of 16 /16
ILUSTRIRANA POVIJEST SVIJETA READER’S DIGEST ANTIC ˇ KI SVIJET 900. g. pr. Kr. - 430. g. pos. Kr.

Antički svijet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mozaik knjiga - Ilustrirana povijest svijeta: Antički svijet

Text of Antički svijet

 • ILUSTRIRANAPOVIJESTSV I J E TA

  READERS DIGEST

  ANTICKISVIJET900. g. pr. Kr. - 430. g. pos. Kr.

 • AMERICA31002052AFRICA31002052 V.C.

  ( VIEWPOINT )

  THE SPREAD OF HUMANS

  EUROPA

  AMERIKAAFRIKA

  AZIJA

  IRENJE HELENIZMA UTJECAJ GRKE KULTURE

  4

  64

  124

  132

  160

 • Obeana zemlja 6Izrael i Juda

  Povratak Asiraca 12

  Veliki majstori 18kineske dinastije Zhou

  Obnovljeni Babilon 23

  Indija domovina 29budizma

  Ponos Perzije 33

  Aleksandrovo 40carstvo

  Znak zmaja 47 prvi kineski carevi

  Japan kraljevstvo 53Yamato

  Funan 56zagonetna drava

  Zlatno doba Indije 60dinastija Gupta

  AZI

  JA

 • fenikim trgovakim gradomuspostavljene bliske veze. S vremenom jesaveznitvo s Tirom uvelike pridonijelopoveanju izraelskoga bogatstva. Oitisu bili i kulturni utjecaji, vidljivi ne

  Kralj Salomon umro je 926. godine pr. Kr., poto je izgradio velikudravu, ali je palestinski narod platiocijenu njegova uspjeha visokimnametnutim porezima i prisilnim radom.Njegov sin i nasljednik Roboamnastavio je istu politiku unato ljutitim

  molbama svoga naroda, posebnoonoga na sjeveru. Ubrzo je izbila

  silovita pobuna. Sjeverna su seplemena odvojila i proglasilaJeroboama I. svojim kraljem.Salomonovo kraljevstvorascijepilo se na dva: junudravu Judu i novu sjevernudravu koja se nazvala Izrael.

  Sukob izmeu dviju dravanikad nije bio daleko. Jeroboam

  I. naglaavao je svoju neovisnostgradei po jedan hram nasjevernoj i junoj granicikraljevstva. U svakome hramupostavljena je izrezbarena slikabika kojemu su se klanjali, imeje naglaen kanaanski utjecaj kojije dugo bio prisutan u sjevernojPalestini.

  Godine 878. pr. Kr. u Izraeluna vlast dolazi kralj Omri iutemeljuje novu prijestolnicuSamariju. Njegov sin Ahab

  nadzirao je dovretak izgradnjevelianstvene palae koju jezapoeo njegov otac ravnesvakom zdanju u SalomonovuJeruzalemu. Ahabova ena bila jekraljevna iz Tira pa su s tim

  Obeana zemlja Izrael i JudaDvije stotine godina nakon raspada Salomonova kraljevstva nadvije drave prekinuta je idovska neovisnost. Od togavremena nadalje Palestinom vladaju strani vladari.

  Kanaanski kult Palestinska figurica prikazuje enukoja dri golubicu, svetu ivotinjukanaanske boice Astarte, toznai da su starije vjerske tradicijepreivjele i nakon izraelskekolonizacije toga podruja.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.6

 • U udaru je umro i tadanji kralj JudeAhazja.

  Premda su se sukobi nakratkosmirili, ustanak nije uspio posijati vei razdor izmeu Izraela i Jude.Dosad je Izrael bio u stalnom sukobusa susjednim aramejskim kraljevstvomu Damasku, ali ta je drava sada bilapotpuno obuzeta ozbiljnom prijetnjommonoga Asirskoga Carstva. I Juda iIzrael cvali su u prvoj polovici 8. stoljea pr. Kr. Ipak, asirskoposezanje za Sirijom ve je bacalodugu sjenu.

  Kraj sjevernogakraljevstvaGodine 738. pr. Kr.Izraelu prijetiasirska vojska

  samo u palai ukraenoj fenikombjelokosti nego i u prihvaanju kulta bogaBaala. Nekako u isto doba, zahvaljujuipomirenju s Judom, normalizirani suodnosi dvaju kraljevstava, a pokrenuta jeak i zajednika borba protiv kraljevstvaMoabljana.

  Ipak, mnogi su se Izraelci osjealiugroenima zbog sve jaega utjecajastrane kulture i vjere. Njihove osjeajeodraavaju rijei iz Knjige prorokaAmosa: Razorit u zimsku kuu iljetnu kuu, propast e kue bjelokosne.Mnogih e kua nestati rije jeJahvina (Am 3,15). Predvoenivojskovoom Jehuom sljedbeniciproroka Ilije svrgnuli su kralja Jorama,posljednjega Omrijeva potomka,smaknuvi njega i njegovu mrsku majkuIzebelu. Jehu je tada postao novi kralj.

  Svici iz Mrtvog mora Pronaeni u piljama kodKumrana, slavni Svici iz Mrtvogmora sadre najstarije postojeerukopise hebrejske Biblije. Tekst nasvitku prikazanom na slici napisanje na aramejskom jeziku.

  Obeana zemlja Izrael i Juda 7

 • Drugi hram u Jeruzalemu Ova ilustracija iz 19. stoljearekonstruira Salomonov hram ukasnoantikom bizantskom stilu.Ilustracija je, kao takva, anakrona odnosno, u to doba Hram nijemogao biti takav alirekonstrukcija ipak prikazujegoleme razmjere i impozantnuprirodu graevine. Hram je, poHerodovoj zapovijedi, obnovljen20. godine g. pr. Kr., djelomice ugrko-rimskom stilu.

  Ostaci golemoga zida koji jeokruivao Hram danas su dioZapadnoga zida, poznatog i kaoZid plaa.

  Prostrana dvorita ispred zgradaokruivale su kolonade.

  Sam Hram oblikovan je po uzoruna Salomonov.

  Herod je izgradio tvravu Antonijukako bi titila Hram od napada.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.8

  reljefu u asirskoj kraljevskoj palai uNinivi. Reljef prikazuje bitku koja bjesnioko gradskih zidina, pokretne opsadnetornjeve uz zidine koje brane strijelci i,napokon, prestraene stanovnike kojeodvode iz zarobljenoga grada.

  Prorok Izaija opisuje asirski napad:Strijele su mu dobro zailjene, lukovi musvi zapeti vihor su tokovi bojnih mukola. (Iz 5,28) Uskoro je i sam Jeruzalempod opsadom, ali kada je plaen danak,Asirci se povlae. Tako e kraljevi Judepostati vazali asirskoga kralja.

  Asirija je bila uglavnom zadovoljnatime to je podanikim dravama davalaprilian stupanj autonomije, a posebno jeJudi bilo doputeno da se razvija na svojnain. Tako je u vrijeme kralja Joije(639. 609. g. pr. Kr.) oivljeno tovanjeJahve, a stara kanaanska religijaiskorijenjena. Jahve postaje jedan i jedini

  Tiglatpilesera III., pa je kralj Menahemprisiljen platiti veliki danak od 1000srebrnih talenata. Njegov nasljednikuputa se u tajne pregovore s Egiptom,ali ni to nije moglo sprijeiti asirskoosvajanje. Godine 722. pr. Kr. Sargon II.osvaja Samariju i odvodi preivjelestanovnike u Mezopotamiju. U opisusvoje pobjede Sargon se hvali: Upoetku svoje vladavine pokorio samSamariju i odveo 17 290 ljudi koji sutamo ivjeli!

