Mapei Svijet

Embed Size (px)

Text of Mapei Svijet

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  1/3617

  Estrih i vlaga isuivanje ili zatvaranje

  Villa Dubrovnik

  Sustavi polaganja PVC-a

  GodinaVIbroj17studeni2010

  Tiskanica,

  potarinaplaenaupotanskomuredu10431SvetaNedelja

  Novosti, tehnika rjeenja, kultura

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  2/36

  Jednokomponentna, izrazitobrzosuea, fleksibilna tekua

  hidroizolacija ispod keramikih

  ploica, kamena i mozaika, zaunutarnje i vanjske povrine

  Nanoenje 1. sloja naestrih

  Nanoenje 1. sloja napostojeu oblogu

  Nanoenje 2. slojanakon 1 sata

  Polaganje zavrnihobloga nakon 4 sata

  Ve

  pripr

  emljen

  za

  upotrebu!

  Jednokomponentna hidroizolacija vepripremljena za upotrebu

  Brzosuea

  Moe se nanositi i bez upotrebe armirnemreice

  Otporna je na kiu ve nakon 3 sata odnanoenja zavrnog sloja

  Zavrne obloge mogu se polagati ve4 sata nakon nanoenja zavrnog sloja

  Prostor u kojem je koritena pogodan je za prometnakon 24 sata

  MapelasticAquaDefensePREDSTAVLJAMO PROIZVODE

  NOVO!

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  3/36

  17

  Estrihi vlaga isuivanje ili zatvaranje

  Villa Dubrovnik

  Sustavi polaganja PVC-a

  GodinaVIbroj17studeni2010

  Tiskanica,potarinaplaenaupotanskomu

  redu10431SvetaNedelja

  Novosti, tehnika rjeenja, kultura

  SAETAK REFERENCE

  Peggy Guggenheim Collection 2

  Novi pod u Slavonskom

  New Yorkeru 10

  Stambeno-poslovna zgrada

  Brod Tower 16

  Villa Dubrovnik 19

  Crkva sv. Marije Snjene 24

  Hotel Croatia 28

  MILJENJE STRUNJAKA

  Mapei sustavi polaganja PVC-a 8

  Estrih i vlaga isuivanje

  ili zatvaranje 12

  NOVOSTI

  Mapelastic nadopunjenlinijom Drain 26

  Predstavljanje linije Ultracoat 31

  VIJESTI

  Strune prezentacije

  u Dubrovniku 32

  PREDSTAVLJAMO PROIZVODE

  Mapelastic AquaDefense

  Ultracoat

  Topcem 33

  Naslovnica:Ponovnom izgradnjom, u kojoj je svojim proizvodima sudjelovao iMapei, Villa Dubrovnik zasjala je punim sjajem (lanak na str. 19)

  REVIJA MAPEI SVIJETGodina VI broj 17 studeni 2010.

  DIREKTOR MAPEI, d.o.o. I GLAVNI UREDNIKRobert Poar

  UREDNITVOPo.svet, d.o.o.

  POMONIK UREDNIKA ZA STRUNO PODRUJEAndra Nedog

  DIREKTOR MAPEI CROATIA d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIKJozo Grgi

  TEHNIKO UREENJEMajda Luki tampalija

  LEKTORICABojana Milovski

  KONTAKTMapei Croatia d.o.o.

  Purgarija 1410 431 Sveta Nedelja

  tel.: 01 3647-789, 3647-790

  faks: 01 3647-787e-mail: [email protected]

  www.mapei.hr

  GRAFIKA PRIPREMAMultigraf, d.o.o.

  TISAKTiskara Zelina d.d.

  NAKLADARevija izlazi 3 puta godinje u nakladi od 7000 primjeraka,

  besplatno. Ukoliko ne elite primati asopis, obavijestite nasputem telefona, faksa ili e-maila.

  U pripremi broja tekstove, fotografije i vijesti pribavili su:Severin amdi, Dejan omoi, Zoran poler, Ante Kati, Da-

  nijel Mureta, Majda Luki tampalija, Andra Nedog, SamoMlinari; snimke iz foto arhiva: Mapei S.p.A. Milano, MapeiCroatia d.o.o. Zagreb, Mapei, d.o.o., Novo mesto

  REVIJU IZDAJEMapei S.p.A.Via Cafiero 22

  21 158 Milano ITel.: 0039 02 376 731

  Faks.: 0039 02 376 73 214Internet: www.mapei.comE-mail: [email protected]

  PREDSJEDNIK I GLAVNI IZVRNI DIREKTORGiorgio Squinzi

  ODGOVORNA DIREKTORICAAdriana Spazzoli

  KOORDINACIJAMetella Iaconello

  lanci ili njihovi pojedini dijelovi, objavljeni u ovom broju,mogu se reproducirati samo nakon dobivanja dozvole od

  izdavaa i navoenja izvora.

  68

  19

  2832

  Mapei web stranica sadri sve informacije o radu grupe, njezinoj orga-niziranosti u Italiji i u svijetu, njezinu sudjelovanju na glavnim sajam-skim manifestacijama te jo mnogo toga.

  www.mapei.com

  1

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  4/36

  REFERENCE

  PEGGY GUGGENHEIM COLLECTIONObnova i zatita jednog od najpoznatijih venecijanskih muzeja.

  Unekadanjoj palai Venier deiLeoni, s prekrasnim pogledomna Canal Grande u Veneciji,smjestio se muzej Peggy GuggenheimCollection. U unutranjosti ovog pro-

  stora posjetitelji mogu uivati u umjet-nikoj zbirci Peggy Guggenheim,bive supruge Maxa Ernsta i neaki-nje amerikog magnata SolomonaR. Guggenheima. Naime, u muze-ju u kojemu je neko i stanovalaPeggy Guggenheim nalazi se manja igue rasporeena zbirka umjetninanego to je to sluaj u ostalim Gu-ggenheimovim muzejima po svijetu.Meu izloenim su radovima nekaod reprezentativnih djela amerikog

  modernizma i talijanskog futurizma,kubizma, nadrealizma i apstraktnogekspresionizma, a neka od njih pot-pisuju Picasso, Salvador Dal, RenMagritte, Brancusi i Pollock.

  Povijest zbirke i zgrade u kojoj jesmjetenaOd 1949. godine, kada je PeggyGuggenheim kupila Palau Venier pasve do njezine smrti 1979. godine, vei

  dio doma je jedanput tjedno, premanjezinoj elji, bio otvoren za javnost.Sjedite muzeja - Palaa Venier deiLeoni nedovrena je zgrada te je stogaupravo i prozvana nezavrenom pa-laom. Njena izgradnja zapoeta je

  1

  1748. godine prema nacrtu arhitektaLorenza Boschettija koji je u Venecijiizradio nacrt crkve San Barnaba. Pre-ma tom nacrtu palaa je trebala bitigrandiozna i imati pet katova, s pro-

  eljem u klasinom stilu kako bi bilaprotutea Palai Corner (koja se na-lazi upravo nasuprot), a temelji su jojse prostirali od obale Canala Grandedu Ria delle Torreselle. Graevina jebila tek zapoeta kada su radovi iznepoznatih razloga prekinuti, zaci-jelo zbog nedostatka novca, ili, kakose tada ukalo po Veneciji, zbog su-protstavljanja obitelji Corner koja nijemogla podnijeti da ta palaa budevea i velianstvenija od njihove. Odobjekta je ostala jedna polupodzemnaetaa i druga koja se svojim kamenimproeljem uzdie iznad samog CanalaGrande. Nekoliko mjeseci nakon smr-ti Peggy Guggenheim, 1980. godi-ne sveano je otvorena Zbirka Peggy2

  2

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  5/36

  Guggenheim pod vodstvom Zakla-de Solomon R. Guggenheim kojoj jePeggy Guggenheim darovala i palaui zbirku umjetnina (Zakladu je 1937.utemeljio njezin stric kako bi mogaoosnovati vlastiti muzej koji se od 1959.nalazi u uvenoj spiralnoj zgradi koju

  je projektirao arhitekt Frank LloydWright u New Yorku).

  Od stana do muzejaZaklada je gotovo odmah otvorilaZbirku za iru javnost i priredila pro-gram za izradu izlobenih prostoras odgovarajuim sadrajima neop-hodnima za uinkovit rad muzeja.Program radova, koji su se izvodilitijekom vremena, trebao je uskladitiekonomska sredstva i otvorenje mu-

  zeja, stoga su se uvijek izvodili samociljani, funkcionalni radovi, i to u ra-zliitim vremenskim intervalima. Od2000. godine pokrenut je projektcjelovite obnove ovoga prostora, kojije prvotno bio namijenjen izgradnjiPalae Venier dei Leoni, zahvaljujuinastojanjima ravnatelja Zbirke profe-sora Philipa Rylandsa te zahvaljujuisuradnji sa Zakladom Ugo i Olga Levikoja je ustupila potreban prostor zaproirenje muzeja.Projekt je obuhvatio novi ulaz, proi-renje izlobenog prostora oko terase idu temelja. Projektom su obuhvae-ne i vanjske staze koje spajaju vrtove,mjesta na razliitim razinama koja supovezana dizalima za invalidne osobe.

  Projekt je slijedio kriterije predvieneprethodnim proirenjima: spajanje ra-zliitih graevnih cjelina i zelenih po-vrina, i to izvoenjem manjih zahva-ta koji obuhvaaju odravanje najvieoteenih dijelova, ime su u potpuno-sti ostvareni i konzervatorski zahtjevi.S umjetnikog stajalita ovaj je pro-jekt, kako se ini, gotovo u cijelostiuspjeno zavren jer nije naruen pr-votni izgled ovoga kompleksa, vidnoje razdvojena svaka posebna zgra-da, javni i privatni prostor, zelenilo iobjekt.

  Analiza sanacijskog zahvataObnova dvaju glavnih proelja, jedno-ga koji je okrenut prema Canalu Gran-de i drugoga prema Riu della Torrese-

  lla (gdje se trenutno nalazi ulaz u mu-zej), izvedena je uz pomo Mapeja.To je bio jedan od posljednjih zahvata

  koji je obuhvaao ovaj projekt. Za za-hvat je, osim specifinih proizvoda,bilo potrebno procijeniti stanje i na-praviti pomnu analizu materijala, tosu obavili strunjaci i djelatnici Mapeiistraivakih laboratorija.Glavno proelje, koje je okrenuto pre-ma Canalu Grande (oko 460 m2 ), sa-stoji se od dva povezana elementa:samog proelja s ukrasima od bijelogkompaktnog kamena krenjaka i teraseu razini Canala Grande s balustradomkoju ine stupii i parapet od istarsko-ga kamena izmeu kojih je umetnutaograda od lijevanog eljeza.Najtea odluka s estetskog stajalitazacijelo je bilo uklanjanje brljana kojise penjao preko dva sredinja stupa i

  3

  Slika 1: Peggy Guggenheim u blagova-onici Palae Venier dei Leoni; na zidu

  slijeva nadesno: Umberto Boccioni Dinamizam trkaeg konja + kue(1914.-15. Zbirka Peggy Guggenheim)i ena sa ivotinjama (MadameRaymond Duchamp Villon) slikara

  Alberta Gleizesa (1914., Zbirka PeggyGuggenheim); Venezia, 1970. godina

  Slika 2: Velika suneva simfonijaslikara Corneillea iz 1964. godine, po-hranjena u zbirci Peggy Guggenheim

  Slika 3: Prikaz radova na proelju tije-kom obnove

  Slika 4 i 5: Ukrasi od kamena prvo suoieni od algi i plijesni uz pomo

  Silancolor-a Cleaner Plus koji je nanijetetkom; nakon nekoliko dana svi ka-meni ukrasi temeljito su oprani vodomkako bi se uklonila povrinska nei-

  stoa, soli i oteenja nastala uslijeddugogodinjeg djelovanja brljana;na maloj fotografiji detalj na kojemu sevidi loe stanje kamenih ukrasa

  4 5

  3

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  6/36

  REFERENCE

  proelja te je preko dvadeset godinabio njegovim zatitnim znakom. U do-govoru s upravom muzeja brljan jeskinut kako bi se zaustavilo oteivanjestupova, a nadasve kako bi jo vie do-ao do izraaja nedovreni izgled pa-

  lae, to i dalje ostaje jedna od njezinihnajveih arhitektonskih znaajki. Kame-na povrina proelja, ukljuujui i lavljeglave i ostale dekorativne elemente kojiovu graevinu ine posebnom, nalazi-la se u osrednjem stanju ouvanosti.Ukrasi od kompaktnog bijelog kamenakrenjaka bili su zatukani smjesom nabazi cementnog morta. Taj mort sna-no privlai vlagu i pospjeuje mnoe-nje mahovine i liaja. Prvo se krenulosa ienjem povrina oteenih uslijeddjelovanja algi i plijesni, i to nanoe-njem SILANCOLOR-a CLEANER PLUSetkom. To sredstvo je vodena otopinaprotiv algi i plijesni koji je dio sustavaza zavrne radove iz linije SilancolorPlus, izraene upravo za zatitu zidnihpovrina, visoke uinkovitosti, s obzi-rom da je sastavljen od smjese pomnoodmjerenih aditiva sa irokim i dugo-trajnim spektrom djelovanja.Nakon nekoliko dana svi ukrasi te-meljito su oprani demineraliziranomvodom kako bi se uklonila povrinska

  neistoa, soli i ve neutralizirana ve-getacija. Po zavretku pranja uklonje-ne su tukature uz koritenje malihrunih skalpela i najlonskih etki dodubine, gdje je to bilo mogue, i 2 cmkako bi se novim tukaturama zajam-

  ila dobra prionjivost i dugotrajnost.Nakon cjelovitog pranja dodatno susprejem s destiliranom vodom opranipregibi ukrasa, ime se smanjilo prisu-stvo soli koja je tu mogla eventualnodoprijeti, a zatukani su smjesom koja

  se sastoji od praha kamena krenjaka,poput onoga iz Istre ili Botticina i po-vezani prirodnim hidraulikim vapnom(NHL-om, to je akronim za NaturalHidraulic Lime prirodno hidraulikovapno). Tako dobivena smjesa pomije-ana je s vodom u koju je dodan vrlonizak postotak aditiva LATEX PLUS.tukature su, iako izvedene u vienanosa kako bi se izbjegli problemiprilikom vezanja na debljim dijelovi-ma, zavrene u istoj ravnini da bi sesprijeilo eventualno zaostajanje vodekoja bi se u protivnome tu zasigurnonakupljala.Analogni zahvat izveden je na balu-stradi na Canalu Grande, s izuzetkompoveanja sigurnosti zbog veeg brojamoguih posjetitelja. Kako bi se jami-la vea sigurnost, neki kameni dijelo-vi, osim to su zalijepljeni epoksidnimtiksotropnim ljepilom ADESILEX PG1,spojeni su pomou klinova od inoxelika.Na kraju se pristupilo obnovi ograde

  od lijevanog eljeza, koja je smjetenana dnu prethodno opisane balustra-de. Dva su elementa bila u vrlo loemstanju i nije ih se vie dalo popraviti,tri su nedostajala pa ih se privreme-no nadomjestilo elementima od pro-

  Mali uzorak dekorativne bukeuzet je s glavnog proelja muzejaGuggenheim u Veneciji te je pre-

  dan u Mapei laboratorij kako bise procijenilo je li povrina istogabila tretirana nekim zatitnimsredstvima.

