Nevidljivi svijet

Embed Size (px)

Text of Nevidljivi svijet

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  1/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  2/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  3/113

  hammed aavi

  NEVILJIVI SVIJE

  Mosa 2006.

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  4/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  5/113

  Prvo poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  6/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  7/113

  VV V

  A JE TO GAJB?

  ab e sve e skve d vea ab edazmeva e vdv vde emsvede ve e smata se gabm k teba da bde dalekd ada ve geda sv vt a e da e t zae sasvm bezaa ds a mgbstga t m e skve Za as e vdv t se te as aeg vta a edstavla vl sk de. k tme

  ddam gledam a elevz em temdg meda k as vetava dalekm dgaama t t z tga saam ed mgbs veseste bezaa ds a dgaaa a se deava em svet Neada bdem a edm mest, a dve s a am bde skve t se deava ssed s Nekada sedm dv s ekm

  sbama s ima azgvaam gledam a am eve t e ivm gavama gdma. a et aem svakdevm vt O t am e vdlvbezaa e ds a mgbst ga am eskve Sga e Uzve Sv as k eka

  vama j dato amo malo znanja

  (Al-sa

  Pri prijevodu ajt korsl mo privod Kr'n d rhmt Bsior. Prprev

  7

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  8/113

  h . v

  li se ta maest ldsg zaa tie zaa pavm sviet da e bezaa a li se tie

  zaa pim pitaima i da e bezaa Ne pst i ied pitae e e bi pedmet istaivaa i im s sebavili istaivai a da vezi s tim pitaem ee stvai isspzali d s im pa ee dge stae sivee i eeai i ed vsvets pitae ii vsetsi za ia ma vemea ee zatievati ei ii pmeat e t ta? e zbg tga t s i i s pavali

  t pitae ili pstavili deei za ee stvai pzavali aee dge s im stale sivee ada e pte deevieme te stvai e s im bie sivee pstae s evide izatievae s ei e pid e sva vieme imasve zae i pbeme Sva vieme tiva stvai e sbie sivee ima i s ivei petdm veme ipizvdi ve pbeme i s d tada bii epzati

  Ali zbg ieie da e edi zviei Ala zadava da edi Nem ita ie sive da e Negvzae dvie i da za sve t e ivezm i pieeg t t stvi d Nega ie daea i ie m sivea iamaa sitia a emi ii eb

  Rn vvtk ba- ieee Aahv pua

  li elim eiti ei d vsvetsi pblemaa ai i ee zatievati pme ili ei pezeem t eee iz Alave ase pte O e Ta i estvi i best i lie i e stvi vea i za

  t e m dieti db i t e m aieti tet O eTa i e stvi ivezm i i za t e za ega

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  9/113

  NVVI V

  dbr a i m as e U aim vsvesimpvima m se smeravam a priva eg reaa

  i ga eim ppravii er e Ta i ga e prvei O pae ae ga t e prive. U e pate da se svi di ape samm priva reaabg bimsi prvde ragraai disribcie ptavm sve da przva bava eiare aippravaa reaa i prvd Priva ampame primeraa ataga de p a a

  pprave g reaa dem ve se psredsvm prvaa

  e bava a ppravae g reaa e ia aagi b m pmga pr ppravc e ga pvar a eppravii de d sara da pprav eevisiaparat e i ga pvarii a d e te prerii bg ga e ii brat prva ii rm ve priimpprave g aparaa

  oazimo do aovo votno roramaa onda a otavamo

  Ta ptpam svarima e e i a svadev

  i maera prbema ai a ai reavaa prbemagriram ada s pta paeare svar Zasgram da e a tvrac sviea da e svre vea dae pstav asa prgram i a va tm sve i amaga prei i mi pred tga daim d avg pta aa reavaa prbema i da ga stavam Sam sebiprpsem pstpe ea e var a sv a

  ravd mva graieg vataa a aim bivam ere da a ta a ppravam ai stvar varm

  9

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  10/113

  Muhmmd M.

  svai

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  11/113

  jn

  On va vidi, on i vojk njgov odakl vi njihn vidit

  (ElEa, Svi mka skiv am ak m vidm

  mk Ps i dgi svvi kma zam ia

  a znan v t it rann

  Vidim da a za m si avm sviu v gai, svd da l s adi maialim, silm svama i ak skivmsvu, gabu Ps vidlivi svi ki sv vidim i skivividlvi svi ki Uzvii Alah kazu sam mkm zadva il saik i dbm vku ada

  iam ua ai m rii Uvg i okazamo Ibahimu catva nba iZmlj da bi vto vjovao

  (ElEam,

  z avdg aa igld am da s Allahvaasva ka O kaz sam m km h d Sv

  rbvaPs dv vs gaba

  a aiv gabb asli ga b

  si gab s a k za sam UzviAah, damva svai k isu iza avs dabi vl sv g u sviu Svaka sva a svi ma svulgu svaka ima sv ak i sv ka advavasva ma sv ak i ka a sbia i

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  12/113

  Md M

  svjsvea sam vjek je sve sva a svje maj svjeak i svj kaj. Namje ae eje maj svj

  eak a kasje ve svj lg a Zemlj Uklik aaa erja aie a isravaa kj za jm aga lae je jem i krii a klik e ae lla e je kriime k raga za Njegvm zakvima a Zemj kak m kaem slaj.

  es alazm da srava israje ek dreesvar li erij a da se jegv sravaje zavr a

  dgj svari za kjm je aga al ga je Uzvie lla a j. m ljd azvam slaj NekadaUzve ii da sraiva zaaz e rije svgasavaja je ikada zaazi a bde zkm da sekee dgm rav.

  zljeeje d bles ake ma svje vrijeme svj

  eak a se desi da kada Uzvei lla dsi dase des i kada i jekaa a bles kje je a je dijagsia a m je lje e vjek z lavm biva izlijee Nekada blesk daz ajvem ajzajm ljekarima a e biva zlijee a m dekd mladg jekara kji je edav zav klvaje aga regleda ssavi dijagz ijei besk bde

  izlijee!D a l i aj ljekar ek kji j e edav zavi kl

  vaje sjedje vee zaje d resa mede kji s gali? Narav e jer je d j seka zaje Mladi ljekaregleda je g besika ssav srav djagz k ek izljeeja kj za Uzve Alaj m je kaza a bles a j je lje a da se

  l izljeeje

  1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  13/113

  VV V '

  a a anikazna nki taria z aa

  ps gab za sam Uzv la Ngv za m za pm Bd da b bavla svg a m Zbg ga m pa Uzvg

  U Njga su kljuvi svih tajni samo ih Onzna

  (E-Eam,

  T apsl gab, k za sam Uzv la lPsak, savs pak as bavs km svamak s s v ds a b s am pza, gab

  s mal pdzac Sdg daa k s s sva daam vm ka s

  gbak pva;

  adma bs gl d zgad zgada;pks da pma c mac;lbav vka pma spz, a askda vz smakmks k s ld pda; maa a Zm;v ld psa za sld vlkg ba

  kspza, aaa gaask ava;kaava damava dssv maa scma ld;zdza cma a vsk pa;dava kca dma k s ds

  Pslak, savs bavs as avdm ka

  sama dgm sva z gaba k s s sval U askada Pslak savs , ld baava m dgaama,

  1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  14/113

  Md M.

  s b skv gajb a pm s s s Ovdj ams am paj da j Pslak s av s pzava gajb?

  Uzv j Alah vm Psak asm aka

  Re vm ne kem U mene u llhovezne, n Men je ozn nevdv vje,

  b ga . . .(l-am O

  Uzv Alah ad j vm aj vm Psakda as bavjs da pzaj gaj dk s amasvm am paj ak as j da bavjs mgm svama kj s s bds ds Psakj savs Bk a Hajb k kada j vd bakak s dvma msmaa hab b j zadvlmsma ka Ovaj j k jda d savka

  va Eb Hja .a ps B sm s AllahvmPslakm Bk a Hajb kada j ka Ovaj j vkjda d savka va ada s asplamsaa ba aj svjk hab ak da j zadb mg aa. Jda dashaba Alahvg Psaka s .av.s da m j kaza Js vd vjka za kga s kaza da j savk va. Bs hab a Aahvm p zadb mgb aPslak j a kaza O j dsa jda d savkava Nk s jd gv psmja ss Pslakvh j Taj j vjk kga j Psak spm sjvb d zadbjh aa p da m sav svj sablja zmj asl s svjm jlm a j a s aj ab

  Pslak sav.s. za j da j aj k jda dsavka va mada s aj da hab b Pslak j

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  15/113

  NVVI V

  s a bavjs svj ashab dgm svama j ss asj ds

  Tm aja hda Md ja j gabla da za msma d aada vja Psa jbavjs mslma da svj am Pzj JmElBa b Azb E-Esa vjda ada am j Psaad da am hd jdm djl aaa sjaam s va sja mga db ama alsm s Allahvm Psla s avs ada vd z j

  am a U m Alaha a m j da amm sj db j a zam a Alah ajv da s m ljv ama, a m Alaha vdmjgv cv ala alah Zam j Psa dga da sj db j jd a Alahj ajv da s m jv Pzj a m Alaha vdmdvc bjlh gadva Pm Psa a da sj av U m Alaha slm saa ama a Aah av da s m jv ma a mAllaha vdm vaa Sa s vg mjsa a m sjma j Psla bavjs j s saal jga ma zam dgaama j s ds adg vma s jma j Psa bavjs

  ljd zam svm svama mgbj s sv s s bs a da Uzv Alah aj s mjja d Sdjg daa a d Svga Pslaada a vjcma

  eci a vam ne kaem U mene u Aaoveiznce n Men e ozna nevdiv vegab '

  a da as m Alahv Psa savs bavava mgbjm svama z gajba?

  1 5

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  16/113

  Md M a'vi

  Odgi m a dim m dmda Pslai sas za gab ali da ga Uzii

  Ala za sa sim im a gabsaima.Da Pslai sam sbi za gab ali ga UziiAla za s im zaim dgaaima am isia da d daza isiisi gg sasai gg a Aai ii

  S sai ima as Psai sas baisia i s gaba dsaa baa Uzig laa

  a Sm Psai i za gab ali ga Allabaaa m O Jdi Uzii Aa zaasli gab s si

  ta j t raivn i gaj?

  Na ga asm gab am isaia

  dazim d aig gaba a aii gab?aii gab a i za di T s sai a zam ai i za dgi di Naim is d m ad a sa a zam adiacT d m si Ni licia za adiacali a i mi a a da adiac Oad ga s sai ad sai za adliaca m s da ad sai za adiacli aim lada ii miisa i dl mmma a dr ci Oa isa dl za za gg abia ii a biisa d ga isiaa d a isam a sba si sa mm a i a mi da

  bii ima a a i a la a da si d m da issa isia d da li a aai da zagab? Naa da .

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  17/113

  VV V

  ale, elav gaj aju dug ljd, a ga ja e am je p Suaj ak sam, pmjea ad, a pvaju, a a

  jemu me pa pjaej j a dam mg pvaka kjse va pje mee a e daa kae da u se ja vaga ga daa ada se ja sva vam a da kj je ave, da u aklju da je mj pjaej a gaj?Naav da eu Ta je sa svm svama je m avamgaj, a usva je apslu eg eav gaj Sveavedee sva jud mgu a Pm h sva vaace

  dg j se ppmau ejama puavaju avesljde a pmsa da aju gaj Mem jea jeda ga e aju gaaj kjma su zvjesl ljudedesl s se sva, a su l sve d sa kje su se ja aspvae ssk gaj, , dugm jema aa,aps gaj za sam ve Hvaje llah

  rdvian i ab

  edvaje ums ae spadaju pd elav gaj mje za jese ada a s aja kaakea eg vjeka am da e se uem gdeeh aga Uk e v e s e el da a ue u uu, pa a pak ue u ju u veme ada je dsa, pa ja da aem lk sada de, dese se svaa pm vje sva de us se dgdsvaa, da sam ja eka za pajem gaj? Nekadavd da mj s e u, ve vaa kjgu, geda u ju, aa d sadaja e svaja l eada se pak peaa da avaa vaa svje se, a e u, pa ja da kaem da

  e j s pas ada de vjeme spa, mj s usupade a za da ja am gaj? su pak pehdeadje ukazvae a ezulae?

