of 62 /62

U ¥u vétwQY 7ù»ÆH · 4'PREAMBULUM IQ FÓBIA: A poetica licencia jegyében íródott epigrammatikus impulzus. Docta ignorantia. Dictum. Inverz világunk intellektualizált, enervált

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of U ¥u vétwQY 7ù»ÆH · 4'PREAMBULUM IQ FÓBIA: A poetica licencia jegyében íródott...

 • A L L R I G H T S R E S E R V E DCyberBooks Kiadó

  2004

 • L . B. Paul

  in

  te

  rn

  et

  IQ F Ó B I Á Ke-book version 2003

  3

 • P R E A M B U L U MI Q F Ó B I A :A poe tica l i ce nc ia j e g y é ben í r ó do t t

  e p i g ra mma t ikus im pu l zu s .

  D o c t a i g n o r a n t i a .

  Di c t um .

  Inv e rz vi l águnk in t e l l ek t ua l i zá l t , e n e rvá l t

  i d e á i t e l u t as í t ó ek l ek t i ku s f o r mác i ó .

  Rebe l l i s r é b u sz .

  En i g ma.

  Vi t á l i s d i l emm áink i n t en c i o ná l i s

  k r i t é r i u ma.

  Abs zt r ak , r e zi g ná l t a ve rz i ó .

  Abs zo l ú t um .

  Pa ra bo l i ku s ab rup t vá kuu m.

  Psz ih o g én a x i ó ma.

  Ni rv án a .

  Fób ia …

  K O L O R I S T A K Ö L T É S Z E T :A rs p oet ica.

  A szerző ál tal kial ak ít o t t avant gárd i r ányza t , ame ly a s zínek le het ő sé gei t , a k ife j e ző e rő

  és a mondanivaló s zo lgá lat ába ál l í t ja .

 • M E MO R I T E R

  Fényküklopszok uralnak: asztalon. Monitorszemmel.Digitális eposzt vibrálón, gigászként: igennel, nemmel.

  Énünket meglopón: sejtünket árulva. Kábulva.Igézve… Boa-áldozati mereven…

  Dermedten bámulva.Függőségtől minden sejtünk beteg.

  Az utolsókat vívja. Haldoklunk - élünk?Miénk-e? Megahalál, s minden kínja…

  5

 • H A R D V ER VA G Y O K

  Él n i l ebbe nés t vö rös lő sz emmel? !

  I mád l ak , kúsz ó sz o f tv erk öszv ény !

  Hardver l ettem.

  Nap ba néző vak -sas én em. . .

  N yaka mra t ek ereg en erg iae góm.

  M on i to r s z ín t ér k ere tben é lek . . .

  Cs i l l a ggá v á lo k , műho l d a t csóko lok !

  Üte mre ráng ó v ad cs í pőm Nap ot súro l !

  V égtelen le ttem.

  I z z ó cs apág y- agy am b i t l áv á t l ük t e t !

  Ny o lca d ik érz ékké v ág yó ag ysz e g le t -ű r . . .

  Asztronautám vagyok.

  Műany ag sz e l lő t e ju t a t fod roz .

  Atom le lk em a l ap tö r vényű f iz ik á t bogoz .

  Ente rny i v ágy am, d i g i t á l i s a d rena l in t l ük t et .

  Hardv er vagyok.

  Sz of tverét kű önző Műan yage go !

 • Ő l e t t a z I s t enem . . .

  Mű benn e min d en .

  Én t e remt et t em . . .

  De n em jő a het ed ik na p . . .

  Hardv er vagyok.

  Hardver vagyok.

  Hardver vagyok.

  Vá gyó , bug gya nó e l v esző é j ek . . .

  Hardv er vagyok.

  Hardv er vagyok.

  Ké jes Z eusz f a la t ! Ag ya t l ak a t . .

  Hardv er vagyok.

  B ő i t t a t á l . O rg i a é l ed .

  Sz inon im Éned

  ímé lben é le d !

  HARDVER VAGY!

  7

 • Vad ló er e jű ord v er !

  W inch es t er v inny an tás !

  HARDVER VAGY!

  Cé d ésu r ran ó haver .

  I dőkapocs inv er .

  Amő baag yú g ép l ény !

  Ré sz ed d é o lv ad ok . .

  H a r d v e r v a g y o k !

  H a r d v e r v a g y o k !

  H a r d v e r v a g y o k !

  H a r d v e r v a g y o k !

  H a r d v e r v a g y o k !

  H a r d v e r v a g y o k !H a rd v e r .

 • D I G I T Á LJ

  Mi l l i á rd b y t e ,

  s u g á ro z z b á j t !

  R e k ke nő h ő s é g e t l e h e l j :

  D igi tá l j !

  Ü te m r e ü s s , u j j b e g y n y i r i tm u s t . .

  D igi tá l j !

  Mo n i t o r é jű , k a r a k t e r f é n y ű ,

  í r i s zb e n v i l l a n ó d i g i tp i l l a n a t !

  O r d í t s s z e m b e f rö c c s e nő I Q - t !

  D igi tá l j !

  D ig i tá l j !

  S p e k t r u m l e n d ü l e t ,

  G i g á s z i A n t i k ő ko r !

  B u r ko l j é j b e ,

  v a g y ,

  c h i p f é n y é s z b e .

  D igi tá l j !

  D ig i tá l j !

  S z i l í c i u m v ö l g y : S z i l í c i u m h ö l g y .

  N e a n d e r tu d a t ,

  a g y a kb a ü s s ó z o n l y u ka t . .

  9

 • D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !

  D i g i t á l j !D i g i t á l j !

 • ON

  Oh h . . . l ü k t e t ő é j s za k a Mű a n y a g K í n p a d j a . .

  T E M o t i v á l t Á t o k k á o l v a d ó I dő s z en v ed é l y !

  Jő a z é j . . . s m i n t m e g a n n y i v a k o n d ,

  tu d á s t ü l d ö ző b i t kó r o s ,

  v í r u s r e t t e gő s e j tm a s s z a - l é n y .

  Eg y ü t t d o b b a n ó . . . v é g t e l e n I n t e r n e t s z í vü n k !

  L ü k te t ő vé n á k m e g a f a l a !

  S zá g u l d ó n c s ó ko l : v é g e s - a d a tv é g t e l e n t . .

  D i g i t á l i s d i m e n z i ó b a n

  f u l d o k l ó , e g y ü t tm o z d u l ó e m b e r h e g y e k .

  K É Z M I L L I Ó K ! !

  G ö r c s b e r á n d u l ó í n s z a l a g o k !

  Ü n n e p lő g y o m o r i d e g .

  M a r é kn y i p l u s zü te m ,

  s z í v i z o m ö l é n .

  D ü l l e dő s z e m e k . .

  Emberek!

  Kezek!

  Tettek!

  Ka ka s e lő ző p o w e r m o z d u l a t . .

  11

 • Jöj j ma is e l :

  ON

 • I NT E R KI LL ER

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  ZéróG y i l ko l , ö l , d a r a b o l s í z e k r e k a s z a b o l !

  13

 • Ú j r a k é t á n k a l m á j á t l á to m !

  T u d a t l a n j e l k é p c s u t ká j á t r á g o m !

  Jó ná s báln áját :e s z i e g y s zú . .

  No é bá rkájá t :ö l i h ö l g y k o s z o r ú . .

  F e s zü l e t ! S z e g e t ko vá c s o l s z n e ke m !

  N o n s t o p b o l t o d b a n ö r ö m m e l v e s z e m .

  V i h a rb a n , v i l l á m b ó l ú j e r ő t n y e r e k .

  D ü h ö n g ő f ű s zá l k é n t e rőm r e l e l e k .

  E rőm a ré g i , ő s i m ú l t a m a t v é d i .

  H á l ó d b a s z ő t t é l

  Öl e l j á t ú j b ó l !

  J öhet a csók!D I G I T Á L I S C S Ó K

  I

  G

  I

  T

  Á

  L

  I

  S

  C

  S

  Ó

  K

  l e d é r h á l ó n

 • EL EK T R O

  É s z a k é s d é l . Má g n e s p ó l u s t v á l tu n k .

  Vá l tu nk.

  El l e n k é n t g é p ü n k n e k a n t i v i t á t g y á r t u n k .

  Gy árt un k.

  D e h i á b a m i n d e n . . . v á l t á s r a - v á l t á s . .

  El len rá nt i smé t e l l e nt .

  U j j a m m ű a n y a g f r i g y r e l é p .

  K ü k l o p s z u r a l - a s z t a l i e g y s z e m m e l . . .

  V i n n y o g ó i d e g s e j t o r d í t a k e z e m m e l !

  D i g i t á l i s e p o s z t v i b r á l ó g i g á s z o k . .

  G e r i n c c s őb e n s z á g u l d ó f u t á r o k . .

  É n ü n ke t m e g l o p ó n - h o zn a k ú j p a r a n c s o t .

  R á n g ó í z ü l e t . . B o l d o g a n t e l j e s í t . .

  I g é zv e . . B o a - á l d o z a t i m e r e ve n . .

  Fü g gő s é g i g a z í t t ró n s z é ke n p a l á s t o t !

  J o g a r a r á n k m u ta t . . M e g r ez d ü l . . . I n t .

  S már is p ar anc sot vá l tun k. .

  Vá l tu nk.

  15

 • S ZA LM A L Á N G

  C s i l l a n ó á l om p o r , f én yé v n y i s z ép ,

  i l l a n ó Ám o r , s z é t ég n i k és z .

  S z e r e t , v a g y n e m s ze r e t ? !

  Nem it t a ké rd és.

  R á d o l v a s - I n t e r n e t V á n d o r ,

  m e g vé d - B i t s á m á n H a d .

  J ó s o l j ú j c s a t á ka t P a n e l b a n y a !

  I l l e s s z ú j m o d e m e t . .

  Ismét b e lém!N y i s s v é g t e l e n t . .

  Új ból e lém!V i l l á m o t r á g ok .

  Ag ys e j t f og a m m a l . .

  N a n o f é n y t á r u l . .

  K a r a k t e r t b á m u l .

  J e g e t l e h e l . .

  I z z ó c h i p s e j t .

  Eltűni k keze mbő l - H ard ve rkőb al t a ,

  Szerelmem -I S M É T

  Vírus felfalta -I S M É T

 • I NT ER N ET

  I n f o rm á c i ó p i ó c a . .

  Szívj!

  V é re m b e n d i ó d a . .

  Ívj!

  T ö r t r é s z i d e i g . .

  Hívj!

  R o h a n o k f e l é d . .

  Adj!

  P i l l a n a t l á t v á n y . .

  Hagyd!

  E l m ú l i k - o l v a d . .

  É l e t e m - v é g l e g . .

  G ond ola t te te m, káb án a N et en .

  Elé rt a VÉGZETEM.

  17

 • H A JN A L SZ Á L

  M í g g é n i u s s zá v á l s z ,

  roppant

  kü l s ő v i l á g

  toppant.S ő t to p o r zé k o l a v a l ó s

  v i l á g - k ö v ü l e t m á d . .