  Morfoloka analizaSljedee slike prikazuju uzorakkoji je predan u laboratorij.

  SLIKA 1:Kako bi se provjerilo je li napovrinu bilo naneseno nekovodoodbojno sredstvo, nauzorak je stavljena kap vode ijese ponaanje potom proma-tralo. Kako se vidi iz sljedeihslika, jo se vide tragovi kapi, aliova pojava ne moe se pripisati

  LABORATORIJSKE ANALIZE KOJE SU PRETHODILE OBNOVI

  1 2 3

  vodoodbojnosti povrine, radi seprije o usporenom upijanju vode,vjerojatno zbog slabe poroznosti

  povrine uzorka.

  SLIKA 2 i 3:Kako bi se bolje uoila ovapojava, uzorak je promatran podelektronskim mikroskopom nafunkciji Low vacuum. Sljedei pri-kaz s malim uveanjem pokazujezbijenost povrine: zapaa se

  odsutnost makropora na povrinibuke.

  SLIKA 4:Sljedea slika na veem stupnjupoveanja prikazuje poroznostveliine od ~5mm: povrina bu-ke vrlo je koherentna, homogenai zatvorena.

  SLIKA 5:Koherentnost i zatvorenost povr-

  ine buke mogu biti razlozi spo-rog upijanja promatrane vode.Napravljen je EDS spektar kako

  bi se ispitali elementi prisutni napovrini. EDS analizom utvrena

  je prisutnost Ca, C, O i Si.

  Kemijska analizaUzorak je kemijski prouen uzprimjenu tehnika XRD, TGA iFT-IR.XRD:Uzorak u difrakciji pokazu-

  6

  7

  Slika 6 i 7: Na terasi Marino Marinidekorativna buka prvo je tretirana

  Silancolor-om Cleaner Plus, a potom jeuslijedilo temeljito pranje povrina i za-

  punjavanje pukotina; nakon uklanjanjastarih zavrnih premaza na podlogu jenanesen pigmentirani premaz Silanco-

  lor Base Coat, a nakon toga i SilexcolorMarmorino, i to u tri sloja

  4

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  7/36

  filiranog drveta slinog originalnima.Za uzorak su uzeti najbolje ouvanielementi ograde prema kojima je na-pravljen novi eljezni odljev za one di-jelove ograde koji su nedostajali, dokse za preostalih 13 izveo posebni re-stauratorski zahvat koji se sastojao odlaganog pjeskarenja i runog bruenjamanje pristupanih dijelova. Izvedenje i popravak ili zamjena sitnih ote-enih dijelova te njihovo premazivanjebojom slinoj prvotnoj. Na malenomdesnom dijelu proelja nalazi se i bu-

  ka na cementnoj osnovi novije izradekoju je bilo dovoljno oistiti. Nakonto je utvreno da jo uvijek dobroprianja za donju podlogu, trebalo ju jezagladiti slojem PLANITOP-a 200 bije-le boje od oko 2 mm kako bi se dobio

  zadovoljavajui rezultat s mehani-kog i estetskog stajalita. Na kraju, nagornjem dijelu terase Marino Marini,koja je smjetena izmeu donje terasekoja gleda direktno na Canal Grande,i muzejskih dvorana nalazi se nedavno

  nanijeta marmorino buka preko kojeje nanesen biocidni premaz, odnosno,otopina SILANCOLOR CLEANER PLUS,stavljena nakon temeljitog pranja i za-punjavanja pukotina vapnenim mor-tom. Ovaj zahvat je izveden nakon

  analize nekih uzoraka, ime je sigurnopotvren sastav materijala i njegovakompatibilnost s proizvodom kojegasu predloili strunjaci Mapeja (vidjetisaetak analize).Povrina je potom tretirana pigmenti-

  ranim izravnavajuim i zapunjavajuimtemeljnim premazom SILANCOLORBASE COAT. Ovaj je proizvod u vode-noj disperziji, a izraen je na osnovisilikonskih smola, kvarca u mikrogra-nulama i probranih dodataka. Nakon

  4 5

  je da je uglavnom sastavljen odkalcijevog karbonata.

  TGA:Ovom analizom odreujese postotak CaCO2=89,7%,

  a preostalih 10,3% otpada naamorfni silicij koji se koristio kaofiller (potvrena prisutnost Sianalizom EDS).

  FT-IR: FT-IR analiza potvrujedokaze ispitane u prethodnim

  analizama, dakle glavni sastojakje kalcijev karbonat. Ova tehnikaupotrijebljena je kako bi se poka-

  zalo potjee li kalcijev karbonatiz karbonizacije vapna ili se, pak,radi o kristalnom karbonatukoji, dakle, ne potjee iz procesakarbonizacije vapna. U ovomesluaju odnos mjerenih pokaza-telja odgovara 2,2, to ukazujena preteito kristalni karbonat.Drugim rijeima, kalcijev karbo-

  nat koji je prisutan kao filler uuzorku koji smo analizirali vei

  je od karbonata koji potjee iz

  procesa karbonizacije vapna(veziva).Analiza potvruje podatke dobi-vene postupcima XRD I TGA.

  ZakljuciAnalizirani uzorak u Mapei labo-ratoriju okarakteriziran je s mor-folokog i kemijskog stajalita.S kemijskog stajalita analiziranikomadi uglavnom se sastojiod kalcij karbonata, koji nastajekako od fillera tako i karbonizaci-

  jom vapna. Vapno, koje je vezivou cijelom sustavu, u cijelosti jekarbonizirano - ne zamjeuje seprisutnost vapna ni u XRD-u niu FT-IR-u.

  Iz promatranja ponaanja kapivode koja je stavljena na komadbuke nije se uoio vodoodboj-

  ni uinak iako je primijeenosporije upijanje vode na uzorku.Ova pojava moe se pripisati od-sutnosti makropora na povrinibuke.ESEM analiza potvruje homoge-nost i koherentnost povrine, uzuoavanje rijetkih pora pribli-nog promjera od ~5mm. Sveprovedene analize iskljuile suprimjenu bilo kojeg zatitnog po-stupka na povrini uzorka. Stogasu strunjaci Mapei laboratorijazakljuili da ne postoje kontrain-dikacije za tretiranje prouavanepovrine, reprezentativne i zacjelokupno proelje, silikatnimproizvodima.

  Slika 8: Proelje na Rio delle Terroselleprije zahvata zatite i obnove; na maloj

  fotografiji detalj na kojemu se vidi loestanje zidova

  Slika 9: Nakon potpunog uklanjanja sta-re buke stavljen je sloj Mape-Antique-aRinzaffo; uslijedilo je izravnavanje zidovaisuujuim mortom Mape-Antique MC;na kraju je proelje tretirano premazom

  Silexcolor Primer, a kada se on potpunoosuio, nanijet je Silexcolor Tonachino

  granulacije 0,7 mm, koji je upotrijebljenu dvije nijanse, dok je bijela boja korite-na za pruge koje odvajaju katove.

  8

  9

  5

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  8/36

  REFERENCE

  KORITENI PROIZVODI

  Proizvodi spomenuti u ovom lanku pripadaju liniji Specijalizirana linija proizvoda

  za graditeljstvo. Tehniki listovi su raspoloivi na www.mapei.hr. Mapei proizvodi

  za sanaciju i zatitu betonskih povrina proizvedeni su u skladu s normom HRN EN

  1504 sukladno kojoj nose oznaku CE. Mapei mortovi i buke nose oznaku CE u

  skladu s normom HRN EN 998-1.Adesilex PG1 (CE HRN EN 1504-4): tiksotropno epoksidno ljepilo za lijepljenje

  konstrukcijskih elemenata.

  Latex Plus: polimerni dodatak za poboljanje vrstoe prianjanja i fleksibilnosti

  brzovezujueg cementnog ljepila Keraquick i brzovezujueg cementnog morta

  Nivorapid.

  Mape-Antique MC (CE HRN EN 998-1, tip GP, CS II): svijetli bescementni

  isuujui mort za obnovu zidova od vlanog kamena, opeke i sadre.

  Mape-Antique Rinzaffo (CE HRN EN 998-1, tip GP, CS IV): svijetli bescemen-

  tni mort postojan na soli koji se nanosi prije Mape-Antiqe-a MC, Mape-Antique-a

  CC i Mape-Antique-a LC mortova za isuivanje zidova od kamena, opeke i sadre.

  Planitop 200 (CE HRN EN 1504-2, premaz (c), naela MC i IR, CE HRN EN

  998-1, tip GP, CS IV): normalno vezujui, jednokomponentni cementni mort

  za zaglaivanje starih cementnih buka i akrilnih dekorativnih premaza i buka.

  Silancolor Base Coat: pigmentirani silikatni temeljni premaz u vodenoj disperziji.

  Silancolor Cleaner Plus: sredstvo za skidanje plijesni i gljivica.

  Silexcolor Marmorino: paropropusni, silikatno-mineralni premaz u obliku pa-

  ste za dekorativnu i trajnu obradu unutarnjih i vanjskih povrina.

  Silexcolor Primer: modificirani temeljni premaz na osnovi kalij-silikata u vode-

  noj disperziji.

  Silexcolor Tonachino: visoko paropropusna, vodoodbojna, fina zavrna buka

  na osnovi silikonskih smola u vodenoj disperziji, za vanjsku primjenu.

  MAPE-ANTIQUE MCMAPE ANTIQUE MC - unaprijed pri-premljeni mort za isuivanje, ne sadricement, a sastoji se od hidraulikogveziva otpornog na sulfate (zranovapno i Eco Pozzolana), specijalnihaditiva, porogenih agenasa i agregata

  odgovarajue granulacije. Pomijeans vodom daje buku fizikalno-meha-nikih svojstava koja su u potpunostislina svojstvima materijala koritenihu prolosti, tako da je potpuno kom-patibilan s bilo kojom vrstom prvotnestrukture. Istovremeno, pokazuje vrlovisoku kemijsko-fizikalnu postojanostna agresivna djelovanja, i to iz okolinekao to su kisele kie, smrzavanje -odmrzavanje, otrovni plinovi, ali i nainterna djelovanja unutar zidova uzro-kovana topivim solima i vlagom.MAPE ANTIQUE MC odlikuje sevisokom razinom paropropusnosti

  U PRVOM PLANU

  i poroznosti zahvaljujui strukturiod makropora koja pogoduje ispa-ravanju vode prisutne u zidovima,i to znatno vie nego to je to kodtradicionalnih buka na cementnojosnovi. Ovaj proces omoguujesuenje strukture koja je izloenavlazi, neovisno o tome radi li se oatmosferskoj ili kapilarnoj vlazi, tesvakako omoguuje postojanje veeudobnosti stanovanja. Osim toga,ukoliko su u zidu prisutne topive soli,one kristaliziraju unutar makropora,ne stvarajui naprezanja buke kojabi ju mogla otetiti.

  nanoenja proizvod moe ujednaitiupojnost podloge te omoguuje bo-lju prionjivost boja i daljnjih obloga.SILANCOLOR BASE COAT nanijet je uboji koju je izabrao voditelj projekta,a sline je nijanse kao i zavrna boja.

  Zahvat je nastavljen vieslojnim nano-enjem mineralnog silikatnog premazau pasti SILEXCOLOR-a MARMORINO(i ovdje je boja izabrana u dogovorus upravom radova, ponovno u nijansikoja je najslinija originalu). S obzi-rom da ovaj proizvod odlikuje izvrsnaparopropusnost, koristi se najvie zazavrnu dekorativnu obradu antiknihgraevina. Zahvaljujui silikatima kojesadri, potpuno se saima s podlo-gom tako da ne dolazi do promjena uparopropusnosti. Takoer je otporanna agresivna djelovanja okoline.SILEXCOLOR MARMORINO nanesen jeu tri sloja. Izmeu svakog nanoenjaprolo je najmanje 24 sata nakon egaje povrina obruena finim brusnimpapirom.

