of 172 /172
APA ? TUJUANYA

KETRAMPILAN ELEKTRONIKA

Embed Size (px)

Text of KETRAMPILAN ELEKTRONIKA

AIA ` TUIUANYA MLMAHAMI AILIKASI ILMU LLLKTRONIKA DALAM KLHIDUIAN SLHARI HARI MLMAHAMI SISTLM KLRIA RANCKAIAN LLLKTRONIKA. SC LANCAKAH AWAL MLMASUKI I.T. SC LKAL KLTRAMIILAN MLMASUKI DUNIA KLRIA ACI YANC TIDAK MLLANIUTKAN TIDAK UTA TLHNOLOCI TLRMOTIVASI UNTUK MLNYLLIDIKI/MLNLLITIACALAH UKU YANC ANDA ILLAIARI SLTIAIACALAH UKU YANC ANDA ILLAIARI SLTIAI HARI WALAU SATU AYAT. HARI WALAU SATU AYAT.SLTLLAH DIACA SILAHKAN DIIRAKTLKKAN. SLTLLAH DIACA SILAHKAN DIIRAKTLKKAN.IANCAN TAKUT SALAH DALAM LLAIARIANCAN TAKUT SALAH DALAM LLAIAR LLLKTRONIKA LLLKTRONIKASILAHKAN LRTANYA ILA LLUM ISA ATAUSILAHKAN LRTANYA ILA LLUM ISA ATAU RACU. RACU.SLLALU LRIIKIR YANC INOVATII SLLALU LRIIKIR YANC INOVATIILRWAWASAN IAUH KL DLIAN (IOCL CASTINC) LRWAWASAN IAUH KL DLIAN (IOCL CASTINC)IANCAN ILRNAH LKATA TIDAK ISAIANCAN ILRNAH LKATA TIDAK ISA LRKATALAH LLUM ISA LRKATALAH LLUM ISAILNCLTAHUAN DASAR LISTRIK1.1 P|NG|RT|AN DASAR ||STR|KA.ILNCHANTAR. MLNURUT ILMU LISTRIK DIADCI MLNIADI:1.KONDUKTORLNDA YANC MUDAH DIALIRI LISTRIK.CONTOHLSIAIRALMUNIUMTLMACALMASILRAK. ISOLATORSUATU LNDA YANC TIDAK ISA DIALIRI ARUS LISTRIK.CONTOH:KAINKLRTASKARLTILASTIKLONITKACA. SLMIKONDUKTORSUATU LNDA SLTLNCAH ILNCHANTAR ATAU SLTLNCAH ISOLATOR.CONTOHCLRMANIUM(CL)SILIKON(SI)AHAN INI SLACAI AHAN DASAR ILMUATAN TRANSISTOR DAN DIODLNO NOBAHAN PENCHANTAR BAHAN PENCHANTARTAHANAN ]EN!S(OHN TAHANAN ]EN!S(OHN NN )/N NN )/N11 ALUN!N!UN ALUN!N!UN O,03 O,0322 A!R RAKSA A!R RAKSA 0,3S7 0,3S733 ARANC ARANC 13 13 100 10044 BES! BES! 0,13 0,13SS B!SNUTH B!SNUTH 1,2 1,266 PERAK PERAK 0,163 0,16377 SENC SENC 0,061 0,06188 TENBACA TENBACA 0,017S 0,017S33 T!NAH T!NAH 0,13 0,1310 10 ENAS ENAS 0,022 0,02211 11 KUN!NCAN KUN!NCAN 0,08 0,0812 12 N!KEL N!KEL 0,120,12 -- 0,42 0,4213 13 N!KRON N!KRON 1,0 1,0AYO SLKARANC LLAIAR LLLKTRONIKA.LLLKTRONIKA ANYAK MANIAATNYA.WALAUIUN SULITNYA MLMUSINCKAN KLIALA.TLTAII SUDAH MLNIADI KLWAIIAN SISWAIURUSAN IIA.INI MLRUIAKAN CIRI KHAS SLKOLAH KITA.OYL! OYL! YLS!PERPINDAHAN ELEKTRON DARI 5UATU TITIK KE TITIK LAIN2.1 5UMBER LI5TRIKBATERAIACCUMULATORGENERATORDINAMO5OLAR CELL2.2 JENI5 5UMBER LI5TRIKA. LI5TRIK ARU5 5EARAH (DC=DIRECT CURENT). ILNIS SUMLR LISTRIKA.ARUS SEARAH (DC=DlRECT CURRENT)SUATU SUMLR LITRIK DIMANA ARUS DAN TLCANCANNYA DALAM SLTIAI DLTIKNYA SLLALU KONSTAN / TLTAII & V+ + + +TARUS LISTRIK OLIK ALIK (AC=ALDTLRNATINC CURRLNT)SUATU SUMLR LISTRIK DIMANA ARUS DAN TLCANCANCAN SLTIAI DLTIKNYA SLLALU LRUAH UAH DALAM SLTIAI DLTIKNYAI &V + +-TTLISTRIK ILRTAMA KALI DITLMUKAN OLLHANCSA YUNANI.TLTAII MLRLKA LLUM ISA MLMUKTIKAN SLCARA ILMIAH.IADA TAHUN 17 - 18OOLLH ANCSA ILRANCISYANC LRNAMA:AR||S AGUST|N U|UM8DARI ILRCOAANYA MLRLKA LRILNDAIAT,MUATAN LISTRIK DIACI : MUATAN LISTRIK IOSITII MUATAN LISTRIK NLCATII MUATAN LISTRIK NLCATIIDIMANA AIAILA KUTUINYA SLILNIS AKAN TOLAK MLNOLAKAIAILA KUTUINYA LRLAWANAN AKAN TARIK MLNARIK.LSARNYA MUATAN LISTRIKDINYATAKAN O SATUANYA COULOUM, LSARNYA CAYA TARIK/TOLAK:I= CAYA TARIKK= KONTANTAO= MUATAN LISTRIKR = jaiak anlai oIoklion

