16
ILUSTRIRANA POVIJEST SVIJETA READER’S DIGEST ANTIC ˇ KI SVIJET 900. g. pr. Kr. - 430. g. pos. Kr.

Antički svijet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mozaik knjiga - Ilustrirana povijest svijeta: Antički svijet

Citation preview

Page 1: Antički svijet

ILUSTRIRANA

POVIJESTSV I J E TA

READER’S DIGEST

ANTICKISVIJET900. g. pr. Kr. - 430. g. pos. Kr.

Page 2: Antički svijet

AMERICA3100–2052

AFRICA3100–2052 V.C.

( VIEWPOINT )

THE SPREAD OF HUMANS

EUROPA

AMERIKAAFRIKA

AZIJA

©IRENJE HELENIZMA ∑ UTJECAJ GR»KE KULTURE

4

64

124

132

160

Page 3: Antički svijet
Page 4: Antički svijet

� ObeÊana zemlja ∑ 6Izrael i Juda

� Povratak Asiraca 12

� Veliki majstori 18kineske dinastije Zhou

� Obnovljeni Babilon 23

� Indija ∑ domovina 29budizma

� Ponos Perzije 33

� Aleksandrovo 40carstvo

Znak zmaja ∑ 47 prvi kineski carevi

Japan ∑ kraljevstvo 53Yamato

� Funan ∑ 56zagonetna dræava

� Zlatno doba Indije ∑ 60dinastija Gupta

AZI

JA

Page 5: Antički svijet

feniËkim trgovaËkim gradomuspostavljene bliske veze. S vremenom jesavezniπtvo s Tirom uvelike pridonijelopoveÊanju izraelskoga bogatstva. OËitisu bili i kulturni utjecaji, vidljivi ne

Kralj Salomon umro je 926. godine pr. Kr., poπto je izgradio velikudræavu, ali je palestinski narod platio

cijenu njegova uspjeha visokimnametnutim porezima i prisilnim radom.Njegov sin i nasljednik Roboamnastavio je istu politiku unatoË ljutitim

molbama svoga naroda, posebnoonoga na sjeveru. Ubrzo je izbila

silovita pobuna. Sjeverna su seplemena odvojila i proglasilaJeroboama I. svojim kraljem.Salomonovo kraljevstvorascijepilo se na dva: juænudræavu Judu i novu sjevernudræavu koja se nazvala Izrael.

Sukob izmeu dviju dræavanikad nije bio daleko. Jeroboam

I. naglaπavao je svoju neovisnostgradeÊi po jedan hram nasjevernoj i juænoj granicikraljevstva. U svakome hramupostavljena je izrezbarena slikabika kojemu su se klanjali, Ëimeje naglaπen kanaanski utjecaj kojije dugo bio prisutan u sjevernojPalestini.

Godine 878. pr. Kr. u Izraeluna vlast dolazi kralj Omri iutemeljuje novu prijestolnicuSamariju. Njegov sin Ahab

nadzirao je dovrπetak izgradnjeveliËanstvene palaËe koju jezapoËeo njegov otac ∑ ravnesvakom zdanju u SalomonovuJeruzalemu. Ahabova æena bila jekraljevna iz Tira pa su s tim

ObeÊana zemlja ∑Izrael i JudaDvije stotine godina nakon raspada Salomonova kraljevstva nadvije dræave prekinuta je æidovska neovisnost. Od togavremena nadalje Palestinom vladaju strani vladari.

Kanaanski kult Palestinska figurica prikazuje æenukoja dræi golubicu, svetu æivotinjukanaanske boæice Astarte, πtoznaËi da su starije vjerske tradicijepreæivjele i nakon izraelskekolonizacije toga podruËja.

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.6

Page 6: Antički svijet

U udaru je umro i tadaπnji kralj JudeAhazja.

Premda su se sukobi nakratkosmirili, ustanak nije uspio posijati veÊi razdor izmeu Izraela i Jude.Dosad je Izrael bio u stalnom sukobusa susjednim aramejskim kraljevstvomu Damasku, ali ta je dræava sada bilapotpuno obuzeta ozbiljnom prijetnjommoÊnoga Asirskoga Carstva. I Juda iIzrael cvali su u prvoj polovici 8. stoljeÊa pr. Kr. Ipak, asirskoposezanje za Sirijom veÊ je bacalodugu sjenu.

Kraj sjevernogakraljevstvaGodine 738. pr. Kr.Izraelu prijetiasirska vojska

samo u palaËi ukraπenoj feniËkombjelokosti nego i u prihvaÊanju kulta bogaBaala. Nekako u isto doba, zahvaljujuÊipomirenju s Judom, normalizirani suodnosi dvaju kraljevstava, a pokrenuta jeËak i zajedniËka borba protiv kraljevstvaMoabljana.

Ipak, mnogi su se Izraelci osjeÊaliugroæenima zbog sve jaËega utjecajastrane kulture i vjere. Njihove osjeÊajeodraæavaju rijeËi iz Knjige prorokaAmosa: ≈Razorit Êu zimsku kuÊu iljetnu kuÊu, propast Êe kuÊe bjelokosne.Mnogih Êe kuÊa nestati ∑ rijeË jeJahvina√ (Am 3,15). Predvoenivojskovoom Jehuom sljedbeniciproroka Ilije svrgnuli su kralja Jorama,posljednjega Omrijeva potomka,smaknuvπi njega i njegovu mrsku majkuIzebelu. Jehu je tada postao novi kralj.

Svici iz Mrtvog mora Pronaeni u πpiljama kodKumrana, slavni Svici iz Mrtvogmora sadræe najstarije postojeÊerukopise hebrejske Biblije. Tekst nasvitku prikazanom na slici napisanje na aramejskom jeziku.

ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda 7

Page 7: Antički svijet

Drugi hram u Jeruzalemu Ova ilustracija iz 19. stoljeÊarekonstruira Salomonov hram ukasnoantiËkom bizantskom stilu.Ilustracija je, kao takva, anakrona∑ odnosno, u to doba Hram nijemogao biti takav ∑ alirekonstrukcija ipak prikazujegoleme razmjere i impozantnuprirodu graevine. Hram je, poHerodovoj zapovijedi, obnovljen20. godine g. pr. Kr., djelomice ugrËko-rimskom stilu.

Ostaci golemoga zida koji jeokruæivao Hram danas su dioZapadnoga zida, poznatog i kaoZid plaËa.

Prostrana dvoriπta ispred zgradaokruæivale su kolonade.

Sam Hram oblikovan je po uzoruna Salomonov.

Herod je izgradio tvravu Antonijukako bi πtitila Hram od napada.

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.8

reljefu u asirskoj kraljevskoj palaËi uNinivi. Reljef prikazuje bitku koja bjesnioko gradskih zidina, pokretne opsadnetornjeve uz zidine koje brane strijelci i,napokon, prestraπene stanovnike kojeodvode iz zarobljenoga grada.

Prorok Izaija opisuje asirski napad:≈Strijele su mu dobro zaπiljene, lukovi musvi zapeti … vihor su toËkovi bojnih mukola.√ (Iz 5,28) Uskoro je i sam Jeruzalempod opsadom, ali kada je plaÊen danak,Asirci se povlaËe. Tako Êe kraljevi Judepostati vazali asirskoga kralja.

