of 31 /31
CARINSKO DOZOVOLJENO POSTUPANJE CARINSKO DOZOVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA ROBE: ILI UPOTREBA ROBE: Za svu robu unesenu u carinsko Za svu robu unesenu u carinsko područje i podnesenu carinarnici područje i podnesenu carinarnici mora se na propisan način odrediti mora se na propisan način odrediti carinsko dozvoljeno postupanje ili carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba. upotreba. Roba podnijeta carinarnici ima Roba podnijeta carinarnici ima status robe u status robe u privremenom smještaju privremenom smještaju sve dok joj se ne odredi carinski sve dok joj se ne odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba. dozvoljeno postupanje ili upotreba.

Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

  • Upload
    -

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Posebni carinski postupci

Text of Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

Page 1: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

CARINSKO DOZOVOLJENO CARINSKO DOZOVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA ROBE:POSTUPANJE ILI UPOTREBA ROBE:

• Za svu robu unesenu u carinsko područje i Za svu robu unesenu u carinsko područje i podnesenu carinarnici mora se na propisan podnesenu carinarnici mora se na propisan način odrediti carinsko dozvoljeno postupanje ili način odrediti carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba.upotreba.

• Roba podnijeta carinarnici ima status robe u Roba podnijeta carinarnici ima status robe u privremenom smještajuprivremenom smještaju sve dok joj se ne sve dok joj se ne odredi carinski dozvoljeno postupanje ili odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba.upotreba.

Page 2: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

Carinska dopuštena postupanja Carinska dopuštena postupanja ili upotreba robe suili upotreba robe su::

1. 1. stavljanje robe u carinski postupakstavljanje robe u carinski postupak;;

2. 2. unos robe u slobodnu zonu ili slobodno unos robe u slobodnu zonu ili slobodno skladišteskladište;;

3. 3. ponovni izvoz robeponovni izvoz robe;;

4. 4. uništenje robeuništenje robe;;

5. 5. ustupanje robe u korist državeustupanje robe u korist države..

Page 3: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

VRSTE CARINSKIH POSTUPAKA:VRSTE CARINSKIH POSTUPAKA:

1. postupak puštanja robe u slobodan promet (1. postupak puštanja robe u slobodan promet (carinjenje carinjenje roberobe))

2. postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa 2. postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvomekonomskim dejstvom ( (posebni postupciposebni postupci):):

a) Spoljni tranzitni postupaka) Spoljni tranzitni postupakb) b) PPostupak carinskog skladištenjaostupak carinskog skladištenjac) c) PPostupak aktivnog oplemenjivanja uz primjenu sistema ostupak aktivnog oplemenjivanja uz primjenu sistema

odlaganjaodlaganjad) d) PPostupak prerade pod carinskim nadzoromostupak prerade pod carinskim nadzorome) e) PPostupak privremenog uvozaostupak privremenog uvozaf) Pf) Postupak pasivnog oplemenjivanjaostupak pasivnog oplemenjivanjag) Unutrašnji tranzitni postupakg) Unutrašnji tranzitni postupak

Page 4: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Postupci sa ekonimskim dejstvom jesu oni u Postupci sa ekonimskim dejstvom jesu oni u kojima se sa stranom ili domaćom robom kojima se sa stranom ili domaćom robom obavljaju određene, obavljaju određene, proizvodne ili uslužne, proizvodne ili uslužne, privredne djelatnosti.privredne djelatnosti.

• Svim tim postupcima je zajedničko da osoba Svim tim postupcima je zajedničko da osoba koja želi uvoziti, privremeno uvoziti ili izvoziti koja želi uvoziti, privremeno uvoziti ili izvoziti robu treba podnijeti robu treba podnijeti pisani zahtjevpisani zahtjev nadležnoj nadležnoj carinanrnici, koja radi donošenja odobrenja, carinanrnici, koja radi donošenja odobrenja, procjenjuje ukupne okolnosti.procjenjuje ukupne okolnosti.