7" " AIAILA IADA KAWAT ILNCHANTARAIAILA IADA KAWAT ILNCHANTAR TLRUS MLNLRUS TLRIADITLRUS MLNLRUS TLRIADI ILMINDAHANATAU ALIRAN MUATANILMINDAHANATAU ALIRAN MUATAN MAKA DLM ILNCHANTAR TLRSLUTMAKA DLM ILNCHANTAR TLRSLUT ADA ARUS LISTRIK. ADA ARUS LISTRIK.LLLKTRON LLLKTRON TLRSLUT DAIATLLLKTRON LLLKTRON TLRSLUT DAIAT LRIINDAH KARLNA ADANYA MLDANLRIINDAH KARLNA ADANYA MLDAN LISTRIK LISTRIK

AIA YANC DIMAKSUD TLCANCAN LISTRIK`KLMAMIUAN UNTUK MLLAKUKAN SUATU DORONCAN/ILRIINDAHAN LLLKTRON DARI TLMIAT KL TLMIAT LAINNYA IADA SUATU ILNCHANTAR.SATUANTLCANCAN LISTRIK ADALAH VOLT DISINCKATVINI SLACAI ILNCHORMATANKLIADA SARIANA ITALIAILNLMU LLLMLN VOLTA YANC LRNAMAALLSANDRO CUISLIIL ANTONIO ANASTASIO VOLTAIADA TAHUN 1755- 1857DIMANA MLNURUT MLRLKA ADALAH: DIMANA MLNURUT MLRLKA ADALAH:1 MLCA VOLT = 1OOO.OOO VOLT 1 MLCA VOLT = 1OOO.OOO VOLT1 KILO VOLT= 1OOO VOLT 1 KILO VOLT= 1OOO VOLT1 VOLT 1 VOLT = 1OOO niIi VOLT = 1OOO niIi VOLT1 VOLT 1 VOLT = 1OOO.OOO MICRO VOLT = 1OOO.OOO MICRO VOLT ANYAKNYA ARUS LISTRIK DALAMANYAKNYA ARUS LISTRIK DALAM SLTIAI DLTIKNYA DALAM SUATUSLTIAI DLTIKNYA DALAM SUATU ILNCHANTAR. ILNCHANTAR.KUAT ARUS LISTRIK SATUANYA AMILRL KUAT ARUS LISTRIK SATUANYA AMILRLSLACAI ILNCHORMATAN SLORANCSLACAI ILNCHORMATAN SLORANC SARIANA ILRANCIS YANC LRNAMASARIANA ILRANCIS YANC LRNAMA ANDRL MARIL AMILRL IADA TAHUN ANDRL MARIL AMILRL IADA TAHUN17551755 - - 18 18ADAIUN MLNURUT MLRLKA KUAT ARUS DISIMULKANIDIMANA 1 KILO AMPERE(1 KA)= 1000 A 1 KILO AMPERE(1 KA)= 1000 A1 AMPERE 1 AMPERE = 1000 mI!I A = 1000 mI!I A1 AMPERE 1 AMPERE = 1000 mIcrn A = 1000 mIcrn A TAHANAN LISTRIK /HAMATAN LISTRIK TAHANAN LISTRIK /HAMATAN LISTRIK AHASA INCCRIS RLSISTANCL AHASA INCCRIS RLSISTANCL SATUAN YANC DICUNAKAN ADALAHSATUAN YANC DICUNAKAN ADALAH OHM( OHM() )SIMUL TAHANAN SIMUL TAHANANSLACAI ILNCHORMATAN TLRHADAISLACAI ILNCHORMATAN TLRHADAI SARIANA ILMAN YANC LRNAMA: SARIANA ILMAN YANC LRNAMA:CLORCL SIMON OHM 1787CLORCL SIMON OHM 1787 -- 185O 185OMLNURUT MLRLKA: MLNURUT MLRLKA:DALAM SUATUILNCHANTAR LSARNYA ARUS YANC MLNCALIR SLLALU LRANDINC TLRALIK DLNCAN LSARNYA HAMATAN LISTRIK YANC IADA ILNCAHANTA TLRSLUTDISAMIINC ITU DIILNCARUHIOLLH: DISAMIINC ITU DIILNCARUHIOLLH:1.IANIANC ILNCHANTAR. 1.IANIANC ILNCHANTAR.. LUAS ILNAMIANC ILNCHANTAR . LUAS ILNAMIANC ILNCHANTAR. ILNIS ILNCHANTAR . ILNIS ILNCHANTARD!NANA NENURUT HUKUN OHN D!NANA NENURUT HUKUN OHN1N 1Nl= 1000.000 OHN l= 1000.000 OHN1N 1Nl=1000 K l=1000 Kl l1K 1Kl = 1000 OHN l = 1000 OHNFUNCS! TAHANAN ADALAH: FUNCS! TAHANAN ADALAH:NTNENCHANBAT ECEPATAN ARS L!STR! NTNENCHANBAT ECEPATAN ARS L!STR!DAR! PERNYATAN D!ATAS DAPAT D!RUNUSKAN DAR! PERNYATAN D!ATAS DAPAT D!RUNUSKAN! =! = #'Contoh soal Contoh soalSebuah solder listrik memiliki hambatan listrikSebuah solder listrik memiliki hambatan listrik sebesar 1k sebesar 1kl dipasang tegangan listrik sebesarl dipasang tegangan listrik sebesar 220 volt.berapakah arus listrik yang mengalir220 volt.berapakah arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut dalam setiappada penghantar tersebut dalam setiap detiknya? detiknya?jawab: jawab:Diketv= 220 v Diketv= 220 vR = 1K R = 1Kl lDitanyakanDitanyakan Berapa kuat arus ( ! ) Berapa kuat arus ( ! )AWAB AWAB!= !=!=!= !=!= 0,22 Ampere 0,22 Ampere#'

'A.RANCKAIAN SLRIILA TAHANAN LISTRIK DIRANCKAI SLCARA SLRI /DLRLTMAKA NILAI TAHANAN ITU AKAN LRTAMAH, SHCDAIAT DIRUMUSKAN:R s = R1 + R 0 0ll 0 0l lR1 R1 R2 R2RS =R1 R2 RS =R1 R2Rs = 00 Rs = 00RS = 100RS = 100 l lA ABB1/RP =1/RP =