Asirija je bila uglavnom zadovoljnatime πto je podaniËkim dræavama davalapriliËan stupanj autonomije, a posebno jeJudi bilo dopuπteno da se razvija na svojnaËin. Tako je u vrijeme kralja Joπije(639. ∑ 609. g. pr. Kr.) oæivljeno πtovanjeJahve, a stara kanaanska religijaiskorijenjena. Jahve postaje jedan i jedini

Tiglatpilesera III., pa je kralj Menahemprisiljen platiti veliki danak od 1000srebrnih talenata. Njegov nasljednikupuπta se u tajne pregovore s Egiptom,ali ni to nije moglo sprijeËiti asirskoosvajanje. Godine 722. pr. Kr. Sargon II.osvaja Samariju i odvodi preæivjelestanovnike u Mezopotamiju. U opisusvoje pobjede Sargon se hvali: ≈UpoËetku svoje vladavine … pokorio samSamariju i odveo 17 290 ljudi koji sutamo æivjeli!√

Tako je sudbina Izraela zapeËaÊena, aJudi je ubrzano istjecalo vrijeme. KraljJude Ezekija sklapa savez s Egiptom iskupinom malih sirijskih dræava koje suæivjele u strahu od asirske vojne moÊi.Ubrzo je uslijedio napad. Kralj Sanheribpokrenuo je silovit napad na Judu, pa je701. godine pr. Kr. pao grad Lakiπ. Ti sudramatiËni dogaaji æivo prikazani na

Page 8: Antički svijet

GrËka rijeË ≈dijaspora√, kojadoslovce znaËi ≈rasprπenost√,oznaËila je sudbinuæidovskoga naroda krozmnoga stoljeÊa. Pojavila se joπ u 6. stoljeÊu pr. Kr.≈babilonskim ropstvom√, ali je dijaspore bilo i u 2. i 1.stoljeÊu pr. Kr. u Aleksandriji.U to doba stanovniπtvoegipatskih luka Ëinilo je 40%Æidova. U 1. stoljeÊu pos. Kr.broj Æidova koji su æivjeliraπtrkani Rimskim Carstvomnadmaπio je broj onih koji suæivjeli u samoj Palestini.Nakon velikih æidovskihustanaka 70. i 135. godinepos. Kr. ∑ koje su Rimljanibrutalno uguπili ∑ preæivjeli sudeportirani ili prodani u roblje.Meutim, Æidovi u dijasporineprestano su bacali pogledprema Jeruzalemu,simboliËnome srediπtu svojetradicije i identiteta.

Dijaspora ∑ sudbinaÆidova

TEMELJNI PODACI

ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda 9

bog kraljevstva, a jeruzalemski Hramnjegovo jedino svetiπte.

Promjene vlasti u πirem podruËju umeuvremenu su donijele novubabilonsku vlast nad Asirijom, pa jetako kralj Jojakim postao podanikombabilonskoga kralja NabukodonosoraII. Veza je bila kratkotrajna: ubrzo jeJojakim prekinuo veze s Babiloncima,ali je posljedice toga Ëina morao trpjetinjegov sin Jojakin.

Godine 597. pr. Kr. Nabukodonosorosvaja i pljaËka Jeruzalem, a Jojakin jedeportiran u Babilon uz brojneugledne Ëlanove vladajuÊih krugova izJude. Babilonski kralj postavljaSidkiju, Jojakinova roaka, na mjestovladara, ali i on se na kraju pokazaosamovoljnim. ZanemarujuÊi ljutitaupozorenja proroka Jeremije, SidkijapoËinje pregovarati s Egiptom

pokuπavajuÊi sklopiti savez protivbabilonske moÊi. Neizbjeæno, godine590. pr. Kr., Nabukodonosor II. kreÊeu napad. ≈Lavovi su na nj rikali√,tugovao je Jeremija, ≈u pustoπpretvoriπe zemlju njegovu, gradovepopaliπe …√ (Jr 2-17). Njegova su seproroËanstva pokazala istinitima.

Babilonsko ropstvoJeruzalem pada u ruke osvajaËa 587. g.pr. Kr. nakon tegobne trogodiπnjeopsade. Nabukodonosor je sravnio gradsa zemljom, ali njegova osveta tu nijestala. Nesretni Sidkija bio je prisiljengledati smaknuÊe svojih sinova, a zatimsu mu iskopali oËi dok su ga odvodili uBabilon zajedno s cijelim jeruzalemskimstanovniπtvom.

Tako je poËela epizoda poznata podnazivom ≈babilonsko ropstvo√. Taj je

Page 9: Antički svijet

Prvi odrazi Dva bronËana zrcala potjeËu izPalestine, iz 1. stoljeÊa pos. Kr.Da bi odraz u njima bio jasan,morala su biti ispolirana dovisokoga sjaja.

Kalendar zemljoradnika Na ovom kamenu iz 9. stoljeÊapr. Kr. na starohebrejskom sujeziku opisane aktivnosti tijekompoljodjelske godine.

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.10

izraz, meutim, pogreπan u nekolikoaspekata. Ono πto su deportiraniljudi morali izdræati bio je viπenedragovoljan odlazak uprogonstvo nego zatoËeniπtvo kojesam pojam ≈ropstvo√podrazumijeva. Smjeli su se selitiunutar babilonskih granica; gradilisu kuÊe, ureivali vrtove i smjelisu se zajedno klanjati bogovima isastajati se. Meutim, joπ suosjeÊali da su daleko od doma iiskorijenjeni, posebno zato πto jenjihova vjera bila tako Ëvrstoukorijenjena u Jeruzalemu. ©tujuÊiposebne svete obiËaje, razvili su iposeban osjeÊaj povezanosti kojiim je pomogao da uËvrstezajedniËki æidovski identitet. TiobiËaji ukljuËivali su strogopoπtovanje πabata, sedmoga danau tjednu, i obrezanje djeËaka.

Njihov prisilan doticaj s babilonskomkulturom upoznao ih je smezopotamskim mitovima o stvaranju.Tu su Ëuli pripovijest o potopu, kakva jedo nas doπla preko Biblije. Utjecaj≈babilonskoga ropstva√ na æidovskusvijest bio je dubok i snaæan, ali samoropstvo nije trajalo tako dugo. Perzijskikralj Kir II. pregazio je Babilon idopustio Æidovima da se vrate uPalestinu 538. g. pr. Kr.

Novi Hram u JeruzalemuRazdoblje perzijske vladavine nadPalestinom, koje je uslijedilo, bilo jepoznato po vjerskoj toleranciji. Kir jeizrijekom zapovjedio da se jeruzalemskiHram mora obnoviti dræavnim novcemte da se vrate opljaËkana umjetniËkadjela. Gospodarske teπkoÊe donijele sunekoliko uzastopnih odgoda izgradnjenovoga Hrama, koji je napokonposveÊen tek 515. godine pr. Kr.Gubitak politiËke neovisnosti uPalestini donio je veÊi ugled sluæbivisokoga sveÊenika jeruzalemskogaHrama, kojemu je u skladu s timerastao i utjecaj svjetovnoga voe.

Godine 332. pr. Kr. Aleksandar Velikiproπao je onuda sa svojom osvajaËkomvojskom na putu prema Egiptu. VeÊi dioPalestine predao se bez borbe i postaodijelom Aleksandrova carstva. PodAleksandrovim nasljednicima zemljomse najprije upravljalo kao dijelomptolemejskoga egipatskog kraljevstva, azatim ju je pregazio seleukidski kraljAntioh III. 198. godine pr. Kr. »inilo seda je stanovniπtvo Jeruzalemazadovoljno tom promjenom vlasti ∑oduπevljeno je pozdravilo seleukidskepostrojbe dok su ulazile u grad naratnim slonovima. Zauzvrat jeseleukidski kralj smanjio poreze i daoposebne povlastice Hramu.

