสฯ 60 เปนตนไป (ขอ ใหดชวงรหสฯดวย)

3. คาธรรมเนยมการสอบ...........วชา X 60 บาท = ….……………………. บาท

4. คารกษาสถานภาพ..........ภาค ภาคละ 150 บาท = ……….………………… บาท

(กรณ ไมไดลงทะเบยนเรยนภาค 1, 2 ทผานมา)

รวมทงสน = …………………….… บาท

* นกศกษาทกคนตองชาระเงนรายการท 1, 2, 3 ทกคน

( ยกเวน รายการท 4 กรณไมลงทะเบยนเรยน ใน ภาค 1,2 ทผานมาใหชาระคารกษาสถานภาพมาพรอมดวย)

* หากนกศกษาชาระเงนคาลงทะเบยนเรยนไมครบ จะตดวชาสดทายตามลาดบ

สถานทตดตอ ทอยและเบอรโทรศพททเปนปจจบนและสามารถตดตอได

ชอ- สกล ..............................................................................................................................

บานเลขท ..........................หมท ..................ซอย ................................................................

ถนน ……………………….........ตาบล .......................................อาเภอ ....................................

จงหวด …………………………….รหสไปรษณย ...........................โทรศพท ................................

กรณนกศกษาลงทะเบยนเรยนทางไปรษณย

เอกสารการลงทะเบยนเรยนทตองสงทางไปรษณย มดงน

1. แบบลงทะเบยนเรยนสวนภมภาค (ม.ร.34) กรอกขอความใหสมบรณถกตอง ครบถวนและตดแถบรหสกระบวนวชา

หรอ แบบพมพบารโคดรหสวชา7 หลกสาหรบการลงทะเบยนเรยน ไดท www.iregis2.ru.ac.th

นกศกษาสามารถเลอกแบบใดแบบหนงได แตตองแนบแบบฟอรมการชาระเงนลงทะเบยนเรยนมาดวย

พรอมระบศนยสอบ รหสศนยสอบ (code) ใหถกตองตรงกน

2. ซอไปรษณยธนาณตชาระเงนคาลงทะเบยนเรยน และคาธรรมเนยมอนๆ (สงจายในนาม มหาวทยาลยรามคาแหง)

3. สอดซองเปลา ตดแสตมป จาหนาซองถงตวนกศกษาเองใหชดเจน สาหรบสงใบเสรจรบเงนใหนกศกษา

** ใหนาเอกสารทง 3 อยาง ขางตน ใสซองจดหมายพรอม ตดแสตมป และ จาหนาซอง ถง

ผอานวยการสานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล

มหาวทยาลยรามคาแหง ต ป.ณ.1028 ปณฝ.รามคาแหง กรงเทพฯ 10241

Page 7: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

7

กระบวนวชาทมบรรยายในชนเรยน

ภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

ACC1101 ACC1102 ACC1234 ECO1003 ECO1001 ECO1121 ENG1001

ENG1002 ENG2001 ENG2002 FIN2101 HIS1001 LAW1001 LAW1002

LAW1003 LAW1004 LAW2001 LAW2002 LAW2004 LAW2006 LAW2007

LAW2008 LAW2010 LAW2013 LAW3001 LAW3003 LAW3006 LAW3007

LAW3010 LAW3011 LAW3012 LAW4003 LAW4004 LAW4007 MCS1100

MCS1150 MGT2101 MGT2202 PHI1003 POL1100 POL1101 POL2103

POL2300 POL2301 POL3300 POL3301 POL3330 POL4350 PSY1001

RAM1000 STA1003 THA1003

วนเวลาสอบ คณะนตศาสตร สาหรบนกศกษารหส 5401....- 5901...

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ENG1002(3) LIS1003(1) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3) LAW4008(2)

13.00 – 15.30

LAW2004(3) LAW2007(3) LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3) LAW4006(3) PSY1001(3)

THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2) LAW3002(2) LAW4001(2)

13.00 – 15.30

BIO2202(3) LAW2001(3) LAW4062(3) LAW3003(3) LAW3009(3) LAW4010(2) POL1100(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4009(2)

13.00 – 15.30

LAW2009(2) LAW2010(2) LAW3010(2) LAW3033(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อา. 26 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2) LAW4005(2) SOC1003(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) LAW2013(2) LAW3006(3) LAW3007(3) LAW4002(2) LAW4007(2) RAM1000(0)

วชาเลอกเสร ใหนกศกษาเลอกวชาทเปดใหมการเรยนการสอบ ณ สาขาวทยบรการฯ จานวน 6 หนวยกต

ใหนกศกษาใชกระบวนวชา LAW4062 แทน LAW2032

Page 8: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

8 วนเวลาสอบ คณะนตศาสตร สาหรบนกศกษารหส 60XX เปนตนไป

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ENG1002(3) LAW2008(2) LAW3001(3) LAW4004(3) LAW4008(2)

13.00 – 15.30

LAW2004(3) LAW2007(3) LAW3005(3) LAW3008(3) LAW4003(3) LAW4006(3) PSY1001(3)

THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

HIS1001(3) LAW1001(2) LAW1003(3) LAW2003(3) LAW2011(2) LAW3002(2) LAW4001(2)

13.00 – 15.30

BIO2202(3) LAW2001(3) LAW4062(3) LAW3003(3) LAW3009(3) LAW4010(2) POL1100(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

LAW2002(3) LAW3004(2) LAW3012(3) LAW3038(3) LAW4009(2)

13.00 – 15.30

LAW2009(2) LAW2010(2) LAW3010(2) LAW3033(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อา. 26 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

LAW1002(2) LAW2005(2) LAW2006(3) LAW2012(2) LAW3011(2) LAW4005(2)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) LAW2013(2) LAW3006(3) LAW3007(3) LAW4002(2) LAW4007(2) RAM1000(3)

วชาเลอกเสร ใหนกศกษาเลอกวชาทเปดใหมการเรยนการสอบ ณ สาขาวทยบรการฯ จานวน 6 หนวยกต

ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

วนเวลาสอบ คณะบรหารธรกจ สาหรบนกศกษารหส 5402.. – 5902..

