23
SET 1 1. Yang manakah objektif Wilayah Ekonomi Koridor Utara? I Membangunkan modal insan II Memberi Khidmat nasihat sosial III Memaksimumkan potensi ekonomi IV Meningkatkan produktiviti pertanian kelapa sawit A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 2. Teras Membina negara bangsa Membangunkan modal insan berkualiti melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Teras di atas merujuk A Pelan Induk Perindustrian Negara B Pelan Tindakan Pembangunan Belia Negara C Pelan Tindakan Perpaduan Negara D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP) 2006 – 2010 3 Meningkatkan eksport barangan Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baru Pernyataan di atas merujuk kepada A. Dasar Sogoshosha Malaysia B Dasar Penswastaan Malaysia C Dasar Perindustrian Negara D Dasar Pensyarikatan Malaysia 4 ‘Memperkukuhkan asas moral masyarakat dan negara’ Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat Penyataan di atas merujuk objektif A Dasar Sosial Negara B Konsep Islam Hadhari C Pelan Integriti Nasional D Dasar Pendidikan Negara 1

modul soalan pa

  • Upload
    bozzun

  • View
    17

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

modul soalan pa

Citation preview

Page 1: modul soalan pa

SET 1

1. Yang manakah objektif Wilayah Ekonomi Koridor Utara?

I Membangunkan modal insan II Memberi Khidmat nasihat sosial III Memaksimumkan potensi ekonomi IV Meningkatkan produktiviti pertanian kelapa sawit

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

2. Teras Membina negara bangsa

Membangunkan modal insan berkualiti

melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

Teras di atas merujuk

A Pelan Induk Perindustrian Negara B Pelan Tindakan Pembangunan Belia Negara C Pelan Tindakan Perpaduan Negara D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP) 2006 – 2010

3 Meningkatkan eksport barangan

Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baru

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Dasar Sogoshosha Malaysia B Dasar Penswastaan Malaysia C Dasar Perindustrian Negara D Dasar Pensyarikatan Malaysia

4 ‘Memperkukuhkan asas moral masyarakat dan negara’

Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat

Penyataan di atas merujuk objektif

A Dasar Sosial Negara B Konsep Islam Hadhari C Pelan Integriti Nasional D Dasar Pendidikan Negara

1

Page 2: modul soalan pa

5. Yang manakah berikut menggambarkan pendemokrasian pendidikan negara ? I Mewujudkan pendidikan umum selama 11 tahun II Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan III Melahirkan institut pengajian tinggi bertaraf antarabangsa IV Menentukan tiada pelajar buta huruf dalam sistem pendidikan negara

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

6. Yang manakah merupakan faktor-faktor memungkinkan Malaysia menjadi Negara Perindustrian

Baru (NIC) ?

I Memperkasakan k-pekerja II Peningkatan projek-projek pembangunan III Pembasmian kemiskinan mengikut wilayah IV Pengimportan teknologi dan kemahiran tinggi

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

7. Mengurangkan masalah karenah birokrasi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara

Menguatkan kesedaran untuk membantu sektor swasta

Penyataan di atas merujuk kepada A Dasar Sogososha B Dasar Penswastaan C Dasar Pandang ke Timur D Dasar Persyarikatan Malaysia

8. Yang manakah antara berikut merupakan strategi utama melahirkan modal insan kelas pertama ? I Memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral II Memperkukuh keupayaan sains, penyelidikan dan pembangunan dan inovasi III Menyediakan kemudahan asas pendidikan mengikut piawaian yang ditetapkan IV Menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

9. Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi

Meningkatkan daya pengeluaran dan pasaran domestik

Penyataan di atas merujuk

A. Wawasan 2020 B Dasar Kependudukan C Dasar Pandang ke Timur D Pelan Induk Perindustrian

Page 3: modul soalan pa

10. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang matlamat Pelan Integriti Nasional ?

