Makalah Sken Blok 13

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  1/23

  Pemeriksaan Pertumbuhan dan Perkembangan pada Bayi

  Vivian Chau

  102014036

  E3

  Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana

  la!at Kores"ondensi #l$ r%una Utara &o$ 6 #akarta 'arat 11(1

  E!ail ) vivianchow46*+!ail$co!

  Pendahuluan

  nak ,an+ sehat- cerdas- .er"ena!"ilan !enarik- dan .erakhlak !ulia !eru"akan

  da!.aan setia" oran+ tua$ +ar da"at !enca"ai hal terse.ut terda"at .er.a+ai kriteria ,an+ harus

  ter"enuhi dala! "ertu!.uhan dan "erke!.an+an anak- salah satun,a adalah /aktor keturunan

  atau +enetika$ &a!un- selain /aktor keturunan !asih terda"at /aktor lain ,an+ !e!"en+aruhi

  kualitas seoran+ anak$

  Kualitas seoran+ anak da"at dinilai dari "roses tu!.uh ke!.an+$ roses tu!.uh

  ke!.an+ !eru"akan hasil interaksi /aktor +enetik dan /aktor lin+kun+an$ Faktor +enetik keturunan adalah /aktor ,an+ .erhu.un+an den+an +en ,an+ .erasal dari a,ah dani i.u-

  sedan+kan /aktor lin+kun+an !eli"uti lin+kun+an .iolo+is- /isik- "sikolo+is- dan sosial$

  ertu!.uhan dan "erke!.an+an !en+ala!i "enin+katan ,an+ "esat "ada usia dini- ,aitu dari 0

  sa!"ai ( tahun$ Masa ini serin+ %u+a dise.ut se.a+ai /ase olden +e $ olden a+e !eru"akan

  !asa ,an+ san+at "entin+ untuk !e!"erhatikan tu!.uh ke!.an+ anak secara cer!at a+ar sedini

  !un+kin da"at terdeteksi a"a.ila ter%adi kelainan$ elain itu- "enan+anan kelainan ,an+ sesuai

  "ada !asa +olden a+e da"at !e!ini!alisir kelainan "ertu!.uhan dan "erke!.an+an anak

  sehin++a kelaianan ,an+ .ersi/at "er!anen da"at dice+ah$

  Anamnesis

  na!nesis atau !edical histor, takin+ !eru"akan cara untuk !enda"atkan keteran+an

  dan data klinis tentan+ keadaan "asien !elalui "roses tan,a5%awa. lisan ver.al7$ 8ala! hal ini

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  2/23

  ditan,a keluhan serta keteran+an lain ,an+ diala!i atau dirasakan oleh "asien terse.ut$

  na!nesis terdiri 2 %enis ,aitu autoana!nesis dan alloana!nesis$ utoana!nesis adalah

  ana!nesis ,an+ dilakukan lan+sun+ ke"ada "asien- sedan+kan alloana!nesis adalah ana!nesis

  ,an+ dilakukan terhada" keluar+a atau oran+ terdekat ,an+ !en+erti kondisi "asien$

  lloana!nesis dilakukan karena kondisi "asien ,an+ tidak !e!un+kinkan untuk dilakukan

  autoana!nesis$ Misaln,a kondisi "asien ,an+ tidak sadar atau "asien ,an+ !asih dala! usia

  anak5anak$

  8ala! kasus ini di+unakan teknik alloana!nesis ,aitu !enda"atkan in/or!asi tentan+ "asien

  dari oran+ lain karena "asien tidak da"at !en%elaskan keluhann,a den+an .antuan i.un,a ,an+

  kita ku!"ulkan datan,a adalah se.a+ai .erikut )

  1$ 9dentitas se"erti na!a- te!"at tan++al lahir dan usia

  2$ :iwa,at keha!ilan

  8ala! hal ini da"at ditan,akan .e.era"a hal ,an+ .erkaitan den+an keha!ilan i.u .a,i

  terse.ut- se"erti )

  "akah saat !en+andun+ .an,ak ter%adi .enturan;

  "akah nutrisi i.u saat !en+andun+ cuku";

  "akah saat !en+andun+ i.u !elakukan cek5u" rutin kedokter atau tidak;

  "akah saat !en+andun+ i.u !en+ala!i sakit ,an+ cuku" "araah; #ika i,a- a"a %enis

  "en,akitn,a dan .era"a la!a sakitn,a$

  "akah saat !en+andun+ !en+konsu!si o.at; #ika i,a- a"a %enis o.atn,a dan .era"a

  la!a !en+konsu!sin,a;

  3$ :iwa,at nutrisi

  8ala! hal ini da"at ditan,akan !en+enai nutrisi ,an+ di.erikan oleh i.u ke"ada .a,in,a

  setelah lahir- a"akah di.erikan 9 eksklusi/ atau tidak$

  4$ :iwa,at tu!.uh ke!.an+

  ada riwa,at ini da"at ditan,akan ke"ada i.un,a !en+enai .a+ai!ana "roses "ertu!.uhan

  dan "erke!.an+an .a,in,a setia" .ulann,a$

  8an "ada kasus ini dida"atkan in/or!asi .ahwa "asien usia < .ulan datan+ ke "olikilinik

  karena .elu! da"at duduk sendiri$ 8ari /aktor i.u - riwa,at keha!ilan tidak ada ko!"likasi-

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  3/23

  lahir den+an cara nor!al- tan"a ko!"likasi dan .a,i den+an kuat !enan+is$ Faktor anak ,aitu)

  tu!.uh ke!.an+ anak- i!unisasi- nutrisi$

  Pemeriksaan Fisik

  Pemeriksaan Antropometrintro"o!etri !enurut =inchili// 1

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  4/23

  a!.ar 1 ) ?i!.an+an 'a,iu!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  en+kuran .erat .adan !en++unakan ti!.an+an in%ak )

  1$ Aetakkan ti!.an+an di lantai ,an+ datar2$ Aihat %aru! atau an+ka harus !enun%uk ke 0$3$ nak "akai .a%u sehari5hari ,an+ ti"is tidak "akai alas kaki- %aket- to"i- %a! tan+an-

  kalun+- dan tidak !e!e+an+ sesuatu74$ nak .erdiri di atas ti!.an+an tan"a di"e+an+i($ Aihat %aru! ti!.an+an sa!"ai .erhenti6$ 'aca an+ka ,an+ ditun%ukkan oleh %aru! ti!.an+an atau an+ka ti!.an+an@$ 'ila anak terus !enerus .er+erak- "erhatikan +erakan %aru!- .aca an+ka di ten+ah5ten+ah

  antara +erakan %aru! ke kanan dan ke kiri$

  a!.ar 2 ) ?i!.an+an 'adanu!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  Pengukuran Tinggi Badan/Panjang Badan