Ipak, ubrzo su, zbog sve veÊeg utjecajahelenistiËke kulture i obiËaja izmeutradicionalnih i ≈naprednjaËkih√ Æidovaizbile napetosti. Antioh IV. pogrijeπio je

kada je opljaËkao Hram i upleo se uæidovske vjerske obiËaje. Kada je

166. godine pr. Kr. u Hramuveo grËke vjerske obrede,

izbila je otvorenapobuna.

HasmonejciU pobuni je ugled steklatradicionalistiËka obiteljHasmonejaca. Jedan od

Ëlanova obitelji, JudaMakabejac, na kraju je

postao voa ustanka. Pobuna

Page 10: Antički svijet

pogubno. Godine 63. pr. Kr. Jeruzalemje osvojen, Hram opljaËkan, a viπe od 12 000 ljudi ubijeno. Razdobljestabilnosti uslijedilo je kada je HirkanII. postavljen za visokoga sveÊenika,premda bez titule kralja, a njegovsuparnik Antipater bio dovoljno lukavda podupre Gaja Julija Cezara u borbiprotiv Pompeja. Sam Antipater ubijenje iste godine kada i Cezar, 44. g. pr.Kr., ali je Ëetiri godine poslije rimskiSenat priznao njegova sina Heroda zakralja Judeje.

Herodovi nasljednici vladali su do44. godine pos. Kr., kada kraljevstvopada pod izravnu rimsku vlast kaoprovincija Judeja. ProvodeÊi vlastrimska je uprava poËinila mnogepogreπke koje su razjarile poboæneÆidove. Iskra pobune napokon jezapaljena 66. godine, kada je rimskiprokurator Florus uzeo 17 talenata izkovËega u jeruzalemskom Hramu.Rimljani su bili prisiljeni razmjestitivelike oruæane snage da bi ponovnopreuzeli nadzor nad zemljom. Tekkada je Tit 70. g. pos. Kr. zauzeoJeruzalem, Rimljani su ponovnouspjeπno vratili vlast.

Makabejaca se proπirila, pa je 142.godine pr. Kr. ©imun Makabejacnapokon izborio neovisnost oSeleukidima. Ubrzo je preuzeo i duænostvisokoga sveÊenika i vladara zemlje spovlasticom kovanja novca.

Godine 104. pr. Kr. Aristobul I.preuzima naslov kralja koji se nakontoga prenosi na njegove nasljednike. Utom razdoblju osnivaju se brojni vjersko--politiËki pokreti, od kojih su najuglednijifarizeji i saduceji. Te su se skupinemeusobno razlikovale po tumaËenjubiblijskoga Zakona, Tore, ali je bilo idrugih sljedbi koje su nadahnuÊe traæileizvan æidovske tradicije i prihvaÊaleegipatske, grËke i bliskoistoËne vjerskeutjecaje. Neke su sljedbe Ëak najavljivaledolazak Mesije, odnosno Spasitelja.

Rimljani u JeruzalemuTe su vjerske razlike, moædaneizbjeæno, izazvale najprije politiËkenapetosti, a zatim i silovite sukobe.Godine 64. pr. Kr. rimski se generalPompej, na poziv bojnih frakcija, odkojih se svaka nadala da Êe dobitineπto, upleo da bi nametnuo mir. Norimsko je osvajanje za Æidove bilo

Plijen pobjednika Ovaj reljef s Titova slavoluka u Rimu prikazuje povorkupobjedniËkoga vojskovoe. Blagokoje se prikazuje, a koje sadræi isedmokraku menoru, opljaËkanoje iz jeruzalemskoga Hrama.

ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda 11

Page 11: Antički svijet

Arverni, pleme 100Asirci 7, 8, 12-17, 12-17, 23, 83,

84, 114, 145Astarta 6Astijag, kralj Medije 34, 35astronomija 178-179Asurbanipal, asirski kralj 17, 23,

145Asurnasirpal II., asirski kralj 14,

14Aπoka, car 29, 32, 32Aπur 12, 14, 23Atal III. Filometor, pergamski

kralj 81Atena, boæica 91Atena, grad 36, 39, 66, 69, 71,

78, 81, 87-94, 87, 90, 116,120, 126-127, 129, 130, 136, 137

Atika 66, 89, 93Atila, Hun 63, 123Atlantski ocean 139August, car (Oktavijan) 105, 107,

111-112, 111, 115, 150, 152

Augustin, sv. iz Hipona 122, 123,156

Aurelijan, car 116Aurelijanov zid 116Avaricon 100Avilmarduk, babilonski kralj 28Azteki 170, 181, 187

BBaal 6Baal Hamon 139Babilon 9, 12, 15, 16, 17, 23-28,

25, 27, 34, 35, 45, 46 babilonski viseÊi vrtovi 27-28babilonsko ropstvo 9-10, 24bakar 72, 172, 173, 174Balkan 36, 79, 100, 111Battersea, πtit 100berberska plemena 134Biblija 7, 12, 122Bizant 122bjelokost 17Boadiceja, kraljica 100bogovi i boæice vidi vjeraBrahma 56brahmani 31, 32, 56, 62Britanija:

FeniËani u 139Kelti 98, 99, 100rimsko osvajanje 100, 112-113,

114brodovi 80, 80, 88, 89, 137-138,

139bronca 10, 18, 20, 20-21, 48, 74,

98, 99bronËano doba 18-22Brut, Lucije Junije 77Brut, Marko Junije 104, 105,

105Budha 29, 30-31, 55, 58budizam 30-31, 30, 32, 55,

59, 62Burgundi 110

Brojevi stranica u kurzivu odnosese na slike.

AAdulis 157 Afganistan 32, 46, 52Afrika 139-140, 146, 147-149,

158Agrikola, Gnej Julije 100 Ahab, izraelski kralj 6 Ahazja, kralj Jude 7 Ahemenidi, carstvo 33-34, 45Ahura Mazda 38 Ainu 53 Ajanta, πpilje 30, 63Akcij, bitka kod (31. g. pr. Kr.)

105, 154 Akropola, Atena 91, 92Aksum 146, 157-159, 157-159Alarik, gotski kralj 110alat, keltski 96-97Aleksandar Sever, car 115Aleksandar Veliki 10, 28, 30, 31,

39, 40-46, 40-41, 100, 124,125, 127

Aleksandrija 9, 43-44, 127, 127,128, 152, 154, 158

Alemani 110, 115Alesija, bitka kod (52. g. pr. Kr.)

100Alkibijad 94Alpe 80, 99-100 Amaniπakete, kraljica Kuπa 146Amaterasu 53, 55Ambrozije, sv. 122Amerdinis 145Amon-Ra 44, 143, 144, 145,

146Amulije, kralj 76Angkor 59Angkor Borei 59Angra Mainyu 38Animas Altas 165Antigon 46Antioh III., kralj 10, 81Antioh IV., kralj 10Antiohija 127Antonije, Marko 104-105, 111,

150Antonin Pijo, car 59, 114Apeninski poluotok 70, 72-75, 81,

100, 124vidi i Rimljani

Apolon 69, 92, 93Arabija 46, 114, 146, 157, 158,

159Arausio, bitka kod (105. g. pr. Kr.)

109Arhimed 128arhitektura, grËka 125, 127Arijan 45Arijci 29-30, 34, 82, 83Aristagora 87Aristobul I., kralj 11Aristofan 130Aristotel 91, 92, 128, 138Arminije 107Artemida 93, 127

Kazalo188

CCaere 72-73Cao Cao, vojskovoa 52Caratacus 100Carrhae, bitka kod (53. g. pr. Kr.)