  Téged követel az Antivirtuális valóság!Me n e kü l s z ,

  g i g a - a n y a b y t e s z o k n y á j a m ö g é b ú j s z . .

  7 5 - s zá za l é ko s Ó c e á n - s á rk á n y k é n t

  TÁTONGÓo r d í tó - g ö r c s b e n r á n g ó á l l k a p o c s - k a p u n ,

  s ze m ü n k b e á l tu d á s l á v á t f ú j s z !

  Ei nst e in - i é r zése d kalo dá ba zá r .

  Majo m va gy !

  V ád ol a Dar win - i ba zár . .Ű r s ze m m e l t e k i n t e s z m e g s z á r a d t s z e n d v i c s r e ,

  r e g g e l i d , C D - r o m o k k ö z t :

  v á r . . . v á r . . . v á r …

 • S ZE G M E NS E I M

  Lebegő polipok ideges csápjai,

  kusza étkészletként csörögnek.

  V i c s o r g ó a r ca i m h a m v a i ,

  H a d ú r zs eb ek b e n p i h en n e k .

  Pihegnek.

  Lihegnek.

  Ö m l i k a t é r . .

  S o k T é b o l y u l t h a n g y a ,

  a g y s z e g m e n s h a n g j a .

  Ö r ö kk é f é l n e k .

  I l l eg n e k .

  E l m en n e k .

  R é s z e m m é vá l o k ,

  s Á l a r c o t v á l to k .

  Lebegő polipok ideges csápjai,

  kusza étkészletként csörögnek.H ö r ö g n e k , s m e g ö l n ek .

  19

 • K Á O SZ

  c s e n d

  r e n d

  n i n c sT i n ta s u g á r s u r r a n , s m o n d a to kk á c s u r r a n .

  S z e k u n d u m - k u s za

  ké p p o n t o k f á s u l t a n n é zn e k .

  V i l l a m o s s z é k b e ü l t e t e t t m ú l ó ö t l e t

  ö z ve g y e s ú g .

  K a l i t k á b a zá r t i dő d a r a b

  r a s s z i z m u s í zű t á v l a t o ka t c s i p e g e t .

  S z í n ké p - m i l l i ó k l á n y a i

  u d va r l ó t n e m vá rn a k .

  K é p p é v á l n a k . S zé t es n e k .

  A z u tá n e l v á l n a k , v a g y e g y m á s n a k e s n e k .

  M i n t m o r c o s e g y s e j tű :

  v i s s z a é s ö s s z e - v i b r á l n a k .

  Pulzálnak.

  Félnek.

  halálnak élnek

 • F I ZI Q

  Annyival vagy több a világtól,

  amennyivel benne, kevesebbként élsz.

  N a p i h e u r é ka - c s o k o r v i g a s za ,

  k i c s i n y í t j e l e n n é j ö v ő t .

  M ú z s a m á zs á s c s ó k j a ,

  b á r d ké n t s ú j t i s m é t r á d .

  Ötletkáosz:g or d i u s z i s í n p á r t f e k t e t .

  Mozdonyagyad:s z i s z i f u s z i g őz k a z á n k én t l ü k t e t .

  Új talány..

  Új sóhaj..

  Új múlt..

  Új űr

  21

 • D E M A G ÓLI A

  C a n o s s á t j á r a t . . V e l e d ! ! !

  E g y e l ü t ö t t b e tű ,

  í g y ü ze n N ek ed !

  Má g n e s ká r t y á d v i s e l m a j d m á s n e v e t .

  Eg y - u j j a l g é p e l ő h i v a t a l n o k . R á d n e v e t .

  - H i g g y e e l , e z a z Ö n n e v e . .

  M e ke g i , s s z á j á n á t f rö c c s e n f e l é d a l e ve .

  Ü ve g a b l a k v é d e g y m á s t ó l j ó l .

  B e j ö t t a h á l ó d b a - e g y d i g i t á l i s ö n g ó l .

  K e ze i a l a t t h a t a l om m a t a t .

  T i e d s zo l g a i n i r a to ka t m u ta t .

  I n t r i k á t p i l l a n t . . T e v a g y a h i b á s . .

  V á r s z , m í g jő e g y t e l e f o n h í v á s .

  F é l s z . . . p e d i g t u d o d , h o g y T e v a g y .

  C s a p k o d va j a v í t , s i s m é t M a g a d v a g y .

  G yo r s a n t á v oz o l . .

  S e g g y é v á l t o zo l . .

  ?t a l á n …

 • O F F

  IN

  OUT

  KI

  BEH ol v a g y n yu g a l om ! ?

  O U T - I N

  B E - K I

  N e m a k a r o m !

  IN - K I - O UT - OU T - K I - IN. . . é s m é g i s ! K i , v a g y b e - k a p c s o l o m .

  P i l l a n a t h a l á l t h o z ke ze m .

  I S T EN v a g y o k é r ze m !

  K ikapc sol om mag am

  m on o g á m k i s a g y a m .

  23

 • MÉ ZD I M EN ZI ÓS NY Í LH EG Y

  D r á j v - vá g y ,

  o r á l i s c s ó k j a .

  L e m e zh e z s z ó l ,

  i s m é t a b ó k j a .

  N y e l , s m a g á b a r á n t .

  N e m t u d n i . . s e g í t ? . . v a g y b á n t ?

  C s e t e n , s z ó v i r á g k a r a k t e r m e ző n .

  C y b e r s ze x é l e d . M i n d e n t e l n y e lő n .