  Zatita proelja na Rio delleTorreselleto se tie proelja zgrada koje se na-laze u Dorsoduru na broju 704 na Riodelle Torreselle, zahvat Mapeia bio je

  uistinu znaajan. Ovi objekti nalaze sena stranjoj strani u odnosu na PalauVenier dei Leoni na kojoj su izvedenisanacijski zahvati opisani na prethod-nim stranicama. Istiu se po tome tosu na njima dvije razliite, ali komple-mentarne boje, tipino za venecijanskiurbani pejza. Ovdje je smjeten ulazu Peggy Guggenheim Collection (ulazje do 2003. bio u pomonoj zgradipod svodovima, a ovdje je premjetenprije nekoliko godina). U blizini je i

  ulaz u Museum Shop, ujedno jednood prodajnih mjesta u kojem se mogunai artikli posveeni Peggy Guggen-heim i umjetnosti dvadesetog stolje-a. Proelja zgrada bila su zahvaenaprocesom propadanja i oteenja takoda je tijekom vremena unitena i ot-pala prvotna buka. Kako bi se zidovidoveli u prvotno stanje te istovremenouinili otpornima na kemijsku agresijukoju uzrokuju soli, stvarajui se u zi-dovima uslijed izbijanja kapilarne vla-

  ge, Mapei tehnika sluba preporuilaje upotrebu linije Mape-Antique. Prvose s povrine proelja (ukupno oko500 m2) uklonila preostala buka kojaje dobrim dijelom ve bila propala.Uslijedila je jo jedna obrada zido-va prilikom koje su dozidani dijelovisa istovrstnim svojstvima na mjestimaveih upljina, a povrina je dovoljnodobro izravnata. Za ovaj zahvat ko-riten je unaprijed pripremljeni mortza isuivanje MAPE-ANTIQUE MC.

  6

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  9/36

  TEHNIKI PODACIMuzej Peggy Guggenheim Collection, VenecijaProjektant: Lorenzo Boschetti (XVIII. stoljee)Godina izgradnje:1748. godinaVrijeme izvoenja radova: 2009. godinaRadovi izvoeni Mapei materijalima:opskrba proizvodima za sanaciju iobnovu proelja na Canal Grandeu i na Rio delle TorreselleProjektanti: Studio Architetti di Thiene, arh. Clemente i Giacomo di Thiene,VenecijaNaruitelji: Zaklada Solomon R. Guggenheim, VenecijaIzvoai radova:obnova glavnoga proelja na Canal Grandeu: tvrtka Lithos,

  Venecija; eljezni dijelovi:Fabbri Veronese, Vicenza; uklanjanje i ponovno stavlja-nje buke na proelju Rio delle Torreselle, graevinska tvrtka Minto, Francesco &C, VenecijaMapei koordinatori:Pasquale Zaffaroni, Davide Bandera, Paolo Sala, Alessan-dro Presotto, Silvano Maestrelli, Orlando Sas, Mapei S.p.A.

  Slika 10: Ekipa Mapeja prolazi ispredobnovljene Palae Venier dei Leonitijekom posljednje Regate Storiche

  Jo iz XIII. stoljea seu svjedoanstva o odravanju regata po venecijanskimkanalima. Vrlo rano, s porastom prestia, trgovake i vojne moi regate supostale ponos grada. Nakon pada Serenissime 1797. godine bile su ukinutesve puke manifestacije u gradu, ukljuujui i regatu Storicu, koja se ponovnopoela odravati 1841. godine, za vrijeme austrijske vladavine. Regata Storicaodrava se prve nedjelje u rujnu du Canala Grande, a sastoji se od povijesnepovorke u kostimima i natjecateljskih regata, koje se dijele na regate s gon-dolama na etiri vesla, regate maciarele za djecu do 12 i 14 godina, regateza mlade na papparinima i ene na mascaretama s dvama veslima te regatepobjednika na gondolinima. U ovoj posljednjoj sudjelovale su po prvi putaGabriella Lazzari i Chiara Curto, koje su se natjecale u bojama Mapeja i na ciljstigle pete.

  REGATA STORICA POVIJESNA REGATA

  Pomijean s vodom ovaj proizvoddaje buku koja upija vlagu i u stanjuje postupno gotovo progutati viakvlage iz temelja. Zahvaljujui posto-janju makropora, buka izvedenaovim proizvodom ponitava napre-zanja uzrokovana kristalizacijom soliunutar pora. Nakon nekoliko tjedanaproelje je tretirano premazom u vo-denoj otopini na osnovi kalij silikataSILEXCOLOR PRIMER kako bi se ujed-

  naila upojnost narednog zavrnogsloja. Ovaj proizvod duboko prodireu povrinu i jami izvrsno prianjanjezavrnoga sloja te pogoduje procesusilikatizacije. Nakon potpunog suenjaSILEXCOLOR-a PRIMER proelje je tre-tirano SILEXCOLOR-om TONACHINO,granulacije od 0,7 mm, koji po za-vretku suenja stvara jedinstvenucjelinu s donjom podlogom, a da pritome znaajno ne utjee na paropro-pusnost. Na proelju Rio delle Torrese-lle SILEXCOLOR TONACHINO koritenje u dva kromatska tona koja najvieslie prvotnima, uz bijelu boju koja jeupotrijebljena za pruge koje odvajajukatove. MS

  Zahvat je nastavljen pranjem povri-na nakon ega je uslijedilo nanoenjeMAPE-ANTIQUE-a RINZAFFO u slojuod oko 5 mm. Ovaj mort osobito jepogodan za obnovu postojeih obje-kata, naroito graevina od kultur-no-povijesne vanosti izgraenih od

  kamena, sadre ili opeka, a unitenihzbog snanog djelovanja soli poputsulfata, klorida i nitrata. U ovim zido-vima pronaene su i znaajne koliineklorida. buka je izvedena korite-njem MAPE-ANTIQUE-a MC u sloju20-25 mm.

  10

  7

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  10/36

  MILJENJE STRUNJAKA

  MAPEI SUSTAVIPOLAGANJA PVC-a

  Cjelovita ponuda za svaije potrebe.

  PVC nas okruuje; uao je u naeivote toliko da vie ga i ne pri-mjeujemo. Primjene su mu bez-brojne. Ima ga u obliku filma ili teku-ine, a moe se modelirati kako godpoelimo. Po definiciji to je vinil koji sekoristio za proizvodnju gramofonskihploa.Trenutno se u graditeljstvu najeeprimjenjuje kao obloga, i to osobitopodna. PVC podovi vrlo su otporni,pruaju izvrsnu akustinu izolacijuprostora i lako se odravaju. Ove ka-rakteristike uz elastinost, fleksibilnosti nepropusnost omoguuju da se ovajmaterijal postavi u prostore poputkola, ureda, bolnica, knjinica, sport-skih dvorana i industrije. Za uspjenopolaganje PVC podova kljuno je vieimbenika poput odabira pravih ma-

  terijala za pripremu te pravilne pripre-me podloge, mase za izravnavanje,ljepila, i na kraju, kvalitete izvoenjapodopolagakih radova. Tijekom go-dina su se, osim izmjena u nainu pro-izvodnje i sastavu podova od PVC-a,promijenili i proizvodi koje koristimoza polaganje ovih obloga. Cjelokupniangaman uloen u istraivanje i ra-zvoj sustava za polaganja isplatio sepoduzeima poput Mapeja koja idu ukorak sa zahtjevima trita.

  Mapei i polaganje PVC-aTehnike polaganja PVC-a koje se pri-mjenjuju u mnogim javnim i privatnimobjektima posljednjih desetljea su ra-zliite, a Mapei nam ih nudi nekoliko.Mapei ima razliite proizvode zapripremu podloga, bilo da se radi ovezivima za izradu podloge, poputMAPECEM-a ili TOPCEM-a ili o una-prijed pripremljenim mortovima zaizradu estriha kao to su TOPCEMPRONTO ili MAPECEM PRONTO. Oviproizvodi postiu izvrsna mehanikasvojstva u vrlo kratkom vremenu su-enja. Polaganje PVC poda na podlo-gu izraenu od TOPCEM-a PRONTO,u skladu s nainom opisanim u Teh-

  Marco Albelice, Mapei S.p.A., Tehniki odjel

  nikom listu, moe se izvesti nakonotprilike etiri dana. U tom vremenupreostala vlaga u podlozi iznosi oko2%, to je vrijednost koja se smatrapogodnom za postavljanje PVC-a.Gledamo li mehaniku vrstou, va-lja podsjetiti da je TOPCEM PRONTOklasificiran kao CT-C30-F6-A1fl-s1u skladu s normom HRN EN13813,ija tlana vrstoa iznosi 30 N/mm2.Podloga i gornji zaglaeni sloj, koji senalazi ispod PVC obloga, moraju biti

  osobito otporni na promet i odreenistupanj optereenja jer PVC podovi,za razliku od keramikih, ne moguravnomjerno rasporediti teinu kojaje na njima. Dovoljno se sjetiti ope-racijskih dvorana i openito bolnicagdje je teina opreme, instrumenata ikreveta uglavnom na kotaima.to se tie bolnica, 2003. godine zavr-en je novi Europski onkoloki institut(IEO) u Milanu. Tamo su PVC podovipoloeni na nekoliko tisua etvornihmetara. Koritena masa za izravnava-nje bila je PIANOCEM pomijeana sLIVIGUM-om. U istu svrhu danas semoe izabrati ULTRAPLAN ECO, sa-moizravnavajua masa s ultra brzimstvrdnjavanjem i vrlo niskom razinom

  hlapljivih organskih spojeva (VOC).Pravilna elektrostatska umreenostpoda u operacijskim dvoranama odtemeljnog je znaenja kako bi se izbje-gla opasnost od eksplozije, odnosno,kako bi se izbjegle smetnje u raduelektrinih aparata u dvorani. Elektro-statska umreenost osigurana je takoto su u dvorane postavljene provod-ne PVC obloge koje su zalijepljenepomou specijalnih ljepila, odnosno,ULTRABOND-om ECO V4 CONDUCTIVE

  i ADESILEX-om VZ CONDUCTIVE.2006. godine na parikom sveuilituDiderot za polaganje PVC-a u najpro-metnijim prostorima poput hodnika ipredavaonica koriten je ULTRAPLANMAXI, samoizravnavajua masa za na-nose debljine do 3 cm, a ULTRABONDECO V4 SP kao ljepilo. Ovo ljepilomoe se nanositi na slabo ili potpunoneupojne povrine (otvoreno vrijemeu tom je sluaju 30 - 40 minuta).Na meunarodnim sajmovima Domo-tex 2010. i Made Expo 2010. u po-druju graditeljstva naglasak je stav-ljen na liniju ekolokih proizvoda, kojiimaju certifikat EC1 prema zahtjevimaGEV Instituta. Ovoj klasifikaciji pripa-daju i neka ljepila za PVC novije gene-

  Slika 1: Kvalitetna ugradnja PVC-a rezultat je dvaju imbenika kvalitetnih materi-jala i iskusnih podopolagaa

  1

  8

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  11/36

  racije poput ULTRABOND-a ECO 380,kojega karakterizira dugo otvorenovrijeme te jako i brzo poetno vezanje(to je vrlo znaajno za obloge koje suzbog dimenzija nestabilne), odnosno,ULTRABOND ECO VS90, univerzalno

  ljepilo koje se koristi kako za PVC takoi za gumu.Na kraju treba spomenuti temeljnepremaze koji se nanose prije ljepila naizravnavajui sloj. ECO PRIM T, akrilnipremaz bez otapala s vrlo niskom ra-zinom isparavanja hlapljivih organskihspojeva (EC1 VOC), poboljava pria-njanje izravnavajue mase na sve vrsteupojnih i neupojnih podloga: cemen-tnih, gipsanih, anhidritnih itd. Osobi-to je dobar prije lijepljenja na ostatkeve postojeeg ljepila za umjetne ili

  tekstilne podove. Novije proizvodnjeje ECO PRIM GRIP, univerzalni premazve pripremljen za upotrebu koji se na-nosi prije lijepljenja na bilo koju vrstupodloge, proizveden na osnovi akril-nih smola i silikatnih dodataka s vrloniskom razinom isparavanja hlapljivihorganskih spojeva (VOC). Meusobnokombiniranje ovih ljepila, izravnava-juih masa i temeljnih premaza pred-stavlja sustave proizvoda prilagodljiverazliitim potrebama. Meutim, svi

  oni u potpunosti dolaze do izraajatek u rukama strunih korisnika.Mjerenje vlage u podlozi, prilagod-ba pojedinih vrsta PVC-a, odsustvostalnog izbijanja vlage, potivanjekoliine vode za cementne mjeavinei otvorenog vremena kod pojedinihproizvoda, sve su to aspekti kojimaprofesionalni podopolagai pridajuvelik znaaj.Ovim stranicama nije zavren opiscijeloga asortimana proizvoda patako ni referenci od kojih su ovdjespomenute samo dvije. Spomenutereference zajedno s mnogim drugimkao i odgovarajui tehniki listovi po-jedinih proizvoda mogu se pronaina web stranicama www.mapei.hr iwww.mapei.com. MS

  Ultrabond Eco 380

  Specijalno razvijenza vinilne obloge

  Iz Mapei laboratorija zaistraivanje i razvoj stie

  novo ljepilo u vodenoj

  disperziji specijalno

  razvijeno za vinilne obloge

  Jednokomponentno, spremno zaupotrebu

  Na bazi sintetikih polimerau vodenoj disperziji

  Ne teti okoliu(*)

  Brzo i jako inicijalno lijepljenjeDugo otvoreno vrijemeOsjetljiv na pritisak(**)

  Pogodan za prostore s intenzivnimprometom

  (*)Certificiran kao EC1 od strane GEV

  instituta, vrlo niska emisija hlapljivihorganskih spojeva

  (**)valjanje garantira izvrsno lijepljenje napoleinu podne obloge i nakon dva sataod nanoenja ljepila.

