of 40 /40
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Sigurnosni uvjeti za turističke objekte Zaštita od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · 1. Inspekcija zaštite od požara • prati stanje i pojave iz

 • Author
  phamanh

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR...

 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Sigurnosni uvjeti za turistike objekte

  Zatita od poara

 • Sigurnosni uvjeti za turistike objekte Zatita od poara

  1. Inspekcija zatite od poara

  2. Zakonska regulativa

  3. Zatita od poara ugostiteljskih objekata

 • 1. Inspekcija zatite od poara

  Ministarstvo unutarnjih poslova Uprava za upravne i inspekcijske poslove Sektor za inspekcijske poslove Inspekcija zatite od poara

 • 1. Inspekcija zatite od poara

  prati stanje i pojave iz podruja zatite od poara na podruju RH te poduzima mjere za smanjenje broja poara, tehnolokih eksplozija i s tim prouzrokovane tete po ivote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoli;

  sudjeluje u kriminalistikoj obradi sloenijih sluajeva poara, tehnolokih eksplozija, havarija i drugih akcidentnih dogaaja;

  obavlja nadzor nad provoenjem zakona i podzakonskih propisa iz podruja zatite od poara na graevinama i prostorima od javnog interesa za RH;

  izdaje odobrenja za koritenje graevina za proizvodnju i skladitenje zapaljivih tekuina i plinova;

  sudjeluje u postupku donoenja dokumenata zatite okolia i prostornog ureenja te utvruje posebne uvjete graenja iz zatite od poara u postupku izdavanja lokacijske dozvole;

  sudjeluje u tehnikom pregledu novoizgraenih i rekonstruiranih graevina u postupku izdavanja uporabne dozvole;

  predlae izmjene te sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih propisa i normativnih akata.

 • 2. Zakonska regulativa

  Zakon o zatiti od poara (Narodne novine, br. 92/10)

  Pravilnik o zatiti od poara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

  Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zatite od poara od interesa za RH

  TURS

 • 3. Zatita od poara ugostiteljskih objekata

  PRAVILNIKO ZATITI OD POARA UGOSTITELJSKIH

  OBJEKATA

  (NN br. 100/99)

 • 3. Zatita od poara ugostiteljskih objekata

  Vatrogasni pristupi Otpornost na poara nosivih konstrukcija Poarno sektoriranje Putevi za izlaenje (evakuacijski putevi, sigurnosna stubita itd.) Posebne prostorije ( tavani, pomone prostorije ) Garae Kotlovnice Elektrine instalacije (rasvjeta opa, sigurnosna, pomona, panik) Zatita od atmosferskog pranjenja Ventilacija (PPZ) Ureaji za ubunjivanje, dojavu i gaenje poara

  Sustavi za dojavu poara Unutarnja hidrantska mrea Sprinkler sustav Vatrogasni aparati

  Organizacijske mjere

 • VATROGASNI PRISTUPI

  Svaki ugostiteljski objekt mora imati vatrogasni pristup izgraen sukladno s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03).

 • Kod izrade objekata treba obratititi na vatrogasne pristupe, kako bise vatrogasnoj tehnici omoguio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spaavanja osoba i gaenja poara.

  Od uvjeta za vatrogasne pristupe moe se iznimno odstupiti:

  - graevina unutar zatienih kulturnih dobara;

  - graevina izvan graevinskog podruja (planinski i lovaki domovi i sl.) do kojih nisu izgraene javne prometnice.

  U tom sluaju obvezatna primjena dodatnih mjera zatite od poara (sprinkler, dva sigurnosna puta i sl.)

 • vatrogasni pristupi moraju biti osigurani:

  s jedne strane za niske stambene objekte i objekte do 4 kata koji imaju obostrano orijentirane stambene jedinice

  s dvije strane - objekti za javne skupove (kazalita, kina, sportske dvorane, crkve, hoteli i sl.), objekti za odgoj i obrazovanje, trgovak centri, bolnice, stambeni objekti u kojima boravi preko 100 osoba

  s tri i etiri strane ako propisuju posebni propisi i ako je graevina sloene izgradnje

 • GRAEVINSKE MJERE ZA SPRJEAVANJE PRIJENOSA POARA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

  Ugostiteljski objekti moraju biti podijeljeni u poarne sektore.

  Poarni sektor je prostor ogranien graevinskim konstrukcijama i elementima (zidovi, meukatne konstrukcije, vrata, prozori, zaklopke) odreene vatrootpornosti.

  Vatrootpornost poarnog sektora jest vrijeme za koje se poar nee proiriti na okolne poarne sektore niti s okolnih prostora na promatrani poarni sektor. Pretpostavlja se da e u tom vremenu poar biti lokaliziran.

 • Veliina poarnog sektora u ugostiteljskim objektima viim od tri kata, koji ne spadaju u visoke objekte, moe biti najvie 1500 m.

