of 12 /12
0 Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Zest for Progress Zeal of Partnership 9 Pangalan: ___________________________ Baitang at Seksyon: ___________________________ Paaralan: ___________________________ Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan Edukasyon sa Pagpapakatao

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, … · 1 day ago · Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan Edukasyon sa Pagpapakatao

 • Author
  others

 • View
  304

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, … · 1 day ago · Ikalawang Markahan-...

 • 0

  Republic of the Philippines

  Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  9

  Pangalan: ___________________________

  Baitang at Seksyon: ___________________________

  Paaralan: ___________________________

  Ikalawang Markahan- Modyul 2:

  Karapatan ay ipaglaban,

  Tungkulin ay gampanan

  Edukasyon sa Pagpapakatao

 • 1

  Ang modyul na ito ay inihanda upang lubos mong maunawaan ang

  iyong mga karapatan at tungkulin. Magiging ganap ang iyong pagkatao kung iyong isasabuhay ang paggalang sa karapatang pantao at pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga na makatutulong sa paghubog sa

  iyong sarili. Maraming mga isyu hinggil sa paglabag sa karapatan ng tao na isinisiwalat sa social media na nagiging pamulat-mata sa mga taong patuloy

  na nagbubulag-bulagan sa lipunan.

  Pagkatapos mong pag-aralan at isagawa ang mga gawain sa modyul

  na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod:

  5.3 Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain, gamit ang kanyang katuwiran, ang pagkakapantay-pantay ng

  dignidad ng lahat ng tao (EsP9TT-IIb-5.3)

  5.4 Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga

  nagawa o naobserbang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay/pamayanan o lipunan/bansa (EsP9TT-IIb-5.4)

  Sa nagdaang aralin, napag-aralan mo ang iba-t-ibang uri ng

  karapatang di maaalis o inalienable rights na ayon sa panulat ni Sto. Tomas

  de Aquino. Nalaman mo rin na bilang tao kailangan mong gampanan o

  gawin ang mga tungkuling nakaatang sa iyo. Nararapat lamang na sa lahat

  ng pagkakataon ay iggalang ang karapatan ng indibidwal dahil siya ay may

  dignidad na nagpapabukod-tangi sa kaniya.

  ALAMIN

  BALIKAN

 • 2

  Gawain 1: Tsart ng mga Karapatan at mga paglabag sa mga ito Nalaman mo na ang kahulugan ng karapatang pantao. Ngunit may

  mga panahon na nilalabag ang mga ito.

  Panuto: Sagutin ang mga tanong na nakapaloob sa talahanayan upang

  lubusang mapalawak ang iyong pagkakaunawa sa aralin.

  Mga Karapatan Mga paglabag

  sa bawat

  karapatan

  Angkop na kilos

  upang ituwid ang

  napunang paglabag

  1. Karapatang mabuhay at kalayaan sa pangkatawang

  panganib

  Hal. Aborsiyon

  2. Karapatan sa mga batayang pangangailangan pang magkaroon

  ng maayos na pamumuhay (pagkain, damit, tahanan,

  edukasyon, pagkalingang pangkalusugan, tulong sa walang trabaho, at tulong sa pagtanda)

  3. Karapatan sa malayang

  pagpapahayag ng opinyon at impormasyon

  4. Karapatan sa malayang pagpili

  ng relihiyon at pagsunod sa konsensya

  5. Karapatan sa pagpili ng propesyon

  6. Karapatan sa malayang paglipat

  sa ibang lgar upang manirahan

  7. Karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong gawain o proyekto

  8. Karapatan sa patas na

  proteksiyon ng batas laban sa mga paglabag sa mga karapatang ito

 • 3

  Gawain 1: Pagsusuri sa Sitwasyon Panuto: Suriin ang sitwasyon. Tukuyin kung anong uri ng likas na

  karapatan ng tao ang nilabag sa bawat sitwasyon. Ipaliwanag kung

  bakit. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba ng gawain

  Mga tanong:

  1. Bakit maituturing na paglabag sa karapatan ng bawat tauhan ang inilalarawan sa bawat sitwasyon?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  TUKLASIN

  Sitwasyon A

  Nagsabi na ang 32 gulang na si Mary Jean sa kaniyang ina na mag-aasawa na

  siya. Napagtapos na niya anf kaniyang dalawang kapatid at nasa Junior High School

  na ang bunso. Ngunit sinabi ng kaniyang ina na kailangan munang magtapos ang

  huli bago siya magpakasal. Siya lang ang inaasahan ng ina.

  Sitwasyon B

  Mula nang lumakas ang kita ng negosyong catering ni Aling Delia,

  nangangailangan siya ng karagdagang waiter. Noong una, sapat ang sinisuweldo niya

  sa mga ito at libre ang pagkain nila lalo na kapag may overtime na trabaho. Ngunit

  nang nagkatampuhan si Aling Delia at ang kaniyang asawa, nagpasiya itong bimuli ng

  condominium upang iwasan ang stress na sanhi ng tampuhan nila. Dahil dito, hindi

  na tumanggap ng sapat na pasahod ang mga waiter at hindi pa nila ito natatanggap

  sa takdang araw.

  Sitwasyon C

  Maraming sako ng bigas ang nakatago sa sa 50 conatainer van ni Mang Enteng

  bukod sa nakikita sa kaniyang tindahan sa palengke. Sa gitna ng panawagan ng

  pamahalaan ng tulong sa pagkain, pera at damit para sa mga biktima ng bagyong

  Yolanda, 30 sako ng bigas lang ang pinadala niya sa Samar, Leyte.

 • 4

  2. Ano-ano ang maaaring gawin ng kabataang kasing edad mo upang pukawin ang kamalayan ng kapuwa Pilipino sa mga paglabag na ito?

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ilang karapatang pang-indibidwal ang kinilala sa encyclical na “Kapayapaan

  sa Katotohanan” Pacem in Terris:

  1. Karapatang mabuhay at kalayaan sa pangkatawang panganib

  2. Karapatan sa mga batayang pangangailangan upang magkaroon ng

  maayos na pamumuhay

  3. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinion at impormasyon

  4. Karapatan sa malayang pagpili ng relihiyon at pagsunod sa konsensiya

  5. Karapatan sa pagpili ng propesyon

  6. Karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan

  (migrasyon)

  7. Karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong gawain o

  proyekto

  8. Karapatan sa patas na proteksiyon ng batas laban sa mga paglabag ng

  mga karapatang ito

  Ang mga karapatang kinilala ni Santo Tomas de Aquino at ng Pacem In

  Terris ay masasalamin sa Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatan ng Tao

  (Universal Declaration of Human Rights) na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang

  mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas

  at hindi maaalis na karapatan ng bawat kasapi ng sangkatauhan bilang

  pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa buong mundo. Saan

  nagsisimula ang karapatang pantao? Narito ang sagot ni Eleanor Roosevelt, pinuno

  ng pangkat na bumuo ng Deklarasyon: Ang mga karapatang pantao ay nagsisimula

  sa mundo ng indibidwal na tao – sa maliit na pamayanan kung saan siya nakatira,

  sa paaralang pinapasukan niya sa factory, sakahan o opisina kung saan siya

  nagtatrabaho.Ito ang mga lugar lung saan dapat asahan ng bawat babae, lalaki, o

  mga bata ang pantay na katarungan, oportunidad at dignidad nang walang

  diskriminasyon.

  Binigyang-diin ito ni Max Scheler na kailangang hubugin ang sarili tungo sa

  pagpapakatao upang matupad din ng pamayanan, pamahalaan o lipunang

  kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagpapakatao.Ngunit mahirap

  isagawa ang paghubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong

  panlipunan ang mga obligasyon nito sa tao na itinakda ng mga batas.

