of 30 /30
1 SPLO SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK NI UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR IN UPRAVNI SPOR mag. Slobodan Rako mag. Slobodan Rakočevi ević UPRAVNO PRAVO UPRAVNO PRAVO - del pravnega reda dr del pravnega reda države ave - posebna pravna panoga posebna pravna panoga specifi specifične vsebine ne vsebine specifi specifičen na en način urejanja in urejanja posebna pravna razmerja posebna pravna razmerja – upravnopravna razmerja upravnopravna razmerja PRAVNI RED PRAVNI RED = vsi predpisi dr = vsi predpisi države ave - obvezna pravila ravnanja (pravne norme) obvezna pravila ravnanja (pravne norme) - splo splošno obvezen za vse: no obvezen za vse: posameznike posameznike organizacije organizacije dr državne organe avne organe

mag. Slobodan Rakočević

 • Author
  hakhanh

 • View
  246

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of mag. Slobodan Rakočević

 • 1

  SPLOSPLONI UPRAVNI POSTOPEKNI UPRAVNI POSTOPEKIN UPRAVNI SPORIN UPRAVNI SPOR

  mag. Slobodan Rakomag. Slobodan Rakoevievi

  UPRAVNO PRAVOUPRAVNO PRAVO-- del pravnega reda drdel pravnega reda drave ave

  -- posebna pravna panogaposebna pravna panogaspecifispecifine vsebine ne vsebine specifispecifien naen nain urejanja in urejanja posebna pravna razmerja posebna pravna razmerja upravnopravna razmerjaupravnopravna razmerja

  PRAVNI REDPRAVNI RED= vsi predpisi dr= vsi predpisi drave ave -- obvezna pravila ravnanja (pravne norme)obvezna pravila ravnanja (pravne norme)

  -- splosplono obvezen za vse:no obvezen za vse:posameznikeposameznikeorganizacijeorganizacijedrdravne organeavne organe

 • 2

  SPLOSPLONI PRAVNI AKTINI PRAVNI AKTI= PRAVNI PREDPISI= PRAVNI PREDPISIiizvirni zvirni ((originarnioriginarni)) oodvisni dvisni ((izvedeni, podzakonskiizvedeni, podzakonski))-- ustava ustava -- uredbe uredbe -- zakoni zakoni -- pravilniki itd. pravilniki itd. -- rat. med.rat. med. pogodbe pogodbe

  mmaterialni predpisi aterialni predpisi pprocesnirocesni ((formalniformalni)) predpisipredpisi

  KONKRETNI PRAVNI AKTI KONKRETNI PRAVNI AKTI ((sodbe, odlosodbe, odlobe, sklepibe, sklepi))-- veljajo samo za veljajo samo za konkretne subjektekonkretne subjekte-- podlaga v splopodlaga v splonih aktihnih aktih

  MATERIALNI PREDPISI MATERIALNI PREDPISI urejajourejajo pravna razmerja na razlipravna razmerja na razlinih podronih podrojihjih

  dolodoloajoajo::-- pravice in dolpravice in dolnosti POSAMEZNIH SUBJEKTOVnosti POSAMEZNIH SUBJEKTOV-- pristojnosti organov pristojnosti organov -- pogoje za priznanje pravic ali nalopogoje za priznanje pravic ali naloitev obveznostiitev obveznosti

  PROCESNI PREDPISIPROCESNI PREDPISIurejajo:urejajo:-- nanain uveljavljanja pravic in obveznostiin uveljavljanja pravic in obveznosti-- pravice in dolpravice in dolnosti posameznih subjektov v postopkih nosti posameznih subjektov v postopkih -- pravice in dolpravice in dolnosti organovnosti organov

 • 3

  UPRAVNOPRAVNO RAZMERJEUPRAVNOPRAVNO RAZMERJE-- uudeledeleba drba dravnega organa avnega organa ((organa javne upraveorgana javne uprave))-- ppolooloaj organa v tem razmerju aj organa v tem razmerju -- oobstoj javnega interesabstoj javnega interesa

  Upravnopravno razmerjeUpravnopravno razmerje == razmerje med ( drrazmerje med ( dravnim )avnim )ororganomganom in in posameznimi subjektiposameznimi subjekti (f(fiziizinimi ali pravnimi osebaminimi ali pravnimi osebami))

  Pravni redPravni red -- upravno pravoupravno pravo -- upravnopravno razmerjeupravnopravno razmerje -- javni interesjavni interes drdravaava -- drdravni organavni organ ((organ javne upraveorgan javne uprave))

  UPRAVNA ZADEVAUPRAVNA ZADEVA-- vvsebina: upravnopravna razmerjasebina: upravnopravna razmerja

  -- spada na podrospada na podroje upravnega pravaje upravnega prava

  -- odloodloa se o pravicah,a se o pravicah, obveznostih, pravnih koristiobveznostih, pravnih koristina podrona podroju upravnega pravaju upravnega prava

 • 4

  POSTOPEKPOSTOPEK = = ppredpisana procesna dejanja redpisana procesna dejanja udeleudeleencevencev

  NAMEN: ugotoviti dejansko stanje in realizacija mat.NAMEN: ugotoviti dejansko stanje in realizacija mat.predpisapredpisa