  Veliina poarnog sektora u ugostiteljskim objektima koji spadaju u visoke objekte odreuje se sukladno propisima o zatiti od poara visokih objekata.

  Poarni sektor kod ugostiteljskih objekata koji su vii od tri kata moe obuhvaati najvie dva kata, pri emu duina dulje strane poarnog sektora moe iznositi najvie 60 m.

  Graevinski elementi i ureaji za zatvaranje otvora na granici poarnog sektora mogu imati otpornost na poar za najvie 30 minuta manju od otpornosti na poar elemenata na granici poarnog sektora u koji su ugraeni ali ne manju od 30 minuta.

 • Ugostiteljski objekt koji je zatien stabilnim sustavom za gaenje poara tipa sprinkler moe imati poarni sektor vei od 1500 m te moe obuhvaati vie od dva kata (ako ne spada u visoke objekte)

  Ugostiteljski objekti koji se dodiruju s drugim graevinama moraju od njih biti odijeljeni vanjskim poarnim zidom.

 • PUTOVI ZA IZLAENJE

  Put za izlaenje je dio ugostiteljskog objekta kojim se u sluaju poara obavlja evakuacija ljudi u otvoren (slobodan) prostor, a sastoji se od vanjskog izlaza, sigurnosnog izlaznog puta i/ili od pristupnog prostora.

  Najvei predvieni broj osoba po katu

  220 240 260 280 300 320 340 360

  irina u m 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

 • Duina pristupnog prostora moe iznositi najvie 35 m.

  Pristupni prostor je dio puta za izlaenje od izlaznih vrata iz nekog prostora ugostiteljskog objekta (sobe, apartmana, pomone prostorije i sl.) do sigurnosnog izlaznog puta ili vanjskog izlaza)

  Sigurnosni izlazni put je dio puta za izlaenje koji je od ostalih dijelova ugostiteljskog objekta odvojen graevinskim elementima odreene otpornosti na poar (zidovi, stropovi, vrata i sl.),

  Udaljenost pristupnog prostora moe biti do 55 m ako je prostor kroz koji vodi put iz pristupnog prostora zatien stabilnim sustavom za gaenje poara tipa sprinkler.

 • Ugostiteljski objekt mora biti projektiran na nain da duina slijepog hodnika ne prelazi 10 m.

  Slijepi hodnik je hodnik sa izlazom u samo jednom smjeru i duina slijepog hodnika mjeri se simetralom tlocrtne povrine hodnika.

  Duina slijepog hodnika koji je u ugostiteljskom objektu zatien sustavom za gaenje poara tipa sprinkler ne smije prelaziti 15 m.

 • Graevni elementi kojima je omeen sigurni izlazni put iz ugostiteljskih objekata a koji nisu vii od tri kata, moraju imati otpornost na poar najmanje 30 minuta.

  U ugostiteljskim objektima, koji su vii od tri kata, graevinski elementi koji omeuju sigurni izlazni put (zidovi, podovi, stropovi) moraju imati otpornost na poar najmanje jednaku otpornosti na poar nosivih konstrukcija objekta.

 • U ugostiteljskim objektima koji su vii od dva kata, mora postojati mogunost izlaenja sa svakog kata putom za izlaenje u najmanje dva smjera.

  Iznimno navedeno se nee primjenjivati na ugostiteljske objekte visine do 4 kataako su ispunjeni sljedei uvjeti:

  - na jednom katu moe se nalaziti najvie 6 spavaih soba, - udaljenost od osi vrata bilo koje spavae sobe do stubita nije dua od 10 m,

  - udaljenost od najudaljenijeg dijela bilo kojeg javnog prostora dostupnog osobama do stubita nije dua od 15 m,

  - stubite nije ue od 1,1 m, - stubite zadovoljava uvjete da duina slijepog hodnika ne prelazi 10 m (odnosno 15 m ako prostor tien sprinklerom).

  - stubite zadovoljava uvjete da ima ugraen element za odvoenje dima i topline, svijetlog otvora najmanje 1 m.

 • Ugostiteljski objekti koji su vii od tri kata moraju imati najmanje jedno sigurnosno stubite.

  sigurnosno stubite je stubite koje je dio sigurnosnog izlaznog puta koji je od ostalih dijelova ugostiteljskog objekta odvojen graevinskim elementima odreene otpornosti na poar (zidovi, stropovi, vrata i sl.)

 • irina stubita ne smije biti ni na kojem mjestu manja od irine ulaza kojim se ulazi na stubite.

  irina stubita u ugostiteljskim objektima viim od 30 m mjereno od razine najnie kote povrine uz ugostiteljski objekt koja slui kao vatrogasni pristup, ne smije ni u kojem sluaju biti manja od 1,4 m.

