NATJECAJ ZA UPIS UCENIKA 2016-17

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NATJECAJ ZA UPIS UCENIKA 2016-17

(ZADARSKA UPANIJA)

NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED SREDNJE KOLE U K. GOD. 2016./2017.Na temelju lanka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj: 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14) srednje kole Zadarske upanije oglaavaju

NATJEAJ ZA UPIS UENIKA U I. RAZRED SREDNJE KOLE ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

Zajednika obavijest

Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

Ope odredbe

I.Pravo upisa u prvi razred srednje kole imaju svi kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje, pod jednakim uvjetima u skladu s brojem upisnih mjesta utvrenih Odlukom o upisu uenika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. (Narodne novine broj: 52/15), te kriterijima utvrenih Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole (Narodne novine broj: 49/15).

Pod jednakim uvjetima u srednje kole upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava te djeca dravljana iz drava lanica Europske unije.

U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kandidat stariji od 18 godina.

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetnikog obrazovanja propisane su lankom 8. Zakona o umjetnikom obrazovanju (Narodne novine broj: 130/11).

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS).

U svakome upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie est (6) obrazovnih programa.

II.U srednju kolu moe se upisati i redovito obrazovati bez plaanja trokova kolovanja i kandidat koji je strani dravljanin iz zemlje izvan Europske unije ako ispunjava jedan od sljedeih uvjeta:1. ako za to postoji meudravni ugovor ili drugi interes tijela dravne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo u Hrvatskoj;3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski dravljanin;4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u Hrvatskoj;7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili traitelj azila;8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zatitom ili stranac pod privremenom zatitom.Kandidat strani dravljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta, moe se upisati u srednju kolu kao redoviti uenik uz obvezu plaanja trokova kolarine.

ELEMENTI VREDNOVANJA

III.Za upis u I. razred srednje kole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajedniki, dodatan i poseban element.

ZAJEDNIKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

IV.Zajedniki element za upis kandidata u sve srednjokolske programe obrazovanja ine prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.Na takav nain mogue je stei najvie 20 bodova.

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju kraem od tri godine vrednuju se prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte, u trajanju od najmanje tri godine, uz element iz stavka 1. ove toke, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.Na takav nain mogue je stei najvie 50 bodova.

Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine, uz element iz stavka 1. ove toke vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisanaPopisom predmeta posebno vanih za upiskoji je sastavni dio Pravilnika, a jedan samostalno odreuje srednja kola. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova.

U sluaju da kandidatu u svjedodbama za posljednje etiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su znaajni za prijavu za upis, za utvrivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zakljunih ocjena na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

V.Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju: na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima kolskih sportskih drutava.

Provjera posebnih znanja kandidata

VI.(1) Srednje kole mogu, u opravdanim sluajevima, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno vanih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. (2) Na temelju provjera iz stavka 1. ovoga lanka kandidat moe ostvariti najvie 5 bodova. (3) Provjera iz stavka 1. ovoga lanka nije eliminacijska.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna

VII.(1) Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izraavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). Navedenom provjerom mogue je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova.(2) Konana ljestvica poretka kandidata utvruje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izraavanje i zajednikog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.(3) Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izraavanje.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe glazbene umjetnosti

VIII.Kandidatima koji su uspjeno zavrili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje glazbene kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega glazbenog programa vrednuju se: zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; postignuti opi uspjeh iz petoga i estoga razreda glazbene kole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja; konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.Na takav nain mogue je stei najvie 260 bodova.Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevae obuhvaa provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretiara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloenog rada (izgraeno glazbalo). Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.Kandidati koji nisu pohaali osnovnu glazbenu kolu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene kole nakon prijamnoga ispita koji sadri provjeru sluha, glazbenog pamenja i ritma, a za glazbenika pjevaa i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu moe se ostvariti najvie 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

IX.Kandidati koji su uspjeno zavrili osnovno plesno odnosno baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje plesne kole za upis u I. razred etverogodinjega srednjega plesnog programa vrednuju se: zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja; opi uspjeh iz etvrtoga razreda plesne odnosno baletne kole ili uspjeh iz pripremnoga razreda; konani rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji ukljuuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje je utvrdila kola i objavila u ovome Natjeaju.Na takav nain mogue je stei najvie 200 bodova.

Na temelju prijamnoga ispita mogue je stei najvie 115 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario vei broj bodova na prijamnome ispitu plesne darovitosti.

Kandidat koji nije pohaao osnovnu plesnu kolu upisuje pripremni razred srednje plesne kole nakon poloenoga prijamnog ispita plesne darovitosti. Na prijamnome ispitu moe se ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni prag je 70 bodova.

Izbor kandidata za upis u programe plesne umjetnosti utvruje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom lijenika specijalista (ortopeda).

Vrednovanje uspjeha iznimno darovitih kandidata

X.Na temelju iznimne darovitosti, a koju je pokazao na provjeri darovitosti koju provodi glazbena ili plesna kola, uz suglasnost nastavnikog vijea, u pripremni program sre