  Tako je sudbina Izraela zapeaena, aJudi je ubrzano istjecalo vrijeme. KraljJude Ezekija sklapa savez s Egiptom iskupinom malih sirijskih drava koje suivjele u strahu od asirske vojne moi.Ubrzo je uslijedio napad. Kralj Sanheribpokrenuo je silovit napad na Judu, pa je701. godine pr. Kr. pao grad Laki. Ti sudramatini dogaaji ivo prikazani na

 • Grka rije dijaspora, kojadoslovce znai rasprenost,oznaila je sudbinuidovskoga naroda krozmnoga stoljea. Pojavila se jo u 6. stoljeu pr. Kr.babilonskim ropstvom, ali je dijaspore bilo i u 2. i 1.stoljeu pr. Kr. u Aleksandriji.U to doba stanovnitvoegipatskih luka inilo je 40%idova. U 1. stoljeu pos. Kr.broj idova koji su ivjeliratrkani Rimskim Carstvomnadmaio je broj onih koji suivjeli u samoj Palestini.Nakon velikih idovskihustanaka 70. i 135. godinepos. Kr. koje su Rimljanibrutalno uguili preivjeli sudeportirani ili prodani u roblje.Meutim, idovi u dijasporineprestano su bacali pogledprema Jeruzalemu,simbolinome sreditu svojetradicije i identiteta.

  Dijaspora sudbinaidova

  TEMELJNI PODACI

  Obeana zemlja Izrael i Juda 9

  bog kraljevstva, a jeruzalemski Hramnjegovo jedino svetite.

  Promjene vlasti u irem podruju umeuvremenu su donijele novubabilonsku vlast nad Asirijom, pa jetako kralj Jojakim postao podanikombabilonskoga kralja NabukodonosoraII. Veza je bila kratkotrajna: ubrzo jeJojakim prekinuo veze s Babiloncima,ali je posljedice toga ina morao trpjetinjegov sin Jojakin.

  Godine 597. pr. Kr. Nabukodonosorosvaja i pljaka Jeruzalem, a Jojakin jedeportiran u Babilon uz brojneugledne lanove vladajuih krugova izJude. Babilonski kralj postavljaSidkiju, Jojakinova roaka, na mjestovladara, ali i on se na kraju pokazaosamovoljnim. Zanemarujui ljutitaupozorenja proroka Jeremije, Sidkijapoinje pregovarati s Egiptom

  pokuavajui sklopiti savez protivbabilonske moi. Neizbjeno, godine590. pr. Kr., Nabukodonosor II. kreeu napad. Lavovi su na nj rikali,tugovao je Jeremija, u pustopretvorie zemlju njegovu, gradovepopalie (Jr 2-17). Njegova su seproroanstva pokazala istinitima.

  Babilonsko ropstvoJeruzalem pada u ruke osvajaa 587. g.pr. Kr. nakon tegobne trogodinjeopsade. Nabukodonosor je sravnio gradsa zemljom, ali njegova osveta tu nijestala. Nesretni Sidkija bio je prisiljengledati smaknue svojih sinova, a zatimsu mu iskopali oi dok su ga odvodili uBabilon zajedno s cijelim jeruzalemskimstanovnitvom.

  Tako je poela epizoda poznata podnazivom babilonsko ropstvo. Taj je

 • Prvi odrazi Dva bronana zrcala potjeu izPalestine, iz 1. stoljea pos. Kr.Da bi odraz u njima bio jasan,morala su biti ispolirana dovisokoga sjaja.

  Kalendar zemljoradnika Na ovom kamenu iz 9. stoljeapr. Kr. na starohebrejskom sujeziku opisane aktivnosti tijekompoljodjelske godine.

  Azija 930. g. pr. Kr. 70. g. pos. Kr.10

  izraz, meutim, pogrean u nekolikoaspekata. Ono to su deportiraniljudi morali izdrati bio je vienedragovoljan odlazak uprogonstvo nego zatoenitvo kojesam pojam ropstvopodrazumijeva. Smjeli su se selitiunutar babilonskih granica; gradilisu kue, ureivali vrtove i smjelisu se zajedno klanjati bogovima isastajati se. Meutim, jo suosjeali da su daleko od doma iiskorijenjeni, posebno zato to jenjihova vjera bila tako vrstoukorijenjena u Jeruzalemu. tujuiposebne svete obiaje, razvili su iposeban osjeaj povezanosti kojiim je pomogao da uvrstezajedniki idovski identitet. Tiobiaji ukljuivali su strogopotovanje abata, sedmoga danau tjednu, i obrezanje djeaka.

  Njihov prisilan doticaj s babilonskomkulturom upoznao ih je smezopotamskim mitovima o stvaranju.Tu su uli pripovijest o potopu, kakva jedo nas dola preko Biblije. Utjecajbabilonskoga ropstva na idovskusvijest bio je dubok i snaan, ali samoropstvo nije trajalo tako dugo. Perzijskikralj Kir II. pregazio je Babilon idopustio idovima da se vrate uPalestinu 538. g. pr. Kr.

  Novi Hram u JeruzalemuRazdoblje perzijske vladavine nadPalestinom, koje je uslijedilo, bilo jepoznato po vjerskoj toleranciji. Kir jeizrijekom zapovjedio da se jeruzalemskiHram mora obnoviti dravnim novcemte da se vrate opljakana umjetnikadjela. Gospodarske tekoe donijele sunekoliko uzastopnih odgoda izgradnjenovoga Hrama, koji je napokonposveen tek 515. godine pr. Kr.Gubitak politike neovisnosti uPalestini donio je vei ugled slubivisokoga sveenika jeruzalemskogaHrama, kojemu je u skladu s timerastao i utjecaj svjetovnoga voe.

  Godine 332. pr. Kr. Aleksandar Velikiproao je onuda sa svojom osvajakomvojskom na putu prema Egiptu. Vei dioPalestine predao se bez borbe i postaodijelom Aleksandrova carstva. PodAleksandrovim nasljednicima zemljomse najprije upravljalo kao dijelomptolemejskoga egipatskog kraljevstva, azatim ju je pregazio seleukidski kraljAntioh III. 198. godine pr. Kr. inilo seda je stanovnitvo Jeruzalemazadovoljno tom promjenom vlasti oduevljeno je pozdravilo seleukidskepostrojbe dok su ulazile u grad naratnim slonovima. Zauzvrat jeseleukidski kralj smanjio poreze i daoposebne povlastice Hramu.

  Ipak, ubrzo su, zbog sve veeg utjecajahelenistike kulture i obiaja izmeutradicionalnih i naprednjakih idovaizbile napetosti. Antioh IV. pogrijeio je

  kada je opljakao Hram i upleo se uidovske vjerske obiaje. Kada je

  166. godine pr. Kr. u Hramuveo grke vjerske obrede,

  izbila je otvorenapobuna.

