of 50 /50
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U ZADARSKA ŽUPANIJA

NATJECAJ ZA UPIS UCENIKA 2016-17 - objedinjeni.docx

  • Author
    vonga

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NATJECAJ ZA UPIS UCENIKA 2016-17 - objedinjeni.docx

(ZADARSKA UPANIJA)

NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED SREDNJE KOLE U K. GOD. 2016./2017.Na temelju lanka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj: 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) srednje kole Zadarske upanije oglaavaju

NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED SREDNJE KOLE ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

Zajednika obavijest

Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

Ope odredbe

I.Pravo upisa u prvi razred srednje kole imaju svi kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje, pod jednakim uvjetima u skladu s brojem upisnih mjesta utvrenih Odlukom o upisu uenika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. (Narodne novine broj: 52/15), te kriterijima utvrenih Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole (Narodne novine broj: 49/15).

Pod jednakim uvjetima u srednje kole upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava te djeca dravljana iz drava lanica Europske unije.

U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kandidat stariji od 18 godina.

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetnikog obrazovanja propisane su lankom 8. Zakona o umjetnikom obrazovanju (Narodne novine broj: 130/11).

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS).

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie est (6) obrazovnih programa.

II.U srednju kolu moe se upisati i redovito obrazovati bez plaanja trokova kolovanja i kandidat koji je strani dravljanin iz zemlje izvan Europske unije ako ispunjava jedan od sljedeih uvjeta:1. ako za to postoji meudravni ugovor ili drugi interes tijela dravne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo u Hrvatskoj;3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski dravljanin;4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u Hrvatskoj;7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili traitelj azila;8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zatitom ili stranac pod privremenom zatitom.Kandidat strani dravljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta, moe se upisati u srednju kolu kao redoviti uenik uz obvezu plaanja trokova kolarine.

ELEMENTI VREDNOVANJA

III.Za upis u I. razred srednje kole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajedniki, dodatan i poseban element.

ZAJEDNIKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

IV.Zajedniki element za upis kandidata u sve srednjokolske programe obrazovanja ine prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.Na takav nain mogue je stei najvie 20 bodova.

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju kraem od tri godine vrednuju se prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte, u trajanju od najmanje tri godine, uz element iz stavka 1. ove toke, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.Na takav nain mogue je stei najvie 50 bodova.

Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine, uz element iz stavka 1. ove toke vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisanaPopisom predmeta posebno vanih za upiskoji je sastavni dio Pravilnika, a jedan samostalno odreuje srednja kola. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova.

U sluaju da kandidatu u svjedodbama za posljednje etiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su znaajni za prijavu za upis, za utvrivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zakljunih ocjena na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

V.Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju: na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima kolskih sportskih drutava.

Provjera posebnih znanja kandidata

VI.(1) Srednje kole mogu, u opravdanim sluajevima, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno vanih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. (2) Na temelju provjera iz stavka 1. ovoga lanka kandidat moe ostvariti najvie 5 bodova. (3) Provjera iz stavka 1. ovoga lanka nije eliminacijska.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna

VII.(1) Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izraavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). Navedenom provjerom mogue je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova.(2) Konana ljestvica poretka kandidata utvruje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izraavanje i zajednikog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.(3) Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izraavanje.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe glazbene umjetnosti

VIII.Kandidatima koji su uspjeno zavrili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje glazbene kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega glazbenog programa vrednuju se: zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; postignuti opi uspjeh iz petoga i estoga razreda glazbene kole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja; konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.Na takav nain mogue je stei najvie 260 bodova.Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevae obuhvaa provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretiara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloenog rada (izgraeno glazbalo). Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.Kandidati koji nisu pohaali osnovnu glazbenu kolu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene kole nakon prijamnoga ispita koji sadri provjeru sluha, glazbenog pamenja i ritma, a za glazbenika pjevaa i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu moe se ostvariti najvie 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

IX.Kandidati koji su uspjeno zavrili osnovno plesno odnosno baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje plesne kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega plesnog programa vrednuju se: zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; opi uspjeh iz etvrtoga razreda plesne odnosno baletne kole ili uspjeh iz pripremnoga razreda; konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji ukljuuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje je utvrdila kola i objavila u ovome Natjeaju.Na takav nain mogue je stei najvie 200 bodova.

Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 115 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova na prijamnome ispitu plesne darovitosti.

Kandidat koji nije pohaao osnovnu plesnu kolu upisuje pripremni razred srednje plesne kole nakon poloenoga prijamnog ispita plesne darovitosti. Na prijamnome ispitu moe se ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni prag je 70 bodova.

Izbor kandidata za upis u programe plesne umjetnosti utvruje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom lijenika specijalista (ortopeda).

Vrednovanje uspjeha iznimno darovitih kandidata

X.Na temelju iznimne darovitosti, a koju je pokazao na provjeri darovitosti koju provodi glazbena ili plesna kola, uz suglasnost nastavnikog vijea, u pripremni program srednje kole odnosno u prvi razred srednje glazbene ili plesne kole mogu se upisati i kandidati koji jo nisu zavrili zavrni razred osnovnog obrazovanja.