  Na{a briga za okoli{Vi{e od 150 Mapei proizvoda poma`e projektantima igra|evinarima stvoriti inovativne projekte koji }e nositioznaku LEED (Leadership in Energy and EnvironmentalDesign), certificiranu od strane US Green Building Council-a.

  9

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  12/36

  Priprema podlogePrvi korak u sanaciji bio je uklanjanje postojeih slojeva sve do vrstepodloge. Budui da su prvobitno koriteni materijali djelomino bilivrlo dobro vezani za podlogu, prilikom uklanjanja ostali su otoci kojisu posluili izvoau kao pokazatelj visine do koje treba izliti masu zaizravnavanje. Kako bi se stara podloga kvalitetno pripremila za novenanose mase za izravnavanje, najprije je bilo potrebno izvesti prianja-

  10

  REFERENCE

  NOVI POD USLAVONSKOM

  NEWYORKERUEkoloko disperzijsko ljepiloUltrabond Eco 380 idealnorjeenje za lijepljenje PVC obloga.

  Trgovaki centar Supernova u vlasnitvuaustrijskog M2 Immobiliena otvoren je uSlavonskom Brodu u svibnju 2008. godi-ne na ukupnoj povrini od 30 000 m2. U ovomcentru, prometno dobro povezanom, ija jelokacija neposredno uz glavnu i najprometnijucestu u samoj blizini sredita grada, jedan odstanara je i svjetski poznata modna trgovina

  New Yorker. New Yorker je od otvaranja prve tr-govine u njemakom gradu Flensburgu doaodo brojke od 780 trgovina u 28 zemalja i timepostao jednom od najjaih europskih modnihkua. U centru Supernova na vie od 700 m2nalazi se odjea za mlade, ali i razni modni do-daci te rublje.

  Sanacija poda bez prestanka radatrgovineUslijed raznih utjecaja dolo je do oteenjapostojeeg poda te je bilo neophodno izvriti

  sanaciju. Radovi su povjereni poduzeu Visio izOsijeka, poduzeu koje se isprofiliralo u jednood najkvalitetnijih na podruju Hrvatske kadasu u pitanju sve vrste podova. Zadatak koji sudobili nije bio nimalo lak budui da je jedanod osnovnih uvjeta bio da trgovina ne presta-ne s radom. Ukupna povrina trgovine stogaje podijeljena u dva dijela: jedan u kojem su seobavljali radovi na sanaciji, i drugi u kojem sukupci vjerni New Yorkeru mogli neometano na-staviti kupovati. Kada su radovi u jednom dijelutrgovine zavreni, trgovci i izvoai zamijenilisu svoje lokacije i nastavili s radovima.

  1

  2

  Slika 1: Nakon uklanjanja postojeih slojevaostali su otoci

  Slika 2: Izravnavanje podloge Novoplan-om 21

  10

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  13/36

  TEHNIKI PODACITrgovina New Yorker, Trgovaki centarSupernova,Slavonski BrodVrijeme izvoenja radova: veljaa 2010.godineInvestitor: M2 Gruppe, AustrijaProjektant: Draana Krezi, dipl.ing.arh.Glavniizvoaradova: Osijek-Koteksd.o.o., OsijekIzvoa podopolagakih radova: Visiod.o.o., OsijekMapeikoordinatori: Severin amdi,Zoran poler

  KORITENI PROIZVODIProizvodi spomenuti u ovom lanku pripada-ju linijama Proizvodi za polaganje keramikihploica i proizvoda od kamena i Proizvodiza polaganje elastinih, tekstilnih i drvenihobloga. Tehniki listovi raspoloivi su nawww.mapei.hr. Mapei mase za izravnavanjeproizvedene su u skladu s normama HRN EN13813. Gotovo svi Mapei proizvodi za pola-ganje podnih i zidnih obloga nose oznakuEMICODE EC1 koju imaju proizvodi s niskomemisijom hlapljivih organskih spojeva certi-fikat udruenja GEV.

  Eco Prim T (EC1): akrilni temeljni premaz uvodenoj disperziji, bez otapala, s niskim sadr-ajem isparavanja hlapljivih organskih spojeva.

  Novoplan 21 (HRN EN 13813, CT-C20-F7,A2

  fl-s1): brzovezujua masa za izravnavanje

  podova u debljinama 1 - 5 mm.Primer SN: dvokomponentni epoksi temeljnipremaz bez otapala.

  Quartz: kvarcni pijesak.

  Ultrabond Eco 380 (EC1): ekoloko disperzij-sko ljepilo bez otapala s velikom poetnom sna-gom lijepljenja, za sve vrste obloga od PVC-a.

  Ultraplan Maxi (EC1, HRN EN 13813, CT-C35-F7, A2

  fl-s1): brzovezujua, samoizravna-

  vajua masa za unutarnje vodoravne povrineza nanose debljine 3 - 30 mm.

  jui sloj pomou PRIMER-a SN, primera na bazi istih epoksidnih smolabez otapala, na koji je posut kvarcni pijesak QUARTZ 0,5 do punogzasienja. Sljedeeg je dana nakon uklanjanja vika kvarcnog pijeskaizvedeno izravnavanje postojee podloge ULTRAPLAN-om MAXI, kojegsu predloili Mapejevi tehnolozi, prije svega zbog mogunosti izrav-navanja povrina u debljini od 3 do ak 30 mm, samorazlijevanja,

  kao i zbog vrlo kratkog vremena stvrdnjavanja, tonije prohodnosti venakon 3 sata.Kako su za podne obloge predviene vrlo zahtjevne PVC obloge kojepreslikavaju svaku nepravilnost u podlozi, odlueno je da se nanesejo jedan fini sloj mase za izravnavanje prije samog lijepljenja oblo-ge. Kako bi se ta fina masa dobro povezala na naneseni ULTRAPLANMAXI, koriten je primer na bazi akrilnih smola ECO PRIM T, temeljnipremaz u vodenoj disperziji, bez otapala, s niskim sadrajem ispara-vanja hlapljivih organskih spojeva. Unutar 24 sata na primer je izlivenNOVOPLAN 21, samorazlijevna, brzovezujua masa za zaglaivanje iizravnavanje podnih podloga, za debljine nanosa 1 - 5 mm. Iako svekoritene mase imaju veliku sposobnost samoizravnavanja, kada se izli-

  ju na podlogu, potrebno im je malo pomoi ravnalicom. U ovomsluaju to je izveo uigrani tim od 10-ak ljudi postavljenih u liniju koji suizravnali povrinu do savrenstva. Konaan rezultat bila je stakleno rav-na povrina, koja je postala idealna podloga za polaganje PVC obloga.

  Zavrni glancKako bi pod ostvario i svoju dekorativnu funkciju, samom lijepljenjuprethodila je priprema u vidu iscrtavanja rasporeda ploa na ve pripre-mljenu podlogu, to nije bio nimalo lak zadatak. Budui da je cijeli za-hvat raen u dvije faze, pod je trebalo izvesti tako da se ne vide prekidi.Nakon to su i na tom polju pokazali odlinu spretnost, izvoa je trebaojo zalijepiti obloge za podlogu tako da izdre prometno optereenje

  3

  4

  velikog broja kupaca koji svakodnevno poho-de trgovinu New Yorker. Za tu je svrhu koritenULTRABOND ECO 380, ekoloko disperzijskoljepilo bez otapala s velikom poetnom snagomlijepljenja za sve vrste obloga od PVC-a. Podo-vi zalijepljeni ljepilom ULTRABOND ECO 380prohodni su ve nakon 3 do 4 sata, a spremniza puno optereenje nakon 48 sati.Tako je jo jednom, zahvaljujui naim materi-jalima ugraenim vjetim rukama izvoaa, usamo dva radna tjedna New Yorker dobio novipod, bez uskraivanja uitka kupovine svojimvjernim kupcima. MS

  Slika 3: Za dobropovezivanjeUltraplan-aMaxi nanesen jetemeljni premazna bazi akrilnih

  smola Eco Prim T

  Slika 4: Nano-enje ekolokogdisperzijskog

  ljepila UltrabondEco 380

  11

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  14/36

  MILJENJE STRUNJAKA

  ESTRIH I VLAGA -ISUIVANJE ILI ZATVARANJE?Severin amdi, Mapei Croatia d.o.o., Tehniki odjel

  Isuiti ili zatvoriti vlagu u estrihu? Jedno od najeih pitanja u situaciji kada je potroe-no svo vrijeme ili su ak prekoraeni rokovi zbog nepredvienih dodatnih radova ili, pak,nepotivanja uvjeta i tehnolokih smjernica pri pripremi i izradi estriha. Naalost, esto seoslanjamo na metode iz gornjeg pitanja koje se primjenjuju kao kurativne metode, umje-sto da se posveti odgovarajua panja izradi estriha ve u poetnoj fazi i u odgovarajuemterminu. Na sljedeim stranicama iznijet emo naa iskustva i znanje.

  Zadnje desetljee obiljeeno je ubrzanom

  gradnjom poslovnih i stambenih objekataili adaptacijama sa sve kraim rokovimaza izvedbu radova i postavu zavrnih podnihobloga, koje su sve manje ili vie osjetljive naprevisok ostatak vlage ili na pojavu pukotina injihovo prenoenje na zavrnu podnu oblogu.Na koncu, rezultat takve ubrzane gradnje i/ilinekoritenje specijalnih hidraulikih veziva i/ilinjihova neadekvatna primjena esto su uzrokreklamacija.

  Izrada estrihaU uvjetima gradnje gdje se trae kratki rokovi

  polagai zavrnih podnih obloga pod velikimsu pritiskom zbog malo vremena za pripremupodloge i postavu zavrne obloge te nedovolj-no suhog estriha. Potivanje rokova esto pri-siljava podopolagae da ponu s polaganjemobloga osjetljivih na previsok ostatak vlage uestrihu (parket, guma, linoleum, PVC...). Pre-ma EU standardima, najvia dozvoljena vlagau podlozi kod polaganja zavrnih elastinihpodnih obloga i parketa ograniena je na 2%,odnosno, na 1,8% u sluaju podloga s pod-nim grijanjem. Da bi zadovoljili tako strogo

  propisane uvjete za ugradnju obloga osjetlji-vih na previsok ostatak zaostale vlage u estri-hu, dolo je do razvoja novih vrsta veziva kojaomoguuju izvoenje estriha koji e biti spre-mni za oblaganje bilo koje vrste podne oblogeu vrlo kratkom vremenu. Danas na tritu po-stoji niz proizvoaa specijalnih hidraulikihveziva koja zbog svojih specifinosti zahtije-vaju strogo pridravanje uputstava primjene iugradnje u ne uvijek idealnim uvjetima (23Ci 50% r.z.v.).

  Odabir sastojakaMjeavine za estrih na osnovi brzosueih/ve-zujuih veziva sastavljene su od tri osnovne si-rovine:- hidraulikog veziva s dodatkom kemijskih

  reaktivnih sastojaka koji ubrzavaju njihovo

  vezanje i suenje

  - agregata odgovarajue granulacije u skladu sa standardiziranim za-htjevima i preporukama proizvoaa veziva- koliine potrebne vode u mjeavini koja omoguava odgovarajuu

  konzistenciju mjeavine za njenu ugradnju.

  Odabir i kvaliteta specijalnih hidraulikih veziva prisutnih na trituznatno utjeu na vrijeme suenja i vezanja. Pri tome treba upozoriti damijeanje razliitih vrsta specijalnih hidraulikih veziva meusobno iliportland cementom nije dozvoljeno.Potrebna koliina veziva i vode za mijeanje u velikoj mjeri ovisi od vrstei krupnoe zrna agregata primijenjenog za izradu estriha.Drobljeni agregati u usporedbi s rijenim pijeskom jednake granula-cije imaju znatno veu specifinu povrinu zrna (k - vrijednost) i zbog

  Tehnike karakteristike Vezivo

  Portland cement Topcem Mapecem

  Vrsta estriha/debljina plivajui/50 mm plivajui/50 mm plivajui/50 mm

  Potronja u kg/m2za svaki cmdebljine estriha

  3 4 kg 2 2,5 kg 3,5 4,5 kg

  Izgled mjeavine pastozna zemljovlana zemljovlana pastozna

  Vrijeme mijeanja strojno najmanje 5minuta

  3 4 minute

  Vrijeme primjene mjeavine cca. 2 sata 1 2 sata 20 30 minuta

  Prohodnost* nakon 3 dana nakon 12 sati nakon 3 sata

  Puno optereenje* nakon 28 dana nakon 7 dana nakon 24 sata

  Oblaganje*: keramikim ploicama dimenzijski stabilnim prirod-

  nim i umjetnim kamenom parketom

  nakon najmanje28 dana

  nakon 24 sata nakon 3 dana

  nakon 4 dana

  nakon 4 sata nakon 24 sata

  nakon 24 sata

  Mogu poetak probnog pod-

  nog grijanja

  nakon 21 dana nakon 7 dana nakon 3 dana

  Tlana vrstoa nakon 28dana

  ovisi o koliiniveziva > 25 N/

  mm2

  34 43 N/mm2 47 57 N/mm2

  Tabela 1: Usporedna tablica tehnikih karakteristika estriha koji se pri-premaju portland cementom s estrisima koji se pripremaju specijalnimhidraulikim vezivima Mapei.

