Lens Flare nr4

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lens Flare to internetowy magazyn fotograficzny. Tworzony przez ludzi z pasją. Każdy numer to ciekawe tematy oraz atrakcyjne ujęcia. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowych numerów. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju spojrzenie na fotografie.

Text of Lens Flare nr4

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  2

  LENS FLARE

  Nr 4. Lipiec 2012

  Redaktor naczelny: Grzegorz Miszczyk

  Projekt graficzny: ukasz Stasiak

  Skad: ukasz Stasiak

  Zdjcia: Grzegorz Miszczyk, ukasz Stasiak

  Adres redakcji: u l .Wybickiego 1/41 31-261 Krakw

  e-mail : redakcja@lensflare.pl

  adres strony interntowej: http: //www. lensflare.pl

  Wydawca: ukasz Stasiak ul .Wybickiego 3/128

  31-261 Krakw

  ISSN:2083-4837

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za prezentowane w

  artykuach opinie autorw. Wszystkie teksty podlegaj

  ochronie wasnoci intelektualnej. Wszelkie prawa

  zastrzeone.

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  3

  str. 4

  str. 12 str. 28

  Underworld,czylipodziemnywiat

  Grywojenne

  E

  E

  l

  l

  a

  a

  w

  w

  k

  k

  r

  r

  a

  a

  i

  i

  n

  n

  i

  i

  e

  e

  k

  k

  w

  w

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  w

  w

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  4

  Ela w krainie kwiatw

  Ela w krainie kwiatw

  zdjcia: Elbieta Stasiak

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  5

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  6

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  7

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  8

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  9

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  10

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  11

  Ela w krainie kwiatw

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  12

  K

  opalnia Sol i w Wiel iczce zostaa wpi-

  sana na I List wiatowego Dziedzic-

  twa Kulturowego i Przyrodniczego

  UNESCO jako jeden z pierwszych obiek-

  tw z caego wiata, byo to ponad 30 lat

  temu. A jak wyglda zwiedzanie kopalni

  dzi? Historia przeplata si z nowoczesn

  technik, ktra umol iwia zwiedzajcym

  przeniesienie si w ten magiczny wiat,

  gdzie czekaj skarbnik i sol i ludki.

  Zwiedzanie rozpoczynamy na g-

  boko 64 metrw, ale to dopiero pocz-

  tek, nasz podr do wntrza ziemi

  zakoczymy ponad 135 metrw pod jej

  powierzchni.

  Kopalnia w liczbach

  Ponad 700 lat histori i , 327 metrw

  gbokoci, dugo chodnikw na trasie

  turystycznej to okoo 2,5 km, ktre sta-

  nowi tylko 1 % chodnikw w caej ko-

  palni . W zeszym roku kopalni

  odwiedzio ok 1 100 000 turystw z czego

  58% turystw obcojzycznych.

  Pocztki turystyki w kopalni sigaj

  XIX wieku, najstarsze wyrobiska przez,

  ktre wiedzie trasa turystyczna pochodz

  z XVII wieku, najmodsze z wieku XIX.

  Sl w kopalni jest pochodzenia mi-

  coskiego. 15 000 000 lat temu w tym

  miejscu byo sone morze. Woda wyparo-

  waa a osadzona na dnie sl zostaa przy-

  kryta przez ruch nasuwisty ska

  karpackich.

  Zwiedzajc kopalni dopiero po

  chwil i zdajemy sobie spraw, e wszystko

  co nas otacza z wyjtkiem drewna i cegy

  to sl kamienna. Aby zabezpieczy rzeby

  solne przed rozpuszczeniem w kopalni

  utrzymywana jest staa temperatura po-

  wietrza 14 stopni Celsjusza, a wilgotno

  nie przekracza 70%. W kopalni bardzo

  wan kwesti stanowi bezpieczestwo.