  UPRAVNI POSTOPEKUPRAVNI POSTOPEK == predpisanpredpisan postopekpostopekzaza

  UGOTAVLJANJE in ODLOUGOTAVLJANJE in ODLOANJEANJEo obstojuo obstoju

  PRAVICE, OBVEZNOSTI, PRAVNE KORISTIPRAVICE, OBVEZNOSTI, PRAVNE KORISTIposameznega subjektaposameznega subjekta

  v konkretnv konkretniiUPRAVNI ZADEVIUPRAVNI ZADEVI

  UPRAVNI POSTOPEKUPRAVNI POSTOPEK

  -- SPLOSPLONI NI ------ ZUPZUP-- POSEBNIPOSEBNI ------ Posebni procesni predpisiPosebni procesni predpisi

  SUBSIDIARNA UPORABA ZUP=PODREJENA UPORABASUBSIDIARNA UPORABA ZUP=PODREJENA UPORABA PRAVIL ZUPPRAVIL ZUP

  SMISELNA UPORABA ZUPSMISELNA UPORABA ZUP

  UPORABA ZUP V DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAHUPORABA ZUP V DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH

 • 5

  ZGRADBA IN SISTEMATIKA ZUPZGRADBA IN SISTEMATIKA ZUP-- ttemeljna naemeljna naela in sploela in splona vprana vpraanjaanja

  -- ppostopek na prvi stopnjiostopek na prvi stopnji

  -- ppravna sredstva: ravna sredstva: pritopritobabaizredna pravna sredstvaizredna pravna sredstva

  -- iizvrzvrbaba

  --nadzor nadnadzor nad iizvajanjem zakona inzvajanjem zakona in--izvajanje zakonaizvajanje zakona

  TEMELJNA NATEMELJNA NAELAELA-- temelj celotnega postopkatemelj celotnega postopka

  -- pot za pravilno uporabo dolopot za pravilno uporabo dolob postopkab postopka

  -- sistemske naravesistemske narave--izraz pravnega redaizraz pravnega reda

  -- omogoomogoajo presojo pravilnosti dela organoajo presojo pravilnosti dela organovv

  -- zagotovilo strankam za njihove pravicezagotovilo strankam za njihove pravice

 • 6

  NANAELO ZAKONITOSTIELO ZAKONITOSTImaterialna materialna // formalna (procesna) formalna (procesna)

  OdloOdloanje poanje poprostem preudarkuprostem preudarku

  OkviriOkviri::

  -- pooblastilo in namenpooblastilo in namen

  NANAELO VARSTVA PRAVIC STRANK ELO VARSTVA PRAVIC STRANK IN JAVNIH KORISTIIN JAVNIH KORISTI-- nevednost in neukost strankenevednost in neukost stranke

  -- ne v ne v kodo drugih oseb ali javnih koristikodo drugih oseb ali javnih koristi

 • 7

  NANAELO MATERIALNE RESNICEELO MATERIALNE RESNICEggotovost otovost -- ppreprireprianje anje -- vverjetnosterjetnost

  SSKLADNOST OBSTOJEKLADNOST OBSTOJEIH in UGOTOVLJENIH DEJSTEVIH in UGOTOVLJENIH DEJSTEV

  IZJEMA: IZJEMA: vverjetno izkazana dejstvaerjetno izkazana dejstva

  NANAELO ZASLIELO ZASLIANJA STRANKEANJA STRANKE

  ppravica stranke ravica stranke ddololnost organa omogonost organa omogoiti strankiiti stranki

  da se da se izjavi o vseh pravno relevantnih dejstvihizjavi o vseh pravno relevantnih dejstvih

  PREKLUZIJA STRANKE = IZGUBA PRAVICE STRANKEPREKLUZIJA STRANKE = IZGUBA PRAVICE STRANKE

 • 8

  PROSTA PRESOJA DOKAZOVPROSTA PRESOJA DOKAZOVDODOKKAZIAZI

  analizaanaliza / / primerjavaprimerjava // sintezasinteza

  nnevezanost uradne osebe na dokazna pravilaevezanost uradne osebe na dokazna pravila

  iizjeme:zjeme:

  -- zakonite domnevezakonite domneve-- zakonite fikcijezakonite fikcije

  DOLDOLNOST GOVORITI RESNICO IN NOST GOVORITI RESNICO IN POPOTENA UPORABA PRAVICTENA UPORABA PRAVIC

  ssankcija za strankeankcija za stranke-- izpodbojnost odloizpodbojnost odlobebe

 • 9

  SAMOSTOJNOST PRI ODLOSAMOSTOJNOST PRI ODLOANJUANJU

  -- organ organ

  -- uradna oseba organauradna oseba organa

  PRAVICA DO PRITOPRAVICA DO PRITOBEBE

  rredno pravno sredstvo edno pravno sredstvo ustavna pravicaustavna pravica

  ppritoritoba zoper vse odloba zoper vse odlobe na be na II. stopnji. stopnji

  iizjeme:zjeme:

  -- e zakon drugae zakon drugae doloe doloii

  -- odloodlobe vlade in drbe vlade in dravnega zboraavnega zbora

  -- ministrstvaministrstva,, razen razen e zakon pritoe zakon pritobo dovolibo dovoli

  Zoper odloZoper odlobe be IIII. stopnje prito. stopnje pritoba ni dovoljenaba ni dovoljena!!