  ?in++i 'adan !eru"akan antro"o!etri ,an+ !en++a!.arkan keadaan "ertu!.uhan

  skeletal$ ada keadaan nor!al- tin++i .adan tu!.uh seirin+ den+an "erta!.ahan u!ur$

  ertu!.uhan tin++i .adan tidak se"erti .erat .adan- relati/ kuran+ sensiti/ "ada !asalah

  kekuran+an +i>i dala! waktu sin+kat$ en+aruh de/isiensi >at +i>i terhada" tin++i .adan akan

  na!"ak dala! waktu ,an+ relati/ la!a$ 1-2

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  5/23

  Untuk .a,i atau anak ,an+ .elu! da"at .erdiri da"at !en++unakan in/anto!eter$ Cara

  !en+ukur den+an "osisi .er.arin+ ,aitu)

  1$ e.aikn,a dilakukan oleh 2 oran+2$ 'a,i di.arin+kan telentan+ "ada alas ,an+ datar$3$ Ke"ala .a,i !ene!"el "ada "e!.atas an+ka 0$4$ etu+as 1 ) ke2 tan+an "e+an+ ke"ala .a,i a+ar teta" !ene!"el "ada "e!.atas an+ka 0

  "e!.atas ke"ala7$($ etu+as 2 ) tan+an kiri !enekan lutut .a,i den+an len+an kiri .awah a+ar lurus-

  sedan+kan tan+an !en%a+a a+ar "osisi kaki teta" lurus tidak /leksi atau"un ekstensi7$

  ?an+an kanan !enekan .atas kaki ke tela"ak kaki$6$ etu+as 2 !e!.aca an+ka di te"i di luar "en+ukur$

  a!.ar 3 ) Cara "en+ukuran tin++i .adan .a,i .alita7

  u!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  Untuk anak ,an+ sudah da"at .erdiri da"at !en++unakan !icrotoise$ Cara !en+ukur

  "ada "osisi .erdiri ,aitu )

  1$ nak tidak "akai sandal atau se"atu$2$ 'erdiri te+ak !en+hada" ke de"an- kedua !ata kaki ra"at$3$ un++un+- "antat dan tu!it !ene!"el "ada tian+ "en+ukur$4$ ?urunkan .atas atas "en+ukur sa!"ai !ene!"el di u.un5u.un$

  ($ 'aca an+ka "ada .atas terse.ut$

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  6/23

  a!.ar 4) cara "en+ukuran tin++i .adan "ada anak5anak u!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  Pengukuran Lingkar Kepala

  en+ukuran lin+kar ke"ala .ertu%uan untuk !en+etahui lin+kar ke"ala anak dala! .atas

  nor!al atau di luar .atas nor!al$ Ain+kar ke"ala dihu.un+kan den+an ukuran otak dan tulan+

  ten+korak$ Ukuran otak !enin+kat secara ce"at sela!a tahun "erta!a- teta"i .esar lin+kar

  ke"ala tidak !en++a!.arkan keadaan kesehatan dan +i>i$ 1-2

  Cara !en+ukur lin+kar ke"ala ,aitu )

  1$ ita ukur diletakkan "ada oksi"ut !elin+kar ke arah su"raor.ita dan +la.ela$2$ 'aca an+ka "ada "erte!uan den+an an+ka 0$

  3$ =asil dicatat "ada +ra/ik lin+kar ke"ala !enurut u!ur dan %enis kela!in$

  4$ 'uat +aris ,an+ !en+hu.un+kan antara ukuran ,an+ lalu den+an ukuran sekaran+$

  a!.ar ( ) cara "en+ukuran lin+kar ke"alau!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  Pengukuran Lingkar Lengan Atas

  Meru"akan salah satu "ilihan untuk "enentuan status +i>i karena !udah- !urah dan

  ce"at$ ?idak !e!erlukan data u!ur ,an+ terkadan+ susah di"eroleh$ Me!.erikan +a!.aran

  tentan+ keadaan %arin+an otot dan la"isan le!ak .awah kulit$ Ain+kar len+an atas !encer!inkan

  http://askep-askeb.cz.cc/http://askep-askeb.cz.cc/

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  7/23

  cadan+an ener+i- sehin++a da"at !encer!inkan status KE Kuran+ Ener+i rotein7 "ada .alita$

  &a!un kele!ahann,a adalah ) 1-2

  1$ 'aku lin+kar len+an atas ,an+ sekaran+ di+unakan .elu! !enda"at "en+u%ian ,an+

  !e!adai untuk di+unakan di 9ndonesia

  2$ Kesalahan "en+ukuran relati/ le.ih .esar di.andin+kan "ada tin++i .adan

  3$ ensiti/ untuk suatu +olon+an tertentu "rasekolah7- teta"i kuran+ sensiti/ untuk +olon+an

  dewasa$

  a!.ar 6) cara "en+ukuran lin+kar len+an atasu!.er ) www$i!a+es$+oo+le$co!

  Pengertian Tumbuh Kembang

  9stilah tu!.uh ke!.an+ se.enarn,a !encaku" dua "eristiwa ,an+ si/atn,a .er.eda- akan

  teta"i salin+ .erkaitan dan sulit di "isahkan ,aitu "erke!.an+ dan "etu!.uhan$ 1 ertu!.uhan

  adalah .erta!.ah .an,ak dan .esarn,a sel seluruh .a+ian tu.uh ,an+ .ersi/at kuantitati/ dan

  da"at diukur- sedan+kan "erke!.an+an adalah .erta!.ah se!"urnan,a /un+si dari alat tu.uh-

  "ertu!.uhan .erkaitan den+an !asalah "eru.ahan dala! .esar- %u!lah ukuran atau di!ensi

  tin+kat sel- or+an !au"un individu- "erke!.an+an le.ih !enitik .eratkan as"ek "eru.ahan

  .entuk atau /un+si "e!atan+an or+an atau individu- ter!asuk "eru.ahan as"ek sosial atau

  e!osional aki.at "en+aruh lin+kun+an- "ertu!.uhan dan "erke!.an+an !e!iliki !akna ,an+

  .er.eda akan teta"i keduan,a tidak da"at di"isahkan- "ertu!.uhan !enun%ukkan arti "eru.ahan

  kuantitati/$ 3

  http://www.images.google.com/http://www.images.google.com/

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  8/23

  ?a.el 1$ ?u!.uh dan Ke!.an+$ 3

  Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Tumbuh Kembang

  ecara u!u! terda"at dua /aktor uta!a ,an+ !e!"en+aruhi tu!.uh ke!.an+ anak-

  ,aitu) 17 Faktor +enetic- /aktor +enetik ini ,an+ !enentukan si/at .awaan anak terse.ut$