Vrednovanje uspjeha za upis u razredne odjele za sportae

XI.Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportae imaju kandidati koji su uvrteni na rang-listu odreenoga nacionalnoga sportskoga saveza.

Bodovanje za upis u I. razred razrednih odjela za sportae provodi se na sljedei nain: maksimalan broj bodova koje kandidat za upis u ove programe moe ostvariti na temelju kriterija sportske uspjenosti i uspjeha u prethodnom obrazovanju je 160, od navedenoga maksimalnog broja bodova, do 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju kriterija sportske uspjenosti, daljnjih najvie 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju zajednikoga elementa vrednovanja uspjeha u prethodnom kolovanju.Konana ljestvica poretka kandidata utvruje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspjenosti te zajednikog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Izraun broja bodova kandidata prema kriterijima sportske uspjenosti uzima u obzir sljedee parametre:1. poloaj pojedinoga kandidata na rang-listi matinoga nacionalnoga sportskog saveza;2. ukupan broj kandidata na rang-listi matinoga nacionalnoga sportskog saveza;3. skupina u koju je pojedini sport razvrstan,Rang-liste kandidata za svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da obuhvaaju i enske i muke kandidate.

Nacionalni sportski savezi provode rangiranje kandidata na temelju kriterija sportske uspjenosti. Rang-liste objavljuju na svojim mrenim stranicama i dostavljaju ih Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

XII.Kandidatu se vrednuje iskljuivo jedno (najpovoljnije) postignue iz toaka XIII. i XIV. ovog Natjeaja.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

XIII.Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na: natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika; natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis u skladu sPopisom predmeta posebno vanih za upis; jednome natjecanju iz znanja koji samostalno odreuje srednja kola iz Kataloga natjecanja i smotri uenika i uenica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na dravnim natjecanjima iz znanja izKataloga natjecanja i smotri uenika i uenica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske,koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te meunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedeoj tablici:

Dravna/meunarodna natjecanjaPrvo, drugo ili treeosvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanjaIzravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja3 boda

Tree osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu1 bod

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

XIV.Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima kolskih sportskih drutava koja su ustrojena prema Propisniku Dravnoga prvenstva kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga kolskoga portskog saveza.Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju slubene evidencije o rezultatima odranih natjecanja kolskih sportskih drutava koju vodi Hrvatski kolski portski savez (HS).

Natjecanja kolskihsportskih drutavaUenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto3 boda

Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto2 boda

Uenici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tree mjesto1 bod

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

XV.Poseban element vrednovanja kandidata ini vrednovanje uspjeha: kandidata sa zdravstvenim tekoama; kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima; kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za ukljuivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine; kandidata hrvatskih dravljana iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo.Kandidatu e se priznati ostvarivanje iskljuivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.

Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim tekoama

XVI.Kandidat sa zdravstvenim tekoama je kandidat koji je osnovno obrazovanje zavrio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su tee zdravstvene tekoe i/ili dugotrajno lijeenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu znaajno suavaju mogui izbor srednjokolskoga programa obrazovanja.

Kandidatu sa zdravstvenim tekoama dodaje se jedan (1) bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat obvezno prilae: struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji uenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga s oznakom programa, umjetnikoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju strunog miljenja nadlenoga kolskog lijenika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalistike medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim tekoama i/ili dugotrajnom lijeenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu znaajno suavaju mogui izbor programa obrazovanja i zanimanja.

Vrednovanje uspjeha kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima

XVII.Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov kolski uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan (1) bod na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.Oteani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj koli su: ako kandidat ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti; ako kandidat ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja u smislu lanka 2. Zakona o poticanju zapoljavanja (Narodne novine broj: 57/12, 120/12) ako kandidat ivi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdrava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14), te posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi; ako je kandidatu jedan roditelj preminuo; ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi u smislu lanka 21. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14)

Kandidat je duan priloiti slijedee dokumente: lijeniku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja; potvrdu nadlenoga podrunoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja; potvrdu o koritenju socijalne pomoi; rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlatenih slubi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapoljavanje; ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadleno tijelo u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba; potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue socijalne skrbi.

Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za ukljuivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

XVIII.Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov kolski uspjeh u osnovnoj koli, dodaju se dva (2) boda na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ove toke kandidat prilae preporuku Vijea romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

Vrednovanje uspjeha hrvatskih dravljana iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo

XIX.Pravo na izravni upis u srednju kolu, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati hrvatski dravljani iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih etiriju razreda prethodnoga obrazovanja kolovali u inozemstvu.

Za ostvarivanje prava na izravan upis iz stavka 1. ove toke kandidat obvezno mora priloiti odgovarajue dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju kolovanja i razlozima boravka u inozemstvu (dokaz o dravljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodbe razreda zavrenih u inozemstvu).

VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEKOAMA U RAZVOJU

XX.Kandidat s tekoama u razvoju je kandidat koji je osnovnu kolu zavrio prema rjeenju ureda dravne uprave u upaniji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenome programu obrazovanja.