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ACC2134(3) APR2101(3) ENG1002(3) ) LIS1001(2)* LIS1003(1)** MGT3402(3)

MGT3408(3) MGT4207(3)

13.00 – 15.30

MGT2101(3) MGT2102(3) MGT3102(3) ) MGT3409(3) MGT4206(3) PSY1001(3) THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1101(3) ENG2001(3) HIS1003(3) HRM2101(3) MGT3203(3) MGT3204(3) MGT4208(3)*

13.00 – 15.30

FIN2101(3) MGT3404(3) MGT3405(3) MGT4209(3) POL1101(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1102(3) ENG2002(3) HPR1001(1) MGT3205(3) MGT3403(3) MKT2101(3)

13.00 – 15.30

ACC1101(3) INT1004(3) MGT3101(3) MGT3301(3) MGT3401(3) STA2016(3)

อา. 26 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ACC1102(3) APR3107(3)** MGT2201(3) MTH1003(3)* MTH1103(3)**

13.00 – 15.30

ENG1001(3) LAW2015(3) MGT1001(3) MGT2202(3) MGT4004(3) RAM1000(0)

* กระบวนวชา LIS1001 MGT4208 MTH1003 สาหรบผทสมครเขาเปนนกศกษา ปการศกษา 2555-2558

** กระบวนวชา LIS1003 APR3107 MTH1103 สาหรบผทสมครเขาเปนนกศกษา ปการศกษา 2554

Page 9: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

9 วนเวลาสอบ คณะบรหารธรกจ สาหรบนกศกษารหส 60XX เปนตนไป

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ACC2134(3) BUS2101(3) ENG1002(3) ) LIS1001(2)* MGT3402(3) MGT3408(3)

MGT4207(3)

13.00 – 15.30

MGT2101(3) MGT2102(3) MGT3102(3) ) MGT3409(3) MGT4206(3) PSY1001(3)

THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1121(3) ENG2001(3) HRM2101(3) MGT3203(3) MGT3204(3) MGT4208(3)*

13.00 – 15.30

FIN2101(3 ) MGT3404(3) MGT3405(3) MGT4209(3) POL1101(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1122(3) ENG2002(3) HPR1001(1) MGT3205(3) MGT3403(3) MKT2101(3)

13.00 – 15.30

ACC1101(3) INT1004(3) MGT3101(3) MGT3310(3) MGT3401(3) STA2016(3)

อา. 26 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ACC1102(3) MGT2201(3) MTH1103(3)**

13.00 – 15.30

ENG1001(3) LAW2016(3) MGT2202(3) MGT3412(3) RAM1000(3)

ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

วนเวลาสอบ คณะมนษยศาสตร สาหรบนกศกษา รหส 5403..-5503.. และ

คณะสอสารมวลชน สาหรบนกศกษา รหส 5654... – 5754.

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ART1003(2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2106(3) MCS2603(3) MCS4103(3)

13.00 – 15.30

MCS2108(3) MCS3104(3) MCS4603(3) PSY1001(3) MCS4602 (3)

อา 19 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2001(3) HIS1001(3) MCS2200(3) MCS2201(3) MCS2203(3)

13.00 – 15.30

GAS2802(2) MCS1400(3) MCS3206(3) MCS4106(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1300(3) PHI1003(3)

13.00 – 15.30

MCS1100(3) MCS2100(3) MCS3403(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อา. 26 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

MCS3100(3) MCS3208(3) SOC1003(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) MCS1101(3) MCS3400(3) RAM1000(0) THA1002(3)

- ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

* สาหรบนกศกษารหส 54XX-57XX ในกรณทจะลงเรยนวชา MCS3301 ใหลงเรยนวชา MCS2203 แทน

วชาMCS4304 ใหลงเรยนวชา MCS4603 แทน และวชา MCS4403 ใหลงวชา MCS4602 แทน

Page 10: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

10 วนเวลาสอบ คณะสอสารมวลชน สาหรบนกศกษา รหส 5854... – 5954...

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ART1003(2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2160(3) MCS2162(3) MCS4150(3) MCS4160(3)

13.00 – 15.30

MCS2170(3) MCS2390(3) MCS3152(3) MCS3190(3)

อา 19 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2001(3) HIS1001(3) MCS1250(3) MCS2260(3) MCS3250(3) MCS4190(3)

13.00 – 15.30

GAS2802(2) MCS1450(3) MCS3281(3) MCS4170(3) POL1100(3)

ส. 25 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1350(3) PHI1003(3)

13.00 – 15.30

MCS1150(3) MCS2150(3) MCS3460(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อา. 26 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

MCS3151(3) MCS4151(3) SOC1003(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) MCS1151(3) MCS2460(3) RAM1000(0) THA1002(3)

กลมวชาโท ใหเลอกเรยนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาการจดการ 3.สาขารฐศาสตร เพยงสาขาเดยว

1) วชาโทสาขากฎหมาย สามารถเลอกเรยนในรหสวชา LAW กระบวนวชาใดกได จานวนรวม 21 หนวยกต

2) วชาโทสาขาการจดการ เรยนวชาโทบงคบ 6 หนวยกต คอ MGT1001 และ MGT2101 และเลอกในรหสวชา MGT 15 หนวยกต

3) วชาโทสาขารฐศาสตร เลอกเรยนในรหสวชา POL จานวนรวม 21 หนวยกต

กลมวชาเลอกเสร ใหนกศกษาเลอกกระบวนวชา MCS4901 MCS4902 MCS4903 MCS4904 และวชาเลอกเสรอน ๆ ตามเงอนไข โดยตอง

ตดตอคณะกอนลงทะเบยนเรยน

* ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษาสวนภมภาค ปการศกษาทสมครเขาศกษา

เพอเปนแนวทางในการเลอกกระบวนวชาลงทะเบยนเรยน

* มบรรยายในชนเรยนเฉพาะกระบวนวชาตามแผนการศกษาของภาค 1 เทานน

* วชา RAM1000 โดยมตอนมต สภามหาวทยาลย กาหนดใหเปนวชาบงคบ ไมนบหนวยกต ไมเกบคาหนวยกตแตจะตองสอบผานจงจะสาเรจการศกษา

* สาหรบนกศกษารหส 5854... ในกรณจะลงเรยนวชา MCS3380 ใหลงเรยนวชา MCS3250 แทน และวชา MCS4481 ใหลงเรยนวชา MCS4190 แทน

วนเวลาสอบ คณะสอสารมวลชน สาหรบนกศกษา รหส 60XX เปนตนไป

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ART1003(2) ENG1002(3) LIS1001(2) MCS2160(3) MCS2162(3) MCS4150(3) MCS4160(3)

13.00 – 15.30

MCS2170(3) MCS2390(3) MCS3152(3) MCS3190(3)

อา 19 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2001(3) HIS1001(3) MCS1250(3) MCS2151 MCS2260(3) MCS3250(3) MCS4190(3)

13.00 – 15.30

GAS2802(2) MCS1450(3) MCS3281(3) MCS4170(3) POL1100(3)

ส. 25 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2002(3) HIS1201(3) MCS1350(3) PHI1003(3)

13.00 – 15.30

MCS1150(3) MCS2150(3) SCI1003(3) THA1001(3)

อา. 26 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

MCS3151(3) MCS4151(3) SOC1003(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) MCS1151(3) MCS2161 MCS2460(3) RAM1000(3) THA1002(3)

ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

Page 11: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

11 วนเวลาสอบ คณะรฐศาสตร สาหรบนกศกษารหส 5406.. – 5906..