• OdobrenjeOdobrenje mora sadržati sve uslove pod kojima mora sadržati sve uslove pod kojima će se voditi određeni postupak.će se voditi određeni postupak.

Page 5: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Karakteristično svim ovim postupcima, osim Karakteristično svim ovim postupcima, osim postupka carinskog skladištenja, je da se postupka carinskog skladištenja, je da se odobrenja donose na određeni rokodobrenja donose na određeni rok, te da se u , te da se u istom odeređuje rok završetka postupka.istom odeređuje rok završetka postupka.

• Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom završiće sezavršiće se kad se odobri novi carinski kad se odobri novi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba za robu koja je dozvoljeni postupak ili upotreba za robu koja je bila stavljena u taj postupak ili za ekvivalentne bila stavljena u taj postupak ili za ekvivalentne robe ili dobijene proizvode nakon robe ili dobijene proizvode nakon oplemenjivanja. oplemenjivanja.

Page 6: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

1. 1. SPOLJNI TRANZITNI SPOLJNI TRANZITNI POSTUPAKPOSTUPAK

• Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između dva mjesta unutar carinskog područja, i to:dva mjesta unutar carinskog područja, i to:

1) 1) strane robestrane robe, a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih , a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih dažbina i drugih naknada ili mjerama komercijalne dažbina i drugih naknada ili mjerama komercijalne politike;politike;

2) 2) domaće robedomaće robe za koju je sproveden postupak izvoza. za koju je sproveden postupak izvoza.

• Osnovni cilj ovog postupka je prevoženje robe pod Osnovni cilj ovog postupka je prevoženje robe pod carinskim nadzorom carinskim nadzorom od od otpremneotpremne do do odredišneodredišne carinske ispostavecarinske ispostave odnosno drugog mjesta kojeg odobri odnosno drugog mjesta kojeg odobri Carinska uprava.Carinska uprava.

Page 7: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Postupak Postupak počinjepočinje u u otpremnojotpremnoj carinskoj ispostavi, koja carinskoj ispostavi, koja može biti bilo koja ispostava na graničnom prelazu ili može biti bilo koja ispostava na graničnom prelazu ili unutrašnjosti.unutrašnjosti.

• Otpremna carinska ispostava preduzima mjere kojima Otpremna carinska ispostava preduzima mjere kojima osigurava osigurava istovjetnost robeistovjetnost robe stavljanjem carinskih stavljanjem carinskih obilježja.obilježja.

• Spoljni tranzitni postupak Spoljni tranzitni postupak završavazavršava se predajom robe, se predajom robe, odgovarajućih tranzitnih dokumenata i dokumenata odgovarajućih tranzitnih dokumenata i dokumenata izdatih od carinarnice ulaska u Republiku, izdatih od carinarnice ulaska u Republiku, odredišnojodredišnoj carinarnici, u skladu sa odredbama o postupku tranzita.carinarnici, u skladu sa odredbama o postupku tranzita.

• Carinarnica će okončati postupak kada je u mogućnosti Carinarnica će okončati postupak kada je u mogućnosti da, da, poređenjem podatakapoređenjem podataka koji su na raspolaganju kod koji su na raspolaganju kod polazne i odredišne carinarnice, utvrdi da je postupak polazne i odredišne carinarnice, utvrdi da je postupak završen na propisan način.završen na propisan način.

Page 8: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Nosilac postupka tranzitaNosilac postupka tranzita je je glavni obveznikglavni obveznik i odgovoran je za: i odgovoran je za:1) predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromijenjenom stanju i u 1) predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromijenjenom stanju i u

određenom roku, uz poštovanje mjera koje su preduzete radi određenom roku, uz poštovanje mjera koje su preduzete radi osiguranja identičnosti robe iosiguranja identičnosti robe i

2) poštovanje odredbi postupka tranzita2) poštovanje odredbi postupka tranzita

• Za sve navedene obaveze, pored carinskog obveznika, odgovorni Za sve navedene obaveze, pored carinskog obveznika, odgovorni su su i prevoznik kao i primalac robei prevoznik kao i primalac robe koji je znao da je ista u tranzitnom koji je znao da je ista u tranzitnom postupku.postupku.