  C s e t e n e c s e t e l é nk é p e t ,

  I z z ó n v i b r á l ó r é m k ép e t .

  Net en, ne mt e len sze mt e len,

  sz ert e len, ne t te le n, ne mt e len .

  G

  A

  M

  E

  O

  V

  E

  R

 • 22 - E S EG É R F OG Ó

  I s t e n i s z i k r á k v i l l á m m á o l v a d n a k .

  T a m - t a m d o b o t m í m e lő r e f l e x !

  I d e g e t b o r zo l . .

  A l g o r i t m u s h a r c i t á n c á t l e j t i .

  A g y s e j tö r e g e i d t a n á c c s á o l v a d va . .

  A z ú j t a l á n y t m e g f e j t i k .

  D é l i b á b b á o m l ó

  ORDVER TITÁNOK..T ö rp e k í n j u k é l e m .

  B e l é m s zú rn a k t ö v i g ,

  e l vo n á s i t ü n e t a g y s e j t - k í n zó t ű i .

  Kü zd ö k .

  T u d á s i n kv i z í c i ó - f i k c i ó ,

  k e r e s z t e s l o va g g á ü t i a g y s e j t j e i m v á l l á t .

  Ezer IQ-t kiál tok!V i k i n g p a l l o s t l e n g e t

  Fé l k a r ú T u d á s ó r i á s .

  D i g i t á l i s Z s o l d o s !

  B

  Á

  N

  T

  S

  S i s m é t f e g y v e r t v á l t ,

  a L é z e r I d ő r ab l ó r á n c g y á r .

  25

 • G A M ES

  S z á l l , s zá l l ,

  c yb er t é r s p ó r a .

  V á r , v á r , k r e a t í v z ón a .

  L é ze r l o va g u g r i k f e l l ó r a . .

  Ú j u l a h y p e r t é r f l ó r a .

  Ú j d i m e n z i ó k t e r e .

  S c a n n e r l o p o t t b e l e .

  H o l v a g y ! ?

  M i e z ! ?

  K i v a g y ? !

  M i é r t ? !

  NAPISTEN k a c s i n t r e á d . .Á l f é n y e v i l l á m ! E z s ú j t l e R á d . .

  S mí g

  v

  i

  r

  t

  u

  á

  l

  is é le ted é le d,

  ú jból és új ból e l v esz i k

  Éned

 • BU G Y UR MÁ C I Ó

  C IN- C IN

  k i s egé r ,

  h o s s z ú f a r ka d m e s s z e é r .

  B e i l l i k a h e l y é r e ,

  Ő a k u r zo r r e m é n y e .

  I d e - o d a , i z e g - m o z o g ,

  g o l y ó l á b o n t e m p ó t c i n c o g . .

  De h ol a mac ska?!

  Lec sap -e a s zőr ös man csa ?!

  M á s m a n c s u r a l e g e r e t .

  H á tá n é r e z t e n y e r e t .

  E mbe r e lme az ő u ra.

  Job br a bal ra , s ú j f ig ur a .

  S z o l g a m ó d i g a zo d .

  S a j t s z a g r a s e m l e g e s .

  XXI. sz ázad i - n em templo m -e

  g

  e

  r

  e

  Ka mas z , n em kamas z -

  t e ny er e - sz er e l m e.

  27

 • R OB OT

  K a r a k te r l á n c b é k l y ó z z a a g y a d .

  R e f l e x j ö n f e l é d .

  A b i z to n s á g i m e n t é s m o n o t o n ké n y s z e r e :

  Pa v l o v o t i d é z .

  Diódavörös a r c ca l ,

  ledzöld m ez ő r e v á g ys z .V á r sz .

  M á t r i x v i s í t á s ú j p a p í r t t e t o v á l ,

  m í g v í z i ó d o d é b b á l l .

  Q a n t u m h a n g s z ó l í t j a l e l k e d ,

  l i f t f e l é t a s z í t v a t e s t e d .

  S z á d b ó l b i t s ó h a j s z á l l . .

  O t th o n k i s b a b a v á r .

  THE

  E

  N

  D

  . . . m u n k a i dő .

 • A N D R OI D EA

  S ze r e t s z é s é l s z ,

  e m b e r k é n t f é l s z .

  H a l l a s z é s l á t s z ,

  e m b e r k é n t v á g y s z .

  De nem.

  Ez nem igaz.

  G é p l e t t é l , é r z e d .

  E n e rg i á n t e n g őd s z . .

  S ze m é l y i s é g g é l á tó k ,

  t é ve d n e k v é g l e g .

  Egy v agy kettő?!

  Kettő vagy egy? !

  En n y i a k é p l e t ? !

  v

  a

  g

  y

  M É G I S M O Z O G A F Ö L D ? !

  29

 • R E ME T E

  I n t e r f és z f é l s z ,

  á

  l

  l

  b

  e

  l

  é

  d

  N O G O

  N O I N

  N O O U T

  Y E S - E R R O R

  I n t e r n e t R é m ,

  s zá l l f e l é d . .

  Me r t k e ke c - h a c k e r ,

  i dő zó n á n - á t ,

  s z i l á n k o s m á s o d p e r c e t r a g a d .

  K é p p o n t m e z őn k u r zo r - f a r ka s ro h a n . .

  Roham.O rd a s n y e r .

  Ú j b ó l n y e l .

  Magad vagy..S öt é t a ké per nyő é je ,

  e l ny e l t egy tú lo ld a l ké j e . .

 • H A R D

  Szapora Szodoma !