I Menggalakkan perkembangan sumber-sumber manusia II Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat III Membangunkan negara yang bertemakan nilai-nilai murni dan bermaruah IV Membentuk satu gerakan nasional secara terancang, sistematik dan bersepadu

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 11. Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara berteraskan peningkatan

I etika kerja II kecekapan III akses dalam pendidikan IV daya pengeluaran negara

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah melibatkan Malaysia dalam PBB?

I Mencadangkan Afrika Selatan dipecat daripada PBB II Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB III Menggesa penghapusan Dasar Aparteid di Afrika Selatan IV Menghantar pasukan tentera pengaman di bawah naungan PBB

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 13. Yang manakah usaha Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bagi mewujudkan kestabilan politik dan keselamatan dalam rantau ASEAN ?

I Mesyuarat ASEAN + 3 II Forum Serantau ASEAN (ARF) III Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN IV erjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

14. Yang manakah benar tentang isu-isu koletral yang menyebabkan hubungan Malaysia dengan Singapura renggang?

I Kadar harga air II Tuntutan ke atas Pulau Spratley III Pemerdagangan manusia ( human trafficking) IV Penebusgunaan tanah di perairan Pulau Tekong

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

Page 4: modul soalan pa

15. Yang manakah benar tentang matlamat Piagam ASEAN ?

I Tanggungjawab meningkatkan keamanan dan keselamatan adalah tanggungjawab kolektif II Menghormati negara anggota untuk memerintah negaranya sendiri III Mengurangkan jurang kemiskinan antara negara anggota IV Pergantungan kepada penyelesaian secara ketenteraan

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 16. Yang manakah benar tentang Setiausaha Agung ASEAN?

A Pengerusi ASEAN B Setiausaha Tetap C Ketua Pegawai Pentadbir ASEAN D Ketua Setiausaha Negara-negara ASEAN

17. Yang manakah tepat tentang Dialog Antarabangsa Langkawi (LIB)

I Menggalakkan perkongsian pintar II Membentuk pakatan menentang kuasa-kuasa besar III Merapatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara Afrika IV Membincangkan masalah hutang semua negara-negara membangun

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

18. Antara yang berikut, yang manakah merupakan pendirian Malaysia tentang tindakan Myanmar menahan pemimpin aktivis Aung San Suu Kyi?

I Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar II Malaysia mahu kuasa besar campur tangan dalam hal ehwal negara Myanmar. III Malaysia berpegang teguh pada prinsip tidak campur tangan urusan dalaman negara IV Malaysia memperjuangkan hak asasi Aung San Suu Kyi melalui PBB

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 19. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah ( ASEM )?

I Mewujudkan kerjasama ketenteraan II Malaysia menjadi Sekretariat Tetap ASEM III Dianggotai oleh negara-negara Asia dan Kesatuan Eropah IV Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 20. Yang manakah bentuk kerjasama yang akan merealisasikan penubuhan Komuniti Asia Timur menjelang 2015?

Page 5: modul soalan pa

A ASEAN + 3 B Forum Serantau ASEAN C Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik D Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

21

I II III IV

Jenis Kerajaan Monarki Persekutuan Republik Konfederasi

P Q R S

Ciri-ciri khas Kuasa sebenar pada kerajaan negeri Kuasa utama pada Presiden Perkongsian kuasa kerajaan pusat dan negeri Sistem warisan raja dan raja berkuasa mutlak

Padankan jenis kerajaan dan ciri-ciri khas sistem pemerintahan

I II III IV

A P Q R S

B Q P S R

C S R Q P

D R S P Q

22. Antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep Ketertinggian Perlembagaan?I Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggiII Parlimen mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan pentadbiranIII Undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan akan terbatal setakat mana

bercanggahIV Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan menjalankan kuasa mengikut budi

bicara baginda

A I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IV

23. Yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa?I Kuasa kerajaan dilaksanakan.oleh badan yang sama.II Orang yang sama tidak terlibat dalarn pengurusan lebih daripada satu kuasa.III Setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain.IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberi kepada bahagian lain.

