of 19/19
Oleh KELOMPOK II  JUMARDI AGUS RAMADAN AGUSTINA YUSUF MUH. IRWANSYAH METODOLOGI KEPERAWATAN

METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx

Validasi Klasiviasi Da!a Pe"e"!#a" Dia$"%sis
&e'#&#sa" dia$"%sa e(e'a)a!a" Pe"$e'!ia" A"alisis Da!a U"s#'*#"s#' Pe"#lisa" A!#al Da" Resi%
Dia$"%sa Ke(e'a)a!a"  T#+#a" Ma",aa! Dia$"%sa Ke(e'a)a!a"
KONSEP DASAR KEPERAWATAN
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 3/19
Metodologi -e'asal da'i -ahasa Y#"a"i &e!%d%s/ da" 00l%$%s1 a!a i"i !e'di'i da'i d#a s## a!a 2ai!# &e!ha/ 2a"$ -e'a'!i &elal#i a!a# &ele)a!i da" h%d%s/ 2a"$ -e'a'!i +ala" a!a# 3a'a

http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 4/19
Metodologi adalah il&#*il&#43a'a 2a"$ di$#"aa" #"!# &e&(e'%leh e-e"a'a"  &e"$$#"aa" (e"el#s#'a" de"$a" !a!a 3a'a !e'!e"!# dala& &e"e&#a" e-e"a'a"1 !e'$a"!#"$ da'i 'eali!as 2a"$ seda"$ dia+i
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 5/19
P'%ses e(e'a)a!a" adalah &e!%de di&a"a s#a!# %"se( di!e'a(a" dala& ('a!i e(e'a)a!a". Hal i"i da(a! dise-#! s#a!# (e"dea!a" #"!# &e&e3aha" &asalah6 ('%-le& s%lvi"$7 2a"$ &e&e'l#a" il&#1 !e"i da" e!e'a&(ila" i"!e'(e's%"al 2a"$-e'!#+#a" #"!# &e&e"#hi e-#!#ha" lie"1 el#a'$a da" &as2a'aa!
 JADI
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 6/19
Is!ilah Validasi (e'!a&a ali di3e!#sa" %leh D'. 8e'"a'd T. L%,!#s1 Di'e!#' F%%d a"d D'#$ Ad&i"is!'a!i%" 6FDA7 A&e'ia Se'ia! (ada ahi' !ah#" 9:;<*a"1 se-a$ai -a$ia" (e"!i"$ da'i #(a2a #"!# &e"i"$a!a" &#!# ('%d# i"d#s!'i ,a'&asi
8aha"1 Validasi &e'#(aa" as(e 'i!is
6substantial aspect 7 dala& (e"ilaia"#ali!as i"d#s!'i ,a'&asi 2a"$ -e'sa"$#!a".
VALIDASI DATA
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 7/19
Validasi dia'!ia" se-a$ai s#a!# tindaan !e"#$tian de"$a" 3a'a 2a"$ ses#ai -ah)a !ia( -aha"1 ('%ses1 ('%sed#'1 e$ia!a"1 sis!e&1 (e'le"$a(a" a!a# &ea"is&e 2a"$ di$#"aa" dala& ('%d#si da" (e"$a)asa" aa" se"a"!iasa &e"3a(ai hasil 2a"$ dii"$i"a".
MAKA
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 8/19
Klasi%asi &e'#(aa" a!a se'a(a" da'i -ahasa 8ela"da1 classifcatie1 2a"$ se"di'i"2a -e'asal da'i -ahasa P'a"3is classifcation. Is!ilah i"i &e"#"+# e(ada se-#ah &e!%de
#"!# &e"2#s#" da!a se3a'a sis!e&a!is a!a# &e"#'#! -e-e'a(a a!#'a" a!a# aidah 2a"$ !elah di!e!a(a".
Klasi=asi da!a &e'#(aa" ,asili!as 2a"$ ada di >ahi'1 di&a"a ,asili!as !e'se-#! -e'$#"a #"!# #"!# &e"$el%&(%a" a!a# &e"$lasi=asia" da!a
KLASI&IKASI DATA
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 9/19

 Jadi lasi=asi da!a adalah (e"$el%&(%a"da!a ses#ai el%&(%"2a
"aa
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 10/19

