of 27 /27
KALIBRACIJSKI POSTUPCI KALIBRACIJSKI POSTUPCI dr.sc. Karmen Margeta 04.03.2009. ________________________________________________________________ Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Embed Size (px)

Text of KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Page 1: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

KALIBRACIJSKI POSTUPCIKALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 2: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

KALIBRACIJAKALIBRACIJA

postupak usporedbe mjernog sustava sa standardiziranim sustavom

svrha kalibracije

ukloniti ili minimalizirati pogrešku mjernog sustava

rezultat kalibracijskog postupka

1. KALIBRACIJSKA KRIVULJA ili PRAVAC zajednokomponentne sustave.

2. KALIBRACIJSKA POVRŠINA za višekomponentne sustave

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 3: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Analitičke metode:

Apsolutne - ne provodi se kalibracija,- temelje se na stehiometrijskom odnosu i kemijskoj reakciji (gravimetrija, titrimetrija, elektrogravimetrija, temogravimetrija, kulometrija)

Usporedbene metode - sve ostale- provodi se kalibracija

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 4: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

U praksi odziv instrumenta nije izravna mjera koncentracije

- aproksimacija teorijskim modelima(npr.Lambert-Beerov zakon)

- aproksimacija matematičkim modelima(linearna regresija)

Interferencije

- utjecaj instrumenta - prisutne u standardnoj otopini- prisutne u nepoznatom uzorku

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 5: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Izvedbene značajke metode

točnost, preciznost, linearnost, stabilnost analita i standardnih otopina, selektivnost i specifičnost, učinakmatice, granica kvantifikacije, granica dokazivanja, otpornost metode, radno područje, osjetljivost metode, iskoristivost

Izvedbene značajke instrumentalnih metoda- za kvalitetu kalibracijskog postupka

selektivnost, osjetljivost, preciznostgranica kvantifikacije

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 6: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Selektivnost - SEL

- omjer signala koji potječe od analita r”i ukupnog odziva r

SEL = r” / r

(bezdimenzijska veličina s vrijednostima od 0 – 1)

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 7: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Osjetljivost - b

- promjena odziva instrumenta s promjenom koncentracije analita

b = Δr / Δc

(nagib regresijskog pravca)

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 8: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Preciznost instrumenta

- vezuje se uz omjer signala i šuma

signal / šum = r / sr

r – signal analitasr – standardno odstupanje ponovljenih

mjerenja

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 9: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Preciznost analize

- definira se kao minimalna razlika između dviju koncentracija koja se može razlikovati od učinkaslučajne instrumentalne pogreške

- granica detekcije – najmanja moguća koncentracija analita koja se može detektiratiali ne i kvantitativno odrediti

- granica kvantifikacije - najmanja moguća koncentracija analita koja se može odrediti uzdopuštenu pogrešku

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 10: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

KALIBRACIJSKI POSTUPCIKALIBRACIJSKI POSTUPCI

1. METODA VANJSKOG STANDARDA

2. METODA STANDARDNOG DODATKA

3. METODA UNUTARNJEG STANDARDA

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 11: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

ANALIT

MATICA

UZORAK

UZORAK = ANALIT + MATICA (MATRICA)

tvar koja se tvar u kojoj se određuje nalazi analit

Page 12: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

1. METODA VANJSKOG STANDARDA

- utjecaj matrice zanemariv i ne ovisi o koncentraciji analita- nužna je stabilnost instrumenata

Kalibracijski ili baždarni dijagram

- pripremi se niz standardnih otopina i očita odziv instrumenta ovisno onjihovoj koncentraciji

- priprema standardnih otopina – sustavna pogreška (analitičar, instrument)- standardne otopine moraju pokrivati cijelo koncentracijsko područje

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Page 13: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Kalibracijski ili baždarni dijagram

- primjer: kod spektrofometrijskih mjerenja kao odziv instrumenta očitavase apsorbancijalinearna ovisnost koncentracije o apsorbanciji (Lambert-Beer)

log I0 / I = A = ε⋅c⋅b

- nije uvijek pravac i nije ga dobro proizvoljno povlačiti između dobivenihtočaka

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

METODA VANJSKOG STANDARDA

Page 14: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

ZAŠTO?