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ENG1002(3) LIS1003(1) POL3301(3) POL4100(3) POL4350(3)

13.00 – 15.30

LAW4003(3) POL2103(3) POL2203(3) PSY1001(3) THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1003(3) ENG2001(3) HIS1003(3) POL2301(3) POL4348(3) STA1003(3)

13.00 – 15.30

POL1100(3) POL1101(3) POL2102(3) POL2300(3) POL3329(3) POL4128(3)

POL4312(3)

ส. 25 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ENG2002(3) LAW3012(3) PHI1003(3) POL3300(3) POL3316(3) POL3330(3)

13.00 – 15.30

LAW1004(3) POL2100(3) POL2302(3) POL4349(3)

อา. 26 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

POL3302(3) POL3311(3), POL4310(3) SOC1003(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) POL2200(3) POL2303(3) POL3313(3) RAM1000(0)

* กลมวชาโท ใหเลอกเรยนจาก 1.สาขากฎหมาย 2.สาขาบรหารทวไป 3.สาขาสอสารมวลชนเพยงสาขาเดยว จานวน 18 หนวยกต

ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

วนเวลาสอบ คณะรฐศาสตร สาหรบนกศกษารหส 60XX เปนตนไป

ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วนท เวลา กระบวนวชา (หนวยกต)

ส. 18 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG1002(3) POL3301(3) POL4100(3) POL4350(3)

13.00 – 15.30

POL2109(3) POL2203(3) THA1003(3)

อา 19 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

ECO1003(3) ENG2001(3) POL2301(3) POL4348(3) STA1003(3)

13.00 – 15.30

POL1100(3) POL1101(3 ) POL2102(3) POL2300(3) POL3329(3) POL4312(3)

ส. 25 พ.ค. 2562 09.00 – 11.30

ENG2002(3) POL2107(3) PHI1003(3) POL3300(3) POL3316(3) POL3330(3)

13.00 – 15.30

LAW1004(3) POL2106(3) POL2302(3) POL4349(3)

อา. 26 พ.ค. 2562

09.00 – 11.30

POL2108(3) POL3302(3) POL3311(3) POL4310(3)

13.00 – 15.30

ENG1001(3) POL2200(3) POL2303(3) POL3313(3) RAM1000(3)

หมายเหต * กลมวชาโท ใหเลอกเรยนจาก 1. สาขากฎหมาย 2. สาขาบรหารทวไป และ3. สาขาสอสารมวลชน เพยงสาขาเดยว

จานวน 12 หนวยกต ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยนในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษา ในคมอการศกษา

Page 12: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

12

รายชอกระบวนวชารวมทกคณะ ของนกศกษาสวนภมภาค ภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วน คาบ กระบวนวชา

ส. 18 พ.ค. 2562

เชา

ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS2101 ENG1002, LAW2008, LAW3001,

LAW4004, LAW4008, LAW4012, LIS1001, LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603,

MCS4103*, MCS4150*, MCS4160, MCS4201, MGT3402, MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100,

POL4350

บาย

LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003 ,LAW4006, MCS2108, MCS2170, MCS2390,

MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS4602, MCS4603, MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409,

MGT4206, POL2103, POL2109, POL2203, PSY1001, SOC4074, SOC4083, THA1003

อา 19 พ.ค. 2562

เชา

ECO1003, ECO1101, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, LAW1003,

LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, MCS2151, MCS2200, MCS2201,

MCS2260, MCS2203*, MCS3250, MCS4190, MGT3203, MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348,

STA1003

บาย

BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW3003, LAW3009, LAW3035, LAW4010, LAW4062*,,

MCS1400, MCS1450, MCS3206, MCS3281, MCS4106, MCS4170, MGT3404, MGT3405, MGT4209

MTH1104, POL1100, POL1101, POL2102, POL2300, POL3329, POL4128, POL4312, SOC2043

ส. 25 พ.ค. 2562

เชา

ECO1102, ECO1122* ENG2002, HIS1201, HPR1001, LAW2002, LAW3004, LAW3012, LAW3015

LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, MGT3205, MCS3300, MGT3403, MKT2101,

PHI1003 , POL2107, POL3300, POL3316, POL3330, SOC2091

บาย

ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, LAW3033, MCS1100, MCS1150,

MCS2100, MCS2150, MCS3309, MCS3403, MCS3460, MGT3101, MGT3301, MGT3310, MGT3401,

POL2106,POL2100, POL2302, POL4349, SCII1003, SOC2065, SOC4077, STA2016, THA1001

อา. 26 พ.ค. 2562

เชา

ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, LAW3011, LAW4005,

LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208* MCS4151, MGT2201,MTH1003, MTH1103,

POL2108* POL3302, POL3311, POL4310, SOC1003

บาย

ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW2016* LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002, LAW4007

MCS1101, MCS1151, MCS2161, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, MGT2202, MGT3412,

MGT4004, POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, THA1002

*หมายเหต

ใหนกศกษาดกระบวนวชาทจะลงทะเบยนเรยน ในหลกสตรและแผนกาหนดการศกษาในระเบยนการและคมอสมครเขาเปนนกศกษา

**นกศกษารหส 60XX เปนตนไป ลงทะเบยนเรยน ไมเกน 9 หนวยกต ขอจบไมเกน 18 หนวยกต**

Page 13: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

13

การรกษาสถานภาพนกศกษา

สถานภาพการเปนนกศกษามกาหนด 8 ป (16 ภาคเรยนปกต) โดยจะตองลงทะเบยนเรยนตอเนองกนทกภาคเรยนปกต

(ภาค 1 และภาค 2) หากไมไดลงทะเบยนเรยนถอวาขาดสถานภาพการเปนนกศกษาในภาคนน จะตองชาระคารกษาสถานภาพการ

เปนนกศกษาในภาคทไมไดลงทะเบยนเรยน

1. การนบระยะเวลาการขาดสถานภาพนกศกษา นกศกษาไมลงทะเบยนเรยนตอเนองกนได 2 ภาคการศกษา

ปกต โดยไมตองตดตอมหาวทยาลย (ภาคฤดรอน หากไมลงทะเบยนเรยนไมถอวาขาดสถานภาพนกศกษา) สาหรบนกศกษาทไมได

ลงทะเบยนเรยน ภาค 2/2560 และภาค 1/2561 ซงไมไดชาระคารกษาสถานภาพไว ปจจบนยงไมหมดสถานภาพนกศกษา

สามารถลงทะเบยนเรยน ภาค 2/2561 ได และจะขาดสถานภาพหากไมลงทะเบยนเรยน ภาค 2/2561 ระบบคอมพวเตอรจะตด

รายชอออกจากฐานขอมลนกศกษา

2. การชาระเงนคารกษาสถานภาพนกศกษา นกศกษาไมไดลงทะเบยนเรยนในภาคปกตจะตองชาระเงนคารกษา

สถานภาพนกศกษา ภาคละ 150.- บาท มวธชาระเงนดงน

2.1 ชาระนอกชวงการลงทะเบยนเรยน เปนการชาระรายภาคทไมไดลงทะเบยนเรยนโดยใหเขยนชองรายการ

คารกษาสถานภาพนกศกษาของแบบลงทะเบยนเรยน(ม.ร.34) สวนภมภาคทางไปรษณยเปนจานวนเงน 150.- บาท (1 ภาค) หรอ

300.- บาท (2 ภาค) ชาระเปนไปรษณยธนาณต สงจาย มหาวทยาลยรามคาแหง ปณฝ.รามคาแหง 10241

จาหนาซองถง หวหนาฝายลงทะเบยนเรยนและจดสอบ สวป. ชน 6 มหาวทยาลยรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป

กรงเทพฯ 10241 หรอชาระทสาขาวทยบรการฯทกแหง ในวนเวลาราชการ

2.2 ชาระเงนพรอมกบการลงทะเบยนเรยนในภาค 2 ปการศกษา 2561 ทงทาง Internet ทางไปรษณย และ

ทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต แตละจงหวด

การขอสอบซาซอน

คณสมบต

1. เปนผทขอจบการศกษาในภาคน โดยเหลอกระบวนวชาทตองลงทะเบยนเรยนไมเกน 30 หนวยกต

และไมนบรวมกระบวนวชาทยงไมทราบผลการสอบทลงทะเบยนเรยนไวกอนภาคน

2. กรณทใชสทธเทยบโอนหนวยกตไวแตยงไมไดชาระเงนคาเทยบโอนสวนทเหลอ ตองชาระใหครบถวนภายในวนท

ลงทะเบยนเรยนและขอสอบซาซอนทสาขาวทยบรการฯ หรอทางไปรษณยธนาณต

หลกเกณฑ

1. ขอสอบซาซอนไดสงสด 4 กระบวนวชา ในวน และคาบเวลาเดยวกน โดยไมตองเขยนคารอง

2. หากการแจงขอสอบซาซอนไมเปนไปตามคณสมบตทกาหนด จะตดสทธการขอสอบซาซอนออกใหเหลอไมเกน

24 หนวยกต หรอไมเกน 9 หนวยกต สาหรบนกศกษารหส 60xx เปนตนไป

3. นกศกษาทขอสอบซาซอนแลว หามยายศนยสอบโดยเดดขาด (มปญหาการจดขอสอบ หองสอบซาซอน

ไมมกระบวนวชาทสอบและปญหาคาใชจายของศนยสอบ) หากมความจาเปนตองยาย ใหเลอกสอบ 1 วชาทศนยสอบใหม

นกศกษาทมรายการลงทะเบยนมากกวา 1 ครง ในภาคการศกษาเดยวกนมหาวทยาลยขอสงวนสทธไมคนเงน

ลงทะเบยนเรยน ไมวากรณใดๆ และจะคดจากรายการลงทะเบยนเรยนครงสดทายเปนอนสนสดเทานน

กรณทตองการเพมเตม หรอแกไขขอมล โปรดตดตอ 02 3108626

Page 14: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

14

การบอกเลก-บอกเพมกระบวนวชา สาหรบนกศกษาสวนภมภาค

หลกเกณฑการบอกเลกกระบวนวชา

1. เปนกระบวนวชาทนกศกษายงไมรผลสอบของภาคทผานมา เมอลงทะเบยนเรยนซาไวในภาคถดไป

แลวมารผลสอบภายหลงวาสอบผาน

2. นกศกษาตองดาเนนการบอกเลกกระบวนวชาทลงซาไว ตามขอ 1 กอนการสอบกระบวนวชาทตองการ

บอกเลก ภายในภาคการศกษาทลงทะเบยนเรยนซาไวนน

2.1 นกศกษาทสอบผานในภาค 1 ลงทะเบยนเรยนซาไวในภาค ฤดรอน ของปการศกษาเดยวกน สามารถบอกเลก

กระบวนวชาทลงซาไวในภาค ฤดรอน ได กอนการสอบวชานน ๆ

2.2 นกศกษาทสอบผานในภาค 2 ลงทะเบยนเรยนซาไวในภาค ฤดรอน ของปการศกษาเดยวกนหรอลงไวใน

ภาค 1 ของปการศกษาถดไป สามารถบอกเลกกระบวนวชาทลงซาไวในภาคฤดรอนของปการศกษาเดยวกนนน หรอ

ภาค 1 ในปการศกษาถดไปได กอนการสอบวชานน ๆ

2.3 นกศกษาทสอบผานในภาคฤดรอน ลงทะเบยนเรยนซาไวในภาค 1 ปการศกษาถดไป สามารถบอกเลก

กระบวนวชาทลงซาไวในภาค 1 ในปการศกษาถดไปได กอนการสอบวชานน ๆ

หลกฐานและขนตอนการบอกเลกกระบวนวชา

นกศกษาทมความประสงคจะบอกเลกกระบวนวชา ตองมหลกฐานประกอบการบอกเลกกระบวนวชาดงน

1. แบบใบคารองขอบอกเลกกระบวนวชากรณพเศษสาหรบนกศกษาสวนภมภาค (ม.ร.50/1)

ซงมอยในคมอการลงทะเบยนเรยนทกภาคเรยน กรอกขอความ พรอมลงนาม

2. สาเนาใบเสรจรบเงน (ม.ร.18) ภาคทสอบผาน 1 ฉบบ

3. ใบเสรจรบเงนฉบบจรงของภาคทลงซาไวพรอมสาเนา 1 ฉบบ (ถายสาเนาไวเขาสอบ 1 ฉบบ)

4. สาเนาบตรประจาตวนกศกษา และลงนามสาเนาถกตอง 1 ฉบบ

5. สอดซองจดหมายตดแสตมป เขยนทอยจาหนาซองถงตวนกศกษาเองใหชดเจน เพอสงเอกสารทดาเนนการแลว

คนใหนกศกษา

6. ใหนาเอกสารขอ 1-5 ใสซอง สงถง

หวหนาหนวยตรวจสอบและแกไขขอมล

ฝายลงทะเบยนเรยนและจดสอบ อาคาร สวป. ชน 6 มหาวทยาลยรามคาแหง

หวหมาก บางกะป กรงเทพฯ 10240

** ขอบอกเลกกระบวนวชาและรบเงนคน นกศกษาตองกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบอานาจ

พรอมพยานผมอบอานาจ ซงอยดานหลงของคารอง แลวสงกลบคนหนวยตรวจสอบและแกไขขอมล

***คารองขอคนเงนและหนงสอมอบอานาจ ใหนกศกษาDown loadท www.regis.ru.ac.th

เบอรโทรศพท 023108626

Page 15: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

15

ใบสงสอการสอน

สานกวทยบรการ

ภาค........../.................

รายละเอยดการสงสอการสอน

1.สาหรบนกศกษาใหม ชาระคาสอการสอนพรอมคาลงทะเบยนเรยน

2.สาหรบนกศกษาภาคการศกษาท 2 เปนตนไปใหปฏบตดงน

2.1 คาสอการสอนกระบวนวชาละ 100 บาท

2.2 ธนาณตคาสอการสอน ใหแยกตางหาก จากธนาณตคาลงทะเบยนเรยน

2.3 ธนาณตสงจายในนาม มหาวทยาลยรามคาแหง

2.4 นาธนาณตใสซอง จาหนาถง มหาวทยาลยรามคาแหง

สานกวทยบรการ ตปณ.1084 ปณฝ.รามคาแหง

กรงเทพมหานคร 10241 (โทร.02-3108120)

ใหนกศกษาเขยนรหสวชาทนกศกษาตองการสงซอสอการสอนใหถกตอง

กระบวนวชา

เฉพาะเจาหนาทเทานน

ตารา

เอกสาร

ซด

1. ใหนกศกษาเขยนชอ-ทอย และเบอรโทรศพททสามารถ ตดตอได ใหชดเจน ครบถวน ถกตอง “มเชนนนอาจไมไดรบตารา”

2. ทอย ทนกศกษาแจง “ควรเปนทอยทมผรบพสด”

3. เมอมการเปลยนแปลงทอยใหม ใหนกศกษาแจงมายง สานกวทยบรการ ตปณ. 1084 ปณฝ รามคาแหง กทม 10241

4. นกศกษาสามารถตดตามขาวสารขอมลทาง www.ru.ac.th/oas

รหสประจาตวนกศกษา.........................................