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

. 24. Encik Osman berasal dari Selatan Thailand merupakan pemastautin tetap Malaysia

Isterinya warganegara Singapura telah melahirkan anak di Malaysia

Page 6: modul soalan pa

Antara berikut yang manakah benar tentang kewarganegaraan anak Encik Osman?

A Pemastautin tetap B Warganegara cara masukan C Warganegara cara Pendaftaran D Warganegara cara kuatkuasa undang-undang

25. Yang manakah merupakan tugas-tugas kabinet ? I Menjadi penasihat kepada Perdana Menteri II Memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat III Menyelaras dan membuat keputusan tentang semua dasar kerajaan IV Menangani sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

26. + Menyediakan minit mesyuarat Kabinet + Penasihat Kabinet dalam hal perkhidmatan awam + Menyediakan agenda mesyuarat Kabinet

Siapakah yang memainkan peranan di atas? A Perdana Menteri B Setiausaha sulit Kabinet C Ketua Setiausaha Negara D Timbalan Perdana Menteri

27. Menyelaraskan jentera pentadbiran antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri

Ketua Perkhidmatan Awam Persekutuan

Pernyataan di atas adalah antara tugas utama

A. Ketua Audit Negara B Ketua Setiausaha Negara C Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam

D Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

28. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Setiausaha Majlis Raja-raja

I Ahli Majlis Raja-raja II Layak mengundi dalam Majlis Raja-raja III Digelar sebagai Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Melayu IV Memegang jawatan selama yang diperkenan oleh Majlis Raja-raja

A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV

29. Antara berikut yang manakah tergolong sebagai aktiviti pegawai ex-officio dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri?

I Pegawai Kemajuan Negeri II Setiausaha Kerajaan Negeri III Ahli Dewan Undangan Negeri

Page 7: modul soalan pa

IV Penasihat Undang-undang Negeri

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

30 Yang manakah benar tentang bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri?

I Mempunyai kuasa menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Negeri II Boleh mengenakan tindakan disiplin kepada kakitangan Kerajaan Negeri III Mempunyai autonomi dalam pelantikan dan kenaikan pangkat bagi kakitangan

Kerajaan Negeri IV Mempunyai kuasa menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja

kakitangan Kerajaan Negeri

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 31.

Sultan I Ketua Agama Islam Negeri II Berdasarkan warisan takhta III Boleh didakwa di Mahkamah Khas

Yang DiPertua Negeri Ketua Agama Islam Negeri Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Boleh didakwa di Mahkamah Awam

IV Tempoh perkhidmatan selama 5 tahun Tempoh perkhidmatan 4 tahun untuk satu penggal

Pilih padanan jawapan yang tepat antara Sultan dan Yang di-Pertua Negeri.

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

32. Yang manakah antara berikut yang merupakan sumber kewangan bagi sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan diperuntukan oleh Kerajaan Persekutuan?

I Geran Tahunan II Geran Pelancaran III Geran Perimbangan IV Geran Penyelenggaraan

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

33. Yang manakah benar tentang tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan?

I Mengurus kacau ganggu sungai II Mencegah penularan penyakit berjangkit III Mengawal selia perkhidmatan bekalan air IV Mengenakan kompaun ke atas kesalahan membuang sampah

Page 8: modul soalan pa

A I dan II C II dan III B I dan IV D II dan IV

34. AGENSI KEMENTERIAN

P FELDA I. Kem. Sumber Asli & Alam SekitarQ TEKUN Nasional II. Kem Kemajuan Luar Bandar & WilayahR Perhilitan III. Kem Pertanian & Industri. Asas TaniS FELCRA IV. Jabatan Perdana Menteri

Yang manakah padanan yang betul dengan antara agensi dengan kementerian masing-masing?

35.

Majlis Pembangunan Negara

Majlis Keselamatan Negara

Pernyataan di atas merujuk kepada I Badan Penyelarasan antara kementerian II Badan yang ditubuhkan oleh Eksekutif III Badan yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan IV Badan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

36. Yang manakah antara yang berikut merupakan pemilih berdaftar yang layak mengundi secara

pos? I Calon pilihan raya II Pelajar yang belajar di luar negara III Pekerja syarikat swasta di luar negara IV Pegawai Suruhanjaya pilihan raya yang bertugas pada hari pengundian

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

37. Yang manakah merupakan kuasa Dewan Negara jika tidak mempersetujui sesuatu Rang Undang-Undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat?

