of 49 /49
 Slaviša Orlović Klasična i savremena shvatanja demokratije Pojam i značenja demokratije Osnovna i doslovna definicija demokratije je - vladavina naroda. Ona počiva na  prevodu antičkog pojma demos – narod i kratein – vladati. Drugi, možda najcitiraniji i naj čće korišć eni osn ov ova kvog defin isa nja dem okr ati je je deo iz gov ora  Abrahama Lincolna u Getizburgu 1863. kada je rekao da je demokratija „vladavina naroda, od naroda za narod“ (democracy is a government  „of the people, by the people and for the people“ ). 1 Prema int erp ret aci ji Arenda Laj pha rta , u slu ča ju rep rez ent ati vne dem okr ati je to zn ači „vladavina narodnih predstavnika“, ali „u skladu sa željama naroda“. To daje odgovor na  pitanje i ko vlada i u čije ime vlada. 2 Da li je reć o većini naroda – što implicira većinska demokratija ili što veći broj predstavnika različitih socijalnih grupa što je osnov konsensualne demokratije. Nameće se logično pitanje ko čini narod. Kako napominje Robert Dal: „Možda u čitavoj oblasti demokratske teorije i prakse nema komplikovanijeg ni upornijeg problema“. 3 Izraz narod se koristi: narod kao svi, narod kao većina, narod kao niže klase, narod kao organska nedeljiva celina, narod kao apsolutni većinski princip ili skup subjektiviziranih  pojedinaca – građana. 4 Kako je to lepo rekao Ivor Dženings, narod ne može odlučivati dok neko ne odluči ko čini narod. 5 Demokratija određuje kako se bira vlast, kako se organizuje i vrši vlast i kako se kontroliše i smenjuje vlast od strane građana (naroda) za građane (narod). Esencijalna ideja demokratije je u tome da ljudi imaju pravo da odrede, odnosno odluče ko će njima vladati. 6 U tom smislu, građani stabilnih demokratija veruju u demokratiju i očekuju od svojih vlada da ispune njihova oče kiv an ja. Dem okr ati ja je forma vla davine u ko joj vla daj u iza bra ni  predstavnici. To nije vladavina svih i po želji svih, već vladavina manjine izabrane od većine 1 Prema Sartori Đovani, (2001),  Demokratija – šta je to? , CID Podgorica, str. 102. Pojam narod na grčkom je demos, latinski, populos, italijanski, popolo, francuski,  peple, nemački, volk , engleski,  people. 2 Lajphard Arendt, (2003), Modeli demokratije, Službeni list SiCG, Beograd i CID Podgorica, str. 75 3 Dal Robert, (1999),  Demokratija i njeni kritičari, CID Podgorica, str. 189 4 Đovani Sartori, isto, str. 9 5 Ivor W. Jenin gs:„T he people cannot decid e until somebody decide s who are the people“, prema, Sorensen George, (1998), Democracy and Democratization, Process and prospects in a Changing World , Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C., str. 41 6 Sodaro Michael J., (2004), Comparative Politics, A Global Introduction, McGraw-Hill, New York, str. 162 1

Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

 • Author
  bleda1

 • View
  235

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  1/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  2/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  3/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  4/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  5/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  6/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  7/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  8/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  9/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  10/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  11/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  12/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  13/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  14/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  15/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  16/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  17/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  18/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  19/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  20/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  21/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  22/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  23/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  24/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  25/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  26/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  27/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  28/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  29/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  30/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  31/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  32/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  33/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  34/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  35/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  36/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  37/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  38/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  39/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  40/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  41/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  42/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  43/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  44/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  45/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  46/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  47/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  48/49

 • 8/14/2019 Klasicna i savremena shvatanja demokratije Slavisa Orlovic

  49/49