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  18/113

  Mammd M

  k pak pagvaa sa sveuiii pfes kjipedaje studetia na uiveitetu i upita ga e d njih

  pi, a k pasti?, ti t e kaati O je ak u staju dati kae k e iti pvi, k dugi, a k tei p uspjehu adade ispit, eutati studenata udu u skladu s petpstavkpfesa Da li t ai da taj pfes za gaj? Naavda e ai, je je sa iskisti svju tust,

  inteigenciju i iskustv pilik pge eultata spita

  Zarke gajba

  Pstje ti apeke vsvjetskg gajba

  apeka plg veeaapeka udueg veeaapeka jesta

  a) Zaeka olog vemena

  Uklik se et desi u psti u kjj nisa ivida je t skive d ee, i ja t e paje Svi sua histijski dgaaji pije aeg eja skiveni, gaj,i ifacije jia diva d pipvjedaa kji sua ih penijei d dugih ii su ih pak vidjeli U tj situacij

  i ih pihvata ka vijest, i nis u staju ei da li je taifacija istiita ii e

  U kjigaa histije pstje ktadiktna pedaja,stvai kje isu pipisae svji stani akteia, stvaikje su piddate histiji, a nisu se upe desile Niknije u staju ei gdje se alai istia, a gdje a? Mi ihuia pivajui se a ne kji su ih naveli pesieii histiae Mg je histijskih dgaaja ji su pepunikivtveja i falsicianja U saveej histiji, pa i

  1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  19/113

  VV V '

  u vremenu u kojem vmo, nalazmo jasne prmjere za toKaa umre nek der l vladar nalazm one koj pu njeov

  boraju prpsuju mu slavne radnje dok mu dru punjeo hstorju prpsuju najora svojstva. Nek kau da jebo pravean a nek a je bo pokvaren nemoralan ovjek anek da je bo naslnk Sv se on u tvrnjama koje su navel usvojoj kjz pozvaju na neke okumente potvrde enjakoj se bave hstorjom kau da je u hstorj ovjeanstva blove krvotvorenh neo stnth hstorjskh dokumenata

  ak n nebeke knje nsu osloboene alsranja Lju susakrl neke njhove saraje a ono to nsu sakrl- skrvlsu otom su napsal vlastte rje kazal da su Allahove pore njene a one to nsu Uzven je o tome rekao

  A teko onima koi voim ukama u ngua zatim govoe "Evo ovo e od Aaha da b

  za to neznatnu kot zvuk I teko nmazbog onoga to uke nihove u i teko nmato na ta nan zaauu!

  (l-Bekara

  a e v nadate da e vam e eve odazvatii vama za ubav venici otat a nek meu

  nima u Aahove ie uai a u h, otou h hvatii veno izvnu.(ElBekara

  z naveenh nam je ajeta jasno a su ljud u prolostvrtal rje zveno Allaha da su prpsal Allahu onoto On nje rekao ovore Ovo je od Allaha

  reba obratt panju na do ajeta u kojem se kae:. . oto u h hvat . z ea prozlaz a on nsuzvul promjenl rje Uzveno z neznanja l zbo

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  20/113

  Mmmd M 'vi

  eaumijevaja Tada bi ima oavdanje da nsu naii ak aumjeli Ai oi su ih omijeil nakon to su h

  otuo aumjei. ake oi su ih amjeo omijeii iivui. Ako se to deavao s ijeima vieo Alaha tase tek deava s doaajima i ijema judi. viei je Alahethode objavjene knjie ovjeo a uvanje Svojimobovima koji su h tebal uvat od blo kakve mjene vtanja On su Alahu sa je koje On nje ekaoUven je Alah osje odedio da e On Svojom moi

  uvati asi ua o emu ovoi i sam uaM unu Kuan obavuemo zaa emoM nad nm bde

  (ld

  ao je uan Alahovom svemo bo ostao sauvan on se nee imjeiti do aa sudjea

  b) apeka budueg vemena

  ui asto koj stoji imeu ajba i judi jestebudue vijeme Nko od judi e moe nati ta e se desitiu buduosti Vemeska baijea uiila am je skivenimbudue doaaje sve dok oi e ostau sadanjost a h

  tada uonamo. Mi e amo ta e se dest suta:A ovek ne zna a e ua zaad.

  (ukman

  Tako je buduost a sve nas ostala atvoea knjia. Mne namo ta e se desiti u budunost i ta e se dest amasamma t judma oko nas it ta e se desit jeokuno

  ovjeanstvu

  0

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  21/113

  NEVIDlJV SVT '

  Zapreka jeta

  ra zaprka l zaor jt zaor mjta. koko

  jm na nkom mjtu ja n znam ta u to vrjmava na uom Zator mja n ozvojava m a toznam Ako naprmjr jm u Karu, ja ona n znam a ava u ononu Njujorku l nkom ruom jluvjta Sv oaaj krvn u o mn Ako ak jm uvom uru ja aa n znam a ava u mojoj ku ntznam ta ava u ujnoj protorj o j zbo toa oj zaor mja jan o zatora ajba u onou na ovjka.

  Kur'an j oao knuo v t zator zaor proo buu vrmna zaor mjta o j Kuran unoprlkom brojnh poznah oaaja Nko nj u tanju opor, pa ak n nprjatj ov vr. o j nanaravnoKur'ana koj pojuj nanaravnot koj n rpt

  o Sunj ana.

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  22/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  23/113

  Drugo poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  24/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  25/113

  NEVIDLIVI VI '

  KUR'AN GAJB

  zvieni Ala objavio je u Kuranu nadnaravnostikoje se nee isrpjeti do Sudnje dana Svakoj eneraijiKuan daruje i otkriva neke nadnaravnosti Proazi vrijemesvijet se mijenja ai Kuran ostaje mudiza Kuran ostajenadnaravan

  Kuran je objavljen kao jezika mudiza za ArapeArapi su se naroito istiai u svome poznavanju stiistike

  i umjetnosti rijei Stoa je doao Kuran i izazvao i onimu ijem su se poznavanju posebno istiai Mudiza odAaa treba izazvati jude u onome u emu se naroitoistiu koiko bi i izazvala u onome to oni ne poznaju iiu neemu ime dobro ne vadaju oni bi kazai: "a smo tonauili i da to dobro poznajemo mi bismo uinii vie neoto je donijela ta mudiza Ali zvieni Aa uputio im je

  izazov da naine neto sino u domenu koji su poznavalii oj im vladaju tom podruju Arapi su bii dospjei dovruna ivilizaije svoa vremena Nakon toa zvieniim upuuje izazov mudizom koju ne mou ni dostii ni

  Rj mudiz pvj j v, pvzz jukg mgu ju mgu pv Ljuu ppu m v uzu v j kg ke jn-dimz mpv

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  26/113

  ' Mhmm v

  remat a b okazao njhovu nemo labot revemo Uzveno a b naon toa vjeroval

  araonov naro bo je oznat o hru aj obrou vlaa njen tehnkama M uza m je oa uravo oruja oje u obro onava u tvara ojma uobro vlaal Naro aa a.. tao e u men a jeuza aa a ba te vre ao njhova naaenotAra u bl lju tlo zraza to jezka oj u enatjea u jentvu onol vojm jenma Prreva

  u ajove na oja u e oujal ju a b lualnatjeanja jena u oezj Stoa je Kuran uuto zazovu omenu u oje u e ta zazov e oteeno uzzaoo toa a nane Kuan lan ovoe zatm a nane eetajeta l a nane bar jan ajet O toe je Uzven ekao

  A oni govore On ga izilja! Reci "a dajte

  vi jednu suru kao to je njeu objavljena,i koga god hoete od onih u koje ioAllaha vjerujee, u poo pozovite, ako istinugovorie

  (Junu

  l a je koj uajem Kuran amo jeza uzaon b bo zaahuren jer je olantvo Muhammaa .a.v.eat vh olanava koje je uueno tavo vjetu a neamo Araa Jezka uza jete aov za Arae atoto je Kuran objavljen na njhovom jeu al u onou namulmane nearae taj aov ne otoj uolko b muaKur'ana ba oranena amo na nanaravnot jeka zraza

  ae zazov mora bt uuen v juma a ne aoAraa. Stoa je Kur'an oao knuo zator ajba o

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  27/113

  NVLV $VH '

  aa sujega a bi a taj ai svakoj geeraiji arovaomuizu ura je skiuo zastor gajba roog i buueg

  remea mjesta i tako raskiuo sve zastore gajba a bi amarovao muizu koja je risuta o aajeg aa i koja etrajati o Sujeg aa

  Kr'an j irain s iskrivi li rdni nardi

  ako je ura skiuo zastor rolog reea? ura jeoio vijesti o rethoi aroima u korigovaom obikua bi okiuo greke koje su se bie ve rairie oatke kojisu bii rioati rethoim Allahovim kjigama i okiuolai koje su bie izreee o Alahoom stvaraju svijeta.ura am govori o oetku stvaraja i aiu a koji seoijao. ura am kazuje riu o staraju ovjeka riuo Aemu i avi o staraju ljui u aru muka i eska abi se osigurao kotiuitet umoavaja broja ljui Moeraauka statistika otvrila je oo to am je ura isriaoStatistika je otvria a se vremeom broj ljui tokomhistorije oeavao to zai a se broj ljui smajujeukoliko se vratimo uaza u rolost. aas a sijetu iemiijare jui a rije ekoiko stoljea taj je broj iosiosamo stotie miioa. Nekoliko stoljea rije toga izosio jeesetie miioa Ako se jo ie vratimo u roost rimjetitemo a je broj jui bio jo aji i a je izosio ekoikohiljaa a otom ekoliko stotia Nako sega oi emo oosoe mukara i ee Aema i ave. Tako je asi uraskiuo zastor s roosti ojeastva i isriao am istiitu

  riu o oetku stvaraja i oeima ovjeasta uraje isto tako skiuo zastor buuosti obajetavajui as o

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  28/113

  Mh M

  ludima koi e e poavii i ovoii da e ovek mamu dae oova ivoa a i a va o ludima koi e izedii ae

  eoie. Ne uae ih e oi dovode u zabludu i ele da vibudee u zabludi O ome e zviei ekao:

  Ja nisam uzmao njh za svjedoke prlkomsvaranja nebesa i Zemlje, n neke od njhprilkom svaranja drugih i za pomagaensam uzmao one koj na krvi pu upuuju

  (ElKeh SOvo e pedkazae buduoi doia obiiio Doiu oi koi vode u zabludu i ovoe da e ovek aao iz e ie oove ai oi o Alahu imiau lai Svi i ludi poaviliu e da povde iiio Ku'aa Da koim luaem iudoieli voe eoie koe ude vode a kivi pu moibimo kazai da a e Ku'a obavieio o ludima koi e

  e poavii i due dovodii u abudu koi e apavlai ovaau ebea i Zemle a ih ema. Moli bimo poaviipiae Gde u i koi lude vode u zabudu o koima ae obavieio Kua Oi u e poavii oakvi kakvim ihe Kua opiao o a poie da kaemo Save ekae a zviei Gopoda Koi a e obavieio o udimakoi e apavlai o vaau ebea emle i oveka pa eo obiiilo Tako e zviei Alah upoiebio eveike ilude koi dovode due u abludu u vhu povde veovaai iiioi Ku'aa

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  29/113

  NVV VT '

  Mdia stvaranai ava bavit n

  zven nas je obavjesto a je sve stvoo o a ensa

  I od vega po par tvaramo da bite vi razmilili

  (z-Zajat,

  i da On par, muko i enko, tvara(EnNe

  Pjett eo a je zev ne poazujevavje potpuno ovojene jene ako to paa na paetne lja ve poazujeva jennu oja se otujeu vje stva oje s sne po osnov stvaanja a atepo svoj loaa u votu Naazo ovakav poeao svh stvoenja zveno Alaha Sve votnje bjkenset nastaju o paa a ensa Ne postoj n jenostvoenje oje je nastalo sao o ka o ensa beza zzev ako se a o nanaavnosta pte ojh jeUven eo potvt Svoju o nvezuu stvaanjuAe je tvoen bez kaa bez ene zven a je

  stvoo etno Havu je stvoo o ukaa bez ene jeju je stvoo o Aeovo eba O toe je zven Alaheao

  O ljudi bojte e Gopodara voga, Koji va odjednog ovjeka tvara, a od njega je i drugunjegovu tvorio i od njih dvoje mnoge mukarcei ene raijao

  (n-Nsa

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  30/113

  Mononcl M. '

  zven je Iaa, na Merjemno tvoro od enka bezmukara Tako u e upotpuna etr tadja tvaranja

  tvaranje bez mukara enetvaanje od mukara a bez enetvaranje od ene a bez mukaratvaranje od mukara ene

  Sva ba u unverzumu tvorena u od muka enka moa e det opodnja da b doo do raanja. I modena

  nauka doa je do to zakjuka ada jud oe untt nekupoat l neke nekte on unte l mujake ene, pa tapoat l vrta nekata zumre. koo b pak otao jedanpar poat l nekt znova b e pojavl u jo jaem obku.

  abiranj nga k c brini Mrjem

  ontatra o da je ur'an knuo zator ajbakoj e te tvaranja Pored toa, ur'an je knuo zatorprolo obavjeto na o tvarma oje nko nje poznavaoProtat emo ajete koj ma pretod rje

  Nisi bio da b nam potao oevdno kao je ur'an nuo

  zator ajba.Uzven je rekao

  Ti nisi bio eu njia kada su pera svoja odtrske pobacali da bi vidjeli koji e se od njih oMerjei brinuti i ti nisi bio eu njia kadasu se prepirali

  (Au-Imran

  omentar ajeta la Muammede n bo prutan adau baa oku rad Merjeme da b zabra onoa ko e e

  0

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  31/113

  NEVIDlJIVI SVUH

  o njoj rnut. Merjemu je njena maja posetla zenomAllahu Kaa ju je ola onjea ju je seenma

  u eruzalem azala a ju je zajetoala na suu AlahuZekerjja se elo o njoj rnut ogajat je al su s ugelje sto ogoor su se a ae soja pera pa a okomzaeru onoga ko e se rnut o Merjem. Koa je ukazalana ero Zeerjjaa as pa je on preuzeo rgu o njoj

  zen je ao

  T ns b na zapadnj stan kada smMusau pslanstv pvjel a ns b n njegvsavemenk

  (El-Kasas

  Komentar ajeta T ns o tamo kaa je Alah razgoaraos Musaom na zapanoj stran najske gore

  zen je rekao

  t ns bav meu stanvnma Medjenada m kazuje je Nae neg t m njmakazujem vjest

  (l-Kasas

  Komenta ajeta n o meu stanonma Mejena a znao ta se eslo uaju as ono to je gooroome naou ona kaa h je pozao na Alaho put

  zen je rekao:

  T su nepznate vjest kje t M bjavljujemnt t n nad tvj nste pje vga tmenta znal..

