of 97/97

Közösségi építészet - inverz építészeti gondolkodásmód a könyvtárban - Lévai Tamás

 • View
  236

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Felvetésem szerint olyan inverz gondolkodásmód szükséges az építészeti tervezés során, mely az üres térrel, mint a közösség színterével, játékterével foglalkozik, ahol a keretet adó építészet másodlagos szerepű. A társadalmi igények gyors változása mint elsődleges szerep okán ennek a keretnek ráadásul időben változékonynak, tehát élőnek kell lennie! Ezen a gondolatmeneten ha továbbhaladunk, hamarosan eljutunk a hagyományos értelemben vett építészeti forma szerepének megkérdőjelezéséhez:

Text of Közösségi építészet - inverz építészeti gondolkodásmód a könyvtárban -...

 • KZSSGI PTSZETINVERZ PTSZETI GONDOLKODSMD

  A KNYVTRBAN

  Lvai Tams

  INFORMLNI-INTEGRLNI-INSPIRLNI

  Kzknyvtrak a XXI. szzadbanKzknyvtrak a XXI. szzadban2016. 04. 19.

 • I N V E R Z P T S Z E T I G O N D O L K O D S M D

  a k n y v t r b a n

  I N F O R M L N I - I N T E G R L N I - I N S P I R L N I

  K z k n y v t r a k a X X I . s z z a d b a n

  2016. 04. 19.

 • E G Y E N J O G S G A K U L T R A F O G Y A S Z T S B A N

  D E M O K R A T I Z L D S

  K Z S S G H O Z Z F R S I L E H E T S G E A Z P T S Z E T I M I N S G H E Z

 • E X P O 2 0 1 0 S A N G H A J M A G Y A R P A V I L O N

  T A R K A

  n y e r t e s p t s z e t i t e r v p l y z a t

  2 0 0 8

  m e g p l t

  2 0 1 0

 • J T K S K O N T E M P L C I

  =

  I N F O R M L N I - I N T E G R L N I - I N S P I R L N I

 • w w w . t a r k a . h u / s h a n g h a i

 • G O

 • I N S P I R A T V F O R M K

 • F e l v e t s e m s z e r i n t o l y a n i n v e r z g o n d o l k o d s m d s z k s g e s

  a z p t s z e t i t e r v e z s s o r n , m e l y a z r e s t r r e l , m i n t a

  k z s s g s z n t e r v e l , j t k t e r v e l f o g l a l k o z i k , a h o l a k e r e t e t

  a d p t s z e t m s o d l a g o s s z e r e p . A t r s a d a l m i i g n y e k g y o r s

  v l t o z s a m i n t e l s d l e g e s s z e r e p o k n e n n e k a k e r e t n e k

  r a d s u l i d b e n v l t o z k o n y n a k , t e h t l n e k k e l l l e n n i e ! E z e n a g o n d o l a t m e n e t e n h a t o v b b h a l a d u n k ,

  h a m a r o s a n e l j u t u n k a h a g y o m n y o s r t e l e m b e n v e t t p t s z e t i

  f o r m a s z e r e p n e k m e g k r d j e l e z s h e z :

 • A z p t s z e t a l a p v e t s e n e m a f o r m b a n v a n ?

 • A s t r u k t r a t v e h e t i - e a f o r m a s z e r e p t ?

 • A s t r u k t r a l e h e t - e a z i g a z i I N N O V C I ?

 • H E L S I N K I K Z P O N T I K N Y V T R

  n e m z e t k z i t e r v p l y z a t

  P R O G R A M K I R S

  2 0 1 2 .

 • S E N D A I M E D I A T H E Q U E

  T o y o I t o

 • H E L S I N K I K Z P O N T I K N Y V T R

  n e m z e t k z i t e r v p l y z a t

  T A R K A

  h o n o r a r y m e n t i o n

 • H E L S I N K I C E N T R A L L I B R A R Y 2 0 1 7

  A L A

 • J T K S K O N T E M P L C I =I N F O R M L N I , I N T E G R L N I , I N S P I R L N I

  E G Y E N J O G S G A K U L T R A F O G Y A S Z T S B A N

  D E M O K R A T I Z L D S

  K Z S S G H O Z Z F R S I L E H E T S G E A Z P T S Z E T I M I N S G H E Z

  I N V E R Z P T S Z E T I G O N D O L K O D S , a h o l a z K Z S S G S Z N T E R E k r s t r u k t r l d i k a z p t e t t k r n y e z e t

 • w w w . e p i t e s z f o r u m . h u / l e v a i - t a m a s

  w w w . t a r k a . h u