  Ke!a!"uan anak !eru"akan ciri5ciri ,an+ khas ,an+ diturunkan dari oran+ tuan,a$ 27 Faktor

  lin+kun+an- ,an+ di!aksud lin+kun+an ,aitu suasana di !ana anak itu .erada$ 8ala! hal ini

  lin+kun+an .er/un+si se.a+ai "en,edia ke.utuhan dasar anak untuk tu!.uh ke!.an+ se%ak

  dala! kandun+an sa!"ai dewasa$ 4 Ain+kun+an ,an+ .aik akan !enun%an+ tu!.uh ke!.an+

  anak- se.alikn,a lin+kun+an ,an+ kuran+ .aik akan !en+ha!.at tu!.uh ke!.an+n,a$

  Ke.utuhan dasar anak untuk tu!.uh ke!.an+- secara u!u! di.a+i !en%adi 3 ke.utuhan

  dasar ,aitu)

  1$ Ke.utuhan /isik5.io!edis U= 7

  Meli"uti) "an+an +i>i- "erawatan kesehatan dasar) i!unisasi- "e!.erian 9- "eni!.an+an ,an+

  teratur- "en+o.atan- "e!uki!an ,an+ la,ak- ke.ersihan "erseoran+an- sanitasi lin+kun+an-

  "akaian- rekreasi dan kese+aran %as!ani$

  2$ Ke.utuhan e!osi kasih sa,an+ 9= 7

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  9/23

  Kasih sa,an+ dari oran+ tua akan !enci"takan ikatan ,an+ erat dan ke"erca,aan dasar untuk

  !en%a!in tu!.uh ke!.an+ ,an+ selaras .aik /isik- !ental- atau "sikososial$

  3$ Ke.utuhan akan sti!ulasi !ental = 7

  ti!ulasi !ental !en+e!.an+kan "erke!.an+an kecerdasan- ke!andirian- kreativitas- a+a!a-

  ke"ri.adian- !oral5etika- "roduktivitas dan se.a+ain,a$ 'aik diru!ah-sekolah !au"un

  lin+kun+an asah .isa dilakukan$

  nak ,an+ !enda"at U=- 9=- dan = ,an+ !e!adai akan !en+ala!i tu!.uh

  ke!.an+ ,an+ o"ti!al sesuai den+an "otensi +enetik ,an+ di!ilikin,a$ 4

  Masa mas Kehidupan

  Masa anak usia dini serin+ dise.ut den+an istilah D+olden a+e atau !asa e!as$ ada

  !asa ini ha!"ir seluruh "otensi anak !en+ala!i !asa "eka untuk tu!.uh dan .erke!.an+secara ce"at dan he.at$ erke!.an+an setia" anak tidak sa!a karena setia" individu !e!iliki

  "erke!.an+an ,an+ .er.eda$ Makanan ,an+ .er+i>i dan sei!.an+ serta sti!ulasi ,an+ intensi/

  san+at di.utuhkan untuk "ertu!.uhan dan "erke!.an+an terse.ut$ "a.ila anak di.erikan

  sti!ulasi secara intensi/ dari lin+kun+ann,a- !aka anak akan !a!"u !en%alani tu+as

  "erke!.an+ann,a den+an .aik$ (

  roses "erke!.an+an !anusia secara utuh telah di!ulai se%ak %anin dala! kandun+an

  i.un,a dan !e!asuki usia e!as the +olden a+e7 sa!"ai usia ena! tahun$ Usia 056 tahun-

  !eru"akan !asa "eka .a+i anak sehin++a "ara ahli !en,e.utkan ?he +olden a+e- karena

  "erke!.an+an kecerdasann,a !en+ala!i "enin+katan ,an+ san+at si+ni/ikan Masa usia dini

  !eru"akan !asa isti!ewa dala! kehidu"an anak5anak- karena !eru"akan !asa "ertu!.uhan

  ,an+ harus di"erhatikan dan sekali+us !asa ,an+ !en,enan+kan$ ada "endidikan anak usia

  dini- usia ini !eru"akan usia e!as !aka harus di tulis den+an tinta e!as- otak e!as atau usia

  e!as ini san+at "entin+ karena "ada !asa ini ter%adi "e!atan+an /un+si5/un+si /isik dan "sikis

  ,an+ sia" !eres"ons sti!ulasi ,an+ datan+ dari lin+kun+ann,a$ 6

  ertu!.uhan ,an+ ter%adi se!asa usia dini ini san+at ce"at uta!an,a dala! !enun%an+

  "erke!.an+an ko+niti/ - .ahasa dan "erilaku$ tak !anusia saat awal kehidu"an han,a (0 dari

  ka"asitas o"ti!aln,a- "ertu!.uhan ter%adi san+at ce"at dari usia 05( tahun- hal ini di.uktikan

  "ertu!.uhan otak ,an+ !enca"ai

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  10/23

  dan ko+niti/ ter%adi "ada !asa e!as kehidu"an di!ana ter%adin,a "ertu!.uhan otak- s,ste!

  sara/ dan s,ste! !otorik anak itu sendiri$

  ada usia 051 tahun "ertu!.uhan "ada siste! or+an !anusia ter%adi secara ce"at-

  "ertu!.uhan "ada otak !en+ala!i "uncakn,a "ada usia ini$ Keadaan "ertu!.uhan otak "ada

  usia ini akan !enentukan kualitas hidu" "ada anak$ ertu!.uhan siste! or+an lain se"erti

  !usculoskeletal %u+a !en+ala!i "ertu!.uhan ,an+ san+at si+ni/ikan "ada usia ini$ ada usia 25

  ( tahun "ertu!.uhan sudah cenderun+ !enurun a"a.ila di.andin+kan den+an usia se.elu!n,a$

  roses "ertu!.uhan "ada usia ini le.ih !enekankan "ada /un+si s,ste! or+an- "e!antan+an

  siste! or+an terse.ut dan .a+ai!ana dala! !elakukan /un+sin,a$ (

  erke!.an+an .ahasa ter%adi "alin+ ce"at ter%adi antara usia 25( tahun$ er.endaharaan

  kata .erta!.ah dari (05100 kata sa!"ai 2000 le.ih$ usunan kali!at !enin+kat dari kali!at

  dua5 dan ti+a5kata sa!"ai "en++a.un+an se!ua aturan tata .ahasa$ antara usia 2 sa!"ai ( tahun- %u!lah kata5kata dala! kali!at ,an+ khas sa!a den+an usia anak 2 "ada 2 tahun- 3 "ada 3

  tahun- dan selan%utn,a7$ ada usia 21 .ulan sa!"ai 2 tahun- ke.an,akan anak !en++unakan

  kali!at "osesi/ ini .ola sa,a 7- "ro+resi/ sa,a sedan+ .er!ain 7- "ertan,aan- dan kali!at.