รหสศนยสอบ (............)

ชอ-นามสกล.............................................................

บานเลขท........................ หมท................................

ถนน............................... ตาบล...............................

อาเภอ..............................จงหวด.............................

รหสไปรษณย....................................

.โทรศพท..........................................

รหสประจาตวนกศกษา.........................................

รหสศนยสอบ (............)

ชอ-นามสกล.............................................................

บานเลขท.........................หมท................................

ถนน ................................ตาบล...............................

อาเภอ...............................จงหวด............................

รหสไปรษณย...................................

.โทรศพท..........................................

หมายเหต: สงสอการสอนแลวไมรบคนหรอเปลยน กรณเปลยนกระบวนวชาใหสงสอการสอนใหม

นกศกษาใหม

นกศกษาเกา

สงซอทางไปรษณย

สวนนเฉพาะเจาหนาทเทานน

สาขาวทยบรการจงหวด........................

วนทชาระเงน.......................................

ลาดบท………………………………………..

รหสประจาตวนกศกษา…………………

ชอ-สกล............................................

Page 16: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

16

สถานทสอบศนยสอบสวนภมภาค

รหสศนยสอบ / จงหวด สถานทสอบ หมายเลขโทรศพท

01 เชยงใหม วทยาลยเทคโนโลยพาณชยการลานนา เชยงใหม(LC) (053) 226330

02 เชยงราย ร.ร.ดารงราษฎรสงเคราะห (DS) (053) 711450, 711470

03 แพร ร.ร.นารรตน (NR) (054) 511124, 522263 04 พษณโลก ร.ร.เตรยมอดมศกษาภาคเหนอ (PR) (055) 322685 05 นครสวรรค ร.ร.นครสวรรค (NW) (056) 226014, 211151

06 อดรธาน วทยาลยอาชวศกษาอดรธาน (ED) (042) 246690 07 นครพนม ร.ร.นาแกสามคควทยา (NS) (042) 571254

08 ขอนแกน สาขาวทยบรการฯ จ.ขอนแกน (RK) (043) 306106 - 7

09 สรนทร ร.ร.สรนธร (ST) (044) 511189

10 นครราชสมา ร.ร.สขานาร (SN) (044) 242365

11 รอยเอด ร.ร.เตรยมอดมศกษาพฒนาการรอยเอด (PC) (043) 513900, 515204

12 อบลราชธาน ร.ร.เบญจะมะมหาราช (BJ) (045) 240684-5 ตอ 142

13 สพรรณบร ร.ร.กรรณสตศกษาลย (KS) (035) 511125

14 ราชบร ร.ร.ราชโบรกานเคราะห (RB) (032) 337039 15 จนทบร ร.ร.ศรยานสรณ (SS) (039) 311225, 350225

16 ประจวบครขนธ ร.ร.ประจวบวทยาลย (PW) (032) 611103, 602164

17 สราษฎรธาน ร.ร.เมองสราษฎรธาน (SR) ภาค 1,2 และฤดรอน ร.ร.สราษฎรพทยา (SR) ซอม1และซอม2

(077) 273959

(077) 272104

18 นครศรธรรมราช วทยาลยเทคนคนครศรธรรมราช (NT) (075) 356565,(075) 356062

19 ตรง ร.ร.สภาราชน (SP) (075) 218792, 210792

20 สงขลา ร.ร.วรนารเฉลม (VC) (074) 314415, 311258

21 เพชรบรณ สาขาวทยบรการฯ จ.เพชรบรณ (NSB) (056) 713448

Page 17: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

17

สถานทสอบศนยสอบสวนภมภาค

รหสศนยสอบ / จงหวด สถานทสอบ หมายเลขโทรศพท

22 ปราจนบร สาขาวทยบรการฯ จ.ปราจนบร (PB) (037) 454096

23 อทยธาน สาขาวทยบรการฯ จ.อทยธาน (UT) (056) 980567-9

24 อานาจเจรญ สาขาวทยบรการฯ จ.อานาจเจรญ (AM) (045) 523515, 525961

25 ชมพร ร.ร.สอาดเผดมวทยา (SD) (077) 511014

26 สโขทย สาขาวทยบรการฯ จ.สโขทย (SU) (055) 945112-4

27 ศรสะเกษ ร.ร.สตรสรเกศ (SK) (045) 612868

28 ลพบร ร.ร.เทศบาลเมองลพบร (DL) (036) 412525

29 หนองบวลาภ ร.ร.หนองบวพทยาคาร (NP) (042) 312547

30 นครปฐม ร.ร.นายรอยตารวจ (PA) (034) 325447

31 นครศรธรรมราช(ทงสง)