104carstvo dinastije Maurya 31-32,

31, 60, 62Cerveteri 91ceste 38, 48, 79-80, 97Cezar, Gaj Julije 11, 98, 100, 101,

103-105, 150, 154Chiang Chien 52Ching-ti, kineski car 51Ciceron, Marko Tulije 103, 103,

105Cimbri 102, 109Ciudad de México 181-182Coloe 157Crno more 66, 70, 84, 86, 116≈crvene obrve√ 52Crveno more 38, 139, 146, 157,

158, 159

»»andragupta I., kralj 60-62»andragupta II., kralj 62, 63»andragupta Maurya 31-32,

60

DDacija 114, 116Dalmacija 111, 117Damask 7, 15, 118Däniken, Erich von 179Dardaneli 41, 100Darije I., perzijski kralj 30,

33-34, 33, 36, 37, 37, 38, 39, 84, 88

Darije III., perzijski kralj 41, 43,43, 44, 45

Dasavara, hram 61Decije, car 116, 121, 156Dekan, visoravan 29, 31, 32, 62Delfi 69, 93, 93, 100Delska liga 92-93demokracija 39, 66, 69, 69, 71,

78, 94Deogarh 60Didije Julijan 114-115Didona 134dijaspora 9Diodor Sicilski 97-98, 99,

140Dioklecijan, car 116-117, 117,

121, 156Dionizije Halikarnaπanin 72Dnjepar, rijeka 86Domicijan, car 113, 153Dorani 66Drakon 71drama, grËka 91, 130, 130-131druidi 96, 99Druz, Marko Livije 102Dun Aengus 98Dunav, rijeka 84, 100, 111, 114

EEfez 69, 131Egejsko more 68, 88Egipat 10, 16, 17, 22, 66, 84, 93,

124i Kuπ 141-146Kopti 155, 158piramide 184Rimljani i 105, 150, 152u carstvu Aleksandra Velikog

43-44, 46u sukobu s Babilonom 23, 24

Ekbatana 34, 45El Mirador 170Elamiti 34Elginove mramorne skulpture 91Eltekeh, bitka kod (701. g. pr. Kr.)

145Eneja 112 ep o Gilgameπu 17Epir 69Esarhadon, asirski kralj 16, 84,

145Eshil 91, 130Etiopija 157-159EtruπËani 72-75, 79, 135Eufrat, rijeka 14, 15, 44Euripid 91, 130evanelja 121Ezana, aksumski kralj 158Ezekija, kralj Jude 8

FFa Hsien 62Fagg Bernard 147Fan-hsun, kralj Funana 56Fanije, Gaj 102farizeji 11Feddersen Wierde 109FeniËani 43, 68, 74, 80, 134-135,

136, 139Fidija 91, 130Filip II., makedonski kralj 41, 42,

94Filip V., makedonski kralj 81Filipi, bitka kod 105Filoksen 41filozofija 21, 92, 128, 129Franci 110Francuska 70, 98, 99, 124Frinih 87Frumencije, sv. 158Funan 56-59

GGalba, car 113Galerije, car 117Ganeπ 57Ganges, rijeka 29, 31, 32, 62Gaugamela, bitka kod (331. g. pr.

Kr.) 44, 45Gaza 15Gebel Barkal 143, 144geoglifi, Nazca 175-176, 175,

178-179, 180Germanija 99, 114

Page 12: Antički svijet

Kazalo 189

germanska plemena 106-110, 106-110, 114, 116

Geta 115, 152Goti 110, 116gozbe 99graditelji humaka 171-174,

171-174gradovi:

asirski 14etruπËanski 73funanski 58-59gradovi Aleksandra Velikog

43-44, 127grËki 66-69, 127kineski 22Maye 169-170rimski 127, 153-154sjevernoafriËki 153-154Teotihuacán 181-187,

181-183Grakho, Tiberije Sempronije

101-102GrËka:

Aleksandar Veliki 40-46Atena 87-94demokracija 66, 69, 69, 71,

78, 94gradovi dræave 66-69helenizam 124-131i EtruπËani 72, 74i Skiti 86keltska invazija 100kolonije 35, 36, 69-70, 79,

81, 86, 87, 124odnosi s Perzijskim Carstvom

36, 39ratovi s Perzijom 87-90, 93,

124sukobi s Kartaæanima

135-136utjecaj na Rimljane 112

Great Serpent Mound 173, 173grobovi:

etruπËanski 73-75, 72-73humci 171-174, 173japanski 54keltski 99kineski 47, 47kuπitski 142mayanski 169Nazca 176-177Paracas 162, 163-164rimski 78skitski 83, 84-85, 86Teotihuacán 184-185

Gundestrup, kotao 95, 96Gupta, dinastija 59, 60-63Gvatemala 166, 169

HHadrijan, car 114, 114, 152,

154Hadrijanov zid 110, 114Hallstatt, kultura 96, 98Hamurabi, babilonski kralj

25-26Han, dinastija 47, 49-52, 53Hanibal 80-81, 135, 140

Hanno 139-140Hasmonejci 10-11helenizam 10, 44, 46, 124-131Helespont 88-89heloti 71, 93 Herkulanej 112, 113Hermopolis 144Herod Veliki, kralj Judeje 8, 11Herodot 39, 72, 82, 84, 139Heroneja, bitka kod (338. g. pr.

Kr.) 94Hijeron iz Sirakuze 74Himalaja 29, 30Himiko 54Himilko 139hinduizam 30-31, 56, 58, 59,

60, 62Hindukuπ 29, 46Hiparh 71Hipija 71, 88Hipodam iz Mileta 127Hipokrat 128Hjortspring 108Hoangho (Æuta rijeka) 18, 52Hochdorf 99Homer 68, 98Honshu 53, 54Hopewell, kultura 172, 173-174Horacije 112Horus 146hramovi:

grËki 67, 69, 91indijski 60-61japanski 55kuπitski 144Nazca 178rimski 78-79, 81Salomonov (jeruzalemski Hram)

8-9, 10, 11, 24Teotihuacán 183, 184-185

Hu, narod 58Hu Hai, kineski car 49Huni 50, 63, 82, 83, 110,

123

IIberski poluotok 81, 99, 100,

124, 134Ind, rijeka 29, 36, 46, 124Indija 29-32, 34

budizam 29-31, 32carstvo dinastije Maurya 31-32,

31, 60, 62dinastija Gupta 59, 60-63i Funan 58, 59

Inishmore 98Iran vidi PerzijaIs, bitka kod (333. g. pr. Kr.)

40-41, 43islam 157, 159istraæivanja, Kartaæani 139-140Isus Krist 118-121Iπtar 27Iπtarina vrata, Babilon 25, 26-27Izaija, prorok 8Izapa 166, 168, 169, 170Izida 145Izrael 6-8

JJahve 8-9Jakov, sv. 120Japan 53-55Jehu, vojskovoa 7Jemen 157Jeremija, prorok 9Jeroboam, kralj Izraela 6Jeronim, sv. 122Jeruzalem 8, 8-9, 9, 10, 11, 16, 24,

35, 113, 118, 120Jimmu Tenno 53, 55Jojakim, izraelski kralj 9Jojakin, izraelski kralj 9, 24Jomon, razdoblje u Japanu 53Jonija 87Joram, izraelski kralj 7Joπija, kralj Izraela 8Juda 6, 7, 8-9, 16Juda Makabejac 10Judeja (rimska provincija) 113,

120jugoistoËna Azija 56-59Jugurta, kralj Numidije 102Julijan, car 121Jylland 107, 109

Kkalendar, kamen 10Kalidasa 62Kaligula, car 112Kamasutra 62Kambiz II., perzijski kralj 35Kambodæa 56Kamenka 86Kaminaljuyú 169-170Kana, bitka kod (216. g. pr. Kr.)