  {u

  Tako je zen Soga posana oajesto o onometo nje znao n o n nt lo ko o njegoh sunaronjaka a

  1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  32/113

  Muhmm M aa

  bi time potvo a je Alah aj Koji je skuo zasto s ajbakoj se tie oo vemea Kaa je zvie Allah Svome

  poslaiku otko zasto polost pokazao mu je stvai kojesu lju elje sakiti. Kua je takoe ispavo zmiljotie ovjeovjesma koje su stavljali u otaj jevejsk sveeikao to je tvja a je Sulejma, as, vlaao pomousiha ooa to su mu ejta ovoli zvie je svomeVjeovjesiku objavo vijesti koje o jeov aosu ozaval Da to ije tako, evjeni b mol e a

  je Poslak te obavijesti uzeo o to to ovjeka Objavaje oijela stvai koje ije zao i sam Poslak savsi jeov ao a bi savila oo to su vaa i uisal Allahovom putu, a bi sv nal a je ta ispavkaola o vieo Allaha, Koj je tako otvio tinu, aokuo eistiu, a ako toa vie ko e bue u stajuo tome asavljati ven je ekao

  To su nepoznate vijesti stvai koje su be ajb i koje ikoije zao pa h je O otkio Svome Posaku, sa.vs

  Isravka na s rtdn vjrriddaJ aovim rijima

  zvie Alah skiuo je veo s poo vemena a bispavio pethoe vjee objeoaio an na koji su m ekestva poate lao psane Allahu Potom je uae svojim oslakom askiuo veo mjesta ijeima

  jegovo je ono to je na nebesia, i to je naZei, i to je izeu njih i to je pod zeo.

  (aa,

  Obatmo paju a je zvieo

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  33/113

  VV $V '

  i o je od zeljo

  M dana znamo da e u ntranjot Zemlje krju

  boattva koja u vea mnoobrojnja od onh na njenojporn Tako je Uzven obavjeto Svoa polanka ur'an koj e nee mjenjat do ana udnjea o onometo e nalaz u unutranjot Zemlje a to je blo krveno vmljdma. To je bo ajb mjeta jer nko u trenutk objaveur'ana nje znao n amljao da e u ntranjot Zemljekrju oromna boattva Kur'an je kno veo ajba mjeta

  obajeto na o onome to je ntranjot Zemlje na tatrebamo obratt panju

  Uzven je Polanku otkro druu krven tvar kojae te mjeta rjema Bzantj u pobjeen u jednoj(najnoj zemlj."3

  U vrjeme objave Kr'ana rje "edna (najna tuma

  ena je hvatana kao zemlja koja je blzu zemlje rapaMnoo polje pojavle u e oloke karte nmljenepomo vjetakh atelta koje potvrdle da je podrje blzn eruaema na kojem e dela ta odluujua btkanajne podruje na Zemljnoj povrn. Tako nam je uran dru put otkro ajb koj je ezan za mjeto njena daje podrje na kojem e dela btka zmeu Perzjanaa

  Bzantjaa najne na Zemljnoj povrn potala je poznatatek nedanoen je llah ranu naeo jo jedn nadnarav

  not koja je vezana za mjeto:

  Rje u d dstv u tum i "Ed ddvm eju j dk tumee usjd vede

  u pievdu Ku d Bsim Kku Zb umev e utvih mi dv j tv m u du m

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  34/113

  Muhmmd M. 'r

  Zar ne znaju nevjernii a su nebesa i Zemljabili jena cjelina pa smo ih Mi raskomaali

  i a Mi o voe sve ivo stvaramo? zar neevjerovati(AlEnba, 30

  Kuan na e dake, obaeto o nen da e onoanebea emle toetna, da u b edna elna da ekane zeno nhoo azdaane

  Veoatno e o uek eamo kuta oekooupnana na Mee kao toga da u znanten peokonana to ekpementa nal a e na pon Meecana neke nepoznate tane atoke, ude heke takoe pe toga tanon Zeme nu poznaal dl uda e e, ukoko e te ta pomeau tama putnmna Zeml, tot noe uptane koe oeanto otad

  ne poznaalo. Sna u o tom noom otku koe epoment et Mata e aplamaaa, a glae u blepepune noa. ta e delo pole toa

  oek e popeo na Mee hodao po negoo pon dono uzoke tena a pod neoe pone adae ato na Zemlu, aboatoe u poele aktno adt,a eutat analza ptana pokazal u da e pona

  Meea atkana od th elemenata kao emna pona, da neoe tene mau tu kontuku kao emlnePutoane e zalo Amek u zann te komadetena poe daat znaanm otma Sednenh Daaa e to petalo e nko od poettela ne elo at tenukoa poto na em Nakon toa putoana na Meepetala u potpuno On ko u e pope na Meeeuponu potdl u da nema uo boa om Allaha, dae Muhammed Nego polank otdl u nadnaanot

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  35/113

  Kuana njeniu da ih je Kuan pije etnaest stojeaobavijestio o Istini Kada su se popei na Mjese, na njemu su

  nal uansu istnuMoemo dugo i dugo edat pmjee ao je to Uzvieni

  Svome posanu, sav s otkio gajbmjesta, i to ne samo naZemlji, ve na nebesma mosim i emaljskim dubinamaPije Objave ovje nje nta znao o tim mjestma, i ona sumu ba gajb Potom je Uzveni Alah ovjeu oto dioSvoga nanja, to je taj gajb uinio vidljivim stvanm

  Kan j ri v ljdk d

  Kuan je taoe oto i dug veo gajba, veo s ljudsedue Uvieni je obavijesto Svoga Posania o onome tosu ile gud liemjea i neenia a to oni nisu javnoinosii:

  sebi govore:4 Trebalo bi da nas Allah vekazni za ono to govorio

  (lMudadela

  Ovaj se ajet odnosi na iemjee nejenie Rjeizvenog Govore sebi jesu doaz da u on te missa u sebi i da o tome nisu noga obavjesti a ojm

  sluajem nije bla istina da su oni to u seb ekli oni b,elei da napadaju i ue ovu vjeu aza da je Muhammedgovoio da smo u seb azali to i to, tvdei da je to objavozvien Allah, a m nsmo azal te je nt su nam oneao naumpale A Kuan je otio ono to je u njima

  Otpi pd B Kr: me bm gvre prbg v ebi vre lp vu pv.

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  36/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  37/113

  VV V '

  a j nas j bajs nm a j u srcma cmjra

  zvieni e Allah izno na videlo ono to e u simalemea onda kada su doli Poslaniku savs da posvedoe da e on uistinu poslanik sui lMunakun zvienkae:

  ad ti licemjei dolaze onigovoe: Mi tvdimoda si ti zaista Allahov oslanik I Allah zna da

  si ti zaista jegov oslanik a Allah tvdi da sulicemjei avi laci

  (-Munakun

  Leme su dake doli da posvedoe da e Muaed Allahov poslanik a Allah zna da e on Negovposanik To znai da se ei leea slau sa svedoene

  zvenog Allaha poed toga to se ta dva skaza poklapauzvieni u istom aetu tvdi da su lieme a Kako sula kada svedoe sto ono to svedoi zven Allah?Odgovo lei u tome da su lemei to izgovoli svoezikom i posvedol da e Muhammed Allahov poslanikal su nihova sa to negiala nsu veovala u Allaha i uNegovog Poslanika Kuan e zno na videlo ono to e u

  nihovm sima azotko nihovo liemestvo ak ondakada se ad o nhovom vedoenu o poslanstvu Allahovogosanka sa vs

  asn K uan otkio nam e veo gaba s polog vemenaispavio ono to su lud skivili i pdodai pethodnimAllahovim kngama otkio nam gab ludske due zniona videlo ono to neven i lemei skvau u svoim

  sima nakon ega su se zbunili i nisu bil u stanu odgovoitii opovgnut e Kuana Kuan e takoe otkio veo

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  38/113

  Muhamm M v

  buue vremea obavjeso as o svarma koje e se esza ekoko aa o stvara koje e se es oama

  sojema poslje. Sve su se osvarle o ukazuje a to a jeas Kura okro veo s cjeokupo ajba a b lju zala je Uzve Alah Oaj Koj ovor Oaj Koj a zajea ema ajb epozae svar a a a ebu aZemlj e zme jeovoj paj.

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  39/113

  Tree poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  40/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  41/113

  NVLV V ' 0

  UZVIENI N EK SlVARI POAZUJE ,A NK OSTAVLA SKRVN

  Uzven Allah poznaje ajb prolo budue vremenaMno ljud pokuavaju otkrt veo tajne s ajba buduevremena saznat doaaje koj e se u njemu dest Zbotoa prbjeavaju prorocma, astroozma drum ljdmatroe na to mnoo novca, a da pr tome ne shvataju da jejedan od vdova Alahove mlost to to je budunost uno

  nepoznatom svakom ovjeku.A ljud ure pokuavaju saznat sudbnu koju je Allah

  od njh sakro Da malo shvataju on to ne b n palb na seddu zahvajuju Allahu zbo toa to m je sakrodoaaje z budunost a nje tako vot b bo bezvrjedan postao b pakao

  Prmjera rad da nam je zven Alah otkro veobdunost kako b se onda osjeala majka koja unaprjedzna da e njen sn umrjet kada dostne dvadeset odnavota? Kako b se osjeala ta majka koja svak dan edasvoa sna znaju ta e mu se dest? Kako b moa uopeet? Kakav b bo njen vot kada b jutrom veerledala svoa sna kako raste stasava u mukarca znaju

  da e a zubt to to dana te te odne. Kakav b bovot te majke? Zar nje Allahova mlost to to joj je sakro

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  42/113

  hammd

  oaaje z buunos, a b vjela sena, snvala planalasvoj v, sve oe ok ne sne Alahova oeba Tako

  e joj b aovano vaese ona see ujeso vaeseona nesee ekvanja neune oebe

  ako ovjek oe ea svoju buunos naju ae njeovo boasvo popas a e posa soah Ila e osa bez svoje sube posa nezaposen, l a ea njeova jea osav saoa kaa ov saos l asjes u saak o Kakav b bo vo o ovjeka, kakob on uope vo

  Naa a e buunos b bolja o ananje aje navonu snau a poneseo napoe ekoe koje vo nossa sobo M se naao a e naen an uklon naeekoe pe naa ovo sva zavoena vaa Ta naaspunjava naa sa, a von oaaj pola, nekaa ob

  nekaa , nekaa slak, a nekaa okTa naa u bolje sua pose nas na a na kulvanjezeje, na sve posupke koje skuje ovosvjesk vo akoj suaje znao buue oaaje neae koje naon nose, na ne bso a, a oa b nas o sananjeBoe sauvaj, oveo o saoubsva a b se jel onoa oso unapje sanal, a nso elje a osaneo u vou

  a na se o ne b esoake, z svea naveeno posao na je oo a je

  Uven Alah Svoje los o nas sako nae buueovljaje, a b e vo spunjen nao, a ne boloa b uva u na voa ujeso a neseno voTu los no lju objaju, upono oe nova a bpokual sanal a e se es u buunos! oebUzveno Allaha uvjek je os pa a bso a znaonau subnu, a a zubo os svakoj Alahovoj

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  43/113

  NVILV V '

  oeb oeeju jese muos al je ekaa ezapaamo Skvaje buuh oaaja o ju pesavlja

  os za avo ovjeasvo

  Kak Kuran tkri v budunti?

  Posoje eke ue sva s kojh je Ku'a skuo veoajba Poe emo s pmjeom aa zeu Pezjaaa Bzaaa Name za vjee Objave bukuo je a zmeu

  Pezjaaa Bzaaa u kojem su Pezja pobjelNee su se aova om shou zbo oa o su Pezjaakoe ee ok su Bza sljebe Kjeka so vrjeme aj je oaaj asuo muslmae

  Ra koj je bukuo zmeu vje aa veke ave jeao kakvu vezu s samom s jeovm jasm pueal je zve povo pavlo zako u uvezumu - a eoaj u jem su a aa pobje evjeka Pezjasu oboaval vau ok su Bza bl ka-sjebeKje zve je aa Svome Posaku objavo je

  EfLaMi. Bizantinci su obijni u susjdnoj zi ai oni osij oaza svogasiguno obijditi za nkoiko godina i

  osij Aahova j oduka i tada s vjniiadovati ahovoj ooi On oa koho On j sian i saiostan

  (E-Rum

  Ovaj je aje obzao a e Bza za ekoko oapobje Nevje su aa kaza a su o Muhaeove

  je a Bza ee pobje Vje su kaza a suo Alahove je objavjee Muhaeu savs a eBza b pobje

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  44/113

  Muhmm M.

