Antiki svijet

 • View
  289

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mozaik knjiga - Ilustrirana povijest svijeta: Antički svijet

Text of Antiki svijet

 • ILUSTRIRANAPOVIJESTSV I J E TA

  READERS DIGEST

  ANTICKISVIJET900. g. pr. Kr. - 430. g. pos. Kr.

 • AMERICA31002052AFRICA31002052 V.C.

  ( VIEWPOINT )

  THE SPREAD OF HUMANS

  EUROPA

  AMERIKAAFRIKA

  AZIJA

  IRENJE HELENIZMA UTJECAJ GRKE KULTURE

  4

  64

  124

  132

  160

 • Obeana zemlja 6Izrael i Juda

  Povratak Asiraca 12

  Veliki majstori 18kineske dinastije Zhou

  Obnovljeni Babilon 23

  Indija domovina 29budizma

  Ponos Perzije 33

  Aleksandrovo 40carstvo

  Znak zmaja 47 prvi kineski carevi

  Japan kraljevstvo 53Yamato

  Funan 56zagonetna drava

  Zlatno doba Indije 60dinastija Gupta

  AZI

  JA

 • fenikim trgovakim gradomuspostavljene bliske veze. S vremenom jesaveznitvo s Tirom uvelike pridonijelopoveanju izraelskoga bogatstva. Oitisu bili i kulturni utjecaji, vidljivi ne

  Kralj Salomon umro je 926. godine pr. Kr., poto je izgradio velikudravu, ali je palestinski narod platiocijenu njegova uspjeha visokimnametnutim porezima i prisilnim radom.Njegov sin i nasljednik Roboamnastavio je istu politiku unato ljutitim

  molbama svoga naroda, posebnoonoga na sjeveru. Ubrzo je izbila

  silovita pobuna. Sjeverna su seplemena odvojila i proglasilaJeroboama I. svojim kraljem.Salomonovo kraljevstvorascijepilo se na dva: junudravu Judu i novu sjevernudravu koja se nazvala Izrael.

  Sukob izmeu dviju dravanikad nije bio daleko. Jeroboam

  I. naglaavao je svoju neovisnostgradei po jedan hram nasjevernoj i junoj granicikraljevstva. U svakome hramupostavljena je izrezbarena slikabika kojemu su se klanjali, imeje naglaen kanaanski utjecaj kojije dugo bio prisutan u sjevernojPalestini.

  Godine 878. pr. Kr. u Izraeluna vlast dolazi kralj Omri iutemeljuje novu prijestolnicuSamariju. Njegov sin Ahab

  nadzirao je dovretak izgradnjevelianstvene palae koju jezapoeo njegov otac ravnesvakom zdanju u SalomonovuJeruzalemu. Ahabova ena bila jekraljevna iz Tira pa su s tim

  Obeana zemlja Izrael i JudaDvije stotine godina nakon raspada Salomonova kraljevstva nadvije drave prekinuta je idovska neovisnost. Od togavremena nadalje Palestinom vladaju strani vladari.

  Kanaanski kult Palestinska figurica prikazuje enukoja dri golubicu, svetu ivotinjukanaanske boice Astarte, toznai da su starije vjerske tradicijepreivjele i nakon izraelskekolonizacije toga podruja.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.6

 • U udaru je umro i tadanji kralj JudeAhazja.

  Premda su se sukobi nakratkosmirili, ustanak nije uspio posijati vei razdor izmeu Izraela i Jude.Dosad je Izrael bio u stalnom sukobusa susjednim aramejskim kraljevstvomu Damasku, ali ta je drava sada bilapotpuno obuzeta ozbiljnom prijetnjommonoga Asirskoga Carstva. I Juda iIzrael cvali su u prvoj polovici 8. stoljea pr. Kr. Ipak, asirskoposezanje za Sirijom ve je bacalodugu sjenu.

  Kraj sjevernogakraljevstvaGodine 738. pr. Kr.Izraelu prijetiasirska vojska

  samo u palai ukraenoj fenikombjelokosti nego i u prihvaanju kulta bogaBaala. Nekako u isto doba, zahvaljujuipomirenju s Judom, normalizirani suodnosi dvaju kraljevstava, a pokrenuta jeak i zajednika borba protiv kraljevstvaMoabljana.