  SURIIN

 • 5

  Ang pagkilala sa mga patas at hindi maaalis na karapatan ng bawat tao sa

  buong mundo na pinakikilos nang may kalayaan, katarungan at kapayapaan ay

  nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang

  makabuo ng batayang moral kung lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay nang

  mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao.

  May 19 na artikulo ang Universal Declaration of Human Rights. Narito ang

  unang apat na Batayang Prinsipyo ng Sangkatauhan (fundamental Principles for

  Humanity)

  Artikulo 1. Ang bawat tao, anuman ang kasarian, lahi, estado sa lipunan,

  opinion sa mga isyung political, wika, edad, nasyonalidad o relihiyon ay may

  tungkul ang lahat ng tao sa paraang makatao.

  Artikulo 2.Walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong

  asal, kaya ang lahat ng tao ay may tungkuling pagsumikapang pangalagaan ang

  dignidad at tiwala sa sarili ng kapuwa.

  Artikulo 3.Walang tao, pangkat, organisasyon, bansa, army o pulisya ang dapat

  mangibabaw sa mabuti at masama; lahat ay dapat sundin ang pamantayang

  moral. Bawat isa ay may tungkuling itaguyod ang mabuti at iwasan ang masama

  sa lahat ng bagay.

  Artikulo 4. Lahat ng tao, gamit ang kanilang isip at konsensiya, ay dapat

  tanggapin ang kanilang tungkulin sa bawat isa, sa mga pamilya at pamayanan,

  lahi bayan at elihiyon nang may pagkakaisaL Huwag mong gawin sa iba ang

  anumang ayaw mong gawin sa iyo.

  Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapuwa na

  igalang ito at ang kaniyang obligasyon na tuparin ang kaniyang mga tungkulin.

  Mahalaga sa bawat isa, lalo na sa yugtong ito ng iyong kabataan, ang pagsasaloob

  ng mensaheng ito. Matutugunan mo ang tawag sa pagbuo ng iyong pagkatao sa

  lipunan kung igagalang mo at ng kalipunan ang mga karapatan ng iyong kapuwa

  at kung tutuparin mo ng mapanagutan ang iyong mga tungkulin.

  Masalimuot man ang pagtupad ng iba’t-ibang tungkulin sa bawat papel na

  ginagampanan mo lalo na sa lipunan, mahalagang patuloy na tayahin ang sarili

  kung napaunlad mo ang mga kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng

  iyong mga tungkulin at paglilingkod sa lipunan.

 • 6

  Gawain 1: Bigyang Diin

  Panuto: Sagutin ang mga tanong na nakapaloob sa talahanayan upang lubusang

  mapalawak ang iyong pagkakaunawa sa aralin. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

  Ano-ano ang konsepto at kaalamang

  pumukaw sa akin?

  Ano ang aking pagkaunawa at

  reyalisasyon sa bawat

  konsepto at kaalamang ito?

  Ano-anong hakbang ang aking gagawin upang

  mailapat ang mga pang-

  unawa at reyalisasyong ito sa aking buhay?

  1. Tungkol sa Karapatan

  2. Tungkol sa Tungkulin

  3. Tungkol sa paglabag sa karapatan

  Gawain 2: Lingguhang Plano Panuto: Gumawa ng isang lingguhang plano ng mga tungkuling gagawin

  upang maging gawi mo ang pagpapahalaga sa mga karapatan at tungkulin.

  ARAW TUNGKULING GAGAMPANAN

  Lunes

  Martes

  Miyerkules

  Huwebes

  Biyernes

  Sabado

  Linggo

  Sagutin:

  1. Ano ang iyong naging reyalisasyon matapos gawin ang gawain? 2. Paano makatutulong ang pagtutupad sa tungkulin sa pagbuo ng

  iyong pagkatao/pamilya/paaralan/lipunan/pamahalaan?

  PAGYAMANIN

 • 7

  Gawain. Ang aking mga nahinuha.