  HasmonejciU pobuni je ugled steklatradicionalistika obiteljHasmonejaca. Jedan od

  lanova obitelji, JudaMakabejac, na kraju je

  postao voa ustanka. Pobuna

 • pogubno. Godine 63. pr. Kr. Jeruzalemje osvojen, Hram opljakan, a vie od 12 000 ljudi ubijeno. Razdobljestabilnosti uslijedilo je kada je HirkanII. postavljen za visokoga sveenika,premda bez titule kralja, a njegovsuparnik Antipater bio dovoljno lukavda podupre Gaja Julija Cezara u borbiprotiv Pompeja. Sam Antipater ubijenje iste godine kada i Cezar, 44. g. pr.Kr., ali je etiri godine poslije rimskiSenat priznao njegova sina Heroda zakralja Judeje.

  Herodovi nasljednici vladali su do44. godine pos. Kr., kada kraljevstvopada pod izravnu rimsku vlast kaoprovincija Judeja. Provodei vlastrimska je uprava poinila mnogepogreke koje su razjarile poboneidove. Iskra pobune napokon jezapaljena 66. godine, kada je rimskiprokurator Florus uzeo 17 talenata izkovega u jeruzalemskom Hramu.Rimljani su bili prisiljeni razmjestitivelike oruane snage da bi ponovnopreuzeli nadzor nad zemljom. Tekkada je Tit 70. g. pos. Kr. zauzeoJeruzalem, Rimljani su ponovnouspjeno vratili vlast.

  Makabejaca se proirila, pa je 142.godine pr. Kr. imun Makabejacnapokon izborio neovisnost oSeleukidima. Ubrzo je preuzeo i dunostvisokoga sveenika i vladara zemlje spovlasticom kovanja novca.

  Godine 104. pr. Kr. Aristobul I.preuzima naslov kralja koji se nakontoga prenosi na njegove nasljednike. Utom razdoblju osnivaju se brojni vjersko--politiki pokreti, od kojih su najuglednijifarizeji i saduceji. Te su se skupinemeusobno razlikovale po tumaenjubiblijskoga Zakona, Tore, ali je bilo idrugih sljedbi koje su nadahnue traileizvan idovske tradicije i prihvaaleegipatske, grke i bliskoistone vjerskeutjecaje. Neke su sljedbe ak najavljivaledolazak Mesije, odnosno Spasitelja.

  Rimljani u JeruzalemuTe su vjerske razlike, modaneizbjeno, izazvale najprije politikenapetosti, a zatim i silovite sukobe.Godine 64. pr. Kr. rimski se generalPompej, na poziv bojnih frakcija, odkojih se svaka nadala da e dobitineto, upleo da bi nametnuo mir. Norimsko je osvajanje za idove bilo

  Plijen pobjednika Ovaj reljef s Titova slavoluka u Rimu prikazuje povorkupobjednikoga vojskovoe. Blagokoje se prikazuje, a koje sadri isedmokraku menoru, opljakanoje iz jeruzalemskoga Hrama.

  Obeana zemlja Izrael i Juda 11

 • Arverni, pleme 100Asirci 7, 8, 12-17, 12-17, 23, 83,

  84, 114, 145Astarta 6Astijag, kralj Medije 34, 35astronomija 178-179Asurbanipal, asirski kralj 17, 23,

  145Asurnasirpal II., asirski kralj 14,

  14Aoka, car 29, 32, 32Aur 12, 14, 23Atal III. Filometor, pergamski

  kralj 81Atena, boica 91Atena, grad 36, 39, 66, 69, 71,

  78, 81, 87-94, 87, 90, 116,120, 126-127, 129, 130, 136, 137

  Atika 66, 89, 93Atila, Hun 63, 123Atlantski ocean 139August, car (Oktavijan) 105, 107,

  111-112, 111, 115, 150, 152

  Augustin, sv. iz Hipona 122, 123,156

  Aurelijan, car 116Aurelijanov zid 116Avaricon 100Avilmarduk, babilonski kralj 28Azteki 170, 181, 187

  BBaal 6Baal Hamon 139Babilon 9, 12, 15, 16, 17, 23-28,

  25, 27, 34, 35, 45, 46 babilonski visei vrtovi 27-28babilonsko ropstvo 9-10, 24bakar 72, 172, 173, 174Balkan 36, 79, 100, 111Battersea, tit 100berberska plemena 134Biblija 7, 12, 122Bizant 122bjelokost 17Boadiceja, kraljica 100bogovi i boice vidi vjeraBrahma 56brahmani 31, 32, 56, 62Britanija:

  Feniani u 139Kelti 98, 99, 100rimsko osvajanje 100, 112-113,

  114brodovi 80, 80, 88, 89, 137-138,

  139bronca 10, 18, 20, 20-21, 48, 74,

  98, 99bronano doba 18-22Brut, Lucije Junije 77Brut, Marko Junije 104, 105,

  105Budha 29, 30-31, 55, 58budizam 30-31, 30, 32, 55,

  59, 62Burgundi 110

  Brojevi stranica u kurzivu odnosese na slike.

  AAdulis 157 Afganistan 32, 46, 52Afrika 139-140, 146, 147-149,

  158Agrikola, Gnej Julije 100 Ahab, izraelski kralj 6 Ahazja, kralj Jude 7 Ahemenidi, carstvo 33-34, 45Ahura Mazda 38 Ainu 53 Ajanta, pilje 30, 63Akcij, bitka kod (31. g. pr. Kr.)

  105, 154 Akropola, Atena 91, 92Aksum 146, 157-159, 157-159Alarik, gotski kralj 110alat, keltski 96-97Aleksandar Sever, car 115Aleksandar Veliki 10, 28, 30, 31,

  39, 40-46, 40-41, 100, 124,125, 127

  Aleksandrija 9, 43-44, 127, 127,128, 152, 154, 158

  Alemani 110, 115Alesija, bitka kod (52. g. pr. Kr.)

  100Alkibijad 94Alpe 80, 99-100 Amaniakete, kraljica Kua 146Amaterasu 53, 55Ambrozije, sv. 122Amerdinis 145Amon-Ra 44, 143, 144, 145,

  146Amulije, kralj 76Angkor 59Angkor Borei 59Angra Mainyu 38Animas Altas 165Antigon 46Antioh III., kralj 10, 81Antioh IV., kralj 10Antiohija 127Antonije, Marko 104-105, 111,

  150Antonin Pijo, car 59, 114Apeninski poluotok 70, 72-75, 81,

  100, 124vidi i Rimljani

  Apolon 69, 92, 93Arabija 46, 114, 146, 157, 158,

  159Arausio, bitka kod (105. g. pr. Kr.)

  109Arhimed 128arhitektura, grka 125, 127Arijan 45Arijci 29-30, 34, 82, 83Aristagora 87Aristobul I., kralj 11Aristofan 130Aristotel 91, 92, 128, 138Arminije 107Artemida 93, 127

  Kazalo188

  CCaere 72-73Cao Cao, vojskovoa 52Caratacus 100Carrhae, bitka kod (53. g. pr. Kr.)