 • Na najviem dijelu stubita koja se koriste kao izlazni put moraju se ugraditi elementi za odvoenje dima i topline, svijetlog otvora najmanje 1m, koji se otvaraju automatski, a moraju imati i mogunost runog otvaranja.

  Elementi za odvoenje dima i topline u ugostiteljskim objektima koji imaju ugraen sustav vatrodojave moraju se otvarati proradom sustava vatrodojave.

  Ako se stubite nalazi na vanjskom zidu ugostiteljskog objekta kao elementi za odvoenje dima i topline mogu se koristiti i otklopni prozori koji se mogu otvarati iz prizemlja i podesta stubita zadnjeg kata.

 • Na putovima za izlaenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomau irenju poara (primjer goriva ambalaa, dijelovi namjetaja, gorive zavjese i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (aparati razliitih namjena, garderobni ormari, priuvni dijelovi, uskladitena roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u sluaju evakuacije.

 • Vrata na izlaznim putovima ne smiju imati mogunosti zakljuavanja i moraju se otvarati u smjeru izlaza.

  Okretna ili klizna vrata ne smatraju se odgovarajuim vratima na putu za izlaenje i uz njih se moraju ugraditi dodatna vrata.

  Iznimno klizna vrata mogu se ugraditi kao vanjska izlazna vrata ugostiteljskog objekta koja su pod stalnim direktnim nadzorom djelatnika ugostiteljskog objekta.

  Vanjska vrata moraju biti stalno otkljuana u vremenu koritenja ugostiteljskog objekta.

  Brava na vratima koja se nalaze na izlaznim putovima mora biti tako napravljena da omogui otvaranje vrata pritiskom bilo kojeg dijela tijela ovjeka na dio vrata u visini brave (panik letve/panik brave).

  (Isto se ne odnose se na vrata sobe za spavanje, apartmani i sl.)

 • Tavani u ugostiteljskim objektima moraju biti izvedeni

  kao zaseban poarni sektor odijeljen od ostalih dijelova ugostiteljskog objekta graevinskim elementima koji imaju otpornost na poar od najmanje 60 minuta.

  U sluaju da je u prostoru tavana ugraen sustav vatrodojave otpornost elemenata mora biti najmanje 30 minuta.

  Navedene odredbe ne odnose se na ugostiteljske objekte visine do tri kata i u sluaju kada se prostor tavana titi stabilnim sustavom za gaenje poara.

  Tavanski prostori moraju biti isti i ne smiju se koristiti za dranje gorivih tvari.

 • Pomone prostorije

  su strojarnica, kotlovnice, spremita goriva, crpne stanice, prostorije za smjetaj generatora el. struje, transformatora, rashladnih ureaja, rasklopnih prekidaa (ormara), sustava s plinskim bocama, skladita i ostale prostorije za obavljanje servisnih djelatnosti.

  Pomone prostorije izvode se kao zasebni poarni sektori elemenata otpornih na poar najmanje 60 minuta, ako posebnim propisom nije odreena vea otpornost na poar.

 • Pristup na stubita iz pomonih prostorija koja ne slue za smjetaj transformatora ili rasklopnog ormara visokog napona mora biti izveden kroz predvorje koje je izvedeno kao zaseban poarni sektor, iji elementi imaju otpornost na poar od najmanje 30 minuta.

  Ulaz u pomone prostorije u kojima su smjeteni rasklopni ormari visokog napona i transformatorske stanice moe biti samo iz vanjskog prostora.

  Takoer ne smiju imati nikakvu unutarnju vezu s ostalim prostorijama u ugostiteljskom objektu.

 • Podzemne garae koje su dio ugostiteljskog objekta moraju imati izveden stabilni sustav za gaenje poara tipa sprinkler.

  Podzemne garae moraju imati najmanje dva puta za izlaenje za osobe.

 • Kotlovnice moraju biti smjetene u zaseban poarni sektor.

  Graevinski elementi prostora u kojem su smjetene kotlovnice moraju imati otpornost na poar od najmanje 90 minuta.

  Vrata koja vode iz kotlovnice u ugostiteljski objekt moraju bitiotporna na poar najmanje 90 minuta.

  Vrata kotlovnica moraju imati mehanizam za samozatvaranje i na njima mora biti na vidnom mjestu istaknut natpis "VRATA MORAJU BITI STALNO ZATVORENA".

 • DIZALA

  Konstrukcija okna i materijali za zavrnu obradu okna moraju biti negorivi ili klase gorivosti A1 i/ili A2.

  Negorivost ili klase gorivosti dokazuju se sukladno normi HRN DIN 4102 dio 1 i dio 14 ili 4102 dio 4.