• Glavni obveznik je Glavni obveznik je dužan položiti obezbjeđenjedužan položiti obezbjeđenje za plaćanje za plaćanje carinskog duga ili drugih naknada koje bi mogle nastati u vezi sa carinskog duga ili drugih naknada koje bi mogle nastati u vezi sa robomrobom..

Page 9: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Carinska vrijednost robe koja se Carinska vrijednost robe koja se izvoziizvozi je je vrijednost robe dopremljene na granicu vrijednost robe dopremljene na granicu Republike.Republike.

• Izvozna carinska Izvozna carinska deklaracija se podnosideklaracija se podnosi kod carinarnice koja je odgovorna za kod carinarnice koja je odgovorna za nadzor nad područjem u kojem izvoznik nadzor nad područjem u kojem izvoznik ima sjedište ili prebivalište ili u kojoj se ima sjedište ili prebivalište ili u kojoj se roba pakuje ili utovara za izvoz.roba pakuje ili utovara za izvoz.

Page 10: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

2. 2. UNUTRAŠNJI TRANZITNI UNUTRAŠNJI TRANZITNI POSTUPAKPOSTUPAK

• Unutrašnjim tranzitnim postupkom se Unutrašnjim tranzitnim postupkom se omogućava prevoz domaće robe iz jednog omogućava prevoz domaće robe iz jednog mjesta u drugo u carinskom području, sa mjesta u drugo u carinskom području, sa prelaskom preko teritorije druge zemlje, prelaskom preko teritorije druge zemlje, bez promjene njenog carinskog statusa.bez promjene njenog carinskog statusa.

Page 11: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

3. 3. POSTUPAK CARINSKOG POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJASKLADIŠTENJA

• Postupak carinskog skladištenja može se Postupak carinskog skladištenja može se odobriti za smještaj u carinsko skladište:odobriti za smještaj u carinsko skladište:

1) strane robe, koja tada ne podliježe uvoznoj 1) strane robe, koja tada ne podliježe uvoznoj carini i trgovinskim mjerama;carini i trgovinskim mjerama;

2) domaće robe namijenjene izvozu, koja 2) domaće robe namijenjene izvozu, koja smještajem u carinsko skladište uživa primjenu smještajem u carinsko skladište uživa primjenu mjera koje se, u skladu sa posebnim propisima, mjera koje se, u skladu sa posebnim propisima, primjenjuju za izvoz te robe;primjenjuju za izvoz te robe;

Page 12: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Carinsko skladište je svako mjesto gdje se roba može Carinsko skladište je svako mjesto gdje se roba može smjestiti u skladu sa propisanim uslovima koje odobri smjestiti u skladu sa propisanim uslovima koje odobri carinarnica i koje je pod carinskim nadzorom.carinarnica i koje je pod carinskim nadzorom.

• Carinsko skladište može biti javno skladište ili privatno Carinsko skladište može biti javno skladište ili privatno skladište.skladište.

• Javno skladište je carinsko skladište u kome svako lice Javno skladište je carinsko skladište u kome svako lice može skladištiti robu.može skladištiti robu.

2. Privatno skladište je carinsko skladište namijenjeno 2. Privatno skladište je carinsko skladište namijenjeno skladištenju robe držaoca skladišta.skladištenju robe držaoca skladišta.

Page 13: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Držanje robe u postupku carinskog skladištenja Držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničenonije vremenski ograničeno..