  "enolakan$ aat usia 4 tahun- ke.an,akan anak da"at !en+hitun+ sa!"ai 4 dan da"at

  !en++unakan kali!at5kali!at la!"au- "ada usia ( tahun- anak da"at !en++unakan kali!at5

  kali!at rencana !asa de"an$ nak tidak .isa !en++unakan .ahasa kiasan- !ereka han,a

  !en+erti arti lan+sun+ dari se.uah kata$ =al ini !enun%ukan "erke!.an+an saat .erhu.un+an

  den+an "ertu!.uhan otak itu sendiri seirin+ "e!atan+an or+an5or+an lain$

  Tumbuh Kembang Masa mas Kehidupan

  Masa .a,i in/anc, u!ur 0 sa!"ai 12 .ulan$ Masa ini ter.a+i atas dua "eriode ,aitu

  "eriode neonatal "ada u!ur 052B hari$ ada !asa ini ter%adi ada"tasi ,an+ si+ni/ikan "ada tu.uh

  anak$ roses ada"tasi ter%adi lin+kun+an dan "eru.ahan sirkulasi tu.uh ter%adi$

  ada !asa ini ter%adi "ertu!.uhan ,an+ "esat dan "roses "e!atan+an .erlan+sun+

  secara terus !enerus teruta!a !enin+katn,a /un+si siste! sara/$ eoran+ .a,i san+at .er+antun+ "ada oran+ tua dan keluar+a se.a+ai unit "erta!a ,an+ dikenaln,a$ 'eruntun+lah

  .a,i ,an+ !e!"un,ai oran+ tua ,an+ hidu" rukun- .aha+ia dan !e!.erikan ,an+ ter.aik untuk

  anak$ ada !asa ini- ke.utuhan akan "e!eliharaan kesehatan .a,i- !enda"at 9 eksklusi/

  sela!a 6 .ulan "enuh- di"erkenalkan ke"ada !akanan "enda!"in+ 9 sesuai u!urn,a-

  di.erikan i!unisasi sesuai %adwal- !enda"at "ola asuh ,an+ sesuai$ Masa .a,i adalah !asa

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  11/23

  di!ana kontak erat antara i.u dan anak ter%alin- sehin++a dala! !asa ini- "en+aruh i.u dala!

  !endidik anak san+at .esar$ @

  ?u!.uh ke!.an+ "ada !asa anak 15 2 tahun !eli"uti "erke!.an+an /isik "ertu!.uhan

  le.ih la!.at "ada u!ur tahun ke dua dan na/su !akan !enurun$ DAe!ak .a,i di.akar oleh

  +erakan ,an+ .erta!.ah- lu!.ar lordosis .erle.ihan !e!.uat "erut !enon%ol$ ertu!.uhan

  otak- disertai !ielinisasi ,an+ .erlan%ut- !en+hasilkan "ena!.ahan lin+kar ke"ala le.ih dari 2

  c! dala! 1 tahun$

  etelah lahir teruta!a "ada 3 tahun "erta!a kehidu"an- "ertu!.uhan dan "erke!.an+an

  sel5sel otak !asih .erlan+sun+G dan ter%adi "ertu!.uhan sera.ut5sera.ut s,ara/ dan ca.an+5

  ca.an+n,a- sehin++a ter.entuk %arin+an s,ara/ dan otak ,an+ ko!"leks$ #u!lah dan "en+aturan

  hu.un+an5hu.un+an antar sel s,ara/ ini akan san+at !e!"en+aruhi se+ala kiner%a otak- !ulai

  dari ke!a!"uan .ela%ar .er%alan- !en+enal huru/- hin++a .ersosialisasi$e.a+ian .esar anak !ulai .er%alan sendiri !endekati usia satu tahun- se.a+ian la+i tidak

  da"at .er%alan sa!"ai usia 1( .ulan$ 'a,i ,an+ san+at akti/ dan .erani cenderun+ .er%alan le.ih

  awal- .a,i kuran+ akti/- le.ih "enakut dan ,an+ terikat den+an !en,elidiki o.,ek5o.,ek secara

  ter"erinci .ar%alan le.ih la!.at$ 'er%alan le.ih awal tidak .erkaitan den+an "erke!.an+an di

  .idan+5.idan+ lain$ 6

  erta!a- .a,i .er%alan tertatih5tatih- lutut !e!.en+kok den+an len+an di /leksi di siku-

  seluruh .atan+ tu.uh .er"utar "ada setia" lan+kah- %ari kaki !un+kin !enun%uk ke arah luar dan

  ke dala! dan kaki !ene!"el "ada lantai$ Ke!udian !enu%u ke!anta"an ,an+ le.ih .esar dan

  e/isiensi tena+a$ etelah .e.era"a .ulan latihan- "usat +ravitasi .er+eser ke .elakan+ dan .atan+

  tu.uh .erdiri le.ih sta.il- se!entara lutut ekstensi dan len+an !en+a,un ke sa!"in+ untuk

  kesei!.an+an$ #ari5%ari kaki ditahan se%a%ar dan anak itu da"at .erhenti- .er"utar dan

  !e!.un+kuk tan"a %atuh$

  en%ela%ahan .enda !e!"erce"at %alann,a karena "endekatan- "e!e+an+an- dan

  "ele"asan ha!"ir se"enuhn,a !atur dan .er%alan .erta!.ah ke hal5hal ,an+ !enarik$ nak ,an+

  .aru .er%alan !en++a.un+kan o.%ek5o.%ek den+an cara5cara .aru untuk !enci"takan hal5hal

  !enarik- se"erti !enu!"uk .alok5.alok atau !eletakan .aran+ ke dala! te!"at kaset video$

  lat5alat !ainan %u+a le.ih !un+kin untuk di+unakan "ada !aksud5!aksud tu%uann,a sisir

  untuk ra!.ut- can+kir untuk !inu!7$ Meniru oran+ tua dan anak5anak ,an+ le.ih dewasa adalah

  cara .ela%ar ,an+ "entin+$ (

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  12/23

  erke!.an+an e!osi !ulai !uncul "ada usia ini$ 'a,i5.a,i ,an+ .erke!.an+ !endekati

  ke%adian "entin+ "ada lan+kah5lan+kah "erta!a !ereka !un+kin !udah !arah$ 'ila !ereka

  !ulai .er%alan- "eru.ahan suasana hati uta!a !ereka n,ata sekali$ nak ,an+ .aru .ela%ar

  .er%alan di+a!.arkan se"erti oran+ ,an+ di!a.ukan oleh ke!a!"uan !ereka ,an+ .aru dan

  oleh kekuatan !ereka$ Mereka serin+ .er"utar !en+elilin+i oran+ tua !ereka- se"erti "lanet5

  "lanet !en+elilin+i !atahari- .er"indah5 "indah- !enoleh ke .elakan+- .er+erak le.ih %auh dan

  ke!udian ke!.ali untuk !enda"at sentuhan ,an+ !enenan+kan dari oran+ tua !ereka$ ada

  lin+kun+an ,an+ tidak dikenal- den+an "erasaan anak ,an+ takut- or.it5or.it de!ikian !un+kin

  kecil atau tidak ada- dala! keadaan lin+kun+an ,an+ dikenal- anak ,an+ .erani da"at

