of 37 /37
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ – 1 ПОЉПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који је расписао конкурс: Изборно веће Пољопривредног факултета у Новом Саду Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 26.05.2014 одлука бр. 1000/0101-521/3 Место објављивања конкурса: Огласне новине "Послови" Датум објављивања конкурса: 04.06.2014. Број наставника који се бира: 1 Звање у које се бира: Ванредни или редовни професор Ужа научна област: Педологија и агрохемија Састав комисије: 1. Проф. др Даринка Богдановић Редовни проф. Педологија и агрохемија презиме и име звање ужа научна област Пољопривредни факултет у Новом Саду председник установа у којој је запослен-а функција у комисији 2. Проф. др Миливој Белић Редовни проф. Педологија и агрохемија презиме и име звање ужа научна област Пољопривредни факултет у Новом Саду установа у којој је запослен-а функција у комисији 3. Проф. др Александар Ђорђевић Редовни проф. Педологија презиме и име звање ужа научна област Пољопривредни факултет Београд установа у којој је запослен-а функција у комисији Пријављени кандидати: 1. презиме и име: др Љиљана Нешић, ванредни професор 2. презиме и име: II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ Име, средње слово, презиме: Љиљана М. Нешић Датум рођења: 10.11.1955. Место и држава рођења: Нови Сад, СФРЈ, Рапублика Србија II.1 Професионална оријентација: УПУТСТВО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

Embed Size (px)

Text of УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ -...

Page 1: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ – 1

ПОЉПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

(Свака рубрика мора бити попуњена.)

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Орган који је расписао конкурс: Изборно веће Пољопривредног факултета у Новом Саду

Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 26.05.2014 одлука бр. 1000/0101-521/3

Место објављивања конкурса: Огласне новине "Послови"

Датум објављивања конкурса: 04.06.2014.

Број наставника који се бира: 1 Звање у које се бира: Ванредни или редовни

професор

Ужа научна област: Педологија и агрохемија

Састав комисије:

1. Проф. др Даринка Богдановић Редовни проф. Педологија и агрохемија

презиме и име звање ужа научна област

Пољопривредни факултет у Новом Саду председник

установа у којој је запослен-а функција у комисији

2. Проф. др Миливој Белић Редовни проф. Педологија и агрохемија

презиме и име звање ужа научна област

Пољопривредни факултет у Новом Саду

установа у којој је запослен-а функција у комисији

3. Проф. др Александар Ђорђевић Редовни проф. Педологија

презиме и име звање ужа научна област

Пољопривредни факултет Београд

установа у којој је запослен-а функција у комисији

Пријављени кандидати:

1. презиме и име: др Љиљана Нешић, ванредни професор

2. презиме и име:

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име, средње слово, презиме: Љиљана М. Нешић

Датум рођења: 10.11.1955. Место и држава рођења: Нови Сад, СФРЈ, Рапублика

Србија

II.1 Професионална оријентација:

УПУТСТВО

Page 2: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

2 наставно-научна област: Биотехничке науке

ужа научна област: Педологија и агрохемија

II.2 Кретање у професионалном раду:

установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање

1.

Пољопривредни факултет,

Универзитет у Новом Саду 1981 - 1987

Асистент

приправник

2.

Пољопривредни факултет,

Универзитет у Новом Саду 1987 - 2004

Асистент

3.

Пољопривредни факултет,

Универзитет у Новом Саду 2004 - 2009

Доцент

4.

Пољопривредни факултет,

Универзитет у Новом Саду 2009 - 2014

Ванредни

професор

II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две

недеље):

1.

установа место и држава

врста (циљ) боравка период боравка

2.

установа место и држава

врста (циљ) боравка период боравка

3.

установа место и држава

врста (циљ) боравка период боравка

Page 3: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

3

II.4 Докторске студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. попунити

само поља означена са * )

година уписа: година завршетка

*: просечна оцена током студија:

универзитет*: Универзитет у Новом Саду

факултет*: Пољопривредни факултет

студијски програм:

звање*: Доктор пољопривредних наука

научна област*: Педологија

наслов завршног рада*: Својства солођа и његово место у класификацији земљишта

II.5 Мастер или магистарске студије

година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија:

универзитет: Универзитет у Новом Саду

факултет: Пољопривредни факултет

студијски програм: Земљиште и исхрана биљака

звање: Магистар пољопривредних наука

научна област: Педологија

наслов завршног рада: Промене физичких и хемијских својстава земљишта и

хранљивог супстрата у стакленику

II.6 Основне студије

година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија:

универзитет: Универзитет у Новом Саду

факултет: Пољопривредни факултет

студијски програм: Хортикултура

звање: Дипломирани инженјер пољопривреде

II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену)

језик (навести језик) чита пише говори

руски да да да

енглески да да да

1974/75

757575

1978/79 9,13

2002

1979/80 1991 9,67

Page 4: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

4

III НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду)

III.1 Научне публикације

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије)

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја)

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија

КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1 Belić, M., Nešić, Lj., Dimitrijević, M., Petrović, S., Ćirić, V., Pekeĉ, S.,

Vasin, J. (2012): Impact of reclamation practices on the content and

qualitative composition of exchangeable base cations of the solonetz soil.

Australian Journal of Crop Science. 6(10):1471-1480.ISSN: 1835-2693

М21

М21

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1 Ćirić, V., Manojlović, M., Belić, M., Nešić, Lj., Šeremešić, S. (2013):

Effects of land use conversion on soil aggregate stability and organic

carbon. Agrociencia, 47(6): 539-552. ISSN 1405-3195

М22

М22

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1 Ćirić, V., Manojlović, M., Nešić, Lj., Belić, M., (2013): Soil organic carbon

loss following land use change in a semiarid environment. Bulgarian

Journal of Agricultural Science, 19(3): 461-466. ISSN 1310-0351

М23

2 Ćirić, V., Manojlović, M., Nešić, Lj., Belić, M. (2012): Soil dry aggregate

size distribution: effects of soil type and land use. Journal of Soil Science

and Plant Nutrition. 12(4), 689- 703. ISSN On-line: 0718-9516. DOI:

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162012005000025

М23

3 Belić, M., Manojlović, M., Nešić, Lj., Ćirić, V., Vasin, J., Benka, P.,

Šeremešić, S. (2013): Pedoecological Significance of Soil Organic Carbon

Stock in Southe-Eastern Panonnian Basin. Carpathian Journal of Earth and

Environmental Sciences, 8(1), 171 – 178. ISSN Printed: 1842 – 4090ISSN

Online: 1844 - 489X

М23

4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic Sasa, Ivanisevic

Petar :Water physical properties of eugley in a protected part of alluvial

plains of the central Danube Basin (Article) African Journal of Agricultural

research, (2011), vol. 6 br. 7, str. 1717-1725, ISSN 1991-637X ©2011

М23

Page 5: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

5

Academic Journals Available online at

http://www.academicjournals.org/AJAR

5 Ljiljana Nešić, Milivoj Belić, Lazar Savin, Vladimir Ćirić, Mina

Stefanović, Maja Manojlović (2014) :Effect of organic production on soil

structure. Accepted for printing in No 5/2014 of BJAS (Bulgarian Journal

of Agricultural Science). Рад је рецензиран и прихваћен у штампу за

децембарски број у 2014.

М23

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1 Šeremešić, S., Milošev, D., Sekulić, P., Nešić, Lj., Ćirić, V. (2013): Total And

Hot-Water Extractable Carbon Relationship In Chernozem Soil Under

Different Cropping Systems and Land Use. Journal of Central European

Agriculture, 14(4): 1479-1487. ISSN 1332-9049 DOI:

http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/14.4.1382

М24

М24

КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и

полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање

међународног научног часописа)

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова)

Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1. Savin, L., Simikić, M., Gligorić R., Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V., Tomić,

M. (2012): Interdependence of cone index and bulk density of soil where

organic farming is applied. MENDELTECH INTERNATIONAL 2012,

Mendel University, Brno, Czech Republic. (d. 29. March – 04.

April).http://www.gate2biotech.com/mendeltech-international-

rozpracovano/

М 31

2. Vasin J., Sekulić P., Milić S., Nešić Lj., Belić M., Ninkov J., Zeremski T.

(2013): Pedogenesis of solonchak soils in northern Vojvodina. Proceedings

The 1. International Congres on Soil Science XIII netional Congres in Soil

Science Soil-water-plant. September 23-26th

,2013 Belgrade, Serbia.p. 666-

672.

М 33

3. Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V., Sekulić, P., Vasin, J. (2013): Content of

clay and humus in some soils of Vojvodina. International Scientific and

specialist conference “Ecology in the Service of Sustainable Development,

September 26 – 28th

, 2013, Proceedings, p. 70-75,. Furška Gora, Andrevlje,

Serbia.ISBN: 978-86-7892-441-5

М 33

4. Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V., Sekulić, P., Vasin, J. (2013): Content of

clay and humus in some soils of Vojvodina. International Scientific and

specialist conference “Ecology in the Service of Sustainable Development,

М 33

Page 6: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

6

September 26 – 28th

, 2013, Proceedings, p. 70-75,. Furška Gora, Andrevlje,

Serbia.ISBN: 978-86-7892-441-5

5. S. Pekec, S. Orlovic, Lj, Nesic, M. Belic, P. Ivanisevic, B. Kovacevic, M.

Katanic (2012):: The Dynamics of Groundwater in Different Forms of

Fluvisol Soil in The Middle Danube Basin, BALWOIS 2012 - Ohrid,

Republic of Macedonia - 28 May, 2 June 2012, International Conference on

water,climate and environment, 28 May – 2 June 2012, Ohrid, Republic

ofMacedonia ; edited by M. Morell, http://www.balwois.com/2012.

М 33

6. Nešić, Lj., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2011): Content of trace elements

and heavy metals in some halomorphyc soils. 1st International Scientific

Conference: »Land, Usage and Protection«, Andrevlje, Serbia, 21 – 23

September. Proceedings paper, 166-171. ISBN: 978-86-7892-345-6

М 33

7. Vasin Jovica Belić Milivoj, Nešić Ljiljana, Sekulić Petar, Milić Stanko,

Zeremski Škorić Tijana, Ninkov Jordana (2011): : Unutrašnja morfologija

kao kriterijum u klasifikaciji zaslanjenih zemljišta Vojvodine Tematski

zbornik radova, I MeĊunarodni nauĉno-struĉni skup Zemljište, korišćenje i

zaštita, Andrevlje 21 – 23 September 2011, str. 121 -125 ISBN: 978-86-

7892-345-6

М 33

8. Maksimović L. , Nešić Lj., Bucur D., Nicolescu C., Milić S., Pejić B.

(2011): Quality of Irrigation water used in organic farming. Proceedings, 22

International Symposium Food safety production, Trebinje, Bosnia and

BHrzegovina, 19-25 June, 2011, p. 407-409.