ร.ร. ทงสง (TS) (075) 773152

32 ชยภม ร.ร.จตรสวทยาคาร (CK) (044) 851163-4

33 สกลนคร ร.ร.มธยมวานรนวาส (WN) (042) 791664

34 บรรมย วทยาลยเทคนคบรรมย (BT) (044) 611079

35 สระแกว ร.ร.เทศบาลบานกโลสอง(kL) (037) 231711

36 กาญจนบร ร.ร.บอพลอยรชดาภเษก (BC) (034) 581235

37 นาน วทยาลยเทคนคนาน(TN) (054) 757199

38 อตรดตถ รร.อตรดตถดรณ (UN) (055) 411105

39 พงงา ร.ร.ดบกพงงาวทยายน (TW) (076) 412065

40 เลย ร.ร.เทศบาล5 บานหนองผกกาม (TB) (042) 812385

41 สงขลา (หาดใหญ) ***ตดตามจากประกาศมหาวทยาลยอกครง

Page 18: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

18

นกศกษาสวนภมภาค มปญหาสอบถาม

1. เรองลงทะเบยนเรยน 02 3108616

บอกเลก/บอกเพมและคนเงน02 3108626,02 3108610

2. เรองการยายคณะและบตรประจาตวนกศกษา

02 3108605 – 6 3. เรองสงสอการสอน

02 3108120

4. เรองการสมครเขาเปนนกศกษา

02 3108624 5. เรองสถานทสอบ และตารางสอบไลรายบคคล

02 3108611

6. เรองผลการสอบ

02 3108603 7. เรองหนงสอพมพขาวรามคาแหง

02 3108045 – 7

8. สาขาวทยบรการฯ จ.แพร

054 541870 9. สาขาวทยบรการฯ จ.นครพนม

042 571409

10.สาขาวทยบรการฯ จ.อานาจเจรญ

045 523515 – 6 11.สาขาวทยบรการฯ จ.ปราจนบร

037 454096

12.สาขาวทยบรการฯ จ.อทยธาน

056 980567 – 9 13.สาขาวทยบรการฯ จ.นครศรธรรมราช

075 378660 – 1, 075 466147-8

14.สาขาวทยบรการฯ จ.สโขทย

055 945112-4 15.สาขาวทยบรการฯ จ.ขอนแกน

043 306106-7

16.สาขาวทยบรการฯ จ.ตรง

075 501164 -7 17.สาขาวทยบรการฯ จ.ศรสะเกษ

045 826067 – 8

18.สาขาวทยบรการฯ จ.นครราชสมา

044 756505 - 6 19.สาขาวทยบรการฯ จ.ลพบร

036 41405434

20.สาขาวทยบรการฯ จ.เพชรบรณ

056 713445 21.สาขาวทยบรการฯ จ.ชยภม

044 056061-3 ,864071-4

22.สาขาวทยบรการฯ จ.บรรมย

044 666594 23.สาขาวทยบรการฯ จ.หนองบวลาภ

042 315952 – 5

24.สาขาวทยบรการฯ จ.เชยงใหม

053 226329, 053 226330 25.สาขาวทยบรการฯ จ.เชยงราย

053152082, 053 152050

26.สาขาวทยบรการฯ จ.กาญจนบร

034 581009,581090 27.สาขาวทยบรการฯ จ.สรนทร

044 558918 – 9

28.สาขาวทยบรการฯ จ.อดรธาน

042 219983 – 4 29.สาขาวทยบรการฯ จ.สงขลา

074 251333,251888

30.สาขาวทยบรการฯ จ.พงงา

076 410927 - 8

Page 19: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

19

การยายคณะหรอเปลยนสาขาวชา หลกเกณฑการยายคณะและการเปลยนสาขาวชา

1. .ผมความประสงคจะขอยายคณะหรอเปลยนสาขาวชาจะตองเคยลงทะเบยนเรยนมาแลวไมนอยกวา

2 ภาคการศกษาปกต

2. นกศกษาตองดาเนนการยายคณะ หรอเปลยนสาขาวชากอนเรยนจบครบหลกสตร ไมนอยกวา 1 ภาคการศกษา

อตราคาธรรมเนยมการขอยายคณะหรอเปลยนสาขาวชา

1. กรณปกต เปนเงน 200 บาท

2. กรณพเศษ (หลงเรยนจบครบหลกสตร) เปนเงน 500 บาท

วธดาเนนการยายคณะและการเปลยนสาขาวชามขนตอน ดงน

1. ขอรบแบบพมพคาขอยายคณะหรอเปลยนสาขาวชาทางไปรษณย โดยเขยนจดหมายจาหนาซองถง

หวหนาฝายทะเบยนประวตนกศกษา

อาคาร สวป.ชน 2 มหาวทยาลยรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กทม.10240

พรอมสอดซองเปลาตดแสตมป จาหนาซอง ชอ – สกล ทอยของตนเองใหชดเจน หรอขอรบทสาขาวทยบรการฯ

ทกแหง หรอดาวนโหลดคาขอไดท http://www.regis.ru.ac.th แลวจดสงมายงหนวยงานดงกลาวขางตน

2. กรอกแบบคาขอฯ ใหครบถวนชดเจน จดสงทางไปรษณย พรอมแนบเอกสารดงน

2.1 สาเนาใบเสรจลงทะเบยนเรยนภาคลาสด

2.2 คาธรรมเนยมเปนธนาณต สงจายมหาวทยาลยรามคาแหง

2.3 ซองจดหมายจาหนาซองถงตนเอง พรอมตดแสตมป ราคา 3 บาท

3. จดสงคาขอฯ พรอมเอกสารตามขอ 2.1 – 2.3 ถงผรบทอยตามขอ 1

** นกศกษาสามารถลงทะเบยนเรยนกระบวนวชาของคณะทจะยายได โดยมาดาเนนการยายคณะในภายหลง

การโอนยายระบบการเรยนการสอนของนกศกษาจากสวนภมภาคมาสวนกลาง

เกณฑการโอนยาย

1. เปนผทมสภาพการเปนนกศกษาไมนอยกวา 2 ภาคการศกษาปรกตและปจจบนยงมสภาพการเปนนกศกษา

2. นกศกษาสวนภมภาคสามารถโอนยายฯเขาศกษาทสวนกลางไดทกสาขาวชา หากจะยายคณะหรอเปลยน

สาขาวชา ใหดาเนนการโดยใชรหสประจาตวใหมภายหลงการโอนยายฯแลว

3. นกศกษาทใชสทธเทยบโอนหนวยกตไว จะตองชาระคาเทยบโอนสวนทเหลอใหครบถวน

4. ใหโอนยายฯไดเพยงครงเดยว หากนกศกษาตองการยายกลบระบบเดมตองลาออกแลวสมครใหมโดยนา

หนวยกตสะสมมาเทยบโอนได ในอตราคาเทยบโอนหนวยกตละ 50

5. ดาเนนการโอนยายภายในระยะเวลาทมหาวทยาลยกาหนด ทฝายลงทะเบยนเรยนและจดสอบ

Page 20: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

20

การขอจบการศกษาของนกศกษาสวนภมภาค 1. นกศกษาทคาดวาจะจบการศกษาในแตละภาค จะตองกาเครองหมาย X ในชอง ( ) หนาขอความขอจบ

การศกษาในภาคน ในแบบลงทะเบยนเรยนสวนภมภาค (ม.ร.34) หรอ ม.ร.36 หากนกศกษาไมไดแจงตามทกาหนด

ใหแจง ฝายลงทะเบยนเรยนและจดสอบ ภายในวนสดทายของการสอบ โดยไมตองเสยคาปรบ แตถาพนกาหนดจะตอง

ชาระคาปรบ ภาคเรยนละ 150 บาท

2. นกศกษาทราบผลสอบผานทกกระบวนวชาตามหลกสตรของคณะแลว ใหเขยนรายละเอยดในคารองแจง

จบครบหลกสตร นกศกษาสวนภมภาค สงไปยงคณะทสาเรจการศกษา

3. เมอสภามหาวทยาลยอนมตรายชอเปนผสาเรจการศกษาแลว สานกบรการทางวชาการและทดสอบ

ประเมนผล จะแจงรายละเอยดการสาเรจการศกษา ใหผสาเรจการศกษาทราบ

4. หลงจากสภามหาวทยาลยอนมตรายชอและไดรบแจงรายละเอยดการสาเรจการศกษาแลว ให

ผสาเรจการศกษา ยนแบบคาขอหนงสอสาคญรบรองปรญญาและขนทะเบยนบณฑต (ม.ร.46.1) และแบบยนขอ

Transcript ทสาเรจการศกษา ของนกศกษาสวนภมภาค (ม.ร.49.1.1) โดยดาเนนการตามขนตอนตอไปน

4.1 กรอกแบบฟอรมยนคาขอหนงสอสาคญรบรองปรญญาและขนทะเบยนบณฑต (ม.ร.46.1)

