Click here to load reader

leren = werken werken = leren

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of leren = werken werken = leren

 • 1

  leren =werken werken =leren

  Daelzicht AcademieFit voor de toekomst

 • 2 3

  Inhoudsopgave

  Daelzicht is van oudsher een lerende organ isatie. Dit betekent dat kennisdelen en continu leren een belangrijke rol spelen in ons streven de leefkwaliteit voor onze clint zo hoog mogelijk te houden. Tot voor kort vormde het klas lokaal voor de Dienst Opleidingen van Daelzicht de leeromgeving bij uitstek om onze Daelzicht medewerkers te trainen. Aangezien onze klaslokalen zich buiten de werkplek bevinden, kun je stellen dat de fysieke

  afscheiding tussen werk en opleiding ook een barrire vormde voor de creativiteit en oplossingskracht, die juist op de woon, werk, vrije tijds en dagbestedingslocaties zo kwaliteitsbepalend zijn. Om deze bulk aan kennis en ervaring tot ieders voordeel te laten dienen, zijn we samen op zoek gegaan naar een vorm die het gemakkelijker maakt om de aanwezige kennis en ervaring te ontsluiten en met elkaar te delen. Om tot dit vernieuwende concept te

  Het nieuwe informatie- en inspiratietijdperk is aangebroken. Voor Daelzicht was dit enkele jaren geleden al aanleiding op zoek te gaan naar nieuwe manieren om de leefkwaliteit voor onze clinten verder te optimaliseren. Kijkend naar hoe we onze clinten tot dan faciliteer-den met langdurige zorg, wonen, vrije tijd, dagbesteding en werk, kwamen we onder andere tot de conclusie dat we een aantal van onze diensten beter konden afstemmen op dit nieuwe tijdsgewricht. Om op een flexibele, effectieve en inspirerende manier tot deze afstemming te komen, hebben we een totaal nieuwe visie op en methodiek van leren ontwikkeld. Het resul-taat hiervan is de Daelzicht Academie - een bedrijfsschool nieuwe stijl, waarbij het ontwik-kelen, uitwisselen en overdragen van kennis niet meer alleen in het klaslokaal, maar veel meer op de werkplek zal plaatsvinden.

  Voorwoord

  Voorwoord 3

  Daelzicht Academie 6

  Basisbeginselen 11

  Leerlijnen 13

  Het DaelzichtDNA 15

  Even voorstellen 16

  Vaandeldraagster van verbinding 20

  Verbinden en inspireren 22

  Werkplekleren in praktijk 23

  Aansluiting en verbinding 27

  leren = werken, werken = leren is een uitgave van Daelzicht (2013).

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming.

  Tekst: Context communicatie & coaching

  Vormgeving: Vermeulen Coppen design+innovation

  Fotografie: Roel van der List

  Druk: Schrijen Lippertz

  Bronvermelding: SCurve (uit: Always Change a Winning Team, Peter Robertson),

  TheoryU (uit: TheoryU, Otto Scharmer), Zeven fasen van ontwikkeling en ontwerp schema

  kennisgebieden DAAC (Petra Portengen BV)

  Daelzicht Academie

  0475 577 777

  www.daelzicht.nl

 • 4 5

  komen, is onze Dienst Opleidingen met hulp van enkele externe partners omgevormd tot de Daelzicht Academie. Een voorziening die wil excelleren in leren door het laten delen van kennis met elkaar en mobiliseren van oplossingskrachten voor de uitdagingen die zich aandienen. Samen maken we immers meer mogelijk.

  De flexibiliteit van de Daelzicht Academie krijgt door een combinatie van formeel en informeel leren met elearning alle ruimte. Door naast het volgen van individuele leertrajecten te focussen op leren in teamverband, zijn we veel meer in staat om met elkaar zeg maar door gebruikmaking van elkaars kennis, ervaring en talenten de eigen praktijkomstandigheden te verbeteren. Het is immers de praktijk zelf die ons uitdaagt om samen oplossingen voor behoeften en problemen te formuleren.

  Een digitaal leerlandschap brengt alle benodigde kennis en informatie binnen handbereik, waar dan ook en op ieder moment. Met zo'n persoonlijke leeromgeving kunnen onze medewerkers zichzelf eigenaar voelen van hun leerproces. Daelzichtmedewerkers die zich vanuit hun eigen parate kennis en leerervaringen met elkaar verbinden, inspireren elkaar in het vinden van antwoorden op de behoeften die spelen. In het opdoen van ideen en met het nemen van initiatieven die de levenskwaliteit van onze clinten een positieve impuls geven.

  Om onze kwaliteitsnorm voor de toekomst te waarborgen, ontwikkelen we ons in korte tijd van een traditionele zorginstelling waarin werk en opleiding door werkplek en klaslokaal van elkaar gescheiden waren, naar een eigentijdse organisatie waarin leren en werken op de werk

  plek hand in hand gaan in het werkplekleren. Onder het motto leren = werken, werken = leren laten we inspiratie, creativiteit en het ontplooien van talenten de drijfveren zijn voor wat we 'het nieuwe leren' noemen. Verbinding, creativiteit, energie en beleving groeien zo uit tot de nieuwe waardegeneratoren van Daelzicht de organisatie waar Jj telt voor iedereen geldt.