A Menolak Rang Undang-Undang itu B Melewatkan Kelulusan Rang Undang-Undang itu C Membatalkan Kelulusan Rang Undang-Undang itu D Meminda Rang Undang-Undang itu tanpa persetujuan Dewan Rakyat

P Q R SA I IV III IIB II IV I IIIC III II IV ID IV III I II

Page 9: modul soalan pa

38. Antara berikut yang manakah benar tentang pilihan raya bagi Dewan Rakyat di Malaysia? I Parti yang menang majoriti akan membentuk kerajaan II Semua keputusan pilihan raya tidak boleh dipertikai di mana-mana mahkamah III Semua pengundi yang layak akan diberi tempoh membuang undi selama dua hari IV Calon yang berjaya memperoleh undi majoriti akan diisytiharkan sebagai wakil rakyat bagi

kawasan berkenaan A I dan III C II dan III B I dan IV D III dan IV

39. Antara berikut yang manakah merupakan tugas Sultan dalam badan perundangan negeri ?

I Merasmikan pembukaan penggal Dewan Undangan Negeri II Membincangkan rang undang-undang negeri III Melantik Ahli Dewan Undangan Negeri IV Membubarkan Dewan Undangan Negeri

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

40. Dewan Undangan Negeri Sabah telah dibubarkan pada 30 April 2004. Keadaan ini membolehkan

satu pilihan raya umum diadakan di negeri tersebut.

Antara berikut, yang manakah tarikh akhir bagi menjalankan pilihan raya umum di negeri Sabah?

A 30 Mei 2004 B 29 Jun 2004 C 29 Julai 2004 D 28 Ogos 2004

41. ISTILAH HURAIAN

I Afidavit P Bukti kukuh bagi memulakan kesII Injuksi Q Pengakuan seseorang melalui dokumen bersumpahIII Prima Facie R Arahan untuk hadir ke mahkamah sebagai saksiIV Sapina S Mahkamah mengeluarkan arahan secara bertulis Yang manakah padanan yang tepat antara istilah kehakiman dengan huraiannya?

I II III IVA S R Q PB Q S P RC S P R QD P R Q S

Page 10: modul soalan pa

42. Seorang murid lelaki berusia 11 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Kanak – kanan kerana

melakukan kesalahan mencuri

Yang manakah yang berkaitan dengan perbicaraan kes di atas

I Keputusan kes direkodkan II Perbicaraan dijalankan secara tertutup III Keputusan mahkamah adalah muktamad IV Murid tersebut boleh dijamin oleh bapanya.

A I dan II B I dan III C II dan IV D II dan IV

43. Keputusan Mahkamah : Pilihan raya umum kawasan X adalah didapati tidak sah

Antara berikut, mahkamah yang manakah yang boleh membuat keputusan seperti di atas?

A Mahkamah Majistret B Mahkamah Sesyen C Mahkamah Tinggi D Mahkamah Persekutuan

44. Antara yang berikut, yang manakah termasuk di bawah bidang kuasa pengampunan YDPA?

I Pegawai tentera yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Tentera II Pesalah yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Syariah Perak III Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Bumiputera Sarawak IV Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

45. Antara yang berikut, pelantikan yang manakah perlu mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja?

I Majistret II Hakim Besar III Hakim Mahkamah Sesyen IV Hakim Mahkamah Persekutuan

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

Page 11: modul soalan pa

46. Encik A membina sebuah banglo yang panjangnya 60 meter dan lebarnya 20 meter. Kos

perkakasan rumah tersebut berdasarkan jadual berikut:

Perkakasan Bilangan unit Kos per unit Suis 30 RM15.00Lampu 40 RM25.00Jubin 5040 RM2.25

Selain kos di atas, kontraktor juga mengenakan caj sebanyak RM600.00 bagi setiap satu meter persegi luas lantai ruang berkenaan. Encik A dikenakan pendahuluan sebanyak 30 peratus daripada harga rumah sebelum projek pembinaan dimulakan. Berapakah pendahuluan yang perlu dibayar oleh Encik A ?