  Rapamaa e je raprava tia dote da u e neerniopad da Bzantni nee pobjedti, a muman da e oni

  ipa biti pobjedni. edan od onh oji u e opadii bio jeu Ber eSidi, r.a ., j u zao be etr deve na pobjeduBizantinaa oja e e det a edam odna

  Proo je edam odina, bita e nije dea a Bzantininu pobjedi. Nevjern u e obradova i poe zazivatiumnju od mumana prema Kuranu njihovoj vjer oje u Ber pomenuo Aahovom Poanu, .a.v.., oj

  mu je reao "Koio je od va neoio odna? uBer je reao "Manje od deet Pani, av, reaomu je "Idi produi ro, pa a je on produio za jo dvjeodne Za manje od dvije odne Vizantin u pobijedPerzijane. Mumani u e radova, a Aahov Poani,av.. zabrano je u Beru i druim ahabima da uzmunovan zao opade reav im da je am ne podrava i nedovojava.

  Moramo e zaptat "Ko je moao odrediti rezutat bteoja e e det za devet odna? Ko je moao odredti o eu njoj biti pobjedni, a o pobjeen? To je objavio Kur'anije je uenje ibadet, oji e nee imjenti do Sudnjedana Ko bi moao arantirat da e e nei doaaji upe

  dooditi za devet punih odna? Ko bi moao arantirati dae neprjatejtvo potrajati toom vh th odina?Zar nje potojaa mounot da e prva Bizantinaa

  Perzjanaa doovore i ope prmirje a da e bita upoe nedood? Zar nije potojaa mounot da e doodi bta ada u njoj pobijede Perzjani jer u i Bzantja Perzija veiedrave? Pripreme za rat trajae u devet odina Zar nije bo

  moue da Perzjan toom tih devet odina uavre vojeoruje, to bi im oiurao pobjedu nad Bizantnima?

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  45/113

  NVJV $VT

  ato ran oe ovori o ovoj bitki oto je on knjiaUte i Pravo ta, a ova bitka nije vezana za njea? Zato

  to Aahov znanje obhvata ve oaaje niverzm arijei rana Aahove rijei, oji je Stvoritej jeoknoniverzma N jena tvar niverzm ne moe e eitibez Njeovo znanja i voje. aa On hoe neto On amokae Bi, to biva

  ran je objavio neke tvari koje znane amo Aahna koje kazje ai ih otno ne razotkriva. ran nam je

  objeoanio voj oreb vezi bitkom koja e e eitiza evet oina maa niko nije moao ronozirati ihoni na oetk ni amom tok bitke Svaka trana azi bitk vjerenjem vatit obje a nije tako nebi e ni taa rat Potom oaaji tek i ho bitkebe ka Aahovom orebom. me je ani ranrakino veo ajba be vremena vezi bitkom kojae e ooiti za evet oina a bi ji znai a Uzvieniah zna tajne nebea i emje i a ini ono to hoe.

  Harf in ran

  ran natavja a kianjem vea ajba bevremena. Svaki kranki ajet koji oinje rijeima Sin Se kazje na to a e e oaaj i eiti u bunoti aakae e ealu ( Uradit u to zna a to jo nii raio jer rotvnom ne bi otrijebio har Sn koji kazje na oaajkoji e e eiti bnoti a koji e nije eio rootinit e ve oaa aanjem vremen

  Uzvieni je Aah Svojoj Janoj knjizi ovorei o

  itanj romjene kibe rekao

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  46/113

  Muad M aav

  Neki ljudi kratke paeti rec e ta ih jedvratil d kible njihve prea kjj u e

  kretali?(lBekaa

  zviei e u avedeom aetu kazao

  Neki ljudi kratke paeti rei e

  to zai da to isu bii eki u teutku obave aeta,ai e Aah zao da e oi kazati te iei zviei e Allah

  otkivaem ooa to e eveii ei u buduostiiio edu vesku tvdu ped epiatee vee koi suu mouosti da e ue ukoliko se suzde od izovaaatih iei o koima as e Alah obaviestio. Neveii subili u stau da o pomei kibe e kau ita, a da potoveiima kau

  O te nik nije reka nita Kuran je rekada e t rei a i t ni kazali

  Ali oi su to ipak kazai i time potvdili edu od tvdivee kou su u isto vieme eei uititi, zato to e Ku'askiuo zastoe aba

  azadi teme doazimo do aso aeta obavleu Meki, dok su muslimai bili emoa maia koa ieimaa i sae i moi

  viei e ekao

  Skup e igurn praen biti a ni e e u bijegdati.

  (ame

  Kada e ova aet obavle Ome b. Hattab ekao e"Koa skupia, pa mi smo potaea maia !

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  47/113

  NVLV VT

  Prole u oie mulimai u oeii u Meiu iooila e Bitka a Beru prva bitka u kojoj u evjerii

  poraei a muimai bili pobjeii i pore ijee au evjerii bili veika kupia a mulimai maobrojaBroj evjerika u ovoj bitki izoio je otovo hiljau ok jebroj vjerika izoio amo tri totie pore toa evjeriiu poraei. Taa je Omer b Hattab ra, zaplakao rekaotiu i rekao Gopoaru Skup e iuro porae biti aoi e e u bije ati'

  U ito vrijeme K ur' a ije kiuo zator ajba oaajaoj oaze o aha i u kojima ovjek ema izbora i u tomeje potvra Njeove moi Nauprot tome Kur'a je kiuozatore ajba u tvarima u kojima ovjek ima obou izboratako a moe to uraiti ii e uraiti hoo vaioj voji

  Uzviei lah eio je a ovjek o pitaju vjerovaja

  ima oboa izbor tako a moe a vjeruje ili e vjerujeovjek je u aju ikazati vjeoeje a ema ruoboa m aha i a je Muhamme Njeov poaik pak izovoriti rijei evjerovaja, eka a Uzviei o toaauva hoo vlatitom izboru

  Uzviei je rekao:

  a ko hoe neka vjeruje a ko hoe neka ne

  vjeruje!(Keh

  Kur'a je ovorio o imau koji je rezuat obooizbora a bi rakiuo zatore ajba Uzviei je takoerrekao:

  Neka propadne Eu Leheb i propao je! Nee

  u biti od koristi blago njegovo a ni ono to jestekao ui e on sigurno u vatru rasplasalu

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  48/113

  Mhammd M aav

  a ena njegva kja pletkai; vatu njenu bite ue liine iukane!

  (Leheb -va ura ovor o u Lehebu ami aovo

  oania .a.v.. a b obzania a e umrjet aoevjer i a e ui u vatru. jet e te pitanja oje jerezutat obono izbora a to je ptanje vjerovanja

  ta e moo eiti aa je objavjea oa ua aa

  ju je aho Poai av prouo vjericma aje ojm uajem u Leheb abao arapa pemeai azao Muhamme je u Kur'au a oj tvri a mue objavjuje eba reao a u umrjet ao nevjern a u u u vatru a ja eo pre ama obznanjujem vojeprihvataje iama. Sjeom a ema ruo boa omaa a je M uh am me Njeo poa a bte za a

  e Muhammeu nita ne objajuje a u to jeove a neahove rje. a je to u Leheb ojm uajem reaoano i cemjero ruio bi vjeru iz njeno tmeja ipore toa to je Uzen lah u rue jeno o najveineprijateja ama tavo tvar oja moe rut cjeu jeruu Lehebu je pao a pamet a to ui

  ao je Kur'a rainuo zatore ajba buue remea

  a i u tarima oje u rezuat oboo izbora Bo jemoue a i u eheb prihat iam ao to u to unmnoi evjec zeni je z nevjerovanja u jeroajeuputio mera b. attaba r .a u Suaa aia b V ei a

  mra b a rimu b. u eha S u on prije toa bprvac ejeroaja a h je Uzveni uputo u vjerovanjeupotpuo njihov am tao a u pota jui oji upomoi vjeru ra a njenom renju po tavom vjeu

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  49/113

  VV V

  Otkran atra bdnt ldg tila

  zvieni e Alah otkio zastoe aba budue veena ludsko tea asni Ku'an spoenuo na e azvozaetka u stoaku ake kane pecizno, to ni saveenaedicna ne u stanu unt.

  zvieni e Allah ekao

  Mi smo zaista ovjeka o biti zeme stvorii

  zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjestostavili pa ona kap sjemena ugrukom uinilizatim o ugruka gruu mesa stvorii pao grue mesa kosti napravii a ona kostimesom zaojenu/i a posije ga kao rugostvorenje oivljujemo pa neka je uzvienAa najjepi stvoritelj!

  (Muinun,

  Kuan e podobno opao poces vaana Na pvoestu poenuo e da e ovek stvoen od zele koa epsutna na svako estu panete. Znanstvenic su izvilianalzu zele i uvdeli da e sasto od eleenataNeki o nh su eezo, kaiu, aneziu natu.

  Znanstvenci su takoe uvieli da se ludsko telo sato i odth eleenata o koh se satoi zela. oto su nakonota avenih naunih ueaa poatali i nialiunutanost ateice ake uvde da azdobla azvoazaetka do kanih anca peciznosti odovaau oniako su spoenuti u ano Ku'anu

  zveni na e otko ab koi se te azoba stvaanaunuta ateice ake, to nie blo poznato nkoe nt eiko za vee Obave Kuana oao doi o to otka. o

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  50/113

  Muamm M aa

  otkre zahteva kortee prezh uveavauh ureaakoe vet pre tolea e pozavao.

  Jeda od adaravot Kuraa ete to to e zvieobavetava a o taovma eie ihovom duompavau rekao:

  M o h revrtal a na enu, a na lijevutranu.

  (ElKeh

  Moo oda poe obave Kur'aa avremea emeda utvrdla da e bolek ko e pooe boleu koamu e oduzea mo kretaa i vezala a za boleiku poteua duo vreme mora okretat a deu levu trau dae e b otvorle rae a eovom tieu to b mu zazvaloopae zdravvee probleme

  Uzve a e takoer obaveto o o edo taludo tiela a to e ea da u v ovea meteidrekto ipod koe Ukoko e pal koa oveka, o veee oeat bo Uzvie e ovore o taovima vatre kaz u koo e alaze rekao:

  Ka i e koe eku zajenit eo ihrugi koaa a ojete ravu atnju

  (ENa Savremea e auka ako prezh tuda vma

  oveka potvrdla da e predel oetla alaze drekto podkoe Ukolko e oa pali ovek ve e oea bol

  s

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  51/113

  Mngbjna azianja gajb bdg na

  NFVIJIV VI '

  K ura nn a mnoo mjesta oor o ptanjma oaajmakoj se tu buunost Kaa astor buunost nestane kaa t oaaj postanu starnost saanje remena, namapostane ota prenost tajn ajba koje nam je otkroKuran Kako vrjeme prola Allah nam otkra neto oSoa nanja o unerumu, m neprestano uamo a je

  Kuran sknuo eo ajba buue remena obavjesto naso starma koje e se est, a b nal a jeno On na setajne nebesa Zemlje, a samo On na ajb, a a nko ruo stvorenja ne na Njeno stvorenje l knja n prje nposlje objae Kurana, nsu oprl o tajn unveruma

  Saremena nauka potrla je a ne postoj nkakvaproturjenost meu naunh njena asno Kurana

  Kaa kaemo naune njene ona mslmo na stvarnenjene, a ne na lane njene, pretpostavke, naaanja sln Jo uvjek se sjeam kako je nvertet Kalornja uSjenjenm Amerkm ravama prje ve ona obnanoa je oao o meuvrste meu oveka majmuna Name,rl su a su u skopnama pronal tjelo s lubanjommajmuna a lem oeka. Potom se raotkrlo a je jetprearant napravo lubanju majmuna s lem ovjeka. Sastaoju je krajnje spretno, tako a je preara mola bt otenasamo pomou ureaja s velikm stupnjem prenos

  5 1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  52/113

  Muhamm M. aa

  Kada daa rtrjnsz Krana na?

  Protrjeost ime Kraa i ake eava se i varaloa:

  . bo toa to je aa ijeia laa; bo toa to je kurask ajet poreo shvae

  poreo protumaeUvei je rekao

  A Zelju so ostli . (El-Hr

  Kaa je objavlje ovaj ajet ije postojala kaprotrjeost meu ooa to o ve ooa to spomjeasi Kra jer ovjek pre sobom vii Zemlj koja jeprostrta Poto e Uzviei Alah otkrio Svojim stvorejima

  taje iverma koje je O hto pa je aka tvrla a jeZemlja okrla. Zatim je ovjek kreo u osvajaje svemrapa su strava apravl smke Zemlje koj s potvra je oa loptasto obka Nek eja vjere rujali sse i ooa ko je tvrio a je Zemlja loptasta optili aevjerstvo jer is razmjeli sti vo kasko ajetaUvie je rekao

  A Zelju so ostli

  ali ije rekao kako i koj io Zemlje Stoa ka ooe ek o Zemlje a e je a je pre tobomprostrta to ije moe osm kaa je Zemlja loptasta aje kojim slajem u oblku estola etverola trola bo kojem rom oblk oao b a svom putu o jee

  vie e b je aao rasprostrt spre sebe. Samo kaa jeZemlja oblik lopte moe je a spre sebe prostrtu

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  53/113

  NVV V

  kada doe u bilo koj je pedio kolko se pak uka aavo u blo kojem djelu svijeta et pavoiijsk, vate se

  a mjesto s koje s keuo a putovaje o je moue samokada je Zemlja optasto oblika. Sv istaivai, pa oi izzapadh zemaja koji pokuavaju bati sumju u istiitostKuaa koj a to toe oome izose ova, su molipotvdti da postoji bilo kakva potujeost zmeu zakoauvezuma zakoa Ku'aa U isto vjeme, postoje bojaistavaja koja potvuju postojaje potujeosti zmeu

  svetih kjia objavljeh pje Kuaa i auo potveihijea uvezuma To je zbo toa to su ih aod koj masu oavjee iskivi, dodai im svoje vlastite ijei tvdil dasu Allahove! !

  a j t Bani ajni?

