of 23 /23
A R T E F A C T Kahulugan at Kahalagahan

Markahan 1 modyul 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Markahan 1 modyul 2

  • 1. Gawain 1 Ano ang artefact?

2. Lahat ng mga bagay na ito ay ARTEFACT. Likha ito ng tao para sa partikular na gamit. 3. Magbigay ng mga halimbawa ng artefact na ginagamit sa iba- ibang panahon para sa iba-ibang gawain. Gamit sa Panahon ng iyong lolo at lola Panahon mo Pang araw-araw na buhay Ritwal o relihiyon Komunikasyon Silid-aralan 4. Pansinin ang mga kasagutan. May mga artefact na hindi na ginagamit sa kasalukuyan ngunit meron namang ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinasalamin ng artefact ang pagbabago at pananatili sa buhay ng tao at lipunan 5. Ang Artefact ay primaryang sanggunian dahil ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 6. Makikita sa artfeact ang teknolohiya at kakayahan ng tao May napapaloob na simbolo ang artefact na nagpapahiwatig ng kahulugan Sa pag-aaral ng artefact, mauunawaan ang kalagayan ng lipunan Mahihinuha mula sa artefact ang kaugalian, tradisyon at paniniwala sa lipunan 7. GAWAIN 2: MGA KATANGIAN NG BANGANG MANUNGGUL 8. BUO BA ANG BANGA? ANO ANG HUGIS NITO? MAY MGA BUTAS BA SA KATAWAN ANG BANGA? ANO ANG ITSURA NG TAKIP? ANO ANG DISENYO SA KATAWAN NG BANGA? ILAN ANG NAKASAKAY SA BANGKA? ANO ANG AYOS NG MGA NAKASAKAY? ANO KAYA ANG MAAARING GAMIT NG BANGKA? 9. THE MANNER OF BURYING THE DEAD WAS AS FOLLOWS: THE DECEASED WAS BURIED BESIDE THE HOUSE, AND IF HE WERE A CHIEF, HE WAS PLACED BENEATH A LITTLE HOUSE OR PORCH WHICH THEY CONSTRUCTED FOR THIS PURPOSE. BEFORE INTERRING HIM, THEY MOURNED FOR FOUR DAYS, AND AFTERWARD LAID HIM ON A BOAT WHICH SERVED AS A COFFIN OR BIER, PLACING HIM BENEATH THE PORCH Fr. Juan de Plasencia, OSF, Customs of the Tagalogs, Blair and Robertson (eds.), The Philippine Islands 7: 194. 10. KATANGIAN NG BANGANG MANUNGGUL TANONG KAILAN SINULAT ANG DOKUMENTO? SINO ANG SUMULAT? PAANO NIYA KAYA ITO NALAMAN? BAKIT KAYA SIYA INTERESADO SA PARAAN NG PAGLILIBING? SAAN INILILIBING ANG BANGKAY? KAAGAD BANG INILILIBING ANG ISANG NAMATAY NA TAO? SAAN INILALAGAY ANG BANGKAY UPANG ILIBING? 11. GAWAIN 3: SIMBOLISMO NG BANGA PAG -UGNAYIN ANG SIPI NI PLASENCIA AT ANG BANGANG MANUNGGUL. ALIN SA SIPI NI PLASENCIA ANG NAGPAPAHIWATIG NG GAMIT NG BANGA? KUNG IUUGNAY ITO SA DISENYO NG TAKIP NG BANGA, ANO ANG MAHIHINUHANG GAMIT NG BANGA? 12. NATUKLASAN NG MGA ARKEOLOGO ANG BANGANG MANUNGGUL NOONG 1962. NANG BINUKSN NILA ITO, NATAGPUAN NILA ANG MGA BUTO NG ISANG TAO SA LOOB NG BANGA. ANG BANGA AY MAY TAAS NA 66.5 CM., O HUMIGIT KUMULANG NA DALAWANG TALAMPAKAN SAMAKATWID, ANG BANGANG MANUNGGUL AY GINAGAMIT NA LIBINGAN. 13. BAKIT MALIIT ANG SUKAT NG BANGA? KASYA KAYA RITO ANG BUONG KATAWAN NG TAO? 14. DALAWA ANG PROSESO NG PAGLILIBING SA SINAUNANG PANAHON UNANG PAGLILIBING PAGLILIBING SA KAMAMATAY NA TAO PANGALAWANG PAGLILIBING PAGLILIBING SA MGA BUTO NG TAO MAKALIPAS ANG ISANG TAON O HIGIT PA 15. TIGNAN MULI ANG DISENYO SA TAKIP NG BANGANG MANUNGGUL PANSININ ANG MGA SUMUSUNOD: ANG KILOS NA IPINAPAKITA SA DISENYO SINO ANG KUMIKILOS? ANG PAGKAPOSISYON NG MGA KUMIKILOS? SAAN SILA NAKASAKAY? ANG DISENYO SA KATAWAN NG BANGA ANU ANG KABUUANG KAHULUGAN NG MGA SIMBOLO SA ITAAS? 16. GAWAIN4: MGA SINAUNANG PANINIWALA PARA SA GRUPO 1 at 2 Miguel Loarca, Relation of the Philippine Islands, 1582 Sipi #1. Paniniwala sa papel ng taong sumakabilang buhay 17. IN SOME PLACES, AND ESPECIALLY IN THE MOUNTAIN DISTRICTS, WHEN THE FATHER, MOTHER, OR OTHER RELATIVE DIES, THE PEOPLE UNITE IN MAKING A SMALL WOODEN IDOL, AND PRESERVE IT. ACCORDINGLY THERE IS A HOUSE WHICH CONTAINS ONE HUNDRED OR TWO HUNDRED OF THESE IDOLS. THESE IMAGES ALSO ARE CALLED ANITOS; FOR THEY SAY THAT WHEN PEOPLE DIE, THEY GO TO SERVE THE BATALA. THEREFORE THEY MAKE THESE SACRIFICES TO THESE ANITOS, OFFERING THEM FOOD, WINE AND GOLD ORNAMENTS; AND REQUEST THEM TO BE INTERCESSORS FOR THEM BEFORE THE BATALA, WHOM THEY REGARD AS GOD. 18. PARA SA GRUPO 1: TALAKAYIN ANG MGA SUMUSUNOD NA TANONG AT ISULAT ANG SAGOT SA PISARA AYON KAY LOARCA, ANO ANG PAPEL NG MGA NNINUNO? BAKIT IGINAGALANG ANG MGA PATAY? PAANO IPINAPAKITA ANG PAGGALANG? SA KASALUKUYAN, ANO ANG TINGIN NINYO SA PAPEL NG MGA NINUNO? IGINAGALANG PA BA ANG MGA SUMAKABILANG BUHAY? BAKIT AT PAANO?