Click here to load reader

Fora Nova nr4

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Fora Nova nr4

 • G a z e t a f e s t i w a l o w a Nr 4/20.11.2013

  W numerze:

  recenzje spektaklu Dwoje biednych Rumunw mwicych po polsku: s. 2-4

  wywiad z Monik Krzywkowsk: s. 5

 • m R e c e n z j a

  2

  fot.

  Agn

  iesz

  ka M

  isie

  wic

  z

  Teksty Masowskiej maj ogromny potencja

  teatralny i zawieraj liczne wskazwki insceni-zacyjne co ciekawe szczeglnie poza didaska-liami. Naley jednak czyta je ostronie, zawarta

  w nich ironia przestrzega bowiem przed dosow-nym przenoszeniem ich treci na teatralne de-ski. W inscenizacji zaproponowanej przez Teatr

  Studio wida due wyczucie specyfiki jej jzyka,

  ale stali bywalcy [email protected] wiedz dobrze, e nie

  jest to atwe. W 2010 roku na Festiwalu goci

  spektakl na podstawie innego jej dramatu Mi-dzy nami dobrze jest, przywieziony z Bayerisches Staatsschauspiel w Monachium. Niemiecka rey-serka Tina Lanik z Maej Metalowej Dziewczynki

  zrobia zbuntowan metalw,

  a aktork grajc Boen obar-czya kostiumem dodajcym jej

  kilkadziesit kilogramw, two-rzc z niej naprawd grub wi-ni. Wiernie przenoszc na sce-n didaskalia, zarzucia j stert

  gruzu i mieci, w ktrych zgino

  wszystko, co w dramacie byo

  najwaniejsze. Spektakl okaza

  si zupenie nieudanym, cho

  zapewne bya to take wina tu-maczenia i nieumiejtnoci osa-dzenia dramatu ani w polskich,

  ani w niemieckich realiach.

  Dwoje biednych Rumunw jest utworem bardziej uniwer-salnym, cho i tu Masowska

  w charakterystycznym dla siebie

  odwanym stylu ongluje naro-dowymi przywarami, stereoty-pami, okrutnie przemiewczymi

  obrazami rzeczywistoci. Posta

  tytuowego Rumuna innego,

  obcego, zacofanego, niebez-piecznego intruza niczym ma-

  JESTEMY RUMUNAMI, LESBIJKAMI, GEJAMIDramat Dwoje biednych Rumunw mwicych po polsku Doroty Masowskiej, podobnie zreszt jak inne jej teksty, wymaga precyzyjnego przeniesienia na scen, cho jednoczenie nie literalnego. Autorka konstruuje wiat ju na poziomie jzyka postaci charakteryzowane s w duej mierze poprzez wypowiadane przez nie sowa. Brak poprawnoci leksykalnej, skadniowej czy fleksyjnej budowanych z nich zda, brzmienie, a nawet ilo sw, ktre bohaterowie artykuuj, brutalnie obnaaj zarwno ich samych, jak i rzeczywisto, w ktrej yj.

 • R e c e n z j a m

  3

  ska nakadana przez bohaterw, jest skupiskiem

  wszystkich tych, cigle tkwicych w narodzie,

  uprzedze. Przebieranka Parchy i Diny jest

  pijack zabaw, ktrej efekty moemy jednak

  obserwowa niczym eksperyment socjologiczny.

  Spotkanie z Rumunami uruchamia przy-najmniej w pierwszym kierowcy mechanizmy

  obronne, a zeznawana przez niego policji wersja

  wydarze diametralnie rni si od tej, ktr

  ogldamy oczami tych dwch modych bo-haterw. Jestemy Rumunami mwicymi po

  polsku, lesbijkami, gejami mwi Parcha, do-bitnie wytykajc liczne rda podobnych uprze-dze. Kolejne postaci napotkane przez nich na

  drodze s pretekstem do wbicia szpilki w inne

  cechy charakteru narodowego i sarkastycznego

  ukazania typowych, a niekoniecznie chlubnych

  zachowa.