  U posljedje vjeme doaa se veika aspava oko petBoaskh taj koje je zve zadao za Sebe koje jepokazao kome od Svojh stvoeja e taje sadae su ujema zveo

  Sa llah zna kada e Sak svijeta nastupiti,sa On sputa kiu i sa On zna ta je

  u ateicaa a vjek ne zna ta e sutazaraditi i ne zna vjek u kjj e zeljiurijeti llah uistinu sve zna i sveu jebavijeten

  (Lukma, 34)

  Nek kau da su se eke od tih Boaskih taj uposljedje vijeme azotkile, tvde da judi daas mouspustt kiu, da medsk peled moe otkiti spol ovooeeta, ako to a majka zaese, da postoje ped-

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  54/113

  Muhmmd M rv

  kazanja o Snjm an oja ka a natt 2000on no oj toa!! Nk tr a mna

  nakon o lo nartka mo ort olko j ojkotalo o ota N ak tvr a armna mna orot ljk ot U narnm raama j lkbr za zraj lj rojan ljk jk j o onoa zaotalm raama On ka a kortnjm omjtra tanj rzrat obaj kon ojka ort ojan rho blo kojm tronkom objkt tako to

  ont rob na nan koj ooara obajma onlj O tom azal mnoo rj a on ntntrn oala rozal z nrazmjanja ajta anoKrana

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  55/113

  etvrto poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  56/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  57/113

  NVV V

  ON JDI NI NAD KRAJ VRMNA BII

  Pe je svar Allah n zanm spm samNjem zvenme bez bl kakve mns a nek svreja spzna e svar

  v ana reen brj lj nezaa zns javsnrmaje a s ve Banske aje l jean jh saa spne sam Njem krvee psae spe

  jelkpnj javs A prva h svar ja je ajnvsp njma razkrvena jese renak Smaka svjea.

  ak s ek preskazva bs SjejemAmerkm ravama Ij pkal vr aan am aaja pa je ak prje ekk na SA-nekk asrla zvjesl javns anm amSmaka svjea a je pvjerva vek brj j. ankj s n rel za Smak svjea vek brj lj aps je svje mve p se ka vskm brma ajela na a h vska bra plane m spas Allave rebe s lj sps z va je a e bra b zrbljena a e esa ka sve r kaa ajreak nasp.

  Ovaj pspak lj kj baj er nje se malprmjen peka va a naj plane n je svjj

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  58/113

  Muhmm M S

  sut euteeje, ea aguete oj govoe u pogjegove ovost. A a aju o je jus pozvo pa ga

  ta eja ogaavaOva supa ju, oja je potaa spas u paaa

  bjee pe Sa svjeta, postupa je sto oao ao toje postupo s Nuha, a.s., aa se eso Potop, oj je spasouo potat a vhu ba. Kaa ga je N uh pozvao a seua u au zajeo s oa oj su vjeova a oja je ba to teutu je put spasa zaza o je ogovoo a

  se sot o potopa oaso a eo veo bo. O oogaaju as Uzve u Ku'au zvjeaa

  I ona h je pnjla na valovma kao bra Nuhzovnu sna svoga koj s nalazo poalko "Osnko moj, ukrcaj s s nama, ne bu s nvjrncma!, a on r "klon u se na kakvo

  bro koj e me o vo zat. "Nko anaso Allahove kazn n poen bt, osmonoga kom se On smlovao, r Nuh, valh razvoj, on potopljen b

  u 4243

  asa su a, ae azjaja ejea, oj sea se ogu spast o Aahovog oeeja ajajavjea oj stoje u vsto uvjeeju a o e oepobje o ooga to je Aah oeo a se es eoe

  ju u SADu, oj su bjea u pae o Saasvjeta, ao se e auju o postupa evjea uNuhovo vjee Kua, peo svoga Posaa zos vzj ajaje vjea o aveoj te u sje jea

  Nko anas Allahov kazne nee poen b,osm onoga kome se n smlovao

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  59/113

  NVV V '

  La asga

  Iiji takoe, astolozi su estie puta peskazivaliteutak Kaja vemea pa se ije i jeo jihovo peskazaje obistiilo Meutm oo to je eobio u ovo aevijeme jeste to a se pojavio oeei boj ljui kojikoiste Ku'a kao aumet a b "pecizo utviliatum estaka ivota a Zemlji ako su po svojoj loicii azmiljaju izosili bojeve koji avoo oaavaju

  vijeost haova kojima se otvaaju ku'aska polavlja pasu ivoei auske opeacije s jima, obili oiu u kojoje se to i esiti te je ko jeih to 2000. oia a ko uih20 3 oia.

  Osim ovih, tu su jo i moe ue luposti koje imamopiliku itati ovih aa a koje isu ita uo o oita la

  O ovome am zviei ovoi u sljeeem tekstu:

  ao Allah zna kad Sak svijta nastuiti,sao On suta kiu i sao On zna ta j uatricaa a ovjk n zna ta sutra zaraditii n zna ovjk u kojoj zi urijti llahuistinu, sv zna i o svu j obavijtn

  (Lukma 34. )

  ajetu je zviei abojao pet iskjuivo Njemupozatih stvai taji koje kome uom otkivee sua koje su pemet ae etalje aalize u ovome sljeeempolavlju ako Bo a

  Pitaje Smaka svjeta ije uope ovo ve je aspavao jemu otvoea o poetka ivota a Zemlji ako su

  poslaici pitai o tome a ljui i aaas upoo otvaajuaspavu o tom ptaju iako su jihov ivoti vijek i vijemekoje poveu a ovom svijetu katkoa aha

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  60/113

  Mmmed M '

  tom kontekstu Boiji je Posank u hasu rekaooveku kaa presei s ovoa svijeta ve je nastupo Kija

  metski anOvo teba razumjeti u svjetu ovjekovo, ve taa,

  suseta i vienja onoa to prpaa svijetu ajba, kao to suennet, ehennem, melek ruo

  Svijet ajba njemu taa postaje pojavnim Pa, ako jeoanien njeov ivotni vijek, ovek ne prestaje postavjatpitanja o tenutku kaja vemena

  Rekao je o naveenoj temi zvieni

  Pitaju t Smaku vijta kada e bitii "T zna jdin Gdar mj On ga unjegv vrijem tkriti a tak e biti nebimai Zmi avim e vam nekivan di itaju t ka da ti njmu net zna eci "T

  am llah zna ali vina ljudi n zna. (-a

  ajetu je pitanje postavljeno Boijem Posaniu Boa blaosovio i spasio a. Meutim ko to pitanje postavlja?Jesu i to nevjernici? Naavno a nisu, jer oni ne veruju uKijametsk an, tako a i ne postavljaju ptanje o trnutku

  njeovo bivanjaake, jasno je a pitanje postavja neko ko jerujeu taj as upravo to su pitai jeveji, koj u svojim svetimknjiama itaju a je taj as jeino zvienome Boupoznat,i nikome uome, pa su na ovaj nain eljei stavitna ispit Muhammea a s , naajui se a e im at pecizanoovo i taan atum to oaaja

  Ovo bi im posluio kao izlika a optue sam pokuavajui prebaciti Boijem Poslaniku neautentinost i neute

  60

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  61/113

  NEVIIVI VI '

  mejenost Objave Posaik koji penosi juima Boiisstem pla e stii se utviti a mu e pozata ijeia

  o asu posljenem e to e teti eovoj msji ve ie po savenstvu i potpuosti znana zvenoa Kojim ostava Svou Rie oim oni koji ljue pokuavajupobti za svoj ovozemalski poam ovoe a imaju kosebe sve zanje svijeta a to pestavja oitu obmau i a

  Ka mna i r ieveji su postavali Posaiku as pitana koja se tu

  ue Zkaejna pa m e o ao iste oe iomaie o tmstvaima koje mou ponai u svojoj kjizi evatu einoim je uaiji oovo ao a pitaje o maiima iz peeKeh a o ijem je boju oia poveeih u tom postuao zviei u ajet

  A oni u otali u eini vojoj tri totine i jodevet godina

  (E-Keh

  Jevei su bii zauen boem ti stotine i evet pa sukostatiali a im je boj o ti stotie oia jasa ai ovihoatnih evet oia pestavla nepozau za jih

  ihovom znau izmaka je ijenia a e Alah zapoan zeo mjeseev (luai) kaea koj e najtanijikalea te a je Njeova ouka a to bue kalenaMuhammeovo as ummeta

  Boj ana oii po ovome luanome, kaenaumanji e za eaaest aa i e teinu aa o boja aa

  po sunevo me kaleau pa e zato boj o ti stotine i evetona auajui po uanom kaeau ava boju tistotne po suevome auanu vemena

  6 1

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  62/113

  Mhmm M vi

  ovom sluaju jevreji su posavii pianje o Smakusvijea i anom renuku njeovo doaaja Poslanikov je

  odovor asio da znanje o njemu pripada iskljuivo Alahu,d i da e samo On okrii renuak njeovo doaaja i oonda kada ve doe vrijeme da on nasupi

  A znaenje da e aj doaaj "bii eak, kako se spominjeu ajeu, nai da masa bude ea i vea od onoa koji je nosiPoznao je, naime, da kada masa neea bude laka od onoako je preuzima na sebe, onda o ne predsavja problem

  Naprimjer, i kada preuzima u ruke neo ija je masajedan kioram ii dva, nee u ome nai nikake poekoe,jer je snaa vojih ruku mnoo vea od preuzee kilae

  Meuim, ukoliko eina neea o eli podii budesoinu klorama, onda e naii na prepreku i ne omoi, jer o nadiazi voju ukupnu masu.

  Ai kada ovorimo o eini, onda nam je naravno,ponao, da je rije o neemu o je konkreno i maerijano, pakako da aj doaaj bude eak nebesima u om maerijalnomsmisu, ko o o ome Uzvieni ivjeava

  Pojam eine moe se posmarai s ri razliia aspeka:maerijalno, idejno i ineekualno

  ako naprimjer, ako damo sudenu pve odine sudija

  na arhiekuri zadaak koji je po planu i proramu predviena apsovena, on a nee bii u sanju rijeii, pa e uvrdiida je aj zadaak teak a njea. akle njeove raumskoineekuane sposobnosi nee bii u sanju odovorii naaj problem a u iso vrijeme o e imai psiholoku einu ipriisak za njea

  Iso ako, kada se naeo u dru s ovjekom, koane voimo i prema kome osjeamo odbojnos, kaza emo,nakon o zavrimo sa sijeom, da je ovo bilo tek dutv

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  63/113

  L

  ale bo je eo u shooom smsu za voju uua o rsavlja ajseji obi e

  " tak biti nbima

  zv lah se a e rua saa svija bttk nebe a ojima su m oj emaju iormajuo ome a se zb aj oaaj Aah je melma arioa ui su u za oovaja Amu rvom ovjeu

  obavezao o ma a buu u uj ovjeu Melesu raosi aa imaju rlu vijei a Zmji ozo osluo ovjea a evsl su aa Zmjom hooori i oso ju

  O zao jeva aju a asu Sma svija ao boaj oor ovj obo riau zasluu arau aoaj or zasuu au

  aj reua i jima je ea jr osjeaju jesobubo oa o re uva u jeoi Bojh blaoai aoasalja sa svojom osluou rjjm remasvom Gosoaru Zao ml rjuju o sorijuazu za jea a u so vrjme so su brojh sujai oa roz oje s usjhom rolaz vjr a ovome

  svju a jo iuju rua raja vrma a vjerbue arae za obro oje je raoa Sma svija b a Zmlj jr e s v

  oaaj om rm a joj s i svao o vjerj u ajas boj a se

  a ao o viimo b besma zao o msujava srba zbo osuos ljui rma Bou a

  jva aju a s o s

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  64/113

  Muhamm M. a'av

  aj ogaaj es e se eoma eoekao a opoje sljee has Bojeg Poslaka

  Smak sjea ee asp se ok sce e aesa zapaaa kaa se be oa pojao s e jpojeoa Mem eoaje oma koj o aa szjeoa al oba kao jec ee b o kos ek jegoa ogaaja ojca j ee s obakpopoaj ojee a ojek koj je keo a se apjemjeka o kame koj je eom pomzao ee o spje

  a aj e eak asp pje ego o ojek sgepop kap oe z baa koj je oaao kee ga kakoe b pao o Smak sjea asp e pje go oojek bac soja sa zaogaj koj je ppemo

  Smak e se sjea osa zb bez bo kake ajae, ko ee mo a pa ma pje ego o se es

  poje a e se es S e j b eaeze Alah goo Some osak

  Piaju e ka da i njemu ne zna

  em hayy ozaaa ooga koj je poa aejeega pa o koj paj osaka s as zgea msle ao aajje a soga Gospoaa kosao Ga paj o

  aom ek Smaka sjea

  Pan r ( r) i smak svia

  e je Alah sm Sojm stoejma skaoomacj kaa e se es Smak sjea pa ak Sojblskm melekma

  Boj Posak ha s e "ako o je VelaseAlah zao sa staajem ebesa Zemlje soo je s

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  65/113

  NVIDlJIV VI

  ( ao a Iau On u u vojm uma pomnoaju pma Au okuju enuak ka mu b

  zaa naba a pun u njeaA Aa u Svojoj jenjnoj Knjz :

  u rog e se puhnuti i urijet e oni nanebesa i oni na Zelji ostat e sao oni kojebude Allah odabrao; poslije e se u rog po drugiput puhnuti i oni e odjedno, ustati i ekati

  (EzZum ano nam j ae a ak n a mk oj jzauen a pune u o obznan kaj voa na Zemjnema nomaju o enuku aa e e o ako onuka zavanja mu uno puhanja u o on ea u A eka znak o Aaa

  Pa kako ona nk aoo obn vaaa mo uzb za pavo a ka a Sma vjea u aj an oeene one ao a va nj n meku aupoznaa?