  *Kod standardnih uvjeta (temperatura +23C, 50% relativne zrane vlage)

  12

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  15/36

  Relativnazranavlaga

  %

  Vlagadrveta

  %

  Vlagacementnog

  estriha%

  0 0,6 0,08

  5 1,6 0,23

  10 2,5 0,37

  15 3,7 0,50

  20 4,7 0,64

  25 5,4 0,80

  30 6,4 0,93

  35 7,1 1,12

  40 7,8 1,33

  45 8,6 1,53

  50 9,5 1,70

  55 10,3 1,87

  60 11,1 2,04

  65 12 2,26

  70 13,3 2,41

  75 14,2 2,58

  80 16 2,74

  85 18 2,8790 21 3,00

  95 24 3,13

  100 30 3,30

  Tabela 2: Ravnoteni odnosi izmeu rzv, vlage udrvetu i cementnom estrihu pri 23C

  Sam postupak ugradnje i povrinske obrade br-zosueih/brzovezujuih estriha isti je kao i priuobiajenim cementnim estrisima. Tu je prijesvega vano njegovo odgovarajue kompak-tiranje prilikom ugradnje zbog postizanja ho-mogene mase po cijeloj dubini. Za povrinsku

  obradu koriste se strojevi (tzv. helikopteri) ili sepovrina obrauje runo pomou gladilica.Posebno bismo eljeli upozoriti da navlaiva-nje povrine vode radi lakeg zaglaivanja nijedozvoljeno, to se esto u praksi moe uoiti.Isto tako, nije dozvoljen suhi posip veziva poobraenoj povrini estriha. Upotrebom ovihnedozvoljenih postupaka izvoa radova posti-e vizualno ljepe obraenu, glatku i vru po-vrinu, no nije svjestan da je time bitno usporioizlazak suvine vode koja ostaje u estrihu (za-ostala vlaga) i tek s vremenom iz njega izlazi.

  Njega i klimatski uvjetiU sluaju potrebnog njegovanja povrine estri-ha na osnovi specijalnih hidraulikih veziva(visoke temperature, direktan utjecaj sunca,

  toga trebaju veu koliinu cementne paste. Isto tako, povean udiofinijih frakcija u recepturi mineralnog agregata zbog vee specifinepovrine treba veu koliinu cementne paste. Obje ove karakteristikeodraavaju se na kvalitativne osobine estriha. U svakom sluaju, naj-bolji rezultati postiu se upotrebom rijenog pranog agregata, gra-nulacije 0 - 8 mm, odgovarajue rasporeenih udjela raznih frakcijaagregata. Kako je ve spomenuto, bitna stavka je i istoa agregata,odnosno, prisustvo razliitih primjesa (mulj, drvo, ugljen...). Pri tomebi trebalo uvaavati DIN 18560/1 Estrisi u graditeljstvu koji prepo-ruuje granulaciju zrna 0 - 8 mm u podruju tri granulometrijskihkrivulja prema DIN 1045.

  Priprema mjeavineMjeavinu za estrihe na osnovi specijalnih hidraulikih veziva mo-gue je kvalitetno pripremiti samo strojnim postupkom, koritenjemstrojeva za mijeanje i transport smjesa vlane i plastine konzisten-cije. Priprema u mjealicama za beton dolazi u obzir samo u izni-mnim sluajevima i na odgovarajui nain, dok se runo mijeanjeapsolutno odbacuje. To je bitno jer specijalna hidraulika veziva sa-dre plastifikatore za sniavanje potrebne koliine vode u mjeavini,odnosno, v/c faktor i dodatke za kontrolirano skupljanje. Za nekaod specijalnih veziva potrebno je i due vrijeme mijeanja kako bise dodaci aktivirali, to nam omoguava laki transport i ugradnjumjeavine.Stoga kod pripreme takvih mjeavina za estrihe moramo biti posebnopaljivi pri dodavanju vode jer se prava konzistencija postie tek nakonnekoliko minuta mijeanja. Zbog toga se na samom poetku ne smijepretjerati s dodavanjem vode. Ponekad se moe dogoditi da je sadrajvode za pripremu mjeavine u samom agregatu vei od potrebnog,zato je preporuljivo da ih se na deponiju zatiti od padalina te da se izpranih agregata suvina voda prije pripreme iscijedi.

  Ugradnja i povrinska obradaPri ugradnji mjeavina za izradu brzosueih/vezujuih estriha na osno-vi specijalnih hidraulikih veziva potrebno je potivati deklarirana vre-

  mena primjene mjeavina. Kako bismo izbjegli probleme zbog prebr-zog vezanja, vai preporuka da se vezivo i agregat u ljetnom vremenupri visokim temperaturama skladite u sjeni te da se za pripremu mje-avine koristi hladna voda. Isto tako, preporuuje se da se transportnecijevi, koje su najee crne boje, zatite od direktnog utjecaja sunca.

  Dijagram1: Idealno podruje krivulje prosijavanja agre-gata za izradu estriha (debljina estriha 40-50 mm)

  13

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  16/36

  MILJENJE STRUNJAKA

  propuh...) nikada ne koristiti tzv. mokru njegunavlaivanjem povrine vodom. Nakon to po-stane prohodan, estrih treba prekriti polietilen-skom folijom.Temperature primjerene za rad su izmeu +5Ci +35C. Niske temperature, prije svega u zim-

  skom vremenu, i padalinska razdoblja, kada jerelativna zrana vlaga vea od 70%, produujuvrijeme suenja i vezanja specijalnih hidrauli-kih veziva za estrih.

  Mikroklimatski uvjetiOsim gore spomenute njege i klimatskih uvjetabitno je napomenuti da se u zatvorenim pro-storima koji se ne prozrauju, a u kojima seizvode i drugi zavrni radovi materijalima kojise pripremaju ili sadravaju vodu, vrijeme su-enja estriha produava. Sve injenice koje sunavedene u zadnja dva ulomka izvoai grae-

  vinskih radova moraju uvaavati prilikom izradeoperativnih planova izgradnje. Na graevinamana kojima je polaganje zavrnih podnih oblogana osnovi operativnog plana predvieno kasnou jesen, zimi ili u rano proljee, kao to su po-kazala brojna iskustva prije polaganja, korisnoje ukljuiti sistem grijanja. Na taj se nain kodredovitog zraenja prostora suenje estrihaznatno ubrzava.Dakle, osim pravilne pripreme odabira agrega-ta i pravilnog doziranja vode, i na koncu ugrad-nje estriha, potrebno je omoguiti estrihu da se

  osui u uvjetima kada nije 23C i 50% r.z.v.

  Prisilno isuivanjeesto sva nastala zakanjenja za vrijeme grad-nje moraju nadoknaditi izvoai zavrnih ra-dova. Zbog toga se trae sva mogua rjeenjakako bi se silom ubrzalo suenje estriha i takoomoguilo polaganje zavrnih podnih obloga.esto se u prostore postavljaju grijai zraka nanaftu ili plin iji je uinak kontraproduktivan.Naime, osim toplinske energije koja zagrijavazrak, produkt izgaranja je i znatna koliina vo-

  dene pare, to se moe vidjeti na oroenim staklima. To potvruju irezultati izmjerene vlage u podlozi koji u pravilu pokazuju vei udiovlage nakon nego prije poetka prisilnoga grijanja! Prisilno isuivanjeestriha elektrinim kaloriferima i/ili centralnim grijanjem bitno je uin-kovitije. No, za ubrzano isuivanje nije dovoljna samo poviena tempe-ratura u prostoru, ve i kontrolirano prozraivanje prostora. U tu svrhu

  koristimo klasine mjerne naprave, tzv. vlagomjere. Pomou njih lakoi jednostavno uoavamo kada je zrak prostora zasien vlagom te kadaga je potrebno zamijeniti svjeim koji e biti sposoban apsorbirati novukoliinu vlage.Najbolje rjeenje za prisilno isuivanje estriha je upotreba isuivaa zra-ka koji djeluju na principu toplinske pumpe. Tako se zrak uinkovitosui u prostoru, a time posredno i estrih i zidovi. Iskustva iz praksepokazuju da je kod pravilnog odabira i upotrebe isuivaa zraka u rokuod dva tjedna mogue sniziti udio preostale vlage u estrihu 3% - 2,5%,pa ak i vie.Openito vrijedi da je ravnotena vlaga klasinog cementnog estrihau centralno grijanim prostorima 1,5% - 1,7% (teinski). To znai dae estrih, koji je za vrijeme polaganja parketa sadravao 3% vlage,s vremenom izgubiti 1,5% - 1,3% vlage. Ako je volumenska masaestriha oko 2 000 kg/m3kod debljine od 5 cm, imat e teinu od100 kg/m2, to znai da e svaki m2estriha izluiti 1,3 - 1,5 litaravode koja e prelaziti u parket.

  Zatvaranje vlage u estrihuDruga najee primjenjivana metoda za rjeavanje problematike kodloe izvedenih i njegovanih estriha je upotreba epoksidnih ili poliure-tanskih premaza (primera), koji zahvaljujui svojim svojstvima imajuviestruku primjenu mogu se koristiti za zatvaranje vlage, uvrenjeestriha te kao protuprani premaz prije upotrebe epoksi-poliuretanskihljepila.

  U osnovi se dijele na epoksidne, koji su u pravilu uvijek dvokomponen-tni, te na poliuretanske, koji se zadnjih godina proizvode kao jedno-komponentni zahvaljujui novim tehnologijama. Kod primjene jedno-komponentnih poliuretanskih primera vlaga iz podloge i vlaga iz zrakaimaju ulogu katalizatora koji slui za njihovo vezanje.Druga podjela je ona na proizvode u otapalu, to u pojedinim slu-ajevima ima potrebnu ulogu kod uvrenja estriha jer su zahvalju-jui otapalu sposobni duboko prodrijeti u strukturu estriha i uvrstitiga. Njihov nedostatak je velika koliina otapala koja ima lo utjecajna okolinu i izvoae te na kraju i za krajnje korisnike prostora. Da bise podloga obraena primerom na bazi otapala nadogradila ljepilomna epoksi-poliuretanskoj bazi, povrinu zadnjeg premaza potrebno je

  posuti istim i suhim kvarcnim pijeskom krupnije granulacije. Radove jepreporuljivo nastaviti tek nakon vezanja smole, no na samu smolu nijemogue nanijeti epoksi-poliuretansko ljepilo i oekivati da e se dobrovezati za smolu. Razlog toj pojavi je vei ili manji udio otapala koji biu ranoj fazi vezanja mogao negativno utjecati na epoksi-poliuretanskaljepila i dovesti do odvajanja podloge.Drugi tip primera su oni bez otapala. Njih moemo svrstati i u grupueko proizvoda, dakle potpuno bez prisustva otapala. Oni sadre 100%suhe tvari, tj. sve ono to nanesemo na podlogu (valjkom ili kistom)ostaje na podlozi, to rezultira manjom potronjom nego kod primerau otapalu. Prednost takve vrste primera je i u tome to ga nije potrebnoposipavati kvarcnim pijeskom za nadogradnju epoksi-poliuretanskimljepilima, a primjeren je i za koritenje hipoalergenim osobama. Otvo-reno vrijeme za nadogradnju iznosi i po nekoliko dana nakon izvedbezadnjeg sloja. No, ne treba oekivati uda pri primjeni primera jerimaju i neka ogranienja, a to su koliina zaostale vlage u estrihu i de-bljina estriha, a ne smijemo zaboraviti i na veliinu prostora. Sve zadnjespomenute veliine su u uskoj ili direktnoj vezi, tako da ovu metodu u

  Slika 1: Kurativom prisilnim isuivanjem pod-loge lako postiemo dobar rezultat u kratkomvremenu

  1

  14

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  17/36

  nekim sluajevima nije mogue primijeniti, nego je potrebno priekatiili prirodno isuivanje do neke prihvatljive vrijednosti postotka vlageili primijeniti metodu isuivanja vlage pa tek onda zatvarati vlagu naodgovarajui nain.

  Drvene podne obloge

  Zadnje retke ovog lanka posvetio bih parketarima i ukratko izloio tose dogaa s drvenom podnom oblogom postavljenom na nedovoljnosuhi estrih, osobito u situaciji kad je zavrno obraen lakom za parkete.Ovdje u samo ukratko spomenuti sve veu rairenost te upotrebu uljai voskova na prirodnoj osnovi za parkete koji daju najprirodniji izgleddrvetu i pozitivno djeluju na klimu u prostoru kao i na samo ponaanjedrveta (otvorena struktura, pore drveta), ime je osigurana kontinuira-na regulacija vlage u drvetu i estrihu koji su u neposrednom kontaktui, konano, u prostoru.

  Odgovor parketa - irenje i skupljanjeDozvoljena vlaga u parketu prema novim standardima iznosi 92%.

  Volumenska masa potpuno suhog hrastovog parketa je oko 630 kg/m3,to znai da klasini parket debljine 22 mm optereti podlogu s 13,86 kg/m2.Teoretski gledano, ako bi se sva izluena voda iz estriha prije spome-nutih 1,5 l/m2zadrala u parketu, njegova bi se vlaga poveala za oko11%, to znai s 9% na 20% i irenje parketa u poprenom smjeru zacca 3 cm/m2. No, injenino, cjelokupno izluenu vodu ne apsorbiraparket, ve se uspostavlja ravnoteni odnos. Ako parket polaemo nanain riblje kosti ili mozaika, njegovo se irenje pravilno rasporeuje usvim smjerovima te je tako za 50% manje u poprenom smjeru negokod polaganja parketa na nain brodskog poda.

