of 8 /8
43 LUKISAN TEKNIK 1. Gred pensil yang digunakan ialah 2H,H,HB dan 2B i. 2H ialah pensil ______________digunakan untuk melukis garisan ______________________. ii. _____ialah pensil sederhana yang sesuai untuk membuat ______________,penghurufan, ______________anak panah, garisan _____________dan garisan __________________. iii. HB ialah pensel jenis ________________ ____________digunakan untuk kegunaan ____dan melukis _______________ _________________. iv. 2B ialah pensel _______________dan ________________yang digunakan untuk membuat lakaran. v. Pensil mekanikal memudahkan kerja-kerja melukis lukisan teknik. Matanya ____________perlu ditajamkan . vi. Ketebalan mata pensel mekanikal boleh didapati dalam saiz _____mm,_______mm dan _______mm. 2. Pembaris skala terdapat dalam pelbagai bentuk dan skala pembaris. Pembaris skala yang kerap digunakan ialah pembaris skala _______________dan unit ukuran yang digunakan dalam ___________metrik. 3. Terdapat _____jenis pemadam iaitu pemadam ________________dan pemadam _________. Pemadam _____________lembut dapat menghilangkan tanda pensel dengan ____________dan tida merosakkan ______________lukisan. 4. Papan lukisan biasanya dibuat daripada _____________ _____________dengan permukaan yang rata dan tepi yang _______________. 5. 6. Sesiku T diperbuat daripada _______________atau _______________yang digunakan bersama-sama dengan ____________ _________________untuk melukis garisan ________________(mengufuk) dan _______________sesiku. 7. Sesikut set diperbuat daripada ________________lutsinar . Ada _______jenis sesiku set iaitu i. Sesiku 30 dan 60 digunakan untuk melukis garisan bersudut ______,60 dan garisan ______-. ii. Sesiku 45 digunakan untuk melukis garisan _____ dan _________. 8. Jangka lukis digunakan untuk melukis _______________dan Lengkuk. 9. Jangka tolok digunakan untuk _________________ukuran dan menanda jarak yang _________________.

Lukisanteknik modul soalan

  • Upload
    izzura

  • View
    707

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Lukisanteknik modul soalan

43

LUKISAN TEKNIK

1. Gred pensil yang digunakan ialah 2H,H,HB dan 2B i. 2H ialah pensil ______________digunakan untuk melukis garisan ______________________. ii. _____ialah pensil sederhana yang sesuai untuk membuat ______________,penghurufan,

______________anak panah, garisan _____________dan garisan __________________. iii. HB ialah pensel jenis ________________ ____________digunakan untuk kegunaan ____dan

melukis _______________ _________________. iv. 2B ialah pensel _______________dan ________________yang digunakan untuk membuat

lakaran. v. Pensil mekanikal memudahkan kerja-kerja melukis lukisan teknik. Matanya ____________perlu

ditajamkan . vi. Ketebalan mata pensel mekanikal boleh didapati dalam saiz _____mm,_______mm dan

_______mm.

2. Pembaris skala terdapat dalam pelbagai bentuk dan skala pembaris. Pembaris skala yang kerap digunakan ialah pembaris skala _______________dan unit ukuran yang digunakan dalam ___________metrik.

3. Terdapat _____jenis pemadam iaitu pemadam ________________dan pemadam _________. Pemadam _____________lembut dapat menghilangkan tanda pensel dengan ____________dan tida merosakkan ______________lukisan.

4. Papan lukisan biasanya dibuat daripada _____________ _____________dengan permukaan yang rata dan tepi yang _______________.

5.

6. Sesiku T diperbuat daripada _______________atau _______________yang digunakan bersama-sama dengan

____________ _________________untuk melukis garisan ________________(mengufuk) dan _______________sesiku.

7. Sesikut set diperbuat daripada ________________lutsinar . Ada _______jenis sesiku set iaitu i. Sesiku 30 dan 60 digunakan untuk melukis garisan bersudut ______,60 dan garisan ______-. ii. Sesiku 45 digunakan untuk melukis garisan _____ dan _________.

