Mapei Svijet

 • View
  289

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mapei Svijet

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  1/3617

  Estrih i vlaga isuivanje ili zatvaranje

  Villa Dubrovnik

  Sustavi polaganja PVC-a

  GodinaVIbroj17studeni2010

  Tiskanica,

  potarinaplaenaupotanskomuredu10431SvetaNedelja

  Novosti, tehnika rjeenja, kultura

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  2/36

  Jednokomponentna, izrazitobrzosuea, fleksibilna tekua

  hidroizolacija ispod keramikih

  ploica, kamena i mozaika, zaunutarnje i vanjske povrine

  Nanoenje 1. sloja naestrih

  Nanoenje 1. sloja napostojeu oblogu

  Nanoenje 2. slojanakon 1 sata

  Polaganje zavrnihobloga nakon 4 sata

  Ve

  pripr

  emljen

  za

  upotrebu!

  Jednokomponentna hidroizolacija vepripremljena za upotrebu

  Brzosuea

  Moe se nanositi i bez upotrebe armirnemreice

  Otporna je na kiu ve nakon 3 sata odnanoenja zavrnog sloja

  Zavrne obloge mogu se polagati ve4 sata nakon nanoenja zavrnog sloja

  Prostor u kojem je koritena pogodan je za prometnakon 24 sata

  MapelasticAquaDefensePREDSTAVLJAMO PROIZVODE

  NOVO!

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  3/36

  17

  Estrihi vlaga isuivanje ili zatvaranje

  Villa Dubrovnik

  Sustavi polaganja PVC-a

  GodinaVIbroj17studeni2010

  Tiskanica,potarinaplaenaupotanskomu

  redu10431SvetaNedelja

  Novosti, tehnika rjeenja, kultura

  SAETAK REFERENCE

  Peggy Guggenheim Collection 2

  Novi pod u Slavonskom

  New Yorkeru 10

  Stambeno-poslovna zgrada

  Brod Tower 16

  Villa Dubrovnik 19

  Crkva sv. Marije Snjene 24

  Hotel Croatia 28

  MILJENJE STRUNJAKA

  Mapei sustavi polaganja PVC-a 8

  Estrih i vlaga isuivanje

  ili zatvaranje 12

  NOVOSTI

  Mapelastic nadopunjenlinijom Drain 26

  Predstavljanje linije Ultracoat 31

  VIJESTI

  Strune prezentacije

  u Dubrovniku 32

  PREDSTAVLJAMO PROIZVODE

  Mapelastic AquaDefense

  Ultracoat

  Topcem 33

  Naslovnica:Ponovnom izgradnjom, u kojoj je svojim proizvodima sudjelovao iMapei, Villa Dubrovnik zasjala je punim sjajem (lanak na str. 19)

  REVIJA MAPEI SVIJETGodina VI broj 17 studeni 2010.

  DIREKTOR MAPEI, d.o.o. I GLAVNI UREDNIKRobert Poar

  UREDNITVOPo.svet, d.o.o.

  POMONIK UREDNIKA ZA STRUNO PODRUJEAndra Nedog

  DIREKTOR MAPEI CROATIA d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIKJozo Grgi

  TEHNIKO UREENJEMajda Luki tampalija

  LEKTORICABojana Milovski

  KONTAKTMapei Croatia d.o.o.

  Purgarija 1410 431 Sveta Nedelja

  tel.: 01 3647-789, 3647-790

  faks: 01 3647-787e-mail: mapei@mapei.hr

  www.mapei.hr

  GRAFIKA PRIPREMAMultigraf, d.o.o.

  TISAKTiskara Zelina d.d.

  NAKLADARevija izlazi 3 puta godinje u nakladi od 7000 primjeraka,

  besplatno. Ukoliko ne elite primati asopis, obavijestite nasputem telefona, faksa ili e-maila.