Kandidati iz stavka 1. ove toke rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis.Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja moe upisati kandidata s tekoama u razvoju sukladno Dravnome pedagokome standardu srednjokolskoga sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj: 63/08, 90/10).

Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove toke kandidat obvezno prilae: rjeenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji uenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga s oznakom programa, umjetnikoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju strunog miljenja nadlenoga kolskog lijenika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalistike medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim tekoama i/ili dugotrajnom lijeenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu znaajno suavaju mogui izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema struno usuglaenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

XXI.Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odreeno obvezno utvrivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u kolu, kandidat pri upisu u te programe dostavlja: potvrdu nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili lijeniku svjedodbu medicine rada,ovisno o tome to je propisano za odreeni program obrazovanja.

Popis zdravstvenih kontraindikacija naveden je u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole, koji je objavljen na mrenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr ).

POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS KANDIDATA

Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine

XXII.Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine utvruje se na temelju: zajednikog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja; zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa dokazuje se u skladu s propisanim za odreeni program obrazovanja.

Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte

XXIII.Za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se osim zajednikih mjerila i posebna mjerila i postupci utvreni na temelju posebnih propisa.

Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvruje se na temelju: zajednikog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja; zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se lijenikom svjedodbom medicine rada.

Nakon utvrene ljestvice poretka kandidat je duan pri upisu u program obrazovanja za vezane obrte dostaviti koli lijeniku svjedodbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i kandidat (roditelj ili skrbnik kandidata), u skladu sa lankom 55. i 61. Zakona o obrtu (Narodne novine broj: 143/13) i lankom 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju. Prilikom sklapanja ugovora kandidat donosi na uvid: ovjerenu presliku svjedodbe zavrnoga razreda osnovnog obrazovanja; lijeniku svjedodbu medicine rada.

Ugovor o naukovanju sklapa se u etiri (4) istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada kandidatu, obrtniku ili pravnoj osobi, koli i Ministarstvu poduzetnitva i obrta.

Ministarstvo poduzetnitva i obrtna vodi evidenciju sklopljenih ugovora o naukovanju.

PROVEDBA DODATNIH PROVJERA SKLONOSTI ISPOSOBNOSTI KANDIDATA

XXIV.kole koje upisuju kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna odreena tjelesna, glasovna i slina spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za taj program obrazovanja.

UTVRIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

XXV.Ukupan rezultat kandidata utvruje se na temelju zbroja broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (zajedniki, dodatni i posebni element) uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

PRIJAVA I UPIS UENIKA U SREDNJU KOLU

Prijava uenika za upis u srednju kolu

XXVI.Uenici koji osnovno obrazovanje zavravaju kao redoviti uenici osnovne kole u Republici Hrvatskoj u kolskoj godini 2015./2016. prijavljuju se u NISpuS u skladu s postupcima opisanima u publikaciji Prijave i upisi u srednje kole za kolsku godinu 2016./2017. Idemo u srednju!, koja je objavljena na mrenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr ).

Uenici koji osnovno obrazovanje ne zavravaju kao redoviti uenici osnovne kole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom zavrili prvi razred srednje kole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te ele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne kolske godine zavrili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju kolu) prijavljuju se Sredinjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji Prijave i upisi u srednje kole za kolsku godinu 2016./2017. Idemo u srednju!.

Uenici koji se ele upisati u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017., a stekli su svjedodbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, duni su pokrenuti postupak priznavanja zavrenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine broj: 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) postupak priznavanja zavrenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi kolska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Upis uenika u I. razred srednje kole

XXVII.Upis uenika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. odvija se u skladu s rokovima utvrenima tokama XXIX., XXX. i XXXI. ovog Natjeaja.

Na temelju javne objave konanih ljestvica poretka uenika u NISpuS-u uenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017.

Iznimno od stavka 2. ove toke, uenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natjeaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i sl.) te uenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju kolu u kolskoj godini 2016./2017. nakon dostave navedenih dokumenata u predvienim rokovima iz toke XXIX., XXX. i XXXI. ovog natjeaja, to u NISpuS-u potvruje srednja kola u kojoj uenik ostvaruje pravo upisa sukladno konanoj ljestvici poretka. Uenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima iz toaka XXIX., XXX. i XXXI. ovog Natjeaja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Uenik svoj upis potvruje vlastorunim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrenoj stranici NISpuS-a (www.upisi.hr), koji je duan dostaviti u srednju kolu u rokovima utvrenim u tokama XXIX., XXX. i XXXI. ovog Natjeaja.

Nakon to uenik potvrdi svoj upis vlastorunim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj koli, uenik je upisan u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. Ako uenik zbog opravdanih razloga nije u mogunosti u propisanim rokovima sukladno tokama XXIX., XXX. i XXXI. ovog Natjeaja dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, duan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoenik.

UPISNI ROKOVI

XXVIII.Uenici e se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih kola u kolskoj godini 2016./2017. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.Ljetni upisni rok

XXIX.Opis postupakaDatum

Poetak prijava kandidata u sustav2.6.2016.

Poetak prijava obrazovnih programa27.6.2016.

Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28.6.2016.

Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata29.6. 5.7.2016.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih uenika (struno miljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)27.6.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH2. 27.6.2016.

Zavretak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis5.7.2016.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6.7.2016.

Zakljuavanje odabira obrazovnih programaPoetak ispisa prijavnica6.7.2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a ostali kandidati alju prijavnice Sredinjem prijavnom uredu)Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice8.7.2016.

Objava konanih ljestvica poretka11. 7. 2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrda kolske medicine, lijenika svjedodba medicine rada, ugovor o naukovanju uenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje koleDostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u srednju kolu u koju se uenik upisao (kole same odreuju tone datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predvienog razdoblja i objavljuju ih na svojoj mrenoj stranici i oglasnoj ploi kole)11. 15.7.2016.

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok18.7.2016.

Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok14.8.2016.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum

Poetak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa22.8.2016.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RHDostava dokumentacije redovitih uenika (struno miljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)22.8.2016.

Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere23.8.2016.

Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata24.8. 25.8.2016.

Zavretak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upisZavretak unosa rezultata popravnog ispitaBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete26.8.2016.

Zakljuavanje odabira obrazovnih programaPoetak ispisa prijavnica29.8.2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a ostali kandidati alju Sredinjem prijavnom uredu)Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice31.8.2016.

Objava konanih ljestvica poretka1.9.2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrda lijenika kolske medicine, lijenika svjedodba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje kole.Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u srednju kolu u koju se uenik upisao2.9.2016.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka3.9.2016.

PRIJAVA KANDIDATA S TEKOAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rokXXX.Opis postupakaDatum

Kandidati s tekoama u razvoju prijavljuju se u Uredu dravne uprave u Zadarskoj upaniji, te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe2. 15.6.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s tekoama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu2. 20.6.2016.

Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS2. 20.6.2016.

Provoenje dodatnih provjera za uenike s tekoama u razvoju i unos rezultata u sustav21. - 23.6.2016.

Rangiranje kandidata s tekoama u razvoju sukladno listama prioritetaSmanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa24.6.2016.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum

Kandidati s tekoama u razvoju prijavljuju se u Uredu dravne uprave u Zadarskoj upaniji, te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe16. 17.8.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s tekoama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu16. 17.8.2016.

Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS16. 17.8.2016.

Provoenje dodatnih provjera za kandidate s tekoama u razvoju i unos rezultata u sustav18.8.2016.

Rangiranje kandidata s tekoama u razvoju sukladno listama prioriteta19.8.2016.

PRIJAVA UENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAE (VRIJEDI ZA LJETNI I JESENSKI UPISNI ROK)

XXXI.Opis postupakaDatum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportae iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportae u NISpuS-u2. 5.6.2016.

Uprava za sport Ministarstva alje nerangirane liste kandidata po sportovima i alje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima6.6.2016.

Nacionalni sportski savezi izrauju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspjenosti7. 10.6.2016.

Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrenih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na mogue pogreke prije objavljivanja konane rang-liste13.6.2016.

Prigovor kandidata na pogreke (pogreno upisani podaci, neupisani podaci) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste13. 17.6.2016.

Nacionalni sportski savezi slubeno objavljuju konane rang-liste na naslovnici svojih mrenih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu (Upravi za sport)20.6.2016.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuS te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma20. 24.6.2016.

NAKNADNI ROK ZA UPIS UENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA

XXXII.Uenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis u srednju kolu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrenih u NISpuS-u.

Uenici iz stavka 1. ovog lanka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima, te ovim Natjeajem.

Uenici se za upis u naknadnome roku koli mogu prijaviti od 5. do 9. rujna 2016. godine.

Upisno povjerenstvo kole o upisu uenika u naknadnome roku odluuje temeljem pisanoga zahtjeva uenika, te podatke o upisu unosi u NISpuS, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici uenika, te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

POSTUPAK PODNOENJA I RJEAVANJA PRIGOVORA

XXXIII.Uenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa uenika u I. razred srednje kole.

Redoviti uenik osnovne kole u Republici Hrvatskoj moe usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netono navedenih zakljunih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatraiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog uenika osnovne kole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje zavrava ili je zavrio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom zavrio prvi razred srednje kole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te eli ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne kolske godine zavrio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju kolu) moe zbog netono unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Sredinjem prijamnom uredu koji je unio podatke.U sluaju da nisu ispravljeni netono uneseni podaci, uenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj slubi za podrku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrenoj stranici NISpuS-a.

U sluaju da uenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, moe podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj koli koja je provela ispit.

U sluaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje kole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

Rokovi za podnoenje prigovora iz ove toke utvreni su u tokama XXIX., XXX. i XXXI. ovog Natjeaja. odluke.

NAKNADE ZA POVEANE TROKOVE OBRAZOVANJA

XXXIV.Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi poveani trokovi obrazovanja.

Za svaku godinu obrazovanja kola donosi Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika uenika, te cijeni obrazovanja. Ukoliko je Odluka donesena, oglaena je u ovom Natjeaju, te u NISpuS-u.

kola moe potpuno ili djelomino osloboditi uenika obveze plaanja poveanih trokova obrazovanja.