8. Jangka lukis digunakan untuk melukis _______________dan Lengkuk. 9. Jangka tolok digunakan untuk _________________ukuran dan menanda jarak yang _________________.

Page 2: Lukisanteknik modul soalan

44

10. Bahan lukisan yang boleh digunakan bersama dengan alatan lukisan ialah kertas ________,kertas ______________dan kertas ______________.

i. Ada _________jenis kertas grid iaitu kertas grid __________________dan kertas grid ______________.

ii. Kertas grid koordinat ialah kertas yang mempunyai garisan ______________dan melintang bersudut ______. Kertas ini digunakan untuk membuat lakaran bentuk _____________dan lakaran _____________ _________________.

iii. Kertas isogrid ialah kertas lukisan yang mempunyai garisan ________________dan

___________bersudut _____. Mudah digunakan untuk membuat lakaran berbentuk __________________.

iv. Terdapat pelbagai saiz piawai kertas lukisan yang digunakan dalam lukisan teknik. Saiz kertas lukisanyang lazim digunakan disekolah ilah bersaiz______digunakan untuk membuat lukisan menggunakan __________.

v.

Page 3: Lukisanteknik modul soalan

45

11. Terdapat beberapa garisan yang digunakan dalam lukisan teknik. Garisan yang biasa digunakan ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Page 4: Lukisanteknik modul soalan

46

12. Unjuran otografik merupakan kaedah melukis rupa bentuk objek yang dirakamkan dari _______pandangan.yang

berbeza iaitu pandangan _______________(pelan), pandangan __________________dan pandangan ________________.

13. Pandangan –pandangan ini dilukis secara ________________dan bersudut _______________dengan permukaan ______________(satah).

14. Mendimensi ialah memberikan maklumat bagi menjelaskan sesuatu butiran yang terdapat dalam lukisan teknik. Proses mendimensi dalam lukisan teknik dibuat dengan bantuan _____________ ______________,___________ ____________, _____________ ________________dan ____________ ___________________

Page 5: Lukisanteknik modul soalan

47

NAMA DAN PENGGUNAAN ALAT LUKISAN TEKNIK 1 Alat yang digunakan untuk melukis garisan

menegak ialah I sesiku T II sesiku set

III pembaris A. I sahaja B. I dan II sahaja C. I dan III sahaja D. I,II dan III

2 Alat yang sesuai digunakan untuk memindahkan ukuran dan menandakan jarak yang sama?

A. sesiku set B. jangka tolok C. jangka sudut D. jangka lukis

3 Lukisan teknik merupakan satu cara berkomunikasi dalam bentuk………

A. grafik B. tulisan C. gambar D. lakaran

4 Mengapakah pensel mekanikal lebih baik berbanding dengan pensel biasa?

A. senang dibawa dan disimpan B. mudah dibeli di kedai C. matanya tidak perlu ditajamkan D. ketebalan mata pensel tidak sama.

5 Apakah alatan yang sesuai digunakan untuk menghilangkan tanda-tanda pensel tanpa merosakkan kertas lukisan?

A. berus halus B. kain penyerap C. cecair pemadam D. getah pemadam lembut

6 Gred pensel ditunjukkan oleh

A. I B. II C. III D. IV

7 Kertas lukisan biasanya didapati dalam saiz A3,A4,BFdan F4. Antara yang berikut ,padanan saiz kertas dengan ukuran yang manakah betul?

8

Rajah menunjukkan jangka tolok. Apakah fungsi alatan di atas?