 • 10

  NANAELO EKONOMIELO EKONOMINOSTI NOSTI POSTOPKAPOSTOPKA

  -- im manjim manji stroi strokiki

  -- im manj zamud im manj zamud

  ((NE NA NE NA KODO DRUGIH NAKODO DRUGIH NAELEL!)!)

  P R I S T O J N O S TP R I S T O J N O S T

  STVARNA STVARNA KRAJEVNAKRAJEVNA((podropodrojeje)) ((obmoobmojeje))

  SPOR O PRISTOJNOSTISPOR O PRISTOJNOSTI((pozitiven ali negativenpozitiven ali negativen))

  PREPOVED prevzema in prenosaPREPOVED prevzema in prenosa

  Prostorska omejitev Prostorska omejitev

  Pravna pomoPravna pomo

 • 11

  IZLOIZLOITEV PREDSTOJNIKA oziroma ITEV PREDSTOJNIKA oziroma POOBLAPOOBLAENE URADNE OSEBEENE URADNE OSEBE

  Razlogi za obvezno izloRazlogi za obvezno izloitevitev

  IzloIzloitev na zahtevo strankeitev na zahtevo stranke

  Pristojnost za odloPristojnost za odloanje o izloanje o izloitviitvi

  S T R A N K AS T R A N K A

  ppasivna asivna aaktivnaktivna(stranski udele(stranski udeleenec)enec)

  lastnostilastnosti

  pravna sposobnost pravna sposobnost procesna s. procesna s. stvarna legitimacijastvarna legitimacija

  zakoniti zastopnizakoniti zastopnikk

  ((zakon ali odlozakon ali odloba organaba organa))

  zazaasni zastopnik pooblaasni zastopnik pooblaenecenec((organ, ki vodi postorgan, ki vodi postopek)opek) ((stranka, zak.stranka, zak. zzastastopnik)opnik)

  ((skupni predstavnikskupni predstavnik, , ststrokovni pomorokovni pomoniknik))

 • 12

  JEZIK V POSTOPKUJEZIK V POSTOPKU

  URADNI JEZIK URADNI JEZIK -- slovenski jezikslovenski jezik

  na obmona obmojih,jih, kjer kjer ivita italijanska inivita italijanska inmmadadarska narodna skupnost TUDI arska narodna skupnost TUDI italijanski ali maditalijanski ali madarski jezikarski jezik

  V L O G EV L O G E((zahteve,zahteve, predlogi, propredlogi, pronje, pritonje, pritobe ipd.be ipd.))

  PISNAPISNAv fiziv fizini ali v elektronski oblikini ali v elektronski obliki

  USTNAUSTNA dana pri organu na zapisnikdana pri organu na zapisnik

  VSEBINA:VSEBINA: splosploni podatkini podatkizahtevekzahtevekdruge sestavine druge sestavine ((prilogepriloge))

  SPREJEM VLOGSPREJEM VLOG-- asas-- ravnanje z vlogoravnanje z vlogo-- pomanpomanjjkljiva, nepopolna, nerazumljiva vlogakljiva, nepopolna, nerazumljiva vloga-- pravopravoasnost vlogeasnost vloge

 • 13

  V A B I L AV A B I L A-- pomen in razlogipomen in razlogi-- omejitve omejitve -- vsebinavsebina-- nanainin-- opraviopraviilo izostankailo izostanka

  Z A P I S N I KZ A P I S N I K-- pomenpomen-- kdaj se pikdaj se piee-- kako se sestavi kako se sestavi -- vsebinavsebina-- sklenitev zapisnikasklenitev zapisnika

  URADNI ZAZNAMEKURADNI ZAZNAMEKppregled dokumentov, obvestila o poteku postopka inregled dokumentov, obvestila o poteku postopka indostop do informacij javnega znadostop do informacij javnega znaajaaja

  VROVROANJEANJE-- pomen in pravne posledicepomen in pravne posledice-- nanain vroin vroanjaanja-- osebno vroosebno vroanjeanje-- posebni primeri vroposebni primeri vroanjaanja-- zakonitemu zastopniku in pooblazakonitemu zastopniku in pooblaencuencu-- pooblapooblaencu za vroencu za vroitveitve-- drdravnim organom, pravnim osebam ipdavnim organom, pravnim osebam ipd..-- dolodoloenim osebamenim osebam-- z javnim naznanilomz javnim naznanilom-- odklonitev sprejemaodklonitev sprejema-- vrovroilnicailnica

 • 14

  ROKROKI IN NAROKII IN NAROKIPojem roka:Pojem roka: dolodoloeno eno asovno obdobje (v 15 dneh)asovno obdobje (v 15 dneh)

  ali doloali doloena ena asovna toasovna toka (npr. do 31. marca 2005)ka (npr. do 31. marca 2005)

  Vrste rokov:Vrste rokov: zakoniti in roki, ki jih lahko dolozakoniti in roki, ki jih lahko doloi organi organprekluzivniprekluzivni-- izguba praviceizguba praviceinstrukcijski instrukcijski ((veveejo organejo organ))objektivni objektivni ((npr. od vronpr. od vroitveitve))subjektivni subjektivni ((odvisni od strankeodvisni od stranke))

  tetje rokov in potektetje rokov in potek

  NAROK za ustno oz. videokonferenNAROK za ustno oz. videokonferenno obravnavono obravnavo