• Ako je za uvoznu robu u postupku carinskog Ako je za uvoznu robu u postupku carinskog skladištenja nastao carinski dug, skladištenja nastao carinski dug, troškovi troškovi skladištenja i održavanjaskladištenja i održavanja robe koji nastanu za robe koji nastanu za vrijeme skladištenja se neće uračunati u vrijeme skladištenja se neće uračunati u carinsku vrijednost robe, pod uslovom da su carinsku vrijednost robe, pod uslovom da su prikazani odvojeno od stvarno plaćene cijene, prikazani odvojeno od stvarno plaćene cijene, odnosno cijene koju treba platiti za tu robu.odnosno cijene koju treba platiti za tu robu.

Page 14: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

4. 4. POSTUPAK PRERADE POD POSTUPAK PRERADE POD CARINSKIM NADZOROMCARINSKIM NADZOROM

• U postupku prerade pod carinskim nadzorom U postupku prerade pod carinskim nadzorom dozvoljava se upotreba strane robe na dozvoljava se upotreba strane robe na carinskome području, bez obračunavanja carine carinskome području, bez obračunavanja carine ili primjene trgovinskih mjera, radi prerade kojom ili primjene trgovinskih mjera, radi prerade kojom se se mijenja njena priroda ili stanjemijenja njena priroda ili stanje, a proizvodi , a proizvodi koji su rezultat takve prerade stavljaju se u koji su rezultat takve prerade stavljaju se u slobodni promet, uz obračun uvozne carine koja slobodni promet, uz obračun uvozne carine koja je za njih propisana.je za njih propisana.

• Ovi proizvodi se nazivaju Ovi proizvodi se nazivaju prerađeni proizvodiprerađeni proizvodi..

Page 15: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Treba naglasiti da se u ovom postupku Treba naglasiti da se u ovom postupku odstupa odstupa od opšteg načela carinjenja uvozne robeod opšteg načela carinjenja uvozne robe da se da se se carinski dug obračunava na carinsku robu se carinski dug obračunava na carinsku robu stavljenu u postupak, nego stavljenu u postupak, nego na prerađene na prerađene prizvodeprizvode, koji se kao rezultat prerade puštaju u , koji se kao rezultat prerade puštaju u slobodan promet uz obračun za njih propisane slobodan promet uz obračun za njih propisane carine.carine.

• Postupak prerade pod carinskim nadzorom Postupak prerade pod carinskim nadzorom odobriće se isključivo u slučaju robe čijom odobriće se isključivo u slučaju robe čijom preradom se dobijaju proizvodi za koje je preradom se dobijaju proizvodi za koje je propisana niža carinapropisana niža carina nego za uvezenu robu. nego za uvezenu robu.

Page 16: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• U postupku prerade pod carinskim nadzorom moguća je U postupku prerade pod carinskim nadzorom moguća je i okolnost kad uvezena roba i okolnost kad uvezena roba ostaje u nepromijenjenom ostaje u nepromijenjenom stanju ili nije dostigla potreban stepen preradestanju ili nije dostigla potreban stepen prerade..

• Ako nastane carinski dug u postupku prerade robe pod Ako nastane carinski dug u postupku prerade robe pod carinskim nadzorom u vezi s robom u nepromijenjenom carinskim nadzorom u vezi s robom u nepromijenjenom stanju ili za proizvode čija prerada nije dostigla stepen stanju ili za proizvode čija prerada nije dostigla stepen obrade predviđen u odobrenju, iznos carinskog duga će obrade predviđen u odobrenju, iznos carinskog duga će se utvrditi na osnovu propisa za određivanje visine se utvrditi na osnovu propisa za određivanje visine carine koji su za uvoznu robu važili u vrijeme prihvatanja carine koji su za uvoznu robu važili u vrijeme prihvatanja carinske deklaracije kojom se roba stavlja u postupak carinske deklaracije kojom se roba stavlja u postupak prerade pod carinskim nadzorom.prerade pod carinskim nadzorom.