81Kanaanci 6, 6Kao-Ti, kineski car 49-50Karakala, car 115, 152Karnak 145Kartaga 80-81, 80, 101, 134-140,

136-137, 150, 153, 156Kasije, Gaj 104, 105Kaspijsko jezero 34, 84kastinski sustav 31, 62Kaπata, faraon 143katakombe 120Katilina, Lucije Sergije 103Katon Stariji 150Kaundinya 56, 58kazaliπte, grËko 91, 130, 130-131Kelti 70, 75, 80-81, 95-101, 107,

108keramika:

grËka 66, 68, 69, 70, 91, 94,124

japanska 53, 54, 54kineska 51Maye 168, 169, 170Nazca 176, 177-178, 177, 178,

180Nok 147, 147, 148-149Paracas 164Teotihuacán 185, 187

Khmeri 58, 58

Khyber, prijevoj 29-30Kilikija 118, 120Kina:

dinastija Han 47, 49-52, 53dinastija Qin 22, 47-49dinastija Wei 53-54, 56-58dinastija Zhou 18-22utjecaj Japana 55ZaraÊene dræave 20-21

Kineski zid 48, 50, 50-51Kir, perzijski kralj 10, 24, 28,

34-37, 35, 39Klaudije, car 100, 112-113Kleopatra VII., kraljica 105, 150,

150, 152, 154Klisten 71, 78kolonije, grËke 35, 36, 69-70, 79,

81, 86, 87, 124Komod, car 114konfucijanizam 49Konfucije 19, 21Konstancije I., car 121Konstancije II., car 121Konstantin II., car 121Konstantin Veliki, car 121-122Konstantinopol 122konji, skitski 82, 83, 84konjica 39, 42, 46Kopti 155, 158Koreja 51, 53, 55Korint 70, 120Korzika 136kotaËi 97Kras, Marko Licinije 103-104Kreont 94Kreta 66, 186Krez, lidijski kralj 35, 36krπÊanstvo 116, 117, 118-123,

155-156Kserkso I, perzijski car 36, 38, 39,

42, 88-89, 93Kuang-wu-ti, kineski car 52kuÊe 108, 109 kula babilonska 26kultura Adena 171-173, 171Kumaradevi, kraljica 60-62Kumaragupta I., kralj 63Kuπ 141-146, 158Kyoto 55Kyushu 53, 54

LLa Tène, kultura 99, 107Laba, rijeka 107, 110Laenas, Marko Popilije 95Lambaesa 152-153Langobardi 110latinski jezik 122Leon I., papa 123Leonidas, kralj Sparte 89Lepid, Marko Emilije 105, 111Leptis Magna 154, 155Libanon 43, 80, 134Licchavi, klan 60-62Lidija 35, 70linga, simbol 59, 59Lisandar 94Liu Hsiu 52

Page 13: Antički svijet

Kazalo190

Livije 95, 112lonËarstvo vidi keramikalopta, igra s, Maye 168, 168lov 13, 168-169Lü, kineska carica 50-51Lucije Ver, car 114luke, Kartaga 136-137, 137-138Luoyang 18, 52

MMaarska 100, 111Makedonija 40, 81, 94, 117, 120Makrin, car 115Maksimijan, car 117Mala Azija 38, 39, 103

grËke kolonije 35, 36, 69-70, 87keltsko osvajanje 100krπÊanstvo u 120u Rimskom Carstvu 81, 117

manihejstvo 117Maraton, bitka kod (490. g. pr.

Kr.) 39, 42, 88Marduk 24, 26, 27, 28, 35Marije, Gaj 109Marko Aurelije, car 114Markomani 110Mars 76maske:

grËke 130, 131kartaπke 138, 139

masline, uzgoj 153Massalia / Massilia (Marseille) 70,

99Maye 166-170mazdaizam 38medicina 128, 128Medija 16, 17, 23, 34Mekong, delta 56, 58, 59MeksiËka visoravan 187Memfis 145Menahem, izraelski kralj 7Meroe 142-143, 146Mezopotamija 12-17, 23-28, 44,

114, 115Mikena 66Milet 69, 87Miltijad 88minojska kultura 66, 87, 186mitovi 170, 183Mitra 117Mo Zi 21Moab 7Mongoli 82, 83Monika, sv. 122Mons Graupius, bitka kod (80. g.

pos. Kr.) 100mornarice 43, 80, 80, 88, 89mozaici 127, 129, 130, 151, 156Muhamed, prorok 159mumije 154, 162, 164, 177

NNabonid, babilonski kralj 28Nabukodonosor II., babilonski

kralj 9, 23, 24-25, 26, 27, 28Nabupolasar, babilonski kralj 23,

24

PPaestum 67, 70palaËe 22, 33, 33, 36-38Palestina 6-11, 24, 84, 111, 113Palmira 116Paracas, kultura 162-165, 162-165Pariz 100Partenon, Atena 91Parti 52, 104, 114, 115Pasargada 34Pataliputra 32Pavao, sv. 118-120, 118, 122,

123Pazirik 83, 85Peloponeski rat 93Peloponez 69, 71Pergam 81Periklo 87, 90-91, 92, 93Pertinaks, car 114-115, 155Peru 162-165, 175-180Perzepolis 34, 36-38, 39, 45Perzijsko Carstvo

Ahemenidsko Carstvo 33-39,33-39, 45

Aleksandar Veliki 41-43, 43, 44-45

i Skiti 84invazija Indije 31ratovi protiv GrËke 87-90, 93,

124Petar, sv. 118-120, 121, 122, 123,

158Petra 125Petros, biskup 158Pij, faraon 143-145Pikti 100Pir, epirski kralj 79piramide:

egipatske 184kuπitske 142-143, 145, 146Maye 166, 166-167, 169, 170Teotihuacán 181-183, 182,

183-185Pirej 89, 90 pismo 55, 58, 68, 170, 184Pizistrat 71plaÊenici 140Plateja, bitka kod (479. g. pr. Kr.)

89Platon 91, 92, 128, 128Plinije Stariji 108-109Plutarh 44Po, rijeka 10, 102Polibije 137Polo, Marko 51-52poljoprivreda:

graditelji humaka 171, 174Kina 22Maye 166Rimljani 101Teotihuacán 187vidi i sjeverna Afrika

Pompej, Gnej 11, 103-104, 150

Pompeji 40-41, 112, 113, 116, 130

Popul Vuh 170Por, kralj 46

porezi 37, 52, 186Portugal 81Posejdon 41, 88Posejdonije 98Postum 116Prob, car 116progon krπÊana 119-121, 121proricanje 69, 92, 93proroËiπta 69, 92, 93, 100Psametih I., faraon 84Psametih II., faraon 145Ptolemej I., faraon 46, 150Ptolemej II., faraon 125Ptolemej XIII., faraon 150, 154Ptolemej, geograf 128punski ratovi 80, 101, 102, 140,

150Punjab 46, 62Put svile 51-52

QQin, dinastija 22, 47-49Qishan 18Quan Rong 18Quetzalcoatl 184-185, 184

RRajna, rijeka 107, 110ratnici vidi vojskeratovi:

Aleksandar Veliki 42-43Asirci 13, 14GrËka 68-69Kelti 95-96, 98Rimljani 80-81u Kini 20, 21