  VRNITEV V PREJVRNITEV V PREJNJE STANJENJE STANJE

  VZDRVZDREVANJE REDAEVANJE REDA

  Odgovornost uradne osebeOdgovornost uradne osebe

  Ukrepi,ki jih ima na razpolago :Ukrepi,ki jih ima na razpolago :

  OpominOpomin

  Odstranitev Odstranitev

  Denarna kazen Denarna kazen

  Odstranitev stranke ali pooblaOdstranitev stranke ali pooblaencaenca

 • 15

  STROSTROKI POSTOPKAKI POSTOPKA-- StroStroki organaki organa

  -- StroStroki strankeki stranke

  -- PlaPlailo stroilo strokov kov ((kdo trpi strokdo trpi strokeke))

  -- NaNain odloin odloanja o stroanja o strokihkih

  STOPNJE STOPNJE ((FAZEFAZE)) UPRAVNEGA UPRAVNEGA POSTOPKAPOSTOPKA

  -- POSTOPEK NA POSTOPEK NA II.STOPNJI:.STOPNJI:uuvedba postopkavedba postopkazzahtevki strankahtevki strankuugotovitveni postopek in dokazovanjegotovitveni postopek in dokazovanjeiizdaja odlozdaja odlobe oz. sklepa o ustavitvi postopkabe oz. sklepa o ustavitvi postopkavvroroitev odloitev odlobe oz. sklepabe oz. sklepa

  -- PRITOPRITOBENI POSTOPEK BENI POSTOPEK ((postopek na postopek na IIII.. sstopnjitopnji))

  -- POSTOPEK Z IZREDNIMI PRAVNIMI SREDSTVIPOSTOPEK Z IZREDNIMI PRAVNIMI SREDSTVIoobnova postopkabnova postopkassprememba ali odprava odloprememba ali odprava odlobe v zvezi z upravnimbe v zvezi z upravnim sporomsporomoodprava ali razveljavitev odlodprava ali razveljavitev odlobe po nadzorstveni pravicibe po nadzorstveni praviciiizredna razveljavitevzredna razveljavitevnniinost odlonost odlobebe

  -- IZVRIZVRBABA

 • 16

  POSTOPEK NA POSTOPEK NA II. STOPNJI. STOPNJI

  ZAZAETEK POSTOPKAETEK POSTOPKA((zazane pristojni organne pristojni organ))

  ppobudaobuda

  ppo uradni dolo uradni dolnosti nosti nna zahtevo strankea zahtevo stranke((nanaelo oficialnostielo oficialnosti)) ((razpolagalno narazpolagalno naeloelo))

  kadar tako dolokadar tako doloa zakon ali a zakon ali e e kadar tako dolokadar tako doloa zakon alia zakon aliorgan ugotovi, da to terja organ ugotovi, da to terja e izhaja iz narave zadevee izhaja iz narave zadevevarstvo javne koristivarstvo javne koristi

  PREIZKUS VLOPREIZKUS VLOENE ZAHTEVE ZA ZAENE ZAHTEVE ZA ZAETEK ETEK PPOSTOPKAOSTOPKA

  ((nnee utemeljenosti zahtevkautemeljenosti zahtevka))-- ali gre za upravno zadevoali gre za upravno zadevo-- stvarno legitimacijo vlostvarno legitimacijo vlonikanika-- pravopravoasnost zahteve asnost zahteve -- ali o isti zadevi ali o isti zadevi e tee tee postopeke postopek-- ali je bilo o tej zadevi ali je bilo o tej zadevi e pravnomoe pravnomono odlono odloenoeno

  PRAVNOMOPRAVNOMONOST = nespremenljivost odloNOST = nespremenljivost odloenegaenega

  lastnost odlolastnost odlobe, ki izkljube, ki izkljuuje mouje monost spremembe:nost spremembe:odpraveodprave -- odprava posledic za nazajodprava posledic za nazaj

  razveljavitverazveljavitve -- odprava posledic za naprejodprava posledic za naprej

  ((pravnomopravnomona odlona odloba ba -- ni veni ve momoen upravni sporen upravni spordokondokonna odlona odloba ba -- ni veni ve momona pritona pritobaba))

  ista zadeva: ista zadeva: isto dejansko stanjeisto dejansko stanjeista pravna podlagaista pravna podlagaisti organ in iste strankeisti organ in iste strankeisti razlogi za zaisti razlogi za zaetek postopkaetek postopkaista vsebinaista vsebina

 • 17

  ZdruZdruitev zadev v en postopekitev zadev v en postopek

  -- isto ali podobno dejansko stanjeisto ali podobno dejansko stanje-- ista pravna podlagaista pravna podlaga-- stvarna pristojnost organa za vse zadevestvarna pristojnost organa za vse zadeve

  Sprememba zahtevkaSprememba zahtevka-- razraziritev zahtevkairitev zahtevka-- novnov (druga(drugaen) zahteveken) zahtevek