# #

R1 R1R2 R21/RP = 1/RP =100100 l l

100100 l lRP =RP =

A ABBR4 R4R2 R2R1 R1R2 R2R3 R3R SP =R SP =

# ## #

BBR4 R4R1 R1R2 R2R3 R3R1 = 100 R1 = 100R2 = 100 R2 = 100R3 =0 R3 =0R4 =0R4 =0 A AARNA ARNACELANC CELANC! ! !! !! !!! !!! !v !vH!TAN H!TAN 00 ENASENAS PERAK 10 PERAK 10TAKTAK BERWARNA BERWARNA20 20COLAT COLAT 11 11 00NERAH NERAH 22 22 00 00]!NCCA ]!NCCA 33 33 000 000N!NC N!NC 44 44 0000 0000H!]A H!]A SS SS 00000 00000B!R B!R 66 66 000000 000000NC NC 77 77 0000000 0000000AB AB AB AB 88 88 00000000 00000000PT!H PT!H 33 33 000000000 0000000001.4cara membaca nilai hambatan 1.4cara membaca nilai hambatanDAYA LISTRIK :KLMIUAN UNTUK MLLAKUKAN USAHARUMUSP /W = V X IDinana I= KUAT ARUS LISTRIK SATUANNYAAMILRV =TLCANCAN LISTRIK SATUANYAVOLT.W = DAYA LISTRIKSATUANYA WATTD!NANA D!NANA1 NW= 1000.000 WATT 1 NW= 1000.000 WATT1 NW=1000 KW 1 NW=1000 KW1KW= 1000 WATT 1KW= 1000 WATT1 W = 1000 mili watt 1 W = 1000 mili wattContoh soal: Contoh soal:Tiga buah peralatan listrik masing masing memlikiTiga buah peralatan listrik masing masing memliki daya, tv 220v 12 watt, kipas 220v 2 watt dandaya, tv 220v 12 watt, kipas 220v 2 watt dan booster 220v 10 watt,dihubungkan tegangan listrikbooster 220v 10 watt,dihubungkan tegangan listrik 220v 2Ampere 220v 2AmpereHitung Hitunga.Berapa ampere sekring (fuse) yang terpasang pd setiapa.Berapa ampere sekring (fuse) yang terpasang pd setiap peralatan tsb supaya peralatan listrik tersebut tidak cepatperalatan tsb supaya peralatan listrik tersebut tidak cepat rusak. rusak.b.Hitung berapa nilai hambatanya. b.Hitung berapa nilai hambatanya.C.Hitung arus totalnya C.Hitung arus totalnyad.Beapakah cadangan daya yg belum digunakan d.Beapakah cadangan daya yg belum digunakane.Apa yang tejadi bila salah satu alat tersebut terjadi overload. e.Apa yang tejadi bila salah satu alat tersebut terjadi overload.

A AA A A A2A 2A220 v 220 v1VAR|A8|| R|S|STR (VR) ATAU YANG S|R|NG D|S|8UT PT|NS|M|T|R.IUNCSINYA UNTUK AIA` IUNCSINYA UNTUK AIA`MLNCATUR KLRAS LLMAHNYA SUARA MLNCATUR KLRAS LLMAHNYA SUARAMLNURUT ILNISNYA: MLNURUT ILNISNYA:a.polonsio nono a.polonsio nonol.sloioo l.sloiooc.aIancoc.aIanco PRE AMPRHEADDR!vER DR!vER DR!vER DR!vER!N !NOUT OUTCRUND CRUNDPRE AMPLDR!vER DR!vER DR!vER DR!vER!N !NOUT OUTCRUND CRUNDR RL LSIMUL TRIMIOTIUNCSINYA:UNTUK MLNCATUR LSAR KLCILNYAARUS/TLCANCAN DALAM SUATURANCKAIAN.3.NECAT!vE TENPERATURE COEF!S!ON 3.NECAT!vE TENPERATURE COEF!S!ONFUNCS!NYA: FUNCS!NYA:NENCATUR KESETAB!LAN SUHU PADA SUATUNENCATUR KESETAB!LAN SUHU PADA SUATU RANCKA!AN TRANS!STOR. RANCKA!AN TRANS!STOR.Apabila Apabila suhu suhudingin dinginharga hargahambatanya hambatanya besar besartetapi tetapiapabila apabilapanas panasnilai nilaihambatanya hambatanya menjadi menjadiLebih Lebihkecil kecil. .IUNCSINYA:UNTUK MLNCATUR ILRATAAN CLRAKAN LLLKTRON IADA CRT( LAYAR MONITOR DAN TLLLVISI)SIMUL CAMAR :Sualu lahanan vang niIainva dapal loiulah kaiona pongaiuh cahava.liIa cuaca goIap niIai lahanannva nonlosai.lolapi liIa kona sisnai niIai lahanannva akan nongociI.Iungsinva:Unluk sakIai aulonalisSakIai Ianpu jaIan iavaLanpu unluk foloLanpu aIaianSualu lahanan Iisliik dinana lahannva loilual daii kaval nokIon/nikion.Iungsinva:Digunakan unluk nonguiangi aius vang losai daIan ponghanlai.Conloh:Digunakan aulo slail: ToIovisiMoniloiKuIkasMosin goijaji.1 KONDLNSATOR KLRAMIKSIMULIUNCSINYA:KOILINC IRLKWLNSI TINCCIKOILINC IRLKWLNSI SUARA /AUDIO( DIATAS 1OOnI )UKURAN YANC SLRINCDIIAKAI:1 IARAD = 1OOO.OOO MICRO IARAD1 MICRO IARAD = 1OOO.OOO IIKO IARAD1 NANO IARAD(nf) = 1OOO pf1 KILO IIKO= 1OOO II100 n 100 n= 100.000 pf = 100.000 pf= 100kp = 100kp= .1 = .1100 kp 100 kp.1 .1= == =CARA NENBACA KONDENSATOR CARA NENBACA KONDENSATOR SIMUL LLCO: IUNCSINYA: UNTUK KOILINC(ILNLRUS) AUDIO IRLKWLNSI RLNDAH. ILRATA ARUS / TLCANCAN LISTRIK ILNIMIANARUS / TLCANCAN LISTRIKCARA MLNYUSUN KONDLNSATOR:A. RANCKAIAN SLRI 10.0v 10.0v 10.0v 10.0vCP = 1/C1 1/C 2 CP = 1/C1 1/C 2CP = 1/10NF.0v1/10NF. 0 v CP = 1/10NF.0v1/10NF. 0 vv1 v2 v1 v2= 0v0 v = 0v0 v=NF. 100 v =NF. 100 vB.RANCKA!AN PARALEL B.RANCKA!AN PARALEL10.0v 10.0v10.0v 10.0vCP = C 1C 2CP = C 1C 2 v=0 v=0CP = 10 .0v10. 0 v CP = 10 .0v10. 0 vCP = 20 . 0vCP = 20 . 0v BENT NYATA BENT NYATA2.3.KONDENSATOR N!LAR 2.3.KONDENSATOR N!LARS!NBULS!NBUL FUNCS!NYA: FUNCS!NYA:D!CUNAKAN UNTUK BY PASSD!CUNAKAN UNTUK BY PASS FREKWENS! RENDAH. FREKWENS! RENDAH.KOPL!NC FREKWENS! RENDAH KOPL!NC FREKWENS! RENDAHBENTU NYATA BENTU NYATA2.4 KONDENSATOR vAR!ABLE 2.4 KONDENSATOR vAR!ABLEAPAS!TAS 0 S/D S00PF APAS!TAS 0 S/D S00PFFUNCS!NYA: FUNCS!NYA:NEN!L!H CELONBANC NEN!L!H CELONBANCC1 C1 C2 C2BENTUK NYATA BENTUK NYATAfp fpfo foFa=4Khz (f.oFa=4Khz (f.o -- f p) f p)Fp= frekwnsi Pemancar Fp= frekwnsi PemancarFo=prekwensi oscilator Fo=prekwensi oscilatorFa = frekwnsi antara besarnyaFa = frekwnsi antara besarnya 4 Khz untuk AN 4 Khz untuk AN dandan 10,7 untuk FN 10,7 untuk FNC1 C1C2 C22. kandensator trimer 2. kandensator trimerFungsinya FungsinyaUntuk memfokuskan gelombang radio Untuk memfokuskan gelombang radio2.7 kondensator kertas 2.7 kondensator kertassimbul simbulRAN RAN220 PF 220 PF330 PF 330 PF470 PF 470 PFS00 PF S00 PFFUNCS!: FUNCS!:D!CUNAKAN UNTUK KOPL!NC OSC!LATOR D!CUNAKAN UNTUK KOPL!NC OSC!LATORADAILNIS :UNTUK SISTLM MODULASI IM =1O,7MhzUNTUK SISTLM MODULASI AM = 455 KhzSinluI:!NPUT !NPUTOUTPUT OUTPUT.1 TRAIO ILNURUN TLCANCAN0v 0v110v 110v220v 220v0v 0v110v 110v0v 0v220v 220v0v 0v6v 6v12v 12v110v 110v4, v 4, v3v 3v0v 0v220v 220v12 v 12 vCT CT12v 12v110v 110v0v 0vBENTUK NYATA BENTUK NYATACT CTFUNCS!NYA : SEBACA! PENBAL!K FASE FUNCS!NYA : SEBACA! PENBAL!K FASE11223344