  104carstvo dinastije Maurya 31-32,

  31, 60, 62Cerveteri 91ceste 38, 48, 79-80, 97Cezar, Gaj Julije 11, 98, 100, 101,

  103-105, 150, 154Chiang Chien 52Ching-ti, kineski car 51Ciceron, Marko Tulije 103, 103,

  105Cimbri 102, 109Ciudad de Mxico 181-182Coloe 157Crno more 66, 70, 84, 86, 116crvene obrve 52Crveno more 38, 139, 146, 157,

  158, 159

  andragupta I., kralj 60-62andragupta II., kralj 62, 63andragupta Maurya 31-32,

  60

  DDacija 114, 116Dalmacija 111, 117Damask 7, 15, 118Dniken, Erich von 179Dardaneli 41, 100Darije I., perzijski kralj 30,

  33-34, 33, 36, 37, 37, 38, 39, 84, 88

  Darije III., perzijski kralj 41, 43,43, 44, 45

  Dasavara, hram 61Decije, car 116, 121, 156Dekan, visoravan 29, 31, 32, 62Delfi 69, 93, 93, 100Delska liga 92-93demokracija 39, 66, 69, 69, 71,

  78, 94Deogarh 60Didije Julijan 114-115Didona 134dijaspora 9Diodor Sicilski 97-98, 99,

  140Dioklecijan, car 116-117, 117,

  121, 156Dionizije Halikarnaanin 72Dnjepar, rijeka 86Domicijan, car 113, 153Dorani 66Drakon 71drama, grka 91, 130, 130-131druidi 96, 99Druz, Marko Livije 102Dun Aengus 98Dunav, rijeka 84, 100, 111, 114

  EEfez 69, 131Egejsko more 68, 88Egipat 10, 16, 17, 22, 66, 84, 93,

  124i Ku 141-146Kopti 155, 158piramide 184Rimljani i 105, 150, 152u carstvu Aleksandra Velikog

  43-44, 46u sukobu s Babilonom 23, 24

  Ekbatana 34, 45El Mirador 170Elamiti 34Elginove mramorne skulpture 91Eltekeh, bitka kod (701. g. pr. Kr.)

  145Eneja 112 ep o Gilgameu 17Epir 69Esarhadon, asirski kralj 16, 84,

  145Eshil 91, 130Etiopija 157-159Etruani 72-75, 79, 135Eufrat, rijeka 14, 15, 44Euripid 91, 130evanelja 121Ezana, aksumski kralj 158Ezekija, kralj Jude 8

  FFa Hsien 62Fagg Bernard 147Fan-hsun, kralj Funana 56Fanije, Gaj 102farizeji 11Feddersen Wierde 109Feniani 43, 68, 74, 80, 134-135,

  136, 139Fidija 91, 130Filip II., makedonski kralj 41, 42,

  94Filip V., makedonski kralj 81Filipi, bitka kod 105Filoksen 41filozofija 21, 92, 128, 129Franci 110Francuska 70, 98, 99, 124Frinih 87Frumencije, sv. 158Funan 56-59

  GGalba, car 113Galerije, car 117Gane 57Ganges, rijeka 29, 31, 32, 62Gaugamela, bitka kod (331. g. pr.

  Kr.) 44, 45Gaza 15Gebel Barkal 143, 144geoglifi, Nazca 175-176, 175,

  178-179, 180Germanija 99, 114

 • Kazalo 189

  germanska plemena 106-110, 106-110, 114, 116

  Geta 115, 152Goti 110, 116gozbe 99graditelji humaka 171-174,

  171-174gradovi:

  asirski 14etruanski 73funanski 58-59gradovi Aleksandra Velikog

  43-44, 127grki 66-69, 127kineski 22Maye 169-170rimski 127, 153-154sjevernoafriki 153-154Teotihuacn 181-187,

  181-183Grakho, Tiberije Sempronije

  101-102Grka:

  Aleksandar Veliki 40-46Atena 87-94demokracija 66, 69, 69, 71,

  78, 94gradovi drave 66-69helenizam 124-131i Etruani 72, 74i Skiti 86keltska invazija 100kolonije 35, 36, 69-70, 79,

  81, 86, 87, 124odnosi s Perzijskim Carstvom

  36, 39ratovi s Perzijom 87-90, 93,

  124sukobi s Kartaanima

  135-136utjecaj na Rimljane 112

  Great Serpent Mound 173, 173grobovi:

  etruanski 73-75, 72-73humci 171-174, 173japanski 54keltski 99kineski 47, 47kuitski 142mayanski 169Nazca 176-177Paracas 162, 163-164rimski 78skitski 83, 84-85, 86Teotihuacn 184-185

  Gundestrup, kotao 95, 96Gupta, dinastija 59, 60-63Gvatemala 166, 169

  HHadrijan, car 114, 114, 152,

  154Hadrijanov zid 110, 114Hallstatt, kultura 96, 98Hamurabi, babilonski kralj

  25-26Han, dinastija 47, 49-52, 53Hanibal 80-81, 135, 140

  Hanno 139-140Hasmonejci 10-11helenizam 10, 44, 46, 124-131Helespont 88-89heloti 71, 93 Herkulanej 112, 113Hermopolis 144Herod Veliki, kralj Judeje 8, 11Herodot 39, 72, 82, 84, 139Heroneja, bitka kod (338. g. pr.

  Kr.) 94Hijeron iz Sirakuze 74Himalaja 29, 30Himiko 54Himilko 139hinduizam 30-31, 56, 58, 59,

  60, 62Hinduku 29, 46Hiparh 71Hipija 71, 88Hipodam iz Mileta 127Hipokrat 128Hjortspring 108Hoangho (uta rijeka) 18, 52Hochdorf 99Homer 68, 98Honshu 53, 54Hopewell, kultura 172, 173-174Horacije 112Horus 146hramovi:

  grki 67, 69, 91indijski 60-61japanski 55kuitski 144Nazca 178rimski 78-79, 81Salomonov (jeruzalemski Hram)

  8-9, 10, 11, 24Teotihuacn 183, 184-185

  Hu, narod 58Hu Hai, kineski car 49Huni 50, 63, 82, 83, 110,

  123

  IIberski poluotok 81, 99, 100,

  124, 134Ind, rijeka 29, 36, 46, 124Indija 29-32, 34

  budizam 29-31, 32carstvo dinastije Maurya 31-32,

  31, 60, 62dinastija Gupta 59, 60-63i Funan 58, 59

  Inishmore 98Iran vidi PerzijaIs, bitka kod (333. g. pr. Kr.)

  40-41, 43islam 157, 159istraivanja, Kartaani 139-140Isus Krist 118-121Itar 27Itarina vrata, Babilon 25, 26-27Izaija, prorok 8Izapa 166, 168, 169, 170Izida 145Izrael 6-8

  JJahve 8-9Jakov, sv. 120Japan 53-55Jehu, vojskovoa 7Jemen 157Jeremija, prorok 9Jeroboam, kralj Izraela 6Jeronim, sv. 122Jeruzalem 8, 8-9, 9, 10, 11, 16, 24,

  35, 113, 118, 120Jimmu Tenno 53, 55Jojakim, izraelski kralj 9Jojakin, izraelski kralj 9, 24Jomon, razdoblje u Japanu 53Jonija 87Joram, izraelski kralj 7Joija, kralj Izraela 8Juda 6, 7, 8-9, 16Juda Makabejac 10Judeja (rimska provincija) 113,

  120jugoistona Azija 56-59Jugurta, kralj Numidije 102Julijan, car 121Jylland 107, 109

  Kkalendar, kamen 10Kalidasa 62Kaligula, car 112Kamasutra 62Kambiz II., perzijski kralj 35Kamboda 56Kamenka 86Kaminaljuy 169-170Kana, bitka kod (216. g. pr. Kr.)