М 33

9. Pekeĉ S., Ivanišević P., Orlović S., Nešić Lj., Belić M., Kovaĉević B.

(2011): Aforestation of technogenic soils by the canal network in order to

protect farmland areas. Proceedings, 22 International Symposium Food

safety production, Trebinje, Bosnia and BHrzegovina, 19-25 June, 2011, p.

218-220

М 33

10. Vasin J., Nešić Lj., Belić M., Ninkov J., Zeremski- Škorić T., Milić S.,

Mijić B. (2011): Characteristcs of water from first aquifer beneath

Hydromorphic soils in the Vojvodine province. Proceedings, 22

International Symposium Food safety production, Trebinje, Bosnia and

BHrzegovina, 19-25 June, 2011, p. 503-505.

М 33

11. Ninkov J., Sekulić P., Jekić D., Belić M., Nešić LJ., Vasin J., Zeremski-

Škorić T. (2010): Rekultivacija isplaĉnog mulja u Mokrinu. Recultivation of

drilling fluid dump located in Mokrin. Proceedings 3rd

International

scientific conference “Remediation 2010”. 11-12.05.2010. Beograd. 231-

238. ISBN 978-86-80809-48-9 COBISS:SR – ID 175077900

М 33

12. Ljiljana Nesic, Sasa Pekec, Petar Ivanisevic, Milivoj Belic (2010):

Infuence of underground water on hidromorphic soils in a protected area of

aluvial plain in middle part of Danube basin. Fourth International Scientific

Conference on Water observation and Information System for Decision

support, Balwois 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 25, -29 May 2010.

p. 1-7. www.balwois.com/balwois/administration/full-paper/ffp-1879.pdf

М 33

13. Mihajlo Marković, Ljiljana Nesic, Petar Sekulic, Svetlana Stikic, Tijana

Zeremski-Skoric, Jelena Markovic (2010): Water quality in Banja Luka

water streams and their suitability for irrigation. International scientific

conference „People, buildings and environment 2010“, Krtiny, November

10-12, 2010, Czech Republic. Conference proceedings, pp. 382-385.

М 33

14. Pucarević,

M., Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V., Bošković, S. (2010):

Organochlorine pesticide residues content in the soils for food production.

14th International Eco-Conference, 6th Safe Food, 22nd – 25th September

М 33

Page 7: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

7

2010. Proceedings, 81-88, Novi Sad, Serbia. ISBN: 978-86-83177-41-7

15. Vasin J., Zeremski-Škorić Tijana, Ninkov Jordana, Belić M., Nešić

Ljiljana, Sekulić P., Milić S. (2009): Entrance into the food chain of

inorganic pollutants present in saline soils in Vojvodina. XIII International

Eco-conference, 23rd

-26th

September 2009, Novi Sad, Environmental

protection of urban and suburban settlements, Proceedings, p. 145-151

М 33

16. K. Maĉkić, B. Pejić, Lj. Nešić, M. Belić, J. Vasin, B. Mijić (2014):

Irrigation influence on chemical properties of carbonate chernozem in anion

production.5th

Cese conference 2014 " Helthy Food Productionand

Environmental Preservation - The Role of Agriculture, Forestry and

Applied Biology, Book of Abstracts, p 42.

М 34

17. Ćirić, V., Manojlović, M., Nešić, Lj., Belić, M. (2013): Aggregate Stability

and Aggregate-Associated Organic Carbon in Five Soil Types Under

Different Vegetation. XIII Congress of Serbian Soil Science Society – First

International, Book of abstracts, p. 93. September 23 – 26th

, 2013. Belgrade,

Serbia. ISBN: 978-86-911273-3-6

М 34

18. Ćirić, V., Manojlović, M., Belić, M., Nešić, Lj., (2013): Particulate and

Mineral-Associated Organic Carbon Concentrations Depending on the Soil

Type and Land Use. Soils in Space and Time, Divisional Conference of all

Commissions and Working Groups of IUSS Divison I. September 30th

-

October 5th

, Ulm – Germany. https://iuss-division1.uni-

hohenheim.de/uploads/media/POSTER_ULM_2013.pdf

М 34

19. Belić, M., Malinović, N., Nešić, Lj., Ćirić, V., Meši, M., Kostić, M. (2013):

Effect of Conventional Tillage and Direct Sowing on The Soil Structure.

XIII Congress of Serbian Soil Science Society – First International, Book of

abstracts, p. 106. September 23 – 26th

, 2013. Belgrade, Serbia.ISBN: 978-

86-911273-3-6

М 34

20. Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V., Savin, L., Stefanović, M., Manojlović, M.

(2013): Structure of Soil in Organic Production. XIII Congress of Serbian

Soil Science Society – First International, Book of abstracts, p.

42. September 23 – 26th

, 2013. Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-911273-3-6

М 34

21. Ćirić, V., Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Šeremešić, S. (2012): Soil

Organic Carbon Stock and Soil Structure of Calcic Chernozem in the

Semiarid Environment of the Province of Vojvodina. Soil science for the

benefit of mankind and environment. 4th

International Congress of the

European confederation of soil science societies (ECSSS). 2-6 July 2012,

Bari – Italy, P 1808. http://ebookbrowse.com/eurosoil-2012-pdf-

d367383948

М 34

22. Ćirić, V., Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Šeremešić, S. (2012): Soil

Organic Carbon Stock and Soil Structure of Calcic Chernozem in the

Semiarid Environment of the Province of Vojvodina. Soil science for the

benefit of mankind and environment. 4th

International Congress of the

European confederation of soil science societies (ECSSS). 2-6 July 2012,

Bari – Italy, P 1808. http://ebookbrowse.com/eurosoil-2012-pdf-

d367383948

М 34

23. Manojlović Maja, Vidojević Dragana, ĐorĊević Aleksandar, Nešić Ljiljana

(2012): Assesment of soil organic carbon stocks in Serbia, 4th

International

Congress of the European confederation of soil science societies (ECSSS).

Bari – Italy 2012 European Confederation of Soil Science Societies 1000-

1000 (d. 2-6. July)

М 34

Page 8: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

8

24. Nešić, Lj., Manojlović, M., Belić, M., Sekulić, P., Zeremski-Škorić, T.,

Vasin, J., Ćirić, V. (2009): Soil monitoring in the Vojvodina Province

(South Baĉka region), Serbia; Thematic Scientific Conference: “Soil

Protection Activities and Soil Quality Monitoring in South Eastern Europe”,

Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, June 18th and 19th

.

М 34

25. Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Sekulić, P., Pucarević, M., Vasin, J.,

Ćirić, V., Zeremski-Škorić, T., Ninkov, J. (2009): Promene kvaliteta

zemljišta Srema i Juţne Baĉke u sklopu monitoringa 1992-2008, XII

Kongres Duštva za prouĉavanje zemljišta Srbije (sa meĊunarodnim

uĉešćem) - Stanje i perspektive u zaštiti, ureĊenju i korišćenju zemljišta,

Novi Sad, Nacionalni park Fruška gora, 07. – 11. septembar. Zbornik

abstrakata, 32-33. ISBN: 978-86-912877-0-2

М 34

26. K. Maĉkić, B. Pejić, Lj. Nešić, M. Belić, J. Vasin, B. Mijić (2014):

Irrigation influence on chemical properties of carbonate chernozem in anion

production.5th

Cese conference 2014 " Helthy Food Productionand

Environmental Preservation - The Role of Agriculture, Forestry and

Applied Biology, Book of Abstracts, p 42.

М 34

КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1. Sima Belić, AnĊelka Belić, Ivana Maksimović, Ljiljana Nešić, Milica

Vranešević: Monografija Upotrebljivost voda Vojvodine za navodnjavanje,

ed. Sima Belić., ISBN: 978-86-7520-223-3, COBISS: SR-ID 268044295,

177str. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2011.

M 42

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1. Ćirić, V., Nešić, Lj., Belić, M., Savin, L., Simikić M. (2013): Stabilnost

strukture ĉernozema pri razliĉitim naĉinima proizvodnje. Savremena

poljoprivredna tehnika, 39(3):177-186.ISSN: 0350-2953 UDK:

631.582:631.67

М51

2 Ćirić, V., Manojlović, M., Belić, M., Nešić, Lj., Šeremešić, S. (2012):

Aggregate stability and sealing risk of Solonetz under different land use

regimes. Field and Vegetable Crops Research, 49(3): 243-249. ISSN: 1821-

3944 (Print) DOI:10.5937/ratpov49-2302 ISSN: 2217-8392 (Online)

М51

3 Maksimović Livija, Milošević Nada, Nešić Ljiljana, Zeremski Tijana,

Vasin Jovica, Ninkov Jordana, Grahovac Nada (2012): ZagaĊenost

zemljišta juţnobaĉkog okruga opasnim i štetnim materijama Ratarstvo i

povrtarstvo, Novi Sad, 2012, vol. 49, br. 2, str. 220-228,

doi:10.5937/ratpov49-1258

М51

4 Ćirić, V., Nešić, Lj., Belić, M., Savin, L., Simikić M. (2012): Stanje

sabijenosti ĉernozema u proizvodnji kukuruza. Savremena poljoprivredna

tehnika, 38(1): 21-30. ISSN: 0350-2953 UDC: 621.979:633.31

М51

5 Savin, L., Simikić, M., Gligorić, R., Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V., Tomić,

M., Dedović, N. (2011): State of soil compaction in organic farming.

Savremena poljoprivredna tehnika, 37(4): 335-344. ISSN: 0350-2953

UDC: 631.372

М51

Page 9: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

9

6 Nićin, S., Nešić, Lj., Ćirić, V., (2011): Application of principal component

analysis to realize variability of chemical properties of chernozem,

Contemporary Agriculture, 60 (1-2) 194-205. ISSN: 0350-1205 UDC:

658.2:007.2

М51

7 Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V., Vasin, J., Milošev, D., Šeremešić, S. (2011):

Characteristics and classification of gleyic soils of Banat, Field and

Vegetable Crops Research, 48(2): 375-382. ISSN: 1821-3944 (Print)

doi:10.5937/ratpov1102375B ISSN: 2217-8392 (Online)

М51

8 Vlado Liĉina • Ljiljana Nešić • Milivoj Belić • Vladimir Hadţić •Petar

Sekulić • Jovica Vasin • Jordana Ninkov (2011): The Soils of Serbia and

Their Degradation Ratar. Povrt. / Field Veg. Crop Res. 48 (2011) 285-290

М51

9 Dušana Dozet • Ljiljana Nešić • Milivoj Belić • Darinka Bogdanović

•Jordana Ninkov • Tijana Zeremski • Dušan Dozet • Borislav Banjac(2011):

Poreklo i sadrţaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema Ratar.