  Lak za parket - poklopac na loncu s vodom

  Kako vlaga iz estriha prelazi u parket, koja je brzina prelaska i koji sutoni ravnoteni odnosi, jo nije potpuno istraeno. Te konstatacije bilebi svakako dobra osnova za odabir pravog trenutka lakiranja parketakada se sustav estrih - parket vlanosno uravnoteio. Poznato je da50%-noj relativnoj vlazi zraka odgovara vlaga parketa od 9,5% i vlagacementnog estriha cca 1,7% (detaljni podaci su u tabeli ravnotenihodnosa). Stoga bi najprimjerenije bilo da se lakiranje izvodi u tonotakvim uvjetima. Prije opisani teorijski primjer upijanja vode iz estriha upraksi se vri sporo. Dio apsorbirane vlage parket puta dalje u prostortako da se nikada ne postigne teorijski sadraj vlage u parketu. Akona estrih s previsokim ostatkom vlage iznad 2% poloimo parket te gaodmah prelakiramo, pojavit e se s vremenom barem dva problema,

  posebno kod tanjih i presuhih parketa.

  Tipine pogreke irenje i dizanje te skupljanje parketaPrva mogua pogreka je irenje parketa i njegovo dizanje. esto seta pogreka pojavi kod prvog ukljuivanja centralnog grijanja jer to-plina uzrokuje ubrzano oslobaanje vode iz estriha prema parketu.Voda se zaustavlja kod prve prepreke lakirane povrine parketa.Ako je prostor manjih dimenzija, a razmak izmeu poloenog parke-ta i zida dostatan za njegovo irenje, parket e u prvoj fazi izgledatiskoro idealno (neznatno koritanje). Ve nakon jedne godine moe seoekivati uravnoteenje vlage u sustavu zrak - estrih - parket, to po-sljedino znai i skupljanje parketa, njegovo odljepljivanje i pukotine.

  Ako poloimo parket na podlogu s previsokim ostatkom vlage (iznad2%), morali bismo lakiranje parketa odgoditi za sljedeu sezonu gri-janja. Previsoki ostatak vlage u estrihu, osim irenja i skupljanja parke-ta, njegovog odlijepljenja itd. uzrokuje njegovo truljenje i neugodanmiris u prostoru.

  2

  Panja pri pripremi i ugradnji estrihaI na kraju, kad razmotrimo sve do sada gorereeno, dolazimo do jedinog ispravnog odgo-vora na pitanje sa samog poetka ovog teksta,a to je da treba izbjegavati kurativne metode iposvetiti svu panju pravilnoj pripremi i ugrad-nji estriha. Uzimajui u obzir sve neeljene po-sljedice koje smo spomenuli u sluaju zatvara-nja vlage, ali i cijenu i dugotrajnost suenja kodprisilnog isuivanja, lako dolaze do izraaja sveprednosti specijalnih vrsta veziva. MS

  Slika 2: Glavni smjerovi irenja parketa pri razli-itim nainima polaganja

  15

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  18/36

  REFERENCE

  STAMBENO-POSLOVNA ZGRADABROD TOWERNovi standardi stanogradnje u Slavonskom Brodu.

  Kupnja stana jedna je od najvanijih odlu-ka u ivotu prosjenog ovjeka. Radi se odugoronom ulaganju u koje morate bitipotpuno sigurni. Poetno nepovjerenje premanovotarijama novogradnje postupno nesta-je pred zahtjevnim standardima suvremenogstanovanja i potrebom racionalnog pristupastanogradnji. Upravo zato u svakom detaljugradnje treba inzistirati na trajnosti i kvaliteti,na uporabi dokazanih i pouzdanih materijala,metoda projektiranja i gradnje. Kako bi novistanovi zadovoljili visoke zahtjeve sigurnosti itrajnosti, ali i bili konkurentni na tritu i izdvo-jili se iz mase proizvoaa kvadrata, suvreme-na stanogradnja postavlja niz standarda prili-kom projektiranja i izvedbe.Na ovom prekrasnom objektu - stambeno-poslovnoj zgradi Brod Tower jo jednom jepokazano kako se spajaju investitorove elje ipotrebe s Mapejevim znanjem i iskustvom ugraditeljstvu te kako novi stan ili poslovni pro-stor uistinu postaju neto posebno. Zajedniki

  cilj bio je uvesti vie standarde u investicijsku stanogradnju upotrebommodernih tehnologija i suvremenih dostignua te tako pruiti maksi-mum kvalitete u pogledu klasinih graevinskih tehnologija kao i do-datnih tehnolokih rjeenja najvieg standarda.

  Problematika spoja razliitih materijala na detalju okapabalkonaKrivac za atraktivan izgled i funkcionalnost cijele zgrade je novogra-diki arhitekt Vinko Grgi, dipl.ing.arh. iz zagrebake tvrtke Entazisd.o.o. Prisustvujui jednom od strunih predavanja koje Mapei Croatiaredovito organizira, arhitekt je pred tehnologe Mapeja postavio za-datak - rijeiti sporni detalj okapa balkona na mjestu gdje se spajajuokapni lim i podna obloga. Budui da su to materijali razliitog sa-stava, koji razliito reagiraju na razna mehanika i fizikalna djelovanjapoput ciklusa smrzavanja i odmrzavanja bez obzira na koritenje brtvilau obliku trajnoelastinih kitova, na tom spoju uvijek dolazi do pucanja

  i odvajanja. Oborinska voda kroz te pukotine ulazi u podlogu gdje seuslijed niskih temperatura smrzava i razara glazuru, a s vremenom po-inju otpadati i ploice. Isto tako, na samom elu balkona vlaga prodirekroz buku i zatitni sloj betona do armature zbog ega armatura ko-rodira i uzrokuje razaranje betona.

  16

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  19/36

  2

  Prednost polimercementnih hidroizolacija u odnosu natradicionalneKao rjeenje za ovu problematiku Mapejevi tehnolozi ponudili suMAPELASTIC, dvokomponentni visokoelastini polimer-cementnimort za hidroizolaciju i zatitu betonskih povrina. Najvea prednostMAPELASTIC-a je to dolazi na glazuru, a ne ispod nje kao tradicional-

  ne hidroizolacije te tako sprjeava mogunost ulaska oborinskih vodau glazuru. Osim na kompletnu povrinu balkona MAPELASTIC je na-nesen i na elo balkona pa, zahvaljujui svojstvima hidroizolacije, titibeton od tetnih tvari noenih atmosferilijama kroz tanki sloj betonado armature. Zavrno je MAPELASTIC na elu balkona samo obojanelastinom akrilnom bojom, dakle nije ga bilo potrebno oblagati plo-icama niti bukati.Jo jedno problematino mjesto na balkonima bio je spoj ploe i zida,gdje je u sustavu s MAPELASTIC-om postavljen MAPEBAND, gumira-na poliesterska traka za brtvljenje rubova i kutova. Nastavci i preklopiMAPEBAND trake meusobno su spajani ljepilom ADESILEX T-SUPER.

  Svaka konzolna istaka, pa tako i ovaj balkon, podlona je optereenji-ma koja izazivaju naprezanja izazvana statikim i dinamikim optere-enjima te postoji mogunost nastanka pukotina u podlozi. Kako bi sesprijeio prijenos tih pukotina ak do 1,5 mm, u jo svjei prvi sloj MA-PELASTIC-a ugraena je alkalno otporna mreica od staklenih vlakanaMAPENET 150. Nakon 4 - 5 sati ili idui dan, ovisno o tempu radova,izveden je drugi sloj MAPELASTIC-a.

  Mapelastic i u sanitarijamaU suvremenom graditeljstvu u potpunosti suizbaene metalne instalacijske cijevi za sustavedovoda i odvoda vode, a prelo se na upotrebuplastinih cijevi, koje se lake postavljaju i nekorodiraju. To je izvoae dovelo u nezgodnu

  situaciju jer se klasine hidroizolacije postavlja-ju varenjem uz upotrebu plamenika, to moerezultirati oteenjem plastinih instalacijskihcijevi. To je bio jedan od glavnih razloga zbogega su tehnolozi Mapeja za hidroizolaciju pre-poruili MAPEGUM WPS, brzosueu, fleksibil-nu, tekuu hidroizolaciju za primjenu u unu-tarnjim prostorima. Jednostavnost postavljanjavaljkom, etkom ili gleterom, zatim mala po-tronja od cca 1,5 kg/m2kao i mogunost obla-ganja keramikim ploicama ve nakon 12 - 24sata glavni su aduti ovog sofisticiranog mate-rijala. No, kako to ve obino biva, zbog krat-

  kih se rokova hidroizolacija trebala postavljatina glazuru staru tek 20-ak dana, to je znailoveliki postotak vlage u podlozi. Zbog svojstavaparopropusnosti upotrijebljen je MAPELASTIC.Zbog te svoje karakteristike, osim na balkonimai u kupaonicama, MAPELASTIC je svoju primje-nu naao i u bazenima, vodospremama s pit-kom vodom, na mostovima i vijaduktima.

  Kratkoa rokova izgradnje i oblaganjepodnim oblogama osjetljivima na vlaguNa prve dvije etae ovog reprezentativnog

  objekta investitor je predvidio poslovne prosto-re u koje su budui korisnici eljeli to prije use-liti. Kako je za podne obloge predvien parket,izrada glazure klasinim nainom uvjetovala bibarem 3 mjeseca ekanja da se osui ispod 2%.Ovdje se TOPCEM, specijalno hidrauliko vezi-vo, pokazao izvrsnim rjeenjem. Kada se pomi-jea s agregatom i vodom, TOPCEM stvrdnjavanakon 24 sata, potpuno je suh nakon 4 dana(pri 23C i 50% r.z.v.), a pogodan je za estrihedebljine 4 - 6 cm. Kako su ovi radovi bili izvo-eni tijekom zimskih mjeseci, vrijeme suenjabilo je neto due, ali jo uvijek mnogo kraenego to bi to bio sluaj s klasinom glazurom.TOPCEM prvenstveno slui za izradu veznih iplivajuih estriha na postojeim i novim pod-logama koje e se oblagati drvom, PVC-om,linoleumom, keramikim ploicama, prirodnimkamenom, tepihom ili drugom oblogom gdjese trai brzo suenje radi brzog oblaganja. Po-godan je za unutarnju i vanjsku upotrebu.

  Polaganje obloga od keramike i kamenaU nekim dijelovima objekta za polaganje oblo-ga od keramikih ploica i kamena koriten

  Slika 1: Izrada estriha Topcem-om

  Slika 2: Ugradnja Mapeband-a na spoju pod-zidu kupaonici

  1

  17

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  20/36

  REFERENCE

  KORITENI PROIZVODIProizvodi spomenuti u ovom lanku pripadaju liniji Proizvodi za polaganjekeramikih ploica i proizvoda od kamena. Tehniki listovi su raspoloivina www.mapei.hr. Mapei ljepila i fugirne mase proizvedeni su u skladu snormama HRN EN 12004 i HRN EN 1388 te nose znak CE. Mapei proizvodiza sanaciju i zatitu betonskih povrina proizvedeni su u skladu s normom

  HRN EN 1504 sukladno kojoj nose znak CE. Mapei materijali za estrihe iestrisi proizvedeni su u skladu s normom HRN EN 13813. Mapei silikonskemase za brtvljenje udovoljavaju normi EN ISO 11600. Gotovo svi Mapei pro-izvodi za polaganje podnih i zidnih obloga nose oznaku EMICODE EC1 kojuimaju proizvodi s niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva certifikatudruenja GEV.

  Adesilex T Super: ljepilo za meusobno spajanje Mapeband traka i kutnihelemenata.

  Keraflex (EC1 R, C2TE, HRN EN 12004): poboljano cementno ljepilos produenim otvorenim vremenom, bez klizanja ploica i proizvoda odkamena na vertikalnim povrinama (za nanose do 5 mm).

  Mapeband: gumirana poliesterska traka za brtvljenje rubova i kutova,

  manete za brtvljenje instalacijskih proboja i dilatacijskih spojeva.Mapegum WPS: za primjenu pripremljena brzosuea fleksibilna hidroizo-lacija za unutarnje prostore.

  Mapelastic (CE HRN EN 1504-2, premaz (C), prema naelima PI, MCi IR): dvokomponentni, visoko elastini cementni mort za hidroizolaciju bal-kona, terasa, kupaonica i bazena te zatitu betonskih povrina.

  Mapenet 150: alkalno otporna mreica od staklenih vlakana za ojaanjahidroizolacijskih sustava.

  Mapesil AC (EN ISO 11600, razred F-25-LM): silikonska masa za brtv-ljenje, bez otapala, na osnovi acetatnog zamreenja, otporna na bakterije iplijesan, s rastezanjem do 20% od poetne dimenzije.

  Topcem: normalno vezujue i brzosuee specijalno hidrauliko vezivo zaizradu estriha s kontroliranim skupljanjem.

  Ultracolor Plus (C2G, EC1): brzovezujua i brzosuea, vodoodbojnamasa za fugiranje poboljana polimerima, za fuge irine 2 - 20 mm, do-stupna u 26 boja, izraena prema BioBlocki DropEffecttehnologiji, neiscvjetava i ne uzrokuje plijesan.