  Obowizuje w niej cakowity zakaz pale-

  nia, ze wzgldu na obecny w kopalni gaz

  - metan. Trzysta lat temu kiedy nie byo

  wentylacj i , w kopalni pracowal i specjalnie

  wykwal ifikowani grnicy tzw. wypalacze,

  ktrzy czogajc si wypalal i gaz spod

  sufitu. Niebezpieczestwo wybuchu w

  kopalni byo w tamtych czasach bardzo

  due. W caej Kopalni Sol i w Wiel iczce, a

  take w poszczeglnych komorach moe

  przebywa naraz cile ograniczona l iczba

  osb. Zwiedzanie odbywa si wycznie z

  przewodnikiem w grupach do 35 osb.

  Przewodnik odbija swoj kart w po-

  szczeglnych miejscach i na tej podsta-

  wie sprawdzana jest l iczba osb w danej

  komorze i na trasie. Nie ma jednak l imi-

  tu dziennego kady turysta przyjedaj-

  cy do kopalni musi by przyjty, w

  sezonie letnim kopalnia wydua prac.

  Pierwsi turyci mog zej do kopalni o

  7.30, ostatni nawet o 19.30. Kopalni ma

  specjaln tras przystosowan dla nie-

  penosprawnych, rozpoczyna si ona na

  drugim poziomie.

  Przechodzc przez kolejne komory

  moemy przekona si jak pracowano w

  XVII wieku kiedy w kopalni nie byo pr-

  du. Bawany solne przetaczano za pomo-

  c drgw po pochylni lub wycigano na

  powierzchni. W trakcie zwiedzania mo-

  emy zobaczy rekonstrukcj XVII-

  wiecznego kieratu rcznego. Grnicy

  chodzc dookoa kieratu, nawijal i na wa

  Underworld, czyli podziemny

  wiat

  tekst: Anna owczowska

  zdjcia: ukasz Stasiak

  Underworld, czyli podziemny wiat

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  13

  Underworld, czyli podziemny wiat

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  14

  Underworld, czyli podziemny wiat

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  15

  Underworld, czyli podziemny wiat

  l in, na ktrej kocu zaczepiony by ba-

  wan solny, w ten sposb wycigal i bawa-

  ny na wyszy poziom. Najwiksz

  mechanizacj w kopalni wprowadzono

  pod koniec XVIII wieku.

  Kiedy nie byo jeszcze elektryczno-

  ci w kopalni pod ziemi pracoway konie.

  Pierwsze konie zostay tu sprowadzone

  pod koniec XVI wieku. Spuszczono je na

  l inach szybem do kopalni . Pomagay gr-

  nikom w transporcie poziomym oraz po-

  ruszay kieratami konnymi. Grnicy dbal i

  o swoich pomocnikw, co jaki czas konie

  wywoone byy na powierzchni, jel i nie

  byy w peni zdrowe to nie spuszczano ich

  ju z powrotem.

  Wane daty

  21 kwietnia 1368 - Kazimierz Wielki wy-

  daje pierwsze prawo grnicze tzw. Status

  up solnych. Regulowa on obowizki i

  przywileje grnikw za czasw kazimie-

  rzowskich . W 600-setn rocznic jego

  ustanowienia Wadysaw Chapek rze-

  biarz i grnik, wykona popiersie krla z

  sol i kamiennej. Za czasw Kazimierza

  Wielkiego upy krakowskie czyl i kopalnie

  Wiel iczka i Bochnia dostarczay 1/3 do-

  chodu pastwa . Wydobyta sl wykorzy-

  stywana bya jako rodek konserwujcy

  ywno lub rodek patniczy w handlu

  wymiennym.

  1251 powstaje pierwszy szyb w Wie-

  l iczce. Wszystko zaczo si od wypywa-

  jcych na powierzchni rde solanki.

  Mieszkacy okol icy przez odparowanie

  wody w gl inianym naczyniu produkowal i

  sl warzon. Kiedy rdeka przestay

  pync zaczto kopa szyby w poszukiwa-

  niu sol i .