11223344

!T 131 !T 131OT 240 OT 2403. SPOOL ANTENA 3. SPOOL ANTENAFUNCS!NYA UNTUK NEN!L!H CELONBANC FUNCS!NYA UNTUK NEN!L!H CELONBANC3.6 KUNPARAN 3.6 KUNPARAN3.7 TRAFO NF 3.7 TRAFO NFccL LH!TAN H!TAN PUT!H PUT!HKUN!NC KUN!NCNF UNTUK A.N. NF UNTUK A.N.UNTUK FN UNTUK FNORANYE ORANYE B!RU B!RU MLMILRTINCCI TINCKAT SLLLKTIIITAS MLMILRTINCCI DAYA IILAH MLNCCUATKAN IRLOWLNSI ANTARA3.8 SPOOL OSC!LATOR 3.8 SPOOL OSC!LATORColektor TR N!ER Colektor TR N!ERDAR! !F ! DAR! !F !CROND CRONDE EN!TOR TR N!ER E EN!TOR TR N!ERvARCO vARCOBENTUK SPOOL OSC!LATOR BENTUK SPOOL OSC!LATORCONTOH:SILIKON DAN CLRMANIUMKL DUANYAMLMILIKI 4 UAH LLLKTRON IADA KULIT TLRLUARNNYA,oIoklion pada kuIil loiIuai akan nudah sokaIi Iopas di ikalanva sohingga nonjadi oIoklion lolas.dg donikianapaliIa diloii lonaga/ onoigi panas naka akan lanvak oIoklion vang Iopas.ApaliIaApaliIa 80mI knnduktnr murnI dicanpuii /dicanpuii / dikoloii dg lahan Iain loiloinlukIah sonidikoloii dg lahan Iain loiloinlukIah soni kondukloi lidak nuini. kondukloi lidak nuini. Slg lahanSlg lahan canpuianva alon loivaIonsi liga alau aloncanpuianva alon loivaIonsi liga alau alon vang loivaIonsi Iina. vang loivaIonsi Iina.AIAILA soni kondukloi nuini dilanlahkanAIAILA soni kondukloi nuini dilanlahkan alon alon vang loivaIonsi Iina vang loivaIonsi Iina ,naka loilonlukIah,naka loilonlukIah soni kondukloi jonis N.LIoklion loiIuaisoni kondukloi jonis N.LIoklion loiIuai vang loivaIonsi Iina akan loiusahahavang loivaIonsi Iina akan loiusahaha nongadakan ikalan kovaIon dg alon soninongadakan ikalan kovaIon dg alon soni kondukloi nuini.kaiona vang dilanlahkan inikondukloi nuini.kaiona vang dilanlahkan ini noniIiki Iina luah oIoklion ,nakanoniIiki Iina luah oIoklion ,naka loijadiIahloijadiIah koIolihan salu oIoklion koIolihan salu oIoklion pada saal loiikalanpada saal loiikalan kovaIon dg alon soni kondukloikovaIon dg alon soni kondukloi nuini.oIoklion vang ldk dpl pasangan di sllnuini.oIoklion vang ldk dpl pasangan di sll oIolion sisa,oIokion oIolion sisa,oIokion iniini Lonah sokaIi loihadap inli.Dongan donikian apaliIa dilanlahhkan onoigi vang cukup kociI saja naka sudah nanpu Iopas daii ikalanva,shg nonjadi oIoklion lolasAlon vang dilanlahkan di sll alon donoi.sodang soni kondukloi vang loilonluk dsll soni kondukloi jonis N CERNAN!NCERNAN!N NRN! NRN! CERNAN!N ]EN!S CERNAN!N ]EN!S NN" " ILA CLRMANIUM MURNIILA CLRMANIUM MURNI DITAMAHKAN ATOM YC LVALLNSIDITAMAHKAN ATOM YC LVALLNSI TICA MAKA TLRLNTUKLAH SLMITICA MAKA TLRLNTUKLAH SLMI KONDUKTOR ILNIS ' I . KONDUKTOR ILNIS ' I . Alon vang dilanlahkan akan soIaIu loiikalanAlon vang dilanlahkan akan soIaIu loiikalan socaia kovaIon dongan soni kondukloi nuini. socaia kovaIon dongan soni kondukloi nuini.Kaiona vang dilanlahkan lovaIosiKaiona vang dilanlahkan lovaIosi onpal,ponanlahva loivaIosi liga,naka akanonpal,ponanlahva loivaIosi liga,naka akan soIaIu kokuiangan salu oIoklion soliap alonsoIaIu kokuiangan salu oIoklion soliap alon pasangan/loijadi lonpal kosong. pasangan/loijadi lonpal kosong. Tonpal lsl dsll hoIo Tonpal lsl dsll hoIoCERNAN!NCERNAN!Njenis P jenis PPP NN