  D.erkelilin+ sa!"ai tidak terlihat$

  ada usia 35( tahun "erke!.an+an !otorik ialah suatu ke!a%uan "ada usia ini- den+an

  "erke!.an+an di dunia di .idan+ kesei!.an+an dan kelincahan serta ke!a!"uan untuk .erlaridan !enaiki tan++a$ 'erat dan tin++i !enin+kat secara .ertaha" !eski"un "ertu!.uhan ke"ala

  ter%adi a+ak la!.at$

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  13/23

  !en+ontrol lin+kuan+an sekitarn,a- se"erti Dsela!at tin++al atau D!ala!5!ala! $ Ke!unculan

  .ahasa lisan !enandakan .erakhirn,a "eriode sensori!otor$ e"erti anak5anak ,an+ .aru

  .er%alan5 %alan .ela%ar !en++unakan si!.ol5si!.ol untuk !en+un+ka"kan ide5ide dan

  !en,elesaikan !asalah- ke.utuhan untuk ko+nisi didasarkan "ada "erasaan lan+sun+ dan

  +erakan !ani"ulasi .erkuran+$ @

  Perkembangan Motorik

  en+ertian Motorik

  Motorik .erasal dari kata D!otor ,an+ !eru"akan suatu dasar .iolo+is atau !ekanika

  ,an+ !en,e.a.kan ter%adin,a suatu +erak allahue7$ 8en+an kata lain- +erak !ove!ent7

  adalah kul!inasi dari suatu tindakan ,an+ didasari oleh "roses +erak !otorik$ erke!.an+an

  !otorik adalah "erke!.an+an "en+endalian +erakan %as!aniah !elalui ke+iatan "usat s,ara/-urat s,ara/ dan otot ,an+ terkoordinasi$ (

  Keti+a unsur di atas !elaksanakan !asin+5!asin+ "erann,a secara interaksi "ositi/-

  artin,a unsur ,an+ satu salin+ .erkaitan- salin+ !enun%an+- salin+ !elen+ka"i den+an unsurn,a

  untuk !enca"ai kondisi !otorik ,an+ le.ih se!"urna keadaann,a$ nak ,an+ otakn,a

  !en+ala!i +an++uan ta!"ak kuran+ tera!"il !en++erak5+erakkan tu.uhn,a$ 6

  'erdasarkan ti+a unsur di atas .entuk "erilaku +erak ,an+ di!unculkan ter.a+i !en%adi

  dua .entuk ,aitu) !otorik kasar !eli.atkan otot5otot .esar- sara/ dan otak7 dan !otorik halus

  !eli.atkan otot5otot kecil- sara/ dan otak7$

  Ke!a!"uan !otorik !ere"resentasikan kein+inan anak$ Misaln,a ketika anak !elihat

  !ainan den+an .eraneka ra+a!- anak !e!"erse"sikan dala! otakn,a .ahwa dia in+in

  !e!ainkann,a$ erse"si terse.ut !e!otivasi anak untuk !elakukan sesuatu- ,aitu .er+erak

  untuk !en+a!.iln,a$ ki.at +erakan terse.ut- anak .erhasil !enda"atkan a"a ,an+ ditu%un,a

  ,aitu !en+a!.il !ainan ,an+ !enarik .a+in,a$@

  erke!.an+an !otorik !eru"akan salah satu /aktor ,an+ san+at "entin+ dala!

  "erke!.an+an individu secara keseluruhan$ 'e.era"a "en+aruh "erke!.an+an !otorik terhada"

  konsitensi "erke!.an+an individu se.a+ai .erikut)

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  14/23

  Melalui ketera!"ilan !otorik- anak da"at !en+hi.ur dirin,a dan !e!"eroleh "erasaan

  senan+$ e"erti anak !erasa senan+ den+an !e!iliki ketera!"ilan !e!ainkan .oneka-

  !ele!"ar dan !enan+ka" .ola atau !e!ainkan alat5alat !ainan$

  Melalui ketera!"ilan !otorik- anak da"at .eran%ak dari kondisi tidak .erda,a "ada

  .ulan5.ulan "erta!a dala! kehidu"ann,a- ke kondisi ,an+ inde"endent$ nak da"at .er+erak

  dari satu te!"at ke te!"at lainn,a dan da"at .er.uat sendiri untuk dirin,a$ Kondisi ini akan

  !enun%an+ "erke!.an+an rasa "erca,a diri$

  Melalui "erke!.an+an !otorik- anak da"at !en,esuaikan dirin,a den+an lin+kun+an

  sekolah$ ada usia "rasekolah atau usia kelas5kelas awal ekolah 8asar- anak sudah da"at dilatih

  !enulis- !en++a!.ar- !elukis dan .aris5.er.aris$

  Melalui "erke!.an+an !otorik ,an+ nor!al !e!un+kinkan anak da"at .er!ain atau

  .er+aul den+an te!an se.a,an,a- sedan+kan ,an+ tidak nor!al akan !en+ha!.at anak untuk da"at .er+aul den+an te!an se.a,an,a .ahkan dia akan terkucilkan atau !en%adi anak ,an+

  fringer ter"in++irkan7 erke!.an+an ketera!"ilan !otorik san+at "entin+ .a+i "erke!.an+an

  self-concept atau ke"ri.adian anak$ erke!.an+an !otorik san+at di"en+aruhi oleh or+an otak$

  taklah ,an+ !en+endalikan setia" +erakan ,an+ dilakukan anak$ e!akin !atan+n,a

  "erke!.an+an s,ste! s,ara/ otak ,an+ !en+atur otot !e!un+kinkan .erke!.an+n,a

  ko!"etensi atau ke!a!"uan !otorik anak$ erke!.an+an !otorik anak di.a+i !en%adi !otorik

  kasar dan !otorik halus$ 6

  Tahap Perkembangan Motorik Anak !sia "ini

  erke!.an+an !otorik diartikan se.a+ai "erke!.an+an dari unsur ke!atan+an dan

  "en+endalian +erak tu.uh$ da ti+a unsur ,an+ !enentukan dala! "erke!.an+an !otorik- ,aitu

  otak- s,ara/ dan otot$ Keti+a !otorik .eker%a- keti+a unsur terse.ut !elakukan !asin+5!asin+

  "erann,a secara interaktif positif - artin,a unsur5unsur ,an+ satu salin+ .erkaitan- salin+

  !enun%an+- salin+ !elen+ka"i den+an unsur ,an+ lainn,a untuk !enca"ai kondisi !otorik ,an+

  le.ih se!"urna keadaann,a$ Keti+a unsur terse.ut salin+ .eker%a sa!a sehin++a ter.entuk suatu