  U pripremi broja tekstove, fotografije i vijesti pribavili su:Severin amdi, Dejan omoi, Zoran poler, Ante Kati, Da-

  nijel Mureta, Majda Luki tampalija, Andra Nedog, SamoMlinari; snimke iz foto arhiva: Mapei S.p.A. Milano, MapeiCroatia d.o.o. Zagreb, Mapei, d.o.o., Novo mesto

  REVIJU IZDAJEMapei S.p.A.Via Cafiero 22

  21 158 Milano ITel.: 0039 02 376 731

  Faks.: 0039 02 376 73 214Internet: www.mapei.comE-mail: mapei@mapei.it

  PREDSJEDNIK I GLAVNI IZVRNI DIREKTORGiorgio Squinzi

  ODGOVORNA DIREKTORICAAdriana Spazzoli

  KOORDINACIJAMetella Iaconello

  lanci ili njihovi pojedini dijelovi, objavljeni u ovom broju,mogu se reproducirati samo nakon dobivanja dozvole od

  izdavaa i navoenja izvora.

  68

  19

  2832

  Mapei web stranica sadri sve informacije o radu grupe, njezinoj orga-niziranosti u Italiji i u svijetu, njezinu sudjelovanju na glavnim sajam-skim manifestacijama te jo mnogo toga.

  www.mapei.com

  1

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  4/36

  REFERENCE

  PEGGY GUGGENHEIM COLLECTIONObnova i zatita jednog od najpoznatijih venecijanskih muzeja.

  Unekadanjoj palai Venier deiLeoni, s prekrasnim pogledomna Canal Grande u Veneciji,smjestio se muzej Peggy GuggenheimCollection. U unutranjosti ovog pro-

  stora posjetitelji mogu uivati u umjet-nikoj zbirci Peggy Guggenheim,bive supruge Maxa Ernsta i neaki-nje amerikog magnata SolomonaR. Guggenheima. Naime, u muze-ju u kojemu je neko i stanovalaPeggy Guggenheim nalazi se manja igue rasporeena zbirka umjetninanego to je to sluaj u ostalim Gu-ggenheimovim muzejima po svijetu.Meu izloenim su radovima nekaod reprezentativnih djela amerikog

  modernizma i talijanskog futurizma,kubizma, nadrealizma i apstraktnogekspresionizma, a neka od njih pot-pisuju Picasso, Salvador Dal, RenMagritte, Brancusi i Pollock.

  Povijest zbirke i zgrade u kojoj jesmjetenaOd 1949. godine, kada je PeggyGuggenheim kupila Palau Venier pasve do njezine smrti 1979. godine, vei

  dio doma je jedanput tjedno, premanjezinoj elji, bio otvoren za javnost.Sjedite muzeja - Palaa Venier deiLeoni nedovrena je zgrada te je stogaupravo i prozvana nezavrenom pa-laom. Njena izgradnja zapoeta je

  1

  1748. godine prema nacrtu arhitektaLorenza Boschettija koji je u Venecijiizradio nacrt crkve San Barnaba. Pre-ma tom nacrtu palaa je trebala bitigrandiozna i imati pet katova, s pro-

  eljem u klasinom stilu kako bi bilaprotutea Palai Corner (koja se na-lazi upravo nasuprot), a temelji su jojse prostirali od obale Canala Grandedu Ria delle Torreselle. Graevina jebila tek zapoeta kada su radovi iznepoznatih razloga prekinuti, zaci-jelo zbog nedostatka novca, ili, kakose tada ukalo po Veneciji, zbog su-protstavljanja obitelji Corner koja nijemogla podnijeti da ta palaa budevea i velianstvenija od njihove. Odobjekta je ostala jedna polupodzemnaetaa i druga koja se svojim kamenimproeljem uzdie iznad samog CanalaGrande. Nekoliko mjeseci nakon smr-ti Peggy Guggenheim, 1980. godi-ne sveano je otvorena Zbirka Peggy2

  2

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  5/36

  Guggenheim pod vodstvom Zakla-de Solomon R. Guggenheim kojoj jePeggy Guggenheim darovala i palaui zbirku umjetnina (Zakladu je 1937.utemeljio njezin stric kako bi mogaoosnovati vlastiti muzej koji se od 1959.nalazi u uvenoj spiralnoj zgradi koju

  je projektirao arhitekt Frank LloydWright u New Yorku).