  81Kanaanci 6, 6Kao-Ti, kineski car 49-50Karakala, car 115, 152Karnak 145Kartaga 80-81, 80, 101, 134-140,

  136-137, 150, 153, 156Kasije, Gaj 104, 105Kaspijsko jezero 34, 84kastinski sustav 31, 62Kaata, faraon 143katakombe 120Katilina, Lucije Sergije 103Katon Stariji 150Kaundinya 56, 58kazalite, grko 91, 130, 130-131Kelti 70, 75, 80-81, 95-101, 107,

  108keramika:

  grka 66, 68, 69, 70, 91, 94,124

  japanska 53, 54, 54kineska 51Maye 168, 169, 170Nazca 176, 177-178, 177, 178,

  180Nok 147, 147, 148-149Paracas 164Teotihuacn 185, 187

  Khmeri 58, 58

  Khyber, prijevoj 29-30Kilikija 118, 120Kina:

  dinastija Han 47, 49-52, 53dinastija Qin 22, 47-49dinastija Wei 53-54, 56-58dinastija Zhou 18-22utjecaj Japana 55Zaraene drave 20-21

  Kineski zid 48, 50, 50-51Kir, perzijski kralj 10, 24, 28,

  34-37, 35, 39Klaudije, car 100, 112-113Kleopatra VII., kraljica 105, 150,

  150, 152, 154Klisten 71, 78kolonije, grke 35, 36, 69-70, 79,

  81, 86, 87, 124Komod, car 114konfucijanizam 49Konfucije 19, 21Konstancije I., car 121Konstancije II., car 121Konstantin II., car 121Konstantin Veliki, car 121-122Konstantinopol 122konji, skitski 82, 83, 84konjica 39, 42, 46Kopti 155, 158Koreja 51, 53, 55Korint 70, 120Korzika 136kotai 97Kras, Marko Licinije 103-104Kreont 94Kreta 66, 186Krez, lidijski kralj 35, 36kranstvo 116, 117, 118-123,

  155-156Kserkso I, perzijski car 36, 38, 39,

  42, 88-89, 93Kuang-wu-ti, kineski car 52kue 108, 109 kula babilonska 26kultura Adena 171-173, 171Kumaradevi, kraljica 60-62Kumaragupta I., kralj 63Ku 141-146, 158Kyoto 55Kyushu 53, 54

  LLa Tne, kultura 99, 107Laba, rijeka 107, 110Laenas, Marko Popilije 95Lambaesa 152-153Langobardi 110latinski jezik 122Leon I., papa 123Leonidas, kralj Sparte 89Lepid, Marko Emilije 105, 111Leptis Magna 154, 155Libanon 43, 80, 134Licchavi, klan 60-62Lidija 35, 70linga, simbol 59, 59Lisandar 94Liu Hsiu 52

 • Kazalo190

  Livije 95, 112lonarstvo vidi keramikalopta, igra s, Maye 168, 168lov 13, 168-169L, kineska carica 50-51Lucije Ver, car 114luke, Kartaga 136-137, 137-138Luoyang 18, 52

  MMaarska 100, 111Makedonija 40, 81, 94, 117, 120Makrin, car 115Maksimijan, car 117Mala Azija 38, 39, 103

  grke kolonije 35, 36, 69-70, 87keltsko osvajanje 100kranstvo u 120u Rimskom Carstvu 81, 117

  manihejstvo 117Maraton, bitka kod (490. g. pr.

  Kr.) 39, 42, 88Marduk 24, 26, 27, 28, 35Marije, Gaj 109Marko Aurelije, car 114Markomani 110Mars 76maske:

  grke 130, 131kartake 138, 139

  masline, uzgoj 153Massalia / Massilia (Marseille) 70,

  99Maye 166-170mazdaizam 38medicina 128, 128Medija 16, 17, 23, 34Mekong, delta 56, 58, 59Meksika visoravan 187Memfis 145Menahem, izraelski kralj 7Meroe 142-143, 146Mezopotamija 12-17, 23-28, 44,

  114, 115Mikena 66Milet 69, 87Miltijad 88minojska kultura 66, 87, 186mitovi 170, 183Mitra 117Mo Zi 21Moab 7Mongoli 82, 83Monika, sv. 122Mons Graupius, bitka kod (80. g.

  pos. Kr.) 100mornarice 43, 80, 80, 88, 89mozaici 127, 129, 130, 151, 156Muhamed, prorok 159mumije 154, 162, 164, 177

  NNabonid, babilonski kralj 28Nabukodonosor II., babilonski

  kralj 9, 23, 24-25, 26, 27, 28Nabupolasar, babilonski kralj 23,

  24

  PPaestum 67, 70palae 22, 33, 33, 36-38Palestina 6-11, 24, 84, 111, 113Palmira 116Paracas, kultura 162-165, 162-165Pariz 100Partenon, Atena 91Parti 52, 104, 114, 115Pasargada 34Pataliputra 32Pavao, sv. 118-120, 118, 122,

  123Pazirik 83, 85Peloponeski rat 93Peloponez 69, 71Pergam 81Periklo 87, 90-91, 92, 93Pertinaks, car 114-115, 155Peru 162-165, 175-180Perzepolis 34, 36-38, 39, 45Perzijsko Carstvo

  Ahemenidsko Carstvo 33-39,33-39, 45

  Aleksandar Veliki 41-43, 43, 44-45

  i Skiti 84invazija Indije 31ratovi protiv Grke 87-90, 93,

  124Petar, sv. 118-120, 121, 122, 123,

  158Petra 125Petros, biskup 158Pij, faraon 143-145Pikti 100Pir, epirski kralj 79piramide:

  egipatske 184kuitske 142-143, 145, 146Maye 166, 166-167, 169, 170Teotihuacn 181-183, 182,

  183-185Pirej 89, 90 pismo 55, 58, 68, 170, 184Pizistrat 71plaenici 140Plateja, bitka kod (479. g. pr. Kr.)

  89Platon 91, 92, 128, 128Plinije Stariji 108-109Plutarh 44Po, rijeka 10, 102Polibije 137Polo, Marko 51-52poljoprivreda:

  graditelji humaka 171, 174Kina 22Maye 166Rimljani 101Teotihuacn 187vidi i sjeverna Afrika

  Pompej, Gnej 11, 103-104, 150

  Pompeji 40-41, 112, 113, 116, 130

  Popul Vuh 170Por, kralj 46

  porezi 37, 52, 186Portugal 81Posejdon 41, 88Posejdonije 98Postum 116Prob, car 116progon krana 119-121, 121proricanje 69, 92, 93proroita 69, 92, 93, 100Psametih I., faraon 84Psametih II., faraon 145Ptolemej I., faraon 46, 150Ptolemej II., faraon 125Ptolemej XIII., faraon 150, 154Ptolemej, geograf 128punski ratovi 80, 101, 102, 140,

  150Punjab 46, 62Put svile 51-52

  QQin, dinastija 22, 47-49Qishan 18Quan Rong 18Quetzalcoatl 184-185, 184

  RRajna, rijeka 107, 110ratnici vidi vojskeratovi:

  Aleksandar Veliki 42-43Asirci 13, 14Grka 68-69Kelti 95-96, 98Rimljani 80-81u Kini 20, 21

  Rea Silvija 76reformacija 122Rhne, rijeka 70, 99, 100ribolov 166-168Rim 76, 78-79, 81, 95, 100,

  110, 111-112, 113, 120, 122, 156

  Rimljani:Carstvo 111-117ceste 48, 79-80, 97graanski rat i diktatura

  101-105i Etruani 74, 75, 79i germanska plemena 106-107,

  109-110, 114, 116i kranstvo 116, 117, 118,

  120-123i Palestina 11Kelti pljakaju Rim 95-96,

  100pad 110, 123ratovi s Kartagom 80, 101,

  102, 140, 150sjevernoafrika provincija

  150-156uspon 76-81

  Roboam, kralj Jude 6Rod 81Romul Augustul, car 123Romul i Rem 76ropstvo 70, 71, 105, 155

  Nagi Soma 56Nakb 170nakit 85, 86, 99, 146, 172Naks 93Nanda, princ 63Napata 143Naqsh-e Rustam, dolina 38Nara, dolina 54Natakamani, kralj Kua 154navodnjavanje 25, 176, 179Nazca, kultura 175-180Neron, car 112, 121, 130Nerva, car 113Nicejski sabor (325. g. pos. Kr.)