  +erakan ,an+ .ertu%uan- !isaln,a .er.icara- .er%alan- !enulis- !en++a!.ar dan se.a+ain,a$ 6

  roses "erke!.an+an !otorik san+at erat kaitann,a den+an "erke!.an+an "usat !otorik

  di otak$ Ketera!"ilan !otorik .erke!.an+ se%alan den+an ke!atan+an s,ara/ dan otot$ leh

  karena itu- setia" +erakan ,an+ dilakukan anak- sesederhana a"a"un se.enarn,a !eru"akan hasil

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  15/23

  "ola interaksi ko!"leks dari .er.a+ai .a+ian dan siste! dala! tu.uh ,an+ dikontrol otak$ #adi

  otaklah se.a+ai .a+ian dari susunan sara/ "usat ,an+ !en+antur se!ua aktivitas /isik dan

  !ental$ 8en+an kata lain- aktivitas anak ter%adi di .awah kontrol otak- secara si!ultan

  .erkesina!.un+an7 otak terus !en+olah in/or!asi ,an+ diteri!an,a$ 'ersa!aan den+an itu-

  otak .ersa!a %arin+an sara/ ,an+ !e!.entuk siste! sara/ "usat ,an+ !encaku" li!a "usat

  kontrol akan !endiktekan setia" +erakan anak$ @

  #enis Motorik

  erke!.an+an !otorik !eli"uti !otorik kasar dan halus$ Motorik kasar adalah +erakan

  tu.uh ,an+ !en++unakan otot5otot .esar atau se.a+ian .esar atau seluruh an++ota tu.uh ,an+

  di"en+aruhi oleh ke!atan+an anak itu sendiri$ Contohn,a ke!a!"uan duduk- !enendan+-

  .erlari- naik turun tan++a dan se.a+ain,a$ (

  Motorik halus adalah +erakan ,an+ !en++unakan otot5otot halus atau se.a+ian an++ota

  tu.uh tertentu- ,an+ di"en+aruhi oleh kese!"atan untuk .ela%ar dan .erlatih$ Misaln,a-

  ke!a!"uan !e!indahkan .enda dari tan+an- !encorat5coret- !en,usun .alok- !en++untin+-

  !enulis dan se.a+ain,a$ Kedua ke!a!"uan terse.ut san+at "entin+ a+ar anak .isa .erke!.an+

  den+an o"ti!al$

  a$ Motorik Kasar

  en+e!.an+an Motorik Kasar

  Motorik kasar adalah +erakan tu.uh ,an+ !en++unakan otot5otot .esar atau se.a+ian

  .esar atau seluruh an++ota tu.uh ,an+ di"en+aruhi oleh ke!atan+an anak itu sendiri$

  erke!.an+an !otorik kasar !eli"uti "en++unaan otot5otot kasar se"erti tan+an- kaki dan

  .adan$

  ertu!.uhan dan "erke!.an+an !asin+5!asin+ anak .er.eda- ada ,an+ ce"at dan ada

  ,an+ la!.at- ter+antun+ /aktor .akat +enetik7- lin+kun+an +i>i dan cara "erawatan kesehatan7-

  dan konver+ensi "er"aduan antara .akat dan lin+kun+an7$ leh karena itu "erlakukan terhada"

  anak tidak da"at disa!aratakan- se.aikn,a den+an !e!"erti!.an+kan tin+kat "ertu!.uhan dan

  "erke!.an+an anak$ B

  ada "rinsi"n,a- !otorik kasar !eru"akan +erakan otot5otot .esar$ Hakni +erakan ,an+

  dihasilkan otot5otot .esar se"erti otot tun+kai dan len+an$ Misaln,a +erakan !enendan+-

  !en%e%ak- !eraih dan !ele!"ar$ ?u%uan "endidikan /isik !otorik atau dise.ut !otorik kasar ini

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  16/23

  a+ar anak5anak ,an+ !asih kecil adalah untuk !en+e!.an+kan ketera!"ilan dan ketertarikan

  /isik %an+ka "an%an+$

  =akekatn,a- "erke!.an+an !otorik anak .erkaitan erat den+an /aktor lainn,a$ elain

  .erkaitan erat den+an /isik dan intelektual anak- ke!a!"uan !otorik"un .erhu.un+an den+an

  as"ek "sikolo+is anak$

  #enis-#enis Motorik Kasar

  Motorik kasar !encaku" +erakan otot5otot .esar se"erti otot tun+kai dan len+an$ da"un

  %enis "erke!.an+an !otorik kasar "ada anak adalah)

  5 Menan+ka" sesuatu

  5 Meraih se.uah .enda

  5 'er%alan

  5 Melo!"at5 Me!ainkan %ari5%ari

  5 Mele!"ar .enda

  5 Mere!as5re!as kertas

  5 Menirukan sesuatu .er%alan

  5 8uduk

  5 'erdiri

  5 Menendan+ sesuatu

  5 &aik dan turun tan++a

  5 Meran+kak

  5 Me!ukul

  5 Men+a,unkan tan+an

  5 'er+ulin+ ke kanan dan ke kiri

  b$ Motorik Halus

  en+e!.an+an Motorik =alus erke!.an+an !otorik halus anak usia dini ditekankan

  "ada koordinasi +erak !otorik halus dala! hal ini .erkaitan den+an ke+iatan !eletakkan atau

  !e!e+an+ suatu o.%ek den+an !en++unakan %ari tan+an$ ada anak usia 4 tahun koordinasi

  +erak !otorik halus anak san+at .erke!.an+ .ahkan ha!"ir se!"urna$ Walau"un de!ikian

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  17/23

  anak usia ini !asih !en+ala!i kesulitan dala! !en,usun .alok5.alok !en%adi suatu .an+unan$

  =al ini dise.a.kan oleh kein+inan anak !eletakkan .alok secara se!"urna sehin++a kadan+5

  kadan+ !eruntuhkan .an+unan itu sendiri$ (

  ada usia (56 tahun koordinasi +erakan !otorik halus san+at .erke!.an+ "esat$ ada

  !asa ini anak telah !a!"u !en+koordinasikan +erakan visual !otorik- se"erti

  !en+koordinasikan +erakan !ata den+an tan+an- len+an- dan tu.uh secara .ersa!aan antara lain

  da"at dilihat "ada anak waktu !enulis atau !en++a!.ar$

  #enis-#enis Motori Halus

  ersia"an dan alat5alatn,a "un san+at !udah dida"atkan di sekitar kita .ahkan itu adalah

  sesuatu ,an+ tan"a kita sadari .isa di%adikan se.a+ai se.uah "e!.ela%aran .uat si anak$ da"un

  aktivitas5aktivitas ,an+ .isa dilakukan adalah)

  5 ena! ?an+anKe+iatan !e!.uka dan !enutu" tan+an secara .erulan+5ulan+ disertai den+an n,an,ian

  adalah sesuatu ,an+ san+at disenan+i oleh si anak dan ini adalah se.uah "e!anasan awal

  .uat anak se.elu! dia !elakukan aktivitas !enulisn,a$ Cara ini di+unakan untuk

  !elenturkan otot5otot tan+an a+ar si anak !udah !elakukan +erakan5+erakan ,an+ le.ih

  ru!it$

  5 Men++untin+ Kertas

  Ke+iatan ini san+at .aik sekali karena !elatih otot5otot tan+an- usahakan "osisi dala!