  Met de nieuwe productieve leeromgeving die de Daelzicht Academie faciliteert, brengen we een fundamentele verandering in de organisatie n in onszelf tot stand. Deze nieuwe basis is geworteld in het DaelzichtDNA, een unieke set van genetische merkers die ons tot n Daelzichtfamilie maakt. Dragers van dit DNA maken automatisch deel uit van een omgeving waar clinten, medewerkers n vrijwilligers zich thuis voelen. Ze weten wat hun talenten zijn en

  hoe ze deze met respect, warmte en deskundigheid in dienst van het welzijn van onze clinten kunnen gebruiken. Door bewust drager te zijn van het DaelzichtDNA maken we samen meer mogelijk, of het nu om leren of werken gaat. Wie nu meetelt, draagt bij tot de uitkomst van morgen: een Daelzicht dat continu excelleert in leren n werken!

  Jenny Buijks & Jan ValkenborghRaad van Bestuur

  Een digitaal leerlandschap brengt alle benodigde kennis en informatie binnen handbereik, waar dan ook en op ieder moment.

 • 6 7

  leren = werkenwerken = leren

  Om tot deze nieuwe, maar ook noodzakelijke realiteit te komen, hanteerde ze diverse modellen om tot een duurzame verandering te komen. Ook de verbinding en kennisdeling met de Nederlandse Stichting Corporate Universities (NSCU) en andere kenniscollegas was van aanzienlijke waarde. De grootste transformatie kwam echter tot stand, omdat ze zich als mens wist te verbinden met haar team: de specialisten die de Daelzicht Academie nu als voorbeeld voor hun eigen collegas uitdragen. Bij alle processen die tot de uiteindelijke veranderingen hebben geleid, was haar levensmotto even leidend als inspirerend: Het licht, wordt lichter, uit zichzelf.

  Waar verbinding is, kan ook groei zijn. Vanuit verbinding ontstaat een klimaat waarin delen, leren en werken gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Door als Daelzichtmedewerkers voortdurend vanuit ons eigen weten op de dagelijkse praktijk te reflecteren, kunnen we samen nieuwe kennis ontwikkelen om het leven van de clint nog meer kwaliteit te geven. Als je je eigen licht in je omgeving laat schijnen, wordt het leren en werken een permanent proces van jezelf n anderen. Met elkaar en door elkaar blijven we zo op ieder moment, op iedere plek van iedere situatie leren. Met de Daelzicht Academie als faciliteit voor alle leerprocessen, kunnen we op ieder vraagstuk een passend antwoord formule

  ren en leerlijnen ontwikkelen en realiseren. Bovendien inspireren we teamleiders, teams en zorgspecialisten om het nieuwe model van leren en presteren in ieders voordeel te laten werken. Hen ook uit te dagen om eigen oplossingsvermogen nog meer te ontplooien en hun eigen talent te laten zien. Samen te excelleren in leren met ontwikkelactiviteiten in vier kennisgebieden, te weten: werkplekleren, beroepsmatig opleiden, vakgroepleren en organisatieleren.

  (zie schema kennisgebieden pagina 8)

  Elke verandering bij Daelzicht begint op het meest fundamentele niveau, de keuze van ieder individu om zelf te willen veranderen. Bereid zijn anders te kijken en anders te denken, om uiteindelijk anders te zijn en te doen. Als je eenmaal weet wat je wilt bereiken, wie je wilt zijn en wat je wilt doen, kun je je ook met mensen om je heen verbinden. De Daelzichtmedewerker die in staat is vanuit deze eigen wijsheid en dit eigen talent te acteren, nodigt collegas op de werkplek n de Daelzicht Academie automatisch uit om kennis, inzichten en vaardigheden te delen. Het resultaat is een onophoudend leerproces, waarbij de nieuwste trends in leren en ontwikkelen ons blijvend tot steun zijn bij het leveren van optimale zorg en dienstverlening.

  Petra Portengen:

  In het licht van

  transformatie is

  iedereen zn

  eigen baken

  Een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van de Daelzicht Academie is Petra Portengen. Medio voorjaar 2012 aanvaardde ze de positie als projectmanager. In datzelfde jaar heeft ze het belangrijkste deel van haar missie gerealiseerd: de Dienst Opleidingen binnen Daelzicht grondvesten op een fundament waarop Leren en Presteren het middelpunt vormt.

  Daelzicht Academie

 • 8 9

  Werkplekleren

  Organisatieleren

  Vakgroepleren en onderzoek

  Accounthouders Cordinator

  Management Cordinator

  Team

  KOLB * Doeners* Denkers* Kijkers* Voelers

  Leerlijnen (Blended) en op maat

  VAN:

  individueel team

  formeel informeel

  klassikaal digitaal (blended)

  Daelzicht-DNAdrie lagen!!

  Vanuit de kernwaarden Focus, Involvement en Trust (FIT) treden we onze nieuwe toekomst met kracht tegemoet. Het verhaal van de Daelzicht Academie gaat dan ook over het creren van focus, het versterken van betrokkenheid en het opbouwen van vertrouwen. Door in deze richting te leren en presteren, maken we Daelzicht FIT voor de toekomst. Onze ware kracht schuilt in het samen invloed uitoefenen op de FITfactoren van Daelzicht. In een fitte organisatie gaan prestaties en genspireerde medewerkers immers hand in hand. Het DaelzichtDNA, dat als baken dient voor het Leer en Presteerklimaat van Daelzicht, zal ons daa

Search related