Click here to load reader

Lập và qlý dự án full

  • View
    358

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Lập và qlý dự án full

Cu 1:Khi nim u t v u t pht trin?Gii thch ti sao cc hot ng u t pht trin c tin hnh u t theo d n 1.Khi nim v u t v u t pht trin u t l qu trnh s dng cc ngun lc hin ti tin hnh cc hot ng nhm thu c cc kt qu , thc hin c nhng mc tiu nht nh trong tng lai . Tiu thc thng c s dng l tiu thc quan h qun l ca ch u t .Theo tiu thc ny , u t c chia thnh u t gin tip v u t trc tip u t gin tip l hnh thc u t trong ngi b vn khng trc tip tham gia qun l.iu hnh qu trnh thc hin v vn hnh kt qu u t u t trc tip l hnh thc u t trong ngi b vn trc tip tham gia qun l , iu hnh qu trnh thc hin v vn hnh kt qu u t .

u t pht trin l mt phng thc ca u t trc tip .Hot ng u t ny nhm duy tr v to ra nng lc mi trong sn xut kinh doanh dch v v sinh hot i sng ca x hi .y l hnh thc u t trc tip to ra ti sn mi cho nn kinh t.

*).S cn thit phi tin hnh cc hot ng u t theo d n u t pht trin c vai tr quan trng i vi s pht trin ca mt quc gia , l mt lnh vc hot ng nhm to ra v duy tr s hot ng ca cc c s vt cht k thut ca nn kinh t. i vi cc c s sn xut kinh doanh dch v , hot ng u t l mt b phn trong hot ng sn xut kinh doanh nhm tng thm c s vt cht k thut mi , duy tr s hot ng ca c s vt cht k thut hin c , v v th , l iu kin pht trin sn xut kinh doanh dch v ca cc doanh nghip. Hot ng u t pht trin c nhng c im khc bit vi cc loi hnh thc u t khc l : Hot ng u t pht trin i hi mt s vn ln v vn ny nm kh ng trong sut qu trnh thc hin u t Hot ng u t pht trin l hot ng c tnh cht lu di c th hin thi gian thc hin u t

Mi kt qu v hiu qu ca qu trnh thc hin u t chu nh hng ca cc yu t khng n nh theo thi gian v iu kin a l ca khng gian Cc thnh qu ca hot ng u t pht trin c gi tr s dng lu di nhiu nm

Cc thnh qu ca hot ng u t l cc cng trnh xy dng s hot ng ngay ni m n c to dng nn

m bo cho mi cng cuc u t c tin hnh thun li , t c mc tiu mong mun , em li hiu qu kinh t x hi cao th trc khi b vn phi lm tt cng tc chun b Mi s xem xt , tnh ton v chun b ny c th hin trong vic son tho cc d n u t (lp d n u t) C th ni , d n u t (c son tho tt) l kim ch nam , l c s vng chc , l tin cho vic thc hin cc cng cuc u t t hiu qu kinh t -x hi mong mun.

Cu2.Trnh by khi nim,cng dng v cc c trng ca mt d n u t 2.1. Khi nim v d n u t Theo lut u t ca nm 2005 D n u t l tp hp cc xut b vn trung v di hn tin hnh cc hot ng u t trn a bn c th , trong khong thi gian xc nh. D n u t cn c th c xem xt t nhiu gc : V mt hnh thc : d n u t l mt tp h s ti liu trnh by mt cch chi tit v c h thng cc hot ng v chi ph theo mt k hoch nhm t c nhng kt qu v thc hin c nhng mc tiu nht nh trong tng lai.

Xt trn gc qun l :D n u t l mt cng c qun l vic s dng vn , vt t , lao ng to ra cc kt qu ti chnh , kinh t x hi trong mt thi gian di. Trn gc k hoch ha : D n u t l mt cng v thc hin k hoch chi tit ca mt cng cuc u t sn xut kinh doanh , pht trin kinh t x hi , l tin ra cc quyt nh u t v ti tr vn. Xt v mt ni dung : d n u t l tng th cc hot ng v chi ph cn thit , c b tr theo mt k hoch cht ch vi lch thi gian v a im xc nh to mi , m rng hoc ci to nhng c s vt cht nht nh nhm thc hin nhng mc tiu nht nh trong tng lai. Nh vy , mt d n u t bao gm 4 thnh phn chnh + Mc tiu ca d n c th hin hai mc : - Mc tiu pht trin th hin s ng gp ca d n vo vic thc hin cc mc tiu chung ca mt quc fia - Mc tiu trc tip ca ch u t : l cc mc tiu c th cn t c ca vic thc hin d n + Cc kt qu : l nhng kt qu c th , c th nh lng c to ra t cc hot ng khc nhau ca d n. + Cc hot ng : l nhng nhim v hoc hnh ng c thc hin trong d n to ra cc kt qu nht nh + Cc ngun lc : v vt cht , ti chnh v con ngi cn thit tin hnh cc hot ng ca d n. 2.2. Cng dng ca d n u t * i vi cc c quan qun l Nh nc v cc nh ch ti chnh : D n u t l c s thm tra cp git chng nhn u t , thm nh chp thun s dng vn ca nh nc , ra quyt nh u t , quyt nh ti tr vn cho d n * i vi ch u t :