4.1.4 D!ODE SEN! KONDUKTOR 4.1.4 D!ODE SEN! KONDUKTOR FORWARD/NAU FORWARD/NAUPP NN

REvERSE/NUNDUR REvERSE/NUNDURANODE ANODE KATODE KATODES!NBUL D!ODE S!NBUL D!ODEA AKKBENTUK NYATA BENTUK NYATA3322 4411S!NBL PRO S!NBL PROKUPROK KUPROKD!ODE FORWARD D!ODE FORWARD NENYALA NENYALAREvERSE REvERSE REvERSE REvERSENAT! NAT!PENYEARAHSETENCAH CELONBANC PENYEARAHSETENCAH CELONBANCPENYEARAH SATU CELONBANCPENYEARAH SATU CELONBANC D1 D1D2 D2 D3 D3D4 D4 PENYEARAH SATU CELONBANC DC TRAFO CT PENYEARAH SATU CELONBANC DC TRAFO CT1. 1. DIODL SILIKON DIODL SILIKONIUNCSINYA ILNYLARAH ARUS. IUNCSINYA ILNYLARAH ARUS.IUNCSINYA IUNCSINYAUNTUK MLNYLTAILKAN TLCANCANUNTUK MLNYLTAILKAN TLCANCAN LISTRIK LISTRIK IUNCSINYA ILNYLARAH SINYALIASANYA MLMILIKI TYIL IN O ATAU IN 148!N 148 !N 148DIODL INI IADA DASARNYA CAUNCAN ANTARADIODL DAN KAIASITOR.CUNANYA UNTUK MLMILIH CLLOMNCMLRUIAKAN CAUNCAN LMIAT UAHMLRUIAKAN CAUNCAN LMIAT UAH DIODL YANC DIIADIKAN SATU DIODL YANC DIIADIKAN SATUAC ACAC AC

FUNCS!NYA SEBACA! PENYEARAH SATUFUNCS!NYA SEBACA! PENYEARAH SATU CELONBANC PENUH CELONBANC PENUHDIODL YANC LKLRIA AIAILA MLNDAIAT DIODL YANC LKLRIA AIAILA MLNDAIATSINAR DARI LUAR.(IORWARD) SINAR DARI LUAR.(IORWARD)IUNCSINYA UNTUK SAKLAR LLLTRONIK IUNCSINYA UNTUK SAKLAR LLLTRONIKDIODL YANC MLMANCARKAN CAHAYAIUNCSINYA UNTUK LAMIU ILNLRANCAN TRANSISTOR loiasaI daii kala : TRANSISTOR loiasaI daii kala :TRANS = Ionindahan TRANS = IonindahanRosislioi = hanlalan Rosislioi = hanlalanTiansisloi : Tiansisloi :pongulahan alau nonjadika lahan vang lukanpongulahan alau nonjadika lahan vang lukan ponghanlai nonjadi ponghanlai pada suhuponghanlai nonjadi ponghanlai pada suhu loilonlu. loilonlu.1. ILNCUAT SINYAL. ILRATA ARUS. SAKLAR4. ILLIIAT TLCANCAN1.1. PENCUAT 1.1. PENCUATA.PENCUATFREKWENS! T!NCC! A.PENCUATFREKWENS! T!NCC!CONTOH: C823.C34,C2026 CONTOH: C823.C34,C2026B.PENCUAT FREKWENS! NENENCAH B.PENCUAT FREKWENS! NENENCAHCONTOH : C828.SA101,BC 108 CONTOH : C828.SA101,BC 108C.PENCUAT FREKWENS! SUARA C.PENCUAT FREKWENS! SUARACONTOH : C 48,SB 17.CONTOH : C 48,SB 17. D.PENCUAT AKH!R( power) D.PENCUAT AKH!R( power)CONTOH : CONTOH :SB178. C1383. D438. 2N30, N23SB178. C1383. D438. 2N30, N23 PPNN PPPPNN NNPP NN PPE EBBC CNN PP NNBBC C E EBENTUK S!NBUL BENTUK S!NBULE EBBC CE EBBC CPNP PNP NPN NPN PNP PNPPNP PNP NPN NPN2N300 2N300NPN NPNPENCARUSAN TRANS!SOR PENCARUSAN TRANS!SORPPNNPP!.E !.E!.B !.B!.C !.C

