Click here to load reader

Naknada iz osiguranja

 • View
  104

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naknada iz osiguranja. JS. Pojam. Naknada ili odšteta – cilj osiguranja. Naknada ili odšteta – sva izdavanja iz fonda za osiguranje kada nastupe predviđeni nepovoljni slučajevi, odnosno kada se ostvare ekonomski štetni događaji. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Naknada iz osiguranja

 • JS

 • Naknada ili odteta cilj osiguranja.Naknada ili odteta sva izdavanja iz fonda za osiguranje kada nastupe predvieni nepovoljni sluajevi, odnosno kada se ostvare ekonomski tetni dogaaji.Naknada ili odteta - vrednost izraena u novcu, na kojuosiguranik, odnosnokorisnik osiguranjapolae pravo prilikom nastupanjaosiguranog sluaja.Obaveza osiguravaa se sastoji u tome da kada se ostvari nepovoljni dogaaj izvri obeteenje ako se radi o imovinskom osiguranju, odnosno isplati odreenu osiguranu sumu ako se radi o osiguranju lica.

 • ta osiguranje prua osiguranicima?

  Odgovor: SIGURNOST

  To je zapravo spremnost da eventualna teta bude nadoknaena iz osiguranja. Naknada je spoljanji izraz i potvrda te spremnosti.

 • Visina naknade u imovinskom osiguranju je funkcija tri elementa, koja su meusobno povezana:

 • Izosiguranjase ne moe dobiti vie nego to je nastali obimtete, i to samo u granicamasume osiguranjai vrednostiosigurane stvari. Stoga se svaki od ovih elemenata moe pojaviti kao gornja granicaosiguravaeveobaveze maximalna obaveza.Kodosiguranja od nezgodena iznos naknade utiuvisina osigurane sume i obim posledica nesrenog sluaja. Naknada koja se isplaujekorisniku osiguranjane moe prei iznososigurane sume. Zavisno od posledica, najee se isplauje samo njen deo.Uosiguranju ivotanaknadu predstavlja unapred ugovorenaosigurana sumailirentakoja se isplaujeosiguraniku, ili licu koje on odredi.

 • Potrebno je praviti razliku izmeu tete (gubitka) osiguranika i naknade iz osiguranja.teta osiguranika faktiki gubitak koji je osiguranik pretrpeo kao rezultat delovanja nesrenih sluajevaNaknada iz osiguranja iznos koji se isplauje osiguraniku za pokrie (naknadu) tete.

 • Naknada iz osiguranjainaknada tetene poklapaju se uvek, pa prilikom utvrivanjanaknade iz osiguranja, nisu retke neugodne situacije jer oekivanja budu jedno anaknada iz osiguranja ispadne neto drugo.Nesuglasice proizlaze iz nepoznavanja pravnih pravilaosiguranjakoja dolaze do izraaja prilikom utvrivanjanaknade iz osiguranja.Pravo na naknadutetekodosiguranja imovinemogu imati samo ona lica koja u momentu nastankatete imaju statusosiguranika, tj. materijalni interes da setetane dogodi

 • teta nije nuno jednaka vrednosti osigurane stvari.teta je nia od vrednosti osigurane stvari ako je delimina ili ako pored osiguranika postoje i drugi nosioci stvarnih prava na istoj stvari.Naknada iz osiguranja ne moe biti vea od visine prouzrokovane tete, ali samo u granicama osigurane sume, a najvie do vrednosti osigurane stvari.Vrednost osigurane stvari jeste, dakle, gornja granica naknade iz osiguranja, odnosno obaveze osiguravaa. Kao vrednost osigurane stvari najee se uzima trina vrednost (nabavna ili prodajna cena) stvari.

 • Odnosno:

  Osigurana suma x teta Vrednost osigurane stvari

  NAKNADA =Naknadateta

  =Osigurana sumaVrednost osig. stvari

 • Danas ljudi znaju cenu svemu, a niemu vrednost- Oskar Vajld

  Cena Vrednost