  Naavn va a naaanja pekazanja o anu on, aa on ju obne a na v

  naci blizin kaja vmnanjna a je ven uno nepoznam nua

  Smaka vja u o vjeme n zna a nam nje peoo naovjaje o bzn oa oaaja

  Cas e oivenja sigurno doi od svakog gataji kad e svaki ovjek prea trudu svoe

  nagraen ili kanjen biti(TaHa,

  65

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  66/113

  Muhamme M

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  67/113

  NVIJIV VI

  k Njeu se enju eleki i Dibil u danu kojipedeset h iljada odina taje

  (ElMer 4)vaj kuransk ajet pouava nas a je Aaovo pomanje

  vremena sasvm ruaje o nae te a an u Njeovomraunanju vremena nje sto to an u naem raunanjuvremena

  M takoer po naem raunanju vremena mslmo

  a a neke oaaje treba pro mnoo vremena a b seogl to nje sluaj u Allaovom pomanju vremena pasu t ogaaj po Njemu veoma blu

  Oni isle da se dooditi nee a Mi znao dasiuno hoe. Onoa dana kad nebo bude kaotalo od zejtina a bda kao vuna aena.

  (ElMer -

  Ovm bsmo akljul raspravu o prvoj o pet stvarkoje je Aa samo Seb nanm uno nkome o stvorenjanje pruo uv u nj

  akle ta pva stvar jeste prean trenutak bvanjaSmaka svjeta koj apsolutno nkome o stvorenja nje nee bt ponat pa ako b se neko usuo utvrt a ma

  normaju o tome slobono moemo re a je obnaov.

  rua stvar o ov pet skrven spomenuta je usljeeem ajetu

  . . .sao On sputa kiu (ukman 34)

  Ovo ptanje u posljenje vrjeme avalo je velkepolemke u naunm kruovma je su naun vanno

  67

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  68/113

  Muhamm M. aai

  obznanili da u u monoti putiti ki neba Objanjenjevo tava temelje na injenici da otkrili da je obla

  atavljen od razliitih polova i kada e oni poje doodi ea Takoer, navode da u otkrili hemije elemente, kojikada do u ontat oblacima oblaci e napne kiom,koja potom pada na zemlju

  Meutim ovo predtavlja oitu la i nepravedan etprema zvienom Allahu Proce putanja kie nebaveoma je loen i omplikovan proce, koji oe niada

  nee moi proveti, ma kolio njeovo znanje i uijee biloveliko

  I kada bi e itavo ovjeantvo udruilo da puti i neo mjeto ili pak da zabrani da e ona dei u nekom mjetuoni to ne bi bili u tanju a niti e moi ikada u budunoti tuiniti

  Fenomen kie ne poinje oblacima ve on zavrava njima jer je to kao to rekoh veoma loena i ompliovanaoperacija koja e doaa bez bilo kavo utjecaja oekana to, pa e poredtvom unevih zraka realizira proeiparavanja vode iz mora

  A zvieni Allah uinio je da etiri petine planeteZemlje ini more, a amo jedna petina da otpada na opno

  kada od e povea vodena povrina, proe iparavanjapotane lai i bri, a kada e manji vodena povrina ondaproce iparavanja bde u manjem obimu i poriji

  Tako naprimjer ako propemo a vode po itavojpovrini obe, voda e e za vrlo krato vrijeme ouiti iipariti Meuti, ako otavimo vodu u ai i nekoliko dananjena e e oliina amo neznatno manjiti jer je povrinana ojoj e voda nalazi oraniena a to e onda uporitiproce njeno iparavanja

  68

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  69/113

  NVV V '

  Uzvien u Kuanu istie

  Za ne v a ah azgon bake a ona h

  paja jene na ugma goma a t vku kako z njh paa; On neba z obakavene ba, puta g, pa njme koga hepogo a koga he pote bjeak munjeNjegove gotovo a ouzme v

  (nNu, 43

  Ovaj na ajet otkiva neke tajne vezane za enoene, pa na pedoava injenu da voda spaava z oau biku pae odazi u nebo, a tao se, po Boijoj odui,oaju obla

  obai buu bojni, oni nose obilne koliine kieu sebi, a kaa doe do suaa eu njia, doaa sesijevanje

  kao ezultat sudaa tih obaka s planinaa doaa sepoes padanja ke Tako, napje vso paninski lansvudje u svijetu bjee velike kolne padavina

  zvien je lah jasno ekao

  On neba puta g pa njme koga hoepg, a koga hoe pote

  a to zna da je poes padavina u potpunost u Njeovojvlasti i volj

  Mi elo dati zazov svakoe onoe ko vdi da ovjekoe spustti ku na zelju da uni da bojna pustinjskapostanstva budu kao dui pedje svjeta pod utjeajekie ako b se petvoia u podne, zelene povine, u kojiae pojopiveda i ivot, uope, oi ezstati

  Cjeokupno ovjeanstvo, sa sv svoji znanje, njeu stanju to unti Naa je dobo poznato da je Uzvien

  69

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  70/113

  Mammd M Sa' ravi

  ah atu Zu bo aa o i unoda oato iau vou vatitu oliiu vod a ao

  ud vd da u u au iniia o adana na oda uin da ud ut ao du obnu auiu o zahvat vu out oih o ahvoio d Z, a oa b otaa oz uiu biaia uavia ivota u no

  Mi ao od ih da na dtin a voo du au iu a o b bla otvda nhov

  o ou iiu Muti a da o niu u tauuti

  ao va a v Svoo aouovoo ao Uzv odu oduia vauatti iu u oia ona na dovo ada a v da oa da ona zuat nh za a a

  o udi ou ua v da ona luvo zua voUzoia va a to uvo Uzvin lah.to tao o onudii izazov da dozvo da

  d un od u dovia via d a avnoana uobiana oava i on ni to u u anuiii.

  M o vdo boih na i toa oa u

  ioi udi voi i uvi uld th unh odau oia na ada uv adau oa aava odi udi a zbo ndoaa vod no od udi niu tau oiti to an i uiit da a ao aioovo ada.

  Ndavno u Sdn ii avaa ou ozav o vo hnooo azvou do davi uni iod, a io bo u anu ui da ai ad a zu ao ada u ni dovia

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  71/113

  NVIO) VI V

  sjeta ese velke paane, koje maju a rezula poplaenko o lju nje u stanju un neto a obla oj nose

  ke ou u neka rua poruja koja maju probleme snestatkom paanaDakle, u potpunost nam je jasna nemo jelokupno

  ovjeansta u pogleu blo kavo ujeaja na proes spuanja k, kju skljuvo On, zven na zemlju spua

  vjeanv j nemnjeloupno ojeansto nje u stanju utjeat na

  proes etanja jetra koj Alla usmjerava u, samo Njemu,eljenom pau

  ako n obla nemaju soju vlasu snau u zbousoa puta kretanja, e je vjetar taj oj oreuje njuputanju kreanja, o jenog o ruo mjesta Vjetar njno renua ne poljee volj lju, on nsu u stanjuutjeat na o a l e n mova l puat, nt na o kolkome snam pua, a nt na pava u kojem e se krea

  Jo jenom lmo jasno re a onaj ko tr a je blokoja o pe, samo Allau poznat svar razokrena, aje ovjek u stanju spust ku na zemlju, znos ou la na

  Allaaasta je oaj pes jean veoma komplran kosmkpe, koj se oaa sljuvo Allaoom oljom na kojje nema nkako utjeaja

  ojek nje u sanju blo a urat aa je rje o proesusparaanja voe mora a n u poleu sunev zraapo jm se ujeajem oaa spomenuto sparaanje

  On nje u prl bl ta urat u poleu omranjablaa o te voene pare, a taoer nje u sanju n jeloa

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  72/113

  Mhae M a'a

  na vear koje e e oblake, Bojom vojom, ove uoreena poruja na zemlj .

  Ako ana u nau pooj hemjk proe koj moenapun oblake voom koja e u oblku ke poom b nazemj, emo re a je ona je o neemu o moe upje neupje.

  Ovaj proe nje konanna njena, nko o hnaunka ne moe uvr a unu ma konolu naproeom paravanja voe u obku pare z moa, n naproeom formranja oblaka, njhovom keanju u razlekrajeve vjea Onaj, oj jen pua ku jee lah, o jena, koja e oa neupna ve o Sunjea ana

  Ovm, o aa kazanm, okazal mo nepobno njenu a je Allahu jeno pozna renuak Smaka vjea, aje u nu ak o Svojh najblh meleka akro ako

  n meleku Irau zauenom za puhanje u ur (ro), njepozna aj renuak.akoer, nkome o vorenja nje aa mouno a

  un a ka po njeovoj volj ej paa na zemlju ova jenjena u apounoj vla Jenoa Alaha

  A aa je enuak a preemo na emu koju ovaaUzven Allah u ljeeem ajeu:

  i samo On zna a je u ma teicama, a ovjekne zna a e sua zaadii i ne zna ovjek ukojoj e zemi umijeti

  (Lukman, 34

  kako bmo o o poznaje a je ova pojava juvo u znanju Uzveno Allaha

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  73/113

  Peto poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  74/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  75/113

  F

  " SAMO ON NAAJ MATRCAMA"

  V ke su poemke ovorene u posjednje vrijeme okoje venoa i sa On zna ta je u atericaa pa su nek ljud uvrdil da je moderna nauka uz pomourazvka uspjea okri a je o o rudna ena u somsomau nos ale, on kau da su u sanju ano uvdda l je je o uko ensko djeeu

  Naudnje od sea jese o o je velk broj musmanaprhvao ovu vrdnju koja ma za j unoenje sumnje uauennos uenja njhove vjere, pa su poei i oni prenosovo mljenje uvjeren da je zaisa nauka okria a se onalaz u maeama

  asn Kur'an dao nam je nekoko naznaka u vez s

  spranm razumjevanjem znaenja Alahovh je

  i san zna ta je u atericaa

  osuajmo pvo a je zven rekao u sur Alu mranu oom koneksu

  u ekeria zali Gsdara svga: "Gsdaru j ree "dari i d Sebe estitaptka jer se Ti uistinu lbi daziva!

  (Au man 38)

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  76/113

  ham aav

  Zeera as, o e ve bio u uboo starost, a nebio arovan potomstvom, poboao se za buunost svo

  posano uena votno prorama o e uspostaviona to uen, pa se obrato Aau Uzvenome ovom amu arue potoma

  ovu e uputo o se naao u Meremnom ramu,u oem e voo bru o no i e e naazo naoveAaove baoat prema no pa e maa imso voe uetnom perou, a voe etno peroa u zimsom

  Zeera a s , mao e pre oma oit oa aoveApsoutne moi u arovanu opsrbe, pa M se obratoovom a a obraue etetom te to e uputio ovu,Uven e posao meee a a obrau veu a eneova ova usana o Nea

  I dok e on u hau toje olo elek ga

  zovnue Allah t java adonu vjet odt et e Jahja . "(Au mran,

  Potrebno e ove zastat zaptat se a i e Zeerauputo ovu Aau u trenutu o e neova suprua veba truna? Oovor e, naravno neatvan er e ova

  upuena prie neo to se aee uope ooo Ona e ovoeno o znaena Aaov re oe se naaze u aetu

  ao On zna ta to u ateaa. .

  ae Aaovo nane pretoo e nu aea a nieoo ao posea toa ina

  Zato m pozivamo sve one o mse a e ustnu

  naua oa o t senaonani otra a oveu naveestrunae z obast mene ao b nam rel prie neo

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  77/113

  VV VU '

  to se zaee uope es ta e nea ena zanijet oje epola jete biti

  a d.. aisi kriaa a.s.