  Umik zahteveUmik zahteveobseg: obseg: delno ali v celotidelno ali v celotinanain: in: izreizreno ali z dejanji oz. opustitvijo dejanjno ali z dejanji oz. opustitvijo dejanjas: as: ves ves as postopkaas postopkaposledice: posledice: sklep o ustavitvi postopka sklep o ustavitvi postopka ((deloma ali v celotideloma ali v celoti))

  odprava pozitivne odloodprava pozitivne odlobebe

  PORAVNAVAPORAVNAVAobseg: obseg: delna ali v celotidelna ali v celoti

  pogoj: pogoj: vsaj dve stranki z nasprotnim interesom.vsaj dve stranki z nasprotnim interesom.zahtevki s katerim stranke lahko razpolagajozahtevki s katerim stranke lahko razpolagajo

  nanain: in: prebran in podpisan zapisnikprebran in podpisan zapisnik

  pravni znapravni znaaj: aj: ima moima mo izvrizvrljive odloljive odlobebe

  (Z(Zoper sklenjeno poravnavo ni pravnih sredstevoper sklenjeno poravnavo ni pravnih sredstev v UP)v UP)

  Ni poravnave med stranko in organomNi poravnave med stranko in organom!!

 • 18

  UGOTOVITVENI POSTOPEKUGOTOVITVENI POSTOPEKNAMEN:NAMEN: a)a) ugotoviti vsa dejstva in okoliugotoviti vsa dejstva in okoliine pomembne za odloine pomembne za odloitevitev

  ((dolodoloena v materialnem predpisuena v materialnem predpisu))

  b)b) omogoomogoiti strankam, da uveljavijiti strankam, da uveljavijo o in zavarujejo svoje pravicein zavarujejo svoje pravice

  VRSTE:VRSTE: 1) s1) skrajkrajani ugotovitveni postopekani ugotovitveni postopek2) p2) posebni ugotovitveni postopekosebni ugotovitveni postopek

  VSA DEJSTVA IN OKOLIVSA DEJSTVA IN OKOLIINE = INE = DEJANSKO STANJEDEJANSKO STANJETo To ugotavlja pooblaugotavlja pooblaena uradna oseba organaena uradna oseba organa

  Vstop v postopek Vstop v postopek

  SKRAJSKRAJANI UGOTOVITVENI ANI UGOTOVITVENI POSTOPEKPOSTOPEKNI POSEBNIH PROCESNIH DEJANJNI POSEBNIH PROCESNIH DEJANJ -- ORGAN ODLOORGAN ODLOI TAKOJI TAKOJ

  RAZLOGI ZA SKRAJRAZLOGI ZA SKRAJANJE POSTOPKA:ANJE POSTOPKA:

  == takojtakojnja dostopnost dejstev potrebnih za odlonja dostopnost dejstev potrebnih za odloitevitev== nujnost zadeve v javnem interesunujnost zadeve v javnem interesu== ugoditev stranki v dolougoditev stranki v doloenih zadevahenih zadevah

  (z(zasliaslianje stranke v teh postopkih ni potrebnoanje stranke v teh postopkih ni potrebno))

 • 19

  POSEBEN UGOTOVITVENI POSEBEN UGOTOVITVENI POSTOPEKPOSTOPEKProcesna dejanja:Procesna dejanja: zaslizaslianja strank in drugih osebanja strank in drugih oseb

  ogledogledustna obravnavaustna obravnava

  Pooblastila uradne osebePooblastila uradne osebe

  Pravice strankPravice strank

  STRANKA MORA IMETI MOSTRANKA MORA IMETI MONOST, DA SE IZJAVI O VSEH DEJSTVIH IN NOST, DA SE IZJAVI O VSEH DEJSTVIH IN OKOLIOKOLIINAH, KI SO PODLAGA ZA ODLOINAH, KI SO PODLAGA ZA ODLOBOBO

  PREDHODNO VPRAPREDHODNO VPRAANJEANJE== vpravpraanje, brez katerega predhodne reanje, brez katerega predhodne reitve ni mogoitve ni mogoe e odloodloiti o upravni zadeviiti o upravni zadevi

  == sestavni del dejanskega stanjasestavni del dejanskega stanja

  == samostojna pravna celotasamostojna pravna celota

  == organ za odloorgan za odloanje o tem vpraanje o tem vpraanju ni pristojenanju ni pristojen

  MOMONOSTI:NOSTI:

  -- pprekinitev postopka rekinitev postopka

  -- oodlodloitev organa o vpraitev organa o vpraanju, kljub nepristojnostianju, kljub nepristojnosti((stvar presoje organastvar presoje organa, , obvezna prekinitev v doloobvezna prekinitev v doloenih vpraenih vpraanjihanjih))

  PREKINITEV POSOPKAPREKINITEV POSOPKA

 • 20

  USTNA USTNA ((VIDEOKONFERENVIDEOKONFERENNANA))OBRAVNAVAOBRAVNAVA

  KONCENTRACIJA PROCESNIH DEJANJKONCENTRACIJA PROCESNIH DEJANJ

  obveznaobvezna // fakultativnafakultativna

  javnjavnost /ost / izkljuizkljuitev javnostiitev javnosti

  razpis narokarazpis narokapotek in vodenje ustne obravnavepotek in vodenje ustne obravnaveprelopreloitev ustne obravnaveitev ustne obravnaveustavitev postopkaustavitev postopkaustna obravnava brez navzoustna obravnava brez navzonosti strankenosti stranke

