Kontrola revizija

 • Author
  sla78

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kontrola revizija

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  1/22

  Vebe

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  2/22

  1. Pojam i sutina kontrole. Kontrola je podproces menadmenta u

  kome menaderi vre proveruostvarivanja upravljakih odluka,efkasnost organiovanja i liderstva, igde ukoliko je to potrebno, preduimaju

  korektivne akcije na otklanjanjuporeme!aja. Kontrola se svodi naupore"ivanje planiranih i ostvarenih

  reultata. #utina kontrole se sastoji uprikupljanju in$ormacija o teku!imreultatima obavljanja aktivnosti

  organiacije, kako bi se ivrilo

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  3/22

  %. &bjasnite veu planiranje ' kontrola. (me"unjihpostoji tesna povezanost. Planiranje koje

  obuhvata utvrivanje misije, ciljeva, strategije organizacije,

  ne moe se obaviti bez definisanja postupaka kontrole i

  analize planiranih aktivnosti. Planiranjem se utvruju

  smernice organizacije u postavljanju i izvravanja

  poslovnih zadataka u budunosti. Kontrola dolazi do izraaja u momentu kada postupci

  planiranja nisu u potpunosti izvodljivi. na se prvenstveno

  koncentrie na nastupajui period u poslovanju , procene

  ostvarenih rezultata, sluei se pri tome analizom ciljeva ipreduzimanjem korekcija.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  4/22

  ). Koje su osnovne dimenije kontrolnogsistema*

  +a rajasni menaderska oekivanja ioceni aposlene.

  +a pojaa veu ime"u reultata inagrada.

  +a utie na sve aposlene u organiacijida to bolje rade svoj posao.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  5/22

  . -bog ega je kontrola neophodna* (begavanje poreme!aja, problema u

  poslovanju &mogu!ava lake suoavanje saneiveno!u i promenama

  adi efkasnog $unkcionisanjaracionalnijeg ponaanja u organiaciji

  +a bi se lake uoile greke +aje podsticaj a bolji rad menadera i

  aposlenih +aje in$ormacije i ideje a preduimanje

  korektivnih akcija

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  6/22

  /. &piite etiri koraka kontrole.

  0tvr"ivanje standarda i metoda a merenjereultata'kljuna aktivnost koja najdirektnijepoveuje $au planiranja i kontrole

  erenje reultata i per$ormansi organiacije '

  da bi se ovaj korak ostvario poeljno je daadaci i ciljevi budu kvantitativno $ormulisani 0pore"enje ostvarenih sa utvr"enim

  standardima'gde je sutina da se identifkuju

  eventualna odstupanja i problemi Preduimanje menaderskih postupaka ' to se

  vri u sluaju ako postoje odstupanjaostvarenih reultata u odnosu na planirane

  standarde

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  7/22

  2. 3avedite i objasnite prednosti inedostatke ivora in$ormacija a

  merenje uinka.

  Koriste se4

  5ina posmatranja #tatistiki ivetaji 0smeni ivetaji Pismeni ivetaji

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  8/22

  6.Kako se vri upore"ivanje ostvarenih uodnosu na planirane reultate*

  0potre"ivanje ostvarenih reultata sa utvr"enimstandardima je najlaki korak u kontroli. 3ainupore"ivanja avisi od obima variranja ime"uostvarenih reultata i standarda.Varijacije semogu oekivati u svim aktivnostima, pa jevano utvrditi prihvatljiv obim varijacija.

  0koliko su teku!i reultati u skladu sa planiranimi utvr"enim standardima menaderi !eakljuiti da se aktivnost odvija normalno i

  nita ne!e preduimati to bi moglo da utie napromenu dinamike i obima aktivnostiorganiacije. 7ko do"e do odstupanja ime"uostvarenih i planiranih reultata, menaderimoraju pre!i na etvrti korak kontrole'

  preduimanje menaderskih postupaka.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  9/22

  8. &bjasnite tri vrste postupaka kojemenaderi mogu da koriste tokomkontrole.

  Postupci menadera mogu biti4

  3e initi nita Korigovati ostvareni reultat ' ukoliko su

  odstupanja planiranih i ostvarenihreultata ivan obima varijacija, menader

  !e predueti korektivne mere. evidentiranje standarda ' mogu!e je daodstupanje bude reultat nerealnogstandarda, to nai da je cilj ili previe

  visok ili previe niak.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  10/22

  19. 3avedite i objasnite osnovne principekontrole.

  :airanost na ciljevima i planovima 'ahtev da se kontrola obavi na osnovuplanirane strategije organiacije

  ;anost i objektivnost ' ahtev da sekontrola obavi na osnovu planiranestrategije organiacije

  Pravovremenost ' potrebno je prave

  in$ormacije saoptiti u pravo vreme. aumljivost ' kontrola koju niko neraume nema vrednost.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  11/22

  prati promene do kojih dolai uorganiaciji i okruenju.

  =konominost ' odnosi se na odnosime"u prihoda i trokova a odravanjekontrolnog sistema u organiaciji.

  Kontrola strategijskih taaka ' dobra

  kontrola moe da se uspostavi ondakada se odredi nekoliko kljunih taakakontrole i kontrola usmeri samo premaovim takama.

  Poveanost sa menaderskim nivoima'odnosi se na ahtev da kontrola budeidi$erencirana u avisnosti o kom

  menaderskom mestu se radi.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  12/22

  Viestruki standardi' preporuuje sekori!enje viestrukih standarda jer tooteava mogu!nost manipulisanja i

  eliminisanje problema subjektivnosti kojise javlja pri kori!enju samo jednogstandarda i kriterijuma.