  Impulzus- pulzus,

  dübörgő rohama..

  T rü k k ve m h e s g o n d o l a t s zu ka .

  D i g i t á l i s B e r m u d a f e k e t e - l y u ka . .

  E l n y e lő n tá to n g ,

  m i n d e n t e m é s z tő n .

  ENTERH y p e r m e g a h a r c . .

  ENTER. . s zp é s z - s zp é s z - m a j d e n t e r . .

  . . e s zk é p - s z p é s z - e n te r . .

  . . g ó l t lő e g y d i g i t á l - c e n te r . .

  ENTERB ü s z k e g i g a b y t e d a g a d . .

  G y ő z ö t t a m i k r o c h i p a g y a d . .

  31

 • 1 I Q + 1 I Q = ? I Q

  1 IQ + 1 IQ = ...

  2 IQ + 2 IQ = ...

  100 IQ

  +

  100 IQ = ...

  0 IQ - 0 IQ =. . .

  IQ ?!

 • H OL V A G Y OK B EN NE M ?!

  A n d ro i d l e l k ű b r o n t o s za u r u s z :

  jégkását emészt .S zé l ó r i á s v é g t e l e n :

  i

  d

  ő

  k áos zban ke resi

  k

  e

  d

  v

  e

  s

  é

  tI d ő u t a z ó :

  i

  d

  ő

  rob banás t

  f

  é

  l

  33

 • E MB E R Ö LTŐ

  I d ő g o m b o l y a g d o b b a n l e l k e m

  p

  i

  t

  v

  a

  r

  á

  n

  D ü h ö n g ő n , ü d é n - s z e l l ő k

  f

  o

  n

  a

  l

  á

  n

  Á l o m g o m b o l y a g f o s z l i k s z í v e m

  v

  i

  h

  a

  r

  á

  n

  É b r e n , c s e n d e s e n , f e l h ő k

  s

  z

  i

  l

  a

  j

  á

  n

  V e r d e s ő n - v e r d e s ő p i l l e s z á r n y - v i l l a n . .

  P o r r á i l l a n .L a s s a n s z ö k k e n ő v i l l á m - k o n d u l . .

  F é n n y é c so r d u l .É l e t s z á l g ö m b h a l m a z - k o l d u l . .

  L é gg é c so r b u l .v é g l e g

 • NÖ VÖ K

  B ö l c s ő d é b e i n d u l o k .

  K a p u z á r á s i s z i n d r ó m á m :

  u z s o n n á s t á s k á m b a z á r o m .

  T í z ó r a i m f o g y a s z t o m :

  é

  l

  e

  t

  e

  m

  d

  e

  l

  é

  n

  K a m a s z - k o m i s z

  k e n y e r e m e l f o g y .

  Ő s z ü l ő h a j j a l

  é

  r

  k

  e

  z

  e

  m

  h

  a

  z

  a

  Jö het a z i skola . .

  t

  a

  l

  á

  n

  35

 • P I

  hategésztizennyolcki l en ce g é s zn eg yv e nk e t tő s z á z a d s z á z a l é k

  három

  egész

  tizennégy

  század

  százalék

  piMeg egy

  p i - c i

 • H É! R É!

  Kő em l őn n öv ő

  piramisanya..M é h e d h a l á l t r e j t !

  O r i o n v á g y ó d ö g l ö t t t á v l a t o k !

  S z í r i u s z l e s ő ó c s k a f á r a ó k !

  T ű n ő d ő i d ő s t i t o k l e h e l ő k . .

  E z e r n y i é v f o s z l á n y t á r b a n ,

  m i t p o r r á t ö r t h e g y g e r i n c - ó c e á n v é d .

  C s o n t p o r h o m o k s z e m m e l m i t n é z ? !

  M ú m i a - í z ű f e s l e t t h o n o d . .

  T e s z e k u n d u m - s i v a t a g i b o l y g ó k ö z i m é c s e s !

  M i t a k a r s z m é g ? M i t a k a r s z r é g ?

  É l ő h o l t é l t e d - t i t k o d a t f é l t e d ? !

  T e kő em l őn n öv ő antijövő!" G " p o n t o d h o l v a n ? !

  K i n y ú l - e é r t e é g i f a l l o s z ? !

  T e j ú t o n á r a d ó c s i l l a g h í m p o r . .

  F é n n y é a v a t o t t m i l l i ó s z e m p á r !

  V i s s z a k a c s i n t f é n y é v n y i m á m o r . .

  A s z o t t m ú m i á t : n y i l a z z l e Á m o r !

  T e kő em l őn n öv ő

  k á os zc s ec s e mő

  L e b b en t e d f á t y l a d ,h

  a

  i

  t

  t

  a z IDŐT e kőe m l őn n öv ő . .

  37

 • X X I I . SZÁ ZA D

  C i k l o n s z e m k a c s i n t a h a l á l n a k . .

  Eg y ü t t r o h a n v a z a b á l n a k !

  Fe h é r r e s z i k ka d t f e h é r l ő c s o n to k . .

  H e r c e g t e l e n e l v á l t a n y á k !

  H

  O

  L

  V

  A

  G

  Y

  O

  K

  ? !

  Ki á l t e g y h e l y j e l ző t á b l a .

  2 2 . s z á z a d b a t a r t ó a g y - g y a l u m é d i á k . .

  Torztükrök.M ég e gy d imenz ió ke l l e ne . .

  g

  y

  o

  r

  s

  a

  n

 • K E Z D ET É S V ÉG

  Emléket törölt

  memória?!H ó a g y ú s á rk á n y c s á p ka p f e l é m .