  DOKAZOVANJE =DOKAZOVANJE =zbiranje zbiranje izpeljava izpeljava presoja dokazovpresoja dokazov

  DOKAZDOKAZ = procesno sredstvo= procesno sredstvo

  Predmet dokazovanja: Predmet dokazovanja: pravno relevantna dejstvapravno relevantna dejstvasporna sporna dejstvadejstva

  NE DOKAZUJE SE: NE DOKAZUJE SE: splosplono znanih dejstevno znanih dejstevzakonitih domnevzakonitih domnevnespornih nespornih dejstevdejstev

  VRSTE VRSTE DOKAZDOKAZOVOV:: listine, prilistine, prie, e, izvedenec, izvedenec, ogled ipd.ogled ipd.

 • 21

  LISTINELISTINE IN IN POTRDILAPOTRDILA

  Javne in zasebne listineJavne in zasebne listine

  Javno listino izdaJavno listino izda organorgan::-- v predpisani obliki,v predpisani obliki,-- v mejah svoje pristojnostiv mejah svoje pristojnosti

  DOMNEVA RESNIDOMNEVA RESNINOSTI VSEBINENOSTI VSEBINE JAVNE LISTINEJAVNE LISTINE

  PREDLOPREDLOITEV LISTINEITEV LISTINE

  PRIDOBITEV LISTINEPRIDOBITEV LISTINE

  UPRAVNA OVEROVITEVUPRAVNA OVEROVITEVlastnorolastnoronih podpisov, prepisov in kopijnih podpisov, prepisov in kopij

  POTRDILA:POTRDILA: o katerih se vodi uradna evidencao katerih se vodi uradna evidencao katerih se ne vodi uradna evidencao katerih se ne vodi uradna evidenca

  DOLDOLNOST ORGANOV, DA IZDAJAJO POTRDILANOST ORGANOV, DA IZDAJAJO POTRDILA

  PRIPRIE E ININ IZVEDENCIIZVEDENCI

  KDO JE LAHKO PRIKDO JE LAHKO PRIAA

  DOLDOLNOSTI PRINOSTI PRIEE

  OPROSTITEV PRIOPROSTITEV PRIEVANJAEVANJA

  KDO JE IZVEDENECKDO JE IZVEDENEC

  KDAJ SE IZVEDE DOKAZ Z IZVEDENCEMKDAJ SE IZVEDE DOKAZ Z IZVEDENCEM

  DOLODOLOITEV IZVEDENCAITEV IZVEDENCA

  IZVID IN IZVEDENIIZVID IN IZVEDENIKO MNENJEKO MNENJE

 • 22

  IZJAVA STRANKE IZJAVA STRANKE ININ OGLEDOGLED

  Izjava stranke kot dokazno Izjava stranke kot dokazno sredstvosredstvo

  NI DRUGIH DOKAZOVNI DRUGIH DOKAZOV

  MALO POMEMBNE ZADEVEMALO POMEMBNE ZADEVE

  KAZENSKA IN MATERIALNA ODGOVORNOST STRANKEKAZENSKA IN MATERIALNA ODGOVORNOST STRANKE

  OGLED JE EDINI OGLED JE EDINI NEPOSREDEN DOKAZNEPOSREDEN DOKAZ

  PREDMET OGLEDA PREDMET OGLEDA

  ODLOODLOBABA== konkretni upravni akt s katerim se ODLOkonkretni upravni akt s katerim se ODLOI o I o pravici, obveznosti pravni koristi v upravni zadevipravici, obveznosti pravni koristi v upravni zadevi

  = = pravno (oblastveno, avtoritativno) dejanjepravno (oblastveno, avtoritativno) dejanje

  OBLIKA: OBLIKA: ppisna ali ustnaisna ali ustna

  VRSTE : VRSTE : ppopolnaopolnaddelnaelnaddopolnilnaopolnilnazzaaasnaasna

  IZDAJATELJ:IZDAJATELJ: oorgan pristojen za odlorgan pristojen za odloanjeanje

  OBLIKE SODELOVANJAOBLIKE SODELOVANJA ORGANOV PRI IZDAJI:ORGANOV PRI IZDAJI: soglasje soglasje mnenjemnenjeodobritevodobritevpotrditevpotrditevdovoljenjedovoljenje

  ROK ZA IZDAJO: ROK ZA IZDAJO: sskrajkrajani postopekani postopek -- v 1 mesecuv 1 mesecuposebni postopek posebni postopek -- v 2 mesecih v 2 mesecih

 • 23

  SESTAVNI DELI ODLOSESTAVNI DELI ODLOBEBE

  UVODUVODOZNAKA, DA GRE ZA ODLOOZNAKA, DA GRE ZA ODLOBO BO

  IZREKIZREK

  OBRAZLOOBRAZLOITEVITEV

  POUK O PRAVNEM SREDSTVUPOUK O PRAVNEM SREDSTVU

  PODPIS URADNE OSEBEPODPIS URADNE OSEBE

  IME ORGANAIME ORGANA

  IGIG

  (odredba za vro(odredba za vroitev)itev)

  SKLEPSKLEP== konkretni upravni akt s katerim se odlokonkretni upravni akt s katerim se odloa o:a o:

  -- VPRAVPRAANJIH POSTOPKA: npr. zdruANJIH POSTOPKA: npr. zdruitev zadevitev zadev

  -- VPRAVPRAANJIH V ZVEZI S POSTANJIH V ZVEZI S POSTOPKOMOPKOM: npr. vrnitev v prej: npr. vrnitev v prejnje nje stanjestanje

  Sklepi zoper katere:Sklepi zoper katere:

  -- ni dovoljena pritoni dovoljena pritobaba-- je dovoljena pritoje dovoljena pritobaba-- je dovoljena pritoje dovoljena pritobaba v okviru pritov okviru pritobe zoper odlobe zoper odlobobo

  OBLIKA: Praviloma USTNO, OBLIKA: Praviloma USTNO, e je pritoe je pritoba ba -- PISNOPISNO

 • 24

  PRAVNA SREDSTVAPRAVNA SREDSTVA

  REDNA REDNA // IIZREDNAZREDNA

  ODLOODLOILNA ILNA // NEODLONEODLOILNAILNA

  DEVOLUTIVNA / NEDEVOLUTIVNADEVOLUTIVNA / NEDEVOLUTIVNA

  MOMONI PRAVNI UNI PRAVNI UINKI UPORABE PRAVNIH SREDSTEVINKI UPORABE PRAVNIH SREDSTEVoodprava dprava // rrazveljavitev azveljavitev // ssprememba prememba // nniinostnost

  PRITOPRITOBABAPRAVICA PRAVICA ((upraviupraviena osebaena oseba))

  PRISTOJNOST ZA ODLOPRISTOJNOST ZA ODLOANJE ANJE ((dovoljenostdovoljenost))

  ROK ZA PRITOROK ZA PRITOBO BO (p(pravoravoasnostasnost))

  PRITOPRITOBENI RAZLOGIBENI RAZLOGI

  VLOVLOITEVITEV

  OBLIKA IN VSEBINAOBLIKA IN VSEBINA

 • 25

  ODLOODLOANJE O PRITOANJE O PRITOBIBIdelo organa 1. stopnjedelo organa 1. stopnjepritopritobo s sklepom zavrbo s sklepom zavree, , e ni:e ni: dovoljenadovoljena

  pravopravoasnaasnapodana od upravipodana od upraviene osebeene osebe

  -- izda novo odloizda novo odlobobo -- rerei zadevo drugai zadevo drugaee-- dopolni postopekdopolni postopek -- izda novo odloizda novo odlobo ali pobo ali polje organu 2. stopnjelje organu 2. stopnje-- pritopritobo pobo polje organu lje organu IIII. stopnje. stopnje

  ODLOODLOANJE ORGANA ANJE ORGANA IIII. STOPNJE. STOPNJE

  -- pritopritobo s sklepom zavrbo s sklepom zavre (isti razlogi ) e (isti razlogi ) -- pritopritobo z odlobo z odlobo kot neutemeljeno bo kot neutemeljeno ZAVRNJEZAVRNJENENE-- odloodlobo odpravi bo odpravi ((deloma ali v celotideloma ali v celoti) ) inin

  vrne v ponovni postopek organu 1.stopnjevrne v ponovni postopek organu 1.stopnje popolje zadevo pristojnemu organulje zadevo pristojnemu organu odloodlobo odpravi in sam zadevo drugabo odpravi in sam zadevo drugae ree reii

  MOLK UPRAVNEGA ORGANA MOLK UPRAVNEGA ORGANA

  OBNOVA POSTOPKAOBNOVA POSTOPKAPPogoja: postopek konogoja: postopek konan z DOKONan z DOKONNO odloNO odlobobo

  obnovitveni RAZLOGobnovitveni RAZLOG

  RRazlogi: novo dejstvo, nov dokaz, drugaazlogi: novo dejstvo, nov dokaz, drugae ree reenoenopredhodno vprapredhodno vpraanje itdanje itd

  UUvedba: po uradni dolvedba: po uradni dolnosti ali na predlog strankenosti ali na predlog stranke

  PPristojnost: isti organ ki je izdal dokonristojnost: isti organ ki je izdal dokonno odlono odlobobo

  RRokok:: -- subjektivni: v ene mesecu subjektivni: v ene mesecu ((zazane glede na razlogne glede na razlog))-- objektivni: tri leta objektivni: tri leta ((izjemoma veizjemoma ve))

 • 26

  Sprememba ali odprava odloSprememba ali odprava odlobe v be v zvezi z upravnim sporomzvezi z upravnim sporom

  Pogoj: Pogoj: pravopravoasno sproasno sproen upravni sporen upravni spor

  OODPRAVA IN RAZVELJAVITEV DPRAVA IN RAZVELJAVITEV ODLOODLOBE PO NADZORSTVENI BE PO NADZORSTVENI PRAVICIPRAVICIODPRAVA:ODPRAVA: nepristojnost organanepristojnost organa

  obstoj obstoj e prej izdane pravnomoe prej izdane pravnomone odlone odlobebeizdana brez soglasja, potrditve, mnenja ...izdana brez soglasja, potrditve, mnenja ...

