of 11 /11
LUKISAN TEKNIK 1. Gred pensil yang digunakan ialah 2H,H,HB dan 2B i. 2H ialah pensil ______________digunakan untuk melukis garisan ______________________. ii. _____ialah pensil sederhana yang sesuai untuk membuat ______________,penghurufan, ______________anak panah, garisan _____________dan garisan __________________. iii. HB ialah pensel jenis ________________ ____________digunakan untuk kegunaan ____dan melukis _______________ _________________. iv. 2B ialah pensel _______________dan ________________yang digunakan untuk membuat lakaran. v. Pensil mekanikal memudahkan kerja-kerja melukis lukisan teknik. Matanya ____________perlu ditajamkan . vi. Ketebalan mata pensel mekanikal boleh didapati dalam saiz _____mm,_______mm dan _______mm. 2. Pembaris skala terdapat dalam pelbagai bentuk dan skala pembaris. Pembaris skala yang kerap digunakan ialah pembaris skala _______________dan unit ukuran yang digunakan dalam ___________metrik. 3. Terdapat _____jenis pemadam iaitu pemadam ________________dan pemadam _________. Pemadam _____________lembut dapat menghilangkan tanda pensel dengan ____________dan tida merosakkan ______________lukisan. 4. Papan lukisan biasanya dibuat daripada _____________ _____________dengan permukaan yang rata dan tepi yang _______________. 5. 1

Lukisan Teknik -Modul & Soalan Obj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kk

Citation preview

NAMA DAN PENGGUNAAN ALAT LUKISAN TEKNIK

LUKISAN TEKNIK

1. Gred pensil yang digunakan ialah 2H,H,HB dan 2Bi. 2H ialah pensil ______________digunakan untuk melukis garisan ______________________.ii. _____ialah pensil sederhana yang sesuai untuk membuat ______________,penghurufan, ______________anak panah, garisan _____________dan garisan __________________.iii. HB ialah pensel jenis ________________ ____________digunakan untuk kegunaan ____dan melukis _______________ _________________.iv. 2B ialah pensel _______________dan ________________yang digunakan untuk membuat lakaran.v. Pensil mekanikal memudahkan kerja-kerja melukis lukisan teknik. Matanya ____________perlu ditajamkan .vi. Ketebalan mata pensel mekanikal boleh didapati dalam saiz _____mm,_______mm dan _______mm.

2. Pembaris skala terdapat dalam pelbagai bentuk dan skala pembaris. Pembaris skala yang kerap digunakan ialah pembaris skala _______________dan unit ukuran yang digunakan dalam ___________metrik.3. Terdapat _____jenis pemadam iaitu pemadam ________________dan pemadam _________. Pemadam _____________lembut dapat menghilangkan tanda pensel dengan ____________dan tida merosakkan ______________lukisan.4. Papan lukisan biasanya dibuat daripada _____________ _____________dengan permukaan yang rata dan tepi yang _______________.5.

6. Sesiku T diperbuat daripada _______________atau _______________yang digunakan bersama-sama dengan ____________ _________________untuk melukis garisan ________________(mengufuk) dan _______________sesiku.7. Sesikut set diperbuat daripada ________________lutsinar . Ada _______jenis sesiku set iaitui. Sesiku 30 dan 60 digunakan untuk melukis garisan bersudut ______,60 dan garisan ______-.ii. Sesiku 45 digunakan untuk melukis garisan _____ dan _________. 8. Jangka lukis digunakan untuk melukis _______________dan Lengkuk.9. Jangka tolok digunakan untuk _________________ukuran dan menanda jarak yang _________________.

10. Bahan lukisan yang boleh digunakan bersama dengan alatan lukisan ialah kertas ________,kertas ______________dan kertas ______________.i. Ada _________jenis kertas grid iaitu kertas grid __________________dan kertas grid ______________.ii. Kertas grid koordinat ialah kertas yang mempunyai garisan ______________dan melintang bersudut ______. Kertas ini digunakan untuk membuat lakaran bentuk _____________dan lakaran _____________ _________________. iii. Kertas isogrid ialah kertas lukisan yang mempunyai garisan ________________dan ___________bersudut _____. Mudah digunakan untuk membuat lakaran berbentuk __________________.iv. Terdapat pelbagai saiz piawai kertas lukisan yang digunakan dalam lukisan teknik. Saiz kertas lukisanyang lazim digunakan disekolah ilah bersaiz______digunakan untuk membuat lukisan menggunakan __________.v.

11. Terdapat beberapa garisan yang digunakan dalam lukisan teknik. Garisan yang biasa digunakan ditunjukkan dalam rajah di bawah.

12. Unjuran otografik merupakan kaedah melukis rupa bentuk objek yang dirakamkan dari _______pandangan.yang berbeza iaitu pandangan _______________(pelan), pandangan __________________dan pandangan ________________.13. Pandangan pandangan ini dilukis secara ________________dan bersudut _______________dengan permukaan ______________(satah).14. Mendimensi ialah memberikan maklumat bagi menjelaskan sesuatu butiran yang terdapat dalam lukisan teknik. Proses mendimensi dalam lukisan teknik dibuat dengan bantuan _____________ ______________,___________ ____________, _____________ ________________dan ____________ ___________________

46

NAMA DAN PENGGUNAAN ALAT LUKISAN TEKNIK

1Alat yang digunakan untuk melukis garisan menegak ialahI sesiku TII sesiku setIII pembarisA. I sahajaB. I dan II sahajaC. I dan III sahajaD. I,II dan III

2Alat yang sesuai digunakan untuk memindahkan ukuran dan menandakan jarak yang sama?A. sesiku setB. jangka tolokC. jangka sudutD. jangka lukis

3Lukisan teknik merupakan satu cara berkomunikasi dalam bentukA. grafikB. tulisanC. gambarD. lakaran

4Mengapakah pensel mekanikal lebih baik berbanding dengan pensel biasa?A. senang dibawa dan disimpanB. mudah dibeli di kedaiC. matanya tidak perlu ditajamkanD. ketebalan mata pensel tidak sama.