- očitavanje apsorbancije s tri značajne znamenke što je grafički

nemoguće prenijeti na ograničeni prostor baždarnog dijagrama

- rasipanje instrumentalnih odziva oko pravca (očitani signal je samo

jedan od mogućih odziva instrumenta za mjerenu koncentraciju)

- Jednadžbu pravca izračunati linearnom regresijom tj. metodom

najmanjih kvadrata

Slika 1. Normalna razdioba mogućih odziva instrumenta za svaku mjerenu koncentraciju

Page 15: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Linearna ovisnost analita i odziva instrumenta

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

bxay +=y - mjereni parametar (A)

a - odsječak na ordinati ili slijepa proba

b - nagib pravca

x - koncentracija

Slijepa proba (a) – odziv instrumenta kada nije prisutan analit u uzorku

- Odsječak na ordinati može biti pozitivan, negativan ili jednak ništici (slika 2)

- Sustavna pogreška ako nakon oduzimanja slijepe vrijednosti ostaje i dalje odsječak na ordinati

- ako nema sustavne pogreške y = bx

Slika 2. Baždarni pravac koji ne prolazi

kroz ishodište

Page 16: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

METODA VANJSKOG STANDARDA

- izračunamo standardno odstupanje u svakoj točci

- slučajna pogreška najmanja u sredini (interval pouzdanosti)

(slika 3. )

- povećanje broja kalibracijskih točaka (ne više od 6)

- više od jedanput mjeriti svaku koncentraciju

- Regresijska analiza - statistička metoda

određivanja jednadžbe koja najbolje

pokazuje mjerne podatke

- Optimalni uvjeti – jednadžba dobro pokazuje

odnos ulaznih i izlaznih veličina Slika 3. Mjerna nesigurnost oko regresijskog

pravca

Page 17: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

ApsorbancijaV(Fe3+), mL γ (Fe3+),

mg/L A1 A2 A3 A( sr.)

2,5 1 0,136 0,137 0,136 0,136

5,0 2 0,256 0,255 0,257 0,256

7,5 3 0,389 0,389 0,389 0,389

10,0 4 0,511 0,510 0,511 0,511

12,5 5 0,651 0,651 0,650 0,651

SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE ŽELJEZA

γ (Fe3+) = 10 mg/L (standardna otopina) Koncentracijsko područje 0 - 5 mg/LA (slijepe probe) = 0,020

Tablica 1. Vrijednosti apsorbancija za određene početne koncentracije

standardnih otopina Fe3+-iona

Page 18: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Slika 2. Baždarni dijagrami za standardne otopine Fe3+-iona

y = 0,1239xR2 = 0,9988

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1 2 3 4 5 6

γ (Fe3+), mg/L

A

y = 0,1239x + 0,02R2 = 0,9974

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1 2 3 4 5 6

g (Fe3+), mg/L

A

Page 19: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

2. METODA STANDARDNOG DODATKA2. METODA STANDARDNOG DODATKA

- kalibracija i mjerenje unutar iste matice

- upotrebljava se kada je utjecaj matrice na određivanje analita znatan

- smanjuje se pogreška od interferencija jer se standard i analit

nalaze u istoj matrici

- koncentracije analita u uzorku vrlo blizu granice kvantifikacije

Page 20: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

ODREĐIVANJE Cd 2+ ATOMSKOM APSORPCIJSKOM SPEKTROMETRIJOM (AAS)

γ(Cd2+) = 10 mg/L (standardna otopina, SO)

Priprema otopina:

1. u svaku tikvicu staviti isti alikvot

analita

2. Dodati određeni alikvot standardne

otopine kadmija

3. Nadopuniti tikvice do oznake

otapalom (H2O)