  121 Nigerija 147-149Nikija 90Nil, rijeka 38, 43, 70, 141, 143,

  146, 151Ninigi 53, 55Niniva 8, 12-13, 16, 16, 17, 23Nintoku, japanski car 54Nok, kultura 147-149, 147-149nomadi 20, 34, 39, 48, 50, 51, 63,

  82-86, 143novac, kovani 22, 63, 70, 105,

  125, 158Nubija 16, 141-146Numidija 102, 140, 150Numitor, kralj 76

  Oobrada metala:

  graditelji humaka 172, 174, 174

  Kina 21-22vidi i bronca; zlato; nakit; srebro

  obrada zemlje, vidi poljoprivredaobrtnici:

  Funan 59 Grka 68keltski 96-97, 98Kina 22minojska kultura 186Teotihuacn 186, 187

  Oc Eo 58-59Odenat, kralj 116odgoj, grki 91, 91Odoakar 123Ohio, dolina 171oklop 42, 71, 97, 98, 98, 100,

  107Olbija 86oligarhija 69, 94, 138Olimpija 68, 69olimpijske igre 69Olmeki 166, 170Omri, izraelski kralj 6opsada, ratovanje 14, 21opsidijan 169, 182, 182, 187oruje:

  keltsko 97, 98, 99kinesko 21, 22makedonsko 94Maye 168-169skitsko 85

  Oton, car 113Ovidije 112

 • Kazalo 191

  vlada: demokracija 39, 66, 69, 69,

  71, 78, 94Kartaga 138Kina 48-49, 52Perzijsko Carstvo 37-38Rimljani 76-78

  vojske: Aleksandra Velikog 42-43, 44-45asirska 14, 15 grka 69, 71kartaka 140keltski ratnici 97kineska 21kuitska 145 makedonska 94 perzijska 38-39 plaenici 140 rimska 76, 101, 113spartanska 71

  WWei, dinastija 53-54, 56-58Wen-ti, kineski car 51Weser, rijeka 108, 109Wu-ti, kineski car 51-52

  XXi'an 49, 51Xianyang 48, 49Xun Zi 21

  YYamato 54-55, 54Yayoi, kultura 53, 54Yomei, kineski car 55Yoshinogari 54Yucatn, poluotok 166, 170

  Zzakoni, rimski 78, 80Zaraene drave, Kina 20-21, 48Zenobija, kraljica 116Zeus 44, 69, 130Zhenla 59Zhou, dinastija 18-22zidovi, obrambeni 48, 50, 50-51,

  110, 114, 116, 138zlato 34, 35, 39, 72, 82, 85, 86,

  99, 146, 146zmajevi 49, 49znanost 21, 22, 128, 154Zoporion 86

  ad 49, 168, 169eljezo 21-22, 85, 86, 96-97, 108,

  146, 147-148idovi 6-11, 25, 35, 118-120idovstvo 8-9, 10ivotinje, u skitskoj umjetnosti 84,

  85rtve, prinoenje 140, 170uti turbani 52

  trofejne glave 178Troja 41Tunis 134Turci 82Tzuying, kineski car 49

  UUkrajina 70, 84, 86umjetnost:

  asirska 12-15, 17etrurska 72-73, 74, 74-75grka 88, 91, 124, 127, 130,

  130helenska 44-46kuitska 141-143Nazca 176, 177-178, 177-178,

  180Nok 147-149, 148-149rimska 76, 116-117,

  154-155skitska 83, 84, 84

  Urartu 16utvrde, Kartaga 138

  VValerijan, car 116, 121Vandali 110, 123, 156Var, Publije Kvintilije

  106-107Veji 79Veracruz 166, 187Vercingetoriks 100Vergilije 112Vespazijan, car 113vestalske djevice 76Vezuv 112, 113Via Appia 79-80Vijetnam 51, 59vile, rimske 104Vinu 56, 60-61, 62Vitelije, car 113Vix 99Vizigoti 110, 122, 156vjera:

  Aksum 158-159Aleksandar Veliki i 44Babilon 26, 27, 28budizam 30-31, 30, 32, 55, 59,

  62druidi 96Etruani 74-75germanska plemena 107hinduizam 56, 58, 59, 60,

  62islam 157, 159kanaanska 6, 6, 8kartaka 138-139kranstvo 116, 118, 118-123,

  157-159Ku 143mazdaizam 38Nazca 178Skiti 84intoizam 54, 55u Rimskom Carstvu 117, 118,

  120-123idovstvo 8-9, 10

  stepe 82Stilihon 110stupa Sanchi 29stupe, budistike 29, 32Sueski kanal 38Sula, Lucije Kornelije 103Suza 33-34, 33, 38, 39, 45svici s Mrtvog mora 7

  abaka, faraon 145amani 172, 173imun Makabejac 10-11intoizam 54, 55iva 56, 59ri Lanka 62

  TTacit 109Taharka, faraon 144, 145, 146Tales iz Mileta 128Tamluk 32Tanit 139taoizam 21Tarkvinije Oholi, rimski kralj 76Taruga, dolina 147Teba 94, 145Temistoklo 88, 89, 90Teodozije Veliki, car 122Teotihuacn 181-187, 181-187Termopilski klanac, bitka kod

  (480. g. pr. Kr.) 89Tertulijan, car 121Tertulijan, teolog 156Teutoburka uma 106, 112Teutoni 102, 109Tiberije, car 111, 112Tiglatpileser III., asirski kralj 7,

  15Tigris, rijeka 14, 15Tikal 166, 166-167Timgad 154Tir 6, 43, 80, 134tiranija 69, 70-71Tit, car 11, 113Tivoli 114, 114tkanine 162-165, 164, 179Tollund, ovjek 108Trajan, car 113-114, 154Trakija 89, 100trepanacija 162-163trgovina:

  Aksum 157, 158carstvo dinastije Maurya 32Etruani 74Funan 59graditelji humaka 172, 173Grka 36, 68, 70Kartaga 134, 136-137Kina 20, 22Ku 143, 146Maye 168, 169minojska kultura 186Perzijsko Carstvo 37Put svile 51-52Skiti 86Teotihuacn 187

  Roquepertuse 97Rubikon, rijeka 104rudarstvo 96rudnici soli 96, 136Ruf, Publije Sulpicije 103Rumunjska 100, 114

  SSabinjanke 76saduceji 11Sahagn, fra Bernardino de 183Salamina, bitka kod (480. g.