Page 17: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

5. 5. POSTUPAK PRIVREMENOG POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZAUVOZA

• Postupkom privremenog uvoza dozvoljava Postupkom privremenog uvoza dozvoljava se da se roba koja nije iz Republike, a se da se roba koja nije iz Republike, a namijenjena namijenjena je ponovnom izvozu, u je ponovnom izvozu, u nepromijenjenom stanjunepromijenjenom stanju, osim uobičajenog , osim uobičajenog smanjenja vrijednosti zbog upotrebe, smanjenja vrijednosti zbog upotrebe, može upotrijebiti u carinskom području, uz može upotrijebiti u carinskom području, uz potpuno ili djelimično oslobođenje od potpuno ili djelimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primjene plaćanja uvoznih dažbina i bez primjene mjera komercijalne politike.mjera komercijalne politike.

Page 18: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Roba mora biti korišćena u tačno Roba mora biti korišćena u tačno određene svrhe.određene svrhe.

• Na osnovu Na osnovu vrste i svrhevrste i svrhe u koje se roba u koje se roba koristi može doći do:koristi može doći do:

1. 1. privremenog uvoza uz potpuno privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine;oslobođenje od plaćanja carine;

2. 2. privremenog uvoza uz djelimično privremenog uvoza uz djelimično oslobođenje od carineoslobođenje od carine

Page 19: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Jedini postupak koji je regulisan međunarodnom Jedini postupak koji je regulisan međunarodnom konvencijom – konvencijom – tzv. Istambulska konvencija tzv. Istambulska konvencija privremenom uvozuprivremenom uvozu..

• Osobenost ove konvencije je što ona propisuje Osobenost ove konvencije je što ona propisuje oslobođenja od plaćanja carine i poreza, dok oslobođenja od plaćanja carine i poreza, dok druge carinske konvencije predviđaju isključivo druge carinske konvencije predviđaju isključivo oslobođenja od plaćanja carina dok se oslobođenja od plaćanja carina dok se nacionalnom zakonodavstvu prepuštaju naplata i nacionalnom zakonodavstvu prepuštaju naplata i oslobođenje od plaćanja poreza.oslobođenje od plaćanja poreza.

Page 20: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Iznos uvozne carine koja se plaća za robu u postupku Iznos uvozne carine koja se plaća za robu u postupku privremenog uvoza privremenog uvoza sa djelimičnim oslobođenjemsa djelimičnim oslobođenjem od od plaćanja uvozne carine određuje se za svaki mjesec ili za plaćanja uvozne carine određuje se za svaki mjesec ili za dio mjeseca u kojem se roba nalazi u postupku u visini od dio mjeseca u kojem se roba nalazi u postupku u visini od 3% od iznosa carine koju bi trebalo platiti za robu kad bi 3% od iznosa carine koju bi trebalo platiti za robu kad bi ona bila stavljena u slobodni promet na dan prihvatanja ona bila stavljena u slobodni promet na dan prihvatanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.privremenog uvoza.

• Ako nastane carinski dug za robu stavljenu u postupak Ako nastane carinski dug za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza (postupak slobodnog prometa), iznos privremenog uvoza (postupak slobodnog prometa), iznos duga određuje se na osnovu elemenata za obračun koji se duga određuje se na osnovu elemenata za obračun koji se primjenjuju na dan prihvatanja carinske deklaracije za primjenjuju na dan prihvatanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.