Povrt. / Field Veg. Crop Res. 48 (2011) 369-374

М51

10 Manojlović, M., Ćirić, V., Nešić, Lj., Belić, M. (2010): The importance of

soil organic carbon for soil, agriculture and global climate change,

Contemporary Agriculture, 59 (1-2): 194-205. ISSN: 0350-1205 UDC:

658.2:546.26:572.021

М51

11 Vasin J., Belić M., Nešić Ljiljana, Ninkov

Jordana, Zeremski-Škorić

Tijana

(2010): Uticaj fiziĉkih osobina zaslanjenih zemljišta Vojvodine na

produkciju biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str.

220-227

М51

12 Vasin J., Belić M., Nešić Ljiljana, Sekulić Petar, Zeremski-Škorić

Tijana,

Ninkov Jordana, Milić S. (2010): Fertility of saline soils under pastures and

meadows in Vojvodina. Biotechnology in animal husbandry, vol. 26, book

2, .spec. issue, p 657-662

М51

13 Ana Gajić, Milivoj Belić, Maja Manojlović Ljiljana Nešić (2009): Effects

of incorporatig ameliorative substances on cation exchange capacity in

solonetz soil, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet,

Contemporary agriculture/ Savremena poljoprivreda, Vol.58, No.1-2,

str.73-79, UDC: 63(497.1)(051)-„540.2“, ISSN 0350-1205

М51

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису националног значаја

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

1. Ţarko Ilin, Ljiljana Nešić, Ivana Maksimović, AnĊelko Mišković (2009):

Znaĉaj plodnosti i kvaliteta zemljišnog supstrata za proizvodnju povrća u

zaštićenom prostoru. Pregledni rad. Institut za ratarstvo i pvrtarstvo, Novi

Sad, Zbornik radova, Sveska 46, 2009. str.141-154.

М52

М52

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

М53

М53

М53

М53

КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу)

Page 10: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

10

Р. бр пун наслов категорија

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија

1 Ljiljana Nešić, Milivoj Belić, Vladimir Ćirić (2012) : Odrţivo korišćenje i

zaštita zemljišta Vojvodine. Uvodno predavanje po pozivu. Zbornik radova

prvog nauĉnog skupa "Zaštita ţivotne sredine", Sremska Kamenica, 2012.

Univerzitet Edukons, Fakultet zaštite ţivotne sredine, p 36-42, ISBN 978-

86-87785-35-9.

M 62

2 Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V. (2012): Znaĉaj ispitivanja vodno-fiziĉkih

svojstava zemljišta pri podizanju voćnjaka. 14. Kongres voćara i

vinogradara Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem. Poljoprivredni fakultet,

Univerzitet u Beogradu, Institut za voćarstvo i vinogradarstvo. Paper and

abstracts proceedings, pp. 156. ISBN: 978-86-7834-163-2

M64

3 Marinković, B. Bogdanović, D., Milošev, D., Nešić, Lj., Manojlović, M.,

Latković, D., Kurjaĉki, I., Šeremešić, S., Kovaĉev, L., Malešević, M.,

Jocković, Đ., Stojaković, M., Nastasić, A., Jevtić, R., Balalić, I.,

Marinković, J., Đukić, V., Ćirić, V. (2010): The Role of Stationary Long-

Term Experiments in Achievement of Environmental Protection and

Optimal Yields of the Most Important Field Crops in Vojvodina Province.

Summary of project research resultsper public call for the period 2009-

2010. The fifth scientific-technical meeting ''InterRegioSci 2010'', pp. 35-

36.

M64

4 Ćirić, V., Nešić, Ljiljana, Belić, M., Jocković, Đ (2009): Strukturno stanje

ĉernozema u proizvodnji kukuruza, XII Kongres Društva za prouĉavanje

zemljišta Srbije (sa meĊunarodnim uĉešćem) - Stanje i perspektive u zaštiti,

ureĊenju i korišćenju zemljišta, Novi Sad, Nacionalni park Fruška gora, 07.

– 11. septembar 2009.. ISBN: 978-86-912877-0-2

M64

5 Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Sekulić, P., Pucarević, M., Vasin, J.,

Ćirić, V., Zeremski-Škorić, T., Ninkov, J. (2009): Promene kvaliteta

zemljišta Srema i Juţne Baĉke u sklopu monitoringa 1992-2008, XII

Kongres Duštva za prouĉavanje zemljišta Srbije (sa meĊunarodnim

uĉešćem) - Stanje i perspektive u zaštiti, ureĊenju i korišćenju zemljišta,

Novi Sad, Nacionalni park Fruška gora, 07. – 11. septembar 2009.. ISBN:

978-86-912877-0-2

M64

Page 11: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

11

КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације)

Р. бр пун наслов, година категорија

КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)

Р. бр пун наслов, година категорија

1 Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić V. (2010): Korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Vojvodine. Ekspertiza za potrebe izrade Regionalnog prostornog plana AP

Vojvodine. Novi Sad. str 1-35.

M 86

2 Belić, M., Pejić, B., Nešić, Lj., Ćirić V. (2010): Studija o osobinama

zemljišta za potrebe projektovanja sistema za navodnjavanje voćnjaka u „

Delta agraru-AD Podunavlje“ Ĉelarevo, naruĉilac„ Delta agrar-AD

Podunavlje“ Ĉelarevo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, april, 2010 str.1-

21

M 86

3 Milivoj Belić, Mićo Škorić, Ljiljana Nešić, Borivoj Pejić, Vladimir Ćirić,

Marija Vrhovac: „Karakteristike mehaniĉkog sastava i vodno-fiziĉkih

osobina zemljišta na teritoriji K.O. Nova Crnja osnova za predlog mera za

zaštitu zemljišta od prevlaţivanja„Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,

oktobar, 2010., Studija str.1-23. M 86-2

M 86

4 Milivoj Belić, Ljiljana Nešić, Vladimir Ćirić, Marija Vrhovac: Studija o

osobinama zemljišta za potrebe projektovanja sistema za navodnjavanje i

odvodnjavanje u „Zdravo Organik d.o.o.”, Selenĉa, Poljoprivredni fakultet,

Novi Sad, januar, 2012. Studija str.1-23. M 86-2

M 86

КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови)

Р. бр пун наслов, година категорија

Page 12: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

12

III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду)

категорија М21 М22 М23 М24 М31 М33 М34 М42 М51 М52 М62 М64 М86

број пуб. 1 1 5 1 1 14 11 1 13 1 1 4 4

број

бодова 8 5 15 3 3 14 5,5 5 26 1,5 1 0,8 8

укупно бодова=

III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54)

1.Vladimir Hadţić, Aleksandar Kukin und F. Ljiljana Nešić : Pedologische Charakteristika des

Losplateaus von Titel und des umliegenden gebietes, (Pedološke karakteristike Titelskog lesnog

platoa sa bliţom okolinom).poglavlje u monografiji: B. Hansel & P. Medovic (Hrsg.)

Prahistorische Archaologie in Sudosteuropa, Band 13, »FEUDVAR I « Das plateau von Titel

und die Šajkaška – Archaologische und naturwissenschaftliche beitrage zu einer

kulturlandschaft. (Arheološki i prirodnjaĉki prilozi o kulturnoj slici podruĉja.), p.237-246. -

Verlag Oetker/Voges – Kiel 1998. M 14-4

2.Olga Gašić, M. Popović, Ljiljana Igrić: Alkaloids of Colchicum visiani. Planta medica 1981.,

vol. 41 pp 51-54, Journal of Medicinal plant Research. Hippokrates Verlag Stuttgart. M 23-3

3.Hadţić V., Nadeţda Milojković, Belić M., Ljiljana Nešić, Verešbaranji I. : Zavisnost izmedju

sadrţaja ukupnih vodorastvorljivih soli, elektriĉne sprovodljivosti saturisanog vodnog ekstrakta i

elektriĉne sprovodljivosti ekstrakta iz suspenzije zemljište - voda 1:5, kod sodnog solonĉaka.

"Zemljište i biljka" vol. 36, No 2, str. 91-102, 1987. M 51-2

4.Hadţić, V., Nadeţda Milojković, Ljiljana Nešić, Belić, M.: Doprinos klasifikaciji halomorfnih

zemljišta Vojvodine. Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

"Zbornik radova" sveska 14, 1984. str. 199-220. M 52-1,5

5.Vrebalov T., Slivka J., Bikit I., Ljiljana Ĉonkić, HadţIć, V., Ljiljana Nešić, Belić, M.:

Proizvodnja hrane na kontaminiranom zemljištu. Tehnika - specijalni broj 42, 1987. str. 121-124.

M 52-1,5

6.Hadţić, V., Dragović, S., Nešić Ljiljana, Belić, M., Roţić, R., Šinvari, R., Malenĉić, S.: Soni

reţim u nekim hidromorfnim zemljištima u uslovima navodnjavanja. Jugoslovenski simpozijum

"Navodnjavanje kao ĉinilac proizvodnje hrane", Subotica, 1989, Vodoprivreda, Godina XXI,

broj 119-120 (1989/3-4), str. 313-319, 1989. M 52-1,5

7.Nešić Ljiljana, Belić, M., Milošev, D., Hadţić, V., Molnar, I.: Uticaj saturacionog mulja i

azota na hemijska svojstva beskarbonatne ritske crnice. Korišćenje i odrţavanje melioracionih

sistema, Posebna publikacija. Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje,

Jugoslovensko društvo za prouĉavanje zemljišta, Beograd, str. 351-356, 1993. M 52-1,5

95.8

Page 13: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

13

8.Govedarica, Mirjana Jarak, Nada Milošević, Maja Vojvodić-Vuković, V.Hadţić, M.Belić and

Ljiljana Nešić: Microbiological activity of soil in an alcohol distillery dump. Zemljište i biljka,

Vol. 42, No 1, 35-39, 1993. M 51-2

9. Nadeţda Milojković, Nadeţda Tanĉić, N. Kostić, Ljiljana Nešić : Infracrveni spektri

huminskih kiselina solonĉaka i solonjeca. Zbornik radova Nauĉnog instituta za ratarstvo i

povrtarstvo, Novi Sad, sveska 24, 1995, str. 11-18. M 52-1,5

10. Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Kukin, A., Milojković Nadeţda, Molnar. I., Belić, M.: Some

uncultivated soils of southern Baĉka and possibility for their introduction into plant production.