  Ipak, mnogi su se Izraelci osjealiugroenima zbog sve jaega utjecajastrane kulture i vjere. Njihove osjeajeodraavaju rijei iz Knjige prorokaAmosa: Razorit u zimsku kuu iljetnu kuu, propast e kue bjelokosne.Mnogih e kua nestati rije jeJahvina (Am 3,15). Predvoenivojskovoom Jehuom sljedbeniciproroka Ilije svrgnuli su kralja Jorama,posljednjega Omrijeva potomka,smaknuvi njega i njegovu mrsku majkuIzebelu. Jehu je tada postao novi kralj.

  Svici iz Mrtvog mora Pronaeni u piljama kodKumrana, slavni Svici iz Mrtvogmora sadre najstarije postojeerukopise hebrejske Biblije. Tekst nasvitku prikazanom na slici napisanje na aramejskom jeziku.

  Obeana zemlja Izrael i Juda 7

 • Drugi hram u Jeruzalemu Ova ilustracija iz 19. stoljearekonstruira Salomonov hram ukasnoantikom bizantskom stilu.Ilustracija je, kao takva, anakrona odnosno, u to doba Hram nijemogao biti takav alirekonstrukcija ipak prikazujegoleme razmjere i impozantnuprirodu graevine. Hram je, poHerodovoj zapovijedi, obnovljen20. godine g. pr. Kr., djelomice ugrko-rimskom stilu.

  Ostaci golemoga zida koji jeokruivao Hram danas su dioZapadnoga zida, poznatog i kaoZid plaa.

  Prostrana dvorita ispred zgradaokruivale su kolonade.

  Sam Hram oblikovan je po uzoruna Salomonov.

  Herod je izgradio tvravu Antonijukako bi titila Hram od napada.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.8

  reljefu u asirskoj kraljevskoj palai uNinivi. Reljef prikazuje bitku koja bjesnioko gradskih zidina, pokretne opsadnetornjeve uz zidine koje brane strijelci i,napokon, prestraene stanovnike kojeodvode iz zarobljenoga grada.

  Prorok Izaija opisuje asirski napad:Strijele su mu dobro zailjene, lukovi musvi zapeti vihor su tokovi bojnih mukola. (Iz 5,28) Uskoro je i sam Jeruzalempod opsadom, ali kada je plaen danak,Asirci se povlae. Tako e kraljevi Judepostati vazali asirskoga kralja.

  Asirija je bila uglavnom zadovoljnatime to je podanikim dravama davalaprilian stupanj autonomije, a posebno jeJudi bilo doputeno da se razvija na svojnain. Tako je u vrijeme kralja Joije(639. 609. g. pr. Kr.) oivljeno tovanjeJahve, a stara kanaanska religijaiskorijenjena. Jahve postaje jedan i jedini

  Tiglatpilesera III., pa je kralj Menahemprisiljen platiti veliki danak od 1000srebrnih talenata. Njegov nasljednikuputa se u tajne pregovore s Egiptom,ali ni to nije moglo sprijeiti asirskoosvajanje. Godine 722. pr. Kr. Sargon II.osvaja Samariju i odvodi preivjelestanovnike u Mezopotamiju. U opisusvoje pobjede Sargon se hvali: Upoetku svoje vladavine pokorio samSamariju i odveo 17 290 ljudi koji sutamo ivjeli!

  Tako je sudbina Izraela zapeaena, aJudi je ubrzano istjecalo vrijeme. KraljJude Ezekija sklapa savez s Egiptom iskupinom malih sirijskih drava koje suivjele u strahu od asirske vojne moi.Ubrzo je uslijedio napad. Kralj Sanheribpokrenuo je silovit napad na Judu, pa je701. godine pr. Kr. pao grad Laki. Ti sudramatini dogaaji ivo prikazani na

 • Grka rije dijaspora, kojadoslovce znai rasprenost,oznaila je sudbinuidovskoga naroda krozmnoga stoljea. Pojavila se jo u 6. stoljeu pr. Kr.babilonskim ropstvom, ali je dijaspore bilo i u 2. i 1.stoljeu pr. Kr. u Aleksandriji.U to doba stanovnitvoegipatskih luka inilo je 40%idova. U 1. stoljeu pos. Kr.broj idova koji su ivjeliratrkani Rimskim Carstvomnadmaio je broj onih koji suivjeli u samoj Palestini.Nakon velikih idovskihustanaka 70. i 135. godinepos. Kr. koje su Rimljanibrutalno uguili preivjeli sudeportirani ili prodani u roblje.Meutim, idovi u dijasporineprestano su bacali pogledprema Jeruzalemu,simbolinome sreditu svojetradicije i identiteta.