  Inscenizacja Agnieszki Gliskiej jest skrojona

  na miar dramatu prostota, umowno sce-nografii i kiczowata estetyka pozwalaj zwrci

  uwag na jzyk: potoczny, prosty, intencjonal-nie operujcy bdnymi formami, sarkastyczny,

  momentami wulgarny, zdawaoby si, e zupe-nie nieprzystajcy do teatru. A jednak pod

  paszczykiem gupkowatych tekstw skrywajcy

  bardzo gorzkie refleksje. Efekt ten wzmacniaj

  aktorzy, wietnie wyapujcy leksykalne i fone-tyczne niuanse tekstu. Cho przez wikszo

  spektaklu publiczno zamiewa si do ez,

  gdzie w gowie zapala si ostrzegawcza lampka

  to nie do koca s arty. Aktorzy bardzo dba-j oto, by momenty serio wybrzmiay, mimo

  obecnego w caym spektaklu humoru, z preme-dytacj niejednokrotnie prostackiego. Monolog

  Parchy o mioci, wypowiedziany pod koniec

  spektaklu, brzmi do naiwnie szczeglnie,

  gdy zdylimy ju nieco pozna bohaterw.

  W wietle ostatniej sceny zyskuje nawet morali-zatorski wydwik, ale co tu poradzi miech

  przeradza si w jaki rodzaj wzruszenia, a nawet

  smutku.

  Agnieszka Misiewicz

  PARCHA: LUDZIE S DOBZI Spektakl Dwoje biednych Rumunw mwicych po polsku utrzymany zo-sta w jzykowych szponach Masow-skiej, a trzeba przyzna, e jest to tekst wyjtkowo dyscyplinujcy akto-rw. Inscenizacja sytuacji wyrastaj-cej wprost z jzyka jest ryzykowna, bo niesie za sob fasz i mwic wprost teatraln fuszerk. Aktorzy warszaw-skiego Teatru Studio idealnie oddali jednak specyfik postaci tym samym (jak do tej pory) spektakl w reyserii Agnieszki Gliskiej jest najlepsz fe-stiwalow propozycj tegorocznego [email protected]

  Jeli jzyk postaci nadany przez autora tekstu

  jednoznacznie determinuje sposb budowania

  roli przez aktora to moe rwna si z brakiem

  przestrzeni na wykazanie wasnej inwencji,

  a tautologi w tworzeniu sytuacji scenicz-nych. Dwoje biednych Rumunw mwicych po polsku jest rodzajem dramatu literackiego w najprostszym rozumieniu, czyli opartym na

  sowie, ktrego nie mona przeadowa form

  samego spektaklu. Agnieszka Gliska dosko-nale rozumie, e tekst Masowskiej broni si

  sam; daa wybrzmie jzykowi, std kontakt

  z widzem nawizany zosta ju w pierwszej

  scenie. Narracja prowadzona przez funkcjona-

  riuszy policji sprawia, e widz czuje si na

  pierwszym miejscu ma poczucie, e jest ona

  kierowana bezporednio do niego. Budowa

  monologu teatralnego cechuje si mwieniem

  postaci o sobie, do siebie. Widz jest wiad-kiem, ale nie odbiorc. Natomiast postaci

  w spektaklu Gliskiej traktuj widza jako

 • m R e c e n z j a

  4

  wiadomego suchacza. Trudno jest nazwa, na

  czym ta wiadomo dokadnie polega cho

  sam sposb przekazu jest czytelny. W pewnym

  sensie jest to rodzaj utosamienia, ale nie z hi-stori postaci. Nie wczuwamy si w Din czy

  Parch. Wiemy, e ich historia naley tylko do

  nich. Jednak emocje, ktre im towarzysz s

  ju naszymi emocjami. Zaczynamy rozumie,

  e mamy podobne pragnienia.