KLASA: 602-03/16-01/5URBROJ: 2198/1-04/1-16-16Zadar, 7. lipnja 2016. godine

STRUKTURA I OPSEG UPISA UENIKA U I. RAZRED SREDNJIH KOLA ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

Red. Br.ifra koleSREDNJA KOLAProgram obrazovanja / zanimanjeTrajanje obrazovanjaBroj upisnih mjesta Nastavni predmeti posebno vani za upisDravno/ Meudr. Natjecanje - nastavni predmeti prema odabiru koleVane napomeneStrani jezik koji se ui u koli

1.13-107-502GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, ZadarOpa gimnazija472hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, povijest, geografijaBiologijaUenici mogu izabrati program uenja njemakog jezika za njemaku jezinu diplomu - DSD. Kao fakultativni program uenici mogu izabrati uenje francuskog i panjolskog jezika. Provjera znanja engleskog jezika (samo za uenike koji nisu uili engleski jezik kao 1. strani jezik) odrat e se u koli 29. lipnja 2016. godine u 9:30 sati. Dostava upisnica i ostalih dokumenata: 11. srpnja 2016. godine od 9:00 do 14:00 sati i 12. srpnja 2016. godine od 9:00 do 16:00 sati. Engleski jezik, Talijanski jezik i Njemaki jezik

Jezina gimnazija472

2.13-107-503GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIA, Perivoj Vladimira Nazora 3/I, ZadarOpa gimnazija496hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, povijest, geografijaBiologijaU koli se izvodi: - DSD program uenja njemakog jezika, kojim se stjee meunarodni certifikat o znanju njemakog jezika. Razine: DSD1 i DSD2; - Fakultativni program francuskog jezikaEngleski jezik, Talijanski jezik i Njemaki jezik

Prirodoslovno-matematika gimnazija424hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizika

3.13-107-501GIMNAZIJA FRANJE PETRIA, Obala kneza Trpimira 26, ZadarOpa gimnazija448hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, povijest, geografijaBiologija- Prvi strani jezik je engleski jezik. Za drugi obavezni strani jezik uenici biraju izmeu talijanskog i njemakog jezika.Engleski jezik, Talijanski jezik i Njemaki jezik

Prirodoslovno-matematika gimnazija448hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizika- Umjesto drugog stranog jezika uenici imaju proiren program matematike i informatike

4.13-107-504KLASINA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II., Jerolima Vidulia 2, ZadarKlasina gimnazija452hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, povijest, geografijaVjeronauk/Engleski jezik i Talijanski jezik

5.13-107-518EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA, Antuna Gustava Matoa 40, ZadarEkonomist466hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, tehnika kulturaInformatika raunalstvoZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa (za sve programe) kandidat prilae: - Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti -Ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis OSTALE NAPOMENE: Provjera poznavanja prvog stranog jezika za kojeg ne postoje podaci da se uio najmanje etiri godine (za sve programe) odrat e se u koli 1. srpnja 2016. godine u 9:00 sati. Engleski jezik, Talijanski jezik i Njemaki jezik

Komercijalist422

Poslovni tajnik422

Upravni referent422

Prodava - IG322hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik

6.

13-107-514

PRIRODOSLOVNO-GRAFIKA KOLA, Perivoj Vladimira Nazora 3, ZadarKemijski tehniar422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizikaInformatika RaunalstvoZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Kod prijave za upis kandidat prilae: - za programe grafiki-urednik dizajner, medijski tehniar i WEB dizajner Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti - za program Kemijski tehniar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE: - Provjera znanja iz stranog jezika odrat e se 29. lipnja 2016. godine

Engleski jezik, Talijanski jezik, Njemaki jezik i Latinski jezik

Grafiki urednik - dizajner422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, likovna kultura, tehnika kulturaInformatika Raunalstvo

Medijski tehniar411

WEB dizajner411

7.13-107-509MEDICINSKA KOLA ANTE KUZMANIA, Dr. Franje Tumana 24 G, ZadarMedicinska sestra ope njege / Medicinski tehniar ope njege548hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, fizikaBiologija, kemija, fizikaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe Medicinska sestra ope njege/ medicinski tehniar ope njege i Dentalni tehniar/ dentalna tehniarka lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE: - Provjera runih spretnosti kao dodatni element vrednovanja za program Dentalni tehniar/ dentalna tehniarka odrat e se 4. srpnja 2016. godine u 9:00 sati. - Upisnica i ostali dokumenti za upis dostavljaju se u kolu od 11. do 15. srpnja 2016. godine od 9:00 do 13:00 sati.

Engleski jezik, Njemaki jezik

Zdravstvena gimnazija - eksperimentalni program424

Dentalni tehniar/ Dentalna tehniarka424

8.

13-107-519

HOTELIJERSKO-TURISTIKA I UGOSTITELJSKA KOLA, Antuna Gustava Matoa 40, ZadarHotelijersko-turistiki tehniar472hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, likovna kultureBiologijaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe Hotelijersko-turistiki tehniar i Turistiko-hotelijerski komercijalist Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti - za programe Konobar, Kuhar i Slastiar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

OSTALE NAPOMENE: - Upisnica i ostali dokumenti za upis dostavljaju se u kolu od 11. do 13. srpnja 2016. godine od 8:30 do 16:00 sati.