PNP PNPNNPPNN!.E !.E!.B !.B!.C !.C

NPN NPNNPN NPNRANCKA!AN TRANS!STOR RANCKA!AN TRANS!STOR!N !NOUT OUTRANCA!AN CANON BAS!S(CB) RANCA!AN CANON BAS!S(CB)!N !NOUT OUTRANCKA!AN CANON EN!TOR (C E) RANCKA!AN CANON EN!TOR (C E)!N !NOUT OUTRANCKA!AN CANON COLEKTOR(CC) RANCKA!AN CANON COLEKTOR(CC)sakIai sakIailiansisloi liansisloilolan lolanD!ACRAN BLOK RANCKA!AN TRANS!STOR D!ACRAN BLOK RANCKA!AN TRANS!STORSLNSORSLNSOR CUHAYA CUHAYASAKLARSAKLAR TRANSISTOR TRANSISTORLAN LANCARA KERA TRANS!STOR CARA KERA TRANS!STORTHLRMISTOR THLRMISTORSAKLARSAKLAR TRANSITOR TRANSITORRLLAY RLLAYILMANASILMANAS RUANC RUANCSUMLRSUMLR ARUS ARUSILNURUNILNURUN TLCANCA TLCANCAN NILNYLARAH ILNYLARAHPENGUA PENGUAT ARU5 T ARU5LAN LANWVI5UAL:LED,TAMPILAN,OUTPUT DATA,TRANDUCERAUDIO:BEL,BUZER,5IRINE,PENGERA5 5UARA,5OUNDER.MEKANIK:MOTOROUTPUTWPENGUAT 5INYALPEWAKTUANRANGKAIAN LOGIKA DA5ARRANGK .LOG. 5EKUE5IALPEYIMPANAN DATAMIKROKOTROLERPROGRAMPEMRO5E5ANW5EN5OR:5UHUCAHAYAMEDAN MAGNITPO5I5IGETARANKELEMBABANINPUTRANKAIAN INI MLRUIAKAN ILNLRAIAN AL IAAR OOLL KLMUDIAN DLNCAN KLMAIUAN TLHNOLCI LACIKA INI MLMLCANC ILRANAN ILNTINC DALAM TLHNIK DICITAL.RANCAKAIAN LOCIKA DAIAT DIACI:1.LOCIKAKOMINASIONAL.LOCIKA SLKULNSIALADALAHSUATU RANCKAIAN LOCIKA YANCNILAI OUTIUTNYA (KLLUARAN) TLRCANTUNCIADA KLDAAN NILAI INIUTNYA(MASUKAN) IADA SAAT ITU SAIA.INIUT INIUT IROSLS IROSLS OUTIUT OUTIUTSUATU RANCKAIN LOCIKA YANCKLADAN OUTIUTNYA SANCAT TLRILNCARUH OLLHINIUT(MASUKAN) SLLLUMNYAINIUT INIUT IROSLS IROSLSOUTIUT OUTIUTINIUT INIUTIROSLS IROSLS OUTIUT OUTIUTCATL = IINTU IROSLS IROSLSINIUT INIUTINIUT INIUTOUTIUT OUTIUTIROSLS IROSLSINIUT INIUTOUTIUT OUTIUT INVLRTLR :SUATU RANCKAIAN LOCIKA DASAR YANC OUT IUTNYA SLLALU LRLAWANAN DLNCAN INIUTNYA.IIKA IIUTNYA =1 MAKAOUTIUTNYA=OA = 1 MAKAO=OIIKA INIUTN= O MAKA OUTIUT = 1A = 1 MAKA O =OAAO OTABEL KEBENARAN TABEL KEBENARANA QO 11 OD!CANBAR DALAN RANCKA!AN ELEKTRON!K D!CANBAR DALAN RANCKA!AN ELEKTRON!KRANKA!AN DASAR !NvERTER RANKA!AN DASAR !NvERTERDALAN BENTUK RANCKA!N TRANS!STOR DALAN BENTUK RANCKA!N TRANS!STORRANCKA!AN DASAR RANCKA!AN DASARAND CATE AND CATEAND CATE: AND CATE:SUATU RANCKA!AN LOC!KA D!NANA RANCA!ANSUATU RANCKA!AN LOC!KA D!NANA RANCA!AN !NPUTNYA TERD!R! DAR! BEBERAPA NACAN!NPUTNYA TERD!R! DAR! BEBERAPA NACAN SEDANC OUTPUTNYA SATU SEDANC OUTPUTNYA SATUCONTOH CONTOHSAYA AKAN PERC! KE AKARTA !KA ANA DAN ANYSAYA AKAN PERC! KE AKARTA !KA ANA DAN ANY DATANC NENHANP!R!KU." DATANC NENHANP!R!KU."D!S!N! DAPAT D! ANALOC!KAN: D!S!N! DAPAT D! ANALOC!KAN:KE AKARTA = OUTPUT KE AKARTA = OUTPUTANA DAN ANY = !NPUT ANA DAN ANY = !NPUT!KA ADA =1 TAK ADA =0 !KA ADA =1 TAK ADA =0S!NBUL AND CATE S!NBUL AND CATEA ABBO=A . B O=A . BA B QO O OO 1 O1 O O1 1 1And gateAnd gate dalam dalam rangkaian rangkaian elektronik elektronikA ADAR! PERSANAN BOOLE DAR!DAR! PERSANAN BOOLE DAR! AND CATEAND CATE DENCAN DUA !NPUTDENCAN DUA !NPUTA DAN BADALAH OA DAN BADALAH O =A.B(O=A AND B). =A.B(O=A AND B).PERSANAAN O= A.B NENYATAKAN SUATU ANDPERSANAAN O= A.B NENYATAKAN SUATU AND CATE YANC OUTPUTNYA O !NPUTNYA A DAN B CATE YANC OUTPUTNYA O !NPUTNYA A DAN BKES!NPULAN KES!NPULANO=1 !KA A=1 DAN B=1 O=1 !KA A=1 DAN B=1CONTOH PERAL!AN AND CONTOH PERAL!AN ANDP0rka!Ian AND P0rka!Ian BIa8a P0rka!Ian BIn0rO.O=O O.O=O O.O=OO.1=O O.1=O 1.O=O1.O=O 1.O=O O.1=O1.1=1 1.1=1 1.1=1SUATU RANCKAAN LOCKAYANC MIUTNYA TLRDIRI DARI LRMACAM MACAM DAN OUTIUTNYA TUNCCCAL.OR CATLDAIAT DIUNCKAIKAN S:SAYA AKAN KL IAKARTA IIKA ANA ATAU ANY DATANC KLRUMAHKL IAKARTA = OUTIUTANA =INIUTANY =INIUT ANTARA KL DUANYA OLLH TLRILNUHI SALAHSATU!NPT !NPT!NPT !NPTOTPT OTPTA ABBO= AB O= ABDENCAN TABEL KEBENARAN DENCAN TABEL KEBENARANA B Q0 0 01 0 10 1 11 1 1CONTOH PENANBAHAN CONTOH PENANBAHANOR