Zemljište i biljka, Vol. 44, No 2, 49-59, 1995. M 51-2

11. Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Milojković Nadeţda, Belić, M., Jelaĉić Slavica, Gajić Valerija:

Uticaj mineralnih djubriva na kapacitet adsorpcije ĉernozema. Zbornik radova Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Sv. 24, str. 3-9, Novi Sad, 1995. M 52-1,5

12.Hadţić, V., Molnar, I., Belić, M., Nešić Ljiljana, Kurjaĉki, I.: Uticaj meliorativnih mera na

kapacitet adsorpcije solonjeca. "Savremena poljoprivreda", Vol. 43, br. 4, str. 5-11, Novi Sad,

1995. M 51-2

13.Hadţić, V., Molnar, I., Belić, M., Nešić Ljiljana, Kurjaĉki, I.: Uticaj meliorativnih mera na

kapacitet adsorpcije solonjeca. "Savremena poljoprivreda", Vol. 43, br. 4, str. 5-11, Novi Sad,

1995. M 51-2

14. Hadţić, V., Belić, M., Nešić Ljiljana, Vasin, J.: Odnos donje granice plastiĉnosti zemljišta i

retencije vode pri razliĉitim pritiscima. Nauĉni Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi

Sad,"Zbornik radova", Sveska 28, 1996.str. 47-55. M 52-1,5

15.Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Belić, M.: Pregledni rad, Problemi sabijanja zemljišta kod nas i u

svetu. Savremena poljoprivredna tehnika,Cont.Agr.Eng.Vol.22, No.7,p.388-395, Novi Sad,

decembar 1996. M 51-2

16.Hadţić, V., Belić, M., Nešić Ljiljana, Gajić Valerija,:Effect of sugar lime on aggregate

composition and micro and macro aggregate stability. “Zemljište i biljka”, Vol. 45, No 3, p

143-153, Beograd, 1996. M 51-2

17.Hadţić, V., Sekulić, P., Belić, M., Nešić Ljiljana: Rekultivacija zemljišta oštećenog

isplaĉnim materijalom iz naftnih bušotina. "Zbornik radova",-Sveska 29, 1997. god. Nauĉni

institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 625 - 637. M 52-1,5

18. V. Hadţić, M., Belić, P. Sekulić, Ljiljana Nešić: Svojstva deposola i mere tehniĉke i

biološke rekultivacije. Letopis nauĉnih radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, god. 21

(1997), broj 2, str. 5-18. M 52-1,5

19.Hadţić, V., Belić, M., Sekulić, P., Nešić Ljiljana: Rekultivacija deposola nastalog

odlaganjem isplaĉnog mulja iz naftno-gasnih bušotina. "Zbornik radova" Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 31, 1999. str. 39-48. M 52-1,5

20.Belić, M., Hadţić, V., Ljiljana Nešić, Ubavić, P. Sekulić, Gajić Valerija:Uticaj

meliorativnih mera na adsorptivni kompleks arenosola. "Zbornik radova" Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 32, 1999. str. 263-270. M 52-1,5

Page 14: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

14

21.Ljiljana Nešić, Hadţić, V., Belić, M., Vasin, J.: Uticaj sabijanja zemljišta na agregatni sastav

i stabilnost makro mikrostrukturnih agregata humogleja. "Zbornik radova" Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 32, 1999. str. 253-261. M 52-1,5

22.Hadţić, V., Vasin, J., Nešić Ljiljana, Belić, M. :Prikaz nove svetske referentne baze za

zemljišne resurse – World refernce base for soil resources (WRB) "Zbornik radova" Nauĉnog

Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 35, 2001. str. 375-385. M 52-1,5

23.Hadţić V., Nešić Ljiljana, Belić M., Furman T., Savin L: Zemljišni potencijal Srbije,Traktori

i pogonske mašine, Ĉasopis Jugoslovenskog društva za pogonske mašine, Godina 7 No 5 , str.

43-51, Novi Sad, 2002. M 52-1,5

24.Dragoja Radanović, Ljiljana Nešić, Petar Sekulić, Milivoj Belić, Mira Pucarević, Maja

Ĉuvardić : Karakterizacija zemljišta za proizvodnju kvalitetnog lekovitog bilja. Institut za

prouĉavanje lekovitog bilja “Dr Josif Panĉić”, Ĉasopis «Lekovite sirovine» No. 23. str.51-57,

Beograd 2003. M 52-1,5

25.Belić, M., Pejić, B., Nešić, Ljiljana, Bošnjak, Đ., Sekulić, P., Maksimović, Livija, Vasin, J.,

Dozet, D. : Uticaj navodnjavanja na svojstva ĉernozema."Zbornik radova" Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 38, 2003. str. 21-36. M 52-1,5

26.Nešić Ljiljana, Hadţić V., Sekulić P.,Belić M. : Kvalitet vode za navodnjavanje i salinitet

zemljišta u intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji. Letopis nauĉnih radova, Poljoprivredni fakultet

u Novom Sadu, godina 27 (2003), broj 1, str.5-10. M 52-1,5

27.Ljiljana Nešić, V. Hadţić, P. Sekulić : Sadrţaj razliĉitih oblika gvoţĊa i aluminijuma u

zemljištu tipa soloĊ. Zbornik radova Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

sveska 39, 2003. str.109-117. M 52-1,5

28.Vladimir Hadţić, Ljiljana Nešić, Milivoj Belić, Petar Sekulić, Mira Pucarević, Ištvan Bikit,

Momĉilo Ubavić : Characterization of soil for production of high-value food from wheat and

corn.“Zemljište i biljka”, Vol. 51, No 1, p 67-78, Beograd, 2002. M 51-2

29.Momĉilo Ubavić, Maja Ĉuvardić, Vladimir Hadţić, Petar Sekulić, Ljiljana Nešić, Mira

Pucarević and Miroslav Vesković: Characterization of soil for production of high-value food

from sunflower and soybean. “Zemljište i biljka”, Vol. 51, No 2, p 87-96 , Beograd, 2002. M 52-

1,5

30. Ljiljana M. Nešić, Vladimir B. Hadţić, Nikola M. Kostić : Mineralogical composition of

Solod, Zbornik Matice srpske za prirodne nauke No105 , 71-85, Matica Srpska, Novi Sad 2003.

M 51-2

31.Belić M., Hadţić V., Nikolić R., Furman T., Gligorić radojka, Nešić Ljiljana, Savin L.,

Tomić M.: Uticaj mobilnih sistema na promene u zemljištu na uvratinama. Traktori i pogonske

mašine br. 4, god. 8 <dec. 2003. Novi Sad str.136-141. M 52-1,5

32.Nikolić Ratko, Hadţić Vladimir B., Savin Lazar, Furman Timofej, Nešić Ljiljana , Gligorić

Radojka, Belić Milivoje, Tomić Milan: Sabijanje zemljišta, uzroci, posledice, mere Zbornik

radova Nauĉnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo 2003, br. 38, str. 37-48 M 52-1,5

Page 15: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

15

33.Momĉilo Ubavić, Maja Ĉuvardić, Vladimir Hadţić, Petar Sekulić, Ljiljana Nešić, , Mira

Pucarević, Miroslav Vesković,: Characterization of soil for production of high-value food

fromsunflower and soybean.“Zemljište i biljka”, Vol. 51, No 2, p 87-96, Beograd, 2002. M 51-

1,5

34.Milošević, Nada, Govedarica, M., Ubavić, M., Hadţić, V., Nešić, Ljiljana,: Mikrobiološke

karakteristike zemljišta – osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 39, 2003. str.93-101. M 52-1,5

35.Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Sekulić, P. Ubavić, M., Bogdanović, Darinka, Dozet, D., Belić,

M. Govedarica, M., Dragović, S., Verešbaranji, I., : Kontrola plodnosti zemljišta i utvrĊivanje

sadrţaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Vojvodine.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta

za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.45-57. M 52-1,5

36.Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Sekulić, P. Zemljište i njegova zaštita u savremenoj

poljoprivredi.XXXVIII Seminar agronoma«Zbornik referata«, Nauĉni Institut za ratarstvo i

povrtarstvo, Novi Sad, 2004, str.5-15. M 52-1,5

37.Sekulić, P., Hadţić, V., Belić, M., Pucarević, Mira, Nešić Ljiljana, Vasin, J., Zeremski-

Škorić, Tijana, Ralev, Jordana, : UtvrĊivanje stanja zagaĊenosti zemljišta na teritoriji opštine

Novi Sad. .«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40,

2004, str.57-65. M 52-1,5

38.Belić, M., Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Vasin, J., : Karakteristike halomorfnih zemljišta

Banata i mogućnost njihovog intenzivnijeg korišćenja.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.65-73. M 52-1,5

39.Ĉuvardić, Maja, Hadţić, V., Sekulić, P., Kastori, R., Belić, M., Govedarica, M., Nešić

Ljiljana, Pucarević, Mira, Vasin, J., : Kontrola kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i vode za

navodnjavanje.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40,

2004, str.109-115. M 52-1,5

40.Belić, M., Pejić, B., Hadţić, V., Bošnjak, Đ., Nešić Ljiljana, Maksimović, Livija, Šeremešić,

S. : Uticaj navodnjavanja na strukturno stanje ĉernozema..«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta

za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.129-141. M 52-1,5

41.Nikolić, R., Hadţić, V., Belić. M., Furman, T., Jarak, Mirjana, Gligorić, Radojka, Nešić,

Ljiljana, Savin, L., Tomić, M., Simikić, M.: Uticaj mobilnih sistema na degradaciju zemljišta i

prinos na uvratinama. ..«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

vol. 40, 2004, str.171-179. M 52-1,5

42.V. Hadţić, P. Sekulić, J. Vasin, Lj. Nešić : Geološka osnova zemljišnog pokrivaĉa

Vojvodine, Ekonomika Poljoprivrede "Plodnost i degradacija zemljišta god. LII, Broj 4/2005.

