Metode de invatare eficiente

Embed Size (px)

Text of Metode de invatare eficiente

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  1/13

  Metode de învăţare

  eficientă  Pop Andreea Loredana

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  2/13

   Strategiile de învăţare se referă la reguli, principii,

  proceduri folosite pentru a facilita procesul de învăţare, utilizare şi redare a materialului învăţat.Lemeni (200, p. !"# defineşte strategiile de învăţare

  ca fiind$orice metodă de învăţare selectată şiutilizată pentru a atinge un scop anterior stabilit.

  %n mediul educaţional strategiile de învăţare se referăla comportamente care vizează$& recapitularea şi învăţarea unui material,& folosirea regulată de mnemote'nici.trategiile de învăţare contri)uie în mod semnificativ

  la dezvoltarea capacităţii unui elev de a codifica şie*trage informaţii.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  3/13

  uccesul şcolar în sine depinde de o serie de factori, care se interrelaţionează în mare măsură$strategii de învăţare (selectarea informaţiilor relevante, sta)ilirea asocieriidintre informaţiile asimilate de+a şi cele noi, memorare a)ilităţi de luare denotiţe strategii de înţelegere a te*telor scrise şi citite a)ilităţi de redactare aproiectelor te'nici de organizare a materialelor etc.#motivaţie (intrinsecă pentru implicarea şi perseverenţa în activităţile

  şcolare#gestionarea eficientă a timpului (evaluarea corectă a timpului necesarefectuării unei sarcini specifice utilizarea eficientă a timpului alocat efectuării

  unei sarcini planificarea succesiunii de rezolvare a temelor#managementul eficient al mediului fizic şi social (alegerea unui spaţiu

  de învăţare cu un număr c-t mai mic de distractori, alegerea unui antura+prietenicare valorizează succesul şcolar, etc.#gestionarea eficientă a stărilor afective (de e*emplu, an*ietatea faţă de

  teste, inducerea emoţiilor pozitive funcţionale / care menţin implicarea înactivităţile şcolare#menţinerea unui nivel constant de performanţe ridicate, prin

  monitorizarea conştientă a proceselor de învăţare (a)ilităţi metacognitive#.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  4/13

   %n procesul învăţării depindem desimţurile implicate în proces$ văz, auz,tactil. Pentru a afla cum sa înveţi eficienttre)uie să &ţi determini stilul de învăţare şipentru asta, tre)uie doar să te gîndeşti

  cum preferi să înveţi ceva nou $ prinimagini, emoţii, sunete, aplicaţii practice,prin participare activă, directă, contacte cupersoane diferite. ai precis, s&a o)servat

  că e*istă în principiu trei mari categorii destiluri de învăţare $ stilul vizual, stilulauditiv şi stilul tactil1inestezic.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  5/13

  Ipoteza cercetăriipoteza de lucru ar fi$ dacă voi utiliza metode şi

  te'nici de stimulare a creativităţii i a învătăriișeficiente individuale şi de grup în cadrul lecţiilor delectură, cre-nd o atmosferă de lucru permisivă,acestea vor determina dezvoltarea, activizarea şi îm)ogăţirea voca)ularului activ al elevilor,

  dezvoltarea e*primării orale şi scrise, educareacapacităţilor creatoare şi originale în găsirea desoluţii la o sarcină dată, antrenarea lor în discuţiili)ere, desc'ise, creative, precum şi dezvoltareamecanismelor cognitive superioare$ g-ndire,memorie, imaginaţie.Acest lucru va fi )enefic şi pentru celelalte discipline

  de studiu, pentru dezvoltarea unor trăsături pozitivede caracter şi formarea personalităţii copilului.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  6/13

  etodele didactice pe care le&am aplicat aufost selectate astfel înc-t să răspundă

  principalelor cerinţe ale unei investigaţii şisă preînt-mpine eventualele erori deinvestigare şi prelucrare a materialuluifaptic. Astfel pentru confirmarea sauinfirmarea ipotezei de la care am plecat amfolosit un sistem metodologic compus din$

   metoda anc'etei

  metoda autoo)servaţieimetoda o)servaţiei sistematicemetoda analizei produselor activităţii

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  7/13

  Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii i a învă ăriiș țeficiente a elevilor aplicate la lectură&e*emple$

  Brainstorming-ul : “furtună în creier”  

  %n evocare, la începutul unităţii de învăţare 34asmul,5 elevii au fostsolicitaţi să noteze la ce se g-ndesc c-nd aud cuv-ntul 3)asm5

    Metoda “Pălăriilor gânditoare” - lecţia “6inerete fara)atranete si viata fara de moarte

  ” după Petre Ispirescu.