Engleski jezik, Njemaki jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, panjolski jezik

Turistiko-hotelijerski komercijalist424

Konobar324hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik

Kuhar324

Slastiar324

Pomoni konobar - TES36Kandidati se rangiraju na posebnim ljestvicama poretka. Prijava kandidata vri se u Uredu dravne uprave u Zadarskoj upaniji, Jurja Barakovia 1, Zadar/Prilikom upisa kandidat prilae: - Rjeenje nadlenog Ureda o primjerenom obliku kolovanja u osnovnoj koli - Struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje izdanoga na temelju strunog miljenja nadlenog kolskog lijenika

Pomoni kuhar i slastiar - TES36/

9.13-107-512TEHNIKA KOLA, Nikole Tesle 9 C, ZadarRaunalni tehniar za strojarstvo422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, fizika, tehnika kulturaMladi tehniarZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnostiEngleski jezik, Njemaki jezik

Arhitektonski tehniar422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, tehnika kultura, likovna kulturaPovijestPrilikom upisa kandidat prilae: - lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

Za programe Zrakoplovni tehniar IRE i Zrakoplovni tehniar ZIM provjera znanja iz engleskog jezika odrat e se u Tehnikoj koli 4. srpnja 2016. godine u 9:00 sati

Tehniar za elektroniku422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, tehnika kultura, povijestPovijest

Tehniar za mehatroniku422

Zrakoplovni tehniar IRE411

Zrakoplovni tehniar ZIM411hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, fizika, tehnika kulturaMladi tehniar

10.13-107-506POMORSKA KOLA, Ante Kuzmania 1, ZadarPomorski nautiar444hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, geografija, tehnika kulturaMladi tehniarZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole

Prilikom upisa kandidat prilae: - lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

Engleski jezik, Talijanski jezik

Tehniar za brodostrojarstvo444hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, fizika, tehnika kulturaMladi tehniar

11.13-107-515POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA KOLA STANKA OANIA, Dr. Franje Tumana 24 H, ZadarVeterinarski tehniar 422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, geografijaMladi tehniarZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe agroturistiki tehniar, mesar, pekar, poljoprivredni tehniar - fitofarmaceut i veterinarski tehniar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti; - za programe cvjear, prehrambeni tehniar, tehniar nutricionist Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti

OSTALE NAPOMENE: Prilikom upisa u program mesar kandidat prilae Ugovor o provedbi praktine nastave. Dodatne provjere odrat e se u koli 1. srpnja 2016. godine: - engleski jezik u 8:00 sati - njemaki jezik u 9:00 sati - talijanski jezik u 10:00 satiEngleski jezik, Njemaki jezik, Talijanski jezik

Poljoprivredni tehniar - fitofarmaceut411hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, tehnika kultura

Agroturistiki tehniar411hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, geografija, tehnika kultura

Prehrambeni tehniar411hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, tehnika kultura

Tehniar nutricionist411

Cvjear - IG38hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik/

Mesar - IG 38

Pekar - IG38

Pomoni cvjear - TES35Kandidati se rangiraju na posebnim ljestvicama poretka. Prijava kandidata vri se u Uredu dravne uprave u Zadarskoj upaniji, Jurja Barakovia 1, Zadar/Prilikom upisa kandidat prilae: - Rjeenje nadlenog Ureda o primjerenom obliku kolovanja u osnovnoj koli - Struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje izdanoga na temelju strunog miljenja nadlenog kolskog lijenika

Pomoni pekar - TES35

12. 13-107-511OBRTNIKA KOLA GOJKA MATULINE, Ivana Maurania 32, ZadarKozmetiar 422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, likovna kulturaFizikaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti - Ugovor o provedbi praktine nastave (3 primjerka)Engleski jezik, Njemaki jezik

Frizer - JMO335hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezikKemijaPrilikom upisa kandidat prilae: - lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - ugovor o naukovanju za strukovnu kvalifikaciju (4 primjerka)

Pediker - JMO39Biologija

13.13-107-513STRUKOVNA KOLA VICE VLATKOVIA, Nikole Tesle 9 C, ZadarTehniar cestovnog prometa422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, tehnika kultura, TZKSigurno u prometuZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za program Tehniar cestovnog prometa Potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti - za sve ostale programe lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti OSTALE NAPOMENE: - Dodatni ispit i provjera poznavanja stranog jezika za uenike kojima to nije bio prvi strani jezik odrat e se 1. srpnja 2016. godine u 8:00 sati, odnosno 24. kolovoza 2016. godine u 8:00 sati. - svi uenici koji upisuju obrtnike programe JMO prilikom upisa trebaju, od 11. do 15. srpnja 2016. godine, donijeti Ugovor o naukovanju potpisan s jednim od licenciranih obrtnika ili pravnih osoba sa popisa objavljenog na WEB stranici kole i mrenoj stranici www.minpo.hr u aplikaciji e-NaukovanjeEngleski jezik, Njemaki jezik, Talijanski jezik