A RM29 370.00 B RM216 000.00 C RM219 837.00 D RM733 990.00

47. Satu pilihan raya telah diadakan di sebuah IPTS. Pada peringkat permulaan seramai 30 orang pelajar telah mendaftarkan diri untuk bertanding. Dua calon telah menarik diri manakala tiga orang pelajar telah dibatalkan pencalonan mereka kerana tidak memenuhi syarat. Seorang calon telah menang tanpa bertanding dan seorang lagi telah mendaftarkan diri pada hari akhir pencalonan. Berapa orang calonkah yang telah bertanding pada hari pilihan raya itu diadakan?

A 24 B 25 C 26 D 28

48. Seorang pesara telah melabur wang pencennya sebanyak RM80,000 dalam satu perniagaan. Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehnya dalam tempoh tertentu dengan kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam tempoh berapa tahunkah pesara tersebut akan mendapat kembali semua modalnya?

A 4 tahun B 5 tahun C 6 tahun D 7 tahun

Page 12: modul soalan pa

Soalan 49 berdasarkan Carta 1 dibawah

49. Yang manakah penyataan yang benar tentang Carta 1 di atas? I Peratusan dan nilai eksport ke Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan II Nisbah nilai eksport ASEAN berbanding Kesatuan Eropah adalah 1:0.38 pada tahun 2005 III Perbezaan nilai eksport ke China antara tahun 2000 dan 2005 ialah sebanyak RM1.82 juta IV Peratus peningkatan nilai eksport utama barangan Pembuatan tahun 2000 dan 2005 adalah

35.23% A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

Soalan 50 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.

50. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang jadual di atas? I Menjelang 2050, permintaan air bertambah 3 kali ganda berbanding dengan tahun 2000 II Permintaan air dijangka meningkat kurang daripada 20% dalam tempoh 10 tahun yang akan

datang dari tahun 2010 III Purata peningkatan jangkaan permintaan air tahunan dalam tempoh 2000 hingga 2010

adalah sebanyak 325.6 juta liter sehari. IV Peratusan perubahan permintaan air dijangkakan menyusut sedikit bagi tempoh 2020

hingga 2030 berbanding dengan tempoh sebelumnya.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

51. Sekumpulan askar sedang menjalani latihan di padang. Mereka cuba berbaris dalam bentuk

Page 13: modul soalan pa

seperti berikut:

3 orang dalam 1 barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

4 orang dalam satu barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

2 orang dalam satu barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

5 orang dalam satu barisan, tiada orang bersendirian

Berapakah jumlah askar dalam kumpulan?

A. 15 C. 35B. 25 D. 45

Sekumpulan pelajar terdiri daripada J, K, L, M dan N mempunyai minat yang berlainan terhadap pelbagai jenis permainan. Daripada temubual yang dibuat, didapati keputusan seperti berikut:

J suka main badminton, bolasepak dan bola keranjang K suka main takraw, ping pong dan squasy L suka main hoki, ragbi dan tennis M suka main permainan gelanggang sahaja N suka main permainan gelanggang tidak melebihi 5 orang sepasukan

52. Tiga jenis permainan yang paling digemari dalam kalangan mereka ialah

A. Takraw, squasy, bolakeranjang B. Badminton, hoki, tenis C. Takraw, ragbi, tenis D. Badminton, bolasepak, ping pong

Soalan 53 berdasarkan Rajah 3 di bawah ini.