  !. Pălăria al)ă informează$ Povesteşte pe scurt te*tul.2. Pălăria gal)enă aduce )eneficii$ 7ăseşte alt final.8. Pălăria verde$ generează ideile noi & 7ăsesc noi modalităţi prin

  care 9ăt 9rumos s&ar fi putut feri de pericolele înt-lnite pe drum.". Pălăria al)astră$ clarifică& pun între)ări referitoare la conţinutul

  te*tului îl caracterizează pe 9ăt 9rumos.

  :. Pălăria roşie$ spune ce simte despre modul cum a procedat 9ăt9rumos.

  ;. Pălăria neagră$ identifică greşelile & critică atitudinea lui 9ăt9rumos.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  8/13

  Metoda cadranelor :Pentru realizarea acestei metode am

  distri)uit elevilor fişe , împărţite în patrucadrane / lecţia 3Copilul cel isteţ5, cuurmătoarele sarcini de lucru$

  !. dei principale2.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  9/13

  Ştiu-vreau să ştiu-am aflat:Am utilizat această metodă în evocare, la

  lecţia 3A!"#"$ %M&'$A(5 de Petrespirescu, solicit-nd elevilor să noteze înprima ru)rică tot ce ştiu despre autor, încea de&a doua ru)rică ce ar vrea să ştie,iar în reflecţie elevii au notat toate datele

   însuşite despre Petre spirescu. Reţeaua discuţiilor:

  arcina de lucru a fost să aducăargumente în favoarea şi contra lui Aleodor%mpărat cu privire la gre eala făcută.ș

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  10/13

   ocul didactic  –

  %n etapa e*perimentului formativ am aplicat ca metodă şi +ocuriledidactice.

  >*emplu$“!uvântul inter"is”  & copul acestui +oc este dezvoltarea voca)ularului elevilor, a

  imaginaţiei creatoare& arcina de lucru /elevii tre)uie să răspundă la între)ări, fără să

  folosească un cuv-nt care s&a sta)ilit că e interzis (e*. iarnă#.Alte )ocuri didactice utilizate au fost$ 3trategia alfa)etului5, 3>uspun una, tu spui multe5, ?=acă nu&i aşa, cum [email protected], 3Pot însemnaşi [email protected], 3

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  11/13

  Prin aplicarea sistematică a metodelor şite'nicilor interactive în cadrul lecţiilor de lectură

  am sesizat ameliorări în dezvoltarea e*primăriiorale şi scrise a elevilor, în activizarea şinuanţarea voca)ularului, s&a îm)unătăţit relaţia învăţător&elev într&una modernă şi democratică,

  elevii )ucur-ndu&se de li)ertate, de ocomunicare )azată pe cooperare, cola)orare şia+utor reciproc.A fost încura+ată iniţiativa elevilor la lecţie,adresarea de între)ări, fiind înlăturată teama dea nu greşi, iar pe parcurs elevii s&au familiarizatcu metodele şi denumirile lor, au înţeleseficienţa lor şi paşii care tre)uie urmaţi pentrurealizarea acestora.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  12/13

  9olosind metodele şi te'nicile de stimulare acreativităţii, at-t individual, frontal c-t şi pe grupe,

  am constat următoarele$elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţecreşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă

  conţinuturile, at-t pe cont propriu c-t şi în grupdoresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de

  o)oseală pentru că se implică conştient, voit, învăţ-nd activ şi logicelevii şi&au îm)ogăţit şi nuanţat voca)ularul, datorită

  unor metode precum$ +ocul didactic, cadranele

  elevii au realizat un real progres în alcătuirea dete*te, dialoguri,compuneri, d-nd dovadă deimaginaţie creatoare, originalitate, fluenţă,fle*i)ilitate în e*primare.

 • 8/19/2019 Metode de invatare eficiente

  13/13

  Analiza şi interpretarea datelor o)ţinuteindică o tendinţă pozitivă de ameliorare a

  rezultatelor şcolare ale elevilor în favoareaclasei e*perimentale, o evoluţie îne*primarea orală şi scrisă, în activizarea şinuanţarea voca)ularului, transformarea

  relaţiei învăţător / elev într&una modernă şidemocratică, elevii )ucur-ndu&se de ocomunicare eficientă )azată pe cola)orare,a+utor reciproc, li)ertate, iniţiativă, datorităunor metode, precum$ +ocul didactic,ciorc'inele, cadranele, reţeauapersona+elor, cu)ul, etc.