5Apakah alatan yang sesuai digunakan untuk menghilangkan tanda-tanda pensel tanpa merosakkan kertas lukisan?A. berus halusB. kain penyerapC. cecair pemadamD. getah pemadam lembut

6Gred pensel ditunjukkan oleh

A. IB. IIC. IIID. IV

7Kertas lukisan biasanya didapati dalam saiz A3,A4,BFdan F4. Antara yang berikut ,padanan saiz kertas dengan ukuran yang manakah betul?

8

Rajah menunjukkan jangka tolok. Apakah fungsi alatan di atas?I melukis bulatanII menandakan jarakIII memindahkan jarakIV membina pelbagai sudutA. I dan IIB. II dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

9Apakah kegunaan sesiku set?A. melukis garisan bersudut 300,400,650B. melukis garisan bersudut 350,450,600C. melukis garisan bersudut 300,450,650D. melukis garisan bersudut 300,450,600

10Sesiku set ada tiga sudut manakah yang betul?I sesiku set 450II sesiku set 350III sesiku set 600IV sesiku set 300A. I,II dan IIIB. I,II dan IVC. I,III dan IVD. II,III dan IV

MELUKIS PELBAGAI GARISAN DENGAN MENGGUNAKAN ALATAN LUKISAN YANG SESUAI1Antara berikut, gred pensel manakah yang sesuai untuk melukis garisan binaan?A. HBB. 2BC. 2HD. H

2Pensel H digunakan untuk .I membuat lakaranII garisan penengahIII penghurufanIV tanda anak panahA. I,II dan IIIB. I,II dan IVC. I,III dan IVD. I,II,III dan IV

3Garisan asas bagi membuat lakaran adalah ..A. garisan objekB. garisan binaanC. garisan penengahD. garisan dimensi

4Garisan yang bertanda P dalam rajah di atas menunjukkan .A. garisan tepiB. garisan objekC. garisan keratinD. garisan tersembunyi

5Antara yang berikut manakah pernyataan yangmenerangkan garisan objek?I garisan dilukis putus-putusII menunjukkan rupa bentuk sesuatu projekIII dilukis dengan pensel HBIV terletak ditengah-tengah bulatan dan lengkungA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

6Berapakah sudut garisan yang dilukis?A. 300B. 450C. 600D. 900

7

Garisan penengah adalah A. gariwsan PB. garisan QC. garisan RD. garisan S

8Garisan tersembunyi dinamakan juga sebagai ..A. garisan keratinB. garisan terceraiC. garisan terlindungD. garisan tidak kelihatan

9Jenis garisan yang menunjukkan ukuran sebenar objek adalahA. garisan penunjukB. garisan tambahanC. garisan dimensiD. garisan anak panah

10 Digunakan semasa mula melakar Berbentuk halus dan samar Digunakan untuk membentuk garisan objek pada permukaan lukisan.

Ciri-ciri garisan yang dinyatakan di atas ialah garisanA. dimensiB. objekC. binaanD. tersembunyi

MENDIMENSI LUKISAN UNJURAN OTOGRAFIK1Garisan yang bertanda P yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah.A. garisan tengahB. garisan dimensiC. garisan tersembunyiD. garisan menegak

2Antara yang berikut yang manakah menunjukkan kaedah mendimensi yang betul?

3Antara yang berikut yang manakah yang menunjukkan cara mendimensi sebuah bulatan yang betul?

4Apakah nama garisan X seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas?A. garisan objekB. garisan dimensiC. garisan unjuran D. garisan terlindung

5Antara yang berikut ukuran yang manakah salah didimensikan?

A. 3B. 5C. 11D. 18

6Yang manakah cara mendimensi yang betul?

A. I,II dan IVB. I,III dan IVC. II,III dan IVD. Semua di atas

7

8Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah di bawah

Apakah nama garisan P?A. garisan objekB. garisan penengahC. garisan binaan D. garisan sempadan

9Q adalah garisan ..A. objekB. penengahC. tersembunyiD. binaan

10Yang manakah antara garisan-garisan berikut sesuai dilukiskan di X

MELUKIS UNJURAN OTOGRAFIK1Apakah nama lain bagi pandangan atas untuk sesuatu unjuran otografik?A. Pandangan pelanB. Pandangan objekC. Pandangan sisiD. Pandangan hadapan

2Unjuran otografik dilukis untuk menampakkan tiga pandangan yang berbeza iaitu..I pandangan pelanII pandangan sisiIII pandangan hadapanIV pandangan belakangA. I,II dan IIIB. I,II dan IVC. I,III dan IVD. II,III dan IV

3Rajah di atas menunjukkan pandangan pelan dan hadapan satu objek. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pandangan sisi kanan objek?

4

5

6Berdasarkan objek yang berikut, pandangan yang manakah betul jika dilihat dari arah Y?

7

8

9

10Dalam rajah yang diatas skala yang digunakan ialahA. saiz penuhB. suku saiz penuhC. separuh saiz penuhD. dua kali saiz penuh