  !e!e+an+ +untin+ te"at karena ke+iatan !e!e+an+ dan !en++erakkan +untin+ sa!a

  haln,a den+an !enulis- !aka %ikalau salah !aka akan .er"en+aruh den+an cara anak

  !enulis$

  5 Mene!"el

  Mene!"el adalah ke+iatan ,an+ !eli.atkan visual- i!a%inasi dan !otorik halus anak$

  Co.alah den+an +a!.ar ,an+ le.ih sederhana se"erti +a!.ar se.uah !o.il ke!udian

  anak disuruh !ene!"el "ada .idan+ kertas ,an+ koson+$ etelah anak !ulai ter.iasa

  den+an hal ini !aka naiklah tin+kat kesulitan te!"elan den+an cara !e!.uat +a!.ar

  ke!udian si anak !ene!"el "ada kertas ,an+ se.elu!n,a sudah di.erikan "ola ,an+

  sa!a den+an +a!.ar ,an+ akan dite!"el$

  5 Meronce

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  18/23

  Untuk ke+iatan !eronce .ahan ,an+ di+unakan "un le.ih !urah dan .ervariasi$

  Contohn,a sa%a sedotan ,an+ .an,ak sekali kita te!ui di toko5toko ata"un warun+5

  warun+$ edotan di"oton+ kecil5kecil ke!udian "oton+an terse.ut di!asukkan ke dala!

  se.uah .enan+ !aka ter.entuklah se.uah kalun+ .ertahtah "lastik ata"un +elan+ dan

  cincin$ 'ahan tidak !esti den+an sedotan- kertas ori+a!i "un .isa ,aitu den+an cara

  kertas ori+a!i di+untin+ .ulat5.ulat ke!udian ten+ahn,a di.eri .olon+an !e!akai

  "e!.olon+ kertas7 lalu di!asukkan ke dala! .enan+ atau lidi$ Ke+iatan !eronce san+at

  .er"en+aruh terhada" konsentrasi anak dan %u+a anak !e!e+an+ .enan+ lidi untuk

  di!asukkan ke dala! sedotan atau kertas sa!a den+an ketika anak !e!e+an+ "ensil

  untuk !enulis$

  5 Men,a!.un+ titik5titik

  Ke+iatan !en,a!.un+ titik5titik ini !en+a%arkan ke"ada anak untuk !elatih kekuatantan+an- ketelitian- konsentrasi dan kesa.aran- untuk anak ,an+ !asih .ela%ar !aka %an+an

  terlalu !e!aksakan untuk !enda"atkan hasil ,an+ .aik ta"i teruslah .erikan dia latihan

  dan se!an+at a+ar dia .isa !en,elesaikan den+an .aik$

  5 Meli"at kertas

  Meli"at kertas den+an !en++unakan kertas ori+a!i adalah sesuatu ,an+ san+at

  !en,enan+kan .a+i anak karena .isa di.uat a"a sa%a- !ulailah den+an ke+iatan !eli"at

  ,an+ sederhana se"erti !eli"at .entuk se+iti+a- se+ie!"at ke!udian ke .entuk ,an+ a+ak

  sulit$ Han+ dilatih dari ke+iatan !eli"at ini adalah .a+ai!ana anak !enekan li"atan5

  li"atan itu karena ke+iatan ini akan !e!"erkuat otot5otot tela"ak dan %ari tan+an anak$

  5 lastisin

  lastisin serin+ di"akai dala! ke+iatan !en+asah ketera!"ilan !otorik dan kreati/itas

  karena .ahann,a ,an+ lunak dan liat serta .erwarna warni san+atlah cocok untuk anak$

  elain !udah di.entuk- tekstur "lastisin ,an+ khas !e!.er sti!ulasi tersendiri terhada"

  sara/5sara/ di u%un+ %e!ari si kecil$ 'uatlah ,an+ sederhana contohn,a .ola- !ie dan lain5

  lain$ lastisin %u+a san+at .a+us untuk tera"i .a+i anak ,an+ !en+ala!i "er!asalahan

  te!"era!en keras karena leturn,a .ahan ini sehin++a anak harus ekstra hati5hati a+ar

  .entuk ,an+ diin+inkan sesuai den+an kein+inan$

  "eteksi "ini %angguan Perkembangan

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  19/23

  an++uan "erke!.an+an "ada anak da"at dilihat den+an !elihat tindakan !otoric kasar-

  !otoric halus- ko+niti/ dan .er.ahasa$ erke!.an+an "ada !asa e!as kehidu"an !eru"akan

  "erke!.an+an ,an+ san+at "entin+ karena akan !enentukan ke!a!"uan anak untuk .ersain+

  "ada !asa setelahn,a$ enilaian dini +ann+uan ke!.an+ telah di.uat dala! .entuk skrinin+

  ,an+ di+unakan secara internasional ,aitu !en++unakan 8enver develo"!ental creenin+ ?est

  99 88 ? 997 atau le.ih dikenal den+an 8enver 99$ 6

  krinin+ "erke!.an+an ,an+ .an,ak di+unakan oleh "ro/esi kesehatan adalah 8enver 99-

  hal ini karena tes skinnin+ !e!"un,ai rentan+ usia ,an+ cuku" le.ar !ulai .a,i .aru lahir

  sa!"ai u!ur 6 tahun7- !encaku" se!ua as"ek "erke!.an+an den+an realia.ilit, cuku" tin++i

  interrates rea.ilit, I 0$

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  20/23

  U%i 8enver 99 dilakukan den+an !e!inta anak untuk !elakukan le.ih dari 120 si!ulasi

  "er+erakan !otorik dan .ahasa ,an+ disesuaikan den+an u!ur$ U%i 8enver 99 tidak !udah

  dilakukan dan di!n+erti karena !e!erlukan sitauasi ,an+ kondusi/$ elaksana tes skrinin+ ini

  diharuskan adalah seoran+ "etu+as kesehatan karena si!ulasi ,an+ di.erikan dan tata cara