Rea Silvija 76reformacija 122Rhône, rijeka 70, 99, 100ribolov 166-168Rim 76, 78-79, 81, 95, 100,

110, 111-112, 113, 120, 122, 156

Rimljani:Carstvo 111-117ceste 48, 79-80, 97graanski rat i diktatura

101-105i EtruπËani 74, 75, 79i germanska plemena 106-107,

109-110, 114, 116i krπÊanstvo 116, 117, 118,

120-123i Palestina 11Kelti pljaËkaju Rim 95-96,

100pad 110, 123ratovi s Kartagom 80, 101,

102, 140, 150sjevernoafriËka provincija

150-156uspon 76-81

Roboam, kralj Jude 6Rod 81Romul Augustul, car 123Romul i Rem 76ropstvo 70, 71, 105, 155

Nagi Soma 56Nakbé 170nakit 85, 86, 99, 146, 172Naks 93Nanda, princ 63Napata 143Naqsh-e Rustam, dolina 38Nara, dolina 54Natakamani, kralj Kuπa 154navodnjavanje 25, 176, 179Nazca, kultura 175-180Neron, car 112, 121, 130Nerva, car 113Nicejski sabor (325. g. pos. Kr.)

121 Nigerija 147-149Nikija 90Nil, rijeka 38, 43, 70, 141, 143,

146, 151Ninigi 53, 55Niniva 8, 12-13, 16, 16, 17, 23Nintoku, japanski car 54Nok, kultura 147-149, 147-149nomadi 20, 34, 39, 48, 50, 51, 63,

82-86, 143novac, kovani 22, 63, 70, 105,

125, 158Nubija 16, 141-146Numidija 102, 140, 150Numitor, kralj 76

Oobrada metala:

graditelji humaka 172, 174, 174

Kina 21-22vidi i bronca; zlato; nakit; srebro

obrada zemlje, vidi poljoprivredaobrtnici:

Funan 59 GrËka 68keltski 96-97, 98Kina 22minojska kultura 186Teotihuacán 186, 187

Oc Eo 58-59Odenat, kralj 116odgoj, grËki 91, 91Odoakar 123Ohio, dolina 171oklop 42, 71, 97, 98, 98, 100,

107Olbija 86oligarhija 69, 94, 138Olimpija 68, 69olimpijske igre 69Olmeki 166, 170Omri, izraelski kralj 6opsada, ratovanje 14, 21opsidijan 169, 182, 182, 187oruæje:

keltsko 97, 98, 99kinesko 21, 22makedonsko 94Maye 168-169skitsko 85

Oton, car 113Ovidije 112

Page 14: Antički svijet

Kazalo 191

vlada: demokracija 39, 66, 69, 69,

71, 78, 94Kartaga 138Kina 48-49, 52Perzijsko Carstvo 37-38Rimljani 76-78

vojske: Aleksandra Velikog 42-43, 44-45asirska 14, 15 grËka 69, 71kartaπka 140keltski ratnici 97kineska 21kuπitska 145 makedonska 94 perzijska 38-39 plaÊenici 140 rimska 76, 101, 113spartanska 71

WWei, dinastija 53-54, 56-58Wen-ti, kineski car 51Weser, rijeka 108, 109Wu-ti, kineski car 51-52

XXi'an 49, 51Xianyang 48, 49Xun Zi 21

YYamato 54-55, 54Yayoi, kultura 53, 54Yomei, kineski car 55Yoshinogari 54Yucatán, poluotok 166, 170

Zzakoni, rimski 78, 80ZaraÊene dræave, Kina 20-21, 48Zenobija, kraljica 116Zeus 44, 69, 130Zhenla 59Zhou, dinastija 18-22zidovi, obrambeni 48, 50, 50-51,

110, 114, 116, 138zlato 34, 35, 39, 72, 82, 85, 86,

99, 146, 146zmajevi 49, 49znanost 21, 22, 128, 154Zoporion 86

Ææad 49, 168, 169æeljezo 21-22, 85, 86, 96-97, 108,

146, 147-148Æidovi 6-11, 25, 35, 118-120æidovstvo 8-9, 10æivotinje, u skitskoj umjetnosti 84,

85ærtve, prinoπenje 140, 170≈æuti turbani√ 52

trofejne glave 178Troja 41Tunis 134Turci 82Tzuying, kineski car 49

UUkrajina 70, 84, 86umjetnost:

asirska 12-15, 17etrurska 72-73, 74, 74-75grËka 88, 91, 124, 127, 130,

130helenska 44-46kuπitska 141-143Nazca 176, 177-178, 177-178,

180Nok 147-149, 148-149rimska 76, 116-117,

154-155skitska 83, 84, 84

Urartu 16utvrde, Kartaga 138

VValerijan, car 116, 121Vandali 110, 123, 156Var, Publije Kvintilije

106-107Veji 79Veracruz 166, 187Vercingetoriks 100Vergilije 112Vespazijan, car 113vestalske djevice 76Vezuv 112, 113Via Appia 79-80Vijetnam 51, 59vile, rimske 104Viπnu 56, 60-61, 62Vitelije, car 113Vix 99Vizigoti 110, 122, 156vjera:

Aksum 158-159Aleksandar Veliki i 44Babilon 26, 27, 28budizam 30-31, 30, 32, 55, 59,

62druidi 96EtruπËani 74-75germanska plemena 107hinduizam 56, 58, 59, 60,

62islam 157, 159kanaanska 6, 6, 8kartaπka 138-139krπÊanstvo 116, 118, 118-123,

157-159Kuπ 143mazdaizam 38Nazca 178Skiti 84πintoizam 54, 55u Rimskom Carstvu 117, 118,

120-123æidovstvo 8-9, 10

stepe 82Stilihon 110stupa Sanchi 29stupe, budistiËke 29, 32Sueski kanal 38Sula, Lucije Kornelije 103Suza 33-34, 33, 38, 39, 45svici s Mrtvog mora 7

©©abaka, faraon 145πamani 172, 173©imun Makabejac 10-11πintoizam 54, 55©iva 56, 59©ri Lanka 62

TTacit 109Taharka, faraon 144, 145, 146Tales iz Mileta 128Tamluk 32Tanit 139taoizam 21Tarkvinije Oholi, rimski kralj 76Taruga, dolina 147Teba 94, 145Temistoklo 88, 89, 90Teodozije Veliki, car 122Teotihuacán 181-187, 181-187Termopilski klanac, bitka kod

(480. g. pr. Kr.) 89Tertulijan, car 121Tertulijan, teolog 156Teutoburπka πuma 106, 112Teutoni 102, 109Tiberije, car 111, 112Tiglatpileser III., asirski kralj 7,

15Tigris, rijeka 14, 15Tikal 166, 166-167Timgad 154Tir 6, 43, 80, 134tiranija 69, 70-71Tit, car 11, 113Tivoli 114, 114tkanine 162-165, 164, 179Tollund, Ëovjek 108Trajan, car 113-114, 154Trakija 89, 100trepanacija 162-163trgovina:

Aksum 157, 158carstvo dinastije Maurya 32EtruπËani 74Funan 59graditelji humaka 172, 173GrËka 36, 68, 70Kartaga 134, 136-137Kina 20, 22Kuπ 143, 146Maye 168, 169minojska kultura 186Perzijsko Carstvo 37Put svile 51-52Skiti 86Teotihuacán 187

Roquepertuse 97Rubikon, rijeka 104rudarstvo 96rudnici soli 96, 136Ruf, Publije Sulpicije 103Rumunjska 100, 114