  TEHNIKI PODACI

  Stambeno-poslovna graevina Slavonija I,Slavonski BrodInvestitor: Temo d.o.o., Slavonski BrodProjektant: Entazis d.o.o., Zagreb

  Glavniizvoaradova: Brod Konstruktord.o.o., Slavonski BrodNadzor: Alfa inenjering d.o.o., Slavonski BrodIzvoairadovaizlanka: Dragi d.o.o.,akovo, Doki, Slavonski BrodVrijemeizvoenjaradova: 2008. - 2009. god.Mapeidistributer: Fero-Term d.o.o., poslovni-ca Slavonski BrodMapeikoordinator: Zoran poler

  bez klizanja na vertikalnim povrinama (za na-nose debljine do 5 mm). KERAFLEX je takoerizvrstan za lijepljenje svih vrsta mozaika, kera-mikih ploica, porculaniziranoga gresa te navlazi dimenzijski stabilnih proizvoda od kame-na na vanjskim i unutarnjim podnim, zidnim istropnim povrinama uobiajenih podloga. Zafugiranje je koriten ULTRACOLOR PLUS, po-boljana brzovezujua i brzosuea vodood-bojna masa za fugiranje za fuge irine 2 - 20mm, izraena prema BioBlock i DropEffecttehnologiji. Ova masa za fugiranje osiguravapotpuno jednolinu boju, ne uzrokuje iscvjeta-vanje, brzo se sui te su podne i zidne oblogebrzo spremne za upotrebu. BioBlocktehnolo-

  gija, koja je primijenjena na ovom proizvodu,blokira stvaranje plijesni te njihovo prodiranjena povrinu fuge u vlanim uvjetima. Takoer,upotreba specijalnih hidrofobinih dodatakaDropEffectosigurava masi za fugiranje visokavodoodbojna svojstva pa se zbog toga manjeprlja i ima odlinu trajnost.Kako na spojevima pod-zid i zid-zid ne bi do-lo do pukotina, ali i za lake odravanje i za-punjavanje dilatacija upotrijebljen je MAPESILAC, silikonska masa za brtvljenje bez otapalana osnovi acetatnog zamreenja, otporna na

  bakterije i plijesan; raspoloiva u 26 boja i tran-sparentnoj. Osnovna funkcija MAPESIL-a AC jetrajno elastino brtvljenje u unutarnjim i vanj-skim prostorima s rastezanjem do 20% od po-etne dimenzije.

  I Slavonski Brod je dobio svoj TowerSlavonka se nalazi na odlinoj lokaciji, u sa-mom sreditu grada preko puta eljeznikogi Autobusnog kolodvora. Premda je slubeninaziv graevine Slavonija I ili jednostavno Slavonka, svojim dimenzijama (10 etaa, 2podzemne i 8 nadzemnih te ukupno 108 sta-

  nova) i dizajnom zaslueno nosi i naziv BrodTower! MS

  3

  Slika 3: Detalj balkona hidroizoliranog Mapelastic-om

  je KERAFLEX, poboljano ljepilo na cementnoj osnovi s produenimotvorenim vremenom za polaganje ploica i proizvoda od kamena

  18

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  21/36

  REFERENCE

  VILLA DUBROVNIKPonovnom izgradnjom, u kojoj je svojim proizvodima sudjelovao i Mapei, Villa Dubrovnikzasjala je punim sjajem.

  Skoro est desetljea tradicije i besprijekornog gostoprimstva obli-kovali su Villu Dubrovnik u jedan od najprepoznatljivijih hotela uHrvatskoj. Smjetena na liticama ispod najljepeg dijela Dubrovni-

  ka, Villa je oduvijek bila omiljena lokacija svih ljubitelja luksuza i privat-nosti. U Villi Dubrovnik svaka od 56 luksuznih soba i est apartmanate dva izdvojena apartmana u zasebnoj rezidencijalnoj Villi Kolin u vrtuVille Dubrovnik obogaeni su jedinstvenim pogledom na otok Lokrumi stare dubrovake zidine.Potreba da se ide u korak s vremenom kao i da se gostu ponudi kvalite-ta vie primorali su investitora da ue u investiciju kojom e se i do tadavrhunski, ali zastarjeli hotel s tek nekoliko apartmana potpuno sruiti

  te izgraditi novo i vee moderno zdanje s do-datnim sadrajima poput zatvorenog bazena,wellness centra, velikih terasa i nove modernekuhinje. Time se jedan mali i stari hotel pretvo-rio u prelijepi veliki i moderni objekt koji svojimsadrajima moe zadovoljiti svaije elje.Prisutnost Mapeja na ovom znaajnom objektubila je zastupljena kroz primjenu brojnih ma-terijala, od masa za izravnanje i impregnaci-ju, preko ljepila za keramike ploice, fugirnihmasa i silikona do hidroizolacije u dijelu zatvo-renog bazena.

  Lijepljenje velikoformatnih keramikihploicaPovrine hodnika, stepenica i ostalih komu-nikacijskih povrina kao i prostor restoranai terasa Ville Dubrovnik prije postave kera-mikih obloga obraene su temeljnim pre-mazom za upojne podloge na osnovi sintet-skih smola PRIMER-om G te brzovezujuomi samoizravnavajuom masom PLANO 3 zananose debljine 3 do 10 mm. Odabir veliko-formatnih keramikih ploica u ovim prosto-rijama zahtijevao je upotrebu visoko kvalitet-

  nog fleksibilnog ljepila KERAFLEX MAXI S1.Ovo ljepilo pogodno je za lijepljenje svih vr-sta keramikih ploica, porculaniziranog gresate na vlazi dimenzijski stabilnih proizvoda od

  1 Slika 1: Ulaz u Villu Dubrovnik

  19

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  22/36

  REFERENCE

  kamena. Za fugiranje podnih ploica odabra-

  na je brzovezujua i brzosuea vodoodbojnamasa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS, dok suzidne povrine, sukladno projektu te obziromna strukturu povrine, ostale nefugirane. Obla-ganje metalnih vrata strojarnice, ahtova u po-dovima te podova u svim liftovima velikofor-matnom keramikom izvedeno je poboljanimpoliuretanskim ljepilom KERALASTIC T, koje jetakoer koriteno i za lijepljenje gres porculan-skih ploica formata 60 x 1 cm na recepciji. Zate keramike ploice takoer nije bilo predvie-no zavrno fugiranje.

  Radovi u kuhinjiPrilikom postave zidnih ploica formata 20 x 20 cmu centralnoj kuhinji koriteno je TIXOBONDWHITE, bijelo cementno ljepilo bez klizanja navertikalnim povrinama, s produenim otvo-

  2

  3

  4

  5

  Slika 2 i 3: Velikoformatne ploice u restoranulijepljene su pomou Keraflex-a Maxi S1 te fugi-rane Ultracolor-om Plus

  Slika 4: Mapelastic je izveden nakon izravnava-nja povrine bazena

  Slika 5: Mozaik keramika u bazenu okruenomvelikoformatnim gres porculanskim keramikim

  ploicama

  renim vremenom razreda C1TE, dok je za podne keramike ploiceveliine 20 x 20 cm koriten KERAFLEX, poboljano cementno ljepi-lo s produenim otvorenim vremenom za polaganje keramikih plo-ica i kamena, bez klizanja na vertikalnim povrinama. Fugirna masaULTRACOLOR PLUS i ovdje se pokazala pravim rjeenjem, prije svegazbog svojih svojstava vodoodbojnosti i sprjeavanja pojave plijesni.

  Ova fugirna masa takoer osigurava glatku povrinu fuge i odlinuotpornost na abraziju, a poznata je i njena odlina mehanika i fizi-kalna otpornost kao i trajnost. Svi spojevi podnih i zidnih keramikihploica izvedeni su upotrebom silikonske mase za brtvljenje bez ota-pala MAPESIL-a AC, otporne na bakterije i plijesan, nakon primjeneMAPEFOAM trake i premaza za poboljano prianjanje PRIMER-a FD.

  Mapelastic kao hidroizolacijaIzravnavanje povrina bazenske koljke izvedeno je klasinim cemen-tnim mortom uz dodatak lateksa sintetike gume PLANICRETE koji sekoristi za oplemenjivanje cementnih mjeavina. Hidroizolacija bazenaizvedena je primjenom MAPELASTIC-a, dvokomponentnog, visokoe-lastinog cementnog morta nanesenog u dva sloja. U prvi svjei sloj

  utisnuta je alkalno otporna armirana mreica od staklenih vlakanaMAPENET 150, a na svim dilatacijama armirano-betonske koljke kao i

  20

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  23/36

  na svim spojevima zidova i podova ugraen jeMAPEBAND, gumirana poliesterska traka iji suspojevi meusobno spajani ljepilom ADESILEXT SUPER, dok su na prodorima armirano-be-tonske koljke na pozicijama ugraene bazen-

  Slika 6: Za lijepljenje staklenog mozaika u prostorijama wellness centrakoriten je Adesilex P10 pomijean s Isolastic-om ime je dobiveno ljepilorazreda fleksibilnosti S1 prema HRN EN 12004

  Slika 7: Na ulazu je golemi lift koji vodi s ulice na kamenom obloeni atrij

  Slika 8: Villa prua jedinstven pogled i idealno je mjesto za oputanje iodmor

  Slika 9 i 10: Atrij Ville Dubrovnik kao mjesto relaksiranja

  6

  109

  7

  8

  ske opreme postavljene MAPEBAND manete.

  Stakleni mozaik u bazenuStaklena mozaik keramika dimenzija 2 x 2 cm, koja je postavljana ubazenu, lijepljena je ADESILEX-om P10, poboljanim bijelim ljepilom

  21

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  24/36

  REFERENCE

  na cementnoj osnovi, s produljenim otvo-renim vremenom, uz dodatak ISOLASTIC-a,polimernog dodatka za poboljanje prionjivo-sti i fleksibilnosti ljepila na cementnoj osno-vi. Sve povrine bazena takoer su fugiraneULTRACOLOR-om PLUS dok je na dilatacijskim

  spojevima primijenjen ve spomenuti sustavkoji se sastoji od silikonske mase za brtvljenjebez otapala MAPESIL-a AC, MAPEFOAM trakei PRIMER-a FD, premaza za poboljano prianja-nje. Uokolo bazena postavljene su gres porcu-lanske keramike ploice formata 120 x 60 cm,lijepljene KERAFLEX-om MAXI S1 te fugiraneULTRACOLOR-om PLUS.

  Wellness centar VilleZa lijepljenje staklenog mozaika u wellnesscentru koriten je ADESILEX P10 uz dodatak

  ISOLASTIC-a dok su vei formati keramikihploica dimenzija 30 x 60 cm, 60 x 60 cm i120 x 60 cm lijepljeni KERAFLEX-om MAXI S1.Sve povrine mozaika i velikoformatnih kera-mikih ploica fugirane su ULTRACOLOR-omPLUS. Na gips kartonske ploe i ve postojeisloj hidroizolacije prije polaganja ploica nane-sen je PRIMER G, temeljni upojno-regulacijskipremaz u vodenoj disperziji s vrlo niskim sadr-ajem hlapljivih organskih spojeva. Fino izrav-nanje izvedeno je nanoenjem ADESILEX-a P4,brzovezujueg cementnog morta u debljinamananosa do 20 mm. Nakon impregnacije gip-skartonskih ploa PRIMER-om G i potrebnih

  KORITENI PROIZVODIProizvodi spomenuti u ovom lanku pripadaju liniji Proizvodi za po-laganje keramikih ploica i proizvoda od kamena. Tehniki listovi suraspoloivi na www.mapei.hr. Mapei ljepila i fugirne mase proizvedenisu u skladu s normama HRN EN 12004 i HRN EN 13888 te nose znakCE. Mapei proizvodi za sanaciju i zatitu betonskih povrina proizvedeni

  su u skladu s normom HRN EN 1504 sukladno kojoj nose znak CE. Ma-pei materijali za estrihe i estrisi proizvedeni su u skladu s normom HRNEN 13813. Mapei silikonske mase za brtvljenje udovoljavaju normi EN ISO11600. Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje podnih i zidnih obloganose oznaku EMICODE EC1 koju imaju proizvodi s niskom emisijomhlapljivih organskih spojeva certifikat udruenja GEV.

  Adesilex P4 (C2F, EC1 R, CE HRN EN 12004): poboljano brzovezu-jue cementno ljepilo za polaganje keramikih ploica i proizvoda odkamena s potpunim ulijeganjem poleine u ljepivu posteljicu bez upljihmjesta (za nanose 3 - 20 mm).

  Adesilex P10 + 50% Isolastic (C2TE S1): Adesilex P10 (C2TE, EC1R; CE HRN EN 12004) je bijelo cementno ljepilo za lijepljenje svih vrstamozaika, keramikih ploica i proizvoda od kamena, bez klizanja na

  vertikalnim povrinama. Isolastic je polimerni dodatak za poboljanjevrstoe prionjivosti i fleksibilnosti cementnih ljepila Kerabond T i Adesi-lex P10 (za nanose do 5 mm) te Kerafloor (za nanose do 15 mm).

  Adesilex T Super: ljepilo za meusobno spajanje Mapeband traka ikutnih elemenata.

  Keraflex (EC1 R, C2TE, HRN EN 12004): poboljano cementno ljepilos produenim otvorenim vremenom, bez klizanja ploica i proizvoda odkamena na vertikalnim povrinama (za nanose do 5 mm).

  Keraflex Maxi S1 (C2TE S1, HRN EN 12004): visoko kvalitetno fleksibilnocementno ljepilo s produenim otvorenim vremenom, bez klizanja ploica iproizvoda od kamena na vertikalnim povrinama (za nanose 3 15 mm).

  Keralastic T (R2T, HRN EN 12004): dvokomponentno, visoko kvalitet-no poliuretansko ljepilo za keramike ploice i proizvode od kamena, zazidne i stropne povrine.

  Mapeband: gumirana poliesterska traka za brtvljenje rubova i kutova,manete za brtvljenje instalacijskih proboja i dilatacijskih spojeva.

  Mapefoam: okrugla traka od polietilenske ekstrudirane pjene zatvore-ne strukture elija za pravilno dimenzioniranje dilatacija prije zapunjenjatrajno elastinim masama za brtvljenje.

  Mapelastic (CE HRN EN 1504-2, premaz (C), prema naelima PI,MC i IR): dvokomponentni, visoko elastini cementni mort za hidroizo-laciju balkona, terasa, kupaonica i bazena te zatitu betonskih povrina.

  Mapenet 150: alkalno otporna mreica od staklenih vlakana za ojaa-nja hidroizolacijskih sustava.