  Panuto: Isulat sa kahon ang iyong iyong sagot.

  Gawain: Puso ng Pagkatuto

  Panuto: Isulat sa loob ng mga puso ang mga mahalagang konsepto

  iyong natutunan na nais mong ilapat sa pang-araw-araw na

  pamumuhay.

  ISAISIP

  ISAGAWA

  Ang karapatan ay

  magkakaroon ng tunay na

  kabuluhan kung . . .

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  Ang pagganap sa tungkulin

  ay magkakaroon ng tunay

  na kabuluhan kung . . .

  Ang pagkakapantay-pantay

  ng dignidad ng lahat ng tao

  ay magdudulot ng . . .

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

 • 8

  Panuto:Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong

  sagutang papel.

  1. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ang tungkulin naman ay ______________.

  A. Obligasyong moral C. Karapatang Moral B. Likas na Batas Moral D. Moralida

  2. Sa papaanong paraan napapakinabangan ng tao ang karapatan? A. Sa paggawa ng moral na kilos.

  B. Dahil sa dahilang tao lang ang may isip. C. Dahil sa tao lamang ang nakagagawa ng moral na kilos.

  D. Dahil tao lang ang marunong kumilos.

  3. Alin ang angkop na paglalarawan ng paglabag sa karapatang pantao? A. Hindi pahihintulutang mag-absent bukas ang isang tinedyer B. Mga karpinterong nagtatrabaho ng walang sumbrero C. Isang linggo ng hindi pa nakatatanggap ng sahod ang mga manggagawa

  dahil sa bagyo D. Mga menor de edad ay pinagtatrabaho sa isang minahan upang

  makatulong sa mga magulang

  4. Hindi maaalis sa tao ang karapatang ito dahil kailangan niya ang mga ari-arian upang mabuhay nang maayos at makapagtrabaho ng produktibo. Ito ay

  karapatan sa _______. A. Pribadong ari-arian C. Bumili ng mga ari-arian

  B. Mag-impok sa bangko D. Umangkin ng ari-arian 5. Kapag nilabag ang karapatan magkakaroon ng _____________.

  A. Pag-iisip ng pagsisisi C. Damdamin ng pagsisisi B. Konsensya D. Pagmumuni

  6. Kayong magkaka-eskwela ay nasa paborito ninyong kainan. May pumasok na

  binatilyo na may kapansanan sa paglalakad. Napansin mong walang bakanteng lamesa at upuan para sa binatilyo na tila uhaw at gutom na. Ano

  ang gagawin mo? A. Hahayaan ko siya at patuloy akong makikipagkwentuhan at tawanan sa

  aking mga kaeskwela. B. Tatawagin ko siya para umupo nang sandali sa aming lamesa habang

  naghihintay siyang malugaran.

  C. Tatawagin ko ang pansin ng isa sa mga service crew para maglaan ng lugar para sa mga taong may kapansanan.

  D. Makikipagkilala at makikipagkwentuhan ako sa binatilyong may kapansanan habang hindi pa siya nakakahanap ng lugar sa kainan.

  7. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ang tungkulin naman ay ___.

  A. Obligasyong moral ng tao dahil nakasalalay ito sa malayang kilos ng tao. B. May kaakibat na kapangyarihan.

  C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali. D. Maipagtanggol ang sarili sa lahat ng uri ng kasamaan.

  8. Ang kagustuhan na lumipat o tumira sa ibang lugar at magkaroon ng

  oportunidad tulad ng trabaho o komportableng pamumuhay o ligtas sa anumang panganib ay sinusuportahan ng karapatang ________________.

  A. Magtrabaho o maghanap buhay. B. Pumunta sa ibang lugar.

  C. Pumunta sa ibang lugar at maghanap buhay. D. Mag-abroad.

  TAYAHIN

 • 9

  9. Maagang nag-asawa sina Gina at Peter. Maraming pagsubok silang naranasan

  sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Maraming nanghusga sa kanila. Pinagsumikapang

  magtrabaho nang maayos ang mag-asawa upang umunlad ang kanilang buhay. Ito ay ang kanilang karapatang ____________________.