  RAZVELJAVITEV: RAZVELJAVITEV: ooitno kritno kren materialni predpisen materialni predpis

  ODLOODLOBE NADZORSTVENI ORGAN NE MORE SPREMENITIBE NADZORSTVENI ORGAN NE MORE SPREMENITI

 • 27

  IZREDNA RAZVELJAVITEVIZREDNA RAZVELJAVITEV

  POGOJ: IZVRPOGOJ: IZVRLJIVA ODLOLJIVA ODLOBABA

  RAZLOG: NUJNI UKREPI V JAVNEM INTERESURAZLOG: NUJNI UKREPI V JAVNEM INTERESU

  PRISTOJNOST: ORGAN 2. STOPNJEPRISTOJNOST: ORGAN 2. STOPNJE

  NININOST ODLONOST ODLOBEBENAJTENAJTEJE NAPAKEJE NAPAKE // NI VEZANO NA POTEK NI VEZANO NA POTEK ASAASA

  RAZLOGI ZA NIRAZLOGI ZA NINOST:NOST:

  -- odloodlobaba,, izdana v zadevi iz sodne pristojnostiizdana v zadevi iz sodne pristojnosti-- izvrizvritev bi lahko pomenila kaznivo dejanje itev bi lahko pomenila kaznivo dejanje -- odloodlobe sploh ni mogobe sploh ni mogoe izvre izvritiiti-- izdana brez zahteve stranke...izdana brez zahteve stranke...-- posledica prisiljenja, izsiljevanja...posledica prisiljenja, izsiljevanja...-- kakkakna druga nepravilnost dolona druga nepravilnost doloena z zakonomena z zakonom

  NININA ODLONA ODLOBA SE ODPRAVIBA SE ODPRAVI!!

 • 28

  IZVRIZVRBABAPRISILNA IZVRPRISILNA IZVRITEV IZVRITEV IZVRLJIVE ODLOLJIVE ODLOBEBE

  PPogoja: ogoja: IZVRIZVRILNI NASLOVILNI NASLOV ininSKLEP O DOVOLITVI IZVRSKLEP O DOVOLITVI IZVRBEBE

  VVrste: rste: UPRAVNA UPRAVNA ali ali SODNASODNA

  NamenNamen:: izterjati denarno terjatev aliizterjati denarno terjatev alidosedosei izpolnitev nedenarne obveznostii izpolnitev nedenarne obveznosti

  Uvedba:Uvedba: na predlog stranke alina predlog stranke alipo uradni dolpo uradni dolnostinosti

  IZVRIZVRBA NEDENARNE OBVEZNOSTI :BA NEDENARNE OBVEZNOSTI :-- s prisilitvijo s prisilitvijo ali ali -- po drugih osebahpo drugih osebah

  IZVRIZVRBA V ZAVAROVANJEBA V ZAVAROVANJE

  UPRAVNI SPORUPRAVNI SPORSODNISODNI NADZOR NANADZOR NADD ZAKONITOSTJO UPRAVNIH AKTOVZAKONITOSTJO UPRAVNIH AKTOV

  SODNO VARSTVOSODNO VARSTVO PRAVIC in PRAVNIH KORISTIPRAVIC in PRAVNIH KORISTI

  SODNI POSTOPEKSODNI POSTOPEK

  ORGANIORGANI

  UPRAVNO SODIUPRAVNO SODIE E ININ VRHOVNO SODIVRHOVNO SODIE RSE RS

  UPRAVNI SPOR SE ZAUPRAVNI SPOR SE ZANE S TONE S TOBOBO (ALI Z DRUGIM PRAVNIM (ALI Z DRUGIM PRAVNIM SREDSTVOM) SREDSTVOM)

  SODISODIE ODLOE ODLOA: A: S S SODBOSODBO / S/ S SKLEPOMSKLEPOM

 • 29

  STRANKE V UPRAVNEM SPORUSTRANKE V UPRAVNEM SPORU

  TOTONIKNIK

  TOTOENEC ENEC

  PRIZADETA OSEBA S POLOPRIZADETA OSEBA S POLOAJEM STRANKE (zakon)AJEM STRANKE (zakon)

  //ZASTOPNIK JAVNEGA INTERESAZASTOPNIK JAVNEGA INTERESA TOTONIK/NIK/

  SODISODIE TOE TOBO:BO:-- s sklepom zavrs sklepom zavree-- s sodbo kot neutemeljeno zavrnes sodbo kot neutemeljeno zavrne

  SODISODIE TOE TOBI UGODI in:BI UGODI in:-- upravni akt odpravi ter upravni akt odpravi ter vrne zadevo v ponovno odlovrne zadevo v ponovno odloanjeanje-- popolje zadevo pristojnemu organulje zadevo pristojnemu organu

  -- s sodbo s sodbo samsamoo odloodloi o stvarii o stvari

  SODISODIE S SKLEPOM IZREE S SKLEPOM IZREE UPRAVNI AKT ZA NIE UPRAVNI AKT ZA NIENEN

 • 30

  PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM SPORUSPORU

  PRITOPRITOBA ZOPER SODBO SODIBA ZOPER SODBO SODIA A II. STOPNJE. STOPNJE

  OBNOVA POSTOPKA OBNOVA POSTOPKA

  REVIZIJAREVIZIJA

  HVALA ZA HVALA ZA POZORNOST!POZORNOST!