  Od stana do muzejaZaklada je gotovo odmah otvorilaZbirku za iru javnost i priredila pro-gram za izradu izlobenih prostoras odgovarajuim sadrajima neop-hodnima za uinkovit rad muzeja.Program radova, koji su se izvodilitijekom vremena, trebao je uskladitiekonomska sredstva i otvorenje mu-

  zeja, stoga su se uvijek izvodili samociljani, funkcionalni radovi, i to u ra-zliitim vremenskim intervalima. Od2000. godine pokrenut je projektcjelovite obnove ovoga prostora, kojije prvotno bio namijenjen izgradnjiPalae Venier dei Leoni, zahvaljujuinastojanjima ravnatelja Zbirke profe-sora Philipa Rylandsa te zahvaljujuisuradnji sa Zakladom Ugo i Olga Levikoja je ustupila potreban prostor zaproirenje muzeja.Projekt je obuhvatio novi ulaz, proi-renje izlobenog prostora oko terase idu temelja. Projektom su obuhvae-ne i vanjske staze koje spajaju vrtove,mjesta na razliitim razinama koja supovezana dizalima za invalidne osobe.

  Projekt je slijedio kriterije predvieneprethodnim proirenjima: spajanje ra-zliitih graevnih cjelina i zelenih po-vrina, i to izvoenjem manjih zahva-ta koji obuhvaaju odravanje najvieoteenih dijelova, ime su u potpuno-sti ostvareni i konzervatorski zahtjevi.S umjetnikog stajalita ovaj je pro-jekt, kako se ini, gotovo u cijelostiuspjeno zavren jer nije naruen pr-votni izgled ovoga kompleksa, vidnoje razdvojena svaka posebna zgra-da, javni i privatni prostor, zelenilo iobjekt.

  Analiza sanacijskog zahvataObnova dvaju glavnih proelja, jedno-ga koji je okrenut prema Canalu Gran-de i drugoga prema Riu della Torrese-

  lla (gdje se trenutno nalazi ulaz u mu-zej), izvedena je uz pomo Mapeja.To je bio jedan od posljednjih zahvata

  koji je obuhvaao ovaj projekt. Za za-hvat je, osim specifinih proizvoda,bilo potrebno procijeniti stanje i na-praviti pomnu analizu materijala, tosu obavili strunjaci i djelatnici Mapeiistraivakih laboratorija.Glavno proelje, koje je okrenuto pre-ma Canalu Grande (oko 460 m2 ), sa-stoji se od dva povezana elementa:samog proelja s ukrasima od bijelogkompaktnog kamena krenjaka i teraseu razini Canala Grande s balustradomkoju ine stupii i parapet od istarsko-ga kamena izmeu kojih je umetnutaograda od lijevanog eljeza.Najtea odluka s estetskog stajalitazacijelo je bilo uklanjanje brljana kojise penjao preko dva sredinja stupa i

  3

  Slika 1: Peggy Guggenheim u blagova-onici Palae Venier dei Leoni; na zidu

  slijeva nadesno: Umberto Boccioni Dinamizam trkaeg konja + kue(1914.-15. Zbirka Peggy Guggenheim)i ena sa ivotinjama (MadameRaymond Duchamp Villon) slikara

  Alberta Gleizesa (1914., Zbirka PeggyGuggenheim); Venezia, 1970. godina

  Slika 2: Velika suneva simfonijaslikara Corneillea iz 1964. godine, po-hranjena u zbirci Peggy Guggenheim

  Slika 3: Prikaz radova na proelju tije-kom obnove

  Slika 4 i 5: Ukrasi od kamena prvo suoieni od algi i plijesni uz pomo

  Silancolor-a Cleaner Plus koji je nanijetetkom; nakon nekoliko dana svi ka-meni ukrasi temeljito su oprani vodomkako bi se uklonila povrinska nei-

  stoa, soli i oteenja nastala uslijeddugogodinjeg djelovanja brljana;na maloj fotografiji detalj na kojemu sevidi loe stanje kamenih ukrasa

  4 5

  3

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  6/36

  REFERENCE

  proelja te je preko dvadeset godinabio njegovim zatitnim znakom. U do-govoru s upravom muzeja brljan jeskinut kako bi se zaustavilo oteivanjestupova, a nadasve kako bi jo vie do-ao do izraaja nedovreni izgled pa-

  lae, to i dalje ostaje jedna od njezinihnajveih arhitektonskih znaajki. Kame-na povrina proelja, ukljuujui i lavljeglave i o