  Mapesil AC (EN ISO 11600, razred F-25-LM): silikonska masa za

  brtvljenje, bez otapala, na osnovi acetatnog zamreenja, otporna nabakterije i plijesan, s rastezanjem do 20% od poetne dimenzije.

  Planicrete: lateks sintetike gume za oplemenjivanje cementnih mje-avina.

  Plano 3 (CT-C25-F7, A2fl-s1, HRN EN 13813): brzovezujua i samoi-

  zravnavajua masa za nanose debljine 3 - 10 mm.

  Primer FD: premaz za poboljano prianjanje.

  Primer G (EC1): temeljni upojno regulacijski, prianjajui premaz naosnovi sintetikih smola u vodenoj disperziji s vrlo niskim sadrajem hla-pljivih organskih spojeva (VOC).

  Tixobond White (C1TE, EC1 R, HRN EN 12004): bijelo cementnoljepilo za polaganje keramikih ploica bez klizanja na vertikalnim po-vrinama, s produenim otvorenim vremenom (za nanose do 15 mm).

  Ultracolor Plus (C2G, EC1): brzovezujua i brzosuea, vodoodbojnamasa za fugiranje poboljana polimerima, za fuge irine 2 - 20 mm, do-stupna u 26 boja, izraena prema BioBlocki DropEffect tehnologiji,ne iscvjetava i ne uzrokuje plijesan.

  22

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  25/36

  TEHNIKI PODACI

  Hotel Villa Dubrovnik,DubrovnikProjektant: Studio BF, ZagrebVrijemeizvoenjaradova: kolovoz 2009. - lipanj 2010. godineInvestitor: Hotel Villa DubrovnikVoditeljprojekta: Zoran Ivankovi, dipl.ing.gra.Glavniizvoaradova: Trag d.o.o., Dubrovnik

  Izvoakeramiarskihradova: AB Keramika, DubrovnikNadzor: Trames d.o.o., DubrovnikVoditeljgradilita: Tihomir Pehar, dipl.ing.gra.Mapeikoordinatori: Severin amdi, Ante Kati, dipl.ing.gra.

  izravnavanja povrina podne gres porculanskekeramike ploice formata 50 x 50 cm te zidne19,5 x 50 cm u kupaonicama smjetajnih jedi-nica zalijepljene su KERAFLEX-om.Nakon tri godine renoviranja Villa Dubrovnik jeponovno otvorila svoja vrata eljno iekujuistare i nove goste kao i prijatelje kako bi impokazala svoju novu ljepotu u koju je i Mapeiugradio svoju kockicu. MS

  23

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  26/36

  REFERENCE

  SANACIJA CRKVE SV. MARIJE SNJENEU ^EPI]UIzvedba horizontalnog serklaa pomou karbonske uadi.

  Crkva sv. Marije Snjene kod sela epi za-uzima istaknuto mjesto meu sakralnimgraevinama iz 15. stoljea na podrujuIstre. Smjetena je na rubu uzvisine koja se bla-gim padinama sputa prema istoku i sjeveru.Znaajno je da je arhitektonski potpuno ou-vana u svom prvotnom obliku, osim zapadnefasade koja je pretrpjela odreene promjene.Koliki je znaaj ova crkva imala za mjetane,govori i injenica da je novigradski biskup Eu-sebio Caimo pokuao sjedite upe premjestitiu epi. Meutim, zbog otpora mjetana su-sjednog mjesta terne taj naum nije uspio. Okakvom je monumentalnom objektu rije, go-vori i podatak da su unutranje dimenzije crkve

  27 x 11 m. U to vrijeme u epiu ivjelo je tektrinaest, a u terni petnaest obitelji. U crkvi jesauvan i natpis o imenima graditelja crkve.Navode se Petar iz Ljubljane i Matija iz Pule, odkojih jedan pripada srednjoeuropskom, a dru-gi mediteranskom umjetnikom krugu. Tako jeovaj objekt postao gotovo simbolom karakte-ristinog mijeanja sjevernjakih i talijanskih,gotikih i renesansnih strujanja koje se moeuoiti na mnogim spomenicima ovog grani-nog podruja iz tog vremena. Sama crkva jepravokutna graevina podijeljena s 4 para stu-

  pova na tri broda, s izduenim peterostranimsvetitem na istonoj strani i pravokutnom sa-kristijom na junoj strani.

  Sprjeavanje uruavanja svodaKako u vrijeme nastanka crkve nisu postojali

  moderni materijali poput armiranog betona, crkva je graena tradici-onalnim materijalima poput kamena kojim je sazidana, drveta koje jekoriteno za krovnu konstrukciju i vapnenog morta koji je koriten za

  bukanje zidova i stropa, odnosno, svoda. Svod je ojaan rebrima kojase od centra ire zvjezdasto prema zidovima. Upravo su ona pretrpjelanajvea oteenja jer su se poela odvajati od svoda. Njihovo potpunoodvajanje sprijeeno je podupiraima, a sama sanacija sastojala se odpovezivanja svoda i rebara elinim spiralnim ankerima koji su sidre-ni dvokomponentnim epoksidnim ljepilom EPORIP. U pukotinu koja jeostala izmeu svoda i rebara injektirano je novo vezivo, ime je svod upotpunosti ojaan.

  Statika sanacijaKonsolidacija zia moe se izvesti na mnogo naina, ovisno o zahtje-vima konzervacije zatienog kulturnog spomenika. U ovom sluajuzahtjevi su se odnosili na ouvanje vanjskog izgleda crkve bez preve-

  likih zahvata buenja i obijanja kamena. Pokazalo se kako je posto-

  1

  24

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  27/36

  TEHNIKI PODACICrkva sv. Marija Snjena,epiGodina izgradnje: 15. stoljeeVrijeme izvoenja radova: veljaa travanj2010. godineInvestitor: Poreko-pulska biskupijaProjektant: Lokoek Projekt d.o.o., ZagrebIzvoaradova: Kapitel d.o.o., minjKonzervatorskinadzor: Ministarstvo kulture,Konzervatorski odjel u Rijeci, prof. eljko BistroviMapeikoordinatori: Danijel Mureta, Dejan

  omoi, dipl.ing.gra.

  KORITENI PROIZVODIProizvodi spomenuti u ovom lanku pripadaju linijiSpecijalizirana linija proizvoda za graditeljstvo.Tehniki listovi su raspoloivi na www.mapei.hr.Mapei proizvodi za sanaciju i zatitu betonskih po-vrina proizvedeni su u skladu s normom HRN EN

  1504 sukladno kojoj nose oznaku CE.

  Adesilex PG1 (CE HRN EN 1504-4): tiksotropnoepoksi ljepilo za lijepljenje konstrukcijskih eleme-nata.

  Eporip (CE HRN EN 1504-4): dvokomponentnoepoksidno ljepilo za konstrukcijska lijepljenja i mo-nolitno zalijevanje pukotina u podovima.

  MapeWrap 21: vrlo tekua epoksi smola za impre-gnaciju MapeWrap tkanina mokrim postupkom.

  MapeWrap C Fiocco: ue od karbonskih vlakana.

  Slika 1: Ugradnja Eporip-a

  Slika 2 i 3: Buenje otvora i otvori za sidrenjekarbonske uadi

  Slika 4: Proelje tijekom izvoenja radova

  jee vezivo dobre kvalitete. Isto tako, zid je sastavljen od unakrsnopoloenih kamenih blokova, to je osiguralo ravnomjeran prijenossila s konstrukcije na vanjsko ojaanje. Statiar je osmislio sanacijuna nain da se izvede horizontalni serkla pomou karbonske uadiMAPEWRAP C FIOCCO 10 mm koja e se ugraivati u sljubnice. Idejaje bila da se nakon polaganja i sidrenja MAPEWRAP-a C FIOCCO 10

  mm preko njega nanese vapneni mort, ime bi se izvela nedestruktivnasanacija. Na taj bi nain oteenja postojeeg dijela bila svedena na mi-nimum. Isto tako, promatrau koji je naviknut na prijanji izgled crkveniim se ne bi dalo na znanje da je izvren bilo kakav zahvat jer nisudodani novi elementi.

  4

  3

  2

  Priprema podloge izvoena je izdubljivanjemsljubnica do potrebne dubine kako bi impre-gnirana tkanina dola u ravninu s postojeomkamenom fasadom. MAPEWRAP C FIOCCO10 mm, tkanina od karbonskih vlakana,prethodno je impregnirana niskoviskoznomepoksidnom masom MAPEWRAP 21. Tkaninaje ugraivana u svjeem stanju kako bi se pri-lagodila sljubnicama. Naravno, vezu s posto-jeim vezivnim materijalom trebalo je ostvariti

  epoksidnim ljepilom pa je u tu svrhu koritenADESILEX PG1. Ovaj epoksid vee viskoznostii visoke tiksotropnosti ugraen je lopaticomu kanalie sljubnica te je preko njega zalije-pljena tkanina (ue) od karbonskih vlakanaMAPEWRAP C FIOCCO 10 mm.Sidrenje ueta izvedeno je buenjem otvora nakrajevima MAPEWRAP-a C FIOCCO 10 mmkoji su prolazili kroz itavu debljinu kamenogzida. Karbonska uad provuena je kroz otvorei sidrena s unutarnje strane na podlogu pripre-mljenu reparaturnim mortom. MS

  25

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  28/36

  PREDSTAVLJAMO PROIZVODE

  2

  3

  1

  SUSTAV ZA HIDROIZOLACIJU MAPELASTICI NOVA LINIJA ODVODA DRAIN

  Predstavljamo Drain, novu liniju proizvoda koja sustav za hidroizolaciju Mapelastic ini

  cjelovitim.

  Ulanku vam predstavljamo sustav zahidroizolaciju MAPELASTIC, ukljuu-jui sve njegove elemente (mreicuMAPENET 150, MAPEBAND traku i manete,DRAIN VERTICAL, LATERAL i FRONT (vertikal-ni, boni i frontalni odvod)) koji osiguravajunepropusnost u skladu sa zahtjevima HRN EN14891 te zatitu betonskih povrina premaHRN EN 1504-2 u vidu premaza (C) prema na-elima PI, MC i IR.

  Sustav za hidroizolaciju MapelasticVe od ranije dobro poznati sustav za hidroizo-laciju MAPELASTIC ine dvokomponentni visokoelastini polimercementni mort MAPELASTIC,mreica od staklenih vlakana MAPENET 150otporna na alkalna djelovanja, gumirana po-liesterska traka za brtvljenje irine 12 cmMAPEBAND s alkalnootpornim filcem, unutar-nji i vanjski kutni element, manete za brtvlje-nje veliine 120 x 120 mm i 400 x 400 mmte ljepilo ADESILEX T SUPER za meusobno li-

  jepljenje MAPEBAND traka. Novosti kojima jehidroizolacija MAPELASTIC dopunjena jesu ele-menti za odvodnju vode.Oni su DRAIN VERTICAL (vertikalni odvod),DRAIN LATERAL (boni odvod), oba se nude sodvodnim cijevima promjera 50, 70 i 100 mmte DRAIN FRONT (frontalni odvod) s odvodnomcijevi dimenzije 57 x 78 mm i duine 347 mm.

  Odgovarajua podlogaZa uspjenu i trajnu izvedbu sustava hidroi-zolacije MAPELASTIC od presudne su vano-

  sti kvalitetna podloga i njezina priprema. Pritome bismo naglasili odgovarajuu starostbuka i cementnih podloga, pri emu jo

  uvijek vrijedi pravilo da se takve podloge moraju suiti i sazrijevati utrajanju od tjedan dana za svaki centimetar njihove debljine. Iznim-ke od ovog pravila su podloge izraene od brzosueih i brzovezu-juih mjeavina (kao to je npr. MAPECEM PRONTO), a koje omogu-avaju kvalitetnu izvedbu u znatno kraem vremenu. Prije nanoenjaMAPELASTIC-a podloga mora biti vrsta, bez neistoa, masnoa,ostataka boje i praine koja spreava dobro prianjanje, a netom prijesamog izvoenja potrebno je navlaiti njihovu povrinu (izuzetak inepostojee obloge od keramikih ploica ili kamena).

  Pravilna ugradnjaOd velikog je znaenja nanoenje sloja MAPELASTIC na podloguprije ugradnje mreice od staklenih vlakana MAPENET 150 i trakaMAPEBAND ili maneta u njegov svjee naneseni sloj.Pazite da armirnu mreicu MAPENET 150 ne poloite neposredno napodlogu (bez veznog sloja), prvo nanesite MAPELASTIC.Nakon najmanje pet sati od nanoenja prvog sloja (ovisno o klimat-skim uvjetima) te nikako nakon vie od 24 sata nanesite drugi slojMAPELASTIC-a kako biste cijelu povrinu uinili glatkom i zatvorenom.Vano je takoer skrenuti panju na odgovarajuu debljinu koja kodsuhog filma mora iznositi najmanje 2 mm. Potronja materijala je veau sluaju vrlo poroznih i hrapavih podloga; u praksi treba nanijeti oko

  4 kg/m MAPELASTIC-a. Preporuka je da se izvedeni sustav hidroizola-cije unutar prva 24 sata od dovrenja radova zatiti od padalina, odno-sno, jakog sunca i vjetra.

  4

  12

  3

  4

  Slika 1: Boni odvod DrainLateral

  Slika 2: Vertikalni odvod DrainVertical

  Slika 3: Ugradnja vanjskog od-voda Drain Front s epoksidnimljepilom Adesilex PG4

  Slika 4: Sastavni dijelovi odvoda Drain (1. protusmradni poklopac;

  2. teleskopski nastavak; 3. nehr-ajua reetka; 4. gumena brtva prsten krunog profila O-ring)

  26

 • 7/26/2019 Mapei Svijet

  29/36

  5