  Dijaspora sudbinaidova

  TEMELJNI PODACI

  Obeana zemlja Izrael i Juda 9

  bog kraljevstva, a jeruzalemski Hramnjegovo jedino svetite.

  Promjene vlasti u irem podruju umeuvremenu su donijele novubabilonsku vlast nad Asirijom, pa jetako kralj Jojakim postao podanikombabilonskoga kralja NabukodonosoraII. Veza je bila kratkotrajna: ubrzo jeJojakim prekinuo veze s Babiloncima,ali je posljedice toga ina morao trpjetinjegov sin Jojakin.

  Godine 597. pr. Kr. Nabukodonosorosvaja i pljaka Jeruzalem, a Jojakin jedeportiran u Babilon uz brojneugledne lanove vladajuih krugova izJude. Babilonski kralj postavljaSidkiju, Jojakinova roaka, na mjestovladara, ali i on se na kraju pokazaosamovoljnim. Zanemarujui ljutitaupozorenja proroka Jeremije, Sidkijapoinje pregovarati s Egiptom

  pokuavajui sklopiti savez protivbabilonske moi. Neizbjeno, godine590. pr. Kr., Nabukodonosor II. kreeu napad. Lavovi su na nj rikali,tugovao je Jeremija, u pustopretvorie zemlju njegovu, gradovepopalie (Jr 2-17). Njegova su seproroanstva pokazala istinitima.

  Babilonsko ropstvoJeruzalem pada u ruke osvajaa 587. g.pr. Kr. nakon tegobne trogodinjeopsade. Nabukodonosor je sravnio gradsa zemljom, ali njegova osveta tu nijestala. Nesretni Sidkija bio je prisiljengledati smaknue svojih sinova, a zatimsu mu iskopali oi dok su ga odvodili uBabilon zajedno s cijelim jeruzalemskimstanovnitvom.

  Tako je poela epizoda poznata podnazivom babilonsko ropstvo. Taj je

 • Prvi odrazi Dva bronana zrcala potjeu izPalestine, iz 1. stoljea pos. Kr.Da bi odraz u njima bio jasan,morala su biti ispolirana dovisokoga sjaja.

  Kalendar zemljoradnika Na ovom kamenu iz 9. stoljeapr. Kr. na starohebrejskom sujeziku opisane aktivnosti tijekompoljodjelske godine.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.10

  izraz, meutim, pogrean u nekolikoaspekata. Ono to su deportiraniljudi morali izdrati bio je vienedragovoljan odlazak uprogonstvo nego zatoenitvo kojesam pojam ropstvopodrazumijeva. Smjeli su se selitiunutar babilonskih granica; gradilisu kue, ureivali vrtove i smjelisu se zajedno klanjati bogovima isastajati se. Meutim, jo suosjeali da su daleko od doma iiskorijenjeni, posebno zato to jenjihova vjera bila tako vrstoukorijenjena u Jeruzalemu. tujuiposebne svete obiaje, razvili su iposeban osjeaj povezanosti kojiim je pomogao da uvrstezajedniki idovski identitet. Tiobiaji ukljuivali su strogopotovanje abata, sedmoga danau tjednu, i obrezanje djeaka.

  Njihov prisilan doticaj s babilonskomkulturom upoznao ih je smezopotamskim mitovima o stvaranju.Tu su uli pripovijest o potopu, kakva jedo nas dola preko Biblije. Utjecajbabilonskoga ropstva na idovskusvijest bio je dubok i snaan, ali samoropstvo nije trajalo tako dugo. Perzijskikralj Kir II. pregazio je Babilon idopustio idovima da se vrate uPalestinu 538. g. pr. Kr.

  Novi Hram u JeruzalemuRazdoblje perzijske vladavine nadPalestinom, koje je uslijedilo, bilo jepoznato po vjerskoj toleranciji. Kir jeizrijekom zapovjedio da se jeruzalemskiHra