ตามรายละเอยดในแบบฟอรมใหถกตองครบถวน พรอมแนบหลกฐาน ดงน

4.1.1 ตวแลกเงนไปรษณยคาขนทะเบยนบณฑต 1,000 บาท

4.1.2 ตวแลกเงนไปรษณยคาหนงสอสาคญใบรบรองสภามหาวทยาลย 100 บาท

4.1.3 รปถายสวมครยปรญญา ม.ร. คณะทสาเรจการศกษา ขนาด 4X6 ซ.ม.(2”X2.1/2”) จานวน 2 รป

4.1.4 บตรประจาตวนกศกษา (ฉบบจรง) กรณบตรหายใหแนบใบแจงความบตรหายดวย

4.1.5 ซองจดหมายตดแสตมป 3 บาท จาหนาซองถงตนเอง

4.1.6 นาเอกสารทงหมดใสซองตดแสตมปใหเรยบรอย จาหนาซอง สงถง

หวหนาฝายประมวลผลการศกษาและหนงสอสาคญ

สานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล ชน 1

มหาวทยาลยรามคาแหง หวหมาก บางกะป กรงเทพฯ 10241

4.2 กรอกแบบฟอรมยนคาขอ Transcript ทสาเรจการศกษาของนกศกษาสวนภมภาค ตามรายละเอยด

ในแบบฟอรม ใหถกตองครบถวน พรอมแนบหลกฐาน

4.2.1 คาธรรมเนยมการขอใบรบรองผลการศกษา ชดละ 100 บาท โดยซอตวแลกเงน หรอ ไปรษณย

ธนาณต สงจายในนาม หวหนาฝายประมวลผลการศกษาและหนงสอสาคญ สวป. มหาวทยาลยรามคาแหง

4.2.2 นาแบบยนขอพรอมคาธรรมเนยมใสซองตดแสตมปใหเรยบรอย จาหนาซองถง

หวหนาฝายประมวลผลการศกษาและหนงสอสาคญ

สานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล ชน 1

มหาวทยาลยรามคาแหง หวหมาก บางกะป

กรงเทพฯ 10241

Page 21: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

21

การสอบซอมของสวนภมภาค

1. กาหนดใหมการสอบซอม ปการศกษาละ 2 ครง

1.1 การสอบซอมของภาค 1

1.2 การสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดรอน

2. กาหนดวนลงทะเบยนสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

คอ วนเสาร - อาทตยท 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต ทง 23 แหง

3. หลกเกณฑและแนวปฏบตในการลงทะเบยนสอบซอม

3.1 นกศกษาตองตรวจสอบผลการสอบกอนการลงทะเบยนสอบซอม โดยใหลงทะเบยนเฉพาะกระบวนวชาทสอบไมผาน

หรอ ขาดสอบ ภาค 2 และภาคฤดรอน ปการศกษา 2561 เทานน

3.2 ใหลงทะเบยนไดทสาขาวทยบรการฯ ทง 23 แหง (ไมมระบบลงทะเบยนทางไปรษณย และอนเทอรเนต)

3.3 มหาวทยาลยไดจดสงคมอการลงทะเบยนน ใหนกศกษาทราบลวงหนา และนกศกษาตองไปลงทะเบยน

ทสาขาวทยบรการฯ ในวนทมหาวทยาลยกาหนด เทานน

ตงแต 1/2562 งดสงคมอลงทะเบยนเรยนฯใหสบคนขอมลในเวบไซตของมหาวทยาลย www.ru.ac.thหวขอสารสนเทศ

นกศกษาสวนภมภาค หรอ www.regis.ru.ac.th หวขอ การลงทะเบยนเรยนและจดสอบ /ปรญญาตรสวนภมภาค

3.4 ลงทะเบยนไดไมเกน 30 หนวยกต และถามกระบวนวชาทวน และเวลาสอบตรงกน ใหนกศกษาเขาสอบซาซอนโดย

ไมตองเขยนคารอง (สอบซาชอนไดไมเกนคาบละ 4 กระบวนวชา)

3.5 กระบวนวชาทลงทะเบยนไปแลว มหาวทยาลยไมคนคาหนวยกต และคาธรรมเนยมไมวากรณใดๆ รวมทงไมมการ

สบเปลยนกระบวนวชาหรอบอกเลก-บอกเพมกระบวนวชา

4. การสอบซอม

4.1 วนสอบซอม ของภาค 2 และภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

วนเสาร – อาทตย ท 24 – 25 สงหาคม 2562 และ

วนเสาร – อาทตย ท 31 สงหาคม -1 กนยายน 2562

4.2 สถานทสอบซอม คอ ศนยสอบของมหาวทยาลยรามคาแหง 28 แหง

ภาคเหนอ - ศนยสอบจงหวดเชยงใหม, เชยงราย, แพร และ นาน

ภาคกลาง - ศนยสอบจงหวดสโขทย, อทยธาน, ลพบร, เพชรบรณ, กาญจนบร และ นครปฐม

ภาคตะวนออก - ศนยสอบจงหวดปราจนบร และสระแกว

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ - ศนยสอบจงหวดอานาจเจรญ, นครพนม, ขอนแกน, ศรสะเกษ, นครราชสมา,

หนองบวลาภ, ชยภม, บรรมย, สรนทร และ อดรธาน

ภาคใต - ศนยสอบจงหวดสราษฎรธาน,นครศรธรรมราช, สงขลา, ตรง, พงงา และทงสง

5. อตราคาธรรมเนยม

5.1 คาหนวยกต ๆ ละ 25 บาท

5.2 คาธรรมเนยมการสอบกระบวนวชาละ 60 บาท

Page 22: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

22

รายชอกระบวนวชารวมทกคณะ ของนกศกษาสวนภมภาค สอบซอม ภาค 2 และภาค ฤดรอน ปการศกษา 2561

วน คาบ กระบวนวชา

ส. 24 ส.ค.2562

เชา

ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR2101, ART1003, BUS2101 ENG1002, LAW2008, LAW3001,

LAW4004, LAW4008, LAW4012, LIS1001, LIS1003, MCS2106, MCS2160, MCS2162, MCS2603,

MCS4103*, MCS4150*, MCS4160, MCS4201, MGT3402, MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100,

POL4350

บาย

LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003,LAW4006, MCS2108, MCS2170, MCS2390,

MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS4602, MCS4603, MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409,

MGT4206, POL2103 POL2109, POL2203, PSY1001, SOC4074, SOC4083, THA1003

อา. 25 ส.ค. 2562

เชา

ECO1003, ECO1101, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, LAW1001, LAW1003,

LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001, LAW4013, MCS1250, MCS2151 , MCS2200, MCS2201,

MCS2260, MCS2203*, MCS3250, MCS4190, MGT3203, MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348,

STA1003

บาย

BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW3003, LAW3009, LAW3035, LAW4010, LAW4062*,,