Page 21: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• PrimjerPrimjer: korisnik odobrenja privremeno je : korisnik odobrenja privremeno je uvezao opremu za proizvodnju na odobreni rok uvezao opremu za proizvodnju na odobreni rok od 6 mjeseci. Carinski dug (carina i PDV) za tu od 6 mjeseci. Carinski dug (carina i PDV) za tu robu ako bi se pustila u slobodan promet bio bi robu ako bi se pustila u slobodan promet bio bi npr. 1000 eura. Poslije korišćenja opreme pri npr. 1000 eura. Poslije korišćenja opreme pri podnošenju deklaracije za ponovni izvoz podnio podnošenju deklaracije za ponovni izvoz podnio je deklaraciju za obračun stvarnog duga. Dug je je deklaraciju za obračun stvarnog duga. Dug je 18% (3% 18% (3% xx 6 mjeseci) od ukupnog duga 1000 6 mjeseci) od ukupnog duga 1000 eura, koji bi bio obračunat da je roba puštena u eura, koji bi bio obračunat da je roba puštena u slobodan promet u vrijeme stavljanja u postupak slobodan promet u vrijeme stavljanja u postupak privremenog uvoza, dakle, 180 eura.privremenog uvoza, dakle, 180 eura.

Page 22: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

6. 6. POSTUPAK AKTIVNOG POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJAOPLEMENJIVANJA

• Postupak aktivnog oplemenjivanja Postupak aktivnog oplemenjivanja omogućava uvoz strane robe radi prerade omogućava uvoz strane robe radi prerade u dobijene proizvodeu dobijene proizvode, , koji koji će poslije će poslije prerade biti izvezeni, a da ta roba ne prerade biti izvezeni, a da ta roba ne podliježe naplati carine i primjeni podliježe naplati carine i primjeni trgovinskih mjera (trgovinskih mjera (sistem sistem sistem sistem odlaganjaodlaganja), odnosno uz naplatu carine, ali ), odnosno uz naplatu carine, ali uz ispunjavanje propisanih uslova i pravo uz ispunjavanje propisanih uslova i pravo na povrat (na povrat (sistem povraćajasistem povraćaja).).

Page 23: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• U pogledu plaćanja carine, sistem aktivnog U pogledu plaćanja carine, sistem aktivnog oplemenjivanja se, dakle, može odobriti i oplemenjivanja se, dakle, može odobriti i sprovesti:sprovesti:

• Sistem odlaganjaSistem odlaganja – pri čemu se na stranu robu – pri čemu se na stranu robu namijenjenu ponovnom izvozu u obliku namijenjenu ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda ne plaća carina, niti dobijenih proizvoda ne plaća carina, niti podliježe mjerama trgovinske politike;podliježe mjerama trgovinske politike;

2. 2. Sistem povraćajaSistem povraćaja – pri čemu se na stranu robu – pri čemu se na stranu robu koja je puštena u slobodan promet uz plaćanje koja je puštena u slobodan promet uz plaćanje carine može odobriti povraćaj ili otpis carinskog carine može odobriti povraćaj ili otpis carinskog duga ako se roba izveze iz carinskog područja duga ako se roba izveze iz carinskog područja Crne Gore u obliku dobijenih proizvoda.Crne Gore u obliku dobijenih proizvoda.

Page 24: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Imajući u vidu moguće (dopuštene) proizvodne radnje, Imajući u vidu moguće (dopuštene) proizvodne radnje, u postupku unutrašnje proizvodnje može se uvoziti:u postupku unutrašnje proizvodnje može se uvoziti:

1. Roba koja se 1. Roba koja se u cjelosti upotrebljavau cjelosti upotrebljava u proizvodnji u proizvodnji dobijenog proizvoda i koja, u cjelini ili dijelom, dobijenog proizvoda i koja, u cjelini ili dijelom, postaje postaje sastavni dio dobijenog proizvodasastavni dio dobijenog proizvoda;;

2. roba (pomoćni proizvodni materijali) koja 2. roba (pomoćni proizvodni materijali) koja ne postaje ne postaje sastavni dio dobijenog proizvodasastavni dio dobijenog proizvoda, iako se u cjelini ili , iako se u cjelini ili dijelom utroši, ali dijelom utroši, ali omogućava ili olakšava proizvodnju omogućava ili olakšava proizvodnju dobijenog proizvodadobijenog proizvoda..