Dia$"%sis &e'#(aa" la"$ah #!a&a da"!e'(e"!i"$ dala& &e"2elesaia" s#a!# %"?i1 a'e"a di !aha( i"i !elah di!e"!#a" sia(a1 a(a1 &e"$a(a1 di&a"a da"
-a$ai&a"a &asalah !e'se-#! -isa !e'+adi.
Se!elah (e'a)a! &e"$el%&(%a"1 &e"$ide"!i=asi1 da" &evalidasi da!a*da!a
2a"$ si$"i=a"1 &aa !#$as (e'a)a! (ada !aha( i"i dalah &e'#&#sa" s#a!# dia$"%sa e(e'a)a!a". Dia$"%sa e(e'a)a!a" da(a! -e'si,a! a!#al1 'esi%1 si"d'%&1
e&#"$i"a" da" )el"ess. [email protected]'(e"!i% <<<7
8/16/2019 METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 12/19
9. A!#alB &e"+elasa" &asalah "2a!a saa! i"i ses#ai da!a li"i 2a"$ di!e&#a"
. Resi%B &e"+elasa" &asalah eseha!a" 2a"$ "2a!a aa" !e'+adi +ia !ida dila#a"
i"!e've"si
C. Dia$"%sa e(e'a)a!a" )ell"ess/
Dia$"%sa e(e'a)a!a" )ell"ess 6se+ah!e'a7 adalah e(#!#sa" li"i !e"!a"$ eadaa"
i"divid#1 el#a'$a1 da" a!a# &as2a'aa! dala& !'a"sisi da'i !i"$a! se+ah!e'a !e'!e"!# e !i"$a! 2a"$ le-ih !i"$$i.
Penent$an Diagnosis
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 13/19
S2a'a!B&e"e$aa" dia$"%sa e(e'a)a!a" )ell"ess ha'#s ada #"s#' P 6('%-le&7
Ada d#a #"3i 2a"$ ha'#s adaB
9. Ses#a!# 2a"$ ha'#s &e"2e"a"$a" (ada!i"$aa! ese+ah!e'aa" 2a"$ le-ih !i"$$i
. Ada"2a s!a!#s da" ,#"$si 2a"$ e,ei, 
Diagnosa +elnes
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 14/19
A"alisa da!a adalah &e"$el%&(%a"1 &e&-#a! s#a!# #'#!a"1 &e&a"i(#lasi se'!a &e"2i"$a!a" da!a sehi"$$a &#dah #"!# di-a3a
S!e( (e'!a&a dala& a"alisa adalah &e&-a$i da!a a!as el%&(% a!a# a!e$%'i* a!e$%'i
Analisis Data
3. Ka!e$%'i ha'#s -e-as da" !e'(isah
d.  Tia( a!e$%'i ha'#s -e'asal da'i sa!#aidah lasi=asi
,e#e(a!a *i(i dala" "e"#$at atego(i- adala'.
8/16/2019 METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx
UNSUR/UNSUR PENULISAN
8/16/2019 METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 17/19
Ada -e-e'a(a hal 2a"$ di+adia" alasa" dala& (e"#lisa" dia$"%sa e(e'a)a!a" 2ai!# dia"!a'a"2a B
9. Me&-e'ia" as#ha" e(e'a)a!a" se3a'a %&('ehe"si,.
. Me&-e'ia" esa!#a" -ahasa dala& ('%,esi e(e'a)a!a".
C. Me"i"$a!a" o"$niasi anta( se0a+at Pe(a+at  da" ('%,esi eseha!a" lai""2a.
T$0$an Man1aat Diagnosa Ke!e(a+atan
http://slidepdf.com/reader/full/metodologi-keperawatan-slidepptx 18/19
. Me&-a"!# &e'#&#sa" hasil 2a"$ diha'a(a" 4 !#+#a" 2a"$ !e(a! dala& &e"+a&i" &#!# as#ha" e(e'a)a!a"1
sehi"$$a (e&iliha" i"!e've"si le-ih a#'a! da" &e"+adi (ed%&a" dala& &ela#a" eval#asi.
. Me"3i(!aa" standar praktik keperawatan.
. Me&-e'ia" dasa' (e"i"$a!a" #ali!as (ela2a"a" e(e'a)a!a".
8/16/2019 METODOLOGI KEPERAWATAN SLIDE.pptx