  Wiara najwaniejsza

  Dawniej na terenie kopalni znajdo-

  wao si a 40 kapl ic. Grnicy zjedajc

  do kopalni, najpierw szl i na naboestwo

  do kapl icy, a dopiero pniej do pracy.

  Do dnia dzisiejszego pozostao tylko 14 z

  czego 4 na trasie turystycznej.

  Kaplica w. Antoniego

  Najstarsza w caoci zachowana ka-

  pl ica. Jej historia siga XVII wieku. Znaj-

  dujce si w niej rzeby swj opywowy

  ksztat zawdziczaj wilgotnemu powie-

  trzu w kopalni, ktre wyugowao (rozpu-

  cio) sl .

  Skarbnik

  Cho grnicy modl i l i si przed pra-

  c i zazwyczaj byl i gboko wierzcymi

  ludmi, nie oparl i si przesdom i zabo-

  bonom. Wierzyl i , e w kopalni czuwa nad

  nimi opiekuczy duch Skarbnik, ktry

  pojawiajc si zwiastuje niebezpiecze-

  stwo.

  Kaplica w. Kingi - patronki grni-

  kw solnych .

  Kapl ica w. Kingi jest najokazalsz i

  najbogatsz w swej formie podziemn

  wityni. Wydrona w bryle sol i od ro-

  ku 1896 peni funkcje rel ig i jne. Wystrj

  kapl icy powstaje ju od ponad 100 lat.

  Najpierw przez 20 lat wybierano std

  czyst sl . Potem zaczto wykonywa

  rzeby. Wszystkie rzeby i paskorzeby

  znajdujce si w kapl icy wykonane s w

  sol i przez czterech rzebiarzy samoukw:

  braci Jzefa i Tomasz Markowskich

  (1897-1927), Antoniego Wyrobka (1927-

  1963) oraz Stanisawa Anioa w 1999 ro-

  ku, ktry jest twrc rzeby Jana Pawa

  II. Pnocna ciana kapl icy przedstawia

  sceny z ycia Jezusa wedug nowego te-

  stamentu. Na otarzu znajduje si pomnik

  w. Kingi, rel ikwie Bogosawionego Jana

  Pawa II oraz w. Kingi (w rowej sol i),

  krzy papieski wykonany z sol i ze

  wszystkich kopalni sol i w Polsce. U pod-

  stawy krzya kamie z golgoty z piecz-

  ci papiea.

  W kapl icy regularnie co niedziel o

  7.30 jest msza. Mona j rwnie wyna-

  j na lub.

  Komora Janowice - zwana rwnie

  komor wielkiej legendy.

  Naturalnej wielkoci solne figury

  dzieo grnika-rzebiarza Mieczysawa

  Kluzka, przedstawiaj jedn z najstar-

  szych i najpikniejszych legend wiel ickiej

  kopalni . Legenda o piercieniu w. Kingi

  zostaa spisana przez polskiego kronika-

  rza Jana Dugosza w XV wieku. Crka

  krla Wgier Bel i IV majc zamiar polu-

  bi polskiego ksicia Bolesawa Wstydl i-

  wego poprosia swojego ojca o posag.

  Ojciec Kingi wiedzc, e Polska jest kra-

 • LENS FLARE l ipiec 2012

  16

  Underworld, czyli podziemny wiat

  jem ludnym i bogatym lecz nie posiada-

  jcym sol i ofiarowa crce jedn ze swych

  kopal sol i na Wgrzech. Krlewna wrzu-

  cia do szybu swj piercie zarczynowy.

  Po przybyciu z orszakiem lubnym do

  Krakowa, zatrzymaa si we Wiel iczce i

  kazaa wykopa szyb w poszukiwaniu sol i

  kamiennej. Legenda mwi, e w pierw-

  szej wykopanej bryle sol i znaleziono jej

  piercie.

  Komora Staszica

  Jest najwysz komor na trasie

  turystycznej, ma a 36 metrw wysoko-