• Sledeća roba se Sledeća roba se ne smatra pomoćnim proizvodnim ne smatra pomoćnim proizvodnim materijalommaterijalom, pa se za nju ne može odobrizi postupak , pa se za nju ne može odobrizi postupak aktivnog oplemenjivanja: gorivo i drugi izvori energije, aktivnog oplemenjivanja: gorivo i drugi izvori energije, maziva, te oprema i alati.maziva, te oprema i alati.

Page 25: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• U praksi postupak pasivnog oplemenjivanja se U praksi postupak pasivnog oplemenjivanja se zahtijeva na osnovu zahtijeva na osnovu ugovora o oplemenjivanju ugovora o oplemenjivanju (lohn-poslovi)(lohn-poslovi)

• Ovaj pravi posao podrazumijeva proizvodnju Ovaj pravi posao podrazumijeva proizvodnju uvezene robe posredno ili neposredno date uvezene robe posredno ili neposredno date korisniku odobrenja na raspolaganje radi korisniku odobrenja na raspolaganje radi proizvodnje proizvodnje prema specifikacijama i uslovima a prema specifikacijama i uslovima a za račun isporučioca sa sjedištem u drugoj za račun isporučioca sa sjedištem u drugoj zemljizemlji, pri čemu plaćanje podrazumijeva sve , pri čemu plaćanje podrazumijeva sve troškove proizvodnjetroškove proizvodnje

Page 26: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Pravilo je da se postupak pasivnog Pravilo je da se postupak pasivnog oplemeniivanja oplemeniivanja završavazavršava izvozomizvozom dobijenih dobijenih proizvoda u nepromijenjenom stanju.proizvoda u nepromijenjenom stanju.

• Osim izvozomOsim izvozom, u posebno opravdanim , u posebno opravdanim slučajevima, carinarnica može odobriti slučajevima, carinarnica može odobriti stavljanje robe u slobodni promet, stavljanje stavljanje robe u slobodni promet, stavljanje robe u postupak prerade pod carinskim robe u postupak prerade pod carinskim nadzorom, uništenje robe ili ustupanje robe u nadzorom, uništenje robe ili ustupanje robe u korist države.korist države.

Page 27: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

7. POSTUPAK PASIVNOG 7. POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJAOPLEMENJIVANJA

• U okviru postupka pasivnog oplemenjovanja U okviru postupka pasivnog oplemenjovanja može se odobriri da se može se odobriri da se domaća roba privremeno domaća roba privremeno izvezeizveze iz crnogorskog carinskog područja radi iz crnogorskog carinskog područja radi obavljanja određenih proizvodnih radnji.obavljanja određenih proizvodnih radnji.

• Na osnovu proizvodnih radnji nastaju “Na osnovu proizvodnih radnji nastaju “dobijeni dobijeni proizvodiproizvodi”, radi kojih se odobrava postupak ”, radi kojih se odobrava postupak pasivnog oplemenjivanja, a moguće ih je pustiti pasivnog oplemenjivanja, a moguće ih je pustiti u u sslobodan promet uz potpuno ili djelimično lobodan promet uz potpuno ili djelimično oslobođenje od plaćanja carinskog duga.oslobođenje od plaćanja carinskog duga.

Page 28: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Domaćom robomDomaćom robom smatra se roba koja je: smatra se roba koja je:

1. u cjelosti dobijena ili proizvedena u Crnoj Gori, ili 1. u cjelosti dobijena ili proizvedena u Crnoj Gori, ili u njenim teritorijalnim vodamau njenim teritorijalnim vodama

2. robu uvezenu iz drugih zemalja ali koja je bila 2. robu uvezenu iz drugih zemalja ali koja je bila puštena u slobodan prometpuštena u slobodan promet

3. roba koja je dobijena ili proizvedena u carinskom 3. roba koja je dobijena ili proizvedena u carinskom području Crne Gore, nezavisno da li je dobijena području Crne Gore, nezavisno da li je dobijena ili proizvedena od robe u cjelosti dobijene u ili proizvedena od robe u cjelosti dobijene u Crnoj Gori ili od robe uvezene iz drugih Crnoj Gori ili od robe uvezene iz drugih zemalja, a bila je puštena u slobodan promet.zemalja, a bila je puštena u slobodan promet.