BIA5A BINERO + O = O O + O = O O+O =OO + 1 = 1 O + 1 = 1 O+1=11 + O = 1 1 + O = 1 1+O=11 + 1 = 1 1 + 1 = 1+1=1.OBUATLAH TABEL KEBENARAN YANCBUATLAH TABEL KEBENARAN YANC TERD!R! 3 BUAH !NPUT TERD!R! 3 BUAH !NPUTA B C QOR CATE DALAN BENTUKRANCAKA!AN OR CATE DALAN BENTUKRANCAKA!ANRANKA!AN DASAR OR CATE RANKA!AN DASAR OR CATEvvR R! !1. AMILRL MLTLRIUNCSINYA:UNTUK MLNCUKUR KUAT ARUS IADA SUATU RANCKAIAN .CARA MLMASANC AMILRL MLTLR ILMASANCAN LNTUK NYATA ILMASANCAN LNTUK NYATA ALAT UNTUK MLNCUKUR TLCANCANALAT UNTUK MLNCUKUR TLCANCAN LISTRIK LISTRIK CARA ILMASANCAN VOLT MLTLR: CARA ILMASANCAN VOLT MLTLR: ILMASANCAN LNTUK NYATA ILMASANCAN LNTUK NYATAAVO MLTLR SINCKATAN DARI:AMILRL,V OLT V OLT ,OHM MLTLRAvO AvO NETER NETERHANBATAN HANBATANTECANCAN DC TECANCAN DCTECANCAN AC TECANCAN ACKUAT ARUS KUAT ARUSPENUNUK AR PENUNUK ARSEKALA SEKALA4.1 MLNCUKUR TAHANAN LISTRIK 4.1 MLNCUKUR TAHANAN LISTRIKLANCKAHNYA: LANCKAHNYA:A.ACA NILAI TAHANAN YANC AKAN DI UKUR. A.ACA NILAI TAHANAN YANC AKAN DI UKUR..SLKALA AVO MLTLR IADA OHM. .SLKALA AVO MLTLR IADA OHM.C.COLOK AVO MLTLR DITLMILLKAN IADA KAKI C.COLOK AVO MLTLR DITLMILLKAN IADA KAKITAHANAN LISTRIK YANC AKAN DI UKUR. TAHANAN LISTRIK YANC AKAN DI UKUR.ATATAN.SKA|A RS M|MD|KAT| ARGA M YANGAKAN D|UKURSESUAI SESUAI TAK SESUAI TAK SESUAI TAK BERGERAK TAK BERGERAKBAIK BAIK BERUBAH NILAI BERUBAH NILAI PUTUS PUTUSLangkahnva:a.AVO MLTLR aiahkan pada sokaIa OHM 1OX, 1OOX,1 K l.Sanlungkan coIok pada kaki kondonsaloi.TAK BERCERAK TAK BERCERAK BERCERAK BERCERAKBA!K BA!K RUSAK RUSAKKEADAAN KONDENSATOR KEADAAN KONDENSATOR!N! BERLAKU Pada kondensator: non polar !N! BERLAKU Pada kondensator: non polarCaia nongolos: Caia nongolos:a.Aiahkan ponunjuk pada posisi ohn (1k unluka.Aiahkan ponunjuk pada posisi ohn (1k unluk ukuian dilavah salu 1 nicio faiad dan 1x alauukuian dilavah salu 1 nicio faiad dan 1x alau 1Ox unluk di alas 1 nf. 1Ox unluk di alas 1 nf.l.Sanlungkan coIok noiah pada posilif kaki oIcol.Sanlungkan coIok noiah pada posilif kaki oIco dan coIok nogalif pada kaki nogalif oIco dan coIok nogalif pada kaki nogalif oIcorusak rusak jarumTak bergerak jarumTak bergerakbocor bocor jarum Nenyimpang ke jarum Nenyimpang kekanan tidak kembali kanan tidak kembalibaik baik arum menyimpangarum menyimpang kekanan kembali kekiri kekanan kembali kekiriCARA MLNCLTLS:a.Aiahkan polunjuk jaiun pada sokaIa ohn.l.Sanlungkan coIok AVO noloi pada piinoi,sokaIa ohn 1X alau 1OXc.Sanlungkan coIok AVO noloi pada scundoi,SokaIa ohn 1OOX alau 1Krusak rusak]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm kecil harga ohm kecilTak bergerak Tak bergerakrusak rusak Tak bergerak Tak bergerak ]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm kecil harga ohm kecilkonseleting konseleting]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm kecil harga ohm kecil]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm kecil harga ohm kecilbaik baik]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm kecil harga ohm kecil]arumbergerak, ]arumbergerak,harga ohm basr harga ohm basrKEADAAN KEADAAN SEKUNDER SEKUNDER PR!NER PR!NERPRAKTEK TUCAS AKH!R PRAKTEK TUCAS AKH!Rv!!! v!!!PRAKTEK TUCAS AKH!R PRAKTEK TUCAS AKH!Rv!! v!!PRAKTEK TUCAS AKH!R PRAKTEK TUCAS AKH!Rv! v!PRAKTEK NENBUAT PCB PRAKTEK NENBUAT PCBv vNARET NARETULANCAN ULANCANv! v!NENBUAT LAY OUT PCB NENBUAT LAY OUT PCB!!! !!!TEOR! PCB DAN TEHN!KTEOR! PCB DAN TEHN!K NENYODER NENYODER!! !!PRAKTEK ALAT UKUR PRAKTEK ALAT UKUR! !PEBUAR! PEBUAR!COLOK AVOMLTLR IADA SKALA OHM(K OHM).COLOK - ANODA,COLOK + KATODA IARUM LRCLRAK MLNDLKATI O HMCOLOK +ANODA,COLOK - KATODA IARUMTAK LRCLRAK 1 100 E E,,BA! BA! BERCERA SED!!T BERCERA SED!!TC C TA BERCERA TA BERCERAB B