  Elkap.A g y a o l v a d n i k e z d . .

  Gondolkodom.Ez l e s z a v e s z t e m .

  H o m o k ó r á k ü r e s e n á l l n a k .

  Várnak.Ú j h e g y e ke t ro m b o l j l e N a g y T e r m é s z e t !

  Legyen belőlük időmorzsa,

  mi létemet eltapossa.

  39

 • H OG Y VA G Y T O K! ?

  H i m a l á j a ,T e a p r ó h o m o k s z e m !

  Ó c e á n ,T e t ö r p e k ö n n y c s e p p !

  öregszemF

  I

  G

  Y

  E

  L

  J

  E

  T

  E

  K

  !

  K i p u s z t u l t v a d a k é s h a l a k . .

  F e l e d e t t é v m i l l i ó k ! V é r t e n g e r e k . .

  R ó z s á t ó l e l c s e n t s z í n b e n p o m p á z ó k !

  H á b o r ú k , k í n o k , á t k o k é s m á t k á k . .

  P o r l a d ó c s o n t o k , s z i k k a d ó l á r v á k !

  K i d ő l ő f á k , b o m l ó p a r t s z a k a s z o k . .

  H

  o

  g

  y

  v

  a

  g

  y

  t

  o

  k

  !

  ?

 • A NN O

  V asmar ok sz akí t .

  R óz sá t , eg y pá r a t .

  S z í v em b e t ö v i s t sz úr .

  E zr et v a gy s zá za t .

  F á jda l mat tá l a l s z ere l em sz ak ácsa ,

  ez redév tá v l a tbó l m úl i k a h a tá s a .

  Válaszv iolák! Kérdéskaktuszok!É rdes a nye lvet ek !

  Mié r t n em cs i tu l t ok? !

  Va k í t s o n v é g l e g a f e l e d é s k ö d e . .

  E rn y e s s z e n v i t o r l á t s z e r e l em s z e l e . .

  Minu tum-hangyák! PUSZTULJATOK!

  Évdarazsak!

  Múl t idő j e g éb e fa gy ja tok. .

  Kínok , pana sz ok szűn j e tek. .Der esr e , r ozs dás ra ő szü l j e tek !

  De mégsem. Maradjatok . Velem.

  Kíncsókokat osszatok most Nekem!

  Szeressetek viszont - v iszonyt.

  Szeresset ek vi szont - iszonyt.

  41

 • E G Y E D Ü L

  Del f i nhá to n üs tö kö st űzö k. .C s i l l a g p e r c e k k a c s i n t va h í v n a k va l a h o v á . .

  S zá m b a n k e s e r űn - i z zó , s ű r ű n y á l l a l ,

  s z í v e m b e n zú g ó I s t e n n e k vá g g y a l . .

  Le aka ro k s zál ln i !

  E lég !

  Üs tö kö s ha gy j !

  Csó vá d gyű l ö lö m!

  Ál om- gra vi tác ió m s zűn j !L e b e g n i a ka r o k s ú l y t a l a n t e s t t e l !

  Eg y ü t t é b r e d n i n a p p a l é s e s t t e l . .

  E NGE DJ VA LÓ SZ ÍNŰT LE N.N e ke rg e s s i l l ú z i ó !

  Ei nst e in ek v é t kez zete k!

  Ró mák szül esse tek !

  Ka rth ágó k ég je tek !

  Far kas ok fé l j e tek!D ö n ts ü n k l e t ró n r ó l k á o s z k i r á l y t !

  É l v e z zü k Éd e n f r i s s h í m p o rá t . .

  Ádá mo k! Évá k! I s t e n ek !

  Hag yjat ok é l ni .

  Ha gy ja tok . .

  Egye dül fé ln i .

  E gyedü l . .é l n i

 • E G Y MI L LI Ó LI T ER VÉ R

  EG YMILLIÓ LITE R VÉ R!

  V é rp a t a k , v é ró c e á n . .

  E m b e r e k e n y é s z n e k ,

  V é rc á p á k t e n y é s z n e k . .

  B e t e g s é g f a l j a a b űn ö s e m b e r t e s t e d !

  EG YMILLIÓ LITE R VÉ R.

  Ö m l i k , k e r i n g , a p a d . .

  M i n t f o l y é k o n y f á k l y a , t u d a t - s ö t é t b e n .

  G y ó g y í t s ú j S z e r e l e m ! Ke l l e s z N e ke m !

  EGYM ILLIÓ LIT ER V ÉR . .E zr e ke t v á g n a k p e n g é k é s f é m e k !

  N e m tu d t o k s e m m i t , c s a k é l t e k é s f é l t e k .

  EMB ER, EM BERT ÖLV E GY ILKO L! !

  EGYM ILLIÓ LIT ER V ÉR . .M É G M I L L I Ó L I T E RT K É R !

  Öl t ö k ! c s a k ö l t ö k s zo r g a l m a s a n . .

  S OK M I L L I Ó L I T E R V É R!

  Ú J M I L L I Ó L I T E R T K É R. .

  S majd az utolsó cseppnél,M á r

  n e m

  k é r

  43

 • K É R D É S

  Emb ers zau ru sz űr kr é ta ko rba n.

  L e l e t e i t h ú s ö l e l i k ö r b e n .

  H ú s , v é r - t e n g e rn y i s ó s í z .

  C s o n t j a a z á l l v á n y .

  É l ő á s a t á s - j e l ö l t .

  B i o - d í s zp é l d á n y .

  É kk ők é n t f e s z í t .

  B ü sz k e n a g y o n !