Page 21: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2008.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Tablica 2. Vrijednosti volumena, koncentracija i apsorbancija za

određivanje kadmija AAS-om V1(uzorka)

mLV(SO)

mLV (ukupni)

mLγ (SO)mg/L

A

5 0 50 0 0,099

5 5 50 1 0,171

5 10 50 2 0,245

5 15 50 3 0,319

5 20 50 4 0,389

γ = γ (SO) · V (SO) / V (ukupni)

γ1 = 10mg/L · 5 mL / 50 mL γ1 = 1 mg/L

Page 22: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

Slika 5. Baždarni dijagram za kadmij dobiven metodom standardnog dodatka

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

γ (Cd2+), mg/L

A

1,35 mg/L

Grafičko određivanje koncentracije kadmija u nepoznatom uzorku

1,35 mg/L · 50,0 / 5,00 = 13,5 mg/L

Page 23: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

A Aγ γ γ γ γ

= A+

1

1=

+2

2

γγ' =

×−

1

1

AA A

γγ'' =

×−

2

2

AA A γ

γ γ=

+' ''

2

γ

γ ' i γ '' = masene koncentracije analita nepoznate otopine uzorka iz dva mjerenja

= masena koncentracija analita u nepoznatom uzorku (srednja vrijednost

dva mjerenja uz standardni dodatak)

Metodom standardnog dodatka iz sličnosti trokuta moguće je izračunati koncentraciju analita u nepoznatom uzorku:

tg α =

Page 24: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

3. METODA UNUTARNJEG STANDARDA3. METODA UNUTARNJEG STANDARDA

- Unutarnji standard – tvar dodana uzorku, slijepoj probi i

standardnim otopinama

- koncentracija unutarnjeg standarda je konstantna i poznata

- vrijednost signala koji odgovara unutarnjem

standardu je poznata

- Korištenje metode – osjetljivost instrumentalne metode promjenljiva s

vremenom

- znatan utjecaj matrice na signal analita

- gubitak uzorka za vrijeme određivanja

- nestabilnog rada instrumenta (kromatografija,

emisijska spektrometrija, rendgenska difrakcija)

Page 25: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

t , min

Signal

Unutarnji standard (US)

Analit (A)

Slika 6. Kromatogram uz dodatak unutarnjeg standarda

- signal unutarnjeg standarda mjeri

se zajedno sa signalom analita

- površine ispod krivulje za analit i

unutarnji standard proporcionalne

su koncentraciji

- iste koncentracije A i US , površine

različite

Omjer odziva F – odnos površina ispod krivulja za iste koncentracije A i US.

F = signal A / signal US

za različite koncentracije

signal A / signal US = F · [A] / [US]

Page 26: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

dr.sc. Karmen Margeta04.03.2009.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

y = 9,3x - 0,1R2 = 0,9993

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

γ (A) / γ (US)

h (A

) / h

(US)

Slika 7. Kalibracija metodom unutarnjeg standarda

-omjer odziva F je nagib pravca i daje osjetljivost postupka

Page 27: KALIBRACIJSKI POSTUPCI

Mr.sc. Karmen Margeta10.03.2008.________________________________________________________________

Studij: Kemijsko inženjerstvo Procesna i instrumentalna analiza

LITERATURALITERATURA

1.1. M. KaM. Kašštelantelan--Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, ŠŠkolska kolska knjiga, Zagreb, 2003. , str. 241knjiga, Zagreb, 2003. , str. 241--263 263

2. D.C. 2. D.C. HarrisHarris, , QuantitativeQuantitative ChemicalChemical AnalysisAnalysis, W.H. , W.H. FreemanFreeman and and CompanyCompany, New York, 1999., 93, New York, 1999., 93--106.106.

3. A.J.M. Horvat, K. 3. A.J.M. Horvat, K. MargetaMargeta, Instrumentalna analiza, Radni materijal za , Instrumentalna analiza, Radni materijal za internu upotrebu, Zagreb, 2008., str. 3internu upotrebu, Zagreb, 2008., str. 3--7.7.