of 5/5
P R E M I U M ® INFORMACIONI SISTEM ZA OSIGURANJE Oracle, JD Edwards, and PopleSoft are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

P R E M I U M · 2015-04-18 · sistema, vrsta osiguranja, strukture premije (iz poslovne politike društva), uslova, načina osiguranja, doplataka i popusta, vrste šteta, uzroci

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P R E M I U M · 2015-04-18 · sistema, vrsta osiguranja, strukture premije (iz poslovne politike...

 • P R E M I U M®INFORMACIONI SISTEM ZA OSIGURANJE

  Oracle, JD Edwards, and PopleSoft are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

 • «PREMIUM Software je uspešno implementirao programski paket za osiguranje

  koji nam je omogućio efikasnu integraciju poslovnih procesa i podržao razvoj kompanije.»

  Milovan Đurović generalni direktor

  GLOBOS osiguranje a.d.o. Beograd

  Premium® je integralni informacioni sistem za podršku poslovnih procesa i funkcija osiguravajućih društava.

  Premium® nije razvijan za potrebe ni jednog konkretnog poslovnog subjekta, već je identifikacijom i modeliranjem ključnih procesa osiguranja, kroz faze analize, dizajna i izgradnje kreiran informacioni sistem, koji se uz manja podešavanje prilagođava konkretnim potrebama.

  Premium® obezbeđuje informatičku podršku za sve vrste i tarife osiguranja kroz evidentiranje podataka koji su neophodni za ispunjenje zakonskih obaveza kompanije, obaveza prema klijentima, kao i podatke koji obezbeđuju precizne tehničko-statističke izveštaje za potrebe asocijacija osiguravajućih organizacija i menadžmenta kompanije. Omogućeno je praćenje aktivnosti po organizacionim delovima društva: nivo društva, filijale-predstavništva, sektora,…

  Premium® je razvijen u korišćenjem savremenih trendova u kreiranju informacionih sistema:• Downsizing / rightsizing Prelazak na jeftinije (PC) i tehnički savremenije hardverske platforme primerene veličini poslovnog sistema koji kao posledicu imaju smanjenje troškova održavanja računarske opreme• Otvoreni sistemi Korišćenje OPEN tehnologija koji omogućavaju zaštitu investicija u informatičke resurse na duži period (rasprostranjeni Linux i Windows operativni sistemi, grafičke radne stanice, multiplatformske relacione baze podataka i TCP/IP komunikaciona arhitektura)• Troslojna arhitektura• De facto standardi razvoja i implementacije

  Premium® se vrlo lako implementira. Poseduje korisničko uputstvo za rad sa maskama za unos podataka i katalogom izveštaja. Uputstva je sastavni deo aplikativnog sofvera.

  Premium® se sastoji od 6 podsistema:

  1. Pribava osiguranja i likvidacija šteta2. Stroga evidencija3. Auto osiguranja4. Finansije i računovodstvo5. Statistika6. Plasmani sredstava7. Premium survey – podsistem za nadzor u osiguranju

 • Podsistem za evidentiranje poslovnih promena u osiguranju imovine i lica.

  • Podržane su sve vrste osiguranja, tarife premija, tarifne grupe i podgrupe. Evidentiraju se podaci koji su neophodni za obavezno statističko izveštavanje i izveštavanje menadžmenta.

  • Podržane su funkcije održavanje registara tarifnog sistema, vrsta osiguranja, strukture premije (iz poslovne politike društva), uslova, načina osiguranja, doplataka i popusta, vrste šteta, uzroci šteta, …

  • Poreski sistem omogućuje obračune poreza u zavisnosti od niza parametara i njihovo evidentiranje po različitim mestima za uplatu, uz automatsko

  stvaranje obaveze društva, kao i automatsko formiranje instrumenata platnog prometa.

  • Podaci o poslovnim promena unose se sa originalnih dokumenata, naknadno ili u trenutku prodaje (polise), uz automatske kontrole ispravnosti podataka. Pored nevedenih načina, podaci se mogu učitati sa magnetnog medijuma (ili datoteke) čiji izvor može da bude neki drugi programski podsistem, sa šaltera banke, zastupnika, agencije za tehnički pregled i sl.