Rajah 3 : Kadar Dividen, Kadar Inflasi dan Kadar Dividen Sebenar yang Diberi oleh KWSPdari Tahun 2001 hingga 2006

53. Yang manakah benar tentang Rajah 2 di atas? I Kadar inflasi mula meningkat dari tahun 2003 II Kadar dividen sebenar sentiasa melebihi kadar inflasi

Page 14: modul soalan pa

III Kadar dividen mula meningkat dari tahun 2002 hingga 2006 IV Kadar dividen sebenar turun, jika kadar inflasi menurun dan kadar dividen sama

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

50% daripada guli dalam kotak adalah warna merah dan bila Bilangan guli merah adalah setengah daripada guli biru

Bilangan guli kuning adalah satu per empat daripada guli biru

54. Berapakah nisbah bilangan guli kuning dengan guli merah?

A. 1 : 2 C. 1 : 4 B. 1 : 3 D. 1 : 5

55. Majlis Perbandaran Z merancang untuk menanam pokok di kedua-dua belah bahu Jalan P. Panjang Jalan P adalah 4.68km. Pokok-pokok disusun mengikut 3 bahagian sepanjang Jalan P seperti berikut:

Bahagian pertama : Jarak antara pokok adalah 2.5m, panjang jalan adalah 1.45km Bahagian kedua : Jarak antara pokok adalah 3m, panjang jalan adalah 1.62km Bahagian ketiga : Jarak antara pokok adalah 5m

Berapakah bilangan pokok yang perlu ditanam? A. 1442 C. 2884 B. 1443 D. 2886

Soalan 56 berdasarkan Jadual 4 di bawah

Jadual 4 : Nilai eksport Beberapa objek terpilih pada tahun 2005

Page 15: modul soalan pa

56. Yang manakah benar tentang eksport Malaysia pada tahun 2003 seperti jadual 4?

I Nisbah eksport Negara ke Iran berbanding Jepun ialah 1: 2.05 II Tekstil merupakan produk yang tertinggi dieksport ke Taiwan III Nilai eksport Kimia ke Thailand menyumbang kira-kira 21.3% pendapatan IV Hasil eksport produk pertanian ke Amerika Syarikat menyumbang pendapatan melebehi 4%

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

57. Puan Rajesh ingin balik ke kampungnya yang terletak sejauh 2 200 km pada cuti Hari Deepavali. Puan Rajesh mempunyai kereta yang dapat menampung minyak sebanyak 24 gelen dalam tangkinya dan dapat bergerak 27 km bagi segelen. Jika Puan Rajesh akan berhenti untuk mengisi minyak sebelum dapat sampai ke destinasinya?

A. 2 kali B. 3 kali C. 4 kali D. 5 kali

58. Pak Samad dan Pak Hassan boleh menyiapkan penulisan sebuah novel dalam masa 30 hari. Sekiranya Pak Samad boleh melakukan hanya 2/3 daripada kerja yang disiapkan oleh Pak Hassan dalam sehari, berapa harikah diperlukan oleh Pak Samad untuk menyudahkan penulisan tersebut secara sendirian?

A.60 hari B.75 hari C.80 hari D.85 hari

59. Pembelian Kereta Jenama Y

Harga kereta : RM 95 000 Bayaran Pendahuluan : RM 20 000 Cara Bayaran : Ansuran Bulanan Tempoh Bayaran : 9 Tahun Kadar Faedah : 2.5% setahun

Berapakah bayaran ansuran bulanan yang perlu dijelaskan bagi pembelian kereta di atas

A RM 787.00 B RM 850.70 C RM 964.10 D RM 985.00

Page 16: modul soalan pa

Soalan 60 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.

Jadual 5: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari tahun 2004 hingga 2007

60. Yang manakah benar tentang Jadual 5 di atas?

I Purata caruman setahun bagi seorang pencarum pada tahun 2005 ialah RM2328.28 II Sebanyak 49.1% daripada caruman pada tahun 2006 telah dikeluarkan oleh pencarum III Caruman bersih pada tahun 2006 merupakan 13.3% daripada jumlah caruman terkumpul IV Caruman dan pngeluaran semakin meningkat setiap tahun.

A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV

Page 17: modul soalan pa
Page 18: modul soalan pa