  pr. Kr.) 39Salomon, izraelski kralj 6Samarija 6, 8Samarkand 46Samudragupta, kralj 62Sanherib, asirski kralj 8, 16sanskrt 58, 62Sardi 87Sardinija 80, 105, 135Sargon II., asirski kralj 8, 16Sarmati 86Sasanidi, dinastija 115, 116Scipion Afriki 81, 150, 156sedam svjetskih uda 27, 130Sejan 112Seleuk, kralj 46Seleukidsko Kraljevstvo 10, 11,

  46, 81, 103, 124Semiramida, kraljica 27-28Senat, rimski 78, 101, 103, 105,

  114, 122Sever, Septimije, car 115, 152,

  154-155Shakespeare, William 104Shang, dinastija 18Shihuangdi, kineski car 22, 47-49,

  47Shotoku, princ 55, 55Sicilija 70, 80, 94, 105, 120, 124,

  135, 136simboli:

  linga 59, 59zmajevi 49, 49

  Sirija 15, 43, 46, 84, 103, 116,118

  sjeverna Afrika 80, 81, 102, 110,134, 137, 150-156

  Skandagupta, kralj 63Skandinavija 108Skiti 46, 82-86, 82-86skulptura vidi umjetnostslikarstvo vidi umjetnostSofoklo 130Soga, klan 55Sokrat 92, 93Solon 66, 71Sparta 68, 71, 88-89, 93, 94Spartak 105sport, Grka 68, 69, 90srebro 88, 95, 96, 115, 173Srednja Amerika 166-170Sredozemlje 38, 43, 72, 80, 81,

  103, 134, 136-137Srubna, plemena 83-84staklarstvo 97, 136stele, Maye 170

 • Izvori ilustracija192

  Kratice: g = gore; do = dolje; l = lijevo; de = desno; s = sredina; p = pozadina; v = vremenska crta.

  akg = akg-imagesBPK = Bildarchiv Preuischer KulturbesitzBAL = Bridgeman Art LibraryTAA = The Art Archive

  Prednje korice: Kunsthistorisches Museum WienStranje korice, odozgo nadolje: The Detroit Instituteof Arts, USA/Bridgeman Giraudon; Erich Lessing/akg;Werner Forman/akg; Erich Lessing/akg.

  1: Pirozzi/akg; 2/3: Anders Blomqvist/Lonely PlanetImages; 4/5: The Detroit Institute of Arts, USA/Bridgeman Giraudon; 6: akg/E. Lessing; 6/7: Z.Radovan, Jerusalem; B: akg; 7 g: Z. Radovan,Jerusalem; 8 g i v: akg/E. Lessing; 8/9: akg; 10 g: BPK;do: akg/E. Lessing; 11 i v: akg/E. Lessing; 12: APPhoto/HO; 13: BPK; 14 i v: akg/E. Lessing; 14/15 B:Grard Degeorge/akg; 15: akg; 16: akg; 17: akg/W.Forman; 18: bpk/P. Stning; 19: akg; 20 g, do i v:Corbis/Royal Ontario Museum; 21: Corbis/B. Burstein;22: akg; 23: TAA/Dagli Orti; 24: BPK/J. Liepe; 25:BPK/J. Zimmermann; 26: akg/E. Lessing; 27 g:Corbis/C. North; do: Bildarchiv Steffens/H. Stierlin; 28:Bildarchiv Steffens/BAL; 29: Corbis/C. Lisle; 30:Bildarchiv Steffens/BAL; 31: Corbis/Burstein Collection;32 i v: akg/J.-L. Nou; 33: akg/E. Lessing; 34: BPK; 35g: TAA/ Dagli Orti; do i v: BPK; 36: TAA/Dagli Orti;36/37: TAA/Dagli Orti; 38: Bildarchiv Steffens/ BAL;39: BPK/I. Geske-Heiden; 40/41 i v: BPK/L. Braun; 42:akg/E. Lessing; 43 g: TAA/Dagli Orti; do: akg/E.Lessing; 44/45: akg/E. Lessing; B: Gilles Mermet/akg;46: akg/W. Forman; 47: Corbis/K. Su; 48: akg/E.Lessing; 49: rmn/v. Ollivier; 50/51: Mauritius/ SteveBloom Images; 51 g: Privatsammlung/ Paul Freeman/Bridgeman Giraudon; 52 g: TAA/Muse CernuschiParis/Dagli Orti; do i v: akg/E. Lessing; 53 g: TAA; do:Corbis/ Christies Images; 54: National Museums ofScotland/ Bridgeman Giraudon; 55: JAPAN-PHOTO-ARCHIV; 56: akg/E. Lessing; 57: akg/E. Lessing; 58 i58/59 B: akg/E. Lessing; 59 i v: akg; 60 i v: akg/J.-L.Nou; 61: akg/J.-L. Nou; 62/63 g: Corbis/L. Hebberd;63 do: Bildarchiv Steffens/BAL; 64/65: ErichLessing/akg; 66 i v: akg; 67: akg/R. ODea; 68 g: akg/J.Hios; do: Bildarchiv Steffens/BAL; 69 g: BPK/J. Liepe;de: akg/J. Hios; 70: TAA/Dagli Orti; 71: akg/Nimatallah; 72: TAA/Dagli Orti; 72/73 i v: akg/E.Lessing; 74: akg; 75: akg; 76: TAA/Dagli Orti; 77 i v:BPK/F. Faillet; 78 g: TAA/Dagli Orti; 78/79: akg/P.Connolly; 80 i v: akg/Naumachie; 80/81 B: S.Yamashita/ CORBIS; 81: Bildarchiv Steffens/L. Janicek;82: TAA/ Dagli Orti; 83 i 84/85 B: BildarchivSteffens/BAL; 84: BPK/J. Laurentius; 85 g: TAA/DagliOrti; do: TAA/ Dagli Orti; 86: TAA/Naturwissenschaftli-che Akademie Kiew/Dagli Orti; 87 B: BPK/J. Liepe; do iv: Paul Maeyaert/Bridgeman Giraudon; 88: akg; 88/89B: Erich Lessing/akg; 89: BPK/G. Le Gall; 90 g: akg/E.Lessing; do: akg/E. Lessing; 91: BPK/J. Laurentius; 92:TAA/Dagli Orti; 92/93 B: akg; 93 l: BPK/A. Dagli Orti;de: akg/E. Lessing; 94: TAA/Museo ArcheologicoNazionale, Napoli/Dagli Orti; 95: akg/E. Lessing; 96:akg/E. Lessing; 97: Bildarchiv Steffens/BAL; 98 s i g:akg/E. Lessing; do: Corbis/W. Forman; 99 akg; 100 i v:TAA/British Museum; 101: akg; 102: BildarchivSteffens/BAL; 102/103 B: Corbis; 103: akg/Rabatti-Domingie; 104: TAA/Dagli Orti; 105 g: akg;do: Muse Denon, Chalon-sur-Saone/ BridgemanGiraudon; 106 i v: akg/A. Lorenzini; 106/107: C.Kozycki-Deppe, Bielefeld-Jllenbeck;