  Neki od informatički podržanih poslovnih procesa:1. Evidencija podataka pribave osiguranja− Polise− OS obrasci− Fakture− Priznanice− Uplate premija− Akviziteri i zastupnici

  2. Promene u toku osiguranja

  3. Dnevni i mesečni obračun i fakturisanje premije za pravna lica

  4. Automatska obnova osiguranja pravnih lica

  5. Prijava i likvidacija šteta− Prijava− Procena− Likvidacija− Knjigovodstveno praćenje− Rezervacije šteta− Knjiga šteta

  6. Izveštaji o pribavi osiguranja− Pregledi ugovorene, obračunate i naplaćene premije po vrstama osiguranja, organizacionim delovima, kategorijama komitenata− Pregledi fakturisane i naplaćene premije po tarifnim premijama i tarifnim grupama, za fizička i pravna lica− Pregledi fakturisane i naplaćene bruto premije po komitentima i ugovorima osiguranja (polisama)− Polisirana premija osiguranja, prenosna premija− Bruto i neto premija, tehnička premija, režijski dodatak, …− Pregledi o broju ugovorenih osiguranja i osiguranih objekata tj. lica− Portfelj osiguranja− Najveći osiguranici− Ostalo

  7. Izveštaji o obračunu i likvidaciji šteta− Pregledi prijavljenih i likvidiranih šteta po vrstama osiguranja, organizacionim delovima, komitentima− Pregledi prijavljenih i likvidiranih šteta po tarifama premije − Pregledi o broju šteta, oštećenih objekata, rezervisanih šteta− Naknade za štetu, iznosi odšteta− Životni ciklus šteta− Ostali pregledi

  8. Obračuni:− Obračun vatrogasnog doprinosa− Obračun prihodovane i prenosne premije (pro-rata temporis)− Obračun tehničkog rezultata− Ostalo…

  9. Ostalo− Sistem je povezan za finansijskim knjigovodstvom, te nije potreban naknadni unos.

  PRIBAvA OSIgURANjA I LIKvIDACIjA šTETA

  Podsistem predstavlja informatičku podršku poslovima vezanim za materijalno poslovanje sa dokumentima koji u osiguranju zahtevaju tzv. strogu evidenciju (polise).

  • Premium precizno i ažurno evidentira podatke o:• Polisama koje su primljene u trezor• Blokovima polisa kojim su zaduzeni akviziteri • Prodatim polisama • Storniranim polisama• Izgubljenim ili ukradenim polisama• Uništenim polisama• Polisama koje su vraćene u trezor

  • Standardni izveštaji koje generiše ovaj podsistem daju potpun uvid u stanje zaliha po svim tipovima polisa. Neki od izveštaja su:

  • Potvrda o izdatim polisama• Potvrda o polisama koje su vraćene u trezor• Stanje zaliha u trezoru• Ostali pregledi o broju polisa kod zastupnika ili u trezoru

  • Analitičnost evidencijaEvidentira se svaki događaj vezan za rukovanje dokumentima stroge evidencije. Podaci se evidentiraju za svakog zastupnika posebno, uz vođenje informacije ko je i kada izdao polise.

  • Povezanost sa drugim podsistemimaEvidentiranjem polise u podsistemu Pribava osiguranja zastupnik se automatski razdužuje navedenom polisom.

  STROgA EvIDENCIjA

  Ovo je namenski paket za osiguranja auta. Podsistem je front-end sistem za unos polisa u trenutku prodaje ili nakdnadno u back-office-u. Obezbeđen je unos i štampa polisa na pretštampane obrasce društva.

  Podsistem obuhvata interaktivno pravljenje sledećih polisa za pravna i fizička lica:

  • Polisa auto odgovornosti sa auto nezgodom i delimičnim kaskom• Putnicki automobili• Teretna vozila• Autobusi• vucna vozila• Specijalna motorna vozila• Motocikl• Prikljucna vozila• Motorna vozila inostrane registracije• Radna vozila• Sinska vozila• Motorna vozila za vreme probnih voznji• vozila i sasija u vreme transporta na sopstveni pogon• vozila za vreme mobilizacije od strane vlasti• Motorna vozila sa probnim tablicama• Polisa auto kasko sa auto nezgodom

  • Od rizika pozara i kradje (komb.A)• Od rizika pozara (komb.B)• Od rizika kradje (komb.C)• Od rizika loma stakla i stete od ziv. (komb.D)• Od rizika loma stakla na sopstv.autom. (komb.E)• Od rizika trosk.vuce,prev.sop.auto.,vozaca i punika(komb.F)• Od rizika obuhvac.komb.F uz potp.sops.automo.(komb.g)• Zeleni karton• Ostalo• Omogućen automatski obračun poreza• Popusti i doplatci• Načini osiguranja, načini plaćanja (na rate ili u gotovu)• Automatsko obnavljanje polise osiguranja • Skadencar i ostali izveštaji i pregledi

  AUTO OSIgURANjE

 • FINANSIjE I RAčUNOvODSTvO

  Osnova za podsistem statističkih izveštaja su dokumenta o zaključenim ugovorima o osiguranju, reosiguranju i štetama.

