13 SPECIJALNI POSTUPCI

Embed Size (px)

Text of 13 SPECIJALNI POSTUPCI

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  1/28

   

  Specijalni postupci

  - Provlačenje

  - Sužavanje

  - Proširivanje

  - Clinching

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  2/28

   

  Provlačenje

  Provlačenje je tehnološki postupak obradedeformisanjem kod koga se na radnom predmetu, saprethodno izrađenim otvorom prečnika d , formira grloprečnika i visine !"

  Provlačenje se koristi za izradu prstenova iz prethodnoizvučenih komada, izradu čaura sa vijencem ili zaspajanje komada"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  3/28

   

  #ematski prikaz provlačenja

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  4/28

   

  a$ pripremak b$ izradak

  Pripremak i izradak za provlačenje

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  5/28

   

  imenzionisanje pripremka

  Prečnik otvora se može izračunati pomo%u približnog obrasca&

  ( ) sr  DH  Dd  M 

    43,186,0   −−−=

  gdje su&

  ' srednji prečnik grla(! ' visina grla(r ) ' radijus prstena za provlačenje(s ' debljina lima prije provlačenja"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  6/28

   

  *rijednost deformacione sile može se dobiti pomo%u približnog

  obrasca&

  ( )d  D s F m

    −⋅⋅⋅=   σ  π  1,1

  gdje je&

    + čvrsto%a materijala na istezanje"mσ  

  eformaciona sila

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  7/28

   

  Sužavanje

  Sužavanje je tehnološki postupak obradedeformisanjem kod koga dolazi do smanjenjaprečnika i promjene oblika jednog kraja radnogpredmeta"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  8/28

   

  Primjeri sužavanja

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  9/28

   

  zgled pripremka i izratka

  imenzije pripremka određuju se iz uslova jednakosti zapremineprije i poslije deformisanja"

  imenzionisanje pripremka i proračun deformacione sile zavisi odtipa sužavanja"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  10/28

   

  Sužavanje rotacionim kovanjem

  1-struktura mašine, 2-obrtni valjci,3-nosači udarača, 4-pogon udarača i 5-udarači.

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  11/28

   

  Posljedica sužavanja je zadebljanje zida suženog dijela"

  -ajve%a debljina zida .na kraju suženog dijela$ određujese po obrascu&

   D s s   ⋅=,

  gdje su&

  s ' debljina zida polufabrikata+ srednji prečnik polufabrikatad ' srednji prečnik suženog dijelas/+ najve%a debljina suženog dijela"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  12/28

   

  Projektovanje tehnologije sužavanja

  0aze sužavanja projektuju se na osnovu srednjeg odnosa sužavanja&

  111

  21 ......−−

  ======

  n

  n

  i

  i

   s

   D

  d m

   ms bira se u zavisnosti od vrste materijala i debljine zida"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  13/28

   

  Prečnici suženih dijelova po fazama sužavanja

   Dmd  s

    ⋅=

  11

  122  d md  s  ⋅=

  ..

  .

  1−⋅=

  n snn  d md 

  1ko se operiše sa srednjim odnosom

  sužavanja, prečnik nakon zadnjeoperacije računa se po izrazu&

   Dmd   n

   sn

    ⋅=

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  14/28

   

   s

  n

  m

   Dd n

  log

  loglog   −=

  2roj operacija sužavanja

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  15/28

   

  Proces sužavanja može se izvoditi& pomo%u alata na

  presama .u hladnom, polutoplom i toplom stanju$,rotacionim kovanjem i radijalnim kovanjem"

  3od alata na presama izvršni dijelovi alata za sužavanje

  su kalup za sužavanje i vođica radnog predmeta" 4gradnja grijača oko kalupa za sužavanje i hladnjakaoko cijevi omogu%ava sužavanje u toplom stanju saoptimalnom temperaturom za materijal od kojeg jeizrađena cijev"

  1lati za sužavanje

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  16/28

   

  Proširivanje

  Proširivanje je tehnološki postupak obrade

  deformisanjem kod koga dolazi do pove%anja poprečnihdimenzija radnog komada"

  Proces se najviše primjenjuje u vazduhoplovnoj

  industriji za izradu profilnih prstenastih elemenata"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  17/28

   

  zgled pripremka i izradaka dobivenih proširivanjem cijevi

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  18/28

   

  3ao pripremak za proširivanje koriste se cijevi icilindrični elementi izrađeni dubokim izvlačenjem" imenzije pripremka određuju se iz uslova jednakostizapremine prije i poslije deformisanja"

  imenzionisanje pripremka

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  19/28

   

  Proširivanje se vrši u alatima na hidrauličnim i krivajnimpresama prostog i dvostrukog dejstva" zvršni dijelovi alata za proširivanje su tiskač i nosač

  radnog predmeta"

  1lati i mašine za proširivanje

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  20/28

   

  Clinching

  Clinching je tehnološki postupak spajanja deformacijom"5o je metoda mehaničkog spajanja materijala, koja se

  sastoji od djelimičnog ubadanja i naknadnog pritiska,tako da se veza ostvaruje hladnim deformisanjem"

  6azvoj novih materijala uticao je na pove%anje primjeneovog postupka spajanja"

  7vaj postupak spajanja zbog jednostavnosti sve višezamjenjuje klasične postupke , kao što je tačkastozavarivanje" 4potreba ovog postupka koristi se kodkonstrukcija izloženih dinamičkim optere%enjima"

  Spojevi dobiveni na ovaj način odlikuju se dobrim

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  21/28

   

  Primjeri primjene

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  22/28

   

  #ematski prikaz clinchinga

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  23/28

   

  Clinchingom se spajaju materijali koji pokazuju dobrudeformabilnost na sobnoj temperaturi"-a ovaj način se mogu spajati čelici, aluminijum i drugineželjezni materijali" 

  Spajati se mogu limovi iste ili različite vrste materijala irazličitih debljina" 1ko se spajaju limovi od istogmaterijala, deblji lim se postavlja sa strane tiskača, atanji sa strane kalupa"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  24/28

   

  3od spajanja limova različitih materijala preporuka je dase tvrđi materijal postavlja sa strane tiskača, a mekši sastrane kalupa"

  1ko se spajaju limovi od različitih materijala i različite

  debljine, onda je pravilo da se deblji lim postavlja sastrane tiskača, a tanji sa strane kalupa"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  25/28

   

  zgled spojeva

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  26/28

   

  Presa za clinching

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  27/28

   

  8" 6adni predmet prikazan na Slici 9 dobija se provlačenjem" 7dreditiprečnik otvora i silu provlačenja, ako je poznato&

  prečnik grla : ;< mm(*isina grla ! : 8= mm(6adijus prstena za provlačenje r ) : > mm(ebljina lima s : 8,? mm(

  )aterijal @"

 • 8/17/2019 13 SPECIJALNI POSTUPCI

  28/28

  ( ) ( )   mm sr  DH  Dd  M 

    6,175,143,1686,01223043,186,0   =⋅−⋅−⋅−=−−−=

  ( ) ( )   N d  D s F m

    1,218436,17303405,11,11,1   =−⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅=   π  σ  π  

  6ješenje&