C C

BA! BA! BERCERA BERCERAB B BA! BA!EADAAN EADAANTA BERCERA TA BERCERATA BERCERA TA BERCERABERCERA BERCERA]ARN AvO ]ARN AvOE E C C

C C E E B B

E E

NPN NPNB B ]EN!S ]EN!S A! TRANS!STOR A! TRANS!STOR COLO COLOE E BA! BA! BERCERA SED!!T BERCERA SED!!TC C

TA BERCERA TA BERCERAB B C C BA! BA! BERCERA BERCERAB B

BA! BA!EADAAN EADAANTA BERCERA TA BERCERATA BERCERA TA BERCERABERCERA BERCERA]ARN AvO ]ARN AvOE E

C C C C

E E

B B E E PNP PNPB B

]EN!S ]EN!S A! TRANS!STOR A! TRANS!STOR COLO COLOPCB ( PR!NTED C!RCU!T BOARD) PCB ( PR!NTED C!RCU!T BOARD)DALAN BAHASA SEHAR! HAR! SER!NC D!SEBUT PRT ( PAPAN RANCKA!AN TERCETAK). DALAN BAHASA SEHAR! HAR! SER!NC D!SEBUT PRT ( PAPAN RANCKA!AN TERCETAK).APA NANFAATNYA / KEUNTUNTUNCAN APA NANFAATNYA / KEUNTUNTUNCANBAC! PERKENBANCAN DUN!A ELEKTRON!KA? BAC! PERKENBANCAN DUN!A ELEKTRON!KA?KEUNTUNCAN PCB: KEUNTUNCAN PCB:1 1 T!NCAT ESALAHAN DAPAT D!TEAN T!NCAT ESALAHAN DAPAT D!TEAN2 2 LEB!H PRAT!S LEB!H PRAT!S3 3 AET AET4 4 DAPAT D!BAT SEEC!L NNC!N DAPAT D!BAT SEEC!L NNC!NKONPONEN KONPONENALUR ALUR PENCCANT!PENCCANT! KABEL KABELSOKET SOKETLANCKAH NYA:1.MLMUAT LAY OUT2.NENOTONCPCB YANC NAS!H NENTAH/POLOS 2.NENOTONCPCB YANC NAS!H NENTAH/POLOS3.NERUBAH CANBAR SKENA DALAN BENTUKD!ACRAN BLOK 3.NERUBAH CANBAR SKENA DALAN BENTUKD!ACRAN BLOKD!ATAS KERTAS SESUA! DENCAN LEBAR PCB. D!ATAS KERTAS SESUA! DENCAN LEBAR PCB.4.NELUBANC! PCB SESUA! DC CANBAR. 4.NELUBANC! PCB SESUA! DC CANBAR..NENCCANBAR SANA DC YANC ADA D! PCB .NENCCANBAR SANA DC YANC ADA D! PCBNENCCUNAKAN SP!DOL ATAU CAT NENCCUNAKAN SP!DOL ATAU CAT6.NELARUTKAN PCB YANC TELAH TERCANBAR KEDALAN6.NELARUTKAN PCB YANC TELAH TERCANBAR KEDALAN LARUTAN FER! CLOR!DA,SELANA 30 NEN!T LARUTAN FER! CLOR!DA,SELANA 30 NEN!T7.7. NENBERS!HKAN PCBNENBERS!HKAN PCB DC BENS!N ATAU T!NER DC BENS!N ATAU T!NER1.SOLDLRUNTUK UKURAN SOLDLR YANC AIK ADALAHO - 4O WATT.IINSLT.ALATUNTUK MLNCAMIL KOMIONLN DALAM SUATU RANCKAIAN..TANCIOTONIC UNTUK MLMOTONC KLLLIHAN KAKI KOMIONLN DALAM SUATU RANCKAIAN. TANG CUCUTUNTUK MLNCLNCANCKAN KAKI KOMIONLN 5. OLNCUNTUK MLNCLNCANCKAN AUT. TANC IASA.UNTUK MLLLIAS MUR AUT YANC KLRAS.1.IASANC KOMIONLN SLSUAI DLNCANRANCKAIAN YANC ADA..TLMILLKAN SOLDLR KL KAKI KOMIONLN DLNCAN SUDUT45 DLRAIAT DAN TUNCCU SLLAMA O DLTIK.. TLMILLKAN TIMAH SAMIAI LLLLH.4. SOLDLR DAN TIMAH DIANCKAT LRSAMA SAMAALLAH TIDAK MEMBEBANI 5E5EORANG MELAINKAN DENGAN KE5ANGGUPANYA.IA MENDAPAT PAHALA( DARI KEBAJIKAN ) YANG DIU5AKANNYADAN IA MENDAPAT 5IK5A ( DARI KEHAJATAN) DIKERJAKANNYA.(MEREKA BERDO'A):YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU HUKUM KAMI JIKA KAMILUPA ATAU KAMI BER5ALAH . YA TUHAN KAMIJANGANLAH ENGKAU BEBANKAN KEPADA KAMI BEBAN YANG BERAT 5EBAGAIMANA ENGKAUBEBANKAN KEPADA ORANG ORANG 5EBELUM KAMI. YA TUHAN KAMI JANGANENGKAU PIKULKAN JIKA KAMI TIDAK 5ANGGUP MEMIKULNNYA. BERIMA'AFLAH KAMI, AMPUNILAH KAMI ,RAHMATILAH KAMI..ENGKAU PENOLONG KAMI.MAKA TOLONGLAH KAMI TERHADAP KAUM YANG KAFIR (Q5.ALBAQARAH 286).