  Napicie rozwijane w spektaklu i forma

  podania tekstu bezbolenie zrwnuj (rw-no jako brak przywilejw ze wzgldu na

  status spoeczny, a nie rwno w rozumie-niu zrwnania-ponienia) publiczno z Ru-munami mwicymi po polsku. Rumun to

  oczywicie nacja umowna. Rwnie dobrze

  moemy mie na myli Afrykanina, homo-seksualist, kobiet, dziecko czy inn grup

  spoeczn bd jednostk, ktra uwaa sie-bie za wykluczon. Z pocztku lakonicznie

  miejmy si z opisu kraju, do ktrego Parcha

  wysya styropianowe pudeka po jedzeniu:

  Od moich krewnych z Rumunii, listy pisane

  przez nich na korze z drzew, moczem i ka-em. I barwnikiem do pisanek. Mali kuzyni

  bagaj w nich, eby im przysa jaki papie-

  rek. Laszlo chce po Snickersie, a Ruchla po

  Marsie, a Rakocze po Twixie, za Cincinatti

  marzy o takiej tacce tekturowej po frytkach,

  wiesz jakiej. Zamanie dotychczasowego

  obrazu przychodzi wraz z informacj, e

  Parcha jest serialowym aktorem, a nie bie-dakiem-imigrantem. Zaczynamy oriento-wa si, e uczestniczymy w przebieranej

  imprezie rola maski jednak nie odnosi si

  do pejoratywnej symboliki obudy, a raczej

  pozytywnego uniwersalizmu: wszyscy jeste-my tak samo doskonale niedoskonali, a ste-reotyp jest bezpodstawnym wynaturzeniem

  wyobrani. miejemy si z niego nadal, lecz

  wiemy, e teraz miejemy si sami z siebie.

  Scenografia przez cay czas trwania spek-taklu jest niezmienna - ograniczenie do kilku

  krzese, biurka i gigantycznych choinek zapa-chowych w zupenoci wystarczyo. Gliska

  postanowia rwnie skorzysta z przestrzeni

  zapisanej w jzyku przez Masowsk. Prosty-mi gestami i desygnacj przedmiotw aktorzy

  wypeniali przestrze tak, e nikt nie mia wt-pliwoci, czy jestemy na stacji benzynowej,

  w samochodzie, barze, czy te w lesie.

  Natalia Grygiel

  Teatr Studio im. Stanisawa Ignacego Witkiewicza w Warszawie

  Dorota MasowskaDwoje biednych Rumunw mwicych

  po polskureyseria: Agnieszka Gliska

  scenografia: Magdalena Maciejewska kostiumy: Agnieszka Zawadowska

  muzyka: Jan Duszyski reyseria wiata: Jacqueline

  Sobiszewski charakteryzacja: Tomasz

  Martaszek, Boena Jwiak stylizacja fryzur: Pawe Kaleta

  wystpuj: Monika Krzywkowska, Dorota Landowska, Agnieszka

  Pawekiewicz, Marcin Januszkiewicz, Modest Ruciski

  premiera: 16 wrzenia 2013

  fot. Agnieszka M

  isiewicz

 • 5 W y w i a d h

  fot. Agnieszka M

  isiewicz

  Natalia Grygiel: Jak spektakl

  zosta odebrany w Warszawie? Monika Krzywkowska: Musz po-wiedzie nieskromnie fakty s takie,

  e nie ma ju biletw na stycze.

  Mamy troch mniejsz scen ni ta

  festiwalowa, ale spektakl bardzo si

  podoba i cieszy si ogromnym powo-dzeniem.

  Na spotkaniu powiedziaa

  Pani, e tekst Masowskiej

  ukazuje ludzkie emocje i jest

  ponad podziaami. Nie uwy-pukla rnic, a podobiestwa.

  Jaki widz przychodzi do Teatru

  Studio? Z Pragi te?Trudno jest mi odpowiedzie. Nieraz

  sami z ciekawoci prbujemy zoba-czy, kogo dzisiaj mamy na widowni

  jest bardzo rnorodnie, choby

  wiekowo. Bardzo chtnie przychodz

  ludzie modzi, ale widz te sporo

  osb dojrzaych.

  Dwoje biednych Rumunw mwicych

  po polsku to tekst, ktry nie wybiera

  czytelnika, widza. Nie wartociuje.Czasami boj si, czy on jednak nie obraa. J-zyk jest dosy wulgarny, mocny. Ale myl, e

  w kontekcie caoci czowiek wraliwy i wia-domy, w jakim wiecie, w jakim kraju yjemy

  zupenie nie daje si obrazi.