SSabinjanke 76saduceji 11Sahagún, fra Bernardino de 183Salamina, bitka kod (480. g.

pr. Kr.) 39Salomon, izraelski kralj 6Samarija 6, 8Samarkand 46Samudragupta, kralj 62Sanherib, asirski kralj 8, 16sanskrt 58, 62Sardi 87Sardinija 80, 105, 135Sargon II., asirski kralj 8, 16Sarmati 86Sasanidi, dinastija 115, 116Scipion AfriËki 81, 150, 156sedam svjetskih Ëuda 27, 130Sejan 112Seleuk, kralj 46Seleukidsko Kraljevstvo 10, 11,

46, 81, 103, 124Semiramida, kraljica 27-28Senat, rimski 78, 101, 103, 105,

114, 122Sever, Septimije, car 115, 152,

154-155Shakespeare, William 104Shang, dinastija 18Shihuangdi, kineski car 22, 47-49,

47Shotoku, princ 55, 55Sicilija 70, 80, 94, 105, 120, 124,

135, 136simboli:

linga 59, 59zmajevi 49, 49

Sirija 15, 43, 46, 84, 103, 116,118

sjeverna Afrika 80, 81, 102, 110,134, 137, 150-156

Skandagupta, kralj 63Skandinavija 108Skiti 46, 82-86, 82-86skulptura vidi umjetnostslikarstvo vidi umjetnostSofoklo 130Soga, klan 55Sokrat 92, 93Solon 66, 71Sparta 68, 71, 88-89, 93, 94Spartak 105sport, GrËka 68, 69, 90srebro 88, 95, 96, 115, 173Srednja Amerika 166-170Sredozemlje 38, 43, 72, 80, 81,

103, 134, 136-137Srubna, plemena 83-84staklarstvo 97, 136stele, Maye 170

Page 15: Antički svijet

Izvori ilustracija192

Kratice: g = gore; do = dolje; l = lijevo; de = desno; s = sredina; p = pozadina; v = vremenska crta.

akg = akg-imagesBPK = Bildarchiv Preußischer KulturbesitzBAL = Bridgeman Art LibraryTAA = The Art Archive

Prednje korice: Kunsthistorisches Museum WienStraænje korice, odozgo nadolje: The Detroit Instituteof Arts, USA/Bridgeman Giraudon; Erich Lessing/akg;Werner Forman/akg; Erich Lessing/akg.

1: Pirozzi/akg; 2/3: Anders Blomqvist/Lonely PlanetImages; 4/5: The Detroit Institute of Arts, USA/Bridgeman Giraudon; 6: akg/E. Lessing; 6/7: Z.Radovan, Jerusalem; B: akg; 7 g: Z. Radovan,Jerusalem; 8 g i v: akg/E. Lessing; 8/9: akg; 10 g: BPK;do: akg/E. Lessing; 11 i v: akg/E. Lessing; 12: APPhoto/HO; 13: BPK; 14 i v: akg/E. Lessing; 14/15 B:Gérard Degeorge/akg; 15: akg; 16: akg; 17: akg/W.Forman; 18: bpk/P. Stüning; 19: akg; 20 g, do i v:Corbis/Royal Ontario Museum; 21: Corbis/B. Burstein;22: akg; 23: TAA/Dagli Orti; 24: BPK/J. Liepe; 25:BPK/J. Zimmermann; 26: akg/E. Lessing; 27 g:Corbis/C. North; do: Bildarchiv Steffens/H. Stierlin; 28:Bildarchiv Steffens/BAL; 29: Corbis/C. Lisle; 30:Bildarchiv Steffens/BAL; 31: Corbis/Burstein Collection;32 i v: akg/J.-L. Nou; 33: akg/E. Lessing; 34: BPK; 35g: TAA/ Dagli Orti; do i v: BPK; 36: TAA/Dagli Orti;36/37: TAA/Dagli Orti; 38: Bildarchiv Steffens/ BAL;39: BPK/I. Geske-Heiden; 40/41 i v: BPK/L. Braun; 42:akg/E. Lessing; 43 g: TAA/Dagli Orti; do: akg/E.Lessing; 44/45: akg/E. Lessing; B: Gilles Mermet/akg;46: akg/W. Forman; 47: Corbis/K. Su; 48: akg/E.Lessing; 49: rmn/v. Ollivier; 50/51: Mauritius/ SteveBloom Images; 51 g: Privatsammlung/ Paul Freeman/Bridgeman Giraudon; 52 g: TAA/Musée CernuschiParis/Dagli Orti; do i v: akg/E. Lessing; 53 g: TAA; do:Corbis/ Christie’s Images; 54: National Museums ofScotland/ Bridgeman Giraudon; 55: JAPAN-PHOTO-ARCHIV; 56: akg/E. Lessing; 57: akg/E. Lessing; 58 i58/59 B: akg/E. Lessing; 59 i v: akg; 60 i v: akg/J.-L.Nou; 61: akg/J.-L. Nou; 62/63 g: Corbis/L. Hebberd;63 do: Bildarchiv Steffens/BAL; 64/65: ErichLessing/akg; 66 i v: akg; 67: akg/R. O’Dea; 68 g: akg/J.Hios; do: Bildarchiv Steffens/BAL; 69 g: BPK/J. Liepe;de: akg/J. Hios; 70: TAA/Dagli Orti; 71: akg/Nimatallah; 72: TAA/Dagli Orti; 72/73 i v: akg/E.Lessing; 74: akg; 75: akg; 76: TAA/Dagli Orti; 77 i v:BPK/F. Faillet; 78 g: TAA/Dagli Orti; 78/79: akg/P.Connolly; 80 i v: akg/Naumachie; 80/81 B: S.Yamashita/ CORBIS; 81: Bildarchiv Steffens/L. Janicek;82: TAA/ Dagli Orti; 83 i 84/85 B: BildarchivSteffens/BAL; 84: BPK/J. Laurentius; 85 g: TAA/DagliOrti; do: TAA/ Dagli Orti; 86: TAA/Naturwissenschaftli-che Akademie Kiew/Dagli Orti; 87 B: BPK/J. Liepe; do iv: Paul Maeyaert/Bridgeman Giraudon; 88: akg; 88/89B: Erich Lessing/akg; 89: BPK/G. Le Gall; 90 g: akg/E.Lessing; do: akg/E. Lessing; 91: BPK/J. Laurentius; 92:TAA/Dagli Orti; 92/93 B: akg; 93 l: BPK/A. Dagli Orti;de: akg/E. Lessing; 94: TAA/Museo ArcheologicoNazionale, Napoli/Dagli Orti; 95: akg/E. Lessing; 96:akg/E. Lessing; 97: Bildarchiv Steffens/BAL; 98 s i g:akg/E. Lessing; do: Corbis/W. Forman; 99 akg; 100 i v:TAA/British Museum; 101: akg; 102: BildarchivSteffens/BAL; 102/103 B: Corbis; 103: akg/Rabatti-Domingie; 104: TAA/Dagli Orti; 105 g: akg;do: Musée Denon, Chalon-sur-Saone/ BridgemanGiraudon; 106 i v: akg/A. Lorenzini; 106/107: C.Kozycki-Deppe, Bielefeld-Jöllenbeck;