UDK: 631.434:550.8(497.113), YU ISSN 0352-3462, Beograd, str.428-438 M 51-2

43.Ţ. Ilin, Ljiljana Nešić. A. Mišković: Zemljište u zatvorenom prostoru. Ekonomika

Poljoprivrede "Plodnost i degradacija zemljišta god. LII, Broj 4/2005. UDK:

631.434:550.8(497.113), YU ISSN 0352-3462, Beograd, str.503-513. M 51-2

Page 16: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

16

44.Belić Milivoj, Jarak Mirjana, Pejić Borivoj, Đurić Simonida, Nešić Ljiljana i Govedarica

Mitar: Physical, chemical and miscrobiological properties of chernozem soil in conditions with

and wthout irrigation. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str.42-46, 2005. M 51-2

45.Nešić Ljiljana, Sekulić Petar, Belić Milivoj, Ĉuvardić Maja i Milošević Nada:

Characterization of soil for production of cabbage. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4,

str.417-420, 2005. M 51-2

46.Momĉilo Ubavić, Maja Ĉuvardić, Vladimir Hadţić, Petar Sekulić, Ljiljana Nešić, Mira

Pucarević, Miroslav Vesković: Soil quality for sustainable production of sunflower and

soybean.Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str.590-595, 2005. M 51-2

47.Ljiljana Nešić, Srboljub Maksimović, Vladimir Hadţić: Characteristics of surface

floodwater and flooded soil on the territory of the Municipality Seĉanj. Zemljište i biljka, YU

ISSN 0514-6658, UDK 631, Vol.54, No 3, Beograd 2005. str. 173-182. M 51-2

48.Ljiljana Nešić, Srboljub Maksimović, Petar Sekulić: Contetnt of heavy metals in surface

floodwater and flooded soil on the territory of the Municipality Seĉanj. Zemljište i biljka, YU

ISSN 0514-6658, UDK 631, Vol.54, No 3, Beograd 2005. str. 207-214. M 51-2

49.Radanović Dragoja, Nešić Ljiljana, Sekulić Petar, Belić Milivoj, i Maksimović Srboljub:

Fiziĉke i hemijske karakteristike zemljišta nekih prirodnih staništa lincure u zapadnoj Srbiji.

Zemljište i biljka, YU ISSN 0514-6658, UDK 631, Vol.54, No 3, Beograd 2005. str.183-191. M

51-2

50.Maksimović Livija, Nešić Ljiljana, Belić Milivoj, Dugalić Goran, Pejić Borivoj, Milić

Stanko, Ĉuvardić Maja, Pucarević Mira, Jarak Mirajana,i Ţikić Nataša: Karakterizacija zemljišta

za proizvodnju krompira na imanju DP PD «Maglić» iz Maglića. Zemljište i biljka, vol. 54, br.2,

str. 99-114, 2005. M 51-2

51.Branislava Tintor, Nada Milošević, Petar Sekulić, Ljiljana Nešić: Mikrobiološka svojstva

ĉernozema na lokalitetu Futog. Arhiv za poljoprivredne nauke. UDC: 63 Vol.67, N 237. str.49-

56. YU ISSN 0354-5695, 2006/1 (5-116). Savez poljoprivrednuih inţenjera i tehniĉara, Beograd

. M 51-2

52.Milivoj Belić, Ljiljana Nešić, Jovica Vasin, Ana Gajić: Effect of ameliorative cultural

practices an anion content in saturated water extract of solonetz soil. Zemljište i biljka, Vol. 56,

No.2, 67-77, 2007.UDC 631.445.24:634.0.228 M 51-2

53.Ana Gajić, Milivoj Belić, Maja Manojlović, Ljiljana Nešić: Relative contributions of

organic and mineral components to cation exchange capacity of arenosol. Zemljište i biljka, Vol.

56, No.1, 31-36, 2007.UDC 374.41:631.445.9 M 51-2

54.Tomić Zorica, Kostić Nikola, Jovšić Dragan, Nešić Ljiljana, Belić Milivoj: Mineralni sastav

zemljišta razvijenog na vulkanitima Fruške Gore (Srbija) Acta biologica Iugoslavica - serija A:

Zemljište i biljke2008, vol. 57, br. 1, str. 35-44 M 51-2

55.Ondrej Ponjiĉan, AnĊelko Bajkin, Ljiljana Nešić: Uticaj razliĉitih konstrukcija mašina za

formiranje gredica na strukturu zemljišta kod proizvodnje mrkvePTEP Ĉasopis za procesnu

tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol.12 (2008) No 3 str.164-168. Novi Sad, 2008. ISSN

1450-5029, UDK: 631.319: 631.434: 635.13 M 51-2

Page 17: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

17

56.Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Sekulić, P. Ubavić, M., Bogdanović, Darinka, Dozet, D., Belić,

M. Govedarica, M., Dragović, S., Verešbaranji, I., : Kontrola plodnosti zemljišta i utvrĊivanje

sadrţaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Vojvodine.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta

za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.45-57. M 52-1,5

57.Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Sekulić, P. Zemljište i njegova zaštita u savremenoj

poljoprivredi.XXXVIII Seminar agronoma«Zbornik referata«, Nauĉni Institut za ratarstvo i

povrtarstvo, Novi Sad, 2004, str.5-15. M 52-1,5

58.Sekulić, P., Hadţić, V., Belić, M., Pucarević, Mira, Nešić Ljiljana, Vasin, J., Zeremski-

Škorić, Tijana, Ralev, Jordana, : UtvrĊivanje stanja zagaĊenosti zemljišta na teritoriji opštine

Novi Sad. .«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40,

2004, str.57-65. M 52-1,5

59.Belić, M., Hadţić, V., Nešić Ljiljana, Vasin, J., : Karakteristike halomorfnih zemljišta

Banata i mogućnost njihovog intenzivnijeg korišćenja.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.65-73. M 52-1,5

60.Ĉuvardić, Maja, Hadţić, V., Sekulić, P., Kastori, R., Belić, M., Govedarica, M., Nešić

Ljiljana, Pucarević, Mira, Vasin, J., : Kontrola kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i vode za

navodnjavanje.«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40,

2004, str.109-115. M 52-1,5

61.Belić, M., Pejić, B., Hadţić, V., Bošnjak, Đ., Nešić Ljiljana, Maksimović, Livija, Šeremešić,

S. : Uticaj navodnjavanja na strukturno stanje ĉernozema..«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta

za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad vol. 40, 2004, str.129-141. M 52-1,5

62.Nikolić, R., Hadţić, V., Belić. M., Furman, T., Jarak, Mirjana, Gligorić, Radojka, Nešić,

Ljiljana, Savin, L., Tomić, M., Simikić, M.: Uticaj mobilnih sistema na degradaciju zemljišta i

prinos na uvratinama. ..«Zbornik radova«, Nauĉnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

vol. 40, 2004, str.171-179. M 52-1,5

63.Ljiljana Nešić: Uticaj zaslanjenosti zemljišta i vode na proizvodnju povrća u zaštićenom

prostoru. Savremeni povrtar - Nauĉno-struĉni ĉasopis iz oblasti povrtarstva. UDK:635.1/.8(05)

ISSN: 1451-2793, godina III; mart 2004, broj 9 str.7-8. M 52-1,5

64.Nešić Ljiljana : Kvantitativne i kvalitativne karakteristike humusa soloĊa. Letopis nauĉnih

radova, god. 28 (2004), broj 1, YU ISSN 0546-8264, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 16-

24. M 52-1,5

65.Dimitrijević M., Petrović Sofija, Belić M., Hadţić V., Kraljević – Balalić Marija, Nešić

Ljiljana, Kapor Z., Beljanski N., Vuković Nataša:Genetiĉka varijabilnost sorti pšenice na

solonjecu u uslovima popravke zemljišta. Letopis nauĉnih radova, god. 29 (2005), broj 1, YU

ISSN 0546-8264, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 100-113. M 52-1,5

66.Ĉuvardić Maja, Belić M., Nešić Ljiljana, Vasin J., Šeremešić S.: Uticaj organske i

konvencionalne proizvodnje na sadrţaj organske materije u ĉernozemu. Letopis nauĉnih radova,

god. 29 (2005), broj 1, YU ISSN 0546-8264, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 187-195. M

52-1,5

Page 18: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

18

67.Milošev Dragiša, Belić Milivoj, Nešić Ljiljana, Dimitrijević Miodrag, Petrović Sofija,

Šeremešić SrĊan: Upotreba fosforgipsa u proizvodnji pšenice na zemljištu tipa solonjec. Zbornik

radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Vol. 43, 2007. str.47-54. UDK:631/635(82),

ISSN 0354-7698. M 52-1,5

68.Jelena Marinković, Nada Milošević, Branislava Tintor, Petar Sekulić, Ljiljana

Nešić:Mikrobiološka svojstva fluvisola na razliĉitim lokalitetima u okolini Novog Sada. Zbornik

radova Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Vol. 45. No II, 2008. str. 215-225. M 52-1,5

69.Ljiljana Nešić, Mira Pucarević, Petar Sekulić, Milivoj Belić, Jovica Vasin, Vladimir Ćirić:

Osnovna hemijska svojstva u zemljiština Srema. Zbornik radova Institut za ratarstvo i

povrtarstvo, Novi Sad. Vol. 45. No II, 2008. str. 247-255. M 52-1,5

70.Vladimir Ćirić, Ljiljana Nešić, Milivoj Belić: Plastiĉnost i lepljivost u funkciji odreĊivanja

optimalne vlaţnosti za obradu ĉernozema lesne terase. Letopis nauĉnih radova, god. 32 (2008),

broj 1, YU ISSN 0546-8264, UDK: 631/.639(05). Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 43-51.

M 52-1,5

71.Jelena Ninić Todorović, Ljiljana Nešić, Radmila Lazović, Aleksandar Kurjakov: Futoški

park kao zaštićeni spomenik prirode. Letopis nauĉnih radova, god. 32 (2008), broj 1, YU ISSN

0546-8264, UDK: 631/.639(05). Poljoprivredni fakultet Novi Sad, str. 102-111. M 52-1,5

72.Ţarko Ilin, Ljiljana Nešić, Ivana Maksimović, AnĊelko Mišković: Znaĉaj plodnosti i

kvaliteta zemljišnog supstrata za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Pregledni rad.

Institut za ratarstvo i pvrtarstvo, Novi Sad, Zbornik radova, Sveska 46, 2009. str.141-154. M 52-

1,5

Page 19: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

19

Напомена: Кандидат др Љиљана Нешић је у претходним изборним периодима као аутор

или коаутор објавила више поглавља у монографијама националног значаја (М44) :

1.В.Хаџић, Љиљана Нешић, М.Белић, Надежда Милојковић: Земљиште као природни ресурс у

производњи хране. Монографија - Тешки метали и пестициди у земљишту - Тешки метали и пестициди у

земљиштима Војводине (Ед. Р.Кастори), Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, 9-15, 1993.