  E g y s m á s t p u s z t í t ó n ,

  k o p i k a v a g y o n .

  T u d á s a f é k t e l e n v u l k á n . .

  Mú l t b a n - kö n y é k i g - l á v á b a n ,

  b u j k á l v a g y tu rk á l . .

  M i n d e n t - tu d ó n i s m e r s o k vá l a s z t .

  Ke ze , a g y i l k o s ,

  ú j f e g y v e r t á r a s z t .

  I n d u l a h a l á l , b e lő l e e r e d . .

  L é t e d r e v á l a s z t -

  b

  e

  n

  n

  m e g l e l e d

 • É H S ÉG

  D u z za d t i r i g y e k f a ka d n a k .

  DALRAKe zü ke t l e n g e t i k :

  Vénuszcsonk kősemmikE b o l a f o g l y a :

  Utolsó Perc.D e a t en g e r n em e j t f og l y ok a t . .

  C s a k

  t ö m i

  t e l h e t e t l e n

  c s e p p g y o m r á t

  45

 • Ö NG Y I L OK

  E M B RI ÓK !

  S Z I V ÁRV ÁN Y H AR C OS OK !

  D o b b a n t o k d ü h - l á b b a l ,

  e g y k e h a n g o ka t . .

  T o p o r z é k m a r a d é k ,

  u t o l s ó n y e rőm . .

  F ö l d a n y á t u l t i m á l ó ,

  e l m á l l ó e r őm .

  L á s s a t o k h a n g o s m a g a s a t !

  H a l l j a to k s z í n e s v a d a ka t .

  Élő orgiaszárny reppenj!

  Időmillió-delej lebbenj!

  É l j to v á b b ! V e l ü n k va g y n é l kü l ü n k . .

  P u s z t í t s e l m i n d e n t . . . m i p a r a z i t á l . .

  ÖLJ HA K ELL!G

  Ö

  M

  B

  A

  N

  Y

  A

  K Í N O Z Z !

 • É LE T E RŐ

  L É PŐ T A L P A M TŰB E T É V E D ,

  I DŐF O N Á L M A R A D B E N N E M .L é p t e i m n y o m á n m ú l t a t h í m e z a j ö v őm .

  E r ő t e r e m s e g í t M A l e n n e m .

  T e g n a p o t e s z i k a z É j . A n ö v őm .

  R e t t e g e t t H a j n a l h u n y o r í t R á m . .

  Bí bor sz í n sár gát ól fé l !S u g a r a s f é n y k ö t é l g ú z s b a k ö t .

  É g e t a M a , h o l n a p p á i z z ó n . .

  B ő r t o k b a n h ú s o m ,

  c s o n t z ö r g é s t l e p l e z .

  L ü k t e t ő p e r c e k . .

  G o n o s z s z i l á n k o k !

  Z ö k k e nő ó r á k . .

  M a g a s p a l á n k o k .

  KAKASHANG ZABÁL - ELMÚ LT NAPOT!e

  z

  e

  r

  n

  y

  i

  c

  s

  i

  l

  l

  a

  g

  l

  á

  n

  y

  c s ó k o l

  N

  a

  p

  o

  t

  47

 • VA G Y N EM LÁ T NI . .

  E K L E K T IK U S G Y ÖN G Y S Z E M E I M F É N Y É B E N ,

  G O N D OL A T R A B S Z O L G Á K

  Ö S S Z E S Z OR ÍT OT T F OG A K K A L ,

  V E R S T E MP L O MA IM S Z E N T K ÖV E IT C IP E L IK .B á b e l - to ro n y c s ú c s á n ,

  G a m m a s u g á r m e g p i h e n . .

  P i c i n y , h a n g y a - ká o s z vé g e t l e n ,

  M i t l e n t l á tn a ,

  h a l á tn a . .

  C S Ö R GŐ S I P K A I DŐ BO L O N D O N . .

  Nem k a c a g ó ,

  a MÚLTKIRÁLY.

  T É RK OR O N Á T M U T AT . .

  m

  u

  t

  a

  s

  s

  utat!

 • F EL ED J !

  H

  I

  Á

  N

  Y

  Ű

  RÖLE L. .

  V a k ká vá l o k !

  S e m m i s ú l y t f e s z í t ,

  kö r é m e g y L á tn o k .

  Kö n n y c s e p p - t e n g e r b e n :

  f ü r dő ző b á n a t . .

  B o l d o g s á g f a l ó c á p á k a t l á t t a t !

  N e m l á t o m t ő l e m ,

  B e n n e m a z é n e m . .

  J ó s o l j , c s a k j ó s o l j -

  JÖVŐM

  Te vé nem !

  49

 • EG Y EN E SE K A V ÉG T E L E N T É R BE N

  KERGE

  CÁPÁK

  UGATJÁK

  A

  HOLDAT.

  KONZERVBONTÓ

  PRÉRIFARKAST

  RINGAT.

  KÉRDÉST

  KIÁLT

  EGY

  VÁLASZ.

 • 1 9 I Q-K A T O NA

  Á t l a g é l e t k o r r a l k ü s z kö d ő s u h a n c - k i l l e r . k i dRÉMEK!

  mIGRÉNEK

  oHHA t o m o k , n e u t r o n o k .

  Me n n y e i a n g y a l t o l l a k !

  pATACSATTOGÁS

  S z e m ü r e g l a k ó l á t ó i d e g e k .

  K ö z v e t í t s e t e k !

  bELÉNKS e j t ö s s z k o m f o r t o s a g y u n k h a m v a i t s i r a t j u k .

  mINEK

  Okosak, bölcsek, buták.