I melukis bulatan II menandakan jarak III memindahkan jarak IV membina pelbagai sudut

A. I dan II B. II dan III C. II dan IV D. III dan IV

9 Apakah kegunaan sesiku set? A. melukis garisan bersudut 300,400,650 B. melukis garisan bersudut 350,450,600 C. melukis garisan bersudut 300,450,650 D. melukis garisan bersudut 300,450,600

10 Sesiku set ada tiga sudut manakah yang betul? I sesiku set 450 II sesiku set 350 III sesiku set 600 IV sesiku set 300

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

MELUKIS PELBAGAI GARISAN DENGAN MENGGUNAKAN ALATAN LUKISAN YANG SESUAI 1 Antara berikut, gred pensel manakah yang sesuai

untuk melukis garisan binaan? A. HB B. 2B C. 2H D. H

2 Pensel H digunakan untuk ………. I membuat lakaran II garisan penengah III penghurufan IV tanda anak panah

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. I,II,III dan IV

3 Garisan asas bagi membuat lakaran adalah …….. A. garisan objek B. garisan binaan C. garisan penengah D. garisan dimensi

4

Garisan yang bertanda P dalam rajah di atas

Page 6: Lukisanteknik modul soalan

44

menunjukkan ……………. A. garisan tepi B. garisan objek C. garisan keratin D. garisan tersembunyi

5 Antara yang berikut manakah pernyataan yangmenerangkan garisan objek? I garisan dilukis putus-putus II menunjukkan rupa bentuk sesuatu projek III dilukis dengan pensel HB IV terletak ditengah-tengah bulatan dan lengkung

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

6

Berapakah sudut garisan yang dilukis?

A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

7

Garisan penengah adalah ……… A. gariwsan P B. garisan Q C. garisan R D. garisan S

8 Garisan tersembunyi dinamakan juga sebagai …..

A. garisan keratin B. garisan tercerai C. garisan terlindung D. garisan tidak kelihatan

9 Jenis garisan yang menunjukkan ukuran sebenar objek adalah……

A. garisan penunjuk B. garisan tambahan C. garisan dimensi D. garisan anak panah

10 • Digunakan semasa mula melakar • Berbentuk halus dan samar • Digunakan untuk membentuk garisan

objek pada permukaan lukisan. Ciri-ciri garisan yang dinyatakan di atas ialah garisan

A. dimensi B. objek C. binaan D. tersembunyi

MENDIMENSI LUKISAN UNJURAN OTOGRAFIK 1

Garisan yang bertanda P yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah……….

A. garisan tengah B. garisan dimensi C. garisan tersembunyi D. garisan menegak

2 Antara yang berikut yang manakah menunjukkan kaedah mendimensi yang betul?

3 Antara yang berikut yang manakah yang menunjukkan cara mendimensi sebuah bulatan yang betul?

4

Apakah nama garisan X seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas?

A. garisan objek B. garisan dimensi C. garisan unjuran D. garisan terlindung

5 Antara yang berikut ukuran yang manakah salah didimensikan?

A. 3 B. 5 C. 11 D. 18

Page 7: Lukisanteknik modul soalan

45

6 Yang manakah cara mendimensi yang betul?

A. I,II dan IV B. I,III dan IV C. II,III dan IV D. Semua di atas

7

8 Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah di bawah

Apakah nama garisan P? A. garisan objek B. garisan penengah C. garisan binaan D. garisan sempadan

9 Q adalah garisan ……….. A. objek B. penengah C. tersembunyi D. binaan

10 Yang manakah antara garisan-garisan berikut sesuai dilukiskan di X

MELUKIS UNJURAN OTOGRAFIK 1 Apakah nama lain bagi pandangan atas untuk

sesuatu unjuran otografik? A. Pandangan pelan B. Pandangan objek C. Pandangan sisi D. Pandangan hadapan

2 Unjuran otografik dilukis untuk menampakkan tiga pandangan yang berbeza iaitu…….. I pandangan pelan II pandangan sisi III pandangan hadapan IV pandangan belakang

A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

3

Rajah di atas menunjukkan pandangan pelan dan hadapan satu objek. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pandangan sisi kanan objek?

Page 8: Lukisanteknik modul soalan

46

4

5

6 Berdasarkan objek yang berikut, pandangan yang

manakah betul jika dilihat dari arah Y?

7

8

9

10

Dalam rajah yang diatas skala yang digunakan ialah

A. saiz penuh B. suku saiz penuh C. separuh saiz penuh D. dua kali saiz penuh