2.Хаџић, В., Белић, М., Нешић Љиљана: Одредјивање механичког (текстурног - гранулометријског)

састава земљишта, поглавље у монографији Методе истраживања и одређивања физичких својстава

земљишта. Југословенско друштво за проучавање земљишта, Комисија за физику земљишта, стр. 17-32,

Нови Сад ,1997.

3. Хаџић, В., Нешић Љиљана, Белић, М.: Одредјивање ваздушних својстава и састава земљишног

ваздуха, поглавље у монографији Методе истраживања и одређивања физичких својстава земљишта.

Југословенско друштво за проучавање земљишта, Комисија за физику земљишта, стр.183-200, Нови Сад,

1997.

4. Бошњак, Дј., Хаџић, В., Нешић Љиљана, Белић, М.: Одређивање влажности земљишта, поглавље у

монографији Методе истраживања и одређивања физичких својстава земљишта. Југословенско друштво

за проучавање земљишта, Комисија за физику земљишта, стр.69-92, Нови Сад 1997.

5. Хаџић,В., Маринковић,Б., Нешић Љиљана, Белић, М.: Проблеми сабијања земљишта, поглавље у

монографији, Сабијање земљишта, Институт за пољопривредну технику и Научни институт за ратарство

и повртарство, стр. 1-18 , Нови Сад 1999.

6.Секулић, П., Хаџић, В., Убавић, М., Нешић, Љиљана : Захтеви семенских усева у односу на земљисте,

поглавље у Монографији »Семенарство«, ИСБН И део 86-80417-09-2 стр.312, Науцни институт за

ратарство и повртарство и Лабораторија за испитивање семена, Нови Сад, 2005, стр. 267- 305.

7.Белић, М., Нешић, Љ., Секулић, П., Васин, Ј., Дозет,Д.(2005): Могућност изградње рибњака на

халоморфним земљиштима, "Мелиорације у одрживој пољопривреди" Пољопривредни факултет,

Департман за уређење вода, Нови Сад, Тематски зборник радова, стр. 109-118.

8.Миливој Белић, Љиљана Нешић, Миодраг Димитријевић, Софија Петровић, Боривој Пејић: Поглавље

у монографији: Природне минералне сировине и могућност њихове употребе у пољопривредној

производњи и прехрамбеној индустрији; ИИИ Утицај промена водно-физичких својстава солоњеца

применом фосфогипса на принос и компоненте приноса пшенице.стр. 165-178. УДК: 631.445.53: 631.821

633.11-18 Савез пољопривредних инжењера и техничара, Геоинститут, Београд, 2006.

9.Нешић Љ., Белић М., Манојловић М., Васин Ј.: Земљиште – основа одрживе пољопривреде. Поглавље

у монографији: Ђубрење у одрживој пољопривреди, уредник Манојловић М., стр..35-44, Пољопривредни

факултет Нови Сад, 2008, ИСБН 978-86-7520-144-1.

Page 20: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

20

2.

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад)

звање број бодова основни бодови1 број радова са

СЦИ листе2

испуњеност

критеријума

(ДА или НЕ)

доцент

ванредни

професор

редовни професор 95.8> мин 24 88.5> мин 16 7> мин 3 да

1основни бодови = 1x8 (M21)+

1x5(M22)+5x3(M23)+1x3(M24)+1x3(M31)+14x1(M33)+1x5(M42)+13x2(M51)+1x1,5(M52)+

4x2(M86) = 88.5

2радови са SCI листе: М21 ( 1 рад.); М22 ( 1 рад.); М23 ( 5 рад.)

Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене:

III.3 остало

A. Признања, награде и одликовања за научни рад:

1.

2.

3.

B. Чланство у научним и стручним организацијама:

1. Друштво за проучавање земљишта Србије

2.

3.

упутсво

Page 21: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

21

III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора)

број цитата (без аутоцита):

извор:

највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а:

аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата

Milošević Nada A., Govedarica Mitar M., Ubavić Momĉilo, Hadţić Vladimir

B., Nešić Ljiljana M., Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za

kontrolu plodnosti Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39,

str. 93-100, 2003

15*

Nikolić Ratko, Hadţić Vladimir B., Savin Lazar, Furman Timofej, Nešić

Ljiljana M., Gligorić Radojka, Belić Milivoje, Tomić Milan,

Sabijanje zemljišta, uzroci, posledice, mere Zbornik radova Instituta za

ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 37-48, 2003

8*

Nešić Ljiljana, Pucarević Mira, Sekulić Petar, Belić Milivoj, Vasin Jovica,

Ćirić Vladimir, Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema

Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263,

2008

6*

*Извор: Српски цитaтни индекс од 2002 до 2012 год.

навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран:

аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија

1. Dimitrijevic, Miodrag; Petrovic, Sofija; Banjac, Borislav: WHEAT

BREEDING IN ABIOTIC STRESS CONDITIONS OF SOLONETZ,

Source: GENETIKA-BELGRADE Volume: 44 Issue: 1 Pages: 91-100 DOI:

10.2298/GENSR1201091D Published: 2012

M23

2. Manojlovic, Maja; Singh, Bal Ram :Trace elements in soils and food chains

of the Balkan region ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA

SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE Volume: 62 Issue: 8 Pages:

673-695 Published: 2012

M23

3. Dugalic, Goran; Krstic, Dragana; Jelic, Miodrag; et al. : Heavy metals,

organics and radioactivity in soil of western Serbia, Source: JOURNAL OF

HAZARDOUS MATERIALS Volume: 177 Issue: 1-3 Pages: 697-702 DOI:

10.1016/j.jhazmat.2009.12.087 Published: MAY 15 2010

M21

4. Simikic, Mirko; Dedovic, Nebojsa; Savin, Lazar; et al.: Influence of M23

30

Biblioteka Matice srpske Referalni centar 12.jun 2014. godine Na osnovu ličnog zahteva korisnika u junu 2014. godine urađena je citiranost radova za period od 1981. do juna 2014. godine u Indeksima naučnih citata (SCI CD 1981-1995, WoS:SCI-expanded 1996-June2014, Social Sciences Citation Index (SSCI)--1996-June2014, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1996-June2014, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)--1992-June2014, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)--2001-June2014).

упутство

Page 22: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

22

eccentric drawbar force on power delivery efficiency of a wheeled tractor

Source: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Volume: 36 Issue: 4 Pages: 486-500 DOI: 10.3906/tar-1012-1616 Published:

2012 5. Pekec, Sasa; Vrbek, Boris; Orlovic, Sasa; et al. Water dynamics and physical

characteristics of hydromorphic soils in southern Backa PERIODICUM

BIOLOGORUM Volume: 115 Issue: 3 Pages: 349-354 Published: SEP

2013

M23

6. Balesevic-Tubic, Svetlana; Dukic, Vojin; Marinkovic, Jelena; et al.:

Importance of microbiological fertilizer used in soybean production:

Agronomical and biological aspects, Source: AFRICAN JOURNAL OF

MICROBIOLOGY RESEARCH Volume: 5 Issue: 27 Pages: 4909-4916

DOI: 10.5897/AJMR11.925 Published: NOV 23 2011

M23

7. Petrovic, Sofija; Dimitrijevic, Miodrag; Cimpeanu, Mihai Sorin; et al.:

Spike yield stability in wheat grown under stress conditions of alkaline soil

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 10

Issue: 2 Pages: 480-484 Part: 2 Published: APR 2012

M23

8. Ponjican, Ondrej; Bajkin, Andjelko; Dimitrijevic, Aleksandra; et al. :The

effects of working parameters and tillage quality on rotary tiller specific

work requirement AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL

RESEARCH Volume: 6 Issue: 31 Pages: 6513-6524 Published: DEC 19

2011

M23

9. Sakan, Sanja M.; Sakan, Nenad M.; Dordevic, Dragana S. :Trace element

study in Tisa River and Danube alluvial sediment in Serbia

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH Volume: 28

Issue: 2 Pages: 234-245 Published: MAR 2013

M23

10. Markovic, Mirjana; Cupac, Svjetlana; Durovic, Rada; et al.: Assessment of

Heavy Metal and Pesticide Levels in Soil and Plant Products from

Agricultural Area of Belgrade, Serbia, Source: ARCHIVES OF

ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Volume:

58 Issue: 2 Pages: 341-351 DOI: 10.1007/s00244-009-9359-y Published:

FEB 2010

M22

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност)

звање

број цитата у

међународним

часописима

број цитата у домаћим

часописима

испуњеност

критеријума

(ДА или НЕ)

редовни

професор

30*

107**

да

* Извор: Библиотека Матице српске Реферални центар 12.јун 2014. године

**Извор: Српски цитaтни индекс од 2002 до 2012 год.

опис

Page 23: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

23

IV РАД У НАСТАВИ

IV.1а Извођење наставе (у последњем изборном периоду)

Основне академске студије

Предмет Врста

предмета Студијски програм: Семестар

Фонд часова

наставе и

вежби

Педологија обавезни Ратарство и повртарство II 5+2

Педологија обавезни Воћарство и

виноградарство II 5+2

Педологија обавезни Хортикултура II 5+2

Педологија обавезни Фитомедицина II 5+2

Педологија обавезни Агроекологија и

заштита животне

средине

II 5+2

Педологија обавезни Уређење вода III 4+2

Педологија обавезни Пејзажна архитектура III 4+2

Педологија обавезни Oпшти смер III 4+2

Заштита

земљишта

обавезни Агроекологија и

заштита животне

средине

IV 3+2

Педологогија и

агроекологија

обавезни Пољопривреднa техника II 2+1

Земљиште и

мелиорације

обавезни Aгроекономски I 2+0,5

Мелиоративна

педологија

изборни Ратарство и повртарство VI 3+2

Мастер академске студије

Предмет Врста

предмета Студијски програм: Семестар

Фонд часова

наставе и

вежби

Земљиште и

биљка

обавезни Земљиште и исхрана

биљака

Гајење њивских биљака

I 4+2

Агрогеологија изборни Земљиште и исхрана

биљака

II 2+2

Генеза и

класификација

земљишта

изборни Земљиште и исхрана

биљака

II 2+2

Деградација,

рекултивација и

биоремедијација

замљишта

изборни Земљиште и исхрана

биљака

II 2+2

Методе анализе

земљишта

изборни Земљиште и исхрана

биљака

II 2+2

упутство

Page 24: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

24 назив предмета:Физичка и хемијска својства земљишта

студијски програм:Агрономија

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад

степен студија: докторске фонд часова: 3+0

назив предмета:Савремени приступ класификацији земљишта

студијски програм:Агрономија

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад

степен студија: докторске фонд часова: 3+0

назив предмета:Заштита коришћење и уређење пољопривредног земљишта

студијски програм:Агрономија

установа:Пољопривредни факултет Нови Сад

степен студија: докторске фонд часова: 3+0

IV.1б Мишљење студената о педагошком раду

анкете

Наставни предмет Школ. год.