  "enialaian ,an+ harus te"at$ ?es skrinin+ 8enver !a!"u untuk !e!.andin+kan ke!a!"uan

  anak den+an ke!a!"uan anak se.a,an,a na!un tidak !a!"u untuk !elihat +an++uan

  "erke!.an+an ,an+ s"esi/ik$ etia" +erakan dan .ahasa ,an+ dilakukan anak dicantu!kan dan

  disesuaikan den+an /or!ulir ,an+ ada "ada tes 8enver 99$ <

  pidemiologi

  revalensi +an++uan tu!.uh ke!.an+ di 9ndonesia .erdasarkan data 'adan usat

  tatistik Kesehatan 'alita di #awa ?en+ah 200@7- dida"atkan .ahwa +an++uan !otorik halus

  atau kasar !ene!"ati "revalensi tertin++i kedua setelah !asalah +i>i "ada .alita J3( 7-

  "revalensi ca!"ak "ada anak .alita 3-4 7- "revalensi diare ,an+ terdeteksi "ada .alita

  16-@ 7$ 8ata terse.ut !en++a!.arkan .ahwa .alita .eresiko tin++i ter%adi !asalah kesehatan$

  'alita ,an+ !en+ala!i +an++uan !otorik kasar se.an,ak 31-2 7- !otorik halus 14-3 7-

  sedan+kan ,an+ !en+ala!i +an++uan "erke!.an+an sti!ulasi .ahasa 1at i!!uno+lo.ulin7- ,aitu suatu >at ,an+ dihasilkan !elalui suatu

  "roses in/eksi ,an+ da"at .erasal dari "las!a !anusia atau .inatan+ ,an+ di+unakan untuk

  !en+atasi !ikro.a ,an+ didu+a sudah !asuk dala! tu.uh ,an+ terin/eksi$8i 9ndonesia terda"at %enis i!unisasi ,an+ diwa%i.kan oleh "e!erintah i!unisasi dasar7

  dan ada %u+a ,an+ dian%urkan$ 'e.era"a i!unisasi dasar ,an+ diwa%i.kan oleh "e!erintah

  di%elaskan se.a+ai .erikut)

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  21/23

  1$ 9!unisasi 'C basillus calmette guerin 7 !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk

  !ence+ah ter%adin,a "en,akit ?'C ,an+ .erat se.a. ter%adin,a "en,akit ?'C ,an+

  "ri!er atau ,an+ rin+an da"at ter%adi walau"un seudah dilakukan i!unisasi 'C $ Vaksin

  'C !eru"akan vaksin ,an+ !en+andun+ ku!an ?'C ,an+ telah dile!ahkan$

  8i.erikan !elalui intrader!al$ E/ek sa!"in+ "e!.erian i!unisasi 'C adalah

  ter%adin,a ulkus "ada daerah suntikan- li!/adenitis re+ionalis- dan reaksi "anas$2$ =e"atitis ' !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk !ence+ah ter%adin,a "en,akit

  he"atitis$ Kandun+an vaksin ini adalah =.s + dala! .entuk cair$ Frekuensi "e!.erian

  i!unisasi he"atitis se.an,ak 3 kali dan "en+uatn,a da"at di.erikan "ada usia 6 tahun$

  8i.erikan !elalui intra!uscular$3$ 9!unisasi "olio !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk !ence+ah ter%adin,a

  "en,akit poliomyelitis ,an+ da"at !en,e.a.kan kelu!"uhan "ada anak$ Kandun+an

  vaksin ini adalah virus ,an+ dile!ahkan$ 8i.erikan !elalui oral$4$ 9!unisasi 8 ? diphtheria, pertussis, tetanus 7 !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan

  untuk !ence+ah ter%adin,a "en,akit di/teri- "ertusis dan tetanus$ Vaksin 8 ? ini

  !eru"akan vaksin ,an+ !en+andun+ racun ku!an di/teri ,an+ telah dihilan+kan si/at

  racunn,a- na!un !asih da"at !eran+san+ "e!.entukan >at anti toksoid7$ e!.erian

  "erta!a >at anti ,an+ ter.entuk !asih san+at sedikit terhada" vaksin dan !en+akti/kan

  or+an5or+an tu.uh !e!.uat >at anti$ ada "e!.erian kedua dan keti+a ter.entuk >at anti

  ,an+ cuku"$ 8i.erikan !elalui intra!uscular$ E/ek sa!"in+ rin+an atau"un .erat$ E/ek

  rin+an !isaln,a ter%adi "e!.en+kakan- ne,ri "ada te!"at "en,untikan dan de!a!$ E/ek

  .erat !isaln,a ter%adi !enan+is he.at- kesakitan kuran+ le.ih 4 %a!- kesadaran !enurun-

  ter%adi ke%an+- ensa/elo"ati- dan s,ok$($ 9!unisasi ca!"ak !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk !ence+ah ter%adin,a

  "en,akit ca!"ak "ada anak karena ter!asuk "en,akit !enular$ Kandun+an vaksin ini

  adalah virus ,an+ dile!ahkan$ 9!unisasi ca!"ak di.erikan !elalui su.kutan$ E/ek

  sa!"in+n,a ter%adi rua! "ada te!"at suntikan dan "anas$6$ 9!unisasi MM: measles, mumps, rubella 7 !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan dala!

  !e!.erikan keke.alan terhada" "en,akit ca!"ak- +ondon+- "arotise"ide!ika- dan

  ca!"ak #er!an$ Vaksin ini tidak dian%urkan untuk .a,i usia di .awah 1 tahun karena

  dikhawatirkan ter%adi inter/erensi den+an anti.od, !aternal ,an+ !asih ada$@$ 9!unisasi ti/oid !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk !ece+ah ter%adin,a "en,akit

  ti/oid$ 8i.erikan !elalui su.kutan dan diulan+ setia" 3 tahun$

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  22/23

  B$ 9!unisasi varicella !eru"akan i!unisasi ,an+ di+unakan untuk !ence+ah ter%adin,a

  "en,akit cacar air varicella7$ Vaksin varicella !eru"akan virus hidu" varicella zoster

  strain K ,an+ dile!ahkan$ di.erikan !elalui su.kutan$

 • 8/19/2019 Makalah Sken Blok 13

  23/23

  "a&tar Pustaka

  1$ &arendra M'- ular,o ? - oet%inin+sih- u,itno =- :anuh 9 - Wiradisuria $ 'uku %ar

  ?u!.uh Ke!.an+ #ilid 9$ Unit Koordinasi Ker%a ?u!.uh Ke!.an+5 ediatri osial

  9katan 8okter 9ndonesia- 2004$h$1@(5<

  2$ &arendra M'- ular,o ? - oet%inin+sih- u,itno =- :anuh 9 - Wiradisuria $ 'uku %ar

  ?u!.uh Ke!.an+ #ilid 99$ Unit Koordinasi Ker%a ?u!.uh Ke!.an+5 ediatri osial

  9katan 8okter 9ndonesia- 200($ =$345B

  3$ Waha.- a!ik$ 9l!u kesehatan anak vol$ 2$ #akarta ) E CG2002$h$