Tehniar za raunalstvo - novi strukovni kurikulum422Informatika "infokup"

Tehniar za vozila i vozna sredstva422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija, tehnika kulturaMladi tehniar

Automehatroniar - JMO336hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik

Tokar - JMO36

Instalater kunih instalacija - JMO320

Autolimar - JMO312

Elektroinstalater - JMO314

Telekomunikacijski monter - IG312

Brodomehaniar - IG310

Voza motornog vozila - IG322

Soboslikar - liilac - JMO38

Stolar - JMO310

Zidar - JMO36

Elektromehaniar - JMO38

14.13-107-522ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA, Kraljskog Dalmatina 4/I, ZadarEksperimentalni program - gimnazijski program:Matematika, FizikaDODATNE PROVJERE: Ljetni rok: 1. test opih sposobnosti - 30. lipnja 2016. u 10:00 sati 2. upitnik linosti - 30. lipnja 2016. u 11:00 sati 3. razgovor (intervju) - 30. lipnja 2016. u 12:00 sati 4. provjera iz engleskog jezika - 30. lipnja 2016. u 12:00 Jesenski rok: 1. test opih sposobnosti - 24. kolovoza 2016. u 10:00 sati 2. upitnik linosti - 24. kolovoza 2016. u 11:00 sati 3. razgovor (intervju) - 24. kolovoza 2016. u 12:00 sati 4. provjera iz engleskog jezika - 24. kolovoza 2016. u 12:00 sati GODINJA KOLARINA: - za Eksperimentalni program iznosi 29.000,00 kuna - za opu gimnaziju iznosi 30.000,00 kuna - drugo dijete iznosi 22.000,00 kuna - za uenike koji su zavrili PO NOVA iznosi 25.000,00 kuna. U svakom razredu jedno dijete branitelja ima stipendiju. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: - upisnica - svjedodbe 7. i 8. razreda osnovne kole - Domovnica - Rodni listEngleski jezik, Talijanski jezik, Njemaki jezik, Francuski jezik, panjolski jezik, Ruski jezik

- prirodoslovni smjer418hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija, biologija

- humanistiki smjer418hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, likovna umjetnost

Opa gimnazija410hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, povijest, geografija

15.13-107-516KOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, Perivoj Vladimira Nazora 3/IV, ZadarLikovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) - fotografski dizajner - aranersko-scenografski dizajner - dizajner tekstila422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, kemija, likovna kultura, tehnika kulturaLIKProvjera likovnih sposobnosti odrat e se u koli 29. i 30. lipnja 2016. godine u 9:00 sati. Za uenike s tekoama provjera likovnih sposobnosti odrat e se 21. lipnja 2016. godine u 9:00 sati. Provjera predznanja stranog jezika (engleski i njemaki jezik) odrat e se u koli 1. srpnja 2016. godine u 9:00 sati. Za uenike s tekoama provjera predznanja stranog jezika (engleski i njemaki jezik) odrat e se u koli 23. lipnja 2016. godine u 9:00 sati.Engleski jezik, Njemaki jezik

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) - grafiki dizajner - slikarski dizajner - dizajner odjee444

iva odjee 210hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik/Zdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

16.13-107-521GLAZBENA KOLA BLAGOJE BERSA, Dr. Franje Tumana 24 E, ZadarGlazbenik - pripremno obrazovanjehrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura, TZK/Prijamna audicija: - smjer: teoretski, klarinet, saksofon i truba odrat e se u koli 29. lipnja 2016. godine u 9:00 sati, odnosno 24. kolovoza 2016. godine u 11:00 - smjer: pjevanje - odrat e se u koli 29. lipnja 2016. godine u 11:00 sati, odnosno 24. kolovoza 2016. godine u 11:00 sati Audicija se sastoji od ispita glazbenog sluha, glazbenog pamenja i glazbenog ritma, a za pjevae izvedba dvije vokalne skladbe./

- glazbenik truba21

- glazbenik pjeva29

- glazbenik teoretski smjer26

- glazbenik klarinetist21

- glazbenik saksofonist21

Glazbenik - program srednje kole/Uvjet za upis je zavrena osnovna glazbena kola ili II. Pripremni razred srednje glazbene kole i uspjeno poloeni struni dio razredbenog ispita iz temeljnog predmeta i solfeggia. Za upis glazbeno-teoretskog programa provjerava se i znanje glasovira.

Prijamni ispit odrat e se u koli: - u ljetnom roku: za sve instrumente 30. lipnja 2016. godine u 9:00 sati, a solfeggio (pismeni i usmeni) 29. lipnja 2016. godine u 9:00 sati; - u jesenskom roku: za sve instrumente 25. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati, a solfeggio (pismeni i usmeni) 24. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati

- glazbenik klavirist44

- glazbenik orgulja41

- glazbenik klarinetist42

- glazbenik truba41

- glazbenik udaraljka43

- glazbenik violinist42

- glazbenik saksofonist41

- glazbenik gitarist43

- glazbenik pjeva41

- glazbenik teoretski smjer47

Plesa suvremenog plesa115/ Zdravstvene kontraindikacije za ovaj program obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Kod upisa kandidat prilae: - lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijamna audicija za program plesa suvremenog plesa odrat e se u koli: - u ljetnom roku: 29. lipnja 2016. godine u 9:00 sati, - u jesenskom roku: 24. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati.