  És mi a többiek: IQ f ó b i á k

  51

 • I S MÉ T E G Y ÉR ZÉ S

  Hiányűrt ölelsz. Vakká válsz.S e m m i s ú l y t f e s z í t kö r é d e g y l á tn o k .

  Kö n n y c s e p p - t e n g e rb e n f ü rd őz ő B á n a t ,

  B o l d o g s á g f a l ó C á p á k a t l á t t a t . .

  D e n e m l á to m T ő l e d b e n n e d a z Én e d .

  J ó s o l s z c s a k j ó s o l s z .

  J

  ö

  v

  ő

  d

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  R

  é

  m

  e

  d

 • D I G I T Á L I S Á L OM K ÜS ZÖ BI N T E R N E T

  X X I . s z á z a d i k ő b a l t á m

  I N T E R N E T

  m á g n e s e s a d a t k ö t e g

  I N T E R N E T

  v i r t u á l i s ó c e á n

  I N T E R N E T

  a z ú j a n y á m

  I N T E R N E T

  ő r ü l t v é g t e l e n

  I N T E R N E T

  a z é l e t e m

  I N T E R N E T

  a k i l l e r e m

  I N T E R N E T

  a s z e r e l m e m

  I N T E R N E T

  a f e g y v e r e m

  I N T E R N E T

  t e r é m á l o m

  I N T E R N E T

  a h a l á l o m

  I N T E R N E TJ Ö V Ö K !

  53

 • OK

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.1

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.1

  Lecsap egy holdsugár szőttes..1

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.1

  Sötét félelemből az égi fátyol..1

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.1

  AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.2

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.2

  Lecsap egy holdsugár szőttes..2

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.2

  Sötét félelemből az égi fátyol..2

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.2

 • AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.3

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.3

  Lecsap egy holdsugár szőttes..3

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.3

  Sötét félelemből az égi fátyol..3

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.3

  AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.4

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.4

  Lecsap egy holdsugár szőttes..4

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.4

  Sötét félelemből az égi fátyol..4

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.4

  55

 • AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.5

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.5

  Lecsap egy holdsugár szőttes..5

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.5

  Sötét félelemből az égi fátyol..5

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.5

  AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  Ötlethalat kerget - Pil lanatsirály.6

  Pillanat-ragadón Tettkényszer k ivár.6

  Lecsap egy holdsugár szőttes..6

  Gondolat tettet öl, Ő lett a győztes.6

  Sötét félelemből az égi fátyol..6

  Aggódást csókol, Ötlet a bátor.6

 • AGYHULLÁM GAMMA-LOVASA!

  GOND-PALLOS LESÚJTÓ VASA!

  D ÖBBE NET-K ÉNY SZ ERT LÁT . .

  m

  e

  g

  á

  l

  l

  az öt let .

  i

  t

  t

  a

  g

  á

  t

  57

 • ME M OR I T ER 2

  Magá ny bó l é s k önn yb ő l , l á nc o t f o n a Bú. . .

  Hű s zo l gá ja , a M él y s é g n yi Bá na t , l a s s an

  ne ke m ro nt , s l e t a r o l .

  Kö nn yű a do l ga . Hag yo m maga m.

  Súl yo s a b é kl yó m. . . am i sá rba ra ga s z t .

  Fek e t e kö d b or ul kö ré m : Rád e ml é ks ze m .

  S m in t á l mos m éz - p ók t apadó s c sá p ja i ,

  Ki ny ú ln ak f e l ém k ín - sz a va i d . .

  I s zapo s cs i l l a g g á c so rd ul va üz en ik :

  Ho gy . . . n em sze re t s z . . .K ed v e s em.

 • T A R T A LO M

  H A R D V E R V A G Y O K

  D I G I T Á L J

  O N

  I N T E R K I L L E R

  E L E K T R O

  S Z A L M A L Á N G

  I N T E R N E T

  H A J N A L S Z Á L

  S Z E G M E N S E I M

  K Á O S Z

  F I Z I Q

  D E M A G Ó L I A

  O F F

  M É Z D I M E N Z I Ó S N Y Í L H E G Y

  2 2 - E S E G É R F O G Ó

  G A M E S

  B U G Y U R M Á C I Ó

  R O B O T

  A N D R O I D E A

  R E M E T E

  H A R D

  1 I Q + 1 I Q = ? I Q

  H O L V A G Y O K B E N N E M ? !

  E M B E R Ö L T Ő

  N Ö V Ö K

  P I

  H É ! R É !

  X X I I . S Z Á Z A D

  K E Z D E T É S V É G

  H O G Y V A G Y T O K ! ?

  A N N O

  E G Y E D Ü L

  E G Y M I L L I Ó L I T E R V É R

  K É R D É S

  É H S É G

  Ö N G Y I L O K

  É L E T E R Ő

  V A G Y N E M L Á T N I

  F E L E D J

  E G Y E N E S E K A V É G T E L E N T É R B E N

  1 9 I Q - K A T O N A

  59

 • I S M É T E G Y É R Z É S

  D I G I T Á L I S Á L O M K Ü S Z Ö B

  O K

  IQ F Ó B I Á KT R I L Ó G I A

  2004

 • Borító:

  A r t s F a c t o r D e s i g n S t ú d i ó

  61

 • w w w . c y b e r b o o k s . h u

  Ez az e-book a mű szerzője által korrektúrázott kéziratból készült.A kiadó nem vállal felelősséget az esetleges helyesírási, nyelvhelyességi, s egyéb hibákért!

  ISBN 963 9583 00 6