  Kod prikupljanja podataka o pribavi, odnosno obuhvatu osiguranja, osnovnu dokumentaciju čine dokumenta iz podsistema “Pribava osiguranja”, tj. polise,uranju, ponuda i drugi dokumenti, kao i dokumenta o izvršenom obračunu premije i drugim promenama u osiguranju.

  Kod prikupljanja podataka o vrstama i uzrocima šteta, osnovnu dokumentaciju predstavljaju dokumenta iz sistema “Likvidacija šteta”.

  1. Statistički bilteni premije2. Statistički bilteni šteta3. Statistički bilteni uzroka šteta4. Statistički RF obrasciPodsistem elektronsku razmenu podataka u XML formatu sa regulatornom insitucijom za nadzor osiguranja, saglasno zakonskoj regulativi: gODIšNjI PODACI• g1 Premije po vrstama osiguranja• g2 štete po vrstama osiguranja• g3 Troškovi nastali u vezi sa rešavanjem i isplatom štetama• g4 Promene kod životnih osiguranja

  • g5 Broj članova i zaključenih ugovora dobrovoljnog penzijskog osiguranja• g6 Broj odštetnih zahteva i njihov status kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja• g7 Stanje na računima fondova dobrovoljnog penzijskog osiguranja• g8 Starosna i polna struktura osiguranih lica kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja na dan 31.12 poslovne godine

  TROMESEčNI PODACI• T1 Premije po vrstama osiguranja• T2 štete po vrstama osiguranja• T3 Rezerve za izravnjanje rizika i za učešće u dobiti• T4 Promene kod životnih osiguranja• T5 Ostvarena regresna potraživanja• T6 Premija reosiguranja po vrstama osiguranja• T7 Stanje na računima fondova dobrovoljnog penzijskog osiguranja na dan 31.12• T8 Starosna i polna struktura osiguranih lica kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja na dan 31.12poslovne godine

  UTvRĐIvANjE I PRAĆENjE LIKvIDNOSTI DRUšTvA ZA OSIgURANjE• CF Praćenje novčanih tokova• L1 Praćenje pokazatelja likvidnosti

  STATISTIKA I NADZOR OSIgURANjA

  Podsistem omogućava evidentiranje plasiranih sredstava i njihovo vođenje po bankama, pojedinačnim depozitima, ročnosti, kamatnim grupama i sl.

  • Sistem obezbeđuje:• vođenje depozitnih partija• Kartice depozita• Pregledi o dospeću• Obaveštenja o dospeću• Ostali pregledi• Kamatni kalkulator

  PLASMANI SREDSTAvA

  TEhNIčKE KARAKTERISTIKE

  • Model Tree-tier Internet okruženje• Client Windows, Netscape or IE• Database server Aix/Linux/Windows, Oracle database 10g• Application server Linux/Windows Oracle Appication Server 10g• Mrežni protokol TCP/IP, SQL*Net• Razvojni alati Oracle Developer Suite (Designer, Forms and Reports, PL/SQL)

  Podsistem predstavlja standardni podsistem finansijkog knjigovodstva. Drugi podsistemi Premium-a automatski evidentiraju promene koje se odražavaju na glavnu knjigu i stanja komitenata, te nije potreban naknadan unos.

  • jedinstven sistem registara za sve podisteme• Kontni plan• Komitenti• Ugovori• Delatnosti• Naselja• Zemlje• valute• vrste promena•Dinarsko poslovanje• glavna knjiga• Obrada izvoda žiro računa sa automatskim

  zatvaranjem izlaznih i ulaznih faktura• Izlazne fakture• Ulazne fakture• Dinarski nalozi• Blagajne i interni nalozi• Storniranja naloga• virmanski nalozi• Zaključni list i salda konta• Bilans stanja i uspeha• Knjiga ulaznih faktura• Knjiga izlaznih faktura• Kartice po kontu, komitentu, polisi, itd…• IOS-i• Devizno poslovanje• Kursna lista• Devizni nalozi• Ostalo

 • We know your business!

  PREMIUM Sotware dooTrg Mladenaca 7/D1421000 Novi Sad, SrbijaTel: +381 21 4724 228

  www.premiumsoft.co.yu

  COREBANKING SYSTEMS IT SYSTEMS FOR INSURANCE COMPANIES TURNKEY SOLUTIONSEXPERIENCE STRATEGY, PROCESS & TRANSFORMATION PRODUCT SUPPORT

  ABACUS® and PREMIUM® are software products owned by PREMIUM Software and protected by Ministry Of Foreign Economy – Institute For Intellectual Proprietary Belgrade. Serbia