  A. Bilang mag-asawa. B. Magkaroon ng pribadong ari-arian.

  C. Magkapagtrabaho. D. Makapumunta sa ibang lugar o bansa.

  10. May nakita kang isang lalaking de kotse na pinapagalitan ang isang

  matandang drayber dahil sa hindi pagpaparada nang tama sa kanyang dyip. Habang pinagsasalitaan siya nang hindi maganda, naroon sa tabi niya ang

  kanyang paslit na apo. Ano ang gagawin mo? A. Panonoorin ko ang nangyayaring kaganapan.

  B. Tatawagin ko ang paslit na apo para lumayo kami sa kaganapan. C. Tatawag ako ng kinauukulan tulad ng barangay tanod o pulis para

  mamagitan sa kanila.

  D. Pupuntahan ko ang lalaki at ang matandang drayber at pagsasabihan ko sila na tumigil na.

  11. Ano ang totoo para sa karapatan, kasunduan, kabutihan at kawang-gawa? Ito ay _________________.

  A. Bagay na pansarili lamang. B. Mahalagang bagay para sa lahat ng nilalang.

  C. Magdudulot ito ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng tao. D. Mahalagang katangian na nararapat na mayroon ang bawat tao.

  12. Nakita mong kinukutya ng iyong mga pinsan ang kapitbahay niyong may

  kapansanan sa pananalita. Bilang indibidwal, ano ang angkop na kilos na iyong gagawin?

  A. Sasali ako sa panunukso B. Isusumbong ko sila sa mga magulang ko

  C. Pagsasabihan ko sila na mali ang kanilang ginagawa dahil ang lahat ay may

  dignidad na dapat igalang

  D. Ipagwawalang-bahala ko na lang ang aking nakita

  13. Paano magkakaroon ng tunay na kabuluhan ang karapatan?

  A. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas

  B. Sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin

  C. Sa pamamagitan ng pagkalinga sa kapwa tao

  D. Wala sa nabanggit

  14. Ang mga sumusunod ay mga karapatang di maaalis maliban sa:

  A. Karapatan sa buhay C. Karapatang magpasiya

  B. Karapatang magpakasal D. Karapatang sumamba

  15. Nakapila ka sa isang ATM machine nang may nakita kang matanda na

  pimipila din. Anong angkop na kilos ang iyong gagawin?

  A. Sasabihan ko siya na ako na lang ang kukuha ng pera niya para di na siya

  pumila

  B. Hahayaan ko lang siyang pumila

  C. Pagsasabihan ko siya na huwag na lamang pumila hintayin na lang na

  kumonti ang tao.

  D. Pagsasabihan ko ang ibang nakapila na paunahin na ang matanda dahil

 • 10

  kailangang unahin ang mga may edad na.

  Susi sa Pagwawasto

  SANGGUNIAN

  Kagawaran ng Edukasyon, Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul para sa

  Mag-aaral, DepEd-BL, Muling Limbag 2017,pp 79-92

  TAYAHIN

  1.A

  2.A

  3.D

  4.A

  5.C

  6.C

  7.A

  8.C

  9.C

  10. C

  11. C

  12. C

  13. B

  14. C

  15. D

 • 11

  Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

  Manunulat: Jonathan Gilbert E. Cruz SST-II, Basilan NHS, Isabela City Division Editor: Aimee A. Torrevillas, SST-III

  Tagasuri: April Joy I. Delos Reyes, SST-I Tagaguhit:

  Tagalapat: Julieto H. Fernandez, OIC-SDS Maria Laarni T. Villanueva, OIC-ASDS

  Eduardo G. Gulang, SGOD Chief Henry R. Tura, CID Chief Elsa A. Usman, LR Supervisor

  Violeta M. Sta. Elena, ADM Module Coordinator