Оцена

студена

та

Број

анкетираних

студената

Педологија (обавезни предмет за биолошке студијске

програме)

2009/2010 4.68 164

2010/2011 4.52 254

2011/2012 4.62 312

Педологија (обавезни предмет за студијке програме

Пејзажна архитектура, Уређење вода и Општи )

2009/2010 4.65 52

2010/2011 4.57 54

2011/2012 4.45 45

Заштита земљишта (обавезни предмет)

2009/2010 4.54 18

2010/2011 4.76 18

2011/2012 4.65 29

Педологогија и агроекологија (обавезни предмет)

2009/2010 4.61 14

2010/2011 4.54 23

2011/2012 4.62 23

Земљиште и мелиорације (обавезни предмет)

2009/2010 4.61 31

2010/2011 4.54 66

2011/2012 4.68 69

Мелиоративна педологија (изборни предмет)

2009/2010 4.72 21

2010/2011 4.58 26

2011/2012 4.67 17

Средња оцена, на основу анкете изведене према Правилнику о самовредновању

студија, педагошког рада наставника и услова рада Пољопривредног факултета,

износи 4,61.

упутство

Page 25: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

25

остало

Ментор студентског рада Лазара Павловића под називом "Заслањивање земљишта градских

дрвореда", који је освојио :

1. Диплому I степена на XII међународној научно практичној конференцији "Наука и

студенти: нове идеје и решења" Државни пољопривредни институт у Кемерову, Русија

2013. године

2. Награду Универзитета у Новом Саду за научни рад, 2013. године.

Page 26: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

26

IV.2 Увођење нових области или наставних предмета

Кандидат је дао значајан допринос у увоĊењу нових предмети на Основним академским

студијама: „Заштита земљишта“ на студијском програму Агроекологија и заштита

животне средине, „Мелиоративна педологија“ на студијским програмима Ратарство и

повртарство и Уређењe заштитa и коришћењe вода. Такође, и на увођењу нових предмета

на Мастер академским студијама: Земљиште и биљка, Методе анализе земљишта,

Деградација, рекултивација и биоремедијација земљишта, и Докторским студијама: Физичка и хемијска својства земљишта, Савремени приступ класификацији земљишта и Заштита

коришћење и уређење пољопривредног земљишта.

IV.3а Уџбеници

аутори: аутори: Кукин А., Хаџић В., Нешић Љ., Белић М.

наслов: Агрогеологија ( 2007)

издавач: Пољопривредни факултет Нови Сад

ISBN: 978-86-7520-110-6

аутори: аутори: Владимир Хаџић, Миливој Белић, Љиљана Нешић

наслов: Практикум из Педологије (2004)

издавач: Пољопривредни факултет Нови Сад

ISBN:86S-7520-038-2

IV.3б Друга дидактичка средства

аутори:Даринка Богдановић, Сања Лазић, Миливој Белић, Љиљана Нешић и Владимир Ћирић

наслов:Узорковање земљишта и биљака за агрохемијске и педолошке анализе (2014)

издавач:Универзитет у Новом саду, Пољопривредни факултет

ISBN: ИСНБ 978-86-7520-291-2

уредник: Маја Манојловић

врста публикације: помоћни уџбеник

аутори:Миливој Белић, Љиљана Нешић и Владимир Ћирић

наслов:Поправка халоморфних земљишта

издавач:Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

уредник: Маја Манојловић

ISBN:978-86-7520-292-9

врста публикације:помоћни уџбеник

Page 27: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

27

IV.5 Остало

A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад:

1. 1. Захвалница поводом обележавања 50 рада Пољопривредног факултета у знак

признања за допринос унапређењу рада и развоја факултета

B. извођење наставе на универзитетима ван земље:

1.

2.

3.

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави)

звање оцена

студената уџбеник

остала дидактичка

средства

испуњеност критеријума

(ДА или НЕ)

доцент

ванредни професор 4,61 да да да

редовни професор 4.61 да да да

V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА

V.1а Менторство у завршним радовима

основне студије укупан број менторстава:

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова

презиме и име студента наслов рада област година

одбране

1. Бањац Бранислав Својства депосола и мере

техничке и биолошке

рекултивације

Педологија 2007

2. Крстић Дуња Биолошка рекултивација депонија

нафтне исплаке

Педологија 2012

3. Живковић Оливера Земљишта новосадских паркова Педологија 2013

4. Павловић Лазар Процес заслањивања земљишта

градских дрвореда

Педологија 2013

5. Стефановић Мина Сруктурно стање земљишта у

органској производњи

Педологија 2013

7

опис

Page 28: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

28

мастер студије или магистарске тезе укупан број менторстава:

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова

презиме и име студента наслов рада област година одбране

1. Ћирић Владимир Водно-физичка својства

чернозема, као чинилац

плодности у производњи

кукуруза

Педологија 2008

2. Дозет Душана Садржај никла у земљиштима

Срема

Педологија 2011

специјалистичке студије укупан број менторстава:

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова

презиме и име студента наслов рада област година одбране

1.

2.

3.

4.

5.

докторске дисертације укупан број менторстава:

презиме и име студента: Мачкић Ксенија

наслов рада: Водно-физичка својства карбонатног чернозема у условима наводњавања поврћа

факултет (универзитет): Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

област: Педологија и наводњавање датум одбране: очекује се у 2015

презиме и име студента: Тунгуз Весна

наслов рада: Утицај рудника термоелектране Гацко на оштећење земљишта

факултет (универзитет): Универзитет у источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

област: Педологија датум одбране: очекује се до краја године

Испуњеност услова за менторство на докторским студијама:

2

да

Page 29: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

29

V..1б Учешће у комисија за оцену и одбрану радовима

основне

студије

мастер студије

или маг. тезе

специјалисичке

студије

докторске

дисертације

број

учешћа 26 8 13

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком)

звање

менторство на

одбрањеним докт.

дисертацијама

учешће у комисија

у одбрањеним

докт. дисерт

испуњен критеријум

за менторство на

докт. дисерт.

испуњеност

критеријума

(ДА или НЕ)

редовни

професор не да

да не

опис

Page 30: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

30

VI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

VI.1 Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета

орган или тело факултет или Универзитет период

Изборно веће факултета Пољопривредни факултет

Нови Сад 2010. - 2013.

Члан Комисије за науку и сарадњу Пољопривредни факултет

Нови Сад 2006.-2008.

Члан радне групе за акредитацију

студиских програма основних

академских студија

Пољопривредни факултет

Нови Сад, Департман за

ратарство и повртарство.

2007.-2008.

Члан надзорног одбора Синдикалне

организације Пољопривредни факултет

Нови Сад од 2012. до сада

Председник Комисије за издавачку

делатност Пољопривредни факултет

Нови Сад од 2013. до сада

VI.2 Учешће у комисијама за изборе у звања број:

VI.3 Вођење професионалних (струковних) организација

организација функција период

Друштво за проучавање земљишта Србије Генерални секретар Од 2010. до сада

VI.4 Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација

скуп, конференција, манифестација функција година

IX. Конгрес, Југословенског Друштва за

проучавање земљишта, Конгрес, Нови

Сад

Члан секретаријата

конгресног одбора 1997

XI. Конгрес Друштва за проучавање

земљишта Србије и Црне Горе - Будва

Члан организационог

одбора 2005

XII. Конгрес, Друштва за проучавање

земљишта Србије, Нови Сад

Члан програмског

одбора 2009

XIII. Конгрес, Друштва за проучавање

земљишта Србије, Београд

Члан научног одбора 2013

VI.5 Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго

одбор, тело ... врста рада период

VI.6 Рецензије у научном часописима

часопис категорија

Зборник радова Института за ратарство и повртарство М51

Топола M52

5

Page 31: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

31

Члан Издавачког савета часописа Савремена пољопривреда М 51

VI.7 Учешће и руковођење научним и другим пројектима

1.назив пројекта: „Проучавање земљишта у циљу подизања његове плодности у САП

Војводини“.

финансиран (од кога): СИЗ за научни рад Војводине

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 1981-1985

руководилац: проф.др Владимир Хаџић, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

2.назив пројекта: „Проучавање земљишта у циљу његовог рационалног коришћења и

заштите

финансиран (од кога): СИЗ за научни рад Војводине“.

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 1986-1990

руководилац: проф. др Владимир Хаџић, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

3.назив пројекта: „ Проучавање састава и својстава земљишта у циљу његовог рационалног

коришћења заштите и ревитализације“.

финансиран (од кога): СИЗ за научни рад Војводине

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 1991-1995.

руководилац: проф.др Владимир Хаџић, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

4.назив пројекта: „Очување, заштита и коришћење земљишта и вода у природним

агроеколошким условима и наводњавању“

финансиран (од кога): Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 1996-2000

руководилац: проф. др Владимир Хаџић, Пољопривредни факултет, Нови Сад

5.назив пројекта: „Карактеризација и уреĊење земљишта за производњу високо вредне

хране од соје и сунцокрета“.

финансиран (од кога): Министарство за науку, технологију и развој, Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2002-2005

руководилац: проф.др Момчило Убавић, Пољопривредни факултет, Нови Сад

6.назив пројекта:“ Карактеризација и уређење земљишта за производњу високо вредне

хране од лековитог биља“.

финансиран (од кога): Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период : 2002-2005

руководилац: Проф.др Драго Радановић, Институт за проучавање лековитог биља „др Јосиф

Панчић“ Београд

7.назив пројекта:“ Карактеризација и уређење земљишта за производњу високо вредне

хране од поврћа“.