107: akg; 108 do: BPK/Kraft; g: akg/W. Forman;108/109: Mauritius/ Knöll; 109: BPK; 110: Basilica di San Giovanni Battista, Monza/Bridgeman Giraudon;111 i v: akg; B: akg/E. Lessing; 112 g: C. M. Dixon,Kingston Canterbury Kent; do: Corbis/S. Sexton; 113,114: akg/Pirozzi; 114/115 B: akg/W. Forman; 115 g:Louvre, Paris/Bridgeman Giraudon; do: akg; 116: akg;116/117 B: Mauritius/ Rossenbach; 117: TAA/DagliOrti; 118: TAA/Basilica San Giusto Trieste/Dagli Orti;119: TAA/Archäol. Museum El-Jem Tunesien/DagliOrti; 120: TAA/Dagli Orti; 120/121 B: TAA/Museodella Cività Romana Roma/Dagli Orti; 121: TAA/Kloster Humor Rumänien/ Dagli Orti; 122 i v: akg/J.-L. Nou; 123 i v: TAA/ Arheoloπki muzej Split/DagliOrti; 122/123 B: akg/E. Lessing; 124: AshmoleanMuseum, University of Oxford/Bridgeman Giraudon;125 g de: akg; s l: BPK; g l: akg/E. Lessing; s de: akg;do: F. Teichmann, Stuttgart; 126 g: BPK/I. Geske;126/127: v. Daley; 127 do l: Corbis/N. Wheeler; g l:akg/E. Lessing; s l: akg/E. Lessing; do: TAA/ Ephesos Museum Türkei/Dagli Orti; 128 s: TAA/MarineMuseum Lisboa/Dagli Orti; g i v: TAA/Staatl.Glyptothek München/Dagli Orti; do: TAA/Archäol.Nationalmuseum Athina/Dagli Orti; 128/129: BPK;129 g: TAA/Dagli Orti; 130 g: Foto Scala; do:TAA/Museo Archeologico Nazionale, Napoli/DagliOrti; s: akg/E. Lessing; 131 do: TAA/Museo NazionaleTaranto/Dagli Orti; 132/133: Werner Forman/akg;134/135 B: Privatsammlung/Bridgeman Giraudon; 135 i v: Museo Archeologico Nazionale, Napoli/Alinari/ Bridgeman Giraudon; 136/137: akg/P.Connolly; 138 g: akg/E. Lessing; do: akg/E. Lessing; 139: akg/E. Lessing; 140: akg/E. Lessing; 141: AgenturFocus/E. Ferorelli; 142/143: Corbis/J. Blair; 142 g:Agentur Focus/E. Ferorelli; 143 de: TAA/Musée duLouvre Paris/Dagli Orti; 144 g: Corbis/J. Blair; do:akg/A. Jemolo; 145: Agentur Focus/ E. Ferorelli; 146: TAA/ Musée du Louvre Paris/Dagli Orti; 147:akg/W. Forman; 148 i v: Museum of Fine Arts,Houston, Texas/Bridgeman Giraudon; 148/149 B:Mauritius; 149 l: Privatsammlung/HeiniSchneebeli/Bridgeman Giraudon; 150: BPK, J.Congetius; 151 i v: TAA/ Museo PrenestinoPalestrina/Dagli Orti; 152: BPK; 152/153: Corbis/R.Wood; 154: TAA/Musée du Louvre Paris/Dagli Orti;154/155 B: akg/E. Lessing; 155: akg/E. Lessing; 156:TAA/Bardo Museum Tunis/Dagli Orti; 157 i v: agk/W.Forman; 158: Muzeum Narodowe, Warszawa/Bridgeman Giraudon; 159: Corbis/D. Bartruff;160/161: Erich Lessing/akg; 162: TAA/Archäol.Museum Lima/Album/ J. E. Molina; 163: TAA/Museode Arte Municipal Lima/Dagli Orti; 164 i v:TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 165 do i B: akg/W. Forman; g: TAA/Archäol. MuseumLima/Dagli Orti; 166/167: TAA/Dagli Orti; 167 B:Corbis/G. B. Vanni; 168 l: TAA/Anthropol. MuseumMexico; de: TAA/Dagli Orti; 169: akg/A. Baguzzi; 170 i v: Privatsammlung/ Bridgeman Giraudon; 171,172 i v: Ohio Historical Society; 173: Corbis/R. A.Cooke; 174: Ohio Historical Society; 175: Corbis/ R.Soumar; 176/177: Corbis/Y. Arthus-Bertrand; 177:TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 178: Museumof Fine Arts, Houston, Texas/Bridgeman Giraudon;179: Agentur Focus/ Science Photo Library; 180 g:TAA/ Ethnografisches Museum Göteborg/Dagli Orti;do i v: TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 181 i v: TAA/Dagli Orti; 182 g: E. Thiem/Lotos-FilmKaufbeuren; 182/183: Corbis/A. Hornak; 184: Corbis;185: TAA/Archäol. Museum Teotihuacán Mexico/DagliOrti; 186: akg/W. Forman; 187: TAA/Anthropol.Museum Mexico/Dagli Orti

Naslov izvornikaThe Illustrated History of the WorldTHE ANCIENT WORLD

∂ 2004 Reader’s Digest ∑ NjemaËka,©vicarska, Austrija Verlag Das Beste GmbH ∑ Stuttgart, Zürich, BeËCopyright ∂ za hrvatsko izdanje GrupaMladinska knjiga, 2009.

Ime Reader’s Digest zaπtitila je tvrtka The Reader’s Digest Association, Inc.

Autori tekstova Karin Feuerstein-Praßer, Marion Jung, dr. Wolfgang Lotz, N. N., Otto Schertler, Karin Schneider-Ferber

Za nakladnika Alen Bodor

UrednikVid Jakπa OpaËiÊ

Prijevod s engleskogDuπka GeriÊ Koren

LekturaVesna Arsovski

KorekturaLidija OpaËiÊ

Oblikovanje naslovniceMetka Kosec

Priprema za tisakGrafiËki studio Miπ

TisakLeo Paper, Hong Kong, Kina, rujan 2009.

ISBN978-953-14-0567-6

CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem 705321.

Sva prava zadræana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati,pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojimputem, elektroniËki, mehaniËki, fotokopiranjem,snimanjem ili drukËije bez prethodnog pisanogdopuπtenja vlasnika autorskoga prava.

Page 16: Antički svijet

AZIJA

EURO

PAAFR

IKA

AMER

IKA

ILUSTRIRANA

POVIJESTSV I J E TA

READER’S DIGEST

Razdoblje koje pokriva ANTI»KI SVIJET

jedno je od najosobitijih u cijeloj povijesti

ËovjeËanstva. Civilizacije i carstva πirom svijeta

stvarali su nasljee koje sve do danas utjeËe

na svijet. Moæda su najutjecajnije bile vjerske,

filozofske i politiËke doktrine koje su se tada

pojavile, a koje i danas oblikuju ljudsko

vjerovanje, misao i napredak.

Ova knjiga govori o nekima od najistaknutijih

dostignuÊa Grka i Rimljana, kao i o ljudskoj

− Ëesto nemilosrdnoj − ambiciji koja ih je

dovela na vlast. Ova knjiga govori i o nekima

od njihovih neprijatelja − Perzijancima,

Kartaæanima i Keltima. ProËitajte kako je

Kina kovala svoje carstvo, kako se u Indiji

rodio budizam, kako je antiËka Atena postala

kolijevkom demokracije te kako je krπÊanstvo

procvalo u rimskome svijetu. Iz Afrike do nas

dopiru priËe o davno izgubljenim civilizacijama

− Kuπu, Aksumu i Noku u Nigeriji. Najzagonetnije

su kulture ameriËkoga kontinenta i njihovi vjeπti

obrtnici i tkalci, graditelji velikih piramida i

tvorci tajnovitih crteæa u pustinjskome pijesku.

www.mozaik-knjiga.hr