  107: akg; 108 do: BPK/Kraft; g: akg/W. Forman;108/109: Mauritius/ Knll; 109: BPK; 110: Basilica di San Giovanni Battista, Monza/Bridgeman Giraudon;111 i v: akg; B: akg/E. Lessing; 112 g: C. M. Dixon,Kingston Canterbury Kent; do: Corbis/S. Sexton; 113,114: akg/Pirozzi; 114/115 B: akg/W. Forman; 115 g:Louvre, Paris/Bridgeman Giraudon; do: akg; 116: akg;116/117 B: Mauritius/ Rossenbach; 117: TAA/DagliOrti; 118: TAA/Basilica San Giusto Trieste/Dagli Orti;119: TAA/Archol. Museum El-Jem Tunesien/DagliOrti; 120: TAA/Dagli Orti; 120/121 B: TAA/Museodella Civit Romana Roma/Dagli Orti; 121: TAA/Kloster Humor Rumnien/ Dagli Orti; 122 i v: akg/J.-L. Nou; 123 i v: TAA/ Arheoloki muzej Split/DagliOrti; 122/123 B: akg/E. Lessing; 124: AshmoleanMuseum, University of Oxford/Bridgeman Giraudon;125 g de: akg; s l: BPK; g l: akg/E. Lessing; s de: akg;do: F. Teichmann, Stuttgart; 126 g: BPK/I. Geske;126/127: v. Daley; 127 do l: Corbis/N. Wheeler; g l:akg/E. Lessing; s l: akg/E. Lessing; do: TAA/ Ephesos Museum Trkei/Dagli Orti; 128 s: TAA/MarineMuseum Lisboa/Dagli Orti; g i v: TAA/Staatl.Glyptothek Mnchen/Dagli Orti; do: TAA/Archol.Nationalmuseum Athina/Dagli Orti; 128/129: BPK;129 g: TAA/Dagli Orti; 130 g: Foto Scala; do:TAA/Museo Archeologico Nazionale, Napoli/DagliOrti; s: akg/E. Lessing; 131 do: TAA/Museo NazionaleTaranto/Dagli Orti; 132/133: Werner Forman/akg;134/135 B: Privatsammlung/Bridgeman Giraudon; 135 i v: Museo Archeologico Nazionale, Napoli/Alinari/ Bridgeman Giraudon; 136/137: akg/P.Connolly; 138 g: akg/E. Lessing; do: akg/E. Lessing; 139: akg/E. Lessing; 140: akg/E. Lessing; 141: AgenturFocus/E. Ferorelli; 142/143: Corbis/J. Blair; 142 g:Agentur Focus/E. Ferorelli; 143 de: TAA/Muse duLouvre Paris/Dagli Orti; 144 g: Corbis/J. Blair; do:akg/A. Jemolo; 145: Agentur Focus/ E. Ferorelli; 146: TAA/ Muse du Louvre Paris/Dagli Orti; 147:akg/W. Forman; 148 i v: Museum of Fine Arts,Houston, Texas/Bridgeman Giraudon; 148/149 B:Mauritius; 149 l: Privatsammlung/HeiniSchneebeli/Bridgeman Giraudon; 150: BPK, J.Congetius; 151 i v: TAA/ Museo PrenestinoPalestrina/Dagli Orti; 152: BPK; 152/153: Corbis/R.Wood; 154: TAA/Muse du Louvre Paris/Dagli Orti;154/155 B: akg/E. Lessing; 155: akg/E. Lessing; 156:TAA/Bardo Museum Tunis/Dagli Orti; 157 i v: agk/W.Forman; 158: Muzeum Narodowe, Warszawa/Bridgeman Giraudon; 159: Corbis/D. Bartruff;160/161: Erich Lessing/akg; 162: TAA/Archol.Museum Lima/Album/ J. E. Molina; 163: TAA/Museode Arte Municipal Lima/Dagli Orti; 164 i v:TAA/Archol. Museum Lima/Dagli Orti; 165 do i B: akg/W. Forman; g: TAA/Archol. MuseumLima/Dagli Orti; 166/167: TAA/Dagli Orti; 167 B:Corbis/G. B. Vanni; 168 l: TAA/Anthropol. MuseumMexico; de: TAA/Dagli Orti; 169: akg/A. Baguzzi; 170 i v: Privatsammlung/ Bridgeman Giraudon; 171,172 i v: Ohio Historical Society; 173: Corbis/R. A.Cooke; 174: Ohio Historical Society; 175: Corbis/ R.Soumar; 176/177: Corbis/Y. Arthus-Bertrand; 177:TAA/Archol. Museum Lima/Dagli Orti; 178: Museumof Fine Arts, Houston, Texas/Bridgeman Giraudon;179: Agentur Focus/ Science Photo Library; 180 g:TAA/ Ethnografisches Museum Gteborg/Dagli Orti;do i v: TAA/Archol. Museum Lima/Dagli Orti; 181 i v: TAA/Dagli Orti; 182 g: E. Thiem/Lotos-FilmKaufbeuren; 182/183: Corbis/A. Hornak; 184: Corbis;185: TAA/Archol. Museum Teotihuacn Mexico/DagliOrti; 186: akg/W. Forman; 187: TAA/Anthropol.Museum Mexico/Dagli Orti

  Naslov izvornikaThe Illustrated History of the WorldTHE ANCIENT WORLD

  2004 Readers Digest Njemaka,vicarska, Austrija Verlag Das Beste GmbH Stuttgart, Zrich, BeCopyright za hrvatsko izdanje GrupaMladinska knjiga, 2009.

  Ime Readers Digest zatitila je tvrtka The Readers Digest Association, Inc.

  Autori tekstova Karin Feuerstein-Praer, Marion Jung, dr. Wolfgang Lotz, N. N., Otto Schertler, Karin Schneider-Ferber

  Za nakladnika Alen Bodor

  UrednikVid Jaka Opai

  Prijevod s engleskogDuka Geri Koren

  LekturaVesna Arsovski

  KorekturaLidija Opai

  Oblikovanje naslovniceMetka Kosec

  Priprema za tisakGrafiki studio Mi

  TisakLeo Paper, Hong Kong, Kina, rujan 2009.

  ISBN978-953-14-0567-6

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 705321.

  Sva prava zadrana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati,pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojimputem, elektroniki, mehaniki, fotokopiranjem,snimanjem ili drukije bez prethodnog pisanogdoputenja vlasnika autorskoga prava.

 • AZIJA

  EURO

  PAAFR

  IKA

  AMER

  IKA

  ILUSTRIRANAPOVIJESTSV I J E TA

  READERS DIGEST

  Razdoblje koje pokriva ANTIKI SVIJET jedno je od najosobitijih u cijeloj povijestiovjeanstva. Civilizacije i carstva irom svijetastvarali su nasljee koje sve do danas utjee na svijet. Moda su najutjecajnije bile vjerske,filozofske i politike doktrine koje su se tadapojavile, a koje i danas oblikuju ljudskovjerovanje, misao i napredak.

  Ova knjiga govori o nekima od najistaknutijihdostignua Grka i Rimljana, kao i o ljudskoj esto nemilosrdnoj ambiciji koja ih je dovela na vlast. Ova knjiga govori i o nekima od njihovih neprijatelja Perzijancima,Kartaanima i Keltima. Proitajte kako je Kina kovala svoje carstvo, kako se u Indiji rodio budizam, kako je antika Atena postalakolijevkom demokracije te kako je kranstvoprocvalo u rimskome svijetu. Iz Afrike do nasdopiru prie o davno izgubljenim civilizacijama Kuu, Aksumu i Noku u Nigeriji. Najzagonetnijesu kulture amerikoga kontinenta i njihovi vjetiobrtnici i tkalci, graditelji velikih piramida itvorci tajnovitih crtea u pustinjskome pijesku.

  www.mozaik-knjiga.hr

  k.pdf002-003_IHWAW_CRO004-005_IHWAW_CRO006-011_IHWAW_CRO188-192_IHWAW_CRO