финансиран (од кога): Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије

Page 32: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

32

врста пројекта: Научно-истраживачка студија

период: 2002-2005

руководилац: др Ливија Максимовић, Институт за за ратарство и повртарство, Нови Сад

8.назив пројекта: „Технологија рекултивације деградираних пољопривредних земљишта“

финансиран од : Министарство за науку и заштиту животне средине Владе Републике

Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период 2005 - 2008

руководилац: проф др Петар Секулић, Институт за за ратарство и повртарство, Нови Сад

9.назив пројекта: “Минерализација органске материје - основа за рационалну примену

Ċубрива у циљу добијања високо вредних производа“

финансиран (од кога): Министарство за науку и заштиту животне средине Владе Републике

Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2005 - 2008

руководилац: проф. др Маја Чувардић, Пољопривредни факултет, Нови Сад

10.назив пројекта: „Рекултивација депонија исплаке и могућност ремедијације и

биоремедијације земљишта, отпадних вода и тешких талога акцидентно и инцидентно

контаминираних нафтом и њеним дериватима“.

финансиран (од кога): Министарство за науку и заштиту животне средине Владе Републике

Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2005 - 2008

руководилац: проф др Петар Секулић, Институт за за ратарство и повртарство, Нови Сад

11.назив пројекта:" Повећење продуктивности пољопривредних земљишта у функцији

одрживог развоја."

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2008 - 2011

руководилац: проф др Петар Секулић, руководилац пројектног задатка проф.др Љиљана Нешић

Институт за за ратарство и повртарство и Пољопривредни факултет, Нови Сад

12.назив пројекта: "ЗагаĊеност земљишта опасним и штетним материјама и могућност

примене различитих метода ремедијације."

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2008 - 2011

руководилац: др Ливија Максимовић, руководилац пројектног задатка проф.др Љиљана Нешић Институт за за ратарство и повртарство, Нови Сад

13.назив пројекта: Израда базе података педолошких профила Србије,

врста пројекта: Информациони систем

финансиран (од кога): Агенција за заштиту животне средине

период: 2008

руководилац: (Soil Information System “SIS” on Danube river basin.Georeferenced Soil

Database of Europe EC JRC).

14.назив пројекта: „ Стање, тенденције и могућности повећања плодности пољопривредног

земљишта у Војводини“.

Page 33: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

33

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2011-2014

руководилац: проф др Петар Секулић, научни саветник, Институт за за ратарство и

повртарство, Нови Сад

15.назив пројекта: „Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива,

биопрепарата и биолошких мера“.

финансиран (од кога): Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

врста пројекта: Научно-истраживачки пројекат

период: 2011-2014

руководилац: проф.др Маја Манојловић, Пољопривредни факултет, Нови Сад

16.назив пројекта: Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактори за

успешну производњу лињака

финансиран (од кога):Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

врста пројекта: развојни бр. пројекта 114-451-2104/2011

период:2011-2015

руководилац: Проф. Др Мирослав Ћирковић, Пољопривредни факултет Нови Сад

17.назив пројекта: Doprinos poljoprivrede cistoj okolini i zdravoj hrani (Agriculture Contribution

Towards Clean Environment and hHealthy Food, Croatia-Serbia, Croos border programme).

финансиран (од кога): EU

врста пројекта: IPA Croatia- Serbia, Cross- Border Programme

период:2013-2015

руководилац: проф. др Mаја Манојловић, Пољопривредни факултет Нови Сад

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници)

звање учеће на научним

пројектима (број)

учеће на другим

пројектима (број)

руковођење

пројектима (број)

испуњеност

критеријума

ванредни

професор 16 1

да

редовни

професор

опис

Page 34: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

34

VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници)

Анализирајићи досадашњи рад ванредног професора др Љиљане Нешић, Комисија позитивно

оцењује комплетну активност кандидата у области Педологије и агрохемије на пољу наставног,

научног и стручног рада као и осталих активности.

У последњем изборном периоду (2009-2014. године), др Љиљана Нешић је остварила укупан

индекс компетентности од 95,8 од тога из групе основних бодова 88,5 . Из групе М20 индекс

компетентности износи 31, при чему је по један рад објављен у часопису категорије М21 , М22 и

М24 а пет радова у часопису категорије М23, док је из групе М30 укупан индекс компетентности

22,5, од чега је 17 радова саопштено на скупу међународног значаја штампано у целини, а 11

радова штампано у изводу. Из групе М50 индекс компетентности износи 27,5, при чему је 13

радова штампано у часописима категорије М51, а 1 рад штампан у часопису категорије М52.

Кандидат др. Љиљана Нешић је у последњем изборном периоду објавила као коаутор монографију

националног значаја категорије М42, док је у претходном изборном периоду објавила девет

поглавља у монографијама националног значаја категорије М44. У периоду пре избора за

ванредног професора објавила је 72 рада са индексом компетентности од 131,4.

Укупни научни рад кандидата се огледа и у учешћу у 16 националних пројекта, као и у једном

међународном пројекту. Према подацима Рефералног центра Матице српске, укупна цитираност

кандидата у међународним часописима износи 35 (30 без аутоцитата), а према подацима СЦИ

Кобсон укупна цитираност кандидата у домаћим часописима је 107. Осим тога, учествовала је у

бројним теренским и лабораторијским радовима и коаутор је 52 стручна пројекта, студије и

елабората.

Од избора у звање ванредног професора др Љиљана Нешић успешно изводи наставу (од стране

студената оцењено високом оценом 4,61), на предметима у оквиру основних студија: Педологија,

Заштита земљишта, Земљиште и мелиорације, Педологија и агроекологија (обавезни предмети),

Мелиоративна педологија, Оштећење земљишта и рекултивација (изборни предмети), као и на

предметима у оквиру дипломских-мастер студија: Земљиште и биљка (за део педологије),

Агрогеологија, Генеза и класификација земљишта, Деградација, рекултивација и биоремедијација

земљишта (за део педологије), Методе анализе земљишта (за део педологије), као и на три изборна

предмета на докторским студијама. Коаутор је једног уџбеника из Агрогеологије као саставни део

курса из Педологије и једног практикума из Педологије.

Кандидат проф. др Љиљана Нешић је била ментор 7 и члан комисије у 26 одбрањених завршних

радова на основним студијама. Била је ментор 1 одбрањеног магистарског и 1 одбрањеног мастер

рада и члан комисије у 8 одбрањених магистраских теза и мастер радова на Пољопривредном

факултету у Новом Саду. Члан је комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду 6

докторских дисертација на Пољопривредном факултету у Новом Саду, 4 на Пољопривредном

факултету у Београду и 1 на Природно математичком факултету Универзитета у Београду.

Ментор је две докторске дисертације које су у току.

У досадашњој каријери кандидат је активно учествовала у раду Изборног већа факултета, била

члан Комисије за науку и сарадњу а тренутно је члан Надзорног одбора синдикалне организације и

председник Комисије за издавачку делатност.

Кандидат др. Љиљана Нешић је учествовала у организацији и вођењу три научно-стручна

национална и једног интернационалног скупа. Члан је издавчаког савета часописа од националног

значаја (Савремена пољопривреда) и рецезент у два национална часописа.

Од страних језика задовољавајуће говори чита и пише руски и енглески.

Из напред наведеног може се закључити да се проф. др Љиљана Нешић развила у врсног

педагошког и научног радника и да испуњава већину услова за избор у наставно звање редовног

професора осим менторства у изради одбрањене докторске дисертације, те из тих разлога

Комисија предлаже да се кандидат др Љиљана Нешић поново изабере у звање ванредног

професора.

Page 35: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

35

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ

КАНДИДАТА ПОСЕБНО

На конкурс за избор у звање једног ванредног или редовног професора за ужу научну

област Педологија и агрохемија пријавио се један кандидат, др Љиљана Нешић, ванредни

професор.

На основу анализе досадашњег рада и постигнутих резултата др Љиљане Нешић,

ванредног професора, Комисија је једногласно констатовала да је кандидат у досадашњем

раду постигао значајне резултате у настави и научно-истраживачком раду. Има коректан

однос према студентима и колегама, радо прихвата сарадњу, заједнички рад и даје

несебичну помоћ. Као педагог проф. др Љиљана Нешић ради на усавршавању и

осавремењивању програма наставе у циљу лакшег савлађивања наставног градива.

У научном и стручном раду др Љиљана Нешић, веома активно учествује као сарадник

на темама у оквиру научних пројеката. У научно-истраживачком раду до сада је била

највише оријентисана на проблематику генезе и класификације земљишта, контроле

плодности земљишта, уређења и заштите земљишта од деградације као и на проблеме

рекултивације земљишта. Сагледавајући остварене резултате у наставном, научном и стручном раду можемо да

закључимо да кандидат има:

звање ванредног професора Универзитета у Новом Саду од 08. 10.2009.

године,

способност за наставни и научни рад,

менторство и чланство у комисијама за израду дипломских, магистарских,

мастер радова и докторских дисертација, али нема менторство у изради

одбрањене докторске дисертације,

уџбеник и практикум,

ауторство или коауторство 1 монографије и 9 поглавља у монографијама

националног значаја,

6 објављених и 1 прихваћен рад у међународним часописимa са SCI,

већи број научних радова у домаћим и у страним националним часописима,

30 цитата у међународним научним часописима

већи број саопштења на међународним и домаћим научним скуповима,

учешће у научно-истраживачким пројектима,

ауторство или коауторство у 52 студије

сарадњу са колегама у земљи и у земљама из окружења,

коректан однос према студентима и колегама.

Презентовани подаци указују на испуњеност услова из Правилника о ближим условима

за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, у пољу техничко-

технолошких наука (усвојених 24.06.2010., на основу члана 64. став 11. Закона о

високом образовања и члана 73. тачка 15. Статута Универзитета у Новом Саду). Из

свеукупне анализе педагошког и научно-истаживачког рада кандидата, Комисија је

мишљења да кандидат др Љиљана Нешић, ванредни професор, испуњава све услове за

поновни избор у звање наставника – ванредног професора на Пољопривредном

факултету Универзитета у Новом Саду.

Page 36: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

36

У зависности од звања попуните један од следећих извештаја:

кратак извештај ДОЦЕНТ

кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Page 37: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - polj.uns.ac.rspolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Ljiljana-Nešić-2014... · 4 Pekec Sasa, Belic Milivoj, Nesic Ljiljana, Orlovic

37

ИX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Из напред наведеног може се закључити да се проф. др Љиљана Нешић развила у врсног

педагошког и научног радника и да испуњава већину услова за избор у наставно звање редовног

професора осим менторства у изради одбрањене докторске дисертације, те из тих разлога

Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета у Новом Саду и Сенату

Универзитета у Новом Саду да се др Љиљана Нешић ванредни професор, поново

изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДОЛОГИЈА И

АГРОХЕМИЈА.

датум: 26.06.2014.

Др Даринка Богдановић, редовни професор

председник комисије

Др Миливој Белић, редовни професор

члан 1

Др Александар Ђорђевић, редовни професор

члан 2