OSTALE NAPOMENE - uenici (osim usmjerenih) plaaju iznos participacije od 150,00 kuna mjeseno, odnosno 250,00 kuna mjeseno za uenike strane dravljane koji sami plaaju kolarinu iz zemalja izvan EU, kroz 10 nastavnih mjeseci.

17.13-002-501SREDNJA KOLA KNEZA BRANIMIRA, Antuna Mihanovia 19, BenkovacEkonomist422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija biologijaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe keramiar, automehatroniar, instalater grijanja i klimatizacije i tokar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - za programe ekonomist, raunalni tehniar za strojarstvo i prodava potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE: Za program: ope gimnazije bodovni prag je 60 bodova; ekonomist bodovni prag je 54 bodova; raunalni tehniar u strojarstvu bodovni prag je 46 bodova. Za programe prodava, keramiar, automehatroniar, instalater grijanja i klimatizacije i tokar prilikom upisa potrebno je dostaviti Ugovor o naukovanju. Kod ljetnog upisnog roka uplatnice i dodatna dokumentacija dostavljaju se u kolu 11. i 12. srpnja 2016. godine do 15:00 sati. Engleski jezik, Talijanski jezik, Njemaki jezik

Opa gimnazija422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, kemija

Raunalni tehniar za strojarstvo422hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija, geografija

Automehatroniar - JMO38hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik

Instalater grijanja i klimatizacije - JMO37

Tokar - JMO37

Keramiar - oblaga37

Prodava - IG316

18.13-003-501SREDNJA KOLA BIOGRAD, Augusta enoe 29, Biograd na MoruEkonomist424hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologijaBiologijaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe kuhar, brodograditelj i brodomehaniar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - za programe ekonomist, prodava i konobar potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE - Dodatne provjere odrat e se u koli 29. lipnja 2016. godine u 9:00 sati, odnosno 24. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati. - Bodovni prag za program ope gimnazije je 60 bodova. - Bodovni prag za program ekonomist je 54 boda. Engleski jezik, Talijanski jezik, Njemaki jezik, Francuski jezik, Latinski jezik

Opa gimnazija424

Konobar38hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezikGeografija

Kuhar311

Prodava - IG37

Brodograditelj nemetalnog broda - IG310Mladi tehniar i Mladi poduzetnik

Brodomehaniar - IG314

19.13-055-501SREDNJA KOLA OBROVAC, Ulica hrv. asnika Senada upana 17, ObrovacEkonomist414hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologijaInformatika - RaunalstvoZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe instalater kunih instalacija i vodoinstalater lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - za program ekonomist potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE - Prilikom upisa u programe instalater kunih instalacija i vodoinstalater kandidat prilae Ugovor o naukovanju. - Dodatne provjere odrat e se u koli 30. lipnja 2016. godine Engleski jezik, Njemaki jezik, Talijanski jezik

Opa gimnazija414hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, likovna kultura

Instalater kunih instalacija - JMO37hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezikMladi tehniar

Vodoinstalater - JMO37Mladi tehniar

20.13-063-501SREDNJA KOLA BARTULA KAIA, Ante Starevia 9, PagOpa gimnazija424hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologijaBiologijaBodovni prag za program ope gimnazije je 56 bodova.Engleski jezik, Talijanski jezik

Konobar36hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezikZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za program kuhar lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - za program konobar potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti. OSTALE NAPOMENE - Dodatne provjere iz engleskog jezika odrat e se u koli 1. srpnja 2016. godine, odnosno 25. kolovoza 2016. godine. - Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije: 11. i 12. srpnja 2016. godine od 8:00 do 12:00 sati

Kuhar38

21.13-027-527SREDNJA KOLA GRAAC, kolska ulica 8, GraacEkonomist418hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, tehnika kulturaFizikaZdravstvene kontraindikacije za ove programe obrazovanja navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Prilikom upisa kandidat prilae: - za programe ekonomist i Tehniar zatite prirode potvrdu nadlenog kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti; - za programe autolimar-JMO i bravar-JMO lijeniku svjedodbu specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

OSTALE NAPOMENE: - Dodatne provjere iz engleskog i njemakog jezika (za sve programe) odrat e se u koli 30. lipnja 2016. godine u 9:00 sati , odnosno 25. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati. - Prilikom upisa u programe autolimar-JMO i bravar-JMO kandidat prilae Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom. - Upisnice i ostalu dokumentaciju kola zaprima od 11. do 13. srpnja 2016. godine od 8:00 do 14:00 sati.

Engleski jezik, Njemaki jezik

Tehniar zatite prirode418hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, biologija, kemija, tehnika kulturaGeografija

Autolimar - JMO36hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezikMladi tehniar

Bravar - JMO36