MCS1400, MCS1450, MCS3206, MCS3281, MCS4106, MCS4170, MGT3404, MGT3405, MGT4209

MTH1104, POL1100, POL1101, POL2102, POL2300, POL3329, POL4128, POL4312, SOC2043

ส. 31 ส.ค. 2562

เชา

ECO1102, ECO1122* ENG2002, HIIS1201, HPR1001, LAW2002, LAW3004, LAW3012, LAW3015,

LAW3038, LAW4009, LAW4011, MCS1300, MCS1350, MGT3205, MCS3300, MGT3403, MKT2101,

PHI1003 , POL2107, POL3300, POL3316, POL3330, SOC2091

บาย

ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, LAW3033, MCS1100, MCS1150,

MCS2100, MCS2150, MCS3309, MCS3403, MCS3460 , MGT3101, MGT3205, MGT3301, MGT3310,

MGT3401, POL2106,POL2100, POL2302, POL4349, SCI1003, SOC2065, SOC4077 , STA2016,

THA1001

อา. 1 ก.ย. 2562

เชา

ACC1102, ANT3057, APR3107, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, LAW3011, LAW4005,

LAW4017, MCS3100, MCS3151, MCS3204, MCS3208* MCS4151, MGT2201 ,MTH1003 , MTH1103,

POL2108* POL3302, POL3311, POL4310, SOC1003

บาย

ENG1001, LAW2013, LAW2015, LAW2016* LAW3006, LAW3007, LAW3054, LAW4002, LAW4007

MCS1101, MCS1151, MCS2161, MCS2460, MCS3205, MCS3400, MGT1001, MGT2202, MGT3412,

MGT4004, POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, SOC2033, THA1002

*หมายเหต ** MCS4103 เปนวชาเดยวกบ MCS4150

MCS3301 เปนวชาเดยวกบ MCS3183

MCS3208 เปนวชาเดยวกบ MCS3282

Page 23: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

23

ขอควรทราบในการเขาสอบ ดงน

1. มหาวทยาลยจะจดสงตารางสอบไลรวมทกกระบวนวชาไปยงศนยสอบกอนการสอบ

2. มหาวทยาลยจะสงตารางสอบไลรายบคคลใหกบนกศกษาทกคนทลงทะเบยนเรยน

ในแตละภาค และปการศกษาทมการสอบ

3.ใหนกศกษาเตรยมหลกฐานการเขาสอบ บตรประชาชน, บตรนกศกษา หรอบตรท

ทางราชการออกใหตองมภาพถายทสามารถแสดงตวตนได และ ใบเสรจรบเงน

ลงทะเบยนเรยน หรอตารางสอบไลรายบคคล (สมวง) ทมหาวทยาลยจดสงไปให

4. กรณนกศกษาไมมใบเสรจรบเงนหรอตารางสอบไลรายบคคล ใหตดตอกองอานวยการ

สอบกอนการเขาสอบ เพอทผประสานงานการสอบออกเอกสารรบรองฯ

5. ไมอนญาตใหเปดเครองมอสอสารทกชนด กรณไดยนเสยงอาจถอวานกศกษาทจรตได

6. เพอปองกนเขาสอบผดกระบวนวชาใหนกศกษาตรวจดชอกระบวนวชาทตองการสอบ

หรอไม ตองดใหครบทง 7 หลก

7. ลงนามในบญชเซนชอใหถกตอง ตรงกน ทงกระบวนวชาทเขาสอบดวย

8. กรณทมการสบเปลยนกระบวนวชาหลงจากลงทะเบยนเรยนแลวใหนาใบเสรจทมการ

เปลยนแปลงกระบวนวชา(สเหลอง)เขาสอบดวยทกครง

9. เพอเปนการใหเกยรตสถาบนการศกษาของทานโปรดแตงกายสภาพ ไมอนญาตให

สวมกางเกงขาสน, เสอยดคอกลม หรอสวมรองเทาแตะเขาหองสอบ

10. มปญหาการสอบตดตอ หวหนาตกสอบทกองอานวยการสอบของแตละศนยสอบ

11. นกศกษายายศนยสอบโดยไมแจงมหาวทยาลยใหทราบลวงหนามผลอาจทาใหไมไดเขาสอบ

เนองจากศนยสอบทยายไปไมมขอสอบทตองการสอบเพราะแตละศนยสอบจะมกระบวนวชา

ทสอบไมเทากนทกศนยขนอยกบจานวนนกศกษาลงทะเบยนเรยนของศนยสอบนนๆ

Page 24: New คู มือ การลงทะเบียนเรียน · 2020. 8. 4. · 4 กรณีต องการลงทะเบียนเรียนมีแบบฟอร

ภาคฤดรอน ปการศกษา 2561

ลงทะเบยนเรยนทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต ใหนาสมดลงทะเบยนเรยน (ม.ร.36)

ตดแถบรหสกระบวนวชาทตองการลงทะเบยนเรยน และบตรประจาตวนกศกษา ไปดวยทกครง

ลงทะเบยนเรยนทางไปรษณย ระหวาง วนท 4 – 15 มนาคม 2562

ลงทะเบยนเรยนทาง Internet ระหวาง วนท 12 – 18 มนาคม 2562

ลงทะเบยนเรยนดวยตนเอง ทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตระหวางวนท 30 มนาคม – 1 เมษายน 2562

หากนกศกษาลงทะเบยนเรยนทางไปรษณยชาระเงนคาธรรมเนยมตาง ๆ ไมครบตามจานวนทตองชาระแลว

จะตดกระบวนวชาสดทายตามลาดบ

สอบวนเสาร-อาทตยท 18 - 19 และ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

สอบซอมของภาค 2 และภาคฤดรอน ปการศกษา 2561 (ไมมระบบลงทะเบยนทางไปรษณย และInternet)

นกศกษาสามารถลงทะเบยนสอบซอมไดทสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต ทง 23 แหงเทานน

ระหวาง วนเสารท 20 ถง วนอาทตยท 21 กรกฎาคม 2562 เทานน คอ เชยงใหม เชยงราย แพร สโขทย

อทยธาน ลพบร เพชรบรณ กาญจนบร ปราจนบร อานาจเจรญ นครพนม ขอนแกน ศรสะเกษ

นครราชสมา หนองบวลาภ ชยภม บรรมย สรนทร อดรธาน นครศรธรรมราช ตรง สงขลา และพงงา

สอบวนเสาร-อาทตยท 24 – 25 สงหาคม และ 31 สงหาคม – 1 กนยายน 2562

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พบครง- - - - - - - - - - - - - - - - - -

สานกบรการทางวชาการและทดสอบประเมนผล

มหาวทยาลยรามคาแหง แขวงหวหมาก

เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

เรยน

ชาระคาฝากสงเปนรายเดอน

ใบอนญาตเลขท 2 / 2521

เหตขดของทนาจายผรบไมได

1.จาหนาไมชดเจน

2.ไมมเลขบานตามจาหนา

3.ไมยอมรบ

4.ไมมผรบตามจาหนา

5.ไมมารบตามกาหนด

6.เลกกจการ