  Korektivna akcija ' dobar kontrolni sistemtreba da sadri predloge a efkasnekorektivne akcije kojima se problemieliminiu.

  Povratna vea ' be povratne vee nijemogu!e napraviti bilo koji kontrolni sistemu organiaciji. Povratna vea moraomogu!avati identifkaciju uroka

  problema.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  13/22

  11. &bjasnite sutinu kontroleorganiacionog ponaanja.

  Kontrola organiacionog ponaanjaodnosi se na kontrolu organiacionihper$ormansi. Pod organiacionimper$ormansama podraumevamo ukupnikrajnji reultat svih organiacionihradnih procesa i aktivnosti. 3aje!e

  kori!ene mere organiacionog uinkaukljuuju4 organiacionu produktivnost,organiacionu efkasnost i rangiranje u

  odre"enoj oblasti.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  14/22

  1). 0poredite tri stila u odre"ivanjusistema kontrole.

  ;ri tipa kontrole4

  ;rina ' naje!e ih koriste organiacijeiji su proivodi i usluge specifrani i

  raspodeljeni i koje imaju naajnutrinu konkurenciju. :irokratska ' je pristup koja potencira

  organiacioni autoritet Klanska ' regulie ponaanje aposlenih

  na osnovu ajednikih vrednosti, normi,tradicija, rituala i drugih aspekata

  kulture organiacije.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  15/22

  1.;eku!a, preventivna i korektivnakontrola.

  Preventivna ' je kontrola koja se $okusirana spreavanje oekivanih problema jerse obavlja pre samog poetkaaktivnosti.

  ;eku!a ' je koja se obavlja u toku rada. Korektivna ' je kontrola posle obavljenog

  posla .

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  16/22

  1/. >ta obuhvata interna, a ta eksternakontrola*

  (nterna kontrola se deava kada su pojedinci igrupe unutar organiacije motivisani naosnovama samodiscipline a ivravanjeodre"enih adataka.

  =ksternu kontrolu obavljaju spoljni, neavisniorgani i lica koja nisu aposlena uorganiacijama gde se vri kontrola. oese vriti na poiv menadmenta organiacije, ili da bude upu!ena od strane ranihstrunih institucija, ili na osnovu nalogaodgovaraju!eg eksternog kontrolnog organakoji je akonskim propisima a to ovla!en.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  17/22

  1?. 3avedite i objasnite kontrolu uodnosu na nivoe menadmenta.

  #trategijska ' vodi rauna o interesimaorganiacije u celini,veana je apromene strategijske poicije, odnosnoodnosa organiacije i okruenja.

  ;aktika kontrola je veana aodre"ivanje rentabilnosti pojedninihorganiacionih delova, proivoda,segmenata trita ili potroaa.

  &perativna ' odnosi se na pra!enjesvakodnevnih aktivnosti, poslova ireultata, pojedinaca ili grupa.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  18/22

  12. >ta je menadment in$ormacionisistem*

  ;o je sistem koji menadmentu redovnoprua potrebne in$ormacije. &n prikupljapodatke i pretvara ih u relevantnein$ormacije koje menaderi mogu dakoriste pri donoenju brojnih odluka.3jegov osnovni adatak je da obebedi

  prave in$ormacije u pravo vreme i po toniim trokovima.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  19/22

  16. 3avedite i objasnite korake u igradnjimenadment in$ormacionog sistema.

  7nalia postoje!e situacije ' uponavanje

  sa osnovnim karakteristikama organiacijeorganiacione strukture

  +efnisanje ciljeva novog sistema (gradnja konceptualnog diajna ' ija je

  sutina u identifkovanju potrebamenadera

  #pecifciranje detalja ' dalja rarada

  diajna sistema (gradnja integralnog sistema ' kako seaktivnosti obavljaju da bi se otkloniliproblemi i nepravilnosti

  Primena i kontrola

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  20/22

  18. +efniite kontroling.

  Kontroling se moe defnisati kaosavremeni koncept upravljanjasistemom koji ima slede!e segmente4planiranje, in$ormisanje, analia,kontrola i upravljanje.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  21/22

  %9. 3avedite i objasnite osnovne vrstekontrolinga.

  #trategijski ' se bavi dugoronimvremenskim horiontom, koji se proteena period od ) do 19 godina.

  &perativni @ se odnosi na kratkoronodelovanje koje obuhvata vremenskiperiod od jedne poslovne godine. 3jegovkljuni instrument jeste upravljako

  raunovodstvo, koji predstavlja ivorraunovodstvenih in$ormacijaneophodnih a donoenje poslovnih

  odluka.

 • 7/24/2019 Kontrola revizija

  22/22

  %1. Kojim se tehnikama koristi kontroling*&bjasnite njihovu sutinu.

  Kontroling nosilaca trokova ' njegov adatak je daprui odgovor na pitanje bog ega je u procesurada dolo do prekoraenja planiranih trokova.

  Kontroling mesta trokova ' se podraumeva manjaili ve!a organiaciona jedinica koja je u nadlenosti

  jednog menadera koji moe da utie na trokovekoji nastaju u okviru te organiacione jedinice.

  Kontroling prihoda ' njegov adatak je obebe"enje

  in$ormacione osnove a maksimiaciju prihoda. Kontroling procesa @ osnova mu je defnisanje

  samih procesa koji se odvijaju u organiaciji.