- D n u t l cn c quan trng nht quyt nh b vn u t - D n u t l c s xin php c u t (hoc c ghi vo k hoch u t) v cp giy php hot ng . - D n u t l c s c xin php c nhp khu my mc thit b , xin hng cc khon u i trong u t - L phng tin tm i tc trong v ngoi nc lien doanh b vn u t - L phng tin thuyt phc cc t chc ti chnh tin t trong v ngoi nc ti tr hoc cho vay vn - L cn c quan trng xem xt gii quyt cc mi quan h v quyn li v ngha v gia cc bn tham gia lien doanh , gia lin doanh v Nh Nc Vit Nam . 2.3. c trng ca mt d n u t D n u t c nhng c trng c bn D n c mc ch , mc tiu r rng D n c chu k pht trin ring v thi gian tn ti hu hn D n c s tham gia ca nhiu bn nh : ch u t , nh thu , c quan cung cp dch v trong u t , c quan qun l nh nc Sn phm d n mang tnh cht n chic , c o Mi trng hot ng ca d n l : va chm C s tng tc phc tp gia d n ny vi d n khc , gia b phn qun l ny vi b phn qun l khc D n c tnh bt nh v ri ro cao , do c im mang tnh di hn ca hot ng u t pht trin Cu 3: Cc giai on trong chu k ca mt d n u t? Trnh by ni dung, c im v yu cu ca mi giai on? Lm r mqh gia cc giai on trong chu k ca mt d n u t?

1.Khi nim chu k ca 1 d n u t: L cc giai on m 1 d n phi tri qua, bt u t khi d n mi ch l cho n khi d n c hon thnh v chm dt hot ng. tng u t Chun b u t Thc hin u t Vn hnh k.qu u t tng u t mi. 2.Ni dung cc giai on trong chu k mt d n u t: a/Chun b u t: L giai on nghin cu v thit lp d n u t. -Nghin cu, tm ra cc c hi u t. -Nghin cu tin kh thi (s b la chn d n). -Nghin cu kh thi (lp d n). -nh gi v quyt nh (thm nh d n). (trong v ch thy ghi 2 ND cui???) b/Thc hin u t: L giai on thi cng. XD cng trnh, mua sm my mc thit b -Hon tt cc th tc trin khai thc hin d n: -Thit k v lp d n thi cng XD cng trnh. -Thi cng XD cng trnh. -Chy th, nghim thu v a vo s.dng. Kt qu: cng trnh XD hon thnh, my mc thit b c lp t, chun b a vo s dng. c/Giai on vn hnh kt qu u t: L giai on d n i vo sn xut kinh doanh, hoc cung cp cc h.ng dch v. -S dng cha ht cng sut d n. -S dng cng sut mc cao nht. -Cng sut gim dn v kt thc d n. Sn phm dch v cung cp to ra thu nhp b p chi ph b ra v c li nhun. 3. c im v cc yu cu ca cc giai on ca d n: a/Giai on chun b u t: L giai on tin quyt nh n s thnh cng thay tht bi ca 2 giai on sau, c bit l giai on vn hnh kt qu u t. Chi ph cho giai on ny chim t trng nh trong tng vn u t nhng li quyt nh rt ln n hiu qu s dng vn u t. Yu cu: -Tnh chun xc ca cc thng tin. -Cc d on phi chnh xc, khoa hc. b/Giai on thc hin u t:

Trong giai on ny, s vn .t c s dng chim tuyt i a s vn u t ca d n. S vn ny nm ng trong qu trnh thc hin u t v khng sinh li. Yu cu: -Vn thi gian v tin thc hin d n. -y nhanh thi gian phi m bo cht lng d n. -Chi ph d n phi nm trong phm vi duyt. c/Giai on vn hnh kt qu u t: L giai on ch .t c th hon li vn .t ban u. Yu cu: -Hiu qu cao v mt ti chnh. -Hiu qu cao v mt k.t XH. 4.Mi quan h gia 3 giai on ca d n .t: -Giai on chun b u t to tin , quyt nh s thnh cng ca 2 giai on sau. Lm tt cng tc chun b s to thun li cho giai on thc hin u t, cng nh to c s cho giai on hot ng ca d n, gip thu hi vn v c li. -Giai on thc hin ph thuc nhiu vo cng tc chun b u t. ng thi tin cng nh cht lng thc hin .t nh hng ti qu trnh hot ng d n sau ny. -Giai on vn hnh kt qu u t: Lm tt cng tc chun b v thc hin u t, s to thun li cho qu trnh t chc qun l, vn hnh d n u t, gip cho hot ng ca d n t hiu qu cao. Cu 4: Trnh by cc ni dung nghin cu ca giai on nghin cu tin kh thi v nghin cu kh thi. Lm r s ging v khc nhau gia 2 giai on nghin cu trn? 1.Cc ni dung ca giai on nghin cu tin kh thi v giai on nghin cu kh thi: (2 giai on nghin cu c ND ging nhau) -Nghin cu cc kha cnh k.t XH, php l c nh hng n c hi .t: l xem xt tc ng ca cc iu kin t nhin XH, php l dn n s cn thit phi u t. -Nghin cu cc kha cnh th trng ca c hi .t la chn: l vic xc nh kh nng, cch thc xm nhp th trng. -Nghin cu kha cnh k thut ca c hi .t: l vic la chn hnh thc .t, quy m v phng n SX, la chn thit b cng ngh cho SX. -Phn tch kha cnh t chc qun l v nhn s: l vic xc nh hnh thc t chc qun l d n. -Phn tch kha cnh ti chnh ca d n: l vic xc nh tng mc vn .t, ngun huy ng, cc ch tiu nh gi hiu qu ti chnh ca d n.

-Phn tch kha cnh kinh t XH ca d n: nghin cu nhng li ch m d n mang li. 2.S ging v khc nhau ca 2 giai on nghin cu: a/Ging nhau: -2 giai on c ni dung nghin cu ging nhau (Ofcourse) -Mc ch: cng c mc ch cui cng l la chn d n u t tt nht. b/Khc nhau: -Nghin cu tin kh thi cha chi tit, v xem xt cc yu t trng thi tnh, cha cp n cc yu t bt nh. Cc kha cnh kinh t, ti chnh, k thut c xem xt mc trung bnh. Thi gian nghin cu ngn hn nn chi ph nghin cu cng thp hn sv nghin cu kh thi -Nghin cu kh thi: mi yu t c xem xt trong trng thi ng, mi yu t ko n nh u c cp. V kt qu nghin cu phi t mc chnh xc cao nht nn i hi thi gian nghin cu lu di, chi ph ln. Cu 5: Cc bc ca qu trnh son tho mt d n u t? Trnh by mi lin h gia cc bc trong qu trnh son tho 1 d n u t? B1: Nhn dng d n - Xc nh d n thuc loi no:d n pt 1 ngnh,vng hay u t xy dng mi,ci to, m rng - Xc nh mc ch c th ca d n - Ch d n u t - Lm r s cn thit phi c d n - Th t u tin ca d n trong chin lc pt sx kd ca dn ca ngnh v chin lc pt kt xh ca vng,t nc - Tnh hp php ca ngnh sx kd B2: Lp cng s b v d tr kinh ph son tho:bao gm gii thiu s lc d n v nhng ni dung c bn ca d n kh thi:nghin cu cc cn c xc nh u t,nghin cu kha cnh k thut,t chc qun l nhn s,ti chnh - D tr kinh ph cho cng tc son tho:chi ph su tm,mua thong tin,chi ph kho st thc a,chphi hnh chnh vn phng,chphi bi dng cn b chuyn gialm cng tc son tho B3: Lp cng chi tit:c tin hnh sau cng s b c thong qua,cn t chc tho lun,ng gp kin xy dng cng chi tit B4: Phn cng cng vic cho cc thnh vin son tho:trn c s cng chi tit,ch nhim d n phn cng cng vic cho cc thnh vin ca nhm son tho theo chuyn mn ca h. B5: Cc cng vic chnh khi son tho:

- Thu thp thng tin cn thit cho d n - Phn tch x l thng tin thu c - Tng hp kt qu nghin cu B6: M t d n v trnh by vi ch u t,c quan qun l xem xt: ND d n sau khi t chc phn bin v tho lun trong nhm son tho s c m t dang vn bn h s v c trnh by vi ch u t hoc c quan c thm quyn quyt nh u t cho kin b sung hon chnh B7: Hon tt vn bn d n Sau khi c kin ca ch u t hoc c quan c thm quyn cp php u t,nhm son tho tip tc b sung v hon chnh ND d n cng nh hnh thc trnh by. Mi lin h:cc bc trong qu trnh son tho c thc hin tun t,bc trc l c s ca bc sau Cu 6: Trnh by cc cn c tm kim c

Search related