  Zapoetu pu nastavljamo u'ansm ajetima oj seonose na naveenu temu

  Allah ti javlja adosnu vijest odit e ti seJahja, koji e u Allahovu knjigu vjeovati, i koji

  e pvak biti i edan i vjeovjesnik potoakonih dobih

  (Alu Iman

  Uzveni je Alah Zeeijjaa as pije neo to se aeeuope ooilo obavjesto a e njeova supua otsna oj e biti vjeovjesn, pva meu juma estiti ob

  Boji, te a e ao ehi peselti na ui svijetU plo tome ovo njena a a je Uzvieni

  nazva imeno Jahja a ije znaenje upuuje na ivot iposlije zo oasa s ovo svijeta je ehii su i naonsmti iv

  A Alahovom vojom ahja, as ehisom je smupeselo na onaj svijet pa je njeov vot nastavljen

  vien u poleu statusaonih oji ao ehii peselja-vaju stie sljeeu stnu:

  Nikako ne sataj tvia one koji su naAllahovu putu izginuli Ne, oni su ivi i u obiljusu kod Gospodaa svoga

  (Alu Iman

  Zato ajemo iaov onma oj tve a je jena opet tajni otrvena a nam au ao su to u stanju, ta e

  77

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  78/113

  Mhmm M aai

  reo, neka ena zanje, a o jee koje ro a e b uvou nenjer, jekar neo rugo, , na konu, kaa na

  koj e nan napu ovaj vje?Muza u uaju Zekerjjaa, a. poveava e aj

  avanje eka Kur'ana anoga u koje oj

  "ospodau oj, ee kako u iati ina kade staost ophvala, a i ena i je neotkinja?"Eto tak ee On Allah ini to n hoe

  (u ran 40Zekerjja je vjean njene a ne pooje nkake

  prepoavke a b on obo pooka, jer je on ve u uboojaro, a njegova je ena neroknja

  Meu, Uzven ah, pore nepoojanja, naravnopo juk hvaanja, bo kakvh prepoak za roenjajeea, obavjeava ga a e njegova upruga anje ae e ro uko jee, navoe u ak neke eaje znjegovoga voa, a na kraju u govor o prro aog nanjegove r

  Zao po rug pu ajeo zazov najve runjaa ananje a u vjeu vojh novh okra objaneenoen po koje u ena u veoa ubokoj arnoj

  b poaju roej jeea, a za o, po v juk,ogk prepoavkaa, ne pooj nkakva ogunoen prav ogoor jee u jeu kur'ankog azvanja,koje je zven ao u poenuo kazvanju o Zekerjjau,a

  78

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  79/113

  )

  Razuijvanj nanja"a u tericaa

  Kaa Uzvini Aah ovori o o a M bropoznao a o o s naai u ariaa ona o n rbarazuii na a nain a Mu znana sao innia spoa i o aa nosi, bii

  v a rba razuivai n ir onsr nan Aahovo prhoi sv, pa Mu obro znano

  a i o bii roii a pri no o uop sp ubran zani

  . . . ili i dj i uku i nsku kog ho, uinibz porod On uistinu, sv zn i sv o.

  (Era,

  a, voa iroo znan iau rii zvinoa:

  . i s On zn t j u tri,pa s nia obuhvaa iav ovov ivo: o oasa

  na ova svi o rnua sri, a, i poinsi novoivoa sran ii nsran, viso ii niza, oa boa novo, zrav ii bosan, o a bosi u ivo snai,oio o ivi, i s bavii, oaai oi u

  s ivo sii, a on uraii ruia a a ruin raii, o z svia puovai, ava uopsrba bii i a i bii arvan poosvo ii n

  Moi biso u no nabraai sina piana i svario obhvaau poon rii r'anso aa.

  rao, rzi azanoa bio bi a pinoonosnasia u au sarava as ivoa a o o ni

  zano u urobi a

  9

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  80/113

  Muhad M ara

  Pa a se da s t Aahv ae euspedt ae vea e tva sa sp deteta e

  e ve aet u utb ae?Ovde e uaat a v vau stva a t e da e

  dena aua uspea tt sp deteta te da ad e Aahv aa da aedba ud e e u svet be estee v stvene d Pea te t se deste na t a e ve ve stv pe nevbvae

  Meut da e dea eda u stanu e bta ebu fazaa ev ava u utb ae pene t bude upe aet? ea e da e aua at pau u ptpunst nea b t uadt dat naee fae

  Ta de b se uds ane upedt s

  apsut ane?A ne u avst ae s faaa da e ednataa tvea pta sa da tavau ua?

  Jed e vee Aahu pzat ta e svaa aau sv utb anet t veea pasa pee t e stv pv ea eu Adea avu

  Ova e ea stat nepeena sve d udnea

  dana

  Oskba j ikljiv l lavoj vlai

  sada pea a sedeu teu venv u deu 34 aeta sue Lua de ste

  a ovjek ne zna ta e sutra zaradt. .

  80

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  81/113

  '

  Opsba je s sjv jj vas beba a sve poeie aspave je se ovaaj a e

  a ij sa as ve s i ve"Zasa psba a ovjea ao a s a Opsba je poa a ovje oa a paa

  d ovje e a dje je a a pvje jea dae poa a desee vaa ae je a ee spjeia a

  Me oa e poa as ada o e bde opeeva je a je vas jj

  e jd a da se sjeaje opsbe eej a adaaaj savaj ephdh vjea a j Naav e e pv jei da je a aoj paeve spsav sse posjed sjedadaaja a a isa o o je O a ve s

  vo e aposa Allah onoga koga On hoe opskrbljuje bezmuke

  Ne ojeas saaj da je ovaj aje piodeade aa a s se o saj esaeo pa e a psav paje a da

  ea vea saa eja svje peo psaejedo d ajjh a se j aaa aaa a jej ej ?

  je s pepsave eophod vje oje jepodea ova eja da bi psaa eada jed dajjh eaja a svje ?

  Taoe ea a objase ee vea a psb

  pjedh eaja j a je ve davao aa voa aaa dijaaaa aa i dh vjedih eaa h

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  82/113

  Muhammed M. aav

  je u ajuj ejaa svjeta d du ejaa u ada je uaa

  a su ve eje pduee a pau svaaje ephdh uvjeta je jud sataju ephd da stvalspeut asaje ta su eje je a svjj tetj eaju ah aata ppuse pdue da eae asaje?

  Odv a pstavje ptaje aa se sjuv uuas ajetu

  Allah onoga koga On hoe opkbljuje bezmuke

  Nafaa ju je spust ljuda a ae pueve usvjeu a t s u staju u ptpust a at stavt pd au tu

  Aahva je deda v ptaju jua ada ts u staju pjett a s sedc jeh athafesacja te ta cjee a tu eada padu pa j su psjedva ve asv stau e dje ea l sedes pa da cjee a u pastu pa sa pstauu je se stutua dutva a bs ba puse adea u aeju vsh aeva Ta v ljud

  psau vasc ajveh ajepeeatvjh aeva usvj uaa de ajve apta a svjetuvav suajev deavaju se tv sva da u ae

  ueju a ja se sjea jed uet u vjeaj je a pada vjeds dca a Njujj eub sve a pt ue ptlj u sva aea j a jeastupa u tv a e a cu v sau

  tv

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  83/113

  NVIVI V

  Osa i an ianj

  v u lud u poz z eo ude z bovol o e od h upevu o po, do du o epol z uo

  Allhovo odeee popu vl d oble obbo Zel ueu upeh u poledu e,o o e oeo

  Ne lud oe ovu d e oue peo

  oded upeh l eupeh eo poe eelupeh pe oe d ve poe pe

  Meu, o ou ob povu o edev ve bez, de uled pd e vedo pl hlde lud zub v vo ov pl?

  P, de u u, od, o pez pe eo u poledu pedv hod eo poe?

  T z b blo o od h popo d e zo e ede beo?

  Al vodevo o ve o popdu velhop, e o hovo popuo eu o pee

  Nvo, o o e z d e ove e eb

  poud d d vou opbu ue u ob ve voeoolo oe e u poo d doe do o bole de

  Meu oo b dovol oolou o eeo opbu olo opbe o e doue

  Toe e u lud poeo uvee d e opboo o ove oedue, o e u popuo poeo

  Ne opb e oo o ove o upoeblvu vo vou e o oo pe lud o u

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  84/113

  Muhammd M. aa

  le je ljv vaj e ja al a ha a dje a sve d a pe e vaj e

  ajea e l je aj s jhva

  psa, ve je pld jhva ada. jhv ps spada sa de se

  sv v svejed da l se adl e pe aje djel l pa djele a lda pa sae aj d a aj svje?

  pav a Psla as hads seva pa Adev v: Mj ea j

  eak Da l se Adev a d sva ea a sa pjede p l a la zs lpa a djel pa sav a ahe?

  E je spav ajevaje psbe s

  ppada vje a sve a a jev psjedafaa je dh ljd . Naav vje e pjeje aje pvd da a afaa dspje e dh ljd

  T vd a vjea j a psjedje ea vel asv jeva je afaa pa vea alaNjeva je afaa sljv de s sv v, d saa ea j ljv va

  ppada d ljda a e pjejeNjev ljv vaje saa ea jese ja

  deda pa s svjed da jeda fe e pzald a sve ad ada eses savaj da ajva de e dh ljd j e a ss asvj ps

  a aklja aj da vje ped psjajapjea peh paa je saj lsa

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  85/113

  NEVIDIV I '

  tve fe e d e t u stu e b se d l pde be dle svet t eult prpde

  tve bh p Te d e ve u stu tlst fu e b

  se u svetu dle ese e e ed ele u stu spet

  Gdj mr dgd?

  sd e u pu uset teu uve te spe u delu 34 et sueLu de vd

  . . . i ne zna ovjek u kojoj e zelji uijeti ve e llh d sv ve s fu

  d e vt ev vels vt u eu

  udst st e d b sluesv ve teut sve st u svetu b blve l db pu

  Zt?Kd b ve t teut ds s v

  svet vl b db l eh pstl bev ps b dl pte dbh delsve d ped svu st Meut pt s upts t st se e dest sut pesut e d p el st t e tvve ver d pu u eu dbh del be sed se teut st s v svet pbl

  b eu d se ve

  delv Zel tv ev peselee s vsve d se u t teutu e e pet t upledu pve dbh l p se lh del t

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  86/113

  Muhammd M. vi

  vea mtva da bude eda d Aahu bsh bva a ma u a v u sedeem aetu

  on su s trudl da o v dobra un oll su Na s u nad strahu bl su praNaa ponn.

  (E-Aba

  Neupavae vea s pecm teutm dasas va sveta pedstava u st vee evu aveu

  aavu e se upav a ta a upava da b se ma svaa tea det, pa a pdste da patuedba ea

  st vee ae veu asa sa da se taea eha a e b a t m dvest u stuacu dde ped Aaha be dbh dea

  a t e veu epatm u teuta st,ta e mest de e a a adest u mu ve

  Ta ape a sua sbe a e putvatede avm a a e uspeva a vee eevatmest, pa, sue se atm etdaa d pepe sasubema u avmpa d teeaa utecaudma pa uspe a seb mest u tm etu, e e du

  put, pa aas I va sba da auma sve estu avu, peseta t e bavt t psa e eau e adu Meut a e sat eta av sepva, apa su, a e upe svesta da e svmeedeu (mestu teutu st u

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  87/113

  NVIIV VI

  ija ddba i znanje vjka

  Po d je ovj v l lhedoo lejm e od jeg d d vj d ge dj zbog og o je vdo ml m Mlje m o vjm dolzo vom zvoom obl v, o o j o lj d

  Dl ovj e ovj o dog obogogled mele m, j zo evcj od

  lejm mol g d g oedvom je ovdle zmljlejm j dovolj o jgovoj molb do vj d

  o Poom je lejm m gldo omog mle

  zo objjej z oj d ogld oj je om oom ovj oj j mlo je bo jegovom

  dvMel m ojo j No e do dl

  j m gledo j e oog ovje ovdj,md m je Uzve og edo d m zmm d dleoj Idj z olo m zdo, m eo je mog d o bde z o vjem o dlo

  mje gdje g m ol ljm b jo d j ovj ovj o e vojoj m

  A zv Allh vojoj cjejeoj jz e:

  . . i govoei "Gje je objea koja na jeobeana? Reci: O sveu oluuje saoAllah

  Oni u sebi kiju ono to tebi ne okazuju Daso se za bilo ta itali govoe oni ne biso

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  88/113

  Muhammd M v

  vdje zgnul ec "I da ste u kuama svjmbl pet b n kjma je suen da pgnu na

  mjesta pgbje svje zl da b Allah sptan t je u vam gudma da b stan t je u vam scma, a Allah zna svajemsl

  (Au mr

  v govori o cmrim oi su izosi od voog

  ohod oim uu s Muhmmdom s ddrugim u du du govori " d su s osu ooi su s Posom o u borbu b zgiui

  Ah Uzvii odgovr s vrdom dizz u borbu oim uu odg dogru s i mso smri oi su om odri oo izz u bo ubrzv u smr Uoo om

  vrim mso smri og odrdio ov i zusvm sgm our u zgr To su s svim od s s zosom ushim

  d og ismo i svs hmo mo gd zso dmo rsii s ovog sv

  P o s o oi isu sozi rvo zrov u o odr obmu rim duoio ouumo o rizio mso rihvimos og rziog os ii odmo u borbu omuu d mo izgub vo

  dz u bo uc ovov ivo uooovu o uv i suo d rsi s ovog svi s vrii u iv zdrv Doim o o ivo vrm

  bud rovodo isuvo u zvoro ui uu id om s bud smr rm mo odgodi

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  89/113

  NVVI V '

  A vo m i rimr vog voovo Hid ibV d Ah bo dovo m o u dim

  bi uo uvovo i ru i bolio oi umro mro boi o izvu d " oo m

  bi uvovo id im uzmico i iz v mzo o obd N mom u m idogdl d i robod bom ogo riom ii robod om , vo umirm uzm u oim boo ol ou m

  at t

  Jo m iz vdog d mo i i zm gd ov zvr vo ovozmi ivo mu iv vz dogm roz o rolz ov P o mo roguob mor o vu ciu b mo gd ovzvr vo vo o o oigur u mor bmc rodu ovovog ivo mi

  rvo u om ou zvii m zu

  Ma gdje bili stii e vas st pa aka bili i uvisoki kulaa

  (E-Ni m idog m ovom viu o

  mo ou ru ziu od mri o zvii o u rdom u ororo

  Rei St od koje bjeite zaista e vas stii (El-umu

  P o mo uvrdili ovu iicu od o d o dru do ov ov vi od ril

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  90/113

  Muhmd M 'v

  m z jm m m g z jm olg v do oog u d j zo d uzm jgovu

  duuo m ouujmo d u vz uog j

  ne zna vjek u kjj e zelj urjet

  o m vo ov olm u vcu oovjov zgo

  jc j d j u j mo o vjm

  mjo ovjov mM mo u vodvom vou vjdoc ou vg

  uog j o vog ojujNmj ovj o u ouuj u u dlu

  zmlju zd u ou gdj j odjo j o odov u og

  o j d j o doo o m u ovu udlju zmlju omu jo uo hodo u j zgljjo o ovj o o mjo o ov

  zu mu o ud uo mjo jm zv voj ovozmlj vo

  M o ozjmo ljud oj vm gm lo u emlj gdj h m d og u vj

  o o ovuj o go vdog u'ogj vo do d zoo u vz ovom mom vm jdovoljo vdmo zlog z dodm ojjjm

  Ao mo u m dodjm zlgju oj voj j Uzv uo u ouo doum ovju dug ojm g j mo djlmo uozo vlmudo og ogj od j vjm d zgjumjmo zju jdh uh ou

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  91/113

  oznavalac je nevidljivog i vidljivog vijeta (EtTabn

  U Njega u kljuevi vih tajni ao ih Onzna . .