  Okna dizala moraju se izvesti kao poseban poarni sektor. Graevinski elementi okna dizala mogu imati za najvie 30 minuta manju

  otpornost na poar od otpornosti na poar nosive konstrukcije ugostiteljskog objekta, ali ne manju od 30 minuta.

  Vrata na oknima dizala mogu imati otpornost na poar najvie za 30 minuta manju od otpornosti na poar graevinskih elemenata okna ali ne manju od 30 minuta.

  Strojarnica dizala mora biti smjetena u prostoru koji je omeen sa negorivim graevinskim elementima.

 • Dizala se ne smiju koristiti za evakuaciju osoba prilikom poara i ne smiju biti sastavni dio puta za izlaenje.

  Ova odredba ne odnosi se na dizala za evakuaciju invalidnih osoba.

  Dizala za evakuaciju invalidnih osoba i prostori strojarnice dizala moraju se izvesti od graevinskih elemenata ija otpornost na poar mora biti najmanje jednaka otpornosti na poar nosive konstrukcije ugostiteljskog objekta.

  Dizala za evakuaciju invalidnih osoba moraju imati osiguranu autonomnost rada najmanje za vrijeme koje je jednako vremenu otpornosti na poar nosive konstrukcije objekta.

 • ELEKTRINE INSTALACIJE

  Ugostiteljski objekti osim ope rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne elektrine sustave.

  opa rasvjeta je umjetna rasvjeta graevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

  sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta graevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomone i panikrasvjete, a automatski se ukljuuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju elektrinom energijom ope rasvjete,

  pomona rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog vremena,

  panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaava najkrai put iz graevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena,

 • Pomona rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po ukljuenju.

  Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po ukljuenju.

  Sigurnosna rasvjeta ne trai se u kampovima, kuama i stanovima za odmor, sobama za iznajmljivanje te ugostiteljskim objektima za prehranu u kojima se moe okupiti najvie 50 osoba ili imaju tlocrtnu povrinu manju od 50 m, a nalaze se u prizemlju.

 • Ugostiteljski objekti moraju imati instalacije za zatitu od atmosferskog pranjenja koja mora biti izvedena i odravana sukladno hrvatskim propisima o instalacijama za zatitu od atmosferskog pranjenja.

  Ugostiteljski objekti ne smiju se tititi od atmosferskog pranjenja gromobranima s radioaktivnim izvorom zraenja.

 • SUSTAV VENTILACIJE

  Sustav ventilacije ugostiteljskog objekta mora biti izveden na nain da u sluaju poara sprijei ulaz produkata izgaranja u prostor izlaznih putova i da se omogui njegovo ienje, odravanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.

  Sustav ventilacije mora biti izraen sukladno propisima o tehnikim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave.

  Pravilnik o tehnikim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN 55/96, SL 38/89)

 • Zaklopke koje se ugrauju u ventilacijskom sustavu moraju biti otporne na poar:

  - u zgradama do 3 nadzemna kata najmanje 30 minuta, - u zgradama iznad 3 nadzemna kata, koje ne spadaju u visoke objekte najmanje 60 minuta,

  - u visokim objektima najmanje 90 minuta.

  Zaklopke moraju imati ureaj za automatsko zatvaranje koji se aktivira u sluaju poara.

  U sluaju da su u ventilacijske kanale ugostiteljskog objekta ugraene tri ili vie zaklopki koje su otporne na poar, ureaj za automatsko zatvaranje mora se izvesti na takav nain da se u sluaju poara zaklopke zatvaraju i putem vatrodojavne centrale.

 • PPZ-R, runi pogon PPZ-M, motorni pogon

  PPZ-C-R, runi pogon PPZ-C-E, elektromagnetni pogon

 • UREAJI ZA UZBUNJIVANJE,

  DOJAVU I GAENJE POARA

  Ugostiteljski objekti u kojima moe istovremeno boraviti vie od 100 osoba moraju imati izveden sustav za dojavu poara.

  Sustav mora biti projektiran i izgraen sukladno odredbama hrvatskih propisa,

  Pravilnik o sustavima za dojavu poara (NN 56/99)

  Ugostiteljski objekti u kojima istovremeno moe boraviti vie od 250 osoba moraju imati zvuni ureaj za uzbunjivanje.

 • Ugostiteljski objekti ija povrina je vea od 500m mora imati unutarnju i vanjsku hidrantsku mreu za gaenje poara.

  Tehnike karakteristike hidrantske mree za gaenje poara odreuju se prema odredbama propisa o hidrantskoj mrei za gaenje poara.

  Pravilnik o hidrantskoj mrei za gaenje poara (NN 8/06)

  Prostorije u ugostiteljskim objektima namijenjene za okupljanje ili boravak osoba sa povrinom veom od 800 m ili sa mogunou istovremenog smjetaja vie od 300 osoba moraju imati ugraen stabilni sustav za automatsko gaenje poara tipa sprinkler.