Page 29: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Nasuprot ostalim carinskim postupcima sa Nasuprot ostalim carinskim postupcima sa odlaganjem ili ekonomskim učincima, koji se odlaganjem ili ekonomskim učincima, koji se mogu završiti mogu završiti ii odobravanjem nekog drugog odobravanjem nekog drugog carinski dopuštenog postupanja ili upotrebe, carinski dopuštenog postupanja ili upotrebe, postupak pasivnog oplemenjivanja se postupak pasivnog oplemenjivanja se završava završava isključivoisključivo puštanjem dobijenih proizvoda u puštanjem dobijenih proizvoda u sslobodan promet.lobodan promet.

• Postupak pasivnog oplemenjivanja završava Postupak pasivnog oplemenjivanja završava odobravanjem potpunog ili djelimičnog odobravanjem potpunog ili djelimičnog oslobođenjaoslobođenja od carinskog duga prilikom puštanja od carinskog duga prilikom puštanja dobijenih proizvoda u dobijenih proizvoda u sslobodan promet.lobodan promet.

Page 30: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• Djelimično ili potpuno oslobođenje od plaćanja Djelimično ili potpuno oslobođenje od plaćanja carine određuje se tako da se od svote uvozne carine određuje se tako da se od svote uvozne carine obračunate za dobijene proizvode koji se carine obračunate za dobijene proizvode koji se puštaju u slobodan promet odbije svota izvozne puštaju u slobodan promet odbije svota izvozne carine koja bi bila obračunata istog dana, ako bi carine koja bi bila obračunata istog dana, ako bi se privremeno izvezena roba uvezla iz zemlje u se privremeno izvezena roba uvezla iz zemlje u kojoj je bila predmet proizvodnih radnji ili one u kojoj je bila predmet proizvodnih radnji ili one u kojoj je bila poslednja proizvodna radnja.kojoj je bila poslednja proizvodna radnja.

• Carinski dug se ne obračunava ako je razlika Carinski dug se ne obračunava ako je razlika negativna.negativna.

Page 31: Postupci Sa Ekonomskim Dejstvom

• PrimjerPrimjer: :

Vrijednost privremeno izvezene robe - 1000 euraVrijednost privremeno izvezene robe - 1000 euraStopa carine 10% - 100 eura Stopa carine 10% - 100 eura Izvozna carinaIzvozna carina - 100 eura - 100 eura

Vrijednost usluge (oplemenjivanje) - 800 euraVrijednost usluge (oplemenjivanje) - 800 euraVrijednost privremeno izvezene robe - 1000 euraVrijednost privremeno izvezene robe - 1000 euraTroškovi prevoza (izvoz/uvoz) - 200 euraTroškovi prevoza (izvoz/uvoz) - 200 euraCarinska osnovica - 2000 euraCarinska osnovica - 2000 euraStopa carine 10% - 200 euraStopa carine 10% - 200 euraUvozna carinaUvozna carina - 200 eura - 200 eura

Razlika (uvozna/izvozna carina)Razlika (uvozna/izvozna carina) – 100 eura – 100 eura

Vrijednost usluge (oplemenjivanje) Vrijednost usluge (oplemenjivanje) - 800 eura- 800 euraTroškovi prevoza - 200 euraTroškovi prevoza - 200 euraRazlika (uvozna/izvozna carina) – 100 euraRazlika (uvozna/izvozna carina) – 100 euraPoreska osnovica - 1100 euraPoreska osnovica - 1100 euraPDVPDV 17% - 187 eura 17% - 187 eura

Iznos carine - 100 euraIznos carine - 100 euraIznos PDV - 187 euraIznos PDV - 187 euraCarinski dugCarinski dug - 287 eura - 287 eura