  (na,

  Na t pnat dubn p va dva ata,pbt h na auu d d jan ptpun pnata t na znanje nevidivog i vidivog vijeta

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  92/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  93/113

  esto poglave

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  94/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  95/113

  NVV V

  ON J POZNAVAC NEVIDLJIVOG VIDLJIVOG SVETA

  vdj z u vdom ju ojom uvujjc d ljuvo zv Alh ozj od jvdljvog, v v vdljvog vj, mog j ljudzdl, ju zo j ovj ojv, vdljv vjomu ovom mju

  dgovo j d b dolo do vul zbu d j u

  Njgovom zju mo vdjv vj, uvruj a j d rom Njgovom zju oro

  O j jdom mju uvz j vdljv vjoj j jdo u Njgovom zju, ovj ojv vj gdjm vmo ovruju d Mu rom mlj bm vo Uzv z voj zj or

  zrz alim ojm uuuj ojdovj oluogzj fomcj o vmu, o j u odou go zj bojo u v l, v o mj ozo Njmu j dom u cjl dobro zo

  uvzum j z oz, l Allhu, dozo j v o j u jmu

  Nm u vj m d dou, dom u

  Allu vom dobo oz o, v oo o u

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  96/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  97/113

  NVV V

  s n bst pv adoval onm to vamOn dadne Allah n vol nkakv azmtljivc,

  hvalsave(ElHdd 22 23

  o o bg z ovj lj d ovom vj m l j vo, zv l vj vod vh v , m job, o m zoj oboljj m oj d z om o j

  olo d odv dj oom o do U vm mojvm m v mudo ojg odjj mod oom o j mmoo ovj blo j zl odjg g j ujcj lo v, l oom o dozmod m dob b om dov

  Vmo o vj vog vzmvoj lvom j go o g j o

  voo j omo jd dj z jgov cjlogzcj, o z d j v v oj j o jvj bl odvj jgov vh m

  o j obo vom ol vo odd cj, od ku jgovoj zcj

  Nmj, d m mo zgd objd l mo o bz vog l o bz ocj hm Homo m d mo mo obj, bzdgh dlj mo vo o odd kv v mj obj mo zgd

  To j, vo, ohodo d j ocgdj zlov obzom zgd oj odmoTo obj zov, oo cj bd zgdj

  mb jdc, od zgd j j vh mjfb v zgd d

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  98/113

  hmm

  m om cj j bo vo o smo cz smo od fz zcj

  Dnjak - mjs knj

  Ovj ojv svj Uzv Ah svoo j s cjms j ojm O oj dosjdo svosos vojh obov V smo vd jc dUzv Ah sv o sv sv s mogo zbo

  To mj sc mo sv o j osmos osm ovj d bo j mogos dbd oo sj so ojos Njgovojvoj o z cj smo oog m j Ozdovoj

  D o s svsvj o s oj j mog gcj d oo hv mogos sobodzbo b dosjd ooos dos og Os zo hv mogos s ojos Njgovojvoj

  Dom dg svoj zv mogosmvso zm hv s mogos obodogzbo jj dob sjvo z jbv m h

  odbc ocj ojosVo j s d jd od dvj z s svom j djovj zm ojoj oo zj

  v o s dso o s ds bo j Njgovomzj j go j ozbjo svj gzscj osojj

  U ' Ah d vod

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  99/113

  VV V '

  A kada Gsda vj ee eekia: 1a u naZei najesnika savii

  (Elr l j ml ovjo o om o o j

  voro Adm l rj go o o o dlo

  I kad u da ik i u nj udahne duu vi use knie

  (ldr

  Alhov rd o jj dd Adm od mdol j rj go o j o o vor o o h jvjo d mj vog mj ov

  Adm j vorj oj m zd dlvr mj v joj m voj oomvo v dojmog d

  P o d j ovm zv ozo jcom dj vorj omo ojm j o og odrdo vrh d j vorlj ovj om j or vrh oojjo

  o og rojo j vr koj omogvjovrj og lmog clj o vrjm ogrvjovj jgovm oomcm gzcj mlj v do

  jmog dA vr z ojh m vo gcj z ovj

  mj j vod odov zmlj voj om ogd zv m kzj:

  Rei "Za, zaisa neee da vjeujee u OngaKji je u dva veenska azdbja Zeju

  svi i j Mu duge avni saae? Tje sda svjeva

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  100/113

  mmd .

  On je neomina bda o njoj tvoio, iblagolovenom je uinio i oizvode njezine na

  njoj odedio ve to u etii vemenka azdobljaovo je objanjenje za ve one koji itaju(Fss

  Ao dobro rmo ova dva aja do mo dozaja da j Uzv Aah oddo svm svorjma aZmj osrb a da joga svaraja a o za da m j

  ozao o j sv asajva od jd voja saasv do asa osjdjgJ o sv ozao M j do daj a j svaom

  svorj oj do a mj do djga daa odrdoafa oja m j dovoja za vo

  v j o aravo zaj Uzvoga bo rj goo s svaraj dogodo sv vrs od osaa do saa

  svja oadaj od agorj

  Sve ima mj

  varaj afa svorjma ojom osgra svojz gzscju a Zmj rhoda j vzja a odAaha da o u Aah ao vorj hod

  oom o b rza Njgovog svaraja vod o osojaj svara a mj Njgov

  rasos odrdc arba tvoit Naavo voj ohodo osojaj samoga arba da bsmo moggovor o jgovm macjama

  sv s dg arb Aahov z rasoa a j ao

  mosv rj go o o bd osjdovao rosavda osj Njgov mos j aj oj darj osrbrj go o j svor o om j a osrba oba

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  101/113

  NVIIVI V '

  aav azivaja ri Fil zvi orj

  Zam s nbskm vsnama uuo dok j

  nbo jo maglna blo, a njmu m rkao"Pojavt s mlom l slom! "Pojavljujmos drag vo! odgovorl su a h j u dvavrmnska razdoba kao sdam nbsa stvoro, odrdo a s u svakom nbu nalazt

  (Fil

  z adraja ovoga aja aajmo da j zviodrdo a vaom b ai a o zai da m jozao roz av romj i roc roazii do ooi iz i ba i mlja

  vo odrazmijva jic da Njgovo zaj rhodi vm o d voom vij ba rijgo o ih lo ada do ra za o

  obzrom a ijc da j Allah vorilj ba imj j aj oji h odrava vo a o zai: brada r i a v do Daa oji j odrdio i ojj amo Njm oza a ojm a

  Na s n dgaa bz ana

  Na mlj rhodih rah aja dol modo zalja da zvi Allah ozaj v aj i daljroraoga ivrzma a a da j o bilo Njgovomzaj la rij go o j o voro alja jda j ojdovao la o ojm o v vrzmvorii

  ao bimo a razm riblili zaj ovor, av mo rimjr ada ramo zgradji

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  102/113

  Muhmm M ' v

  og ob o o vrdmo gov mrmo oo fz o rc zv m o

  dr v odo vdog ob o o vrdmo om dl mo r fz rlzc r bz l morlzr

  olo or rh bd ro o m obr dl ob d gov rlzc rm om vroml

  P zmlmo d zv Allh Pozvlc vdl vog vdlvog oz oog o lr od gro zm Ngovom z olo r dl

  Nrvo oom fz rlzc ro mmoNgovog vrog l

  rvo o o m govor ldm Gosodau tvome nije n ita kriveno ni naZemi ni na nebu, ni koliko tun jedan, i neotoji nita ni manje ni vee od oga, to nijeu Knjizi jasnoj

  (

  Prm mo ov d od gov obv v dodvo rm vordoro z g Nm c v dodvo bl l d om o domr dv c Mm zrdovl dolo do z d o dlv c

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  103/113

  NEVV VE '

  vo j kim oio ko rgm z vrdj d jr rooi modrim im okriim, jr j

  vrdio d j om djjiv icimo im orii d oi i rzmji r jr

  mo j oji

  . n manje od toga

  o jo kzj oojj iijih ic odom k iijih od ovih do kojih j ro k j

  doi o k rb d diNrvo Ahovom zj ij mog izmi ovijic, jr j ozvc vg

  U ivrzm, ijd ojv koiko god o biz mo M romki

  Pojmo m ogvj Lm orj

  O nko moj, dobro l zlo teko kolko zrnogoruce, blo u jen l na nebema l uzemlj Allah e na vdjelo znjet, jer Allah znanajkvenje tvar On je Sveznaju.

  (Lkm

  Goric j vom ii, hki od ij j viioo z orj viiom b i mjNj vii mim vodi k zj o vobhvoi zj zviog Pozvoc vidjivog i vidjivogvij

  Njgovom zj romi k i ov i goric,koj im voj mjo i vo ovom ogromom ivrzm Prm om rbmo oo bii igri ijic

  d Ahovom zj izmi i, k i jiijidj

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  104/113

  hmm Sv

  av znanj

  U Alhvm zj j v jd vz z v j v d z D Dhm hdjg d j g j v

  v z d j j jhv vj jdvj cz l vcm D v dlj vcm V d gz

  P m j jv z vdjvg vj

  dm z d d Njgvm zj d dljPj d bm d j zvg

  j

  I zaita On mo kada nto ho amo za tokn "Budi! i ono bud

  Fm zz jblj j

  amo za to kn ,

  (J-

  zj d j jv v z Allhvmzj d d d dbj vj b zbj jvm vj d m

  "Budi,j z vj zg (lmlgjb) z

  vdjv vj (lmhd)l m b jv vdljvg vj j

  zz Njgv ml m m Alh d vd m mg mj j bl m zmjvj

  zg vdljvg

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  105/113

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  106/113

  Mhaed M

  Za j dua rva svar ja aa ja rmdasa s dujaua jr j a ba sjdja ja j usaa

  u jga rm jgvg frmrajaPm sjd faz sur ma j su s dgaa u

  ruu ada s v raa.Tj s u a sa u su va a da

  s rasada a djv baa saj aga Pm sjd fazasaravaja vd z jgvga ja n saj sam zmjavaa ja s vraa zmj a a am ud j svru

  Nhdn j da m nrmaju nvdjvm znam rhvaam sjuv d Aaha Uzvgajr j On jd u sanju sravn nas frmra m

  U ranu su drug aj j nam rbavaju rvaju vu msa j sadr sagma Poznavalac

  NevdjvogNarmjr suajm Njgv ru u sjdm

  ajma

  Samo On zna kad e Smak vjea nau.A n lodov ne zlaze z cvjen ak voj njedna ena ne zanee ne od a da On one zna

  (Fuss

  nj vo e ne odu n ka a da onje zabljeeno u Knjz

  (ar

  To o e neke ame ojek l da uavno

  oje oav - Aaovom e voljom un .(EHar S

 • 7/29/2019 Nevidljivi svijet

  107/113

  VIV V

  Da u urau asm brj su prmjr u jmas vju puava prjt aj Njgvg ma

  Pznavala nevdljvg svjeaAl m st ta trbam at da su pjav j

  O vju dstupm bl paca taja pa h jO u svjt ralst blj prsl

  Pzavalac vidlj ivog sijta

  ada gvrm pjavn, vdljvm svjtu daram st ta at da j u njmu sv d astjh dtajapat vn Aahu pa a M j pat n tsrvam u am duama t nm dajm

  prav u tm ttu as uprava:

  maje na m da Allah zna a je dama

  vam pa Ga e pvaje. . Baa 23)

  tpstavm, l l j rja sva judsa ppuacjatrutn na svjtu, ta sv a u svjm duama sarvaa da prhvatm spaju da j t sv savr dbrpnat Allahu?

  a pat M u j ta s d pvga vja a Zmlj,pa d daajga dana u duaa ljud sval ta ssrva

  A a Mu j dl ta bt u duama gracjaj astanjvat Zmlju d raja svjta

  a ne zna da Allah zna ve je na nebesma je na Zemlj? Nema ajnh azgva

